KANUKOKA. Årsregnskab 2010 (39. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANUKOKA. Årsregnskab 2010 (39. regnskabsår)"

Transkript

1 KANUKOKA Årsregnskab 2010 (39. regnskabsår)

2 2 Indhoidsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Bestyrelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Landsforeningens ejendomme 12 Noter til årsregnskabet 13 Påtegninger: Ledelseserklæring 16 Bestyrelsen 17 Revisionen 18 Delegeretmødet 18

3 3 Foreningsoplysninger Foreningens navn: KANUKOKA De Grønlandske Kommuners Landsforening Box Nuuk Grønland Formål: KANUKOKA har til formål at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser, at fremme samvirket mellem kommunerne samt at bistå kommunerne i deres virksom hed. Bestyrelse: Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemann Dorph Peter Olsen Mille Søvndahl Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane Direktør: Martha Labansen Revision: BDO Kommunernes Revision Pengeinstitut: Bank Nordik

4 4 BESTYRELSENS ÅRSBERETNING ÅRETS RESULTAT Der var oprindeligt budgetteret med balance på 0 kr. Resultatet af den primære drift udgør et mindreforbrug på b b. DE ENKELTE OMRÅDER. Af væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab kan nævnes: Politiske aktiviteter. På kontoen for politiske aktiviteter er forbrugt b mod budgetteret b De mindre omkostninger skyldes primært ændring i bestyrelsens vederlag og Aasiaat Kommu niats indbetaling af andel afpensionsforpligtelsen til en tidligere formand. Sekretariatet. Sekretariatet udviser et forbrug på b mod budgetteret b d.v.s. et min dreforbrug på b Personaleboliger. Resultatet på personaleboliger viser en nettoindtægt på b mod budgetteret b Driftsudgifterne på personaleboligerne blev på b mod budgetteret b Indtægten på personaleboliger var budgetteret tilb , men blev b Merindtæg ten skyldes blandt andet periodevis udlejning af boliger til anden side. Kontorhuset. Resultatet på kontorhuset udviser en udgift på b mod budgetteret b Renteindtægter Renteindtægter udgør b mod budgetteret til b

5 5 Indstilling Det inds tiiles.at årets reszdtatpå Ar henlægges til delvis dækting afbudgetteret under skud i 2011.

6 6 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Årsregnskabet omfatter alle KANUKOKA s aktiviteter Derudover indeholder status kontoen for mellemregning / gæld til Sullissivik. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen Kontingenter Kontingenter fra medlemskonimunerne indregnes og periodiseres i det regnskabsår som de ved rører, og som fastlagt på delegeretmøde. Udgifter Fordeles i regnskabet på KANUKOKA s hovedaktiviteter således: 1. Politiske aktiviteter 2. Sekretariatet 3. Personaleboliger 4. Kontorhus Ad 1, Politiske aktiviteter Udgifter til politiske aktiviteter omfatter alle udgifter vedrørende det ordinære og det ekstraordi nære delegeretmøde, bestyrelsen, formanden samt til øvrige politiske møder. Ad 2. Sekretariat Posten omfatter udgifter vedrørende Sekretariatet i form af lønninger, personaleomkostninger, tjenesterej ser, kontorholdsudgifter, varekøb, forplejningsudgifter, anskaffelse af materiel og in ventar samt reparations- og vedligeholdelsesarbej der. Derudover indgår interne konsulentindtægter som en del af posten. Disse indtægter vedrører kursusdeltagernes betaling for anvendelsen afkanukoka s konsulenter ved afholdelsen af diverse kurser.

7 7 Ad 3. Personaleboliger Det er valgt, at disse boliger ikke skal afskrives, så der indgår ikke afskrivninger i regnskabet vedrørende boligerne. Posten omfatter således alene de faktiske drifts- og vedligeholdelsesudgif ter på i alt 9 personaleboliger. Udover de faktiske affioldte udgifter indeholder posten lejeindtægter for disse boliger. Lejeind tægten vedrører primært lejeindtægter fra KANUKOKA s personale. Såfremt en bolig er vakant udlejes der til anden side. Ad 4, Kontorhus Det er valgt, at kontorhuset ikke skal afskrives, så der indgår ikke afskrivninger i regnskabet vedrørende kontorhuset. Posten omfatter således alene de faktiske drifts- og vedligeholdelsesud gifter på kontorhuset. Udover de faktiske afholdte udgifter indeholder posten lejeindtægter for ledige lokaler i kontorhuset. Renteindtægter Omfatter såvel renteindtægter som renteudgifter, der er tilskrevet i årets løb vedrørende KANUKOKA s likvide aktiver. Der er således tale om et nettobeløb. De mindre renteindtægter skyldes den generelle nedgang på renteniveauet. Ekstraordinære udgifter/indtægter Ekstraordinære udgifter og indtægter af væsentlig størrelse udover KANUKOKA s normale aktiviteter opføres i regnskabet som ekstraordinære udgifter/indtægter. Generelt Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører uden hensyn til betalingstids punktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller arbej det præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Alle større indkøb/anskaffelser udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i regnskabsåret. Det er alene køb af boliger, der bliver opført i balancen. Varelager og inventar optages ligeledes ikke i balancen.

8 8 Balancen Likvide beholdninger Omfatter alene banklconti, idet der ikke foreligger kontante beholdninger. Dog er bankbehold ning vedrørende finansiering af ny økonomisystem opført som aktiv under posten Henlagt til Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominel værdi. Kortfristede tilgodehavender Tilgodehavende måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Såfremt et tilgode havende vurderes uerholdelig afskrives den fuldt ud over egenkapitalen. Der foretages ikke løbende nedskrivninger aftilgodehavender til imødegåelse af forventede tab. Faste ejendomme Anskaffede faste ejendomme i form af nyopførte personaleboliger er optaget i regnskabet til anskaffelsessummen. Kontorhuset og formandsboligen er optaget i regnskabet på bagrund af en vurdering. Der foretages ikke afskrivninger på disse ejendomme, idet det vurderes, at de kan sælges til mindst anskaffelsessummen. IT-finansiering Fra og med regnskabsår 2009 som et særligt aktiv i balancen oprettet en konto for TTfinansiering. Det løbende forbrug i året til finansiering af nyt økonomisystem i kommunerne vil blive fraskre vet på kontoen. Aktiver tilhørende fonde På status er registreret aktiver, der vedrører fondsmidler administreret af KANUKOKA. Under passiver er opført en modsvarende gældsposten, således af beløbet ikke påvirker størrelsen af KANUKOKA s egenkapital. Kortfristet gæld Posten indeholder skyldig skat, ATP, arbejdsmarkedsafgifl, feriepenge vedrørende fratrådte medarbejdere, samt diverse skyldige beløb. Gælden er målt nominel værdi. Pensionsforpligtelse er ikke medtaget.

9 9 Årsafslutningskonto Periodeafgrænsningsposter omfatter betaling af varer og tjenesteydelser, der er leveret i 2010, men først betalt i Prioritetsgæld Gælden er målt til nominel værdi. Egenkapital KANUKOKA s egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser. I egenlcapitalen indgår saldoen for midler til TT-finansiering. Disse midler tilhører KANUKOKA, idet de er tilgået foreningen ved erstatningssag. Det er besluttet, at denne del afkanukoka s egenkapital skal komme kommunerne til gode i forbindelse med fælles IT-proj ekter

10 10 RESULTATOPGØRELSE 2010 Note Kontingenter INDTÆGTER I ALT Regnskab 2009 (kroner) Budget 2010 (kroner) Regnskab 2010 (kroner) Politiske aktiviteter Sekretariatet Personaleboliger Kontorhus UDGIFTER I ALT Renteindtægter (netto) RESULTAT af primær drift EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Forlig KIMIK TT 2 retssager EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Renter af henlagte midler Dividende KgF m.m RESULTAT

11 11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 Note (kroner) AKTIVER Likvide beholdninger Anfordringskonti Årsafslutningskonto Kortfristede tilgodehavender Faste ejendomme Aktiver tilhørende fonde AKTIVER IALT PASSIVER 9 Kortfristet gæld Sullissivik Prioritetsgæld Passiver tilhørende fonde Egenkapital 12 Egenkapital Henlagt til IT PASSIVER I ALT

12 12 Landsforeningen ej er følgende ejendomme: Kontorhuset B 1802 H. P. Lundsteensvej 2 Personaleboliger B 1940 Niels Hammekensvej 34 B 3656 Piloq 3 A B 3657 Piloq 3 B B 3658 Paarnarluk 7A B 3659 Paarnarlulc 7 B B 3674 Paarnarluk 5A B 3675 Paarnarluk 5 B B 3676 Paarnarluk 4 A B 3677 Paarnarluk 4 B

13 13 NOTER TIL ÅRs1u~GNsKABET Note POLITISKE AKTIVITETER Delegeretmøde Bestyrelsen Øvrige politiske møder Formanden SEKRETARIATET Ordinære driftsudgifter Konsulentindtægter samt resultatet af kursus virksomhed m.m PERSONALEBOLIGER Udgifter Indtægter KONTORIIUS Udgifter Indtægter Indtægter: kursuslokale RENTER Renteindtægter Renteudgifter

14 14 Note RESULTAT I ALT Disponeres således: Egenicapital KANUKOKA Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter forlig Renter af henlagte midler Ekstraordinære indtægter KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER Kommuner TABULEX skoleprogramudvikling Proj ektkonti/ Miljøministeriet øvrige 8 FASTE EJENDOMME B 1802 H. P. Lundsteensvej 2 B 1940 Niels Hammekensvej 34 4 dobbelthuse, Qinngorput 9 KORTFRISTET GÆLD A-skat Skyldige feriepenge Skyldige feriepenge Sullissivik øvrige kreditorer Prioritetsgæld BSU-lån B 1940 DLR Kredit, byggefelt

15 15 Note Passiver tilhørende fonde De grønlandske kommuners fond til støtte af arkæologiske undersøgelser i Grønland EGENKAPITAL 12 Egenkapital primo Henlagt til TT B 1802 H. P. Lundsteensvej B 1940 Niels Hammekensvej dobbeithuse Qinngorput Resultat,jf. note Afskrevet uerholdeligt Egenkapital ultimo

16 Ledelsens regnskabserklæring Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2010 for KANUKOKA. Regnskabet er aflagt jævnfør afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvi sende billede afkanukoka s aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Sekretariatet Nuuk,den,~ 2011 Direktør Konto der Martha Labansen Margrethe Pedersen

17 Bestyrelsen Formand Martha Abelsen 1. næstformand Søren Alaufesen 2 2. næstformand Bestyrelsesmedlem Peter Olsen Bestyrelsesmedlem Mille Søvndahl Pedersen Be yrelsesmedle Bestyrelsesmedlem Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Bestyrelsesmedlem Hermann Berthelsen Bestyrelsesmedlem Jess Svane Godkendt på bestyrelsesmøde den

18 18 Den uafhængige revisor erklæring Vi har revideret årsregnskabet for KANUKOKA for regnskabsåret 1.januar 31. december2010, omfattende Be styrelsens årsberetning, Anvendt regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Balance og Noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet på siderne 6-9 i regnskabet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel se med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsent lig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse afregnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt plan lægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinfonnation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnska bet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfor mation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for KANUKOKA s udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder ne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af KANUKOKA s interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregn skabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af KANUKOI<.A s aktiver, passiver og egenkapi tal pr. 31. december2010 samt af resultatet af KANUKOKA s aktiviteter for regnskabsåret 1.januar 31. decem ber 2010 i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet på siderne 6-9 i regnskabet. Århus, den BDO KOMMUNERNES REVISION Godkendt Revisionsaktieselskab Jørn Lambertsen Chefrevisor, registreret revisor

19 19 Delegeretmødet Årsregnskabet er godkendt på foreningens delegeretmøde den I 201 X Dirigent Navn

20 De oitte TIL STÅTUSBOGEN CVR-nr Imanec~ Postboks 20 etage 3900 Nuuk Telefon Telefax KANUKOKA Årsrapport 2011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

21 KANUKOKA Indhoidsfortegnelse Side Foreningsoplysninger i Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balancepr Noter 10

22 KANUKOKA Foreningsoplysninger Foreningen KANUKOKA De Grønlandske Kommuners Landsforening Postboks Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq Bestyrelse Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemann Dorph Peter Olsen Mille Søvndahi Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane Direktør Martha Labansen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent

23 KANUKOKA 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KANUKOKA. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansiel le stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion ~U~L_ Martha Labansen direktør Bestyrelse Matha X&~i~ Søren Alaufesen Ingemand Dorph formand Peter Olsen Mille Søvndahl Pedersen Simon Simonsen ~ Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

24 KANUICOKA 2 Ledelsespåtegiilng Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KANUKOKA. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnslcabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansiel le stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Martha t.abansen direktør ) Bestyrelse -~ M~ha Abelsen formand ~ Ingemand Do~h Peter Olsen Mille Søvridahi Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

25 KANIJEOKA 2 Ledelsespåtegiiiflg Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KANUKOKA. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansiel le stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Martha Labansen direktør Bestyrelse Martha Abelsen formand Søren Alaufesen Peter Olsen Mille Søvndahl Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

26 IC4N~K~KA 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret I. januar december 2011 for KANUKOKA. Å.rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, fmansiel le stilling samt resultatet. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Martha Labansen direktør ) Bestyrelse Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemand Dorph formand Mille S~d~l Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

27 KANUKOKA 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapportcn for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KANUKOKA. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnsbbspraicsis for hensigtsmæssig, således at årsrapportcn giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, fmansiel le stilling samt resultatet. Årarapponen indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Maitha fabansen direktør ) Bestyrelse Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemand Dorph formand Peter Olsen Mille SøvndaN Pedeiien Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

28 KANUKOKA 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årarapporten for regnskabsåret 1.januar-31. december 2011 for KANUKOKA. Årsrapportcn er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede at foreningers aktiver og passiver, finansiel le stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Martha Labansen direktør Bestyrelse Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemand Dorph formand Peter Olsen Mille Sevndahl Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen has Svane

29 KANUKOKA 3 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i KANUKOKA Vi har revideret årsrapporten for KANUKOKA for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter ledelsespå tegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette bæver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinfonnation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overens stemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 24. maj 2012 oi ta t s e visionspartnerselskab eter A. Wistoft statsautoriseret revisor

30 ic&r~ukoic& 4 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko nomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremlcommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omicostninger indregnes med de be løb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Kontigenter Kontigenter indregnes og perodiseres i det regnskabsår som de vedrør. Kontigenteme fastlægges på delegeret møde. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til foreningens hovedalctivitet. Omkostninger Omkostninger fordelses i regnskabt for KANUKOKA således: 1. Politiske aktiviteter Omkostninger til politiske aktiviteter, hvilket omfatter omicostninger vedrørende det ordinære og det ekstraor dinære delegeretmøde, bestyrelsen, formanden samt øvrige politiske møder.

31 KANUKOKA 5 Anvendt regnskabspraksis 2. Sekretariatet Posten omfatter omkostninger til sekretariatet herunder lønninger, personaleomkostninger, kontorholdsom kostninger, varerkøb, forplejningsomkostninger, småanskaffelser samt reparations- og vedligeholdelsesom kostninger. Herudover indeholder posten interne konsultentindtægter i forbindelse med kursusdeltagernes betaling for anvendelsen afkanukqka s konsulenter. 3. Kontorhus Det er valgt, at kontorhuset ikke skal afskrives. Så der indgår ikke afskrivniner i regnskabet vedrørende byg ninger. Posten omfatter således de faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på kontorhuset. Udover de faktiske afholdte omkostninger indeholder posten lejeindtægter for ledige lokaler i kontorhuset. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Skat Foreningen er fritaget for Skat. Balancen Materielle anlægsaktiver Nyopførte personaleboliger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger. Kontorhuset og formandsboligen er optaget i regnskabet på baggrund af en vurdering. Der fortages ikke afskrivninger på bygninger da KANUKOKA har vurderet at ejendommene kan sælges til mindst anskaffelsesværdien. TT-finansiering Fra og med regnskabsåret 2009 er der henlagt midler til TT- finansering. Løbende forbrug i året til fmansering af nyt økonomisystem i kommunerne vil blive fraskrevet kontoen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned skrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgræusningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter affioldte omkostninger, der vedrører efierfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

32 ioiuioic& 6 Anvendt rcgnskabspraksis Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue efter fra drag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre tinansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

33 KANUKOKA 7 Resultatopgørelse for kr. t.kr. Kontingentindtægter Andre driftsindtægter Politiske aktiviteter I ( ) (2.674) Sekretariat 2 ( ) (9.940) Kontorhus 3 ( ) (211) Fælles TT-projekter ( ) 0 Andre driftsomkostninger 4 ( ) (204) Driftsresultat ( ) 352 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 6 ( ) (106) Årets resultat ( ) 812 Forslag til resultatdisponering Anvendelse afhenlagte TT-midler ( ) - Overført til næste år ( ) 812 ( ) 812

34 KAN UKOKA 8 Balance pr Note kr. t.kr. Grundeogbygninger Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender Årsafslutningskonto Aktiver tilhørende fonde Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

35 KAN~K~KA 9 Balance pr kr. t.kr. Henlagt tilit Overførtoverskudogunderskud Egenkapital Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del afprioritetsgæld Passiver tilhørende fonde Andengæld Sullisivik Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

36 KANUKOKA 10 Noter 1. Politiske aktiviteter kr. tja. Delegeret møde Bestyrelsen øvrige politiske møder Formanden Sektetariatet Ordinære driftsudgifter Konsulentindtægter og resultat af kursusvirksomhed ( ) (227) Kontorhns Lejeindtægter ( ) (216) Udgifter Indtægter fra kursuslokale (39.501) (49) Andre driftsomkostninger Udgifter til personaleboliger øvrige finansielle indtægter Andre finansielle indtægter

37 KANUKOKA 11 Noter 6. Finansielle omkostninger kr. t.kr. Andre finansielle omkostninger Grunde og bygninger 4 dobbelthuse, Qinngorput B 1802 H.P. Lundsteensvej B 1940 Niels Hammekensvej Tilgodehavender Kommuner TABULEX skoleprogramudvikling Projektkonti/Miljøministeriet øvrige tilgodehavender Likvider GrønlandsBanicen BankNordik BankNordik BankNordik Sullissivik Henlagt til IT Henlagte midler pr. 1. januar Anvendt i året ( )

38 KANUKOKA 12 Noter 11. Overført Over og underskud Apportindskudte ejendomme kr. t.kr. B-i 802 HP. Lundsteensvej B Niels Hammerkensvej dobbelthuse, Qinngorput Overført underksud Primo Årest resultat ( ) 812 Overført over/underskud Langfristede gældsforpligtelser BSU-lån, B DLR Kredit, byggefelt Anden gæld Årsafslutningskonto Skyldig a-skat Dansk A-skat 0 91 Skyldig ATP Skyldig AMA Skyldig Pension Skyldige feriepenge Feriepengeforpligtelser Diverse regninger debitor med kreditsaldo Projektkonto ikke anvendt midler (kredit) Garenti, huslejedepositum Diverse kreditor PAWMm r:~pd?2oowaales~sek~2oosoo3~o 2011,doc

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere