KANUKOKA. Årsregnskab 2010 (39. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANUKOKA. Årsregnskab 2010 (39. regnskabsår)"

Transkript

1 KANUKOKA Årsregnskab 2010 (39. regnskabsår)

2 2 Indhoidsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Bestyrelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Landsforeningens ejendomme 12 Noter til årsregnskabet 13 Påtegninger: Ledelseserklæring 16 Bestyrelsen 17 Revisionen 18 Delegeretmødet 18

3 3 Foreningsoplysninger Foreningens navn: KANUKOKA De Grønlandske Kommuners Landsforening Box Nuuk Grønland Formål: KANUKOKA har til formål at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser, at fremme samvirket mellem kommunerne samt at bistå kommunerne i deres virksom hed. Bestyrelse: Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemann Dorph Peter Olsen Mille Søvndahl Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane Direktør: Martha Labansen Revision: BDO Kommunernes Revision Pengeinstitut: Bank Nordik

4 4 BESTYRELSENS ÅRSBERETNING ÅRETS RESULTAT Der var oprindeligt budgetteret med balance på 0 kr. Resultatet af den primære drift udgør et mindreforbrug på b b. DE ENKELTE OMRÅDER. Af væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab kan nævnes: Politiske aktiviteter. På kontoen for politiske aktiviteter er forbrugt b mod budgetteret b De mindre omkostninger skyldes primært ændring i bestyrelsens vederlag og Aasiaat Kommu niats indbetaling af andel afpensionsforpligtelsen til en tidligere formand. Sekretariatet. Sekretariatet udviser et forbrug på b mod budgetteret b d.v.s. et min dreforbrug på b Personaleboliger. Resultatet på personaleboliger viser en nettoindtægt på b mod budgetteret b Driftsudgifterne på personaleboligerne blev på b mod budgetteret b Indtægten på personaleboliger var budgetteret tilb , men blev b Merindtæg ten skyldes blandt andet periodevis udlejning af boliger til anden side. Kontorhuset. Resultatet på kontorhuset udviser en udgift på b mod budgetteret b Renteindtægter Renteindtægter udgør b mod budgetteret til b

5 5 Indstilling Det inds tiiles.at årets reszdtatpå Ar henlægges til delvis dækting afbudgetteret under skud i 2011.

6 6 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Årsregnskabet omfatter alle KANUKOKA s aktiviteter Derudover indeholder status kontoen for mellemregning / gæld til Sullissivik. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen Kontingenter Kontingenter fra medlemskonimunerne indregnes og periodiseres i det regnskabsår som de ved rører, og som fastlagt på delegeretmøde. Udgifter Fordeles i regnskabet på KANUKOKA s hovedaktiviteter således: 1. Politiske aktiviteter 2. Sekretariatet 3. Personaleboliger 4. Kontorhus Ad 1, Politiske aktiviteter Udgifter til politiske aktiviteter omfatter alle udgifter vedrørende det ordinære og det ekstraordi nære delegeretmøde, bestyrelsen, formanden samt til øvrige politiske møder. Ad 2. Sekretariat Posten omfatter udgifter vedrørende Sekretariatet i form af lønninger, personaleomkostninger, tjenesterej ser, kontorholdsudgifter, varekøb, forplejningsudgifter, anskaffelse af materiel og in ventar samt reparations- og vedligeholdelsesarbej der. Derudover indgår interne konsulentindtægter som en del af posten. Disse indtægter vedrører kursusdeltagernes betaling for anvendelsen afkanukoka s konsulenter ved afholdelsen af diverse kurser.

7 7 Ad 3. Personaleboliger Det er valgt, at disse boliger ikke skal afskrives, så der indgår ikke afskrivninger i regnskabet vedrørende boligerne. Posten omfatter således alene de faktiske drifts- og vedligeholdelsesudgif ter på i alt 9 personaleboliger. Udover de faktiske affioldte udgifter indeholder posten lejeindtægter for disse boliger. Lejeind tægten vedrører primært lejeindtægter fra KANUKOKA s personale. Såfremt en bolig er vakant udlejes der til anden side. Ad 4, Kontorhus Det er valgt, at kontorhuset ikke skal afskrives, så der indgår ikke afskrivninger i regnskabet vedrørende kontorhuset. Posten omfatter således alene de faktiske drifts- og vedligeholdelsesud gifter på kontorhuset. Udover de faktiske afholdte udgifter indeholder posten lejeindtægter for ledige lokaler i kontorhuset. Renteindtægter Omfatter såvel renteindtægter som renteudgifter, der er tilskrevet i årets løb vedrørende KANUKOKA s likvide aktiver. Der er således tale om et nettobeløb. De mindre renteindtægter skyldes den generelle nedgang på renteniveauet. Ekstraordinære udgifter/indtægter Ekstraordinære udgifter og indtægter af væsentlig størrelse udover KANUKOKA s normale aktiviteter opføres i regnskabet som ekstraordinære udgifter/indtægter. Generelt Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører uden hensyn til betalingstids punktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller arbej det præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Alle større indkøb/anskaffelser udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i regnskabsåret. Det er alene køb af boliger, der bliver opført i balancen. Varelager og inventar optages ligeledes ikke i balancen.

8 8 Balancen Likvide beholdninger Omfatter alene banklconti, idet der ikke foreligger kontante beholdninger. Dog er bankbehold ning vedrørende finansiering af ny økonomisystem opført som aktiv under posten Henlagt til Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominel værdi. Kortfristede tilgodehavender Tilgodehavende måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Såfremt et tilgode havende vurderes uerholdelig afskrives den fuldt ud over egenkapitalen. Der foretages ikke løbende nedskrivninger aftilgodehavender til imødegåelse af forventede tab. Faste ejendomme Anskaffede faste ejendomme i form af nyopførte personaleboliger er optaget i regnskabet til anskaffelsessummen. Kontorhuset og formandsboligen er optaget i regnskabet på bagrund af en vurdering. Der foretages ikke afskrivninger på disse ejendomme, idet det vurderes, at de kan sælges til mindst anskaffelsessummen. IT-finansiering Fra og med regnskabsår 2009 som et særligt aktiv i balancen oprettet en konto for TTfinansiering. Det løbende forbrug i året til finansiering af nyt økonomisystem i kommunerne vil blive fraskre vet på kontoen. Aktiver tilhørende fonde På status er registreret aktiver, der vedrører fondsmidler administreret af KANUKOKA. Under passiver er opført en modsvarende gældsposten, således af beløbet ikke påvirker størrelsen af KANUKOKA s egenkapital. Kortfristet gæld Posten indeholder skyldig skat, ATP, arbejdsmarkedsafgifl, feriepenge vedrørende fratrådte medarbejdere, samt diverse skyldige beløb. Gælden er målt nominel værdi. Pensionsforpligtelse er ikke medtaget.

9 9 Årsafslutningskonto Periodeafgrænsningsposter omfatter betaling af varer og tjenesteydelser, der er leveret i 2010, men først betalt i Prioritetsgæld Gælden er målt til nominel værdi. Egenkapital KANUKOKA s egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser. I egenlcapitalen indgår saldoen for midler til TT-finansiering. Disse midler tilhører KANUKOKA, idet de er tilgået foreningen ved erstatningssag. Det er besluttet, at denne del afkanukoka s egenkapital skal komme kommunerne til gode i forbindelse med fælles IT-proj ekter

10 10 RESULTATOPGØRELSE 2010 Note Kontingenter INDTÆGTER I ALT Regnskab 2009 (kroner) Budget 2010 (kroner) Regnskab 2010 (kroner) Politiske aktiviteter Sekretariatet Personaleboliger Kontorhus UDGIFTER I ALT Renteindtægter (netto) RESULTAT af primær drift EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Forlig KIMIK TT 2 retssager EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Renter af henlagte midler Dividende KgF m.m RESULTAT

11 11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 Note (kroner) AKTIVER Likvide beholdninger Anfordringskonti Årsafslutningskonto Kortfristede tilgodehavender Faste ejendomme Aktiver tilhørende fonde AKTIVER IALT PASSIVER 9 Kortfristet gæld Sullissivik Prioritetsgæld Passiver tilhørende fonde Egenkapital 12 Egenkapital Henlagt til IT PASSIVER I ALT

12 12 Landsforeningen ej er følgende ejendomme: Kontorhuset B 1802 H. P. Lundsteensvej 2 Personaleboliger B 1940 Niels Hammekensvej 34 B 3656 Piloq 3 A B 3657 Piloq 3 B B 3658 Paarnarluk 7A B 3659 Paarnarlulc 7 B B 3674 Paarnarluk 5A B 3675 Paarnarluk 5 B B 3676 Paarnarluk 4 A B 3677 Paarnarluk 4 B

13 13 NOTER TIL ÅRs1u~GNsKABET Note POLITISKE AKTIVITETER Delegeretmøde Bestyrelsen Øvrige politiske møder Formanden SEKRETARIATET Ordinære driftsudgifter Konsulentindtægter samt resultatet af kursus virksomhed m.m PERSONALEBOLIGER Udgifter Indtægter KONTORIIUS Udgifter Indtægter Indtægter: kursuslokale RENTER Renteindtægter Renteudgifter

14 14 Note RESULTAT I ALT Disponeres således: Egenicapital KANUKOKA Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter forlig Renter af henlagte midler Ekstraordinære indtægter KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER Kommuner TABULEX skoleprogramudvikling Proj ektkonti/ Miljøministeriet øvrige 8 FASTE EJENDOMME B 1802 H. P. Lundsteensvej 2 B 1940 Niels Hammekensvej 34 4 dobbelthuse, Qinngorput 9 KORTFRISTET GÆLD A-skat Skyldige feriepenge Skyldige feriepenge Sullissivik øvrige kreditorer Prioritetsgæld BSU-lån B 1940 DLR Kredit, byggefelt

15 15 Note Passiver tilhørende fonde De grønlandske kommuners fond til støtte af arkæologiske undersøgelser i Grønland EGENKAPITAL 12 Egenkapital primo Henlagt til TT B 1802 H. P. Lundsteensvej B 1940 Niels Hammekensvej dobbeithuse Qinngorput Resultat,jf. note Afskrevet uerholdeligt Egenkapital ultimo

16 Ledelsens regnskabserklæring Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2010 for KANUKOKA. Regnskabet er aflagt jævnfør afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvi sende billede afkanukoka s aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Sekretariatet Nuuk,den,~ 2011 Direktør Konto der Martha Labansen Margrethe Pedersen

17 Bestyrelsen Formand Martha Abelsen 1. næstformand Søren Alaufesen 2 2. næstformand Bestyrelsesmedlem Peter Olsen Bestyrelsesmedlem Mille Søvndahl Pedersen Be yrelsesmedle Bestyrelsesmedlem Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Bestyrelsesmedlem Hermann Berthelsen Bestyrelsesmedlem Jess Svane Godkendt på bestyrelsesmøde den

18 18 Den uafhængige revisor erklæring Vi har revideret årsregnskabet for KANUKOKA for regnskabsåret 1.januar 31. december2010, omfattende Be styrelsens årsberetning, Anvendt regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Balance og Noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet på siderne 6-9 i regnskabet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel se med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsent lig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse afregnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt plan lægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinfonnation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnska bet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfor mation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for KANUKOKA s udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder ne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af KANUKOKA s interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregn skabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af KANUKOI<.A s aktiver, passiver og egenkapi tal pr. 31. december2010 samt af resultatet af KANUKOKA s aktiviteter for regnskabsåret 1.januar 31. decem ber 2010 i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet på siderne 6-9 i regnskabet. Århus, den BDO KOMMUNERNES REVISION Godkendt Revisionsaktieselskab Jørn Lambertsen Chefrevisor, registreret revisor

19 19 Delegeretmødet Årsregnskabet er godkendt på foreningens delegeretmøde den I 201 X Dirigent Navn

20 De oitte TIL STÅTUSBOGEN CVR-nr Imanec~ Postboks 20 etage 3900 Nuuk Telefon Telefax KANUKOKA Årsrapport 2011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

21 KANUKOKA Indhoidsfortegnelse Side Foreningsoplysninger i Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balancepr Noter 10

22 KANUKOKA Foreningsoplysninger Foreningen KANUKOKA De Grønlandske Kommuners Landsforening Postboks Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq Bestyrelse Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemann Dorph Peter Olsen Mille Søvndahi Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane Direktør Martha Labansen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent

23 KANUKOKA 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KANUKOKA. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansiel le stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion ~U~L_ Martha Labansen direktør Bestyrelse Matha X&~i~ Søren Alaufesen Ingemand Dorph formand Peter Olsen Mille Søvndahl Pedersen Simon Simonsen ~ Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

24 KANUICOKA 2 Ledelsespåtegiilng Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KANUKOKA. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnslcabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansiel le stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Martha t.abansen direktør ) Bestyrelse -~ M~ha Abelsen formand ~ Ingemand Do~h Peter Olsen Mille Søvridahi Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

25 KANIJEOKA 2 Ledelsespåtegiiiflg Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KANUKOKA. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansiel le stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Martha Labansen direktør Bestyrelse Martha Abelsen formand Søren Alaufesen Peter Olsen Mille Søvndahl Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

26 IC4N~K~KA 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret I. januar december 2011 for KANUKOKA. Å.rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, fmansiel le stilling samt resultatet. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Martha Labansen direktør ) Bestyrelse Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemand Dorph formand Mille S~d~l Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

27 KANUKOKA 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapportcn for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KANUKOKA. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnsbbspraicsis for hensigtsmæssig, således at årsrapportcn giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, fmansiel le stilling samt resultatet. Årarapponen indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Maitha fabansen direktør ) Bestyrelse Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemand Dorph formand Peter Olsen Mille SøvndaN Pedeiien Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen Jess Svane

28 KANUKOKA 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årarapporten for regnskabsåret 1.januar-31. december 2011 for KANUKOKA. Årsrapportcn er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede at foreningers aktiver og passiver, finansiel le stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 24. maj 2012 Direktion Martha Labansen direktør Bestyrelse Martha Abelsen Søren Alaufesen Ingemand Dorph formand Peter Olsen Mille Sevndahl Pedersen Simon Simonsen Asii Chemnitz Narup Hermann Berthelsen has Svane

29 KANUKOKA 3 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i KANUKOKA Vi har revideret årsrapporten for KANUKOKA for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter ledelsespå tegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette bæver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinfonnation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overens stemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 24. maj 2012 oi ta t s e visionspartnerselskab eter A. Wistoft statsautoriseret revisor

30 ic&r~ukoic& 4 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko nomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremlcommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omicostninger indregnes med de be løb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Kontigenter Kontigenter indregnes og perodiseres i det regnskabsår som de vedrør. Kontigenteme fastlægges på delegeret møde. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til foreningens hovedalctivitet. Omkostninger Omkostninger fordelses i regnskabt for KANUKOKA således: 1. Politiske aktiviteter Omkostninger til politiske aktiviteter, hvilket omfatter omicostninger vedrørende det ordinære og det ekstraor dinære delegeretmøde, bestyrelsen, formanden samt øvrige politiske møder.

31 KANUKOKA 5 Anvendt regnskabspraksis 2. Sekretariatet Posten omfatter omkostninger til sekretariatet herunder lønninger, personaleomkostninger, kontorholdsom kostninger, varerkøb, forplejningsomkostninger, småanskaffelser samt reparations- og vedligeholdelsesom kostninger. Herudover indeholder posten interne konsultentindtægter i forbindelse med kursusdeltagernes betaling for anvendelsen afkanukqka s konsulenter. 3. Kontorhus Det er valgt, at kontorhuset ikke skal afskrives. Så der indgår ikke afskrivniner i regnskabet vedrørende byg ninger. Posten omfatter således de faktiske drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på kontorhuset. Udover de faktiske afholdte omkostninger indeholder posten lejeindtægter for ledige lokaler i kontorhuset. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Skat Foreningen er fritaget for Skat. Balancen Materielle anlægsaktiver Nyopførte personaleboliger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger. Kontorhuset og formandsboligen er optaget i regnskabet på baggrund af en vurdering. Der fortages ikke afskrivninger på bygninger da KANUKOKA har vurderet at ejendommene kan sælges til mindst anskaffelsesværdien. TT-finansiering Fra og med regnskabsåret 2009 er der henlagt midler til TT- finansering. Løbende forbrug i året til fmansering af nyt økonomisystem i kommunerne vil blive fraskrevet kontoen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned skrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgræusningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter affioldte omkostninger, der vedrører efierfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

32 ioiuioic& 6 Anvendt rcgnskabspraksis Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue efter fra drag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre tinansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

33 KANUKOKA 7 Resultatopgørelse for kr. t.kr. Kontingentindtægter Andre driftsindtægter Politiske aktiviteter I ( ) (2.674) Sekretariat 2 ( ) (9.940) Kontorhus 3 ( ) (211) Fælles TT-projekter ( ) 0 Andre driftsomkostninger 4 ( ) (204) Driftsresultat ( ) 352 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 6 ( ) (106) Årets resultat ( ) 812 Forslag til resultatdisponering Anvendelse afhenlagte TT-midler ( ) - Overført til næste år ( ) 812 ( ) 812

34 KAN UKOKA 8 Balance pr Note kr. t.kr. Grundeogbygninger Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender Årsafslutningskonto Aktiver tilhørende fonde Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

35 KAN~K~KA 9 Balance pr kr. t.kr. Henlagt tilit Overførtoverskudogunderskud Egenkapital Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del afprioritetsgæld Passiver tilhørende fonde Andengæld Sullisivik Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

36 KANUKOKA 10 Noter 1. Politiske aktiviteter kr. tja. Delegeret møde Bestyrelsen øvrige politiske møder Formanden Sektetariatet Ordinære driftsudgifter Konsulentindtægter og resultat af kursusvirksomhed ( ) (227) Kontorhns Lejeindtægter ( ) (216) Udgifter Indtægter fra kursuslokale (39.501) (49) Andre driftsomkostninger Udgifter til personaleboliger øvrige finansielle indtægter Andre finansielle indtægter

37 KANUKOKA 11 Noter 6. Finansielle omkostninger kr. t.kr. Andre finansielle omkostninger Grunde og bygninger 4 dobbelthuse, Qinngorput B 1802 H.P. Lundsteensvej B 1940 Niels Hammekensvej Tilgodehavender Kommuner TABULEX skoleprogramudvikling Projektkonti/Miljøministeriet øvrige tilgodehavender Likvider GrønlandsBanicen BankNordik BankNordik BankNordik Sullissivik Henlagt til IT Henlagte midler pr. 1. januar Anvendt i året ( )

38 KANUKOKA 12 Noter 11. Overført Over og underskud Apportindskudte ejendomme kr. t.kr. B-i 802 HP. Lundsteensvej B Niels Hammerkensvej dobbelthuse, Qinngorput Overført underksud Primo Årest resultat ( ) 812 Overført over/underskud Langfristede gældsforpligtelser BSU-lån, B DLR Kredit, byggefelt Anden gæld Årsafslutningskonto Skyldig a-skat Dansk A-skat 0 91 Skyldig ATP Skyldig AMA Skyldig Pension Skyldige feriepenge Feriepengeforpligtelser Diverse regninger debitor med kreditsaldo Projektkonto ikke anvendt midler (kredit) Garenti, huslejedepositum Diverse kreditor PAWMm r:~pd?2oowaales~sek~2oosoo3~o 2011,doc

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk EGV Fonden CVR-nr. 64037919 Årsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere