Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget Lempelse af reklamebestemmelser 4 3 Indstilling om hjemtagning af rabatruter i Hedensted Kommune samt indførelse af gratiskørsel 8 4 Revision af Flextur og Teletaxa koncepter 11 5 Ekstrabestillinger af Rejsekortudstyr 14 6 Liste over emner til politisk drøftelse med trafikordførere 17 7 Kunde for en dag-ture for Bestyrelsen 18 8 Orientering om Bestyrelsesseminar i Trafikselskaberne i Danmark 20 9 Orientering om mængderabat på rejsekortrejser Orientering om svar til Arbejdsgiverforeningen for taxabranchen Orientering om udgifter pr. køreplantime i henhold til Trafikstyrelsens rapport Orientering om udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til understøttelse af timemodellen 28

3 Indholdsfortegnelse 13 Orientering om håndtering af sag, hvor kunde ønsker at medbringe klapvogn i bus Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse fra Rejsekort A/S Orientering om undersøgelse fra Passagerpulsen Orientering om kundeklage den 26. december Orientering om mobilbetaling kan håndtere betaling af Flextur, teletaxa og handicapkørsel Orientering om Personaleredegørelse Siden sidst Eventuelt 52

4 Revideret Budget 2015 Resumé Administrationen fremlægger forslag til revideret budget for 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 til Sagsfremstilling./. Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. Dette betyder, at der er behov for revision af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling i kommunerne og regionen. I det vedlagte Forslag til revideret budget 2015 er der indarbejdet konkrete ændringer, som har betydning for busdriften, flextrafik, togdrift, rejsekortet samt Trafikselskabet. Samlet set er nettoudgifterne faldet fra 1.490,5 mio. kr. i det oprindelige budget til 1.461,9 mio. kr. i det reviderede budget, hvilket er en fald på 28,6 mio. kr., som væsentligst skyldes at udgifter til busdriften og flextrafik er reducerede. Alle ændringer i det reviderede budget er nærmere beskrevet i bilaget. Midttrafiks budget er delt op i to hovedområder; Budgetter med efterregulering og Budgetter uden efterregulering. Budgetter med efterregulering består af busdrift, flextrafik, togdrift, billetkontrol, letbane og rejsekort, mens Budgetter uden efterregulering består af Trafikselskabet. Forretningsområderne gennemgås i hovedtræk nedenfor: Busdrift Samlet set udgør nettoudgifterne i det reviderede budget til busdrift 717,1 mio. kr., hvilket er et fald på 18,7 mio. kr. i forhold til det tidligere vedtagne budget. Budgettet for busudgifter udgør ca ,5 mio. kr. og er udarbejdet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi. Der er en fald på 32,2 mio. kr. i forhold til det tidligere vedtagne budget, hvilket hovedsagligt skyldes de faldende olieprisers betydning for det index, som betalingerne til busselskaberne reguleres efter. Køreplanændringerne fra 2014 er nu indarbejdet på rabatruterne, hvilket har medført et fald på 3,2 mio. kr. Der er indregnet drift af realtid samt en revurdering af drift af internet. Samlet set udgør det en merudgift på 1,4 mio. kr. Busindtægter er reduceret med 13,5 mio. kr. i forhold til det tidligere vedtagne budget og udgør ca. 703,4 mio. kr.

5 2 Reduktionen er en følge af øget betaling til togoperatørerne for bus-tog rejser på 18,8 mio. kr. Derudover er der merindtægter, som følge af ændret vurdering af indtægter for kompensation på fritidsrejser på 3,4 mio. kr. og på 2,0 mio. kr. fra flere omstigningsrejser fra tog og mindreindtægter, som følge af beslutning om afskaffelse af gods i busser på 0,1 mio. kr. Flextrafik Flextrafik omfatter handicap- og kan-kørsel. Handicapkørslen har et nettobudget på 30,2 mio. kr. og der er ingen ændringer. Kan-kørslen er budgetteret til 494,4 mio. kr. i alt, hvilket er 11,0 mio. kr. lavere end i det tidligere vedtagne budget. Såvel handicap- som kan-kørslen er genbudgetteret ud fra antal af ture i 2014 med forbehold for kendte ændringer i kørselsaktiviteten. Togdrift Udgifterne til togdrift vedrører alene Region Midtjylland. Der er budgetteret med netto driftsudgifter på 35,1 mio. kr., mens anlægsudgifterne er budgetteret til 14,9 mio. kr. Samlet set ligger budgettet 0,6 mio. kr. under det tidligere vedtagne budget grundet fald i indexet som betalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres efter. Billetkontrollen Billetkontrollens budget er fastholdt i forhold til det tidligere vedtagne budget. Letbanen Letbanens budget består af letbanesekretariatet, som er uforandret i forhold til det tidligere vedtagne, samt budget for rejsekort på letbanen. Rejsekortet Det reviderede budget for rejsekortet er i 2015 på 41,7 mio.kr., hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Stigningen blev vedtaget af Midttrafiks bestyrelse i september 2015 og skyldes primært ekstrabestillinger af udstyr. Samlet for perioden er budgettet 660,0 mio. kr., hvilket giver en stigning på 7,0 mio. kr. i forhold til det tidligere vedtagne budget grundet ekstrabestillingen af udstyr. Trafikselskabet Udgifterne til Trafikselskabet (administration og fællesomkostninger) er budgetteret til 121,3 mio. kr. hvilket svarer til det tidligere vedtagne budget. I lighed med sidste år er det valgt at anvende de budgetterede køreplantimer for budgetåret til fordeling af de køreplantimeafhængige udgifter, hvilket har medført en ændret fordeling. Bestyrelsens beslutning om besparelse på 5 mio. kr. i Midttrafik er indarbejdet i oplægget, og der er indregnet besparelser i forbindelse med rejsekortet. Direktøren indstiller, at forslag til revideret budget for 2015 godkendes.

6 3 Bilag Bilag 1 - Budget revideret budget

7 Lempelse af reklamebestemmelser Resumé Bestyrelsesformanden har ønsket et oplæg om fordele og ulemper ved at lempe de nuværende reklameregler. Sagen blev udsat på sidste bestyrelsesmøde, idet forvaltningen ikke var opmærksom på særlige forhold i Herning. Sagsfremstilling De nuværende regler for reklamer Bestemmelserne blev vedtaget af bestyrelsen 5. november 2010, hvor det også blev besluttet at reklameformater ud over de almindelige standardformater ikke tillades uden på busserne. Dermed må busselskaberne ikke benytte helfoliering eller reklame, der helt eller delvist dækker ruderne. Det er væsentligt at bemærke, at det er de enkelte busselskaber, som modtager indtægterne fra salg af reklame, ikke Midttrafik. Undtaget herfra er Herning Kommune, hvor kommunen selv disponerer over reklamepladsen og selv modtager indtægterne. Midttrafik ligger på linje med de øvrige trafikselskabers kontraktbestemmelser vedrørende busselskabers mulighed for at reklamere på busserne. En undtagelse er helfoliering på bussers bagende, hvilket Midttrafik ikke tillader, mens de øvrige trafikselskaber i enkelte tilfælde dispenserer herfor, beroende på en forudgående vurdering foretaget af trafikselskabet. Movia har ikke defineret en bestemmelse herom. Se oversigt i bilag 1 og eksempel på helfoliering af bagende på bybus i bilag 2. Reklamebestemmelsernes formål er at sikre en letgenkendelig og ensartet buspark, uanset i hvilken by kunden befinder sig, jf. bestyrelsespunkt vedr. beslutning om Busfarver, behandlet 23. marts 2007, og bestyrelsespunkt vedr. Reklamer på og i busserne, behandlet 5. november Busselskabernes vurdering Midttrafik har spurgt forskellige busselskaber om deres vurdering af potentialet for en lempelse af reklamebestemmelserne. Konkret er der blevet spurgt til muligheden for at anvende helfoliering på bagenden af busserne. Samtidig er der blevet bedt om forslag til andre muligheder for reklameplads, der har økonomisk værdi for busselskabet. Busselskabernes generelle tilbagemelding er, at en lempelse er interessant, men at indtægter fra salg af reklamer har været faldende over en længere periode. Busselskaberne har ikke oplyst konkrete nøgletal for salg af reklame, ligesom ingen er kommet med forslag til andre muligheder for reklameplads på busser.

8 5 To busselskaber pointerer, at bybusser specielt i større byer - er mere interessante end regionale og lokale busser. Værdien af reklame på bybusser er over dobbelt så stor, som på regionale og lokale busser, oplyser ét busselskab. Potentialet ved mere reklame Midttrafik har samtidig bedt to udbydere af outdoor-reklamer, Out of Home Media Danmark og AFA JCDecaux, om at vurdere det økonomiske potentiale. Da det fulde indtægtsgrundlag for busreklamer som nævnt ikke kendes, beror udbydernes vurderinger i høj grad på et skøn. Vurderingerne er desuden blevet angivet til administrationen som hhv. brutto- og nettoindtægter samt dækningsbidrag, og det skal derfor nævnes, at omregningerne til indtægtspotentiale pr. bus er cirka-tal. Vurderingen er møntet på busser på A-kontrakter. Out of Home Media Danmark, der bl.a. har rettigheden til alle Arrivas busser, vurderer, at en lempelse af Midttrafiks krav på samtlige busser højt forøger dækningsbidraget på mellem 8-9 mio.kr. årligt, som i gennemsnit vil udgøre kr. pr. bus. Vurderingen tager udgangspunkt i, at Midttrafik som minimum tillader reklamer på langsiden af regionale og lokale (blå) busser, samt helfoliering på bagenden af både by, lokal og regionale busser. Herudover foreslår Out of Home Media, at Midttrafik er åben for muligheden for transparent helfoliering på langsider og ruder. Indtægtspotentialet er naturligvis afhængigt af annoncørernes interesse for at benytte busreklamer. Desuden oplyser Out of Home Media ligesom busselskaberne, at der er større interesse i at annoncere på bybusser pga. den større eksponering end på regionale og lokale busser. AFA JCDecaux, der bl.a. sælger reklamer for Tide Bus Danmark i Odense, Nobina i Randers og BAAS i Aarhus, erfarer, at annoncørerne stiller større og større krav til mediernes formåen, og for bussernes vedkommende betyder det bl.a. større og mere kreative formater. Efterkommes ønskerne ikke, sker det ofte, at annoncørerne finder andre medier, f.eks. billboards, taxaer, stilladsreklamer, elektroniske storskærme osv. Indtægtspotentialet, med de ovenfor nævnte forbehold, ser således ud: Ca kr. pr. bus pr. år i Aarhus Ca kr. pr bus pr. år i andre byer Ca kr. pr. bus pr. år på regionale og lokale ruter Fordele og ulemper Som udgangspunkt vurderes det ikke at være realistisk, at busselskaberne i de nuværende kontrakter frivilligt vil acceptere en ændring af reklamebestemmelsen uden en forudgående forhandling, med mindre busselskaberne fortsat selv modtager indtægterne fra reklamesalget.

9 6 Fordele ved at lempe reklamebestemmelserne vurderes alene til at være økonomiske. Set i forhold til det samlede driftsbudget, er en mindre udgift ved et kommende udbud dog begrænset. Desuden forudsætter den forventede mindreudgift, at busselskaberne nedsætter prisen svarende til den formodede øgede indtægt. Det kan ikke forventes at være en automatisk mekanisme, da det afhænger af det enkelte busselskabs vurdering af udbyttet af flere reklamer. Sidst, men ikke mindst, kan det være svært at påvise besparelserne, da de potentielt vil være fordelt over alle leverandørtilbud. Ulempen ved at lempe bestemmelserne er, at bybusserne bliver mere varierede og uklare i deres design og udtryk. Samtidig kan det medføre, at Midttrafiks egne reklamer bliver mindre gennemtrængende overfor kunderne. Samlet vurdering I en overvejelse om en eventuel lempelse af Midttrafiks reklamebestemmelser indgår således følgende parametre: Økonomisk potentiale Trods faldende omsætning, vurderer Outdoor-udbyderne, at der er et indtægtspotentiale at hente for Midttrafik, dog betinget af lempelser af nuværende bestemmelser. Samtidig er beløbsstørrelserne et skøn. Busselskaberne oplever, at der er faldende interesse for busreklamering. Dette kan dog hænge sammen med, at annoncørerne ikke mener, de får nok annonceringsplads på bussen, og at der ikke er udviklet nye formater til busser. Desuden må det antages, at det primære indtægtsgrundlag er i de større byer, hvor BAAS har oplevet et betragteligt fald i indtægterne siden Æstetik, genkendelighed og egenreklame Busfladerne er en unik platform for Midttrafik til egenreklame gennem omdømmekampagner, vis hensyn-kampagner og generel markedsføring af den kollektive trafiks fordele. Midttrafik ønsker at tiltrække flere forskellige kundegrupper for at sikre et bredt og velfunderet indtægtsgrundlag. En øget reklamering på busserne kan risikere at få nogle kundegrupper til at fravælge busproduktet pga. signalværdien. Samtidig er kommunikationsopgaven på stoppesteder, i trafikken og via mobile medier i forvejen en kompleks opgave, hvor kundernes oplevelse af genkendelighed og identifikation af den enkelte bus er et meget væsentligt kriterie for en tilfreds kundeoplevelse med Midttrafik. Forslag til mulige lempelser af reklamebestemmelserne Det foreslås, at kommunerne ved kommende udbud for bybusser (Horsens, Silkeborg, Skive, Viborg, Herning, Randers og Holstebro) kan få mulighed for at modtaget sideordnet tilbud. Altså hvor Midttrafik i udbuddet beder de bydende busselskaber om to priser én pris med nuværende reklamebestemmelser og én pris med lempede bestemmelser.

10 7 Lempelsen giver busselskaberne mulighed for at anvende reklamer som i Aarhus dvs. bl.a. helfoliering af bagenden samt opsætning af reklame over vinduerne på bussens langside. Såfremt en kommune har indgået egne aftaler om salg af reklame, eller såfremt kommunen ikke ønsker lempede reklamebestemmelser, kan kommunen fravælge sideordnet bud. I så fald beder Midttrafik kun busselskaberne om tilbud med nuværende reklamebestemmelser. Direktøren indstiller, at at reklamebestemmelser lempes i kommende bybuskontrakter, så busselskaberne får mulighed for at helfoliere bagende samt opsætte reklame over vinduerne på bussens langside. Midttrafik efter ønske fra bestilleren i kommende udbud af bybuskørsel beder om to tilbudspriser én med nuværende bestemmelser og én med lempelser. Bilag Bilag 1 - Lempelse af reklamebestemmelser Bilag 2 - Lempelse af reklamebestemmelser

11 Indstilling om hjemtagning af rabatruter i Hedensted Kommune samt indførelse af gratiskørsel Resumé Administrationen indstiller, at rabatruter i Hedensted Kommune hjemtages til kommunen og rute 694 opgraderes til lokalrute med installation af rejsekort (Check-in mini). Ændringerne sker fra køreplanskiftet Samtidig indstilles, at Hedensted indfører gratiskørsel på nuværende rabatruter snarest muligt. Sagsfremstilling Midttrafiks Bestyrelse har den 25. februar 2014 behandlet kommunernes mulighed for at få rejsekortudstyr i rabatruter. Bestyrelsen har givet kommunerne 4 muligheder: 1. Opgradering af ruterne til lokalruter efter aftale med Midttrafik med virkning, at ruterne bliver omfattet af rejsekort, og at kommunen skal betale fuldt administrationsbidrag. 2. Indførelse af 0-takst, forudsat at der efter en konkret vurdering, som skal foretages af hver enkelt kommune, foreligger sådanne saglige hensyn, at indførelsen af 0-takst kan ske i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. 3. Hjemtagning af ruterne og omlægning heraf til lukkede skolebusrute. 4. Indførelse af særlige lokale billetter, i hvilket tilfælde de lokale billetter ikke får sammenhæng med øvrig kollektiv trafik, og udgifterne hertil fuldt ud finansieres af de pågældende kommuner. Hedensted Kommune har rettet henvendelse til Midttrafik med ønsket om, at deres nuværende rabatruter hjemtages som lukkede skolebusruter, samt at rute 694 opgraderes til lokalrute med installation af rejsekortudstyr. Ændringerne ønskes gennemført fra køreplanskiftet juni Samtidig ønsker Hedensted Kommune at indføre gratis kørsel på nuværende rabatruter fra 18. januar Oversigt over ruter, som ønskes hjemtaget fra køreplanskiftet 2015, og hvor der indføres gratiskørsel fra 18. januar 2015: 508 Tørring - Hammer - Sandvad Tørring 660 Lindved - Grejs - Holtum Lindved 661 Rask Mølle - Hornborg - Rask Mølle 662 Rask Mølle - Flemming - Hvirring - Kodallund - Rask Mølle 690 Merring - Korning Hedensted 691 Løsning - Kragelund - Øster Snede Løsning 692 Hedensted - Gl. Sole - Øster Snede - Hedensted 698 Løsning - Ølsted - Bottrup Eriknauer 701 Stouby - Hornum - Belle Stouby

12 9 702 Stouby - Barrit - Stouby Oversigt over ruter, som ønskes opgraderet fra rabatrute til lokalrute fra køreplanskiftet 2015: 694 Hedensted - Ørum - Daugård Midttrafiks faglige vurdering Hjemtagning af rabatruter De nuværende rabatruter, som Hedensted Kommune ønsker at hjemtage har samlet et kørselsomfang på ca køreplantimer og omfatter i alt 10 kontraktbusser. De har en samlet udgift på ca. 4,6 mio. kr. og en samlet indtægt på ca. 1,4 mio. kr. Nuværende kontrakttype er A-kontrakt. De nuværende rabatruter har alle et primært formål i betjening af distriktsskole og elever indenfor skoledistriktet. Der er typisk 1-2 morgenafgange og 2-3 eftermiddagsafgange til og fra skolen. Der er ingen eller meget lidt tilpasning til øvrige lokale og regionale ruter i kommunen. Det er således vurderingen, at langt størstedelen af kundegrundlaget er folkeskoleelever. Med ny lov om trafikselskaber har kommunerne mulighed for at hjemtage ruter som lukkede skolebusruter og fortsat kunne tilbyde at medtage andre borgere på ruterne uden at opkræve betaling. Opgradering af rabatrute 694 Hedensted Kommune ønsker at opgradere rabatrute 694 til lokalrute med installation af Check-in mini. Ruten adskiller sig væsentligt fra de øvrige rabatruter ved, at denne har et primært betjeningsmål (privat gymnasium, fri- og efterskole) og altså ikke betjening af en distriktsskole. Da kriterierne for at blive en lukket skolebusrute ikke er til stede ønsker Hedensted Kommune en opgradering af ruten med mulighed for installation af Check-in mini. Det er Midttrafiks vurdering, at ruten kan klassificeres som lokalrute, da ruten har et primært betjeningsmål ved Vejlefjord-skolen. Indførelse af gratiskørsel Hedensted Kommune ønsker, at der indføres gratiskørsel på nuværende rabatruter gældende fra 18. januar Ønsker om indførelse af gratis kørsel skal godkendes af Midttrafiks bestyrelse. Økonomi Samlet set vil kommunen hjemtage ruter med ca årlige køreplantimer og en årlig udgift på 4,6 mio. kr. Hedensted Kommune vil samtidig miste indtægter for anslået 1.4 mio. kr. stammende fra salg af skolekort. Kommunens årlige administrationsbidrag vil falde med 0,1 mio. kr. ved hjemtagelsen. Kundemæssige konsekvenser Nærværende ændringsforslag vil i udgangspunktet ikke have betjeningsmæssige konsekvenser, såfremt kørslen ikke ændres. Nuværende kunder vil fortsat kunne benytte de lukkede skolebusruter og nu blot køre gratis. Informationsmæssigt vil forslaget dog betyde, at de lukkede skolebusruter ikke længere kan offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside. Opgradering af rabatrute 694 til lokalrute vil betyde, at rejsekort kan anvendes og ruten vil fremadrettet blive opdateret på rejseplanen.

13 10 Kommunikation Hedensted Kommune orienteres om Bestyrelsens beslutning. Direktøren indstiller, at Bestyrelsen godkender Hedensted Kommunes hjemtagning af rabatruter som lukkede skolebusser. Hedensted Kommunes indførelse af gratiskørsel snarest muligt. Opgradering af rabatrute til lokalrute med installation af Check-in mini.

14 Revision af Flextur og Teletaxa koncepter Resumé På Repræsentantskabsmødet den 21. november 2014 var der en politisk drøftelse af: Muligheden for ens takster på byture og ture uden for byerne v. Flextur Venneaftaler på tværs af regionen 25 % rabat til medpassagerer, er det det rigtige niveau? Administrationen har lavet en administrativ høring hos bestillerne vedr. de nævnte og andre mulige ændringer i Flexturkonceptet. Da Teletaxa og Flextur følges ad i rejseregler er Teletaxa også medtaget. Ændringerne vil forbedre serviceniveauet for kunderne. De økonomiske konsekvenser for bestillerne forventes at være minimale eller styrbare for kommunerne. Undtaget ledsagerrabat den vil øge bestillernes udgifter. Sagsfremstilling Ens takst for byture og udenfor byen I dag er der forskellig takst på byture og udenfor byen, hvis kommunen har valgt at have en byzone. Hvis byzonen fravælges, vil der være ens takst på bytur og ture udenfor byen. Inden en byzone evt. fjernes skal det overvejes, hvilken effekt dette vil have på brugen af en eventuel bybus. Hvis en kommune ønsker at fjerne byzonen, skal det godkendes af Midttrafiks bestyrelse. Revision af Flextur og Teletaxa koncepter Teletaxa er medtaget, da Flextur og Teletaxa har fælles rejseregler. På baggrund af repræsentantskabets ønske, og den løbende dialog med bestillerne, har administrationen lavet en administrativ høring blandt bestillerne om forslag til ændringer af koncepterne for Flextur og Teletaxa (Bilag 1). 15 kommuner har svaret. Hovedsigtet har været at lave serviceforbedringer for kunderne. For en nærmere beskrivelse af forslagene henvises til bilag 2. Venneaftaler Fire kommuner ønsker at fastholde de nuværende regler for venneaftaler, som tilsiger, at der kun kan være venneaftaler mellem kommuner, som har samme takst. Hovedparten af kommunerne ønsker, at det er muligt at aftale venneaftale mellem to kommuner, som har forskellig takst. Vennetaksten skal være den dyreste takst, der køres til internt i de to kommuner. Ledsagerrabat Ni bestillere ønsker at hæve ledsagerrabatten til 50 %. Nuværende rabat er 25 %.

15 12 Antal ledsagere i Flextur ønskes harmoniseret i forhold til individuel handicap og kapacitet i billigste vogntype. Det betyder, at maksimal antal ledsagere reduceres fra fem til tre. Udvidelse af bestillingstidspunkt Et flertal på 2/3 af høringssvarene er positive over for at forbedre bestillingsvilkårene for kunderne i Flextur. Dette kan gøres ved at fjerne reglen om, at ture til samme aften skal bestilles senest kl og at bestillingsfristen reduceres til en time før.. Åbningstiden for telefonbestilling ønskes udvidet til kl alle dage (i dag kl alle dage). Dette vil medføre, at kunden kan bestille Flextur on-line efter kl til kørsel samme aften. Byzone Randers Kommune har lukket bybussen på en stor del af linjerne i ydertimerne pga. økonomi. På grund af de nuværende regler i Flextur (og teletaxa) kan kommunen ikke tilbyde et godt alternativ til bybussen. Randers Kommune ønsker at indgå i forsøg, hvor der kan køres til lav takst internt i Randers by i de tidsrum, hvor der ikke er bybus. Det betyder, at byzonen i Flextur kun skal gælde i de tidsrum, hvor bybussen kører. Ulempen ved ønskerne er, at de vil medføre en skærpelse af konkurrencen med taxabranchen. De foreslåede ændringer vil ikke medføre konsekvenser for administrationen. Økonomi Ændringerne vil medføre minimale øgede udgifter for bestillerne. Ændringen vedr. ledsagerrabat vil have størst økonomisk konsekvens. Der vil inden en eventuel politisk høring hos kommunerne foreligge konkrete beregninger/forventninger til økonomiske konsekvenser for alle de ændringer, som kommunen ikke selv kan styre, f.eks. gennem køreplanlægning i Teletaxa, eller hvem kommunen vil have venneaftaler med. Kundemæssige konsekvenser Formålet med alle ændringerne er forbedret serviceniveau for kunderne, og dermed give flere tilfredse kunder. Kommunikation Bestillerne bliver inddraget via en eventuel politisk høring. Efter endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse, skal det øgede serviceniveau markedsføres. Der er behov for en væsentlig markedsføring, da Flextur konceptet er ukendt for langt de fleste borgere i Region Midtjylland. Markedsføringen kan være i form af Facebook, evt. video, Midttrafik deltager i borgermøder og giver information om Flextur-konceptet, pressemeddelelse, hjemmesiden og via kommunerne. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en konkret markedsføringsstrategi, som også tilgodeser den yngre kundegruppe. Direktøren indstiller, at Bestyrelsen godkender, at følgende ændringer i Flextur og Teletaxa koncepterne

16 13 sendes i politisk høring hos bestillerne at bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres til senest 1 time før. at on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl fjernes. at der åbnes for telefonbestilling i tidsrummet 7-20 alle dage for Flextur og Teletaxa. at ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur. at der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner. at rejsereglen for maksimal antal ledsagere i Flextur ændres fra fem personer til tre personer. Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender: at Randers Kommune kan starte forsøg med, at byzonen i Flextur ikke gælder, når bybussen ikke kører. Forsøget evalueres efter seks måneders drift. at Midttrafik udarbejder en markedsføringsstrategi for Flextur. Bilag Bilag 1 - Administrativ høring af Flextur Bilag 2 - Notat om revision af Flextur og Teletaxa koncepter

17 Ekstrabestillinger af Rejsekortudstyr Resumé Som følge af at flere af Midttrafiks bestillere har foretaget ekstrabestillinger af udstyr samt, at der løbende sker udskiftninger af busser ved kontraktskifte vurderes det nødvendigt at investere i ekstra rejsekortudstyr. Dette er hensigtsmæssigt for at imødekomme ekstrabestillinger uden leveringstid men også for at have et stødpudelager i forbindelse med busudskiftninger. Sagsfremstilling Det oprindelige udstyrsbehov i forbindelse med udrulningen af Rejsekort i Midttrafik blev, jævnfør business case 2013, fastsat til 679 busser. I perioden indtil december 2014 er der i alt bestilt 25(+2 uafklaret) ekstra busser, som fremgår af skemaet herunder. Ekstrabestillingerne skal som udgangspunkt kontantfinansieres i installationsåret, da de ikke indgår i lånefinansieringen. Bestilleren, der har udløst ekstrabestillingen, vil efterfølgende blive faktureret for de ekstra udstyrsmængder og udgifter. Ekstrabestillinger er løbende håndteret med den mængde fysisk udstyr, der løbende har været tilgængelig jævnfør den oprindelige bestilling på 679 busser, og i forbindelse med installation af de pågældende bestilleres øvrige busser. Prisfastsættelsen af ekstraudstyret har dog først været mulig med modtagelsen af et tilbud på ekstraudstyr. Udover de cirka 27 busser, der allerede er bestilt, vurderes det, at der i 2015 er et behov for udstyr til 22 yderligere busser. Det vurderes, at de 22 businstallationer er

18 15 nødvendige for dels at håndtere ordrer på nye installationer, men også for at imødekomme behovet for almindelige udskiftninger af kontraktbusser. Ved udskiftning af busser i forbindelse med kontraktskifte samt løbende udskiftning af busser udført af leverandører, er der behov for ekstra rejsekort businstallationer, således at nye busser kan installeres og klargøres med rejsekortudstyr samtidig med, at de gamle busser fortsat er i drift med rejsekortudstyr. Hvis der ikke benyttes ekstraudstyr, vil der komme en tid i udskiftningsperioden, hvor der ikke er billettering, medens rejsekortudstyr fjernes fra busser der er på vej ud og installeres i de nye busser. I princippet skal Midttrafik kunne råde over lige så mange ekstra sæt rejsekortudstyr som omfanget af busskifter ved et givent kontraktskifte. De 22 businstallationer og udgifterne hertil er i tabellen fordelt på bestillerne ud fra den foreløbige nøgle, der også er anvendt i Midttrafiks budget 2014 og 2015 og som opgøres endeligt med udgangen af Hver businstallation udløser endvidere udgifter til vedligehold på 5,8 % af udstyrets pris i garantiperioden (2 år) og 7,9 % af udstyrets pris i de efterfølgende år, indtil For 22 busser på lager bliver det i alt ca i garantiperioden og kr. efter garantiperioden. Udgifterne fordeles direkte til bestillere i takt med eventuelle ekstrabestillinger. Udgifterne til vedligehold af lagerført udstyr fordeles efter samme fordelingsnøgle som udstyret. Økonomi Ca. 27 af de 49 busser er afsat til bestillere. Fordelingen fremgår i tabellen ovenover. Tilbage resterer 22 busser, eller ca. 2,9 mio. kr. som forventes fordelt efter den hidtil anvendte fordelingsnøgle. På samme måde fordeles udgifter til vedligehold af udstyr på lager. Kundemæssige konsekvenser Hvis busser må tages ud af drift i forbindelse med kontraktskifte, uden mulighed for at installere udstyr i de busser der indsættes, vil gratiskørsel være alternativet. Kommunikation Bestillerne oplyses om de budgetmæssige konsekvenser.

19 16 Direktøren indstiller, at at der investeres i udstyr til yderligere 22 busser til håndtering af ekstrabestillinger og som stødpudelager ved busudskiftninger. udgifterne, til 22 stk. busudstyr og vedligeholdelse af disse, fordeles på bestillerne efter den eksisterende fordelingsnøgle anvendt i budget 2015.

20 Liste over emner til politisk drøftelse med trafikordførere Resumé Bestyrelsen har bedt om en liste over, hvilke emner, der vil være hensigtsmæssige at drøfte med relevante politiske ordførere. Emnerne afspejler områder og opgaver i Midttrafik, som har politisk bevågenhed, kræver samarbejde på tværs af trafikselskaber og med andre operatører inden for kollektiv transport, og som kan være af generel politisk interesse. Sagsfremstilling Nednestående indeholder tre emner, som administrationen foreslår skal være fokusområder for henvendelser til trafikordførere og andre relevante politiske kontakter. Opgradering af stoppesteder De nuværende vejmyndigheder lever ikke op til forpligtelser om vedligehold af stoppesteder Fremadrettet skal niveauet højnes, hvad er trafikselskabernes rolle? Samarbejde med togoperatører Midttrafiks fire takstområder er ikke hensigtsmæssige ift. kunderne, men skal koordineres med togoperatører Midttrafiks ønske om,at ungdomskort udstedt i takstområde Syd skal gælde hele regionen er ikke muligt at opnå enighed om Rejsekort Brugervenlighed Rejsekort Kundecenter Økonomi/byrdefordeling mellem ejerne af Rejsekort A/S Direktøren indstiller, at Bestyrelsen drøfter de fremlagte emner og eventuelt tilføjer flere.

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 29. april 2016 kl Regionshuset i Viborg Skottenborg Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 29. april 2016 kl Regionshuset i Viborg Skottenborg Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 29. april 2016 kl. 13.00 Regionshuset i Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Meddelelser

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel Ole Helboe, Horsens Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. november 2014 1-30-75-1-201-3-12 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. juni 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Arne Lægaard var forhindret i deltage.

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere