Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave"

Transkript

1 Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER Maj 2011, 4. udgave

2

3 Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter Projekterendes ansvar og pligter Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Aftalegrundlaget Projektgennemgangsmøde 12 Opstartsfasen Montageentreprenør og ansatte Anhugger Arbejdspladsvurdering (APV) og instruktion 16 Mellemlager 17 Løft af elementer Indstøbninger til løft Løftegrej 23 Materiel til montage 27 Materiel til afstivning Elementstøtter Håndtering af elementstøtter Inserts og bolte 29 Rækværk, afdækning og afspærring Generelt Fastgørelse af balustre 31 Personlig sikkerhed 33 Montage 41 Tabeller 45 Hjælpeskema Indhold 3

4

5 Indledning Elementmontage er ikke mere kompliceret end mange andre opgaver inden for byggeriet, men konsekvenserne er ofte større, når det går galt. Elementmontage kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, såfremt de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen. Denne branchevejledning beskriver regler og god praksis i projekteringsog planlægningsfasen samt konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen erstatter ikke leverandørbrugsanvisninger, instruktion af medarbejdere ol., men bør anvendes som grundlag herfor. Branchevejledningen er en revision. Formålet er at tage højde for den ændrede lovgivning på baggrund af byggepladsdirektivet samt ændringerne i forhold til arbejdsmiljøorganisationen. Branchevejledningen henvender sig til bygherre, projekterende, leverandører, montører, formænd og til dem, der har ansvaret for montagearbejdet. Det forudsættes, at projektmaterialet er udarbejdet på en sådan måde, at de metoder, der er anført i branchevejledningen, kan følges. Det forudsættes endvidere, at materiel og montagegrej anvendes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og gældende arbejdsmiljøregler, herunder at de påbudte periodiske eftersyn har fundet sted. Branchevejledningen giver en række praktiske eksempler på, hvordan montagen kan gennemføres under normale omstændigheder, men andre metoder samt andet materiel og grej kan anvendes, når der ved montagens planlægning foretages en vurdering af risici og sikkerhed, som sikrer tilsvarende sikkerhedsniveau. De metoder og regler, der er anført i branchevejledningen, gælder speci- delbart overføres til andre brancher. Elektronisk version af vejledningen og bilag kan hentes på i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet Indledning 5

6 Projekterings- og kontraheringsfasen Betonelementmontage kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt såfremt de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen. Betonelementmontagen kan kun foregå forsvarligt, hvis ansvaret for opgaverne er klart fordelt forud for montagen. Selv om ansvarsfordelingen er reguleret gennem kontrakterne de enkelte rede fx på projektgennemgangsmødet og i byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed. På den måde kan det sikres, at informationer, der er vigtige for sikkerheden, ikke går tabt. Ud over aftalegrundlaget har alle parter også ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven: Bygherrens ansvar og pligter Generelt Hvis der er mere end én virksomhed beskæftiget på byggepladsen samtidigt i løbet af byggefasen, er bygherren forpligtet til at sørge for, at: Der sker afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområder- i forbindelse med: - Færdsels- og adgangsveje. - Materiale- og affaldspladser. - Skurby. skal udføre arbejde. udførelsesfasen. om fællesområder som bygherren har indgået med de enkelte entreprenører skal fremgå af PSS en. vis størrelse og/eller udstrækning. Uanset størrelsen af bygge- og anlægsprojektet har bygherren altid pligt til at medvirke til, at der kan arbejdes forsvarligt. Bygherrens pligter kan fx overdrages til den projekterende, hvis forudsætningerne er i orden - men det kan ansvaret ikke. Det samme gælder, hvis bygherren laver en aftale med en totalentreprenør. 6 Projekterings- og kontraheringsfasen

7 Koordinering af sikkerheden Hvis der skal beskæftiges mere end én virksomhed samtidigt på byggepladsen, skal bygherren udpege en arbejdsmiljøkoordinator (P) for projektfasen samt en arbejdsmiljøkoordinator (B) for udførelsesfasen. Det kan godt være samme person. Bygherren har ansvaret for, at de projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) samarbejder om arbejdsmiljøkoordineringen af projekteringen. randører, er han desuden ansvarlig for koordineringen mellem disse. Den projekterende har dog det fulde ansvar for, at projektmaterialet er udformet på en sådan måde, at arbejdsmiljøloven kan overholdes. Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder på bygherrens vegne en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis det forventes, at der i løbet af byggefasen vil være mindst to virksomheder, der samtidigt beskæftiger mere end 10 personer. Kravet om PSS gælder også for mindre byggepladser, hvis der, som ved betonelementmontage, er tale om farligt arbejde. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal bl.a. sikre, at der sker en samlet koordinering og planlægning af sikkerhed og sundhed på byggepladsen i byggefasen. Det gælder fx for virksomhedernes: Projekterendes ansvar og pligter Generelt Den projekterende skal i projektmaterialet sikre, at: ligeholdelse fx køreveje for kran og elementvogne, tageentreprenør kan planlægge, tilrettelægge og udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt, Projekterings- og kontraheringsfasen 7

8 Den projekterende har desuden pligt til at oplyse bygherren om, hvilke forpligtelser denne har efter arbejdsmiljøloven i forbindelse med det konkrete projekt. Ligeledes har den projekterende ansvaret for, at der gennemføres en procesplanlægning, der angiver, hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. For yderligere information om ansvar og pligter i projekteringsfasen samt PSS henvises til hjemmesiden Leverandøren/importøren Leverandøren eller importøren af betonelementer skal altid udarbejde en døren kan i anvisningen henvise til, at oplysningerne fremgår af elementtegningen). kan i anvisningen henvise til, at nærværende branchevejledning kan tjene som anvisning for standardelementer). - menter samt specielle elementer, der kræver særlig opmærksomhed. Sådanne elementer skal tydeligt markeres på montageplanen/nummerplanen, og anvisningen skal indeholde de nødvendige informationer for at imødegå særlige risici. En tilsvarende markering bør påføres på elementtegningen - og det anbefales også at mærke selve elementet. påvirkningen. Hvis der er planlagt midlertidig oplagring på byggepladsen, skal metoden aftales med montageentreprenøren eller hans stedfortræder (se BIPS A113). Koordinering af sikkerheden Hvis der skal beskæftiges mere end én virksomhed samtidigt på byggepladse 8 Projekterings- og kontraheringsfasen

9 Eksempel på leverandørbrugsanvisning: Byggesag xx, element xx monteres efter anvisningerne i Branchevejledningen om montage af betonelementer og letbetonelementer. Information om imødegåelse af særlige risici er vedhæftet denne leverandørbrugsanvisning, som bilag nr. 1 til xx Elementer, der ikke er mærket med gult på nummerplanen, giver ikke anledning til krav til midlertidige afstivninger, der ligger ud over vindlasten. Leverandøren Underskrift Montageentreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet, leverandørens anvisninger og egne overvejelser skal entreprenøren planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette kan kun ske, hvis alle nødvendige oplysninger fremgår entydigt af aftalegrundlaget. Hvis der er planlagt midlertidig oplagring på byggepladsen, skal metoden aftales med leverandøren/importøren. Projekterings- og kontraheringsfasen 9

10 Aftalegrundlaget Ofte er rådgiveren, leverandøren og montageentreprenøren ikke hinandens kontraktparter. Dette betyder, at der er behov for at etablere et fælles entydigt aftalegrundlag om fordelingen af projekteringsydelserne parterne imellem. Kontrakter vedr. projekteringsydelser tager som hovedregel udgangspunkt i BIPS publikation nr. A113 om Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinker beton. Publikationen beskriver i modeller, hvordan projekteringsydelserne ved et elementprojekt kan fordeles mellem parterne. Projekteringen af midlertidige afstivninger er en del af aftalegrundlaget. Med revisionen i 2005 er modellerne udvidet, så de i langt højere grad redegør for ydelser, som vedrører sikkerhed i montagefasen. Bips A113 kan hentes elektronisk på adressen Projektgennemgangsmøde Selv om BIPS A113 kan være med til at sikre et fælles entydigt aftalegrundlag, kan det ofte være nødvendigt at holde et projektgennemgangsmøde for at få de sidste detaljer på plads vedrørende de mange delaktiviteter, der indgår i det samlede projekt. Den projekterende bør derfor indkalde til en fælles gennemgang af projektet, men sker det ikke, anbefales det montageentreprenører at efterspørge et sådant. På mødet deltager projekterende, leverandøren, montageentreprenør referat: specialelementer som kræver ekstra opmærksomhed, tidsplanen, opstillingsarealer for kraner samt mellemlager (med hensyn til underlag og krankapacitet skal man være opmærksom på, at vægten på visse elementtyper kan have en tolerance på ± 10%) midlertidig stabilitet og afstivning, sikkerhedsforanstaltninger, løftebeslag, inserts m.v. (se liste på 10 Projekterings- og kontraheringsfasen

11 Er der behov for supplerende oplysninger indhentes disse, fx anvisning for håndtering af særlige elementer, anvisninger for permanent fastholdelse - fx sammenstøbning af elementer, som skal gennemføres inden videre montage, krav til dimensionering af midlertidig afstivning, krav til afstivninger, hvor disse er placeret under elementets tyngdepunkt, krav til fundamenter, terrændæk m.m. (typisk betonstyrke, størrelse) udtræksstyrke for bolte, opnåelse af endelig stabilitet. Som værktøj til at få afklaret og koordineret opgavefordelingen mellem parterne er der udarbejdet tjeklister, som kan hentes på Tjeklisten erstatter ikke kontrakterne, men kan med fordel anvendes i forbindelse med projektgennemgangsmødet. Projekterings- og kontraheringsfasen 11

12 Opstartsfasen Montageentreprenør og ansatte Generelt Entreprenørens ansvar og pligter Arbejdsgiveren har bl.a. pligt til at sørge for, at: sigtsmæssigt, rialer, processen, Arbejdslederens ansvar og pligter Som arbejdsleder har du pligt til at forsøge at forhindre farer, som kan opstå ved fejl eller mangler. Du skal straks gøre arbejdsgiveren opmærksom på arbejdsmiljøproblemerne, hvis det ikke umiddelbart er muligt at løse dem. De ansattes ansvar og pligter De ansatte har pligt til at: hed, ne, og ler arbejdsgiveren, hvis der er sikkerhedsmæssige problemer, de ikke selv kan løse. Opstartsmøde Selv om alle projektets delaktiviteter er tydeliggjort i kontrakterne og præciseret på projektgennemgangsmøderne, skal/bør? der på større møder, før byggeriet går i gang, og når der kommer nye arbejdsgivere eller underentreprenører. I relation til betonelementmontagen er det særlig På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: færdsels- og adgangsveje, 12 Opstartsfasen

13 Fx hvem der fjerner sne på fælles adgangsveje før 1.11 eller efter Konkret gennemgås og præciseres følgende: leverandørens anvisninger (med fokus på særlige elementer og elementvægt), nærværende branchevejledning, kontrolpunkter for modtagelse og montage, stabilisering af de enkelte elementer, leverings- og montagerækkefølge, montage af midlertidige rækværker og afdækninger, anvendelse af tekniske hjælpemidler fx lift, rullestillads, stiger, kran og elementstøtter anhugningsbeslag, inserts og løftegrej, vedligeholdelse og eftersyn af tekniske hjælpemidler og løftegrej, hvem der foretager instruktion - også til anhugger og nyankomne, hvem der har kompetence til at kassere et element, opstilling og nedtagning af store elementstøtter samt transport ud af eventuel bygning. kranplacering og befæstelse af underlag på opstillingsstedet, løftezoner - byrder må ikke føres hen over arbejds- og opholdsområder, hvor der normalt opholder sig personer, oplysninger vedr. kranløft - fx friløft af elementer ved modtagekontrol og indsvingsbaner, brug af løftegrej (klemåg kræver særlig opmærksomhed - se brugsanvisningen), andre kraner på området, kommunikation mellem montør og kranfører - håndfri radiosæt kan anbefales, aftaler om tegngivningssignaler, afmærkning af områder i de perioder, hvor der hyppigt kranes. På opstartsmødet sikres endvidere, at eventuelle uddannelses- og certi- Opstartsfasen 13

14 Skriftlige anvisninger På baggrund af opstartsmødet udarbejdes anvisninger, som indeholder informationer om de vigtigste sikkerhedsmæssige forhold, herunder: Oplysninger om elementer og konstruktioner montagerækkefølge, så bygningens stabilitet i opførelsesfasen er sik- plads, hærdetider (fx angivelse af, hvornår midlertidig afstivning kan fjernes). Af hensyn til instruktion af anhugger og for at sikre, at det rigtige grej er på pladsen, bør der udarbejdes en liste over hvilket løftegrej, der skal Specielle elementer Specielle elementer kræver særlige forholdsregler og øget opmærksomhed. Det aftales med leverandøren, at denne foretager en tydelig mærkning af specielle elementer - fx på elementet, elementtegningen eller montageplanen, herunder: oplysninger om midlertidig stabilisering, herunder krav til afstivningsmateriel og forankringer, oplysninger om løftebeslag og anhugning. Specielle elementer kan fx være: bjælker hvor der er kipningsrisiko pga. ensidig belastning eller højde, dækelementer med udsparinger, elementer med forskudt tyngdepunkt - fx sandwichelementer og elementer med store udsparinger, elementer der afviger fra hovedleverancen - fx massive- eller paselementer, skrådæk, start- og slutelementer, meget store elementer, elementer der skal vendes, trappeelementer. Kontrolpunkter For relevante elementtyper fastlægges kontrolpunkter for modtagelse og montage. Det aftales eventuelt med leverandøren, at særlige tjekpunkter angives på følgesedlen eller elementets mærkeseddel. Der fastlægges endvidere en procedure ved konstatering af fejl, og det præciseres, hvem der har kompetence til at kassere et element. 14 Opstartsfasen

15 Anhugger Anhuggeren skal være en erfaren montør, der er instrueret i korrekt brug af løftegrej og i anhugning. Det anbefales, at anhuggeren har deltaget i et kursus om anhugning, som udbydes af erhvervsskoler og visse leverandører af løftegrej. Arbejdspladsvurdering (APV) og instruktion Virksomheden har i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som sikrer at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Med udgangspunkt i APVen tilpasset de aktuelle forhold planlægges det konkrete arbejde efter anvisningerne i denne branchevejledning samt leverandørens anvisninger. Instruktionen af sjakket skal foregå, før arbejdet går i gang. I den forbindelse gennemgås projektmaterialet, de skriftlige anvisninger og andre relevante oplysninger. Skal denne også ind? Kontrolpunkter kan fx være: synlige støberevner - fx på underside af dæk indglidning af dækarmering (synlig armering i endeflader) uvibreret beton - se endeflader/stenreder mindstekrav til vederlag (markering af vederlag) om løftebeslag er fejlfri og ikke placeret yderligt ved udsparinger transportskader visuel kontrol af anhugningsgrej numre på elementer der refererer til montageplanen aflæsningsrækkefølge af hensyn til lastbilens stabilitet under aflæsning Opstartsfasen 15

16 Mellemlager Mellemlager skal helst undgås, men er det ikke muligt, skal det placeres på plant og bæredygtigt underlag. Elementer i mellemlager skal placeres eller beskyttes, så der ikke opstår risiko for påkørsel. Mellemlageret skal indrettes, så elementerne kan fjernes i montagerækkefølge. Såvel anbringelse som fjernelse skal ske symmetrisk, så der ikke forekommer skæv belastning, væltning og skade på andre elementer. Opklodsninger mellem stablede elementer skal placeres lodret over hinanden. Væg- og facadeelementer skal normalt lagres med den lange side vandret og stilles i reolvogn, A-buk eller flatz (innerlad) på plant, vandret og bæredygtigt underlag. Reolvogn og A-buk luftaffjedringen på reolvogn skal nulstilles elementerne skal være sikret mod væltning Flats (innerlad) dorne, placeret over elementets tyngdepunkt - normalt i 2/3-punktet eller højere afstanden fra element til gavl må ikke overstige 5-7 cm, målt i dornens højde. 16 Mellemlager

17 Løft af elementer Kun elementer, der ikke er fastgjorte, må løftes. Løft skal udføres lodret, og ingen må opholde sig på elementet under løft og montage. Elementerne bør monteres enten direkte fra reolvogn, A-buk eller flats, hvor dette er muligt. Særlige elementer, fx søjler, som ikke kan/må monteres direkte fra vognen, monteres umiddelbart efter at være aflæsset på terræn. Leverandøren skal oplyse om elementernes vægt, løftepunkter, stropvinkler med videre. Disse oplysninger kan stå på elementtegninger og/eller direkte på elementet. Ved løft af elementer skal stropper m.m. tilpasses i længde, så elementet ved montage kan lande samtidigt på alle understøtninger eller evt. på anden ønsket måde. Indstøbninger til løft Elementerne må kun løftes i de indstøbninger, der er beregnet til løft. Nogle indstøbninger er kun beregnet til træk i én retning (lodret eller skråt), hvilket skal respekteres. Leverandørens anvisninger om hældningsvinkel (stropvinkel) skal altid følges, idet de indstøbte løftebeslag er dimensioneret herefter. Løfteindstøbninger, der er deformerede eller beskadigede (f.eks. ved træk i forkert retning), må ikke anvendes. Der må i sådanne tilfælde træffes særlige foranstaltninger efter anvisning fra byggeledelsen, elementleverandøren eller anden ansvarlig person, så elementet kan løftes og monteres på forsvarlig måde. Løftebolte/inserts til fastspænding af løftebeslag skal være af rigtig type, længde og kvalitet (bolt klasse 8.8), så tilspænding kan ske til sikker kontakt. Bolte må kun bruges til lodret løft og aldrig udsættes for skråt træk, (sjækelbeslag). Løftebøjler Trækretningen skal ligge inden for bøjlens vinkel, medmindre andet er angivet i elementleverandørens vejledning. Løft af elementer 17

18 Indstøbninger for Frimeda, Deha, Starcon m.m. Løftebeslag af typen Frimeda, Deha eller Starcon kræver specielle indstøbninger, og de skal anvendes efter leverandørens anvisninger. Løftegrejet må ikke udsættes for mekaniske påvirkninger fx hammerslag. Løftegrej Alle løftebeslag og andet løftegrej skal være tydeligt mærket med SWL eller WLL, som er et udtryk for størst tilladelige belastning. Kran- og løftekroge samt sjækler kan også være mærket med den kædedimension, som krogen svarer til - tabel 2+3 Alt efter grejtype kan mærkningen være stemplet/malet på grejet eller grejet, kan være forsynet med et skilt/mærkeplade eller lign. Grejet skal holdes rent. Eftersyn Før brug efterses grejet visuelt for skader. Beskadigede løftebeslag og andet beskadiget løftegrej må ikke anvendes. Stropper og kæder, der har været overbelastede, skal kasseres. Løftegrej og dets enkeltdele skal have et eftersyn mindst en gang om måneden og et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Dato for eftersyn skal fremgå af Løftegrejet kan forsynes med en farvekode, der fortæller, hvornår det sidst har været efterset. Følgende farvekoder bør anvendes: 2011 RØD 2012 GRØN 2013 GUL 2014 BLÅ 2015 RØD 2016 GRØN Kassasion HVID Farvekoden HVID angiver altid, at grejet er kasseret. 18 Løft af elementer

19 Kran- og løftekroge skal være forsynet med sikkerhedspal, så utilsigtet afhægtning ikke er mulig. Sjækler Sjækler skal være mærket. Sjækler i alm. handelskvalitet må ikke anvendes. i bøjlen. Bolt med møtrik skal altid sikres med split. Løftedorne Løftedornen skal passe til løftehullet i elementet og elementvægten, og dornen skal sikres, så stroppen ikke kan skride. Strop/kæde skal løfte så tæt på elementet som muligt, så dornen ikke bukker - brug afstandsrør. Betonelement-Foreningen og kranvirksomhederne har udarbejdet en standard for dornstørrelser og en beskrivelse, som anviser korrekt brug af dorne. Forudsætningerne for denne anvisning er én dorn i kvaliteten 34CrNiMo6: Dorn diameter [mm] Max elementvægt [ton] 4,5 10,5 25,5 Elementbredde [mm] dorne med en vægt på max 12 kg må nedtages fra stige. dorne, der håndteres ved hjælp af tekniske hjælpemidler, må skubbes ud af søjlen fra stige, hvis vægt/gnidningsmodstand ikke er for stor. Løftesakse og øjebolte til anhugning af løftebolte og bolte skruet i inserts. Det skal påses, at møtrik- Der må kun anvendes øjebolte, øjemøtriker og faste ringskruer af anerkendt fabrikat, som er mærket med SWL/WLL. Løft af elementer 19

20 Løfteåg/Spiler skal anvendes, hvor anhugningsbeslagene kræver lodret løft. Ved indstillelige åg med hanefod afhænger tilladelig last af stroppernes vinkel med vandret. Klemåg anvendes til montage af dækelementer og skal være dimensioneret efter elementets størrelse, type og vægt. Placeringen af ågets klemmer skal ske i henhold til elementleverandørens oplysninger og aldrig ud for områder med udsparinger. Åget skal altid være forsynet med sikringskæder (rundsling, løftebånd og surringer må ikke anvendes) eller anden form for sikring, som med sikkerhed kan opfange byrden i tilfælde af fejlbetjening af åget. Ved brug af åg med sikkerhedskæde, løftes elementet ca. 10 cm, hvorefter sikkerhedskæden fanges, uden at hånden rækkes ind under elementet - brug evt. en bådshage. Stropper m.m. Belastningen af stropper og kæder afhænger af hældningsvinklen. Længden på stropper kan beregnes efter afstanden mellem anhugningspunkterne og hældningsvinklen. Tabel 1 anviser, hvordan stroplængden beregnes. Ved anhugning med 4 stropper må kun de 2 stropper regnes belastet, og den fulde last skal altså kunne optages af disse 2 parter og de dertil hørende indstøbte løfteanordninger, medmindre det ved anhugningen sikres, at elementets vægt er fordelt på alle 4 parter. Dette kan fx ske med udligningstrekant. 20 Løft af elementer

21 Ved anhugning med 2 parallelle parter opnås ikke dobbelt bæreevne ved at bruge dobbelt stropsæt (man kan ikke være sikker på, at stropperne er nøjagtig lige lange). vejledningen. Wirestropper Bør være forsynet med øjer med pressede wirelåse fra specialværksted. Såfremt der anvendes skruelåse, skal leverandørens anvisninger følges. Se også AT-meddelelse nr om tovlåse til ståltov. Den angivne bæreevne på enkeltstropper er ved lodret løft. Sammensatte stroppers bæreevne er afhængig af vinklen mellem stropperne. Ved udrulning af lange wirestropper: Pas på kinker, der kan ødelægge wiren, hvis de strammes. Rundsling/løftebånd eller ved stærk varme- og kuldepåvirkning. De skal beskyttes mod sollys. angivet på et indsyet mærke. Endvidere er SWL-last for nogle rundsling angivet ved farvekode (båndets farve) og/eller ved indvævede sorte langsgående streger (1 streg for hver ton løfteevne). Hældningsvinklen må max. være 60 grader. Løft af elementer 21

22 Kædesling Kæden må ikke være snoet i belastet tilstand, og der må ikke slås knuder på den. Opkortning sker ved brug af opkorterkrog (parallel-krog), der skal have støtteskuldre. Hældningsvinkel må max. være 60 grader. 22 Løft af elementer

23 Materiel til montage En forudsætning for en god og sikker arbejdsplads er, at grejet er i orden. Det er med til at sikre en stabil og sikker montage. Anvend derfor aldrig defekt grej. Beskadigede stiger, stilladser, elementstøtter, lifte o.s.v. skal hurtigst muligt fjernes fra pladsen og må kun repareres af sagkyndige. Når vejrforholdene gør det uforsvarligt (kraftig blæst eller nedbør), skal montagen indstilles. Det skal dog sikres, at alle elementer er forsvarligt afstivede. Valg af kran Elementernes vægt kan have en tolerance på op til +/- 10%. Kranen skal derfor have en løftekapacitet, så den sikkert kan håndtere og placere alle elementer og løftegrej i den rigtige position, også ved størst udlæg. Kommunikation Der skal være pålidelig kommunikation mellem anhugger og kranfører: hvor der er øjenkontakt mellem anhugger og kranfører anvendes anerkendte signaler. hvor kranfører og anhugger ikke kan se hinanden, anvendes samtaleanlæg. Signalmand, der gentager anhuggernes signaler, kan også anvendes. Samløft Samløft med to kraner skal planlægges nøje og skal ledes af en sagkyndig person, som skal have sikker kommunikation med begge kranfører. Begge kraner bør være af samme type og helst med samme system til hastighedsregulering. Belastningen må på intet tidspunkt overstige 75% af den enkelte krans kapacitet. Om nødvendigt skal der anvendes specielt grej, der sikrer korrekt vægt fordeling og lodrette løft. Materiel til montage 23

24 Arbejde i højden Under montagearbejdet forekommer der en del arbejde i højden. Hertil kan der anvendes: transportable personløftere/lifte (herefter kaldet personløfter) personløft med kran rullestilladser stiger Personløftere er den sikreste og mest anvendte metode. Personløft med kran må kun anvendes ved store højder, eller hvor det ikke er muligt at anvende personløftere. I begge tilfælde er der krav til kurven/ arbejdsplatformens indretning og arbejde i kurven - se Kurvens indretning. Stilladser anvendes normalt kun, hvor der er støbt gulv/etagedæk, mens stiger kun bør anvendes, hvor det ikke er muligt at anvende personløfter. Personløftere Personløftere kan anvendes ved montage, afhugning og afstivning uanset arbejdshøjden. Personløfterens bevægelser skal styres fra kurven. Personløftere skal anvendes, efterses og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. Disse anvisninger skal følge med personløfteren. Det skal fremgå af en mærkning på personløfteren, hvornår seneste eftersyn er udført. Der må ikke være mere end 12 måneder mellem hvert eftersyn. Der skal være en person i nærheden af personløfteren, som i en nødsituation kan sænke kurven. 24 Materiel til montage

25 Personløft med kran Kurven skal ophænges i et fast stativ eller i 4 stropper/kæder, som er fastgjort i mindst 1 m s højde. Vægten af kurv og indhold må ikke overstige 1000 kg, hvilket max. må udgøre 25% af kranens løftekapacitet. Der skal være samtaleforbindelse mellem kran og kurv. Kurvens indretning rækværket skal være mindst 1 m højt hele vejen rundt og bestå af hånd-, knæ- og 15 cm høj fodliste en ekstra håndliste 10 cm over og 10 cm inden for øverste kant lågen skal åbne indad størst tilladte belastning skal være angivet ved indgangen ved arbejde i 3D-lifte og i krankurve skal der altid anvendes sikkerhedsbælte med line, fastgjort til et særligt fastgøringspunkt. Ved personløft med kran skal fastgøringspunktet være placeret i krankrogen eller anden fast konstruktionsdel over krogen Stiger Brug af stiger er den mindst sikre løsning og bør derfor begrænses. Arbejde fra stige må normalt ikke udføres i højder større end 5 m målt fra underlaget til det trin, man står på. Opstilling af stiger Opstilling af stiger stiger skal altid opstilles forsvarligt, hvilket vil sige på fast plant underlag i en vinkel på grader Arbejde på stiger bær kun lette og let håndterlige byrder - fx boremaskine, topbeslag o.l. der må kun udføres arbejde, der kan udføres med én hånd arbejdsområdet må max. være én armslængde - læn dig ikke ud til siden! Materiel til montage 25

26 5 til 8 m s højde Følgende arbejdsopgaver er tilladt i op til 8 m s højde, hvis stigen er sikret mod væltning - enten ved fastgørelse eller med en fod-mand: montering af topbeslag og rækværksholdere afhugning af elementer skumfugning småreparationer Stiger som adgangsvej skal fastgøres og nå 1 m op over adgangsstedet Stillads Alle stilladser skal opstilles i overensstemmelse med leverandørens opstillingsvejledning, som bl.a. skal oplyse om, hvilke krav der er til afstivning, hvad stilladset må bruges til o.s.v.. Stilladset skal forsynes med rækværk i 1 m s højde, bestående af hånd-, knæ- og fodliste, og stilladsgulv i hele længden og bredden. Alle hjul skal låses, når der arbejdes på rullestilladser. Ophold på rulle- 26 Materiel til montage

27 Materiel til afstivning Elementstøtter Hovedreglen for afstivning er, at alle elementer/søjler skal afstives med mindst to elementstøtter, med mindre rådgiveren/leverandøren angiver andet. Støtterne fastgøres til inserts i element/søjle og med ekspansionsbolte (typisk klasse 8 stål) i betonfundament, -gulv eller -dæk med fornøden styrke. Ved afstivning i huldæk - vær opmærksom på: om huldækket kan optage kræfterne fra afstivningen at ekspansionsboltene placeres i dækkets ribber eller afhærdet fugeudstøbninger Det skal sikres, at teleskopstøtter ikke er trukket så langt ud, at splitten ikke har fat i det indre rør. Støtterne må ikke skrues længere ud end foreskrevet. Leverandøren/importøren af betonelementerne skal i sin montagevejledning angive krav til midlertidige afstivninger. Denne oplysning bruges til at vælge, hvilken dimension elementstøtter og bolte der skal anvendes. Hvis der opstår andre påvirkninger af et element, som har betydning for afstivningen, som den enkelte leverandør ikke kan have kendskab til, skal dette indarbejdes i projekteringen af afstivningen. Støtterne må ikke fjernes før bygningen - eller evt. bygningsafsnittet er endeligt stabiliseret, med mindre den projektansvarlige eller leverandøren giver tilladelse hertil. Materiel til afstivning 27

28 Håndtering af elementstøtter Elementstøtter med en vægt på op til 25 kg må håndteres manuelt af en person. Elementstøtter med en vægt på kg må håndteres manuelt af to personer. Elementstøtter, der vejer over 45 kg, må kun håndteres ved brug af tekniske hjælpemidler, fx kran. Ved nedtagning af elementstøtter over 45 kg skal der udvises særlig forsigtighed, da disse normalt ikke kan nedtages ved hjælp af montagekranen. Det anses for forsvarligt hvis: elementstøtterne afmonteres fra lift og glides ned ad væggen, samtidigt med at bevægelsen styres med et reb fra kurven (ingen personer må opholde sig under elementstøtten, efter at splitten er fjernet og nedglidningen igangsat) eller at der, hvor pladsen tillader det, (store haller og lign.) anvendes tekniske hjælpemidler, som fx traktor- eller lastbilmonteret kran Inserts og bolte Inserts og bolte (typisk klasse 8 stål) skal dimensioneres, så de passer til elementernes størrelse, og det skal sikres at montageentreprenøren har alle relevante oplysninger om udtrækskraft, styrke o.s.v. 28 Materiel til afstivning

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere