DEN SELVEJENDE INSTITUTION LIONS QI.IEST DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVEJENDE INSTITUTION LIONS QI.IEST DANMARK"

Transkript

1 DEN SELVEJENDE INSTITUTION LIONS QI.IEST DANMARK cvr-nr Ånsnaruonr zol:,n4

2 INDTIOI,D TORTf, GNELStr PÅredrg;og erkfirg Bed relbrs påtegnitig Rovisore o*læri4g iuttgx*et r.;irn:or3-3. l'ent 2ol4 fuyedt! &rsult{oegøelse Balåtrso. Ndier &? 8

3 Den selvejende institutio[ Lions Quest I)anmårk Årsrapport 213/1.1 LEDELSENS PÅTtrGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret l. juli juni 214 for den selveiende innitulion Lions Quesr Danmarl. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med åeregnskabsloved. Den valgte regnskabspmksis anses for hensigtsmæssig, såiedes at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ingen af institutionens aktiver er pantsåt eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i arsrapporten anfmte, og der påhviler ikke institlrtionen eventualforpligtelser, som ikke fremgår afårsråppoflen. Den 24. januar 2 I 5 (r L i,l:/.11 IM,LI. L'${ '_ NIELS EzuK MoRTENSEN,/z.=fiUr ToRBEN, åah,.:,? l'fiir{rlq'-- - NITLS DAUaJFRC / / MI.nE\\fiH HACL\sf\ Ltms Q"6t Dan dks,1tbej&sruw Skolc a l amld.e.. '.,-.1 tu Ø* t-,tz. a.z..tu.l KIRSTENT, REIMERS t.i.ns Club Hea"lonl

4 Den selvejedde institutioo Lions Quest Danmark Årsrapport 213/14 Den ualhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmeme i Den selvejende institltiob Liotrs Quest Dsnmark Jeg har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Lions Quest Danmark for regnskabsåret l. juli 2) 3-3. juni 214 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet afl ægges effer årsregr:skabslovea. Ledelsels arl var for ånmpporten Ledelsen trar ansvar for at udarbejde og aflægge årsregnskabet der givff et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et fusre8nskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisor.s ansvar Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag afrcvisionen. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning. Dette kæver, at jeg overholder etiske kav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå en høj grad afsikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering afrisici for væsentlig fejlinfomation i fusregnkabet, uanset om deme s ldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighedeme, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten afvirksomhedens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pass nde, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den Mmlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Kotrklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabel giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stillidg pr. 3. juni 214 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. juli juni 214 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket min konklusion er det min pligt at oplyse om risikoen ved investering i garantikapilal tkr. 347 i Saxo Privatbank (tidl. Brørup Sparekasse). Garantikapital er risikovillig kapital og derfor ikke dækket af indskydergarantifonden og ståtsgarantien. 85 % af institutionens egenkapital er investeret i garantikapital, der er omfattet af indløsningsstop for udbetaling. Ledelsen i institutionen og Brørup Sparekasse forventer ikke tabssituationer og beløbet forventes frigivet i november 215. Åaiborg, den 18. feboar 2Ol5 Mo iclse4, Statsaut. revisor

5 Den selvejende intitution Lions Quest Danmrrk Å.rsrapport 2U3/11 A}{VEIIDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrcgnskabet for Den selvejende institution Lions Quest Danmark for 213/14 er aflagt ioverensstemmelse med å$regnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Rf, ULTATOPGøRELSEN ItrdtægtskiiteriuB I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. fitransielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og oml(ostninger indregnes i resultatopgørelsen med de treløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. BAI,ANCIN Varcbeholdnitrger Varebeholdninger måles til kostpris efter FlFo-metoden eller neftorealisationsværdien, hvis denne er Iavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninser. Tilgodehavender Tilgodehavender måles tilpåiydende værdi med fiadrag af nedskrivn inger til imødegåelse aftab. Kortlristet Kortfristet gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

6 DeB selvejende intitution Lions Quest Danmark Årsrapport 2lj/11 RESULTATOPGøRELSE 1. JULI - 3. JI]NI Note 213^4 h. 2t2lt3 tkr. Resultat af forlagsvirksomhed Resultat af kursusvirksomhed RESIJLTAT AF \'IRKSOMHEDER : t2 11 Revision af lærerbøger Hjemmeside Brochuemateriale og porto D^tabn Kontorartikler EDB udsq.r Intemet Telefon Abonnementer Sekrctariatet Lagerleje Mødeudgift er, bes,.relsen Rej seudgift er, besrelsen Mødeudgift er, arbejdsgruppen Rej seud gift er, a.bejdsgrupp n Europaforum Divene Moms m.m. vedr. ridligere år DRITT UDGITTf,R 1.r 't6E , I I Resultat for renter Finansielle indtæeter Finånsielle omkostnifl ger ÅRDTS RESTTLTAT t

7 Detr selvejetrde irstitution Liotrs Quest I)rnmrrk ÅÆrappott 21 3/l l BALA}ICE 3. JUNI AI<TT!'ER Note 214 kn 213 tkr. llandelsvarer Varebeholdtringer Tilgodehavender fia salg Tilgodehavende moms Tilgodehrverder Likvide beholdninger Garantikapital Likvid lr holdninger OMSÆTNING AI IVER AKTN'ER J1r s

8 Delr selvejeode itrstilution Lions Quest Dtnmrrk ÅÆrapport 213/14 BALANCE 3. JUNI PASSI!'ER Note 214 kr. 213 tkr. Virksomhedens e genkapital EGEIYKAPITAL 49.31l t Beregnet afgift til Quest Skyldig A-skat og AM-bidøg Skyldig merværdiafgift Saxo Privatbank, favørkredit Skyldig oinkostori4er Kortfristede gældsforyligtelrer G,tsLDSFORPLIGTELSf,R PASSI!'ER '55.44 s«314,t EYetrtuålposter rdy. Pantsætriuger og sikke.hed$tillelser Ingen Ingen

9 Den s kejerde intitulion Lions-Qu6t Datrmrrk Årsrapport 213/214 NOTER 1, Resultat sf forlsgsvirbomh d Salg af bøger mv. Anskaffelsespris for solgte bøger Ukuranmedskiuing på varebeholdninger Afgift til Quest International Ohio, USA 213n4 kr. 1s n R sllt t af hrrsusvirksomhed Indtægter ved alholdelse af lærerkurser Løn I-øn revision af materialer Lokale- og opholdsudgifter Ophold instukører Rejse- og opholdsudgifter r J Forenitrge$ egetrkåpital Egenkapital primo 214 kr tkr ,()

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere