VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)"

Transkript

1 Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme punkt, markeres ordet eller begrebet, når det optræder i teksten for første gang. INDHOLD 1. Dækningsomfang 2. Tillægsdækninger 2.1 Kriminalitet begået under transport af ting 2.2 Kriminalitet begået af ansatte, hvis identitet er ukendt 2.3 Computervirus og datasabotage 2.4 Driftstab 3. Undtagelser 4. Geografisk dækningsområde 5. Dækningssum 6. Selvrisiko 7. Forsikringstid 8. Sikkerhedsforholdsregler 9. Anmeldelse af skade 10. Opgørelse af erstatningen 11. Udbetaling af erstatning 12. Indeksregulering 13. Forsikringens betaling 14. Gebyr 15. Moms 16. Opsigelse og ændring 17. Risikoændring 18. Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring 19. Krig, naturkatastrofer og atomskader 20. Ankenævn 21. Voldgift 22. Lovgivning 23. Personoplysninger Ordforklaring Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Borupvang Ballerup Telefon Internet 1/13

2 1. DÆKNINGSOMFANG 1.1 Forsikringen dækker tab* tilføjet sikrede*, som er en direkte følge af kriminalitet*, begået på forsikringsstedet* af sikredes ansatte*. Tab nævnt under punkt 2 er kun dækket, hvis tillægsdækningen er tegnet. 1.2 I denne forsikring forstås ved kriminalitet, en retsstridig handling rettet mod sikredes formue* og begået med forsæt til at skabe vinding for gerningsmanden eller andre og tab eller risiko for tab hos sikrede, hvis den retsstridige handling efter en konkret bedømmelse er omfattet af Straffeloven. 1.3 Tab tilføjet sikrede, som er en direkte følge af et retsstridigt indgreb i sikredes elektroniske systemer, -programmer og data, dækkes efter punkt 1.1, hvis indgrebet i sig selv har karakter af eller indgår som element i kriminalitet, som er omfattet af definitionen i punkt Det er en betingelse for dækning under punkt 1, at kriminaliteten er begået af ansatte, hvis identitet er sikrede bekendt. 2. TILLÆGSDÆKNINGER Nedenstående tillægsdækninger er kun gældende, hvis de er nævnt i policen med angivelse af dækningssummen for den pågældende tillægsdækning. 2.1 KRIMINALITET BEGÅET UNDER TRANSPORT Forsikringen dækker tab af ting*, som er en direkte følge af en retsstridig handling, når handlingen er begået af ansatte* under transport af sikredes* ting til og fra forsikringsstedet*, herunder til og fra et andet forsikringssted. 2.2 KRIMINALITET BEGÅET AF ANSATTE HVIS IDENTITET ER UKENDT Forsikringen dækker tab* tilføjet sikrede*, som er en direkte følge af kriminalitet*, hvis det efter en politiundersøgelse er muligt at bevise eller sandsynliggøre, at kriminalitet kun kan være begået af ansatte*. 2.3 COMPUTERVIRUS OG DATASABOTAGE Forsikringen dækker tab* tilføjet sikrede*, som er en direkte følge af computervirus* eller datasabotage* rettet mod sikredes elektroniske systemer, -programmer og -data, uanset hvor i verden virusangrebet eller datasabotagen er begået og hvem gerningsmanden er. 2/13

3 2.4 DRIFTSTAB Forsikringen dækker driftstab tilføjet sikrede*, som er en direkte følge af kriminalitet*, der er omfattet af forsikringen. Er kriminaliteten omfattet af en tillægsdækning, er det en betingelse for dækning, at tillægsdækningen er nævnt i policen Dækningsperioden for driftstab er 90 på hinanden følgende dage og begynder på det tidspunkt, hvor tabet* er konstateret efter punkt 7. Efter aftale med Topdanmark kan dækningsperioden udskydes op til 90 dage efter det tidspunkt, hvor tabet konstateres. Når sådan aftale er indgået kan begyndelsestidspunktet ikke ændres på ny. 3. UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke: 3.1 Enhver form for udgift afholdt af sikrede* med det formål at fastslå tabets* eksistens og omfang. 3.2 Tab som følge af kriminalitet* begået af en person, herunder en ansat*, som besidder mere end 5 % af sikredes selskabskapital, som er eller har været medlem af sikredes bestyrelse eller direktion/faktisk ledelse, eller som udfører eller har udført arbejde for sikrede i egenskab af selvstændig revisor eller advokat. 3.3 Tidstab, herunder tab af computertid eller -brug. 3.4 Tab som følge af afpresning. 3.5 Tab som følge af kriminalitet begået af en ansat eller tredjemand efter det tidspunkt, hvor sikrede har fået kendskab til eller formodning om, at den pågældende har begået kriminalitet, medmindre sikrede kan godtgøre, at det ikke var muligt at forhindre tabet. 3.6 Enhver form for indirekte tab, se dog punkt Tab, hvor lageroptælling eller resultatberegning udgør det eneste bevis for sikredes tab. 3.8 Tab, som alene skyldes, at sikrede har påtaget sig et ansvar i henhold til aftale, der er mere vidtrækkende end det ansvar, der kan gøres gældende i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler. 3.9 Tab som følge af afsløring af forretningshemmeligheder, fremstillingsprocesser eller anden fortrolig information. Denne undtagelse gælder, selv om der er tale om fortrolig information, der er beskyttet ved patent, varmærke, ophavsret eller lignende Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages og exemplary damages. 3/13

4 3.11 Skade på person, herunder personskade, der sker i forbindelse med tab, som er omfattet af forsikringen Tab tilføjet sikrede, som følge af elektronisk indbrud (hacking) rettet mod sikredes netbankkonti, uanset hvor i verden indbruddet er begået, og hvem gerningsmanden er. 4. GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE 4.1 Forsikringen dækker kriminalitet* begået i Danmark, dog ikke i Grønland og på Færøerne. 4.2 Efter aftale med Topdanmark kan forsikringen udvides til at omfatte et større dækningsområde. 4.3 I så fald udvides punkt 1.2 med nedenstående punkt 1.2.a. 1.2.a Hvis kriminaliteten er begået uden for Danmark gælder som betingelse for dækning, at den retsstridige handling efter en konkret bedømmelse både er omfattet af Straffeloven og kan gøres til genstand for straf i det land, hvor kriminaliteten er begået. 5. DÆKNINGSSUM 5.1 Policens dækningssum er den højeste grænse for Topdanmarks forpligtelse til at erstatte tab*, som anmeldes inden for det enkelte forsikringsår. 6. SELVRISIKO 6.1 Ved udbetaling af erstatning for tab* tilføjet sikrede* ved en enkelt forsikringsbegivenhed* fratrækkes den selvrisiko, som er nævnt i policen. 7. FORSIKRINGSTIDEN 7.1 Forsikringen dækker tab*, som konstateres af sikrede* i forsikringstiden. 7.2 Et tab anses for at være konstateret på det tidligste af følgende tidspunkter: a. det tidspunkt, hvor sikrede for første gang bliver opmærksom på et tab, som sikrede anser for at være dækket af forsikringen, b. det tidspunkt hvor sikrede får sin første viden om et tab, som muligvis er dækket af forsikringen. 7.3 Forsikringen dækker ikke tab: 4/13

5 a. som er konstateret af sikrede før forsikringens ikrafttræden eller tab, som er en direkte følge af kriminalitet begået før forsikringens ikrafttræden eller den retroaktive dato, som er nævnt i policen, b. som er konstateret af sikrede efter forsikringen er ophørt, c. hvis blot et enkelt tab i en serie af tab* er konstateret af sikrede før forsikringens ikrafttræden eller er en direkte følge af kriminalitet begået før forsikringens ikrafttræden eller den retroaktive dato, som er nævnt i policen, d. som er konstateret i forsikringstiden, hvis tabet anmeldes mere end 3 måneder efter forsikringen er ophørt. 8. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 8.1 Som sikkerhedsforholdsregler gælder i henhold til Forsikringsaftalelovens 51 følgende: Sikrede* har til enhver tid pligt til at sikre: a. at bogføringen sker i overensstemmelse med god bogføringsskik, b. at der er indført procedurer for kontrol med ændringer i stamdata eller manglende stamdata for kunder, leverandører eller kreditorer, c. at der er indført procedurer for kontrol med betalinger og betalingsoverførsler, checksæt, og annullerede checks, d. at adgangen til elektronisk udstyr, -systemer, -programmer og -data er sikret ved fysiske og logiske kontroller, e. at systemerne stiller krav om regelmæssig udskiftning af passwords, f. at antallet af adgangsforsøg er begrænset ved logiske kontroller, g. at elektronisk udstyr koblet til netværket er adskilt fra øvrigt udstyr ved firewalls, h. at der anvendes opdaterede antivirus-programmer inden indlæsning af elektroniske data fra databærende medier. i. at der er udarbejdet en beredskabsplan til begrænsning af skader som følge af konstaterede virusangreb, j. at der er udarbejdet instrukser for installation og anvendelse af programmer, herunder forbud og sanktioner imod brug af piratprogrammer, k. at der tages sikkerhedskopier af såvel systemdata som programdata og at sådanne kopier opbevares særskilt og under kontrol, l. at der løbende tages backup af brugerdata, 5/13

6 m. at sikrede har en klar politik for modtagelse af gaver, bestikkelser eller anden aflønning. 8.2 Har sikrede overtrådt eller tilsidesat en eller flere af ovennævnte sikkerhedsforholdsregler, gælder Topdanmarks forpligtelse for tab*, som er omfattet af forsikringen, kun i det omfang det anses for godtgjort, at tabets indtræden eller omfang ikke skyldes sådan overtrædelse eller tilsidesættelse. 8.3 Det samme gælder hvis overtrædelsen eller tilsidesættelse er begået af en person, som besidder mere end 5 % af sikredes selskabskapital, som er eller har været medlem af sikredes bestyrelse eller direktion/faktisk ledelse, eller som ved faktisk eller retlig delegation af kompetence har fået ansvaret for overholdelse af sikkerhedsforholdsreglerne for de aktiviteter eller funktioner som kriminaliteten* vedrører. 9. ANMELDELSE AF TAB 9.1 Så snart sikrede* får kendskab til eller formodning om tab*, som er dækket af forsikringen, skal sikrede snarest muligt og inden 30 dage anmelde tabet til Topdanmark og politiet. 9.2 Sikrede har pligt til for egen regning at lade det tab, som kræves erstattet konstatere ved revision, at sikre eventuelle regresfordringer og i øvrigt bistå Topdanmark med dokumentation og oplysninger til brug for Topdanmarks behandling af sagen. 9.3 Sikredes krav på erstatning fra Topdanmark skal fremsættes senest 12 måneder efter det tidspunkt, hvor tabet* er konstateret efter punkt 7, dog senest 3 måneder efter forsikringens ophør. 9.4 Indgåelse af forlig mellem sikrede og den person, der har begået det kriminelle forhold må kun ske med Topdanmarks samtykke. 10. OPGØRELSE AF ERSTATNINGEN 10.1 Erstatningen for tab af ting opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen på det tidspunkt, hvor kriminaliteten* blev begået med fradrag for alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi) Tab af databærende medier erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen i uskrevet stand. Tab af dokumenter erstattes på grundlag af prisen på blanke bøger og papir Erstatningen for beskadigede ting opgøres på grundlag af reparationsudgiften, som godkendt af Topdanmark. Er reparationsudgiften højere end dagsværdien opgøres erstatningen som anført i punkt Tab i fremmed valuta erstattes på grundlag af middel-spot-kursen på den sidste hverdag før tabet er konstateret efter punkt 7. 6/13

7 10.5 Tab af børsnoterede værdipapirer opgøres på grundlag af middel-spot-kursen den sidste hverdag før tabet er konstateret efter punkt 7. Tab af unoterede værdipapirer opgøres på grundlag af den skønnede markedsværdi, opgjort af Topdanmark, på den dato, hvor tabet konstateres Er det kriminelle forhold omfattet af punkt 1 opgøres erstatningen for tab og ændring af data på grundlag af sikredes* dokumenterede udgifter til retablering af tabte eller ændrede elektroniske data på sikredes elektroniske systemer, -programmer eller - databærende medier Er det kriminelle forhold omfattet af tegnet tillægsdækning for computervirus* og datasabotage* efter punkt 2.3, opgøres erstatningen for tab og ændring af data på grundlag af sikredes dokumenterede udgifter til retablering af tabte eller ændrede data på sikredes centrale servere Hvad enten tabet er omfattet af punkt 10.6 eller punkt 10.7, dækker forsikringen kun udgifter til reetablering af tabte eller ændrede data foretaget på basis af sikredes sikkerhedskopier Erstatningen for driftstab opgøres som forskellen mellem den forventede og den konstaterede omsætning* med fradrag af forventet og konstateret forbrug af: 1) indkøbte handelsvarer til videresalg. 2) råvarer og andre varer til videre fremstilling. Hvis omsætningen kommer fra produkter med varierende lønsomhed tages der rimelige hensyn hertil i opgørelsen. Erstatningsbeløbet fradrages sparede omkostninger, herunder lønomkostning, som sikrede kan frigøre sig for. Omkostninger, der efter aftale med Topdanmark bruges til at begrænse driftstabet, erstattes. Den samlede erstatning kan ikke blive større end hvis omkostningerne ikke var afholdt. Erstatningsbeløbet tillægges rimelige omkostninger til statsautoriseret eller registreret revisor i forbindelse med opgørelse af en skade, der dækkes af forsikringen, indtil 5% af erstatningsbeløbet, og højst det beløb, som er nævnt i policen. Topdanmarks erstatningspligt er højst den dækningssum som er nævnt i policen for driftstabsforsikring. 7/13

8 11. UDBETALING AF ERSTATNING VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING 11.1 Hvor politiundersøgelse er indledt, vil erstatningen tidligst blive opgjort og udbetalt, når undersøgelsen er afsluttet Uden Topdanmarks samtykke kan sikredes* fordring på Topdanmark ikke overføres til eller gøres gældende af andre Har Topdanmark betalt erstatning, overgår enhver ret, som sikrede har imod den ansatte* eller tredjemand uden særlige overdragelse til Topdanmark, dog højst for det beløb, som Topdanmark har udbetalt i erstatning Overstiger tabet erstatningsbeløbet, har sikrede indtil tabet er dækket forlods krav på de beløb, med fradrag af eventuelle inkassoudgifter, der indbetales af sikredes ansatte eller tredjemand. 12. INDEKSREGULERING 12.1 Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police og/eller vilkår indeksreguleres hvert år pr. hovedforfald, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres Prisen indeksreguleres pr. hovedforfald Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 13. FORSIKRINGENS BETALING 13.1 Prisen fastsættes efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræves stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Ændres denne, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt Beløbet opkræves med oplysning om sidste rettidige betalingsdag Betales beløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræves gebyr. Gebyret fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. Betales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning 8/13

9 14. GEBYR 14.1 Topdanmark har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Gebyrerne fremgår af Topdanmarks prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Topdanmark. 15. MOMS 15.1 Moms i henhold til gældende lovgivning betales af sikrede i det omfang, denne kan trække momsen fra i sit regnskab med SKAT Topdanmark lægger ikke moms ud. 16. OPSIGELSE OG ÆNDRING 16.1 Forsikringen gælder i den periode, der er nævnt i policen. Forsikringen kan opsiges skriftligt af forsikringstageren eller Topdanmark med 1 måneds varsel. Er forsikringen aftalt for en flerårig periode, kan forsikringstageren tidligst opsige forsikringen til ophør ved forsikringsperiodens udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en tilsvarende forsikringsperiode. For flerårig forsikringsperiode forudsættes det, at Topdanmark har givet forsikringstageren besked om fornyelsen tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. I modsat fald fornyes forsikringen for 1 år, og rabatten for flerårig forsikringsperiode bortfalder Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at Topdanmark har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked inden Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag både for 1-årig og flerårig forsikringsperiode. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Hvis Topdanmark ændrer vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen 9/13

10 til forfaldsdagen. Topdanmark skal have skriftlig besked. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 17. RISIKOÆNDRING 17.1 Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked hvis risikoforholdene ændres, så de ikke er som nævnt i policen Når Topdanmark har fået besked, tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Undlader sikrede dette, ophører forsikringen pr. førstkommende hovedforfald efter ændringen. 18. HVIS SKADEN OGSÅ ER DÆKKET AF EN ANDEN FORSIKRING 18.1 Er der aftalt forsikring med andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er aftalt med andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 19. KRIG, NATURKATASTROFER OG ATOMSKADER 19.1 Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af: a. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. b. Jordskælv eller andre naturkatastrofer. c. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis ikke skaden sker i forbindelse med kerne-reaktioner brugt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en forudsætning, at brugen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 20. ANKENÆVN 20.1 Ankenævnet for Forsikring behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Uoverensstemmelse mellem sikrede og Topdanmark bør søges løst mellem parterne. Parterne kan derefter henvende sig til: 10/13

11 Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. København V Tlf.: VOLDGIFT 21.1 Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstageren og Topdanmark om opgørelsen af en skade, kan både forsikringstageren og Topdanmark forlange, at skaden bliver opgjort af upartiske vurderingsmænd Forsikringstageren og Topdanmark vælger hver sin vurderingsmand. Inden forretningens foretagelse vælger vurderingsmændene en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træffer afgørelse om de punkter, der er uenighed om. Hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige om at vælge en opmand, udpeger Sø- og Handelsretten denne Vurderingsmændene udarbejder en skadeopgørelse i nøje overensstemmelse med policens og vilkårenes bestemmelser og forklarer denne skriftligt. Resultatet af deres opgørelse kan ikke indbringes for domstolene Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmændene og opmanden. 22. LOVGIVNING 22.1 Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 23. PERSONOPLYSNINGER MV Forsikringstageren har mulighed for at se hvilke personoplysninger, Topdanmark har om den enkelte. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Forsikringstagere, der ønsker at se oplysningerne, kan skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Desuden kan forsikringstageren fravælge markedsføringsmateriale fremover ved at skrive til samme adresse. Oplysninger om Topdanmarks forsikringstagere gemmes centralt i Topdanmark. 11/13

12 ORDFORKLARING Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. A Ansat Enhver lønnet person, som i mod løn er antaget til i sikredes* tjeneste for at udføre et arbejde. Efter denne definition anses en person for at være ansat i indtil 60 dage efter sin fratrædelse eller hvervets ophør. Ordet ansat omfatter ikke en person, som besidder mere end 5 % af sikredes selskabskapital eller som er eller har været medlem af sikredes bestyrelse eller direktion/faktiske ledelse eller påtaget sig arbejde for sikrede i egenskab af ekstern revisor eller advokat. C Central server Central forretningskritisk IT-system. Computervirus Et program som er udviklet med det formål, når det udløses, at kopiere sig selv og/eller forvolde skade på IT-systemer, programmer eller data. D Datterselskab En juridisk enhed, hvori forsikringstager* direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne og/eller har ret til at udnævne og eller afskedige bestyrelsesflertallet på det tidspunkt, hvor kriminaliteten er begået. Datasabotage Indgreb begået med forsæt til at slette, ændre eller misbruge IT-systemer, programmer eller data herunder enhver slettelse eller ændring, der sker ved anvendelse af programmer, som har en ødelæggende eller skadelig virkning (malicious code). F Formue Se under Ting*. Forsikringsbegivenhed Et enkeltstående tab* eller en serie af tab*, som er en direkte følge af kriminalitet*, begået af den samme gerningsmand alene eller i medvirken med andre. 12/13

13 Forsikringstager Den virksomhed, som har tegnet forsikringen. Forsikringssted De adresser, hvorfra sikrede* driver sin virksomhed. I IT-software IT-systemer, -programmer og -data. K Kriminalitet En retsstridig handling rettet mod sikredes* formue* og begået med forsæt til at skabe vinding for gerningsmanden eller andre og tab* eller risiko for tab hos sikrede, hvis den retsstridige handling efter en konkret bedømmelse er omfattet af Straffeloven. O Omsætning Den fakturerede omsætning uden moms, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. S Serie af tab Se under Forsikringsbegivenhed*. Sikrede Forsikringstager* og forsikringstagers danske datterselskaber* med tilhørende danske forretningssteder. Sikret er tillige forsikringstagers udenlandske datterselskaber og andre danske og udenlandske selskaber og firmaer, hvis selskaberne og firmaerne er nævnt i policen. T Tab Formuetab og tab af eller skade på ting*, som er en direkte følge af kriminalitet*. Ting Driftsinventar og driftsmateriel, herunder maskiner, tekniske- og elektroniske (IT) anlæg af enhver art, råvarer, varer til videreforarbejdning og færdigvarer, finansielle aktiver og IT-software*, der benyttes ved drift af sikredes virksomhed. Tredjemand Enhver person, som ikke er ansat*. 13/13

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring 6733-1 September 2015 Vilkår for cyberforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Cyberforsikring 6733-1 September 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikrede...3 2. Dækningsomfang...3 3. Driftstab...3 4.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Juni Vilkår for Netbankforsikring

Juni Vilkår for Netbankforsikring 9911-1 Juni 2013 Vilkår for Netbankforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Netbankforsikring 9911-1 Juni 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

VILKÅR FOR SHITSTORMFORSIKRING

VILKÅR FOR SHITSTORMFORSIKRING DF20453-1 Januar 2016 VILKÅR FOR SHITSTORMFORSIKRING - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Shitstormforsikring DF20453-1 Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikrede...3 2. Dækningsomfang...3

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS Netbankforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01 Netbankforsikring Skjern Bank Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere