Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 5 november 924 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektcrens kontor. Nr. 45 Fiskeutbytte indtil (De store fiskerier). Sto r s i l d i : opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 9370, hjemmeforbrukt Værdi ca. kr Sild fisket i Sogn og Fjordane i : optisket 65230, iset 22067, saltet Værdi ca. kr Va a r s i l d i : opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 52500, anvendt til hermetik 90000, hjemmeforbrukt Værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk) i stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , anvendt til klipfisk , Biprodukter i : dampmedicintran 5286, lever til andre transorter 9976, rogn Værdi ca. kr K Y st mak rei i : opfisket , solgt fersk , saltet og flekket , saltet rund Værdi kr Nor ds j ø s i l d i : ilandbragt s and s s i d, hjemført i : Br i s l ing og sm a a s i l d i skj.: Tilførsler til fabrikkene i Stavanger (indtil 5/0), Bergen (indtil /), Trondhjem (indtil 3Ojg). Aalesund (indtil 8 0), Haugesund (indtil 3 /9) og Kopervik (ndtil 30M: Brisling , blanding 73774, smaasild , mossa , V ærdi ialt kr Fet s i l d i : (fra juli) opfisket 2 774, set 720, saltet 63940, anvendt til sildolje 28406, anvendt til hermetik Værdi ca Fisket. Oversigt - utarbeidet efter de indkomne rapporter. Uke n 2 6 okt O b e f - n O V e m b e f. baater samt 43 kjøpefartøier. Bø ogsaa smaa fangster 700, kystmakre 0 bare optil~ 0 saa ukens fangst ikke naadde mer end Anmeldt ukefangst: f'etsild 540, bankfisk (Aalesund) fet sil d fis k et har i sidste uke været drevet i 250 som saltedes til handelsvare, pris fra kr. enkeme distrikter i Nordland. Saaledes blev der i Tjøtta pr. alt er nu opfisket i Nordland fylke 47 60', optat 00 smaasild til hermetik og agn, pris 5. hvorav saltet til handelsvare og til skjæresild Leirfjorden i Stamnes blev sat 5 smaa stæng indehol mot ifjor 84340', hvorav saltet bare 487 dende 350 smaasild og med snurpenot blev der optat Par,tiet her er saaledes meget mindre iaar, men 200 Av fangsten blev der anvendt til hermetik 450 silden er større og av bedre kvalitet saa den egner sig og resten til agn. Eidsfjorden i Hadsel var fisket mer til saltet handelsvare. mindre i sidste uke. Her blev sat 8 smaastæng,fra 5- Troms fylke har der intet fiske været i de sidste 50 hl og der var ogsaa faa snurpenohangster i uken. uker saa partiet :her er uforandret 9 603, hvorav Garnfisket var ogsaa smaat, bare optil 6 Den samlede saltet Hl handelsvare 5858 mot i~jor, hvorav fangst blev 2000, hvorav saltet til handelsvare saltet., til skjæresild 300 og krydret 50 Pris notsild Finmarkfylke har sildefisket tat sig op i de par 40 og garnsild 60 kr. pr. Hadsel er nu tilstede sidste uker. Talvik hadde man paa garn optil 5 25 landnotbruk, 2 snurpenotbruk og ca. 250 drivgarns- pr. baat og der meldes om større sildetyngde formerket

2 458 F S K E T S o A N O 5 november l Y l Troldbugt og i Hjord i Lebesby. Ved slutten av sidste uke var der optisket 840, hvorav saltet 7590 de sidste dage av uken meldes yderligere fra Lebesby at der er stor sildetyngde tilstede i Ujord og i Storfjord, hvor der er siængt henimot 0000 Da var der tilstede 7 a 8 landnot- og snurpenotbruk og flere bruk var under opseihng. Silden er liten og gaar til fabrikvare. Man mangler endnu opgave over hvor meget som er optat av de i uken satte stæng i Lebesby. Sør - Trøndelag er der ikke anmeldt noget fetsildfiske j de tre sidste uk~r. Kvantumet er saaledes uforandret 26626, hvorav 3870 saltet mot ifjor og saltet Det samme er tilfældet for Namdalen, hvor partiet er 5700, hvorav saltet 2203 mot ifjor 4803 og saltet 699 Møre fylke har der ikke været noget nævneværdig sildefiske i hele oktober maaned. Heller ikke av smaasild er der oprfisket noget nævneværdig kvantum. Det tidligere anmeldte parti er saaledes uforandret , hvorav det meste er gaat til sildoljefabrikkene og til skjæresild, saa det til saltet handelsvare bare er anvendt 7920 Fra juli-- november er derfor hele landet anmeldt opfisket: Distrikt Derav alt Solgt SOlgt her- set sildoljefa- metikfabr. brikker Saltet fin marken Troms fylke Nordland fylke Namdalen S. Trøndelagfylke Møre fylke... ' Sogn og Fj. fylkel alt Mot i i " i " B ank f is k et ha Aalesund efter kveite var bra i sidste uke og der deltok 20 fiskedampskibe s~mt nogen Potorbaater i hjemmefisket. Den samlede ukefangst blev fisk, hvorav kveite, 3000 lange, 6000 blaalange, 2000 brosme, 2000 skate, 6000 hyse og 4000 anden fisk. Prisen var for kveite kr..90, lange 0.45, hlaalange 0.35, brosme 0.27, skate 0.l5, hyse 0.55 og anden fisk 0.50 pr. Værdien av ukens fangst er beregnet til kr For hele oktober maaned er der fra Aalesund ialt opfisket ,fisk, hvorav kveite, hyse, 4000 blaalange og 7000 lange. Ojennemsnitsprisen for kveiten var i oktober kr..85 pr. og den samlede værdi for maanedens hele fiske er beregnet til kr Øksnes er i 3dje kvartaloptisket fisk, hyorav kveite, 840 rødspætte, 782 torsk, sei og 252 uer. Pris kveite kr..30, rødspætte 0.45, torsk 0.25, sei 0.6 og uer 0.20 pr. Samlet værdi kr For Melbo i Vesteraalen er der i 2det og 3dje kvartal opfisket fisk, hvorav kveite, brosme, 6593 lange, 3 75 blaa~ang'~, l 525 svartkveite og torsk. Pris kveite kr. 0.70, svartkveite 0.50, lange 0.30, blaalange 0.22 og brosme og torsk 0.8 pr. Den samlede væl"difor Melbo er beregnet til kr K y s t mak re fis ke t hadde i uken en fangst av ] 0 Æisket for Risør, Aaensire, Arendal, Skaatøy, Risør og Hvaler. Partiet blev forbrukt fersk indenlands. Brisling- og smaasildfisket. ndkomne rapporter. Lensmanden i Sogndal i Sogn beretter 29/0: Brislingfisket paagaar, snurpere tilstede, optat lørdag, søndag omkring 6500 skjæpper blanding tildels ren vare, sid ste pal' dage liten fangst, utsigtene smaa, pris 0 kroner, bladsild 3 kroner. Tilførsler til Bergen og omegn 25/0 -/ 92-. ~~~_a ~JBr~~)~~ Pr~~li~ms~Siidt':~rl~~ftr~~l" ~ ,--- Hordaland fylke Sogn og Fjordane fylke.... :--= ( 2 ~~gi ~:~g Tils., = Værdi kr Fetsildfisket. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 28/0: Sildefisket fol' løpne uke Talvik garn 0-5, pris kr. hektoliteren, større sildetyngde formerket Troldbugt og Hjord i Lebesby. Optat ialt 0640, hvorav sildoljefabrikker 3750, saltet handelsvare 6690, hjemmeforbruk 200. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 3/: Sildefisket forlopne uke Talvik garn 0-5) ingen beretning fra Lebesby. Optat ialt 840, hvor,av saltet handelsvare 7590, solgt sildolj-efabrikker 4050, hjemmeforbruk 200. Priser garnsilcl 45-;)(, fabrikvare 3 kr. Fylkesmanden, Bodø, beretter lill: Tjøtta: Denne uke optat 00 smaasild solgt med 50 til agn, 50 til herm{; tikfabrik, pris 5. Stamnes: uken 9-25 oktober gjort [) notstæng Leirfjorden med samlet fangst 350 smaasild, posenot 200, solgt hermetikfabrik 450, resten agn. Hadsel: Eidsfjorden 8 smaa stæng fra 0 til 00 maal, faa snurpenotkast, drivgarn 0-6, opfisket i uken 200.0, hvorav saltet handelsvare 650 tønder, 300 skjæresild, 50 krydret, pris noisild 40, garnsild 60, tilstede 43 kjøpefartøier, 25 ]anduotbruk, 2 snurpenotbruk, ca. 250 drivere. Bø: Smaafangster fra O-C) maal, i uken o!pfisket 250, hvorav saltet handelsvare 280 tønder, pris 47-60, belæg ufot'andret. alt opfisket inden fylket 4760, hvorav saltet handelsvare tønder, skjæl'esild 2745 tønder, solgt sildoljefabrik 755 h., hermetikfabrik 3730., eksportert 300, resten agn.

3 2469 -~--~l-- :~~- ~ ~- 5 november 924 S K E T S A ar fisket utenlands. Det hollandske sildefiske Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 24/0: Fisket indtil 5/0: , Sid ste uke alt Det engelske sildefiske. Fisket Yarmouth-Lowestoft: Opfisket uken som endte Opfisket ialt til Saltet ialt til Utført ialt til crans crans / / / 0? / '- 2/ !to / følge»fishing News«Æor deltar der i Yarmouth-Lowestoft-fisket :for nærværende iah 930 baater, hvorav 79 er hjemmehørende i Skotland, 09 i Vavmouth, 85 i Lowestoft og 7 fra andre britiske steder. Den største.fisker:flaate som har været samlet under dette fiske var i 93, da baatantallet utgjorde 999. Konsulatet y LowestO'ft, beretter 4/: Opfisket Yarmouth-LowestoH lørdag og mandag 3/ ialt crans. alt i sæsongen indtil 3/ crans. Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, berettet 3/0: Fiske~ indtil 27/0: Sidste uke kantjes Det svenske sildefiske, alt kantjes Aar Opfisket uken Saltet uken Opfisket ialt Saltet ialt som endte som endte til til -= /25 lit,! 923/24 'nito i l/u - 27/ 0 - / / / / - Efter fiskeriintc'ndentens rapport stiller fisket sig som følger indtil : o A N O 459 (a. storsild, b. blandsild, c. smaasild). Garnsild li Trawlsild! Snurpevalar iootsild landbragt Tid l Varberg """'" ' Gøteborg a al 5889 b Lysekil... Uken - 6b Smøgen... ~ 9! 0 _25/ b --~ Sverige ~~ Danmark: Skagen.--,- Sverige og Danmark Fra sæson- Sverige... gens beg Danmark... 20/7_25/ Total l Herav er saltet 2328 Ukens fangststeder: Garnsilden : Koppargrund. Trawlsilden V Vigra og snurpenotsilden Koppargrund, Uisb, Skagen. Ukens priser: For garnsilden , middejpris kr trawlsilden kr. 5-2, middelpris kr. 8 og for snurpenotsilden kr. 2-2, middel pris kr. 7. For uken som endte opfiskedes 430 valar garnsild, 4890 trawlsild, 2238 notsild, middelpris Gøteborg respektive kr. 4, 22 og 8. ngen saltning. Totalfangst 4030,58 valar garnsild, hawlsild, 378 notsild. Totalsaltning Det nyfundlandske torskefiske. Opfisket Tlvirket Utført indtil l/lo 924 indtil 3 /9 92: Det kanadiske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil 3 /6 indtil 30,'6 indtil 3h Uopgit Det islandske torskefiske. Tilvirket Utført til indtil 5/ / / Regler for snurrevadfiske i Holland. Meddelelse fra Departementet for offentlige arbeider i Haag, dateret 20/ Ministeren for offentlige arbeider meddeler eiere av og skiprpere paa damp- og motor-fiskeskibe, som utøver fiske med snurrevad, at han - til beskyttelse av garnet likeoverfor andre skibe mens de fisker - anbefaler dem at føæ følgende signaler:

4 2/5 460 F. S K E T ~ q~a N _G 5_~~o~e~ber 924 ~ Om dag e ill: En sori kule eller kurv ved forstevnen paa en høide av mindst 3 meter over skanseklædningen, samt en sort kegle med spidsen op under mesanmast-gaffelen (i tilfælde av at skibet kun har en mast da under denne masts gaæfel) paa den side, hvor garnet befinder sig. Omn att en: Tre hvhe lys i en triangel med spidsen op med en avstand paa 75 cm. mellem hvert lys og saaledes anbragt at de kan sees over hele horisonten paaen avstand av minimum 3 sjømil, hvorav 60 i en grad. Skibet <fører sidelanternene naar garnet slippes ut, men ikke naar det hives ind. Lydsignal gives i tihælde av taake eller disig veir, av sneveir der svære regnskur med maksimum 2 minuiters mellemrum som 2 lange og kort støt. Naar skibet ligger forankret og ikke fisker, føres om natten de lys, som,er foreskrevet i art. i kgl. resolution av 24 april 897 (Staatsblad n'o. 07), med fo randringer ifølge kgl. resol uuon av 0 januar 907 (Staatsblad no. 2) og i ti,lfælde av taake etc. gives de lydsignaler som er foreskrevet i art. 5 i førs,tnævnte kgl. resolutionmed forandringer ifølge sidstnævnte kgl. resolution og ingen andre lys maa føres og ingen andre lydsignaler,gives. set fisk fra England til talien.»the Fisihing News«skriver /: Den første konsignation av iset Æisk fra England til talien blev avsendt fra BiHingsgates godsstation sidste fredag. Forsendelsen er et eksperiment, hensigten er at forsøke efterspørselen efter fersk fisk i talien, hvor hittil kun.frossen og tørret fisk er blit sendt fra England. Partiet som blev sendt igaar utgjorde tunge, brille, torsk, flyndre, hyse, sild og makre og var anbragt i en speciel frysevogn, som brukes til import av gorgonzola-ost. Vognen vil ikke bli aapnet før den kommer til Milano eller Rom. Ruten gaar fra HarwiClh medfærgen til Zeebrugge og saa med jernbane. Man venter at.fisken vil komme frem i likesaa god stand som den, som kjøpes i London og hvis forsøket falder heldig ut er der haap om at rfaa aapnet et stort marked for britisk fisk paa kontinentet. Fredningstid for kveite i det nordlige Stillehav. rfølge en telegrafisk meddelelse av 25 okt. fra' legati onen i Washington er der den 2 okt. 924 sluttet overenskomst mellem De Forenede Stater og Kanada for at beskytte kveitefisket i det nordlige StiUehav. Overenskomsten opreher en fredningstid fra 6 nov. til 5 febr. hvert aar og begge regjeringer har gaat med paa at strahe overtrædeser. fredningstiden varer fra aar til aar indtil den er ændret, utsat eller ophævei efterat den er blit gjort gjældende i 5 aar. Sildepriser i Rusland. Konsulatet, Leningrad, beretter 2/9: ndenrikshandelskommissariatets herværende avdeling har i tilslutning fi,l s:in bestemmelse om mak'simalpriser paa norsk sild av 24 august d. a. idag oflfentliggjort en rfor-. ordning, hvomfter alle stats- og kooperaiive selskaper er forpegiet til at sælge norsk sild en detalj til,ikke høiere end 4, 5 eller 6!kopek pr. stykke (efter størrelsen). Ved salg efter vegt er maklsimalprisen f,astsat til 0 kopek pr. rus,s,isk pund Hlsvarende 40 gram. Opslag om ovennævnte skal Endes i alle stats- og kooperative selskaper der handler med norsk sild. V ærdien av fiskeutførselen januar-sept Efter det Statistiske Centralbyraas majnedsopgaver, September Januar-september Varegrupper i924---l -; kr. 000 kr. li. 000 kr U_Qg~~l": Sild og fisk ;-:,, --~;~~-! l!, 2723 ;~;~~i ~j~d~i~~~s t~ff~~ (sildemel, fiskemel, hvalkjøtmel, fiske- \ guano m. v.) \ l l 4468 il.. Tra~pe~e~. :'i~r: f~:: '' 7_3 ~_93~3 i_5_5 _7~!! i~~~_ r Tils Ol : Vekselkursene (salgskurser). Utenlandsk mynt London """"'''' kr. pr.! Berlin."".,.,.",.. 00 mark i Paris "."..,...".' 00 fres., Stockholm.,...,., 00 sv. kr Kjøbenhavn d. kr Amsterdam...,., 00 gylden t:jl Ziirich "...,.. ".,., 00 sw. fres <lj New-York """.' dollar 3.73 o:l Antwerpen.,.,.' 00 belg. fres Helsingfors., f. mark Madrid "... ",.,.. 00 pesetas Rom.,...,.,.,.,.,..., 00 lire Prag... ",.,..."".. 00 czck. kr sland, nominel 00 sl. kr. Wien, østerr. kroner pr. æ""",.",.,."" Warschau, polske mark (mill.) pr. æ Lissabon, pence pr. escudo...,.",.. ""., 53 /4 Tyske marl< pr. æ."""",.",.,.""" "',,"'" Buenos Aires, pence pr. peso "".,.. ",..g j Rio de Janeiro, pence pr. mils "..,.",. Yokohama, sh/d. pr. yen "... """,,'...l Manila, sh/d. pr. dollar.... ".,.,."... ".. ".. Meksiko, pence pr. dollar.....,... ".. l Shanghai, sh/d. pr. tael..,.,.,..,..., Bombay, sh/d...,... ""... Honkong, sh/d...,...,... '... Pari 27 / o 24 3/ kurs 24 _ -\ -;'~ , H /n, /:2 /8: 3 / , :3/ > 44 3 hg 5: 3 /:;2 /8 3 /6 i. 3/5 3/4'/8 /5 3 /32 /5 G3 /;4 2/5 /8

5 5 november 924 F S K E T S o A N O 46 Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra l.ager paa almi~ldelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Beraens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspns, mens notermgene for Aalesunds og b Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tr an: Bergen. Uklaret damptran, nordlands.... -,,- finmarks.... Do. seidamptran.... Prima koldklaret damptran.... Raa mediein, Nordlands.... Blank do. do Blank industriel.... Brunblank mediein, nordlands.... do. industriel.... Bruntran... '".... Kr Pressetran, bundklar Sildolje, brunblank Rundfisk: Tynd vestre, hollænder Fyldig Alni ddt!,; Bremer Samfængt, taliener... 30/3.00 Høstrundfisk U sortere! finmarks over 200 gr tinrnarks, gr do w do. over Titling: Finmarks, gr..... Hollænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk.... Vækkerfisk Høkkerfisk Danskfisk Sei: Prima storsei 50/ do. middelssei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: flekket.... Rund.... Hyser: Samf. vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/ /40.. " / / Længer: Skrulænger.... Klipfisk: ste sort, Lofots.... Finmarks.... Fetsild: Garnsild, fiskepakket / /0 ) Kr. pr. tønde pr. kilo pr. tønde pr. pr. vegt pr. 28/ 0 3/ 0 Storsild: Kr. Kr. Eksportpakket pr. 0 kg pr. tønde slandssild pr. Vaarsild: Exportpakket pr pr. tønde Aalesund. Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. Finmarks.... Koldklaret damptran.... Bruntran.... Sæltran...,.... Sildolje....0/.2 Klipfisk: 24/ 0 / Kr. Kr / / / /.2 ~r. tønde Søndmørsk... t. Lofots... j32.00/ /3.00 pr. vegt. Finmarks / ,30.50 Længe /29.50 Brosme /23.50 S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg...,.33.00/ /32.00 pr. td. slandssild... : / /0.90 pr. Kristiansund N. 24/ 0 Kr. «r. Tr an: Uklaret damptran... 40/44 40/44.00 pr. td. Blank medicintran pr. Brunblank / /0.97 Bruntran / /0.90 Rogn.... pr. td. Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm...,.25/.30.25/.30 pr. Sekunda " 50/60 "... ~ Samt. middels 40/50 " " Smaa 20/40" Klipfisk: Lofots og Nordmørs /3.50 3/3.75 pr. vegt Finmarks / /30.50 Længe / /28 Brosme Sei... " S i d: Sto r s i l d, eksportpakket pr pr. td. ) ngen notering, 2) Efterspurt, men ingen tilførsel.

6 462 F S K E T S GAN O 5 november P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist. li l i P fis l{ p ris ene noteres i Spanien i pesetas (ptas.) pr. kvintal (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena og Malaga = 50, i Barcelona og Taragona = 40 Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. ~vintal = 60 Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.). Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45, i Buenos Aires i pesos pr. kasse = 45 og i Rio de Janeiro i milreis pr. kasse = 58 K li p ti s k. og tør fis k p ris ene i talien noteres i lire pr. 00 Fiskemarkedet utenlands. De tyske f er s k ti s k p ris e r noteres i mark (M) pr. pund = X F er s k s i l d P r i l:! ene noteres pr. kasse = Prisen paa indført saltsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utførselslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved Fiskeridirektørerts kontor foretatte omregning til norsk mynt og vegt i øre pr. nor s ken het (, m. v.) efter valutakursene pa8. den dag, som prisene antas at gjælde for. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene refererer. Paa grund av de ustabile værdiforhold mellem de forskjellige landes penger maa disse tal kun opfattes som et i forskjellig grad efter vmstændighetene o D tre n t l i g uttrykk for dill faktiske pris~r. Klipfisk og tørfisk. Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 2/0: Man tillater sig at meddele følgende vedrørende klipfiskmarkedet i Portugal i første halvdel av oktober maaned: Tilførsel: Norsk import.. Skotsk import.. Beholdninger: Norsk.... slandsk.... Nyfundlansk.. Skotsk... Priser: Norsk... slandsk.. Nyfundlandsk Skotsk ca. 930 ton..» 38» alt ca. 968 ton ca. 750 ton» 40.»» 50»» 20» alt ca. 860 ton.. Esc. 430 ~kr. 2.0 pr. )» 420 (».96 )» 470 (» 2.9 )» 380 (».77 ) alt pr. kvintal il 60. fortoldet. Stemningen paa markedet er vedvarende litt usikker og kjøperne noget tilbakeholdende av hensyn til den fremdeles paagaaende bedring av den portugisiske valuta. Under indvirkning herav har saavel engros som detaljprisene en nedadgaaende tendens. Kurs pr. dags dato: 0.50 pr. pund sterling. Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 2/0: Tilførsel -5 okt.: Nyfundlandsk.. Beholdninger: Norsk.... slandsk.... Nyfundlandsk Skotsk Tysk.... Priser: Norsk fisk, middels, sortert slandsk fisk ".. ca. 590 ton ca. 30 ton» 200»» 2205»» 20»» 40» alt ca ton.. Esc (kr pr. ) Esc (kr pr. ) Nyfundlandsk fisk, middels, sorteret Esc (kr pr. ) liten.. "... Esc (kr pr. ) Skotsk fisk.. " Esc. 300 (kr..40 pr. ) Tysk fisk, prima» 330 (».54 ) sekunda...» 280 (».3 -- ) alt pr. kvintal il 60. fortoldet. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 29/0: Uketilførsel 9700 kvintaler norsk, 7000 islandsk. Beholdninger 0000 norsk, islandsk. Priser uforandret 2-5 ptas. (kr pr. ). Kurs l = ptas , 00 franc = ptas Buenos Aires: Legationen, Buenos Aires, beretter 30./0: Klipfiskimport siden oktober 5000 kas,ser. Beholdning kasser. Pris norsk 40 papirpesos kassen il 45 kilo fra importør til grossist. Kurs 44% pence pr. guldpeso. Efterspørselen normal. Fersk fisk og sild. Geestemiinde: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 3/0: uken fra 23 til 29 ds. ankom til Geestemiinde fiskemarked 53 tra\vlere og kuttere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 29 fra Nordsjøen med 840 GOO pund, gjennemsnitlig ca. 290'0'0 pund, 9 fra sland med pund, gjennemsnitlig ca. 0'4700 pund, 2 fra shavet med pund, fm Hvitehavet med pund, 2 fra østersjøen med pund. Desforuten ankom 3300 pund med kuttere fra Nordsjøen. Paa grund av den vedvarende gode efterspørsel kunde de store tilførsler prompt placeres og auktionsprisene holdt sig temmelig regelmæssige. Prisene var: Hyse... M pr. pund (kr. 0.60~2.67 pr ) " l......,, ,,- (" »-) Torsk...» ,,-- (" »-) l.....,, ,,- (" »-) Sei ,, ,,- (" »-) Rødspætter.,, ,,- (" ~»-) Pigvar...,,0.80~.30 -,,- (" »-) Kveite... " ,,- (" »--) Hamburg: Fiskeriagenten, beretter 3/0: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom fra Norge ca. 400 pund smaa kveite og CH. 800 pund aal, som i auktionen Opnaadde ~

7 5 november 924 F. S K E T S-=------=::::O~A~N~_=G ~~~ ~ Kveite... M pr. pund (kr pr. ) Aal...,,0.80'-,0 -,,- (" »-) Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom fra Norge ca. 300 pund aal og ca. 200 pund lerflyndre. Prisene var: Aal... M.29 pr. pund (kr. 4.3 pr. ) Lerflyndre, stor " O.Gl --,,- (" 2.0i -» - ) " smaa" "- (".00-.4' -»-) Utsigtene for videre forsendelser av fersk fisk fra Norge maa betegnes som gode. ukens løp ankom 40 tyske trawlere med tilsammen pund fersk sild. Prisene var fra ls til 25 pl pr. pund. Dette fiske er nu i avtagende. Fra ca. Yarmouth og Lowestoft ankom 4 bauter med tilsammen 4777 kasser og ca. 527:) tons løs sild. Prisene val' for god vare 7 pi. til 23 pl og for :i>overdays«4-6 pl pundet. Desforuten ankom 28 kasser fra Grimsby, 0 kasser fra Leith og 33 kasser svensk sild. HUlnmer. Hamburg. Fiskeriagenten beretter 3/0: Med ruteskibene ankom fra Norge 9 kasser levende hummer og ca. 600 pund fra Danmark. Efterspørselen var svak. Underhaandsprisen var M pr. pund fortoldet. Paa St. Pauli fiskemarked solgtes ved auktion ca. 200 pund norsk hummer, som opnaade M pr. pund og paa Altona fiskemarked ca. 220 pund, som opnaadde ly pr. pund for levende og M for jøde. gulumark er idag = kr..67. Salt sild. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 27/0: Av norsk sild endnu ingen tilførsler, men damperne»holger< og»f.inaldnz: er indkommet fra Great Yarmouth og kvaliteten var tildels god. Der blev betalt ca. 55/ (kr. 87) for matties og 0' L Trade ca. 60! (kr. 95). Av de indtrufne partier var nogen hundrede tønder solgt paa forhaand til provinsen. Andre partier blir ventet i denne uke. Prisene i England er steget noget i det sidste som følge av større efterspørsel. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 3/0: Tilførslene androg til 45:2!) tell'. Derav 30 tell'. fr!l Norge, 3209 fra Skotland og Gt. Yarmouth og 0 fra Holland. Forretningen i norsk slo- og vaarsild viste ingen bedring. Noteringene for dis'se sorter er fremdeles uforandret, men vaarsild viser litt svakere tendens grundet rikeligere tilbud fra Norge. Prisene for skjæresild er uforandret. Den første last er ankommet fra Gt. Yarmouth. Kvaliteten fandt ikke synderlig bifald og grundet de høie priser blev der kun solgt litt fulls til 70/ og mauulls til 67/ pr. td. Prisene for tysk sild er uforandret. Danzig: Konsulatet, Danzig, beretter 28/0: uken 20 til 26 oktober ankom hertil ca sild fra Yarmouth og ~770 fra Kopervik. Det var den første sild fra Yarmouth iaar, og der betaltes bra priser, da lagrene av skotsk sild nu el' ganske smaa. Del' notertes følgende priser: Yarmouth L trademark matties.. 60/ matfulls / Slwsk tl'ademal'k mauies.. 6G! matfulls ! Crownlargespents.. 49/ Crownmatfulls j Crownmatties / Large!spents / Vaarsild / / / Slosild ! Samtlige priser forstaaes transito frit levert jernbanevogn. Stettin: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 29/0: denne uke ankom fra Gt. Yarmouth 3 dampskibsladninger med tilsammen ca. 000 Forretningen var middelmaadig. Prisene var for matfulls sh. 62/-63/ og for matties 55!. For matfulls og matties kombinert henholdsvis 59! og 54/. norsk sild viser forretningen en liten bedring, dog har prisene ikke forandre,t sig. Enhver -søker at faa sin beholdning av norsk sild realisert, da saavel slo- som vaarsilden iaar har vist sig litet holdbar og der har været adskillig bedærvet vare. Prisene er uforandret for slo sild kr og for vaarsild alle størrelser 4-500, og kr. 35 pr. td. Rogn. Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 29jlO: Vigo opfisket forrige uke 2350 kurver. Middels godt sardinfiske langs nordkysten grundet daarlig veir. Priser rogn Nye tilførsler 600 td. Rognheholdninger Bilbao 000 tønder. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 29/0: Fra Asuriaskysten og Santander saa vel som fra kysts,trækningen Bilbao -San Juan de Luz meldes om daarlig veil', der har hindret sardinfisket noget, men da sardiner nu tilsynelatende Hndes i store mængder langs hele NOldky,sten, haaper man paa godt fiske, saa~nart som veiret blir gunstigere. Fisket langs Nnrdkysten har dog gjennemgaaende været ganske bra i den forløpne uke (ogsaa) tiltrods for det ugunstige veil' og det har fundetsted endel rognomsætning til priser som varierer mellem ptas. pr. td.»extra Superior.?: levert fra lager. Hvis sardinfisket skulde bli bra, gjør man regning paa endda noget høiere priser, da rognbeholdningene for tiden er ret smaa. Med d.s.»brio«ankom i disse dage ca. 700 rogn Tor Bilbao og Santander. Man anslaar de nuværende beholdninger av rogn som følger: Bilbao 000, Santander 8-900, Gijon 500 og Pasages Paa endel andre fis"kepladser beregnes at ligge ca telr., saa le samlede rognbeholdninger langs hele Nordkysten neppe andrager til mer end ca '0 frankrike: Konsulatet, Le Havre, beretter 29/0: Concarneau middels sardinfiske. Douarnenez godt fiske 4 dg. (?) Smaa sardiner solgt for 00 a 0 francs pr ngen rogntilførsel. Lorient elendig sardinfiske grundet veiret. ngen rogntilførsel. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 3/0: Fra Norge ankom 2320 fate og 0, derav 280 fate hær det tran fra Fredrikstad. Fra England og Skotland ankom 526 fate og 92 fate fra Holland. Efterspørselen var litt svakere, men markedet er fremdeles fast og noteringene er uforandret. Linolje er roligere og noteres for loco vare f. 56,~ pr. 00

8 - 58 td ' fiskeutførselen fra januar til 25 oktober 924 og uken som endte 25 oktober. Fetsild l. i Klipfisk i.. Vaarsild og skar-ret Storsild Nor~sJa- Brisling sl~nds- Khpfisk, slandsk Rundfisk R~t- S i Hyse, Anden Rogn D.m. R.m. Blank' Brun Brun ~aa. roldsteder sild sild. sild norsk etc skjær e rund tarfisk tran tran i blank kjærr. tdr k. k k k td td td td. i r. g. g. g. g. r. r. _.. ~.... r~ Kristiania... Kristansand.. Egersund..... Stavanger.... Kopervik ).... Haugesund 2) Bergen 3 )... j 4 ' ' 4052 i 6090 i = l i 5) und 7 ) ~m 8) ) ) fest ll = i i ! , i i - ' l ~ 25~6500:.' 305~ ~O ! l [ 6995' (~ l ! i i j ! 6 00 l i 3] ! 760 5i i 05 6~ ! , ' l l alt _6076 l lken ]9526 l' 6553 L_ l87l , t i ' Hærdet Hval- Toldsteder hvaltran tran! Sælil' an Bottlenosetran Siidetran Sild, ferskl Sild, Makrei, ks. rekt saltet Makrei, fersk laks, fersk levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk saltet i farte i Fisk saltet Sildemel Fiskei guano, Sælskind Hermetik '. Kristiania _ i - Kristiansand t : Egersund j Stavanger Kopervik ) Haugesund 2 ) Bergen 3) i Florø 4 ) Måløy Aalesund 5) Molde G) UO Kristiansund Trondhjem 8 ) Bodø l J SvO~ær9) Q l n3~0 Narvk i) 560 -, Tromsø 0 ) _ Hammerfest ll : Vardø 2)... _ 352. _ - _ Vadsø _ : Andre 3 )... J2L~.!2~~ _-=---i g alt i t lili;; " ~oll ) Desuten 66 ræker. 2) Desuten 5808 ræker. 3) Desuten 0 74 ræker og 3740 hvalrosskind, levermel. 4) Desuten 685 ræker. 5) Desuten ræker og fiskemel. 6) Desuten 582 ræker. 7) Desuten ræker. 8) Desuten 4542 ræker. 9) Desuten fiskemel og 3920 levermel. l0) Desuten 600 røkt fisk. ) Desuten 550 hvalrosskind. 2) Desuten 2372 hvalrosskind. 3) Desuten fiskemel, levermel, ræker, margarit, hvaloljefett. syre, 620 fettsyretran, 5868 spisefett.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere