DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE"

Transkript

1 DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. juni har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 13. september Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 13. september 212. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 28. november 212. Per Glerup, der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten, bortset fra følgende, er veldokumenterede, og at afvejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Gi. Mønt 4 / 1117 KØBENHVN K TLF: / E-MIL

2 den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under bygningsbeskrivelse frafaldes fejlangivelsen 3, da konsekvenserne af den mangelfulde litrering er vægtet under andre punkter. Under Bemærkninger 2 frafaldes fejlangivelsen 2, da den begrænsede plantedækning på nordgavlen ikke vurderes at forhindre en forsvarlig besigtigelse. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 . Stikprøve I DISCIPLINÆR. OG TEK, SK I d I RE VI S ON I F T LSTNDSRPPORTEN I FOR RESKIKKEOR RYGNINGSSGKYNDGE Fors ide Revisionsoversigt LKontrleftsyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. Stikprøve 2. juli 212 Igangværende Karakterfordeling 29. oktober 28 Godkendt i Få karakterer 3. januar 27 Godkendt I ndet 3. januar 27 Godkendt Kontaktoplysninger. Navn Firma dresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd ig(bs) Ja Syns-og skønsmand F.. Ja Sagsbehandler i Nej Nævnssekretariat et Ejen d om men Navn dresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer 3 Nej Ejendommens beliggenhed i Billedtekst Bolig set fra nord IOversigtsbilleder 22. november 212 9:57. Indkaldelse til nævnsmøde

4 Bolig set fra sydøst: Tidligere udhus er godkendt i 1991 til bolig Carport / udhus set fra nordøst Sag sfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 2-jul-12 1:9 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 2-jul-12 1:9 er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 13-aug-12 11:18 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra pef i 3-aug-i 2 11:18 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 17-aug-12 1: Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 17-aug-12 14:42 Kontrolrapport udarbejdet 29-aug-12 13:33 Høring iværksat 12-sep-12 13:22 kommenteret høring 12-sep-12 14:24 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 14-sep-12 1:53 Kontrolrapport godkendt af NS 25-okt-12 16:41 Indstilling til nævn 2-nov-12 11:19 Indkaldelse til nævnsmøde Indledning 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 2

5 Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materaie forelå BBR Tidligere tilstandsrapport Fejlangivelse Det bør anføres at der ingen tidligere rapporter foreligger l Ingen udarbejdet, ingen angivet. Fremtidig skrives nej feltet. OK! Energimærke Fejlangivelse Det bør tilføjes at Energimærke nr. 4 af foreligger l Burde være angivet OK! l ndre bygningsoplysninger Tegninger fra kommunens byggearkiv Forsikring Fejlangivelse Det bør oplyses at der er udført ombygning i 1991 l Samme konstruktioner (såfremt der er angivet built-up i tagkonstruktioner). Her er det jo netop væsentligt at et tidligere udhus med en anden tagkonstruktion er inddraget til beboelse l l 22. november 212 9:57 5 Indkaldelse til nævnsmøde 3

6 Bygningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus Hustype Typehus Ejendommen Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 1 år eller længere. Note Tabelopsiag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn nvendelse r Bebygget areal Brutto etage areal Brutto etage areal m2 kælder m2 bolig m2 erhverv Etager ud over kælder og Bebygget areal m2 total Udnyttet tagelage m2 tagetage i Beboelse 1976 i B Carport - Fejlangivelse i 2 3 Beboelsen burde opdeles i 2 bygninger, da de har forskellig tagkonstruktion, og da der er tale_om_en_senere_godkendelse_af et_14_m2_stort_udhus_til_bolig Mener ikke der er tale om anden bygning når det indgår i samlet boligareal med samme konstruktioner, dog er tag ikke det samme derfor burde dette have været angivet unden Bygningskonstruktioner_Built-up_tag.. Man bør altid udføre beskrivelse og opdeling, så det giver køberen en klar opfattelse af, hvor skaderne er henne. Nogle gange giver det mindre mening, at lave en opdeling, men netop her har BS selv ikke anført bygningsdele og skader korrekt 3 Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 4

7 Eventuelle 2. Bygningsdele, der Nej ikke kunne besigtiges? Fejlangivelse 3 Litra B: Nordgavl er delvist dækket af plantebevoksning på udhuset Mener beplantning udgør en så lille del af ydervæggen, at jeg forsvarligt kan besigtige overflader_på_redskabsrummet. Der er trods alt flere m2 træbeklædning, der ikke kan besigtiges, hvorfor der bør tages forbehold. Pointtildeling nedsættes, da der er tale om en mindre skadesrisiko. 3. Bemærkninger til Ja: - synlige punkteret eller revnet termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold og termoruder? snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret derfor tages der forbehold for yderligere punkteret ruder. Gulve under belægninger kan ikke besigtiges og der tages forbehold for disse overflaciers kvalitet og udseende. 4. Fravalg at sekundære Nej bygninger? november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmacle 5

8 5. fvigelser fra BBR? Nej Fejlangivelse Der burde svares ja og skrives: Litra B består af carport og udhus på ca. 35 m2 ialt 3 Umiddelbart vurderet at angivet 2 m2 svare til faktiske forhold. Ingen opmåling fortaget. En så stor afvigelse (75%) bør observeres og noteres november212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 6

9 . Bygning (Beboelse - 141m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning 1.1 K2: Løs og defekt rygningsmørtel. Tagbelægning/rygning 1.1 Kl Flere tagsten er revner og afskallet i overfladen, specielt på tagfiaden mod nord. Note; Løbende Tagbelægning/rygning reparationer og udskiftninger må påregnes. 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse J 3 K3. I et Ca. m2 stort område mod nord er der større afskalninger på tagstenene. Note: På sigt er der risiko for fugtindtrængning Fejlagtig ikke angivet, besigtigelse foretaget fra carporttag. OK! Skaden kan ses fra jorden! 1.1 Tagbelægning/rygning Ingen bemærkninger Fejlangivelse Det flade tag mangler skadesbeskrivelse under litra : 3 K3. Tagpapdækningen på tilbygningen mod øst har flere reparationer og lapninger. Note: Tagpapdækningen har begrænset restlevetid, hvorfor der er risiko for fugtindtrængning Tagpapdækning er angivet under bygning B, gældende for hele det flade tag. Der er angivet tagpapdækning med begrænset restlevetid. Dette kan ikke med min opdeling misforståes til at omfatte hele det flade tag. Rapporten kan forstås sådan, at der ingen skader er på det flade tag over boligdelen, og det er forkert! 1.2 Tagfald Ingen bemærkninger Fejlangivelse Det flade tag mangler skadesbeskrivelse under litra : 3 K2. Der er lunker og manglende fald mod afløb på det flade tag mod øst. Mener dette kan indgå i anført skadesbeskrivelse Samme bemærkning som under november212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 7

10 1.4 Hætter/ftræk Fejlangivelse 3 K2. En mindre del af udsuninskanal er ikke isoleret i tagrum Mener ikke dette var tilstede ved min besigtigelse da der er lavet efterfølgende reparationer ved loftventiler. Undertegnede har efterfølgende konstaktet sælger, som oplyste, at der er lavet ændringer ved ventilationssystemet, efter at tilstandsrapporten er udført, hvorfor usikkerheden om kadestidspunktet bør komme BS til gode 1.6 Tagrender/tagnedløb K2: Utætte tagrender og nedløb. 1.8 Spær og lægter Kl: Lidt fugtaftagning på lægter i tagrum. Note: Kondensvand fra underside af tagsten, derfor vigtig med god udluftning aftagrumm. 2. Ydervægge i bygning 2.1 Facader/gavle KO: Fugtskjolder på facademurværk mod øst. Note: Ikke fugtig ved besigtigelsen og sælger oplyser at skaden er udbedret (utæthed ved nedløb) 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 8

11 2.2 Beklædninger ingen bemærkninger Fejlangivelse 3 K2. Gavibeklædning mod vest har stedvist ødelagt finer forneden, og gavlbeklædning mod øst har begyndende råd foroven Jeg har ikke konstateret råd men mindre delaminereg af krydsfinersplader kan konstateres. K2 virker som hård vurdering. Vurderingen må fastholdes november212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 9

12 -I ( D CO o 3 F) i -4 < D 1 ( Til z D DC DC =-

13 m D, -r. -I, D w ø I ( CO = m D. e. -rb. Cl, = 3. CO. UD z c/) UD ) Cl) c M (I) Cl) Cl) 7Ç CO 3 ( UD z Cl) == Cl) ( = = =

14 4.3 Udvendige trapper Ingen bemærkninger Fejlangivelse l Det er en formildende omstændighed at pladen er kraftig, men: Kl. Granitolade ved fordøren er ikke fuldklæbet Da der er tale om hel granitplade som er pålagt i 1978 og ikke har revner eller afskallet puds, er den mindre hule lyd ikke medtaget som skade men skønnet at være fuldklæbet i alle yderkanter, derfor ingen risiko for skader. Når der er hulrum under pladen, er der altid risiko for at der komme fugt ind under den og dermed give frostskader l 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning 5. IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 12

15 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 13

16 6.4 Gulvafløb Fejlangivelse 3 K3. Der er synlig beton mellem rist og skål i gulvafløb i bryggers og gæstetoilet. Skaden aiver risiko forf +idfrnanina oa skader oå baavedliaaende konstruktioner -, Gulvafløb har været skjult under måtte og sko og er ikke besigtiget. Dette burde være anaivet. OK! Det kan dog kunne gælde bryggerset, og er formentlig ikke gjort med forsæt af sælger ndet UN: Der er konstateret vandskade i gulvvarme som er under udførelse af forsikringen lm.brand. Derfor kan bad ikke besigtiges. Note: Bør besigtiges når skaden er udført hvorefter der udføres allonge til nærværende rapport. 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 14

17 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning 7. Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning 8.1 Indvendige vægge Kl: Mindre lodret revne i væg i soveværelse. Note: Samling mellem letbeton-elementer kan forekomme. 8.1 Indvendige vægge Kl: Mindre revne ved vinduesoverligger ved terrasseparti i stue. Note: Revne mellem forskellig materialer. 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 15

18 9. Lofter/etageadskillelser i bygning 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 16

19 9.2 Loftbeklædning : Loftbeklædning,er misfarvet omkring ventiler fra venti-anlæg Note: Sælger oplyser at disse er fra Fejlangivelse 2 Skaden bør opgraderes til Kl, da der er reparation i gæstetoilet og en skadet loftplade i værelset. Pointtildelinn nedsættes, da skaden er delvist beskrevet Sælger oplyser (konstateret i tagrum) at disse skader er fra tidligere anlæg, nyt anlæg er monteret og isoleret kanaler forefindes i tagrum. Efterrepareret i loftplader ikke udført. Derfor ikke anaivet mere end som kosmetisk skade. Vurderingen fastholdes november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 17

20 1. Indvendige trapper i bygning 1O.O Indvendiae tradder IB: Iraen bemærkninaer 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 18

21 11. VVS-installationer i bygning 11.2 Varmeinstallationer Fejlangivelse 3 K2. Rør under varmeveksler brvqerset er tæret Som angivet på allonge har der været udskiftninger i rør i bad, dette er udført at autoriseret VVS-firma som ikke har konstateret tætring at rør. Inaen utætheder konstateret ved seneste besiatiaelse Det ændrer ikke på nærværende skade 3 Genereret Kontrolrapport status Side 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 19

22 Bygning B (Carport - 2m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K3: Tagpapdækning har flere reparationer og lapninger, ligesom tag virker meget blød under tagpap. Tagbelægning/rygning Note: Tagpap dækningen har begrænset restlevetid, derfor er løbende reparationer nødvendig indtil udskiftning er foretaget. 1.2 Tagfald K2: Dårlig fald mod afløb. 2. Ydervægge i bygning B i i 2.2 Beklædninger K3: Træbeklædning på udhus er tæt kontakt til terræn og belægninger, flere steder nedbrudt bund af olader. Note: Mindre end 15 cm i afstand giver mulighed for opfugtning. Fejlangivelse Karakteren bør nedgraderes til K2, da der ikke er risiko for skader på andre bygningsdele. 3 I noten rettes 15 cm til 15 cm. Burde have været angivet med sædvanlig tekst 15 mm OK! 3 3. Vinduer og døre i bygning B 3.1 Døre K3: Dør til udhus nedbrudt. Fejlangivelse Karakter nedgraderes til K2, da der ikke er risiko for skader på andre bygningsdele 2 Vurderet til ikke brugbar pga. nedbrydning OK, men den kan da ikke give skade på andre bygningsdele november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 2

23 . Kældrelkrybekældre/terrændæk. Vådrum. Lofter/etageadskillelser 9. Lofter/etageadskillelser i bygning B Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 2 3 i x 2 Ydervægge i i x 3 Vinduer og døre i 3 i x FundamenUsokler 2 x x (badeværelse, toilet, bryggers) 1 x Gulvkonstruktion og gulve x Indervægge/skillevægge 2 x 1 X Indvendige trapper x 1. WS-installationer i Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommen er i god stand efter alder og vedligeholdelse med undtagelse af de i rapporten nævnte skader. Når disse er udførte kan der fremover påregnes almindelig forekommende vedligeholdelse. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen Genereret HO-nr Kontrolrapport status Side 22. november212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 21

24 - kælder. OnIuninnr om bestilling af tilstandsrapporten.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Diq selv.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 7 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? 7 år 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer(f.eks. Ja, Efterisolering på loftudskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, genvexanlæg indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage / krybekælder I ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer! døre? Nej - lofter / etageadskillelser? Nej -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Ja, Fladt tag ved udhus utæt 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Ja 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej, ingen Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej, lem i baggang 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug I skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4._Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder I ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, Vindue i bad 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofter!etageadskillelser Nej Nej Nej 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 22

25 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 1. VVS-installationer 1.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 1.2 Er dele af JVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? i 1.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Ja, Konstateret vandskede gulv bad, iint-imr rnaration ali 1.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 1.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej..- samarbeidt med forsikring Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund at Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Sadeitag Gitterspær Taghæidning - i 5-35 grader Tagbelægning - Fiberarnierede bøigeplader B B B B Buiit-up Bjælkespær Taghæidning - Tagbelægning - grader Tagpap/tagduge Fejlangivelse Der er ikke fiberarmerede bølgeplader på litra men teglsten. Endvidere er der built-up, 3 bjælkespær, grader taghældning og tagpap på litra. Fejlagtig angivet burde være tegl og built-up OK! 2. Ydervæ. ge B Hulmur Formur - Tegi/kaiksandsten Bagmur - Letbeton Træ 3 B Formur-Træ 3. Vinduer og døre Træ B Træ 4. Fundament/sokler Beton B Beton 5. Kældre/krybekældre/terrændæk Terrændæk B Terrændæk 22. november 212 9:57 indkaldelse til nævnsmøde 23

26 B I ndet: I Belægningasten 6. Vådrum badeværelse, toilet og bryggers) Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7. Gulvkonstruktion og gulve Træguiv pâ beton Tæppe på beton Klinkegulv på beton 8. Indervæ 9ge/skillevægge B Inder-/skillevægge - Letbeton Inder-/skillevægge - 9. Lofter/etageadskillelser Let pladekonstruktion Kommentar Træproflilofter 1. Indvendige trapper Kommentar I Ingen trapper 11. VVS-installationer Fjernvarme Gulvvarme, Type Vandbaseret 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 24

27 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet ktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 55 1% ikke angivet ikke angivet 49 % % Mener at enkelte af de angivne punkter er fejl mens flere punkter har individuele vurderinger som derfor berettiger mine karakter I noter. Syns- og 51 1% ikke angivet ikke angivet 45 Skønsmand Revisionens usikkerhed ktør Usikkerhed Kommentar Middel Der er middel usikkerhed Lav Henviser til øvrige angivet kommentar Middel Ingen bemærkninger ndre forhold af betydning ktør øvrige forhold Ingen bemærkninger Henviser til øvrige anførte kommentar Ingen bemærkninger 22. november212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 25

28 Nævnets afgørelse 22. november 212 9:57 Indkaldelse til nævnsmøde 26

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere