2]AS. Arsregnskab Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider ASL DOKH doc. Teleton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000"

Transkript

1 2]AS st'tsrllon*d b AUOIT Teleton Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH doc

2 Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger Ledelsesberetning og -pategning Den ualhangige revisors petegning Arsregnskab 1. januar december Resultatopgorelse Balance rl ASL DOKH doc

3 Dannorhs-Sanfundet A,yesnskob 26 Pitegninger Ledelsesberetning og -pitegning Danmarks-Samfundct har i mai 26 modb hcnb,ik.pn i il;;;,d6t ;;#""fl :i*l"l;f lffi?i"+tlffi i:,'"t:"*ff i Danmarl6-Samfirndets hovedaklivitet i regnskatsaret 26 har ganisationens i overcnssleftnelse fondl mcd veret uddeling or- affla! og fan". t o.g"nfution";;". regnskabsaret L jatruar december 2( mir at uaa"t" ttufo!-raio ;;;;'; J" 1 *"rensstemmclsc rned orsa.oisationens forog r"o", *rrhi.is iuliil,illjii"t.-""tt"tto!er m v omkostninger til uddeling af ;"# flag Landsledelsen har dags dato behandret og godkendt arsregnskabet for 26 Samfundetfor Daffnarrs_ Arsregnskabct er aflagt i overensstemmelse mcd god regnskabsskik. Vi anscl regnskabspraksis.for den valgte hensigtsmessig, siledes at arsregasdt"t grue, "t."tuiseiae-iiit"a" organisationens aktivet uf passivcr, finansielle stilling sairt resultai. Brsndby, den 2. marts 27 Landsledelsen: Niels Ole Kajhsj landsformand Prebe! Peters n destformand Finn Rasmussen hovedtassercr.-vz. Karsten Badoed H lle Saabo Soren Cruys-Bagger 7-lo ASL DOKH I doc

4 D.nnarks-ttnfunta l\rcsnskab 2A6 Pitegninger Den uafhengige revisors pategning Til LandsorganisationeI Drnmarks-Samfundet Vi har revjdcret arsregnskabcr for Danmarklsantunder for rcgnskabsiret L januar deehber?6 omrats rendc lcdehesberetnins 8 -paiegning, re$lhtopsorchc, balance og norer_ Arsregnskabet aflagges i overcns srcmmche mcd god regnskabskik Ledels ns ansvar for Arsrapporten Landslcdclsen har anslarct for at udarbejdc og aflegge d ars.cgnskab, der givcr et ielvisende billede i overenssiemmelse mcd god regnskabsskik. Dette ansvar omfa(ef udfomning, implemcnrcring og oprcrholdehe af intcme kontroller, dq er relevante for at uda ejde og aflaggc et tusregnskab. de. givcr cr reivisende billede udcn rescntli8 fejlinfomalion, uansel om fejlinfomadoncn skyldes besvigels.r ellcr fejl samt valg og anvendelse afm hcnsistsmesig reenslabspraksis og udovelse af rcgnskabsresige skon, som er imeligc ener Revisors ansvar og den udforte revision Vores ansr!r er al udtrykk en konklusiod on trsregnskabet pl grundlag afvorcs rcvision. Vihar trdfon vorcs rc- *ion i overensstemmehe med danske revisionsstandarder Disse nandarder kraver. at vi lcver oo liletiskc kav samr planlegge. 8 udforercvisionened hmblik pa at opne hoj B6d atsklcrhcd for, ar t6rc8;skaber 'kte indeholder vesenilis fcjlinformation. En revision omfaner handlins r fof at opnl rcvisionsbevis for dc belsb og oplysninger, der er anfon i abregnskabct. De valgte handlirger afiangd af relison wrdering. herunder la.deringcn af risikoen for lasenrlig fcjlinformadon i,6regoskabei, uanset om fejlinfomalionen skyldes besvigclse. eller fcjl. Ved risikowrderingen ovwejs rcvsor intemc konroller, der er rclcvantc for organisalionms udarbejdelse os aflagaehc afcl ebregnskab, der giver et reivisende billcde, med henblik p, al udforme rcvisionshaddlinger, der cr pascnde effer oms ndigh dem, men ik*c med del fornel at udtrykke en konklusion om cffekrivitelen af organisationcns inreme kontrol. En rcvision omfatte. sdvidqe stillingiagd til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis s pasende, om de afled lsen ud.vcde rcgnskabsnessise skon er rinelige saml ed wrdering af den samlede af e.sregdskabet. Det er lores opfat(else, ar det opniede revisionsbevis s tihtrakkcligt og egner som grundlag for vorcs konklu- Revislonm har ikke givei anledning til foftchold. Konklusion Der er vores opfailelse, ar irsregnskabct giver e1 rcwis.nd bill de.f o4an;alionens aktiler, passiler og finansielle si'lling pr. ll. decembcr 26 samt af rcsuhatet rf organisadonens ahivitcid for rcgnskabslret l. jannar - ll. decembn 26 i ovsenslemmelse med eod rcgdskabsskik. Kobcnhavn. dcn 2. Darts 27 KPMG C.Jepeaen Slatsa!rorisd.i Revisionsinlercssentskab Peter Gatb 7 rl ASLDOKH doc

5 Da dt*s-santund.t,lrctesnsrab 26 Arsregnskab l. januar december Resultrtopgorelse Indtsgtcr Salg afflag Salg af bog r og rn rkater Divcrse indlegter ReoteindteSter Tilskud ia Kunstsfyrelseo Bidrag fra kommuner, virksornleder, foreninger m.v. Bidrag fia Hans-Kongelige Hojhed Arvepris Knuds 6O_Ars rsosetso:rg5lodcl Omkostringcr Dircktc omkost[inger ved llags{lg KOD at ltag Salgsomkostnitrger Afloldte omkoshitrger i henhold til vedtegtenre Uddeling af faner til organjsationer m.v. Administrrtionsorrkostningcr Husleje Kontorartikler idkl. nyanskaffelser Telefon, porto og fiagt samt geb)mr Lonningerm.v. Ovrigc omkostninger Arsmsde, rejseornkostiinger, 6rsskifi m.v. i anlednitrg af 15-erct for fiigivelse Forsikdng Revision og rcgnskabsassistance Renleornkoshinger Ovrige onftoslninger Arets resultst Til disposition: Overfsrt rcsultat Henlagtil 1-ars 26 2M/s t2.7t s3 4.t : t ? t t _ lol ASL DOKH _doc

6 Dontna t-sahfundel A6rcgiskob 26 Arsregnskab l. januar december Balance AKTIVER Vrrebehold'linger Salgsflag Fanemateriel til bortsk enkning (oplyst kostprisvaldi k.) 3t/ l /t2 25 Likvide beholdritrger Kassebeholdning CiroBank-indcstAende Bankind staende AKTIVER I ALT PASSTVER Egenk.pitrl Saldo l. ja.ouar Arets resultat Henlagt til 1-ers jubileum t29 2t t t t t Danmarks-Samfuldet har pr. 3 I. december 26 henlagt i alt 12. kr. af egcnkapitaletr til 1-lrs jubiheum Kortfristcde geldsforpligtelser Periodeafgrensningsposter Anden gald PASSIVER I ALT I ) Danrnarks-Samtundet har pr. 3 I. deccmber 26 henlagt ; "r,, UO.OOO t r. "f "g*ll[ til 1-6rsjubileum 7-1ASL DOKII te43o6o2.doc

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere