Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg"

Transkript

1 for produktions- & distributionsanlæg Maj 2013 Rev. Nr. 2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL Definitioner DOKUMENTATION AF PRODUKTIONSANLÆG Opdeling af tegninger og dokumenter Generelt Opdeling af tegninger (T10) Bygningstegninger (T20) Driftstegninger (procestegninger) Opdeling af dokumenter (D10) Bygningsdokumenter (D20) Driftsdokumenter Indhold af driftsdokumentation for produktionsanlæg El-tegninger (T21) Maskin-tegninger (T22) Arkitekt tegninger (T11) Nummerering, navngivning og placering af tegninger og dokumenter Generelt Nummerering af tegninger og dokumenter Opdeling af det globale tegnings- og dokumentnummer Navngivning og placering af tegnings- og dokumentfiler Tegnings- og dokumentoversigter Udformning af tegninger Generelt Tegningsudformninger Tegningsformater Tegningsskilt Tegningsemne og tegningsgruppe Tegningsnoter mv Tegningsdisponering Tegningsnummersystem Målestoksforhold Grafiske symboler på skemaer og diagrammer Nummerering af komponenter CAD Filformater og CAD-systemer Accepterede CAD-systemer: Lagstruktur, farvekodning, stregtykkelse m.m Skrifttype Model- og tegningsfiler Fremsendelse af dokumentation Rettelse af tegninger DOKUMENTATION AF DRISTRIBUTIONSANLÆG Vejledning om opmærkning og opmåling distributionsanlæg i byer Generelt Arbejdets udførelse Dokumentationsmanual Side 2 af 38

3 3.1.3 Koordinatsystem Nøjagtighed Registrering Linjeobjekter Ledninger Luftledning Punktobjekter Netstationer, skabe, brønde, fikspunkt, sonde osv Referencepunkter Kodetabel Leverance BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Dokumentationsprofil for produktionsanlæg (side 24 27) Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering (side 28 29) Bilag 3 Mappestruktur for dokumentation (side 30 31) Bilag 4.1 Tegningsskilt for tegninger i A-format samt forsiden i A4-format (side 32) Bilag 4.2 Tegningsskilt for tegningssider i A4- liggende og stående format (side 33) Bilag 5 Tegningsdisponering for tegninger i A-format (side 34) Bilag 6 Anvendelse af målestoksforhold (side 35) Bilag 7 Markkoder med DSFL koder (side 36) Bilag 8 - Lokaliteter og UTM zoner (side 37) Bilag 9 Ind måling ud fra faste punkter (side 38) Dokumentationsmanual Side 3 af 38

4 1. Formål Formålet med dokumentationsmanualen er, at dokumentationen for Nukissiorfiits produktions- & distributionsanlæg bliver udarbejdet i en form og udførelse, der muliggør en problemfri vedligeholdelse og arkivering af materialet, således der til stadighed foreligger ajourført og tilgængelig dokumentation på anlæggene. en vil omfatte alle Nukissiorfiits produktions- & distributionsanlæg, og den vil være gældende for alle parter, der arbejder med anlæg og drift af Nukissiorfiits produktionsanlæg. Følgende grupper vil derved være brugere af manualen: - Leverandører og entreprenører - Eksterne rådgivere, der projekterer nye anlæg eller ombygninger og udvidelser af eksisterende anlæg - Nukissiorfiits projektkontor - Nukissiorfiits lokale afdelinger - Dokumentationsafdelingen på Nukissiorfiits hovedkontor i Nuuk (HKT) Dokumentationsmanualen vil løbende blive genstand for audits, og i nødvendigt omfang opdateret af Produktions- & Distributionsafdelingen på Nukissiorfiit HKT. 1.1 Definitioner Nukissiorfiits produktionsanlæg omfatter alle anlæg til produktion af el, vand og varme. Produktionsanlæg omfatter derfor alle el-,vand- og varmeværker, samt tilhørende tekniske anlæg i form af koblings- og transformerstationer, pumpestationer m.v. Nukissiorfiits distributionsanlæg omfatter alle anlæg til distribution af el, vand og varme. Distributionsanlæg omfatter alle former for forsyningsledningsnet for elforsyning (højspænding og lavspænding), vandforsyning og varmeforsyning. Nukissiorfiits distributionsanlæg omfatter ikke stikledninger for el og vand. Dokumentationsmanual Side 4 af 38

5 2. Dokumentation af produktionsanlæg Dokumentationen for et hvert af Nukissiorfiits produktionsanlæg skal principielt kunne opdeles i Bygningsdokumentation og Driftsdokumentation. Bygningsdokumentation er tegninger og dokumenter, der dokumenterer selve bygningen og anlægsarbejdet, hvormed de primært anvendes under opførelsen af et givent anlæg. Dermed kan bygningsdokumentationen betragtes som statisk, da den ikke indgår i den fremtidige drift af anlæggene. Driftsdokumentation er tegninger og dokumenter, som vedvarende finder anvendelse i drift og vedligeholdelse af anlæggene, da de dokumenterer selve anlægget, processen, funktionerne og opbygningen. Dermed kan driftsdokumentationen betragtes som dynamisk, da den skal vedligeholdes og opdateres i takt med anlæggets (processens) udvikling. For bygningsdokumentation opstilles der kun krav om, at Nukissiorfiit skal modtage as built dokumentation jævnfør de generelle krav og retningslinjer i nærværende dokumentationsmanual jævnfør bl.a. Opdeling af tegninger og dokumenter, Nummerering, navngivning og placering af tegninger og dokumenter, Udformning af tegninger. For driftsdokumentation opstilles der i de efterfølgende afsnit specifikke krav til opdeling, indhold, udformning og format. Både bygningsdokumentationen og driftsdokumentationen skal, til en hver tid, indeholde det, der er nødvendigt for at dokumenterer det givne anlæg. Nærværende dokumentationsmanual foreskriver, at al dokumentation skal afleveres til Nukissiorfiit i følgende tre eksemplarer: - Ét papireksemplar 1 - Ét digitalt eksemplar i pdf-format - Ét digitalt eksemplar i editerbar originalformat, dvs. det format, som dokumentationen er udarbejdet i og kan vedligeholdes i. (Jævnfør de krav, regler og retningslinjer der opstilles i denne manual) 1 I visse tilfælde, fx ved vandkraftanlæg og bygdeanlæg, kan det være hensigtsmæssigt med to papireksemplarer. Dokumentationsmanual Side 5 af 38

6 2.1 Opdeling af tegninger og dokumenter Generelt Den i afsnittet beskrevne opdeling og strukturering af tegninger og dokumenter skal være fulgt, når dokumentationen fremsendes (digitalt) til Nukissiorfiit. Dermed skal alle tegninger og dokumenter struktureres jævnfør de beskrevne opdelinger Opdeling af tegninger Mængden af tegningsdokumentationen, til et hvert af Nukissiorfiits produktionsanlæg, kan principielt opdeles i; Bygningstegninger og Driftstegninger. Nedenstående er de to tegningsopdelinger nærmere defineret. Overordnet kan der opstilles følgende hoved- og underopdeling for tegninger: T10 Bygningstegninger T11 Arkitekttegninger T12 Ingeniørtegninger T19 Andre bygningstegninger T20 Driftstegninger (procestegninger) T21 El-tegninger (tegninger, diagrammer og skemaer) T22 Maskin-tegninger (tegninger, diagrammer og skemaer) T29 Andre driftstegninger Dokumentationsmanual Side 6 af 38

7 (T10) Bygningstegninger Bygningstegninger er tegninger, der dokumenterer selve bygningen og anlægsarbejdet, hvorfor de primært anvendes under opførelsen af et givent anlæg. Dermed har de ikke nogen praktisk værdi i den fremtidige drift og vedligeholdelse af anlæggene (processen). Bygningstegningerne kan underopdeles i arkitekttegninger og ingeniørtegninger, herunder bl.a. bygningsrelaterede installationstegninger (el, vvs mm.). Tegningerne kan betragtes som statiske tegninger, der i praksis kan arkiveres, når anlægget er færdigbygget og leveret, da de kun skal hentes frem i særlige tilfælde (T20) Driftstegninger (procestegninger) Driftstegninger er tegninger, diagrammer og skemaer, som løbende finder anvendelse i driften og vedligeholdelsen af anlæggene, da de dokumenterer selve anlægget (processen). Tegningerne kan, i et vist omfang, også anvendes under selve opførelsen af anlæggene. Driftstegningerne kan underopdeles i El-tegninger og Maskin-tegninger, da alle driftstegninger, til produktionsanlæg for el, vand eller varme, kan relateres til noget elektrisk (El) eller maskinelt/mekanisk (Maskin). Driftstegningerne dokumenterer anlæggets og processens funktionalitet, opbygning, kompleksitet og betjening, hvormed de bruges vedvarende i forbindelse med drifts-, vedligeholdelses-, eller fejlfindingsopgaver. Dermed kan driftsstegningerne betragtes som dynamiske tegninger, der jævnligt anvendes i driften af anlægget, hvorfor driftstegningerne skal vedligeholdes og opdateres gennem hele anlæggets levetid og i takt med anlæggets (processens) udvikling Opdeling af dokumenter Mængden af dokumenter, til et hvert af Nukissiorfiits produktionsanlæg, kan principielt opdeles i; Bygningsdokumenter og Driftsdokumenter. Nærværende dokumentationsmanual omhandler specifikke krav til indhold og opdeling af driftsdokumenter, mens der for bygningsdokumenter kun opstilles generelle krav til opdeling. På efterfølgende side er de to dokumentopdelinger nærmere defineret. Dokumentationsmanual Side 7 af 38

8 Overordnet kan der opstilles følgende hoved- og underopdeling for dokumenter: D10 Bygningsdokumenter D11 Instruktioner, Vejledninger, er og Anvisninger D19 Andre bygningsdokumenter D20 Driftsdokumenter (procesdokumenter) D21 Instruktioner, Vejledninger og er (drifts- og vedligeholds- instruktioner, vejledninger manualer mm.) D22 Specifikationer (anlægsspecifikationer, teknisk data, testrapporter mm.) D23 Komponent- og reservedelslister (komplette komponent- og reservedelslister) D24 Certifikater (certifikater, godkendelser, sikkerhedsgodkendelser mm.) D29 Andre driftsdokumenter (D10) Bygningsdokumenter Bygningsdokumenter er dokumenter, der dokumenterer selve bygningen og bygningsinstallationerne, hvormed de ikke anvendes i den daglige drift af et givent anlæg. Dokumenterne kan dermed betragtes som statiske dokumenter, der i praksis kan arkiveres, når anlægget er færdigbygget og leveret, da de kun skal hentes frem i særlige tilfælde (D20) Driftsdokumenter Driftsdokumenter er instruktioner, vejledninger og manualer samt specifikationer, komponent/reservedelslister og certifikater, der løbende finder anvendelse i driften af anlæggene. Dokumenterne beskriver anlæggets og processens funktionalitet, opbygning, kompleksitet og betjening, hvormed de bruges vedvarende i forbindelse med drifts-, vedligeholdelses-, eller fejlfindingsopgaver. Driftsdokumenterne betragtes som dynamiske dokumenter, der jævnligt anvendes i driften af anlægget, hvorfor driftsdokumenterne skal vedligeholdes og opdateres gennem hele anlæggets levetid og i takt med anlæggets (processens) udvikling. Dokumentationsmanual Side 8 af 38

9 2.2 Indhold af driftsdokumentation for produktionsanlæg Til de forskellige produktionsanlæg, som Nukissiorfiit ejer og driver, skal der foreligge en række tegninger og dokumenter, som klart dokumenterer anlæggenes udførelse, opbygning og funktionalitet. Disse drifts- tegninger og dokumenter for produktionsanlæggene, skal være udformet således, at de direkte kan indgå i det dokumentationsmateriale, der anvendes ved/under selve driften af anlæggene. For at definere mængden af drifts- tegninger og dokumenter for produktionsanlæg mere specifikt, er der på Bilag 1 Dokumentationsprofil for produktionsanlæg, opstillet en tabel. Tabellen definerer, på overordnet niveau, dokumentationsprofilen for de mest almindelige tegnings- og dokumenttyper, som skal foreligge i forbindelse med dokumentationen af Nukissiorfiits produktionsanlæg. Opbygningen og indholdet af Bilag 1 Dokumentationsprofil for produktionsanlæg kan beskrives på følgende måde: 1. kolonne; Tegnings- / Dokumentnavn indeholder en beskrivelse af titlen / emnet / navnet for den givne tegning / dokument. 2. kolonne; Tegnings- / Dokumentbeskrivelse indeholder en beskrivelse (definition) af det forventede indhold af den givne tegning / dokument. 3. kolonne; Tegnings- / Dokument- information/indhold indeholder en beskrivelse af de informationselementer, der skal fremgå af den givne tegning / dokument. 4. kolonne; Tegnings- / Dokumenttype indeholder en vejledende beskrivelse af, hvilken type tegning/dokument der er tale om i henhold til Opdeling af tegninger og dokumenter samt Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Drifts- tegninger og dokumenter for Nukissiorfiits produktionsanlæg skal, i så stort omfang som muligt, følge den beskrevne dokumentationsprofil på Bilag 1 Dokumentationsprofil for produktionsanlæg. Dog er det ikke alle beskrevne tegninger og dokumenter, der behøver at forefindes i det endelige dokumentationssæt, da det for eksempel ikke giver mening at lave en Smøringsplan til smøringsfrit udstyr / anlæg. Den samlede mængden af drifts- tegninger og dokumenter for Nukissiorfiits produktionsanlæg skal derfor, til en hver tid, indeholde alle de oplysninger og elementer der er nødvendige for montage, drift, vedligehold og fejlfinding på anlæggene. Mængden af tegninger skal søges begrænset, således at alle oplysninger, som for eksempel den elektriske opbygning af en produktionslinje, er samlet i en tegning. Dette letter anvendelsen af dokumentationen ved fejlfinding, og det letter opretningen af tegninger, fordi selv større ændringer kun vil slå igennem på en enkelt, eller på få, tegninger. Den elektriske opbygning af en produktionslinje på et elværk kan således ikke dokumenteres af separate tegninger for dieselaggregat, mellemspændingsanlæg og manøvretavle mv. Dokumentationsmanual Side 9 af 38

10 Nedenstående er der oplistet tre tekst eksempler på indhold af tegninger: El-tegninger (T21) Et eksempel på en elektrisk tegning kunne være et hovedstrømsskema. En sådan tegning forventes som minimum at indeholde følgende: - En skematisk opbygning af anlægget - Mærkestrøm på samleskinnen - Mærkestrøm på afbrydere - Måletransformere i de enkelte felter med oplysninger om omsætningsforhold, ydeevne og klasse - Tilsluttede instrumenter, omformere, relæbeskyttelser, synkroniseringsapparater og regulatorer mv. - Tilsluttet hovedkomponent i form af generator, transformer eller kabel mv. med hoveddata Maskin-tegninger (T22) Et eksempel kunne være et PI-diagram for et hjælpesystem. En sådan tegning forventes som minimum at indeholde følgende: - En skematisk opbygning af anlægget, hvor komponenter er angivet med signaturer i henhold til symbolbiblioteket - Komponentnumre - Rørdimensioner og oplysninger om eventuel isolering - Flowretninger Arkitekt tegninger (T11) Som eksempel på en arkitekt tegning er valgt et arrangement af et kraftvarmeværk. En sådan tegning forventes som minimum at indeholde følgende: - En grundplan med alle rum og adgangsveje indtegnet - Alle tavler, aggregater og større komponenter indtegnet i deres korrekte placering Dokumentationsmanual Side 10 af 38

11 2.3 Nummerering, navngivning og placering af tegninger og dokumenter Generelt Tegninger og dokumenter skal nummereres, navngives og placeres som beskrevet i de efterfølgende afsnit; , da sammenhængen mellem opdeling, nummerering, navngivning og placering skal bevares Nummerering af tegninger og dokumenter Nummereringen af tegninger og dokumenter skal foretages med det globale tegnings- eller dokumentnummer, der opbygges jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Tegnings- og dokumentnumrene består af 4 blokke med følgende oplysninger: Blok 1 Blokken skal indeholde et 3 cifret bynummer/bygdenummer, jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Blok 2 Blokken skal indeholde et 2 cifret anlægsnummer, jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Blok 3 Blokken skal indeholde tegnings- eller dokumenttypen, bestående af bogstavet T (for tegninger) eller D (for dokumenter) samt ét tal (11-19 / 21-29), jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Blok 4 Blokken skal indeholde det eksterne tegnings- eller dokumentnummer bestående af rådgiver eller entreprenørs eget (interne) tegnings- eller dokumentnummer, jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Dermed udgør det eksterne tegnings- eller dokumentnummer en form for løbenummer, der gør tegningen eller dokumentet unikt. Der er ingen krav til udformning og omfang af det eksterne tegnings- eller dokumentnummer, men hvis rådgiver eller entreprenør ikke benytter sig af eget (internt) tegnings- eller dokumentnummer, skal løbenummer benyttes. Dokumentationsmanual Side 11 af 38

12 Opdeling af det globale tegnings- og dokumentnummer Af praktiske grunde deles det globale tegnings- og dokumentnummer efterfølgende op i to afsnit, henholdsvis et anlægsidentifikationsnummer og et lokalt tegnings- eller dokumentnummer. Disse numre finder anvendelse i forbindelse med navngivning og placering af tegningsog dokument- filerne, mens det globale tegnings- eller dokumentnummer skal fremgå af selve tegningen (tegningsskiltet) eller dokumentet (overskrift/sidehoved eller lignende). Anlægsidentifikationsnummeret består af; Blok 1 + Blok 2 (bynummer/bygdenummer) + (anlægsnummer). Lokalt tegnings- eller dokumentnummer består af: Blok 3 + Blok 4 (tegnings-/dokumenttype) + (Eksternt tegnings-/dokumentnummer) Navngivning og placering af tegnings- og dokumentfiler Tegnings- og dokumentfiler skal placeres som beskrevet på Bilag 3 Mappestruktur for dokumentation. Derudover gælder der følgende regler for navngivning og placering af filerne: 1. Filer fra forskellige anlæg må ikke placeres i samme mappe. Filer skal organiseres anlægsvist i anlægsmapper med tilhørende undermapper til hhv. bygningstegninger (T10), driftstegninger (T20) samt bygningsdokumenter (D10) og driftsdokumenter (D20). Hver anlægsmappe er identificeret med anlæggets identifikationsnummer, som er beskrevet ovenfor. 2. Alle dokumentfiler navngives med lokalt dokumentnummer efterfulgt af dokumentnavn. 3. Alle tegningsfiler navngives med lokalt tegningsnummer og filtype. 4. For plantegninger navngives modelfiler med M- efterfulgt af lokalt tegningsnummer og filtype. 5. For skemategninger (f.eks. el-skemaer som består af et antal sider i A4 format) placeres hvert skema i en separat undermappe, der navngives med lokalt tegningsnummer. Alle filer (projektfil, tegningsfil m.m.), der hører til denne skemategning, placeres i denne mappe og navngives med lokalt tegningsnummer efterfulgt af respektive filtyper. Dokumentationsmanual Side 12 af 38

13 Tegnings- og dokumentoversigter Der skal altid udfærdiges både tegnings- og dokumentoversigter, hvilke skal placeres i anlægsmappen, som beskrevet på Bilag 3 Mappestruktur for dokumentation. Tegningsoversigt: Komplet tegningsoversigt der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: - Opdeling af tegningerne (Bygnings- og driftstegninger inkl. underopdeling) - Tegningsnummer. - Tegningsemne (se evt. Tegningsemne og tegningsgruppe) - Tegningsgruppe (se evt. Tegningsemne og tegningsgruppe) - Revision Dokumentoversigt: Komplet dokumentoversigt der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: - Opdeling af dokumenterne (Bygnings- og driftsdokumenter inkl. underopdeling) - Dokumentnummer. - Dokumentnavn - Revision Dokumentationsmanual Side 13 af 38

14 2.4 Udformning af tegninger Generelt Der vil generelt ikke blive henvist til specifikke standarder for udførelse af de forskellige tegningstyper, som en komplet anlægsdokumentation vil omfatte. Dog forventes det at al tegningsdokumentation er udført i henhold til relevante standarder fra DS, EN, ISO og IEC samt bips 2 tegningsstandard, lagstruktur og CAD-manual Tegningsudformninger Tegningsformater Alle tegninger skal udføres i standardiserede tegningsformater i henhold til DS 5457, idet det skal tilstræbes, at formatet i højden ikke overstiger A1 format (2 297 mm). Dermed skal alle tegninger leveres i A-format, hvor standardformaterne A0 A4 kan accepteres. Der skal ikke anvendes kantlinie om tegninger og standardrammer skal alene består af skæreog foldemærker. Elektriske nøgleskemaer udføres altid i et liggende A4-format og sammensat af det nødvendige antal sider Tegningsskilt På alle tegninger skal Nukissiorfiits tegningsskilt anvendes. Bilag Bilag 4.1 Tegningsskilt for tegninger i A-format samt forsiden i A4-format-Bilag 4.2 Tegningsskilt for tegningssider i A4- liggende og stående format viser de tegningsskilte, som skal anvendes på de forskellige tegningsformater: Bilag 4.1 Tegningsskilt for tegninger i A-format samt forsiden i A4-format gælder for tegninger i A-format samt forsiden i A4 format Bilag 4.2 Tegningsskilt for tegningssider i A4- liggende og stående format gælder for tegningssider i A4- liggende og stående format På tegningsskiltene er der, i feltet Rådgiver, afsat plads til rådgiverens eller entreprenørens logo, navn og adresse. Ligeledes er der, i feltet Erstn. for, afsat plads til eventuelt internt 2 bips byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde ( Dokumentationsmanual Side 14 af 38

15 tegningsnummer for rådgiveren/entreprenøren. Tegningsskiltet på Bilag 4.1 Tegningsskilt for tegninger i A-format samt forsiden i A4-format er desuden forsynet med et tilhørende revisionsskilt. Der er i alt afsat plads til 4 revisioner. Ved 5. revision slettes revisionslinie 1. I det omfang, der anvendes tegningshæfter i format A4, skal projektets tegningsskilt anbringes på side 1, mens der på de efterfølgende sider skal anbringes et mindre tegningsskilt, der identificerer de enkelte sider og deres tilhørsforhold. Tegningsskiltene kan rekvireres hos Nukissiorfiits dokumentationsafdeling på HKT. Henvendelse hertil kan ske på mailadressen: Før anvendelse af tegningsskiltet skal dette godkendes af Nukissiorfiit Tegningsemne og tegningsgruppe På tegningsskiltet er der afsat plads til at skrive emne og gruppe. Disse skal udfyldes, da de tilsammen udgør tegningens navn, ligesom de skal fremgå af tegningsoversigten (se; ). Emnet skal beskrive det overordnede emne for tegningen. Gruppen skal beskrive den overordnede tegningsgruppe/type. Eksempler på sammenhængen mellem emner og grupper: Emne Gruppe Styring MG3 Nøgleskema Motortavle MG2 Hovedstrømsskema 1. Sal Plantegning Netstation N8 Principdiagram Rentvand Nuussuaq VV PI-diagram Stueplan Arrangement 10 kv - anlæg Koblingsdiagram Tegningsnoter mv. Eventuelle noter med forklaringer, henvisninger, signaturer og symboler mv. anbringes på A4-foldet (tekstfeltet) over tegningsskiltet. Noterne inddeles i afsnit, således at der er en klar opdeling i de forskellige typer af noter. I tekstfeltet kan ligeledes anbringes eventuelle lokaliseringsfigurer og eventuelle bemærknin- Dokumentationsmanual Side 15 af 38

16 ger om trykudgave ( Foreløbigt tryk, Udbudsudgave, Reduceret tryk og lignende). Såfremt foldet ikke er stort nok til at indeholde alle noter og oplysninger, kan yderligere et større tegningsfold benyttes Tegningsdisponering Et tegningsark skal opdeles i et tegningsfelt, et eller flere tekstfelter og et felt til tegningsskiltet med tilhørende revisionsskilt. I tegningsfeltet placeres tegningens figurer i vandrette og lodrette rækker, så vidt det er muligt. Hovedfigur i øverste venstre hjørne og derefter hovedafsnit. Yderst eller nederst placeres detaljer. I tekstfelterne placeres noter, henvisninger, signaturer og symboler. I dette felt placeres endvidere eventuelle lokaliseringsfigurer. Bilag 5 Tegningsdisponering for tegninger i A-format, viser skematisk tegningsdisponeringen Tegningsnummersystem Se Nummerering af tegninger og dokumenter Målestoksforhold Tegningernes målestoksforhold skal vælges i nøje overensstemmelse med den ønskede detaljeringsgrad. Der ønskes generelt anvendt følgende standardiserede målestoksforhold i enheden millimeter [mm]. 50:1 20:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 De standardiserede målestoksforhold anvendes, som anført i Bilag 6 Anvendelse af målestoksforhold Grafiske symboler på skemaer og diagrammer Ved udarbejdelse af skemaer og diagrammer, elektriske og maskinelle, skal der anvendes standardiserede symboler for komponenter og komponentdele, i henhold til relevante standarder fra DS, EN, ISO og IEC, således at tegninger fremstår ens. Dokumentationsmanual Side 16 af 38

17 Der skal i videst muligt omfang anvendes symboler fra symbolbiblioteket, der er indbygget i det benyttede CAD-program, da disse forventes at følge de relevante standarder Nummerering af komponenter Alle komponenter, der indgår i skemaer og diagrammer, skal nummereres efter et nummereringssystem, der klart og præcist identificerer komponenten med placering, type og (løbe)nummer. Der skal til et hvert nummereringssystem medfølge en vejledning/beskrivelse for, hvordan nummereringssystemet opbygning afkodes CAD Filformater og CAD-systemer Tegninger fra Nukissiorfiits rådgivere samt interne tegninger fra Nukissiorfiit skal udføres i AutoCAD og enten PCschematic, Caddy++ eller ElproCAD efter de udstukne regler. Det samme gælder tegningsdokumentationen i totalentrepriser. Alle AutoCAD-tegninger skal kunne bruges og vedligeholdes (læses, plottes, redigeres m.m.) ved brug af standard AutoCAD program uden krav om ekstra tillægspakker eller specialsoftware. Alle el-skemategninger (A4 sider) skal tilsvarende kunne bruges og vedligeholdes ved brug af en standardudgave af det CAD-program, det er udarbejdet med (PCschematic, Caddy++ eller AutoCAD med ElproCAD tillægsprogram) uden krav om yderligere tillægspakker eller specialsoftware. Anvendelse af konkrete versioner af CAD-programmerne aftales i det enkelte projekt, så det sikres, at skift/opgradering til nyere versioner altid er afstemt imellem Nukissiorfiit og rådgivere/leverandører Accepterede CAD-systemer: Som udgangspunkt skal AutoCAD og tilhørende dwg format anvendes til alle tegninger, undtagen nedenstående: Til el-skemategninger (tavletegninger m.v.) kan følgende systemer anvendes: - PCschematic (med tegninger i dertil hørende pro filformat) - CADdy++ (med tegninger i dertil hørende cpj filformat) - ElproCAD/AutoCAD (med tegninger i dwg format) Til lister (komponentlister, kabellister mv.) kan følgende systemer anvendes: - Excel regneark (med lister i tilhørende xls eller xlsx format) Dokumentationsmanual Side 17 af 38

18 - Et af ovennævnte CAD-systemer, forudsat at de kan benyttes til at generere og vedligeholde disse lister - SRO-system (forudsat at SRO-systemet kan anvendes til generering og vedligeholdelse af listen) Lagstruktur, farvekodning, stregtykkelse m.m. Alle bygningsrelaterede tegninger (både arkitekttegninger og dertil knyttede installationstegninger, tegninger med føringsveje osv.) skal overholde de regler for lagstruktur, farvekodning og stregtykkelser, der er fastlagt i bips publikation C201 - Lagstruktur Skrifttype Der anvendes generelt ISO skrifttype Model- og tegningsfiler For at sikre, at de samme ting ikke skal tegnes og vedligeholdes flere steder, skal de grundliggende tegningsdele (f.eks. en etageplan og de enkelte fags installationer på denne etage) udformes som modelfiler, der med referencefilteknik kombineres i tegningsfiler, som beskrevet i bips publikation C202 - CAD-manual. I modelfilerne tegnes altid i målestok 1:1. Indsættelse af referencer til andre filer (modelfiler) skal ske med indsættelsespunkt i 0,0. Dokumentationsmanual Side 18 af 38

19 2.5 Fremsendelse af dokumentation I forbindelse med aflevering af en given anlægssag eller projekt, skal Nukissiorfiit have overleveret al dokumentation as built. Dokumentationen skal afleveres til Nukissiorfiit i følgende tre eksemplarer: - Ét papireksemplar 3 - Ét digitalt eksemplar i pdf-format - Ét digitalt eksemplar i editerbar originalformat, dvs. det format, som dokumentationen er udarbejdet i og kan vedligeholdes i. (Jævnfør de krav, regler og retningslinjer der opstilles i denne manual) (Instruktioner/vejledninger for enkeltkomponenter kræves dog ikke afleveret i originalformat) Al dokumentation fremsendes/afleveres til Nukissiorfiit ved den ansvarlige projektleder, hvormed det er den givne projektleders ansvar, at videreformidle dokumentationen til dokumentationsafdelingen. Ved fremsendelse af dokumentationen, medsendes altid komplet tegnings- og dokumentoversigter (lister) indeholdende alle de fremsendte tegninger og dokumenter, samt eventuel liste over andre tegninger, som én eller flere af de fremsendte tegninger refererer til. Dokumentationsafdelingen udfører den endelige modtagekontrol, og skal efter godkendt modtagekontrol kvittere for modtagelse af dokumentationen overfor projektlederen Rettelse af tegninger Tegninger skal generelt rettes med det samme, når der foretages ændringer, eller når der opdages fejl og mangler. I et montageforløb kan tegningsrettelsen dog udskydes til umiddelbart før aflevering, men det er væsentligt, at ændringer, der udføres under montager, indtegnes i montageeksemplarerne af tegningerne, og at disse implementeres i en originaltegning, umiddelbart efter montagens ophør. Ved rettelse af tegninger, der udgives i A4-format, vil det for papirkopier være tilstrækkeligt at udsende de rettede sider samt forsiden og indholdsfortegnelsen. Ved udsendelse på elektronisk form fremsendes altid komplette tegninger. Ændringer, der udføres efter idriftsættelsen og efter udløbet af en eventuel garantiperiode, indtegnes ligeledes på et eksemplar af tegningen, som herefter fremsendes til dokumentationsafdelingen, der sørger for den endelige opretning af tegningen. 3 I visse tilfælde, fx ved vandkraftanlæg og bygdeanlæg, kan det være hensigtsmæssigt med to papireksemplarer. Dokumentationsmanual Side 19 af 38

20 3. Dokumentation af distributionsanlæg 3.1 Vejledning om opmærkning og opmåling distributionsanlæg i byer Distributionsanlæg benævnes som anlæg(et) efterfølgende i denne vejledning Generelt Kravene til registrering af ledninger er beskrevet i DS Norm for registrering af ledninger. Denne norm beskriver, hvorledes ledningsejerne skal udføre registrering af ledninger og hvilken nøjagtighed, der kan forventes ved anvendelse af forskellige indmålingsmetoder samt kortgrundlag. Denne vejledning opfylder normen i DS 462 og beskriver mere detaljerede forhold, der er specielt interessante for opmåling og registrering af Nukissiorfiits anlæg. Der skal ved registreringen anvendes seneste digitale Teknisk Grundkort fra Asiaq over området. Kortet kan rekvireres hos Nukissiorfiit eller Asiaq Grønlands Forundersøgelser via Nukissiorfiits abonnement. Kontakt: Nukissiorfiit Tegnestue pr. mail eller Asiaqs Kortbutik på eller , eller Asiaqs landmålere kan udføre processen efter aftale Arbejdets udførelse Anlægget skal registreres med de nedenfor anførte nøjagtigheder. Der er ikke krav om, at indmålingen skal foretages sekventielt eller i en given retning. Der må ikke anvendes splines eller kurver i registreringen. Den fysiske registrering sker løbende i forbindelse med arbejdets udførelse efter nærmere aftale med entreprenøren, f.eks. dagligt, ugentligt, eller efter behov. Registrering skal finde sted i åben rende, hvor de enkelte ledningsarter indmåles. Undtagelsesvis vil registreringen finde sted efter tildækning af anlægget, og foretages da til midte af rende. Alt 60 kv kabel skal indmåles i åben rende inden tildækning. Er anlægget ikke umiddelbart synligt, har entreprenøren pligt til: at markere anlægget med mærkepinde, spraymaling eller anden afmærkning der aftales fra gang til gang med landmåleren, at markere boringer med et punkt for hver dybdepejling og aflevere en borerapport med de tilhørende dybdeangivelser, samt at udføre markeringen løbende, så løbende registrering er mulig Koordinatsystem Anlæggene indmåles med koordinaterne X, Y og Z. Indmåling foretages i forhold til UTM Zone Nord WGS 84. Den anvendte UTM zone afhænger af lokalitetens placering i UTM koordinatsystemet, se bilag 8. Dokumentationsmanual Side 20 af 38

Dokumentationsmanual for produktionsanlæg

Dokumentationsmanual for produktionsanlæg for produktionsanlæg januar 2012 Rev. Nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 4 2. DOKUMENTATION AF NUKISSIORFIITS PRODUKTIONSANLÆG... 5 3. OPDELING AF TEGNINGER OG DOKUMENTER... 6 3.1 Generelt... 6 3.2

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS

KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Narsaq kujalleq Renovering af vandværk Ammassivik Aappilattoq

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland BEK nr 476 af 17/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1103780 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre Bligstrategi Faktarapprt - bygder Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kngens Lyngby Telefn 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cwi.dk Bligstrategi Faktarapprt - bygder Maj 2011 Dkumentnr.

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

: Michael Kortegaard Brandt

: Michael Kortegaard Brandt CV Michael Kortegaard Brandt Navn : Michael Kortegaard Brandt Fødselsår : 1965 Nationalitet Sprogkundskaber : Dansk : Dansk (modersmål), engelsk (rimelig), tysk (rimelig) Uddannelse : Lovpligtig sikkerhedskoordinator

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Dokumentationsstandard Tekniske rapporter, tegninger og lister EDS-50-01 Rev. 0 teknisk standard Revisionsoversigt Dokumentnummer: 44370/09 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Drikkevandskvalitet i Grønland. Grønlands Selvstyre. Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Drikkevandskvalitet i Grønland. Grønlands Selvstyre. Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland 2011-2013 Drikkevandskvalitet i Grønland Grønlands Selvstyre Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Marts 2015 Titel: Drikkevandskvalitet i Grønland 2011-2013 Forsidebillede:

Læs mere

Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. V Sammenfatning

Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. V Sammenfatning Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne V Sammenfatning 1 Sammenfatningen er udarbejdet af: Rasmus Ole Rasmussen, Johanna Roto, Lise Smed Olsen og Lisbeth Greve Harbo Nordregio

Læs mere

KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer

KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer BILAG G. PRIORITERING AF ANLÆGSOPGAVER I det nedenstående oplistes landets byer og bygder fordelt på kommuner. Selvstyret kommentarer og vurderinger, samt tiltag i alle landets by- og bygdehavne er inkluderet.

Læs mere

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Svend Brinch

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunea - bygdeskoler - Ulloq/dato : 24. oktober 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne

Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne NORDREGIO 2010 1 2 Status for bosteder i Grønland Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne NORDREGIO 2010 3 4 Status for bosteder

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2014

Indkomster 31. oktober 2014 Indkomster 31. oktober 2014 Indkomststatistik 2013 1. Metode og begreber 1.1 Formål Formålet med indkomststatistikken er at belyse niveauet og fordelingen af de optjente indkomster i samfundet. Ved at

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I BYGGERI OG PLANLÆGNING. Revision Juli Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning

US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I BYGGERI OG PLANLÆGNING. Revision Juli Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I Revision 4 14. Juli 2017 Udarbejdet af: Katrine Lisberg Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning Udgivet første gang: 17. august 2016 2 Indhold Introduktion...

Læs mere

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den Bilag 5.2 SLKS CAD-manual Den 8.12.2016 Indhold 1. Orientering... 3 2. Grundlag for cad-produktionen... 5 2.1 Fil- og mappestruktur... 5 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer... 5 2.2.1 Generelt... 5

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder VVS og ventilation Publikation 8 - Del 5 - indhold Side Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING DV-DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØRER Gældende fra 03. juni 2016 Version 3.0 khoango

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2016

Indkomster 31. oktober 2016 Indkomster 31. oktober 2016 Indkomststatistik 2015 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 16. juni 2015 Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Anlægsområdet projektforløb og igangværende arbejder Et anlægsforløb Et anlægsprojekt på over 10-15 mio. kr.

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Indkomster 2. november 2015

Indkomster 2. november 2015 Indkomster 2. november 2015 Indkomststatistik 2014 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. april 2013 Nighat Ali nia@vd.dk 7244 3422 VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF INDMÅLINGSDATA FOR VEJUDSTYR, HERUNDER VEJBELYSNING, ITS OG SIGNALANLÆG DGP DIGITALE

Læs mere

Vejledning i Dokumentation af Fiber infrastruktur i Banedanmark v1.0

Vejledning i Dokumentation af Fiber infrastruktur i Banedanmark v1.0 Vejledning i Dokumentation af Fiber infrastruktur i Banedanmark v1.0 Version 1.0 Ole Saunte Teknisk Drift Telefon osae@bane.dk Projektleder 8234 0000 banedanmark.dk Amerika Plads 15 Direkte Rapportskabelon

Læs mere

Stedopdelt. Forbrug i % af totalbevillingen. Forsinkelse Bevilling Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Samlet bev.

Stedopdelt. Forbrug i % af totalbevillingen. Forsinkelse Bevilling Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Samlet bev. Forbrug i en 2009 813571 010 17342 Renovering fælles vandledning, Nanortalik 805.000 0-7.473-16.854 795.619 98,8% 9.381 9.381 0 814172 010 31109 Facaderenovering, Nanortalik 3.840.000 0 1.100.041 208.695

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF INDMÅLINGSDATA FOR VEJUDSTYR, ITS OG SIGNALANLÆG

VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF INDMÅLINGSDATA FOR VEJUDSTYR, ITS OG SIGNALANLÆG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. april 2013 13/19400-1 Nighat Ali nia@vd.dk 72447522 VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF INDMÅLINGSDATA FOR VEJUDSTYR, ITS OG SIGNALANLÆG DGP DIGITALE GRUNDPLANER

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER Side 1 af 7 VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVERE Gældende fra 3. november 2016 Version

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: STA Godkendt af: KSL Gyldig fra: 01.03.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. Indledende bemærkninger Dette er

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter Vejledning i DATAKONVERTERING og DATAOPRYDNING/-TILRETNING Denne vejledning omhandler DFF-EDBs anbefalede behandling af filer med oprindelse fra CAD- og GIS-programmer. Kapitlerne i vejledningen er farvekodet

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017 Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata Ver. 3.0 - April 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning... 3 1.1 Spildevand... 3 1.2 Vand... 3 1.3 Kontaktoplysninger... 3 2 Spildevand... 4 2.1

Læs mere

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen.

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen. Vejledning Formål Denne Bygherrestandard for Drift og vedligehold skal sikre en ensartet struktur for alle byggesager i Københavns Kommune. Den ensartede mappestruktur vil give fagforvaltningen en mulighed

Læs mere

Generelle tekniske betingelser

Generelle tekniske betingelser Rev. dato: 2010-01-20 Generelle tekniske betingelser GTB nummer 10 Dokumentation Kontrolleret af: LBR Godkendt af: Indholdsfortegnelse side 1 Indledning... 1 1.1 Nummereringssystem (KKS)... 1 1.2 Normer...

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system Dokumentation af sikringskabler i GIS-, SAP- og Proarc system Indhold: Ændringslog... 2 Forkortelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Dokumentation... 3 3. Krav til indmåling og dataliste til GIS... 3 3.1 Krav

Læs mere

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: BHAN Godkendt af: KSL Gyldig fra: 15.03.2017 Normniveau: BN2 side 1(8) 0. Ændrings- og godkendelseslog Udgave

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med gennemføringer

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med gennemføringer Kravspecifikation 60/10 kv transformer med gennemføringer Indhold 1 Ydelsen... 3 2 Standarder... 3 3 Konstruktiv udførelse... 3 3.1 Tilbehør... 3 3.2 Strømtransformere... 3 3.3 Korrosionsbeskyttelse...

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Nukissiorneq. Energi. Titartagaq 9.1 Nukissiuutinik atuineq. Figur 9.1 Energiforbruget 12.000

Nukissiorneq. Energi. Titartagaq 9.1 Nukissiuutinik atuineq. Figur 9.1 Energiforbruget 12.000 Nukissiorneq Energi Kalaallit Nunaanni nukissiornermut uuliamik, benzinimik il.il. eqqussuineq suli pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Qaam maq - qu sersuinermut kiassarnermullu nukissiuutinik ataavartunik

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på som OPP Appendiks 1.08 CAD manual Dato: 17.06.2010 Ny udgave: 24.03.2014 Ndr. Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 9 1.sal Telefon 38632202 Direkte

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med stikforbindelser

Kravspecifikation. 60/10 kv transformer. med stikforbindelser Kravspecifikation 60/10 kv transformer med stikforbindelser Indhold 1 Ydelsen... 3 2 Standarder... 3 3 Konstruktiv udførelse... 3 3.1 Tilbehør... 4 3.2 Stikforbindelser... 4 3.3 Korrosionsbeskyttelse...

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. august 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere