Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg"

Transkript

1 for produktions- & distributionsanlæg Maj 2013 Rev. Nr. 2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL Definitioner DOKUMENTATION AF PRODUKTIONSANLÆG Opdeling af tegninger og dokumenter Generelt Opdeling af tegninger (T10) Bygningstegninger (T20) Driftstegninger (procestegninger) Opdeling af dokumenter (D10) Bygningsdokumenter (D20) Driftsdokumenter Indhold af driftsdokumentation for produktionsanlæg El-tegninger (T21) Maskin-tegninger (T22) Arkitekt tegninger (T11) Nummerering, navngivning og placering af tegninger og dokumenter Generelt Nummerering af tegninger og dokumenter Opdeling af det globale tegnings- og dokumentnummer Navngivning og placering af tegnings- og dokumentfiler Tegnings- og dokumentoversigter Udformning af tegninger Generelt Tegningsudformninger Tegningsformater Tegningsskilt Tegningsemne og tegningsgruppe Tegningsnoter mv Tegningsdisponering Tegningsnummersystem Målestoksforhold Grafiske symboler på skemaer og diagrammer Nummerering af komponenter CAD Filformater og CAD-systemer Accepterede CAD-systemer: Lagstruktur, farvekodning, stregtykkelse m.m Skrifttype Model- og tegningsfiler Fremsendelse af dokumentation Rettelse af tegninger DOKUMENTATION AF DRISTRIBUTIONSANLÆG Vejledning om opmærkning og opmåling distributionsanlæg i byer Generelt Arbejdets udførelse Dokumentationsmanual Side 2 af 38

3 3.1.3 Koordinatsystem Nøjagtighed Registrering Linjeobjekter Ledninger Luftledning Punktobjekter Netstationer, skabe, brønde, fikspunkt, sonde osv Referencepunkter Kodetabel Leverance BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Dokumentationsprofil for produktionsanlæg (side 24 27) Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering (side 28 29) Bilag 3 Mappestruktur for dokumentation (side 30 31) Bilag 4.1 Tegningsskilt for tegninger i A-format samt forsiden i A4-format (side 32) Bilag 4.2 Tegningsskilt for tegningssider i A4- liggende og stående format (side 33) Bilag 5 Tegningsdisponering for tegninger i A-format (side 34) Bilag 6 Anvendelse af målestoksforhold (side 35) Bilag 7 Markkoder med DSFL koder (side 36) Bilag 8 - Lokaliteter og UTM zoner (side 37) Bilag 9 Ind måling ud fra faste punkter (side 38) Dokumentationsmanual Side 3 af 38

4 1. Formål Formålet med dokumentationsmanualen er, at dokumentationen for Nukissiorfiits produktions- & distributionsanlæg bliver udarbejdet i en form og udførelse, der muliggør en problemfri vedligeholdelse og arkivering af materialet, således der til stadighed foreligger ajourført og tilgængelig dokumentation på anlæggene. en vil omfatte alle Nukissiorfiits produktions- & distributionsanlæg, og den vil være gældende for alle parter, der arbejder med anlæg og drift af Nukissiorfiits produktionsanlæg. Følgende grupper vil derved være brugere af manualen: - Leverandører og entreprenører - Eksterne rådgivere, der projekterer nye anlæg eller ombygninger og udvidelser af eksisterende anlæg - Nukissiorfiits projektkontor - Nukissiorfiits lokale afdelinger - Dokumentationsafdelingen på Nukissiorfiits hovedkontor i Nuuk (HKT) Dokumentationsmanualen vil løbende blive genstand for audits, og i nødvendigt omfang opdateret af Produktions- & Distributionsafdelingen på Nukissiorfiit HKT. 1.1 Definitioner Nukissiorfiits produktionsanlæg omfatter alle anlæg til produktion af el, vand og varme. Produktionsanlæg omfatter derfor alle el-,vand- og varmeværker, samt tilhørende tekniske anlæg i form af koblings- og transformerstationer, pumpestationer m.v. Nukissiorfiits distributionsanlæg omfatter alle anlæg til distribution af el, vand og varme. Distributionsanlæg omfatter alle former for forsyningsledningsnet for elforsyning (højspænding og lavspænding), vandforsyning og varmeforsyning. Nukissiorfiits distributionsanlæg omfatter ikke stikledninger for el og vand. Dokumentationsmanual Side 4 af 38

5 2. Dokumentation af produktionsanlæg Dokumentationen for et hvert af Nukissiorfiits produktionsanlæg skal principielt kunne opdeles i Bygningsdokumentation og Driftsdokumentation. Bygningsdokumentation er tegninger og dokumenter, der dokumenterer selve bygningen og anlægsarbejdet, hvormed de primært anvendes under opførelsen af et givent anlæg. Dermed kan bygningsdokumentationen betragtes som statisk, da den ikke indgår i den fremtidige drift af anlæggene. Driftsdokumentation er tegninger og dokumenter, som vedvarende finder anvendelse i drift og vedligeholdelse af anlæggene, da de dokumenterer selve anlægget, processen, funktionerne og opbygningen. Dermed kan driftsdokumentationen betragtes som dynamisk, da den skal vedligeholdes og opdateres i takt med anlæggets (processens) udvikling. For bygningsdokumentation opstilles der kun krav om, at Nukissiorfiit skal modtage as built dokumentation jævnfør de generelle krav og retningslinjer i nærværende dokumentationsmanual jævnfør bl.a. Opdeling af tegninger og dokumenter, Nummerering, navngivning og placering af tegninger og dokumenter, Udformning af tegninger. For driftsdokumentation opstilles der i de efterfølgende afsnit specifikke krav til opdeling, indhold, udformning og format. Både bygningsdokumentationen og driftsdokumentationen skal, til en hver tid, indeholde det, der er nødvendigt for at dokumenterer det givne anlæg. Nærværende dokumentationsmanual foreskriver, at al dokumentation skal afleveres til Nukissiorfiit i følgende tre eksemplarer: - Ét papireksemplar 1 - Ét digitalt eksemplar i pdf-format - Ét digitalt eksemplar i editerbar originalformat, dvs. det format, som dokumentationen er udarbejdet i og kan vedligeholdes i. (Jævnfør de krav, regler og retningslinjer der opstilles i denne manual) 1 I visse tilfælde, fx ved vandkraftanlæg og bygdeanlæg, kan det være hensigtsmæssigt med to papireksemplarer. Dokumentationsmanual Side 5 af 38

6 2.1 Opdeling af tegninger og dokumenter Generelt Den i afsnittet beskrevne opdeling og strukturering af tegninger og dokumenter skal være fulgt, når dokumentationen fremsendes (digitalt) til Nukissiorfiit. Dermed skal alle tegninger og dokumenter struktureres jævnfør de beskrevne opdelinger Opdeling af tegninger Mængden af tegningsdokumentationen, til et hvert af Nukissiorfiits produktionsanlæg, kan principielt opdeles i; Bygningstegninger og Driftstegninger. Nedenstående er de to tegningsopdelinger nærmere defineret. Overordnet kan der opstilles følgende hoved- og underopdeling for tegninger: T10 Bygningstegninger T11 Arkitekttegninger T12 Ingeniørtegninger T19 Andre bygningstegninger T20 Driftstegninger (procestegninger) T21 El-tegninger (tegninger, diagrammer og skemaer) T22 Maskin-tegninger (tegninger, diagrammer og skemaer) T29 Andre driftstegninger Dokumentationsmanual Side 6 af 38

7 (T10) Bygningstegninger Bygningstegninger er tegninger, der dokumenterer selve bygningen og anlægsarbejdet, hvorfor de primært anvendes under opførelsen af et givent anlæg. Dermed har de ikke nogen praktisk værdi i den fremtidige drift og vedligeholdelse af anlæggene (processen). Bygningstegningerne kan underopdeles i arkitekttegninger og ingeniørtegninger, herunder bl.a. bygningsrelaterede installationstegninger (el, vvs mm.). Tegningerne kan betragtes som statiske tegninger, der i praksis kan arkiveres, når anlægget er færdigbygget og leveret, da de kun skal hentes frem i særlige tilfælde (T20) Driftstegninger (procestegninger) Driftstegninger er tegninger, diagrammer og skemaer, som løbende finder anvendelse i driften og vedligeholdelsen af anlæggene, da de dokumenterer selve anlægget (processen). Tegningerne kan, i et vist omfang, også anvendes under selve opførelsen af anlæggene. Driftstegningerne kan underopdeles i El-tegninger og Maskin-tegninger, da alle driftstegninger, til produktionsanlæg for el, vand eller varme, kan relateres til noget elektrisk (El) eller maskinelt/mekanisk (Maskin). Driftstegningerne dokumenterer anlæggets og processens funktionalitet, opbygning, kompleksitet og betjening, hvormed de bruges vedvarende i forbindelse med drifts-, vedligeholdelses-, eller fejlfindingsopgaver. Dermed kan driftsstegningerne betragtes som dynamiske tegninger, der jævnligt anvendes i driften af anlægget, hvorfor driftstegningerne skal vedligeholdes og opdateres gennem hele anlæggets levetid og i takt med anlæggets (processens) udvikling Opdeling af dokumenter Mængden af dokumenter, til et hvert af Nukissiorfiits produktionsanlæg, kan principielt opdeles i; Bygningsdokumenter og Driftsdokumenter. Nærværende dokumentationsmanual omhandler specifikke krav til indhold og opdeling af driftsdokumenter, mens der for bygningsdokumenter kun opstilles generelle krav til opdeling. På efterfølgende side er de to dokumentopdelinger nærmere defineret. Dokumentationsmanual Side 7 af 38

8 Overordnet kan der opstilles følgende hoved- og underopdeling for dokumenter: D10 Bygningsdokumenter D11 Instruktioner, Vejledninger, er og Anvisninger D19 Andre bygningsdokumenter D20 Driftsdokumenter (procesdokumenter) D21 Instruktioner, Vejledninger og er (drifts- og vedligeholds- instruktioner, vejledninger manualer mm.) D22 Specifikationer (anlægsspecifikationer, teknisk data, testrapporter mm.) D23 Komponent- og reservedelslister (komplette komponent- og reservedelslister) D24 Certifikater (certifikater, godkendelser, sikkerhedsgodkendelser mm.) D29 Andre driftsdokumenter (D10) Bygningsdokumenter Bygningsdokumenter er dokumenter, der dokumenterer selve bygningen og bygningsinstallationerne, hvormed de ikke anvendes i den daglige drift af et givent anlæg. Dokumenterne kan dermed betragtes som statiske dokumenter, der i praksis kan arkiveres, når anlægget er færdigbygget og leveret, da de kun skal hentes frem i særlige tilfælde (D20) Driftsdokumenter Driftsdokumenter er instruktioner, vejledninger og manualer samt specifikationer, komponent/reservedelslister og certifikater, der løbende finder anvendelse i driften af anlæggene. Dokumenterne beskriver anlæggets og processens funktionalitet, opbygning, kompleksitet og betjening, hvormed de bruges vedvarende i forbindelse med drifts-, vedligeholdelses-, eller fejlfindingsopgaver. Driftsdokumenterne betragtes som dynamiske dokumenter, der jævnligt anvendes i driften af anlægget, hvorfor driftsdokumenterne skal vedligeholdes og opdateres gennem hele anlæggets levetid og i takt med anlæggets (processens) udvikling. Dokumentationsmanual Side 8 af 38

9 2.2 Indhold af driftsdokumentation for produktionsanlæg Til de forskellige produktionsanlæg, som Nukissiorfiit ejer og driver, skal der foreligge en række tegninger og dokumenter, som klart dokumenterer anlæggenes udførelse, opbygning og funktionalitet. Disse drifts- tegninger og dokumenter for produktionsanlæggene, skal være udformet således, at de direkte kan indgå i det dokumentationsmateriale, der anvendes ved/under selve driften af anlæggene. For at definere mængden af drifts- tegninger og dokumenter for produktionsanlæg mere specifikt, er der på Bilag 1 Dokumentationsprofil for produktionsanlæg, opstillet en tabel. Tabellen definerer, på overordnet niveau, dokumentationsprofilen for de mest almindelige tegnings- og dokumenttyper, som skal foreligge i forbindelse med dokumentationen af Nukissiorfiits produktionsanlæg. Opbygningen og indholdet af Bilag 1 Dokumentationsprofil for produktionsanlæg kan beskrives på følgende måde: 1. kolonne; Tegnings- / Dokumentnavn indeholder en beskrivelse af titlen / emnet / navnet for den givne tegning / dokument. 2. kolonne; Tegnings- / Dokumentbeskrivelse indeholder en beskrivelse (definition) af det forventede indhold af den givne tegning / dokument. 3. kolonne; Tegnings- / Dokument- information/indhold indeholder en beskrivelse af de informationselementer, der skal fremgå af den givne tegning / dokument. 4. kolonne; Tegnings- / Dokumenttype indeholder en vejledende beskrivelse af, hvilken type tegning/dokument der er tale om i henhold til Opdeling af tegninger og dokumenter samt Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Drifts- tegninger og dokumenter for Nukissiorfiits produktionsanlæg skal, i så stort omfang som muligt, følge den beskrevne dokumentationsprofil på Bilag 1 Dokumentationsprofil for produktionsanlæg. Dog er det ikke alle beskrevne tegninger og dokumenter, der behøver at forefindes i det endelige dokumentationssæt, da det for eksempel ikke giver mening at lave en Smøringsplan til smøringsfrit udstyr / anlæg. Den samlede mængden af drifts- tegninger og dokumenter for Nukissiorfiits produktionsanlæg skal derfor, til en hver tid, indeholde alle de oplysninger og elementer der er nødvendige for montage, drift, vedligehold og fejlfinding på anlæggene. Mængden af tegninger skal søges begrænset, således at alle oplysninger, som for eksempel den elektriske opbygning af en produktionslinje, er samlet i en tegning. Dette letter anvendelsen af dokumentationen ved fejlfinding, og det letter opretningen af tegninger, fordi selv større ændringer kun vil slå igennem på en enkelt, eller på få, tegninger. Den elektriske opbygning af en produktionslinje på et elværk kan således ikke dokumenteres af separate tegninger for dieselaggregat, mellemspændingsanlæg og manøvretavle mv. Dokumentationsmanual Side 9 af 38

10 Nedenstående er der oplistet tre tekst eksempler på indhold af tegninger: El-tegninger (T21) Et eksempel på en elektrisk tegning kunne være et hovedstrømsskema. En sådan tegning forventes som minimum at indeholde følgende: - En skematisk opbygning af anlægget - Mærkestrøm på samleskinnen - Mærkestrøm på afbrydere - Måletransformere i de enkelte felter med oplysninger om omsætningsforhold, ydeevne og klasse - Tilsluttede instrumenter, omformere, relæbeskyttelser, synkroniseringsapparater og regulatorer mv. - Tilsluttet hovedkomponent i form af generator, transformer eller kabel mv. med hoveddata Maskin-tegninger (T22) Et eksempel kunne være et PI-diagram for et hjælpesystem. En sådan tegning forventes som minimum at indeholde følgende: - En skematisk opbygning af anlægget, hvor komponenter er angivet med signaturer i henhold til symbolbiblioteket - Komponentnumre - Rørdimensioner og oplysninger om eventuel isolering - Flowretninger Arkitekt tegninger (T11) Som eksempel på en arkitekt tegning er valgt et arrangement af et kraftvarmeværk. En sådan tegning forventes som minimum at indeholde følgende: - En grundplan med alle rum og adgangsveje indtegnet - Alle tavler, aggregater og større komponenter indtegnet i deres korrekte placering Dokumentationsmanual Side 10 af 38

11 2.3 Nummerering, navngivning og placering af tegninger og dokumenter Generelt Tegninger og dokumenter skal nummereres, navngives og placeres som beskrevet i de efterfølgende afsnit; , da sammenhængen mellem opdeling, nummerering, navngivning og placering skal bevares Nummerering af tegninger og dokumenter Nummereringen af tegninger og dokumenter skal foretages med det globale tegnings- eller dokumentnummer, der opbygges jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Tegnings- og dokumentnumrene består af 4 blokke med følgende oplysninger: Blok 1 Blokken skal indeholde et 3 cifret bynummer/bygdenummer, jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Blok 2 Blokken skal indeholde et 2 cifret anlægsnummer, jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Blok 3 Blokken skal indeholde tegnings- eller dokumenttypen, bestående af bogstavet T (for tegninger) eller D (for dokumenter) samt ét tal (11-19 / 21-29), jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Blok 4 Blokken skal indeholde det eksterne tegnings- eller dokumentnummer bestående af rådgiver eller entreprenørs eget (interne) tegnings- eller dokumentnummer, jævnfør Bilag 2 Tegnings- og dokumentnummerering. Dermed udgør det eksterne tegnings- eller dokumentnummer en form for løbenummer, der gør tegningen eller dokumentet unikt. Der er ingen krav til udformning og omfang af det eksterne tegnings- eller dokumentnummer, men hvis rådgiver eller entreprenør ikke benytter sig af eget (internt) tegnings- eller dokumentnummer, skal løbenummer benyttes. Dokumentationsmanual Side 11 af 38

12 Opdeling af det globale tegnings- og dokumentnummer Af praktiske grunde deles det globale tegnings- og dokumentnummer efterfølgende op i to afsnit, henholdsvis et anlægsidentifikationsnummer og et lokalt tegnings- eller dokumentnummer. Disse numre finder anvendelse i forbindelse med navngivning og placering af tegningsog dokument- filerne, mens det globale tegnings- eller dokumentnummer skal fremgå af selve tegningen (tegningsskiltet) eller dokumentet (overskrift/sidehoved eller lignende). Anlægsidentifikationsnummeret består af; Blok 1 + Blok 2 (bynummer/bygdenummer) + (anlægsnummer). Lokalt tegnings- eller dokumentnummer består af: Blok 3 + Blok 4 (tegnings-/dokumenttype) + (Eksternt tegnings-/dokumentnummer) Navngivning og placering af tegnings- og dokumentfiler Tegnings- og dokumentfiler skal placeres som beskrevet på Bilag 3 Mappestruktur for dokumentation. Derudover gælder der følgende regler for navngivning og placering af filerne: 1. Filer fra forskellige anlæg må ikke placeres i samme mappe. Filer skal organiseres anlægsvist i anlægsmapper med tilhørende undermapper til hhv. bygningstegninger (T10), driftstegninger (T20) samt bygningsdokumenter (D10) og driftsdokumenter (D20). Hver anlægsmappe er identificeret med anlæggets identifikationsnummer, som er beskrevet ovenfor. 2. Alle dokumentfiler navngives med lokalt dokumentnummer efterfulgt af dokumentnavn. 3. Alle tegningsfiler navngives med lokalt tegningsnummer og filtype. 4. For plantegninger navngives modelfiler med M- efterfulgt af lokalt tegningsnummer og filtype. 5. For skemategninger (f.eks. el-skemaer som består af et antal sider i A4 format) placeres hvert skema i en separat undermappe, der navngives med lokalt tegningsnummer. Alle filer (projektfil, tegningsfil m.m.), der hører til denne skemategning, placeres i denne mappe og navngives med lokalt tegningsnummer efterfulgt af respektive filtyper. Dokumentationsmanual Side 12 af 38

13 Tegnings- og dokumentoversigter Der skal altid udfærdiges både tegnings- og dokumentoversigter, hvilke skal placeres i anlægsmappen, som beskrevet på Bilag 3 Mappestruktur for dokumentation. Tegningsoversigt: Komplet tegningsoversigt der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: - Opdeling af tegningerne (Bygnings- og driftstegninger inkl. underopdeling) - Tegningsnummer. - Tegningsemne (se evt. Tegningsemne og tegningsgruppe) - Tegningsgruppe (se evt. Tegningsemne og tegningsgruppe) - Revision Dokumentoversigt: Komplet dokumentoversigt der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: - Opdeling af dokumenterne (Bygnings- og driftsdokumenter inkl. underopdeling) - Dokumentnummer. - Dokumentnavn - Revision Dokumentationsmanual Side 13 af 38

14 2.4 Udformning af tegninger Generelt Der vil generelt ikke blive henvist til specifikke standarder for udførelse af de forskellige tegningstyper, som en komplet anlægsdokumentation vil omfatte. Dog forventes det at al tegningsdokumentation er udført i henhold til relevante standarder fra DS, EN, ISO og IEC samt bips 2 tegningsstandard, lagstruktur og CAD-manual Tegningsudformninger Tegningsformater Alle tegninger skal udføres i standardiserede tegningsformater i henhold til DS 5457, idet det skal tilstræbes, at formatet i højden ikke overstiger A1 format (2 297 mm). Dermed skal alle tegninger leveres i A-format, hvor standardformaterne A0 A4 kan accepteres. Der skal ikke anvendes kantlinie om tegninger og standardrammer skal alene består af skæreog foldemærker. Elektriske nøgleskemaer udføres altid i et liggende A4-format og sammensat af det nødvendige antal sider Tegningsskilt På alle tegninger skal Nukissiorfiits tegningsskilt anvendes. Bilag Bilag 4.1 Tegningsskilt for tegninger i A-format samt forsiden i A4-format-Bilag 4.2 Tegningsskilt for tegningssider i A4- liggende og stående format viser de tegningsskilte, som skal anvendes på de forskellige tegningsformater: Bilag 4.1 Tegningsskilt for tegninger i A-format samt forsiden i A4-format gælder for tegninger i A-format samt forsiden i A4 format Bilag 4.2 Tegningsskilt for tegningssider i A4- liggende og stående format gælder for tegningssider i A4- liggende og stående format På tegningsskiltene er der, i feltet Rådgiver, afsat plads til rådgiverens eller entreprenørens logo, navn og adresse. Ligeledes er der, i feltet Erstn. for, afsat plads til eventuelt internt 2 bips byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde (www.bips.dk). Dokumentationsmanual Side 14 af 38

15 tegningsnummer for rådgiveren/entreprenøren. Tegningsskiltet på Bilag 4.1 Tegningsskilt for tegninger i A-format samt forsiden i A4-format er desuden forsynet med et tilhørende revisionsskilt. Der er i alt afsat plads til 4 revisioner. Ved 5. revision slettes revisionslinie 1. I det omfang, der anvendes tegningshæfter i format A4, skal projektets tegningsskilt anbringes på side 1, mens der på de efterfølgende sider skal anbringes et mindre tegningsskilt, der identificerer de enkelte sider og deres tilhørsforhold. Tegningsskiltene kan rekvireres hos Nukissiorfiits dokumentationsafdeling på HKT. Henvendelse hertil kan ske på mailadressen: Før anvendelse af tegningsskiltet skal dette godkendes af Nukissiorfiit Tegningsemne og tegningsgruppe På tegningsskiltet er der afsat plads til at skrive emne og gruppe. Disse skal udfyldes, da de tilsammen udgør tegningens navn, ligesom de skal fremgå af tegningsoversigten (se; ). Emnet skal beskrive det overordnede emne for tegningen. Gruppen skal beskrive den overordnede tegningsgruppe/type. Eksempler på sammenhængen mellem emner og grupper: Emne Gruppe Styring MG3 Nøgleskema Motortavle MG2 Hovedstrømsskema 1. Sal Plantegning Netstation N8 Principdiagram Rentvand Nuussuaq VV PI-diagram Stueplan Arrangement 10 kv - anlæg Koblingsdiagram Tegningsnoter mv. Eventuelle noter med forklaringer, henvisninger, signaturer og symboler mv. anbringes på A4-foldet (tekstfeltet) over tegningsskiltet. Noterne inddeles i afsnit, således at der er en klar opdeling i de forskellige typer af noter. I tekstfeltet kan ligeledes anbringes eventuelle lokaliseringsfigurer og eventuelle bemærknin- Dokumentationsmanual Side 15 af 38

16 ger om trykudgave ( Foreløbigt tryk, Udbudsudgave, Reduceret tryk og lignende). Såfremt foldet ikke er stort nok til at indeholde alle noter og oplysninger, kan yderligere et større tegningsfold benyttes Tegningsdisponering Et tegningsark skal opdeles i et tegningsfelt, et eller flere tekstfelter og et felt til tegningsskiltet med tilhørende revisionsskilt. I tegningsfeltet placeres tegningens figurer i vandrette og lodrette rækker, så vidt det er muligt. Hovedfigur i øverste venstre hjørne og derefter hovedafsnit. Yderst eller nederst placeres detaljer. I tekstfelterne placeres noter, henvisninger, signaturer og symboler. I dette felt placeres endvidere eventuelle lokaliseringsfigurer. Bilag 5 Tegningsdisponering for tegninger i A-format, viser skematisk tegningsdisponeringen Tegningsnummersystem Se Nummerering af tegninger og dokumenter Målestoksforhold Tegningernes målestoksforhold skal vælges i nøje overensstemmelse med den ønskede detaljeringsgrad. Der ønskes generelt anvendt følgende standardiserede målestoksforhold i enheden millimeter [mm]. 50:1 20:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 De standardiserede målestoksforhold anvendes, som anført i Bilag 6 Anvendelse af målestoksforhold Grafiske symboler på skemaer og diagrammer Ved udarbejdelse af skemaer og diagrammer, elektriske og maskinelle, skal der anvendes standardiserede symboler for komponenter og komponentdele, i henhold til relevante standarder fra DS, EN, ISO og IEC, således at tegninger fremstår ens. Dokumentationsmanual Side 16 af 38

17 Der skal i videst muligt omfang anvendes symboler fra symbolbiblioteket, der er indbygget i det benyttede CAD-program, da disse forventes at følge de relevante standarder Nummerering af komponenter Alle komponenter, der indgår i skemaer og diagrammer, skal nummereres efter et nummereringssystem, der klart og præcist identificerer komponenten med placering, type og (løbe)nummer. Der skal til et hvert nummereringssystem medfølge en vejledning/beskrivelse for, hvordan nummereringssystemet opbygning afkodes CAD Filformater og CAD-systemer Tegninger fra Nukissiorfiits rådgivere samt interne tegninger fra Nukissiorfiit skal udføres i AutoCAD og enten PCschematic, Caddy++ eller ElproCAD efter de udstukne regler. Det samme gælder tegningsdokumentationen i totalentrepriser. Alle AutoCAD-tegninger skal kunne bruges og vedligeholdes (læses, plottes, redigeres m.m.) ved brug af standard AutoCAD program uden krav om ekstra tillægspakker eller specialsoftware. Alle el-skemategninger (A4 sider) skal tilsvarende kunne bruges og vedligeholdes ved brug af en standardudgave af det CAD-program, det er udarbejdet med (PCschematic, Caddy++ eller AutoCAD med ElproCAD tillægsprogram) uden krav om yderligere tillægspakker eller specialsoftware. Anvendelse af konkrete versioner af CAD-programmerne aftales i det enkelte projekt, så det sikres, at skift/opgradering til nyere versioner altid er afstemt imellem Nukissiorfiit og rådgivere/leverandører Accepterede CAD-systemer: Som udgangspunkt skal AutoCAD og tilhørende dwg format anvendes til alle tegninger, undtagen nedenstående: Til el-skemategninger (tavletegninger m.v.) kan følgende systemer anvendes: - PCschematic (med tegninger i dertil hørende pro filformat) - CADdy++ (med tegninger i dertil hørende cpj filformat) - ElproCAD/AutoCAD (med tegninger i dwg format) Til lister (komponentlister, kabellister mv.) kan følgende systemer anvendes: - Excel regneark (med lister i tilhørende xls eller xlsx format) Dokumentationsmanual Side 17 af 38

18 - Et af ovennævnte CAD-systemer, forudsat at de kan benyttes til at generere og vedligeholde disse lister - SRO-system (forudsat at SRO-systemet kan anvendes til generering og vedligeholdelse af listen) Lagstruktur, farvekodning, stregtykkelse m.m. Alle bygningsrelaterede tegninger (både arkitekttegninger og dertil knyttede installationstegninger, tegninger med føringsveje osv.) skal overholde de regler for lagstruktur, farvekodning og stregtykkelser, der er fastlagt i bips publikation C201 - Lagstruktur Skrifttype Der anvendes generelt ISO skrifttype Model- og tegningsfiler For at sikre, at de samme ting ikke skal tegnes og vedligeholdes flere steder, skal de grundliggende tegningsdele (f.eks. en etageplan og de enkelte fags installationer på denne etage) udformes som modelfiler, der med referencefilteknik kombineres i tegningsfiler, som beskrevet i bips publikation C202 - CAD-manual. I modelfilerne tegnes altid i målestok 1:1. Indsættelse af referencer til andre filer (modelfiler) skal ske med indsættelsespunkt i 0,0. Dokumentationsmanual Side 18 af 38

19 2.5 Fremsendelse af dokumentation I forbindelse med aflevering af en given anlægssag eller projekt, skal Nukissiorfiit have overleveret al dokumentation as built. Dokumentationen skal afleveres til Nukissiorfiit i følgende tre eksemplarer: - Ét papireksemplar 3 - Ét digitalt eksemplar i pdf-format - Ét digitalt eksemplar i editerbar originalformat, dvs. det format, som dokumentationen er udarbejdet i og kan vedligeholdes i. (Jævnfør de krav, regler og retningslinjer der opstilles i denne manual) (Instruktioner/vejledninger for enkeltkomponenter kræves dog ikke afleveret i originalformat) Al dokumentation fremsendes/afleveres til Nukissiorfiit ved den ansvarlige projektleder, hvormed det er den givne projektleders ansvar, at videreformidle dokumentationen til dokumentationsafdelingen. Ved fremsendelse af dokumentationen, medsendes altid komplet tegnings- og dokumentoversigter (lister) indeholdende alle de fremsendte tegninger og dokumenter, samt eventuel liste over andre tegninger, som én eller flere af de fremsendte tegninger refererer til. Dokumentationsafdelingen udfører den endelige modtagekontrol, og skal efter godkendt modtagekontrol kvittere for modtagelse af dokumentationen overfor projektlederen Rettelse af tegninger Tegninger skal generelt rettes med det samme, når der foretages ændringer, eller når der opdages fejl og mangler. I et montageforløb kan tegningsrettelsen dog udskydes til umiddelbart før aflevering, men det er væsentligt, at ændringer, der udføres under montager, indtegnes i montageeksemplarerne af tegningerne, og at disse implementeres i en originaltegning, umiddelbart efter montagens ophør. Ved rettelse af tegninger, der udgives i A4-format, vil det for papirkopier være tilstrækkeligt at udsende de rettede sider samt forsiden og indholdsfortegnelsen. Ved udsendelse på elektronisk form fremsendes altid komplette tegninger. Ændringer, der udføres efter idriftsættelsen og efter udløbet af en eventuel garantiperiode, indtegnes ligeledes på et eksemplar af tegningen, som herefter fremsendes til dokumentationsafdelingen, der sørger for den endelige opretning af tegningen. 3 I visse tilfælde, fx ved vandkraftanlæg og bygdeanlæg, kan det være hensigtsmæssigt med to papireksemplarer. Dokumentationsmanual Side 19 af 38

20 3. Dokumentation af distributionsanlæg 3.1 Vejledning om opmærkning og opmåling distributionsanlæg i byer Distributionsanlæg benævnes som anlæg(et) efterfølgende i denne vejledning Generelt Kravene til registrering af ledninger er beskrevet i DS Norm for registrering af ledninger. Denne norm beskriver, hvorledes ledningsejerne skal udføre registrering af ledninger og hvilken nøjagtighed, der kan forventes ved anvendelse af forskellige indmålingsmetoder samt kortgrundlag. Denne vejledning opfylder normen i DS 462 og beskriver mere detaljerede forhold, der er specielt interessante for opmåling og registrering af Nukissiorfiits anlæg. Der skal ved registreringen anvendes seneste digitale Teknisk Grundkort fra Asiaq over området. Kortet kan rekvireres hos Nukissiorfiit eller Asiaq Grønlands Forundersøgelser via Nukissiorfiits abonnement. Kontakt: Nukissiorfiit Tegnestue pr. mail eller Asiaqs Kortbutik på eller , eller Asiaqs landmålere kan udføre processen efter aftale Arbejdets udførelse Anlægget skal registreres med de nedenfor anførte nøjagtigheder. Der er ikke krav om, at indmålingen skal foretages sekventielt eller i en given retning. Der må ikke anvendes splines eller kurver i registreringen. Den fysiske registrering sker løbende i forbindelse med arbejdets udførelse efter nærmere aftale med entreprenøren, f.eks. dagligt, ugentligt, eller efter behov. Registrering skal finde sted i åben rende, hvor de enkelte ledningsarter indmåles. Undtagelsesvis vil registreringen finde sted efter tildækning af anlægget, og foretages da til midte af rende. Alt 60 kv kabel skal indmåles i åben rende inden tildækning. Er anlægget ikke umiddelbart synligt, har entreprenøren pligt til: at markere anlægget med mærkepinde, spraymaling eller anden afmærkning der aftales fra gang til gang med landmåleren, at markere boringer med et punkt for hver dybdepejling og aflevere en borerapport med de tilhørende dybdeangivelser, samt at udføre markeringen løbende, så løbende registrering er mulig Koordinatsystem Anlæggene indmåles med koordinaterne X, Y og Z. Indmåling foretages i forhold til UTM Zone Nord WGS 84. Den anvendte UTM zone afhænger af lokalitetens placering i UTM koordinatsystemet, se bilag 8. Dokumentationsmanual Side 20 af 38

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

: Michael Kortegaard Brandt

: Michael Kortegaard Brandt CV Michael Kortegaard Brandt Navn : Michael Kortegaard Brandt Fødselsår : 1965 Nationalitet Sprogkundskaber : Dansk : Dansk (modersmål), engelsk (rimelig), tysk (rimelig) Uddannelse : Lovpligtig sikkerhedskoordinator

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Dokumentationsstandard Tekniske rapporter, tegninger og lister EDS-50-01 Rev. 0 teknisk standard Revisionsoversigt Dokumentnummer: 44370/09 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014 Seminar Produktionsanlæg Ilulissat 2014 Ikamiut Udfordringer 1. Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen 2. Manglende vedligeholdelse 3. Værdiansættelse af renoveringer 4. Ved bestilling af udstyr er

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 6 Elinstallationer IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - del 6 - indhold Side Elinstallationer Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på som OPP Appendiks 1.08 CAD manual Dato: 17.06.2010 Ny udgave: 24.03.2014 Ndr. Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 9 1.sal Telefon 38632202 Direkte

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 1. Status d. 15.11.12 2. Tegningshåndtering 3. Viewerløsning 4. Opdeling af en ejendom 5. Navngivning af 6. KlassifikaKon af brugsrum 7.

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC PROJEKT GENERATOR 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 ANDRE MANUALER.......................................... 5 GENERÉR OG OPDATÉR

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30 Referat fra dag 2 Fælles debat kl. 09.30 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Pilersuisoq-butikker. i.i;,2. Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik i Uummannaq. I L997 var der Pilersuisoq-butikker i 12 byer og 59 bygder.

Pilersuisoq-butikker. i.i;,2. Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik i Uummannaq. I L997 var der Pilersuisoq-butikker i 12 byer og 59 bygder. Folkeskolens afgangsprove (Gronland): Problemregning - 4 timer Som bilag til dette opgaves@t vedlegges et svarark. Se opgave 2, 3 og 6. Maj-juni2003 Pilersuisoq-butikker Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik

Læs mere

Spørgsmål og svar samt rettelser

Spørgsmål og svar samt rettelser Spørgsmål og svar samt rettelser Opdateret den 4. juni 2013 UDBUD AF MATERIALEHÅNDTERINGSSYSTEM I det følgende opregnes spørgsmål og svar samt rettelser til ovenstående udbud sendt til offentliggørelse

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

DFF-EDB Konsulentydelser

DFF-EDB Konsulentydelser VELKOMMEN til DFF-EDBs konsulentpakker og værkstjenester PAPIR DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA OPRYDNING DATA GRAFIK DATA NETVÆRK OUTSOURCING & GNSS-INDMÅLING HVIDT KAPITEL beskriver de generelle

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere