Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg"

Transkript

1 Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

2 Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Visuelle forhold Indhold Side 1 Forord 4 2 Indledning Generelt Baggrund Beskrivelse af hovedforslaget Anlægsfase og driftsfase Beskrivelse af alternativet Anlægsfase og driftsfase 9 3 Ikke-teknisk resume 10 4 Metode og omfang 11 5 Lovgrundlag Planloven 13 6 Eksisterende forhold 14 7 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen Afværgeforanstaltninger 19 8 Konsekvenser af en bro i driftsfasen Afværgeforanstaltninger 26 9 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen Afværgeforanstaltninger Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen Afværgeforanstaltninger Andre alternativer og varianter Variant med spuns Variant med alternativ støjskærm alternativet Oversigt over eventuelle mangler Referencer 37

4 1 Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold i forbindelse med projektet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. Fagnotatet er blandt andet udarbejdet på baggrund af den idéfasehøring, der blev afholdt fra den 15. maj til den 26. juli Fagnotatet udgør, sammen med en række øvrige fagnotater, udgangspunktet for projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Nyanlæg og udbygning af jernbaner er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af en VVM-redegørelse (VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jernbaneprojekter, der i detaljer vedtages ved en anlægslov, er imidlertid ikke direkte omfattet af planlovens regler om VVM, men dokumentation og inddragelse af offentligheden skal være på samme niveau. Banedanmark gennemfører på denne baggrund en VVM-lignende proces i forbindelse med projektets etablering af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg og udarbejder en miljøredegørelse. Miljøredegørelsen beskriver projektet, og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø. Figur 1 Sporene set fra Vigerslev Allé Station mod området, hvor den nye udfletning skal etableres. Visuelle forhold 4 Forord

5 2 Indledning 2.1 Generelt Dette fagnotat beskriver forhold vedrørende visuelle forhold i forbindelse med projektet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. Fagnotatet kortlægger og beskriver de visuelle forhold omkring projektet. Med udgangspunkt heri er det vurderet, hvordan projektet forventes at påvirke de eksisterende forhold i både anlægs- og driftsfase. Derudover beskriver fagnotatet de afværgeforanstaltninger, der foreslås iværksat i forbindelse med projektet. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet miljøredegørelse, som har til formål at skabe et overblik over projektets konsekvenser for miljøet. Derudover beskriver de respektive fagnotater de afværgeforanstaltninger, der foreslås iværksat i forbindelse med projektet. 2.2 Baggrund Med den politiske aftale En moderne jernbane udmøntningen af Togfonden DK" den 14. januar 2014 er det besluttet, at der skal etableres en niveaufri udfletning mellem Ny Ellebjerg og tilslutningen af Øresundsbanen (mellem Roskilde og Kastrup) i Hvidovre Fjern. Den niveaufri udfletning kan føre Øresundsbanen over eller under Den nye bane København-Ringsted i form af en jernbanebro eller tunnel Projektet vil have betydelig trafikal værdi ved at reducere konflikter mellem tog på Øresundsbanen og tog fra Den nye bane København-Ringsted. Udfletningen vil også være et element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken og i særdeleshed ved etablering af togbetjening mellem Roskilde og Kastrup kaldet Ring Syd. 2.3 Beskrivelse af hovedforslaget Den nye bane København-Ringsted (grå linje) grener af mod Ringsted umiddelbart inden Vigerslev Allé Station. For at undgå konflikter og for mange bindinger ved krydsningen mellem Øresundsbanen mellem Roskilde og Kastrup og Den nye bane København-Ringsted er det planen, at Øresundsbanen sideforlægges og føres under Den nye bane København- Ringsted på en banebro. Banebroen vil blive anlagt vest for Ny Ellebjerg Station i det område, der hedder Vigerslev. Der vil blive anlagt to nye spor på broen. Ved krydsning af Visuelle forhold 5 Indledning

6 Vigerslev Allé skal der ligeledes bygges en ny jernbanebro for at få plads til de nye spor på Øresundsbanen. Den ene af de eksisterende etsporede jernbanebroer nedrives, og de eksisterende fjernbanespor (sort linje) reduceres fra to spor til ét spor. S-banen (rød linje) vil være uberørt af broen. Figur 2 Den undersøgte strækning og de to undersøgte alternativer med stationering Størsteparten af anlægsarbejderne vil foregå inden for banens eget areal. Dog vil det være nødvendigt at gennemføre ekspropriation af arealer syd for eksisterende fjernspor, primært omkring krydsningen af Vigerslev Allé og krydsningen af Gammel Køge Landevej Anlægsfase og driftsfase Anlægsarbejdet planlægges gennemført i med forberedende arbejder i 2016, så de nye broer står klar, når de to nye spor mellem København Ringsted tilsluttes. De forlagte spor tilsluttes ved Ny Ellebjerg Station, hvor der i et tidligere udført projekt er gjort plads til etablering af passagerperroner på Øresundssporene. Etableringen af disse perroner er ikke med i dette projekt. De to nye forlagte spor føres op på et dæmningsanlæg, som tilsluttes den nye banebro. Banebroen har en længde på ca. 130 meter. Denne bro passerer Visuelle forhold 6 Indledning

7 over de to kommende spor mod Ringsted, samt bygningen Harrestrup omformerstation. Herefter fortsætter banen på dæmning frem til Vigerslev Allé, hvor der etableres en ny bro, som skal bære de to nye spor. Denne bro vil passere Vigerslev Allé ca. 1,4 meter højere end de eksisterende banebroer. Den sydligste banebro vil blive fjernet for at skabe plads til den nye bro. I dette område vil der blive foretaget permanente og midlertidige ekspropriationer, og flere erhvervslejemål må nedrives for at skabe den nødvendige plads til spor og broanlæg. På vestsiden af Vigerslev Allé føres banen på dæmning, hvorefter den tilsluttes de eksisterende spor igen. På vestsiden af Vigerslev Allé vil anlægsarbejdet få konsekvenser for et større antal kolonihaver såfremt banen imod disse udføres som dæmning. I forbindelse med dette arealbehov, forventes flere huse og skure nedrevet. Det er muligt at reducere arealbehovet væsentligt, såfremt der etableres en spuns mellem banen og kolonihaverne. Omlægningen af spor er tilrettelagt, så der kommer mindst mulig gene for togtrafikken. Der vil dog være perioder med spærringer af nogle spor. Der vil endvidere forekomme mindre gener for den lokale trafik på vejene nær anlægsarbejdet, primært som følge af montage af broen ved Vigerslev Allé, samt byggepladskørsel. Figur 3 Oversigtsbillede af området set fra vejbroen Gl. Køge Landevej. Visuelle forhold 7 Indledning

8 2.4 Beskrivelse af alternativet Som alternativ er der undersøgt en tunnel, der vil blive udformet i en delvis åben afgravning. Tunnelen vil have et længere forløb for så vidt muligt at sikre de anbefalede hældninger af sporene for togene. Krydsningen af Vigerslev Allé har vist sig vanskelig for en tunnel. Dels fordi vejen ligger forholdsvist dybt i forhold til anlægget, dels fordi mange større ledningsanlæg i eksisterende vej og fortov skal lægges om for at skabe plads til den kommende tunnel. Det er ikke afklaret med de berørte ledningsejere, om det overhovedet er muligt at omlægge ledningerne, som i givet fald enten skal føres under sekantpælevæggen eller helt omlægges i nye tracéer og krydse anlægget et sted, hvor der er bedre plads. I dette alternativ kan det ikke undgås, at S-banen (rød linje) bliver berørt. Vigerslev Station vil gennem en længere periode være lukket på grund af anlægsarbejdet, og i andre perioder vil adgangsforholdene være begrænsede. Harrestrup omformerstation skal flyttes, og sikringshytten, som indeholder Ny Ellebjerg sikringsanlæg skal flyttes midlertidigt. Årsagen er, at anlægsarbejdet ikke kan afvente gennemførelse af Signalprogrammet, som ellers vil gøre hytten overflødig. Disse tiltag vil påvirke S-banedriften på Ringbanen. Størsteparten af anlægsarbejderne vil kunne foregå inden for banens eget areal og eksisterende DSB-arealer. Dog vil det være nødvendigt i forhold til broløsningen at gennemføre en noget mere omfattende ekspropriation af arealer syd for eksisterende fjernspor, af arealet ind mod Grøntorvet mellem Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej og af et areal, som ligger ind mod kolonihaverne på den modsatte side af Vigerslev Allé. Specielt arealet ind mod kolonihaverne vil blive væsentligt mere påvirket i anlægsfasen for tunnelen sammenlignet med broalternativet. De anlægstekniske dele af projektet planlægges gennemført sådan, at de kun i minimalt omfang påvirker ibrugtagen af Den nye bane København-Ringsted i I dette alternativ må det påregnes, at de nye spor København Ringsted skal afstives midlertidigt på det sted, hvor de i anlægsperioden krydser byggegruben til tunnelen. Den banetekniske del af projektet (de to udfletningszoner, de to nye spor samt køreledningsanlæg mv.) udføres efterfølgende, så det færdige anlæg kan tages i brug i 2020/2021. Anlægget vil derved være i fuld drift, når Signalprogrammet har etableret nye signaler på strækningen. Visuelle forhold 8 Indledning

9 2.4.1 Anlægsfase og driftsfase Anlægsaktiviteterne forventes gennemført fra 2017 til medio 2020/primo 2021 dog forventes forberedende arbejder igangsat i Figur 4 Oversigtsbillede af området set fra vejbroen Gl. Køge Landevej. I 2017 er det planlagt at gennemføre ledningsomlægninger i vejtracéet Vigerslev Allé. Parallelt med ledningsomlægningerne vil der blive gennemført omfattende grundvandssænkning i området, således at den kommende byggegrube kan holdes tør. Herefter færdiggøres de banetekniske tilslutninger ved Ny Ellebjerg og Hvidovre Fjern samt anlæggelsen af de to nye spor. Det sikrer, at de banetekniske anlæg kan tages i brug, når signalprogrammet på fjernbanen har afsluttet arbejdet medio 2020/primo Anlægsarbejdet ved omlægning af spor udføres i stadier, som er tilpasset, så det skaber færrest mulige gener for togtrafikken. Visuelle forhold 9 Indledning

10 3 Ikke-teknisk resume Dette fagnotat er et led i undersøgelsen af, hvordan Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg påvirker miljøet. Fagnotatet kortlægger og beskriver de visuelle forhold inden for en 200 meter bred undersøgelseskorridor. Med udgangspunkt heri er det vurderet, hvordan projektet forventes at påvirke forholdene i både anlægs- og driftsfase. Desuden er det beskrevet, hvordan og i hvilket omfang konsekvenserne kan afhjælpes. Anlægsarbejderne vil generelt være dominerende i anlægsfasen ved både bro- og tunnelløsningen, men det vil i sagens natur være relativt kortvarigt. Anlægsarbejderne for tunnelen er betydeligt mere pladskrævende og varer længere og vil derfor også være mere synlige. Broen ligger langs den eksisterende bane på sydsiden, og den primære påvirkning er, at banen bliver mere synlig, fordi den vil ligge højere i bylandskabet. Broen vil i kraft af sin højde til en vis grad ændre strukturen i byrummet nærmest banen, hvor den visuelle virkning vil være stor. Selvom den nye bro vil kunne ses fra større afstande end det eksisterende banelegeme, vil den klart være af størst betydning i nærområdet og især i de områder, der ligger klos op af den højeste del. Påvirkningen er væsentlig. Dog skal det nævnes, at nærområdet allerede i dag er præget af høje erhvervsbygninger. De vil blive fjernet som en konsekvens af udfletningen. Tunnelen er overdækket på nær ved tunnelenderne, hvor togene kører ind og ud. Tunnelen vil kun være synlig i nærområdet, og den vil generelt være et langt mindre synligt element i byrummet end broen. Påvirkningen er ikke væsentlig. Visuelle forhold 10 Ikke-teknisk resume

11 4 Metode og omfang I notatet er den visuelle oplevelse af projektområdet kortlagt og beskrevet. Der er generelt fokus på terræn, beplantning, bebyggelse og andre landskabelige anlæg. Begrebet landskabelig betegner i denne sammenhæng primært den visuelle fremtræden i byrummet altså det såkaldte bylandskab. Visuelle forhold anvendes som udtryk for visuel, æstetisk og arkitektonisk fremtræden. Projektets påvirkning i anlægs- og driftsfasen er vurderet på baggrund af kortlægningen. Anlæggets påvirkning er som udgangspunkt vurderet inden for en 200 meter bred undersøgelseskorridor (Figur 5), men enkelte steder har der været behov for at vurdere påvirkningen på større afstand. I vurderingen er der fokus på, om påvirkningen er midlertidig eller permanent. Desuden er der fokus på anlæggets skala og samspil med områdets øvrige tekniske anlæg, bebyggelse, beplantning og byrum. Derudover er der beskrevet afværgeforanstaltninger, som kan begrænse projektets påvirkning af de landskabelige og visuelle forhold. Figur 5 Projektområde med undersøgelseskorridor, bro, tunnel og Den nye bane København-Ringsted. Visuelle forhold 11 Metode og omfang

12 Kortlægning og vurdering er foretaget på baggrund af følgende: Skrivebordsresearch: Miljøministeriets arealinformation på kort, herunder beskyttelseslinjer og fredninger Kortlægning på basis af topografiske kort, luftfotos, tekniske grundkort mv. Københavns Kommuneplan og relevante lokalplaner. Besigtigelse i marken: Registrering og dokumentation af de faktiske forhold bl.a. vha. fotos Identifikation af landskabelige sammenhænge og vigtige udsigter eller sigtelinjer Vurdering af særlige karakteristika og fokusområder i bylandskabet. Der er udarbejdet visualiseringer fra fire standpunkter for broen og et standpunkt for tunnelen. Visualiseringspunkterne er valgt ud fra følgende kriterier: At det er steder, hvor påvirkningen er stor, hvor der er offentlig adgang, og/eller hvor mange mennesker færdes eller opholder sig. Visualiseringerne er udarbejdet som GPS-indmålte fotomatch, altså med projektet indarbejdet i fotos. Ved fotomatch kombineres projektets 3D-model med de fotos, der er taget af det eksisterende landskab. Brugen af GPS sikrer stor nøjagtighed i de udarbejdede visualiseringer. Visualiseringerne har vi brugt i vurderingen af projektets påvirkninger. Vi har lavet visualiseringer for følgende: 0-alternativet Bro på 0-alternativet med eventuelle afværgeforanstaltninger i form af beplantning o.l. Tunnel på 0-alternativet med eventuelle afværgeforanstaltninger i form af beplantning o.l. Variant af broen med alternative støjskærme. Visuelle forhold 12 Metode og omfang

13 5 Lovgrundlag 5.1 Planloven Planloven /4/ har til formål at sikre, at den fysiske planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Planloven fastlægger kravene til kommunernes udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner. Visuelle forhold 13 Lovgrundlag

14 6 Eksisterende forhold Strækningen for Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg ligger i bydelen Valby i et morænelandskab fra sidste istid med overvejende moræneler. Gennem de seneste 100 år har området udviklet sig fra et landbrugsområde med landsbyerne Valby og Vigerslev til et fuldt bebygget byområde i Storkøbenhavn /5/. Terrænet skråner i undersøgelsesområdet fra omkring 9 meter i nordvest ved Vigerslev Station til omkring 4 meter ved Ny Ellebjerg Station i sydøst. Projektet strækker sig gennem Vigerslev. Området er bebygget og indeholder både bolig, erhverv, kolonihaver, jernbanespor og anden infrastruktur i form af veje, broer og stier. Overordnet rummer byrummet omkring projektet meget forskellige træk. Figur 6 Udsigt over den sydøstlige del af den eksisterende jernbanestrækning. Foto er taget fra Gammel Køge Landevej, hvor den som vejbro føres over den eksisterende jernbane. Undersøgelsesområdet er præget af infrastruktur. Den eksisterende jernbane med tilhørende støjskærme er en markant barriere både visuelt og fysisk og kan på strækningen kun krydses via Gammel Køge Landevej og Vigerslev Allé. På nordsiden af den eksisterende bane mellem Gammel Køge Landevej og Vigerslev Allé findes blandet bolig og erhverv, herunder parkeringshus, parkeringsplads, et par skoler og en dagsinstitution. Udsigten til den eksisterende bane er de første cirka 2 meter fra jordhøjde hæmmet af støjskærme, men fra en del af bebyggelsen i første række mod banen er der frit udsyn over banelegemet og Grønttorvet. Der er i forbindelse med Visuelle forhold 14 Eksisterende forhold

15 etablering af Den nye bane København-Ringsted planlagt en forhøjelse af støjskærmen med yderligere 2 meter. I anden række væk fra banen, på den nordlige side af Høffdingsvej, findes blandt andet en karakteristisk karré- og stokbebyggelse kaldet Storgården, som er opført i perioden /5/. Karréernes gårde er indrettet med græs og beplantning, og de tre gårde nærmest banen åbner sig mod syd. Figur 7 Boligkarré på Høffdingsvej, Storgården. Boligkarréerne åbner sig mod syd, og fra disse, eller nær disse, er der udsigtskiler til den eksisterende støjskærm og jernbane. Omkring udgangene fra boligkarréerne og enkelte andre steder på Høffdingsvej er der udsigtskiler til den eksisterende støjskærm og bane. Visuelle forhold 15 Eksisterende forhold

16 Figur 8 Udsigtskile mod den eksisterende jernbane. Flere steder på Høffdingsvej er der udsigtskiler gennem den forreste række af bebyggelse til den eksisterende støjskærm og jernbane. På sydsiden af den eksisterende bane mellem Gammel Køge Landevej og Vigerslev Allé ligger Grønttorvet. Området er i dag præget af industri og henligger relativt øde i dagtimerne. Langs banen ligger adskillige erhvervsbygninger, en omformerstation mv. På strækningen nordvest for Vigerslev Allé er banen omkranset af kolonihaver på den sydlige side og beboelse mod nord. I kolonihaveområdet er landskabsrummet relativt lukket, dels på grund af beplantning og dels på grund af støjskærmen mod banen. På samme måde skærmer villaerne og beplantningen omkring disse udsynet til banelegemet fra Ole Borchs Vej på nordsiden. Fra nogle af villaerne og haverne er der dog udsyn til banen. Visuelle forhold 16 Eksisterende forhold

17 Figur 9 Adgangssti i H/F Danshøj. Sti i kolonihaveområdet langs den eksisterende bane. Landskabsrummet er lukket på grund af beplantning og støjskærmen mod baneanlægget. Visuelle forhold 17 Eksisterende forhold

18 7 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen Kapitlet beskriver og vurderer de midlertidige visuelle påvirkninger ved etableringen af en bro over Den nye bane København-Ringsted. I anlægsfasen vil de visuelle og landskabelige konsekvenser bestå af synlige arbejdsområder og anlægsarbejder. Der bliver behov for at inddrage arealer til midlertidige arbejdspladsarealer, adgangsveje og jorddepoter. Af hensyn til sikkerheden bliver der opstillet hegn omkring arbejdsarealerne. Anlægsarbejderne med afgravning, rydning mv. vil præge billedet, og de rå dæmningsanlæg vil fremstå eksponeret. Desuden vil området være præget af store maskiner og tung trafik. Anlægsarbejderne vil generelt være dominerende i anlægsfasen, men det vil i sagens natur være relativt kortvarigt. Arbejdet sker inden for et relativt afgrænset område, hvor der flere steder i forvejen foregår byggeaktivitet i forbindelse med Den nye bane København-Ringsted. Bevoksninger Generelt vil rydning af bevoksning synliggøre banen og understrege det tekniske præg. Arbejdet med rydning vil især have betydning i kolonihaveområdet vest for Vigerslev Allé og ved Vigerslev Station. For at mindske anlægsarbejdets visuelle påvirkning ved kolonihaverne vil et bælte med beplantning op mod området så vidt muligt blive bevaret. Derudover vil området blive afskærmet i anlægsfasen Terræn Terrænet ændres ved broens dæmningsanlæg, både i bredde og højde. Anlægsarbejderne med påfyldninger og omfattende maskinarbejder vil være meget nærværende og synlige for naboerne. Det er især aktuelt i kolonihaveområdet, der ellers er et grønt og visuelt roligt område. Konstruktioner Etablering af broens brokonstruktion over Den nye bane København - Ringsted og Harrestrup omformerstation vil være et markant element i byrummet i hele anlægsperioden. Desuden vil ombygning af eksisterende broanlæg over Vigerslev Allé også præge billedet. Det skyldes midlertidige konstruktioner, understøtninger, byggekraner mv. Bygninger Der skal nedrives flere erhvervsbygninger øst for Vigerslev Allé samt enkelte kolonihavehuse vest herfor. Nedrivningen samt til- og frakørsel af maskinel og materiale vil være et synligt element i byrummet, mens den står på. Visuelle forhold 18 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen

19 Støttevægge Støttevægge udført i spunskonstruktioner vil medføre, at store nedramningsmaskiner skal arbejde i en periode, hvilket vil præge udsynet over banen. Støjskærme Fundamenter skal støbes eller trykkes ned i terrænet. Opstillingen vil foregå fra dæmningens top. 7.1 Afværgeforanstaltninger Ved kolonihaverne vil et bælte med beplantning op mod området så vidt muligt blive bevaret for at mindske anlægsarbejdets visuelle påvirkning. Derudover vil området blive afskærmet i anlægsfasen. Afskærmningen vil blive drøftet nærmere med kolonihaveejerne i detailprojekteringsfasen. Visuelle forhold 19 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen

20 8 Konsekvenser af en bro i driftsfasen Anlæg af en bro over Den nye bane København - Ringsted vil medføre væsentlige landskabelige og visuelle konsekvenser i driftsfasen. Broen er planlagt langs den eksisterende bane på sydsiden. Den primære påvirkning er, at banen bliver mere synlig, fordi den vil ligge højere. Broen vil i kraft af sin højde til en vis grad ændre strukturen i byrummet nærmest banen, hvor den visuelle barriereeffekt vil være stor. Fra bebyggelsen nærmest banen på nordsiden vil udsigten over grønttorvsområdet blive ændret markant på grund af brokonstruktionen, der vil blokere en del af udsynet. Fra grønttorvsområdet på sydsiden vil udsigten mod nord ligeledes blive domineret af broen. Broen vil kunne ses fra større afstande end den eksisterende jernbane. De visuelle påvirkninger vil dog klart være størst i nærområdet. Det gælder især i de områder, der ligger tæt op ad broens højeste del. Brokonstruktion Udformningen af baneanlæggene er teknisk domineret og normstyret, og de æstetiske, visuelle friheder er begrænsede. Der vil være fokus på, at opstilling af udstyr, udformning og placering af bygværker så vidt muligt sker i samspil med omgivelserne. Broen over Den nye bane København-Ringsted er en cirka 104 meter lang betonbro, mens broen over Harrestrup omformerstation er en 19 meter lang stålbro i forlængelse heraf. Broerne vil være særdeles synlige og især præge de visuelle forhold i nærområdet på nordsiden såvel som på sydsiden. Sporsænkninger Det kan blive nødvendigt med mindre sporsænkninger af Øresundssporene ved Gammel Køge Landevej, så frihøjden øges. Det vil ikke have væsentlige visuelle konsekvenser. Støjskærme De eksisterende støjskærme vil blive bevaret/retableret, og de planlagte støjskærme i 0-alternativet vil blive etableret, og den visuelle påvirkning fra disse vil derfor være som i 0-alternativet. Terræn Det eksisterende terræn rømmes for muld og overjord. Der bliver etableret dæmninger med skråninger, som følger normer for stabilitet. Hvor der ikke er plads til skråningsanlæg, etableres lodrette støttevægge. Visuelle forhold 20 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

21 Beplantning Der fjernes beplantning især i kolonihaveområderne og ved Vigerslev Station. Der er planlagt genplantning på de berørte arealer, når anlægsarbejdet er afsluttet. Det gælder blandt andet i kolonihaverne. Omfanget er endnu ikke fastlagt. Det må forventes, at kolonihaveområdet og skråningsanlæg mv. i en periode vil fremstå mere eksponeret med græsklædte flader. Bygninger En række forskelligartede erhvervsbygninger, der i dag ligger syd for banen, vil blive nedrevet. Det medfører, at området visuelt vil fremstå mere enkelt her. Lysforhold Når sporanlæg ligger højt i byrummet, bliver tog på banen mere synlige. Det indebærer, at togenes frontlys bliver mere eksponeret og synligt. På samme måde vil lys fra passagervogne have øget synlighed i byrummet. Visualiseringer Nedenfor vises fire visualiseringer af 0-alternativet samt fire visualiseringer af broen på 0-alternativet. Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af fotos af de eksisterende forhold. Visualiseringspunkterne er valgt, fordi det er steder, hvor påvirkningen er stor, hvor der er offentlig adgang, og/eller hvor mange mennesker færdes eller opholder sig. Der er tale om følgende fire punkter: 1) Parkeringshus på Poul Reichhardts vej, 2) Kildeskolen på Høffdingsvej, 3) Vigerslev Allé og 4) Retortvej. Figur 10 Fotostandpunkter for visualiseringer. Med grøn er vist den nye bane København- Ringsted, mens broen er markeret med rød. Visuelle forhold 21 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

22 Figur 11 Punkt 1. Udsigt mod nordvest fra parkeringshus på Poul Reichhardts vej. Her ses 0-alternativet med det eksisterende baneanlæg og Den nye bane København- Ringsted. Figur 12 Punkt 1. Udsigt mod nordvest fra parkeringshus på Poul Reichhardts vej. Visualiseringen viser broen med dæmningsanlæg og brokonstruktion til venstre for Den nye bane København-Ringsted og det eksisterende baneanlæg. Visuelle forhold 22 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

23 Figur 13 Punkt 2. Udsigt mod sydøst fra Kildeskolen på Høffdingsvej. Her ses 0- alternativet med det eksisterende baneanlæg og Den nye bane København- Ringsted og den forhøjede støjskærm Figur 14 Punkt 2. Udsigt mod sydøst fra Kildeskolen på Høffdingsvej. Visualiseringen viser brokonstruktionen, hvor den er højest, og hvor Den nye bane København- Ringsted kører under. Visuelle forhold 23 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

24 Figur 15 Punkt 3. Udsigt mod nordøst fra Retortvej. Her ses 0-alternativet med det eksisterende baneanlæg og Den nye bane København-Ringsted foran. Den forhøjede støjskærm ses i baggrunden. Figur 16 Punkt 3. Udsigt mod nordøst fra Retortvej. Visualiseringen viser brokonstruktionen over Den ny bane København-Ringsted og Harrestrup omformerstation samt det græsklædte dæmningsanlæg. Under broen blokerer den forhøjede støjskærm på nordsiden af banen for udsynet til bebyggelsen her. Visuelle forhold 24 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

25 Figur 17 Punkt 4. Udsigt mod øst fra Vigerslev Allé til den eksisterende bro i 0-alternativet. Enkelte master fra den nye bane København-Ringsted kan skimtes bag broen, men de falder visuelt sammen med de øvrige, eksisterende master. Figur 18 Punkt 4. Udsigt mod øst fra Vigerslev Allé. Visualiseringen viser den nye bro og græsklædte dæmning. Beplantningen langs vejen er som udgangspunkt bibeholdt, idet den forventes genplantet. Visuelle forhold 25 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

26 8.1 Afværgeforanstaltninger Inden for projektets råderum vil de visuelle afværgeforanstaltninger bestå af en arkitektonisk og landskabelig bearbejdning af anlægget med hensyn til skråningsudformning, støttevægge, broudformning, støjskærme og beplantning. Disse vil blive detaljeret nærmere i de efterfølgende projektfaser. Projektets begrænsede muligheder for øget arealudstrækning indskrænker dog i høj grad muligheden for terrænmæssige afværgeforanstaltninger. Der vil generelt blive foretaget genplantning i de berørte områder. Omfanget er endnu ikke fastlagt. Der vil være fokus på, at broen bliver indpasset bedst muligt i byrummet med beplantning etc. i dialog med nærmeste naboer. Visuelle forhold 26 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

27 9 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen I anlægsfasen vil de visuelle og landskabelige konsekvenser ligesom for broen bestå af synlige arbejdsområder og anlægsarbejder. Der bliver behov for at inddrage betydeligt større arealer til midlertidige arbejdspladsarealer, adgangsveje og jorddepoter på en længere strækning end for broløsningen. Anlægsarbejderne med udgravning, rydning mv. vil være omfattende og præge byrummet lokalt, ligesom de rå udgravningsområder vil fremstå eksponeret. Desuden vil området være præget af store maskiner og tung trafik. Anlægsarbejderne vil generelt være dominerende i anlægsfasen, men det vil i sagens natur være relativt kortvarigt. Tunnelløsningen indebærer i modsætning til brokonstruktionen en omfattende ledningsomlægning ved Vigerslev Allé, som vil forstyrre den visuelle oplevelse af byrummet her over en længere periode end ved hovedforslaget. Bevoksninger Ligesom for broen vil rydning af bevoksning synliggøre banearealet og understrege det tekniske præg. Arbejdet med rydning vil især have betydning i kolonihaveområdet vest for Vigerslev Allé og ved Vigerslev Station og vil være mere omfattende end for broløsningen. Terræn Terrænet ændres ved udgravning til tunnelen. Udgravningen og de omfattende maskinarbejder vil være meget nærværende og synlige for naboerne. Det er især aktuelt i kolonihaveområdet, hvor indgrebet vil være større end ved broen. Konstruktioner Etablering af en tunnel vil være et markant anlægsarbejde, hvor overskudsjord i perioder vil skulle opbevares som et markant element i området. Den sydligste af de eksisterende broer over Vigerslev Allé vil blive fjernet for at gøre plads til tunnellen og fundamentet for de øvrige broer skal ombygges og forstærkes. Desuden vil justering af det eksisterende broanlæg for Gammel Køge Landevej præge billedet i mindre grad. Bygninger Der skal nedrives lidt flere bygninger på strækningen mellem Ny Ellebjerg Station og Vigerslev Allé end for broløsningen, ligesom der skal fjernes mere end dobbelt så mange kolonihavehuse fra flere kolonihaveforeninger. Nedrivningen vil være et synligt indgreb i byrummet. Støttevægge Der etableres sekantpælevægge til tunnellen. Det betyder, at store boremaskiner skal arbejde i en periode, hvilket vil præge udsynet over banen. Visuelle forhold 27 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen

28 Støjskærme De eksisterende støjskærme vil som udgangspunkt blive bevaret, men kan nogle steder blive flyttet i anlægsperioden for at gøre plads til byggeplads. Det er f.eks. tilfældet i kolonihaveområdet vest for Vigerslev Allé. 9.1 Afværgeforanstaltninger Der er ikke planlagt afværgeforanstaltninger for de visuelle forhold i anlægsfasen. Visuelle forhold 28 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen

29 10 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen Anlæg af en tunnel under Den nye bane København-Ringsted vurderes ikke at medføre væsentlige landskabelige og visuelle konsekvenser i driftsfasen. Hvor en jernbanebro er et markant visuelt element, vil en tunnel i driftsfasen være langt mindre synlig i byrummet. Tunnelen vil være overdækket på meget af strækningen. Som udgangspunkt forventes tunnelen dækket af grus, græs og lignende, men det vil blive fastlagt nærmere i detailprojekteringsfasen. Det er derfor primært ved tunnelportalerne, hvor banen føres et stykke i åbent trug, at den vil være synlig. Tunnelkonstruktion Udformningen af baneanlæggene er teknisk domineret og normstyret, og de æstetiske, visuelle friheder er begrænsede. Eftersom tunnellen er overdækket, vil den ikke være synlig på store dele af strækningen. Tunnelportalerne vil blive et nyt visuelt element i det eksisterende baneanlæg, men de vil kun være synlige i nærområdet, hvor der er udsyn til banelegemet. Sporsænkninger Det kan som for broen blive nødvendigt med mindre sporsænkninger ved Gammel Køge Landevej, så frihøjden øges. Det vil ikke have væsentlige visuelle konsekvenser. Støjskærme De eksisterende støjskærme bliver opsat på ny, når tunnellen er anlagt. Den visuelle påvirkning heraf forventes at være omtrent som i 0-alternativet. Terræn Tunnelen etableres som en cirka 550 meter lang tunnel, der vil være overdækket på det meste af strækningen. Den markante udgravning vil derfor kun være synlig ved tunnelportalerne, hvor banen føres i åbent trug. Beplantning Ligesom for broen vil der blive fjernet beplantning især i kolonihaveområderne og ved Vigerslev Station. Der vil blive genplantet, men omfanget heraf er endnu ikke fastlagt. Områderne må derfor forventes at fremstå mere eksponeret i en periode. Bygninger Ligesom for broen vil nedrivningen af de forskelligartede erhvervsbygninger syd for banen medføre, at området visuelt fremstår mere enkelt. Visuelle forhold 29 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen

30 Lysforhold Lyspåvirkningen fra togene vil være mindre end for broløsningen, fordi lyset vil være skjult, mens togene er i tunnellen. Ved tunnelportalerne vil lyspåvirkningen dog blive mere abrupt, fordi togene henholdsvis forsvinder ned i eller dukker frem fra tunnelen. Visualiseringer Der er udarbejdet en visualisering af tunnelen. Fotostandpunktet er vist på Figur 19. Figur 19 Fotostandpunkt for visualiseringen af tunnelen. Med grøn er vist Den nye bane København-Ringsted, mens tunnelen er markeret med rød. Nedenfor er vist en visualisering af 0-alternativet samt en visualisering af tunnelen på 0-alternativet. Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af fotos af de eksisterende forhold. Visuelle forhold 30 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen

31 Figur 20 Punkt 1. Udsigt mod nordvest fra parkeringshus på Poul Reichhardts vej. Her ses 0-alternativet med Den nye bane København-Ringsted til venstre for det eksisterende baneanlæg Figur 21 Punkt 1. Udsigt mod nordvest fra parkeringshus på Poul Reichhardts vej. Visualiseringen viser tunnelens portal, hvor togene dykker ned under Den nye bane København-Ringsted. Visuelle forhold 31 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen

32 10.1 Afværgeforanstaltninger Inden for projektets råderum vil de visuelle afværgeforanstaltninger bestå af en arkitektonisk og landskabelig bearbejdning af anlægget i forhold til tunnelens overdækning og tunnelportalernes udformning. Disse vil blive detaljeret nærmere i de efterfølgende projektfaser. Der vil generelt blive foretaget genplantning i de berørte områder. Omfanget er endnu ikke fastlagt. Der vil være fokus på, at broen bliver indpasset bedst muligt i byrummet med beplantning etc. i dialog med nærmeste naboer. Visuelle forhold 32 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen

33 11 Andre alternativer og varianter 11.1 Variant med spuns Som variant til den beskrevne bro kan der også vælges en løsning, hvor der i stedet for en skrånende dæmning, etableres en lodret spunsvæg langs kolonihaverne vest for Vigerslev Allé. Ved spunsløsningen vil det ikke være nødvendigt at nedrive kolonihavehuse. Der vil være behov for rydning i området omkring den eksisterende adgangssti til H/F Danshøj, der løber langs banen fra Vigerslev Allé.. Den visuelle påvirkning i dette område vil derfor være mindre i såvel anlægsfasen som i driftsfasen end ved broløsningen Variant med alternativ støjskærm I forbindelse med Den nye bane København-Ringsted er den eksisterende støjskærm på nordsiden af banen planlagt forhøjet med 2 meter. Den løsning er der taget udgangspunkt i ved broløsningen. Som variant hertil er undersøgt et forslag, hvor der opsættes støjskærme langs Den nye bane København-Ringsted og på den nye jernbanebro, mens den eksisterende støjskærm beholder sin nuværende højde. De alternative støjskærme vil være markante elementer i området og hæve højden af brokonstruktionen. Fra bygningerne på nordsiden vil der nogle steder være udsyn til tre støjskærme, og den samlede, visuelle effekt er stor. De alternative støjskærme er visualiseret neden for fra fotostandpunkterne 1, 2 og 3 (se Figur 10). Visuelle forhold 33 Andre alternativer og varianter

34 Figur 22 Punkt 1. Udsigt mod nordvest fra parkeringshus på Poul Reichhardts vej. De alternative støjskærme kan svagt anes på broen og langs Den nye bane København-Ringsted. Figur 23 Punkt 2. Udsigt mod sydøst fra Kildeskolen på Høffdingsvej. De alternative støjskærme ligger som et markant visuelt element på broen og langs Den nye bane København-Ringsted. Visuelt falder støjskærmen langs Den nye bane København-Ringsted sammen med brokonstruktionen, der derfor virker mere massiv. Visuelle forhold 34 Andre alternativer og varianter

35 Figur 24 Punkt 3. Udsigt mod nordøst fra Retortvej. Den alternative støjskærm på den nye jernbanebro hæver højden af anlægget. Til gengæld er der en vis visuel forbindelse til nordsiden under broen, som ellers blokeres med den forhøjede støjskærm i 0-alternativet og hovedforslaget alternativet 0-alternativet er den løsning, hvor Niveaufri udfletning Vigerslev ikke gennemføres. Som 0-alternativ gælder den løsning, der er fundet i projektet for Den nye bane København-Ringsted. I denne løsning indgår en simpel indfletning af de to nye spor mellem København og Ringsted til det eksisterende spornet. En simpel indfletning betyder, at tog på Øresundsbanen og Den nye bane København - Ringsted skal krydse hinanden i samme niveau. For 0-alternativet fremskriver Banedanmark trafikken til 2024, som er det forventede åbningsår for indfletningen for Den nye bane København - Ringsted. I 0-alternativet består den visuelle påvirkning af den eksisterende jernbane og den nye bane mod Ringsted samt de bygninger, der står langs banen i dag, og som vil blive fjernet i hovedforslaget. Visuelle forhold 35 Andre alternativer og varianter

36 12 Oversigt over eventuelle mangler Konstruktionen af broen og tunnelen er endnu ikke kendt i alle detaljer men undersøgelserne af de landskabelige og visuelle forhold vurderes at være dækkende på nuværende stadie af projektet. Markante ændringer i forbindelse med detailprojekteringen kan dog ændre vurderingerne af projektets påvirkning. Visuelle forhold 36 Oversigt over eventuelle mangler

37 13 Referencer /1/ Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev, Banedanmark, maj /2/ Aftaler om En grøn transportpolitik, Transportministeriet, politik/aftaler%20om%20en%20grøn%20transportpolitik%202009%20netver sion.pdf /3/ Aftale om Togfonden, Transportministeriet, /4/ Planloven: LBK nr. 587 af 27/5/2013. Bekendtgørelse af lov om planlægning, Miljøministeriet /5/ Valby bydelsatlas: bevaringsværdier i bydel og bygninger i 1994, Miljøministeriet 1994 Visuelle forhold 37 Referencer

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse - broløsning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-234-6 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Forslag. til. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg)

Forslag. til. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg) Forslag til Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg) 1 I lov nr.

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-026-7 Banedanmark

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016.

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016. KØGES NYE VEJTUNNEL En ny 150 meter lang vejtunnel under jernbanen skal forbinde den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej med Værftsvej på den anden side. Med vejtunnelen bliver trafikken i fremtiden ledt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

NORDHAVNSVEJ. VVM DELRAPPORT BYRUM OG ÆSTETIK November 2008

NORDHAVNSVEJ. VVM DELRAPPORT BYRUM OG ÆSTETIK November 2008 NORDHVNSVEJ VVM DELRPPORT BYRUM OG ÆSTETIK November 2008 FORORD Københavns Kommune planlægger i forbindelse med en udbygning af Nordhavn en vejforbindelse - Nordhavnsvej - mellem Helsingørmotorvejen og

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Affald og ressourcer - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Affald og ressourcer Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Indsæt rådgiver-logo her www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-243-8

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1)

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) Projekt Femern Early Works Kunde RAT Dato 26-05-2014 Rev. dato 29-09-2014 Til Fra Mette West-Petersen Ole Michaelsen Kristine Kjørup Rasmussen

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden- 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 6. maj 2008 3 AnlægsbeskrivelseAnlægsbeskrivelse Forord Forord Dette Fagnotat omhandler anlægsbeskrivelsen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Trafikale gener i anlægsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-027-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted Når du tager toget i Danmark, rejser du gennem nutiden, men du er også på rejse i fortiden. Langs skinnerne kan du se gravhøje, diger, gårde og landskabstyper, der alle fortæller en historie om, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797 LOKALPLAN 14.21 Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Planforhold, kulturhistoriskeog Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold, kulturhistoriske-

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

16. august 2010 ARØ/JLI

16. august 2010 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. matr. nr. 44a, 44e, 44f, 98a og 98dd, Vassingerød By, Uggeløse, som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan 3-349A for Allerød Kommune

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Letbane på Ring 3. VVM-redegørelse

Letbane på Ring 3. VVM-redegørelse Letbane på Ring 3 VVM-redegørelse Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1;H1 på teksten, der skal vises her. 1. Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Visuelle forhold Avedøre Havnevej-Baldersbæk. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Avedøre Havnevej-Baldersbæk. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Avedøre Havnevej- Baldersbæk Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for Nybygningsløsningen

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget

Læs mere

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29.

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. juni 2015 Afgørelse om at ændring af Køge Nord Station ikke er VVM-pligtigt

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere