SCHMIDT TOR[..,{ M. Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Arsrapport for 2013/14. Gronningen 7, Bramming. (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHMIDT TOR[..,{ M. Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Arsrapport for 2013/14. Gronningen 7, Bramming. (CVR-nr. 63 44 63 19)"

Transkript

1 TOR[..,{ M. A' SCHMIDT Statsautoriserede Revisorer Seminarievei I A 676 Ribe Telelon 75 4l Ielelax 75 4l Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Gronningen 7, Bramming (CVR-nr ) Arsrapport for 213/14

2 Indholdsfortegnelse Pfltegninger LedelsespAtegning Den uafhaengige revisors erklaring 3 4 Ledelsesberetning mv. Selskabsoplysninger Ledelsesberetning 5 6 Arsregnskab 1. naj april 214 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse Balanc Pengestromsopgorelse Noter 8 1l

3 LedelsespAtegning Bestyrelsen og driftschefen har dags dato behandlet og godkendt lrsrapporten for perioden 1. maj april 214 for Bramming Fjemvarme A.m.b.a.. Arsrapporten aflagges i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at ersrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 3, april 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestromme for perioden 1, maj april 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brammiug, den 11. juni 214 Driftschef & 4?- Steen Tbsgerser/ Bestyrelse -r///a^z- HenninfGyldenlev Formand A"/e;- Poul Thiim ---rl t+ d-/-l,mt(lzntt- Jacob Juhl Cbristensen

4 Den ualhrngige revisors erklering Til ledelsen af Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Vi har revideret irsregnskabet for Bramming Fjemvarme A.m.b.a. for perioden l. maj api.l214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balanc, pengestromsopgorelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes eft er Arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for regnskabet Selskabets ledelse er ansvarlig for udarbejdelsen et arsregnskab, der givet et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den intem kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konllusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfsrt revisionen i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kaver, at vi overholder etiske kav samt planlagger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandtnger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i trsregnskabet. De valgte revisionshandlinger a{hanger af revisors wrdering, herunder wrdering af risici for vasentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne s$des besvigelser eller fejl. Ved risikolurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et Arsregnskab, det giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstandighedeme, men ikke at udfykke en konklusion om effektiviteten af selskabets inteme kontrol. En revision omfatter endvidere wrdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige, samt den den samlede praesentation af Arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opneede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konllusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. april 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrsmme for perioden l. maj april 214 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Udtrlelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til irsregnskabsloven gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den udfsrte revision af arsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med irsregnskabet. Ribe, Jsrrl I l. juni 214 Schmidt Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 1 rn r-rh*'*;11..,- Jannie M. Hansen Statsautoriseret revisor

5 Selskabsoplysninger Selskabet Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Gronningen Bramming Telefon: Telefax: Hjemmeside: ernvarme.net Bestyrelse Driftschef Pengeinstitut Revision CVR-nr: Stiftet: 1. januar 195 Hjemsted: Regnskabsir: l. maj - 3. april Henning Gyldenlev, formand Folmer Pultz, nestformand Jacob Juhl Christensen Poul Thiim Johannes Hansen Steen Thogersen Danske Bank Strandbygade 2 67 EsQerg Esbjerg Kommune Jsm M. Schmidt Statsautoriseret Revisionsanpadsselskab Seminarievej I A 676 Ribe

6 Ledelsesberetning Varkets drift A.rsopgorelsen viser en overdakning pa 7,1 mio. k., hvoraf ca.l,8 mio. kr. overfsres til fast bidrag for neste hr og ca. 5,2 mio. kr. er tilbagefort til forbrugere og andelshavere ved nedsattelse af forbrugsprisen fra,38 kr. pr. kwh til,3 k. og det faste bidrag fra 28,8 k. pr d til 26,1 ki., og fia,32 kr./waft til,29 kr. Overdakningen pa 7,1 mio. kr. bestar af mindre udgiffer til gas og oget indtjening p6 el p& trods af fl driftstimer pa el producerende motoranleg, dette skyldes primert lav gennemsnitlig spotpris, som giver hojt gmndbelob. Grundbelsbet bortfalder med udgangen af 218. Bramming Fjemvarme afuenter hvilke politiske tiltag der udformes for at holde el producerende anleeg som beredskab. Det er vigtigt, at der sker en afklaring af dette sporgsmal herunder hvordan beredskabet afregnes, da der budgetteres med et gtundbelob pl ca. 12. mio- kr. til neste 6r. De fa driftstimer har samtidig betydet mindre udgifter til produktion, vedligehold og administration. De nye A conto priser for er beregnet til,34 kr. pr. kwh i forbrugspris, et fald pi 4 ore pr' kwh, hvilket skyldes mindre udgiffer til gas og et hojere grundbel,ob. Det faste bidrag fastholdes uendret p6 28,8 k. pr. m'z og,32 k./watt pa grund af overdekning pa I,8 mio. k. fra varme6ret For et standardhus pi 13 rn, med et varmeforbrug pt 18.1 kwh er der tale om et fald pi 7o/o pl varmeprisen til kr. incl. moms. Heraf udgor afgiften kr. og moms kr. Renovering af vort ledningsnet pi Forsfhiavej, Gronningen sst og ultimo 214 pa G1'velvej kan folges pa verkets hjemmeside. Der udsendes ogsa SMS til mobiltelefon omkring renovering af ledningsnet. Det er vigtigt med fortsat rcnovering afde eldre ledningsnet. Sidste ar har det betydet en reduktion pil94 MWh i varmetab svarende til 7 o/o. Energiaftalen af marts 212 mellem Folketingets partier Energiforliget fra 212, hvor det politiske mil var en halvering af det fossile brendselsforbrug i 22 og endelig udfasning af fossile brandsler til opvarmning i 235, havde Bramming Fjemvarme kontakt til den tidligere klima- og energimister, hvor der blev lovet en opfolgring af analyser pa Energiaffalen, herunder hvilken rolle de naturgasbaserede decentrale kraftvarmevaerker som Bramming Fjemvarme skulle spille i fremtiden. Ved den seneste regeringsrokade blev der udpeget en ny klirna-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Pctersen, og via vort netverk har der veret afholdt et msde med den nye minister og der vil blive {iemlagt en analyse af energisektorens tilskuds- og afgiftssystem ved udgangen af 214. Fn Bramming Fjemvarme onsker bestyrelsen fortsat, at de forskellige afgifter reduceres eller helt afskaffes. Der er ikke brug for at opfinde flere afgifter pa femvarme, men derimod mere holdbare og fleksible losninger, herunder frit valg af breendsel uden tvangsbinding af gas. Udbygning af{iernvarme i nye udstykninger I efteraret 213 skev besty.relsen for Bramming Fjemvarme til Esbjerg Kommune for at gore opm erksom pe den seneste politiske udvikling med de voldsomt stigende afgifter, hvor Bramming Fjemvarrne for indeverende ikke kan konkurrere i forhold til individuel jordvarme. I den sidste nye udstykning i Sonderparken forsynes flere nybygrringer med individuel jordvarme, og hvis ikke der er fuld lilslufning i de nye udstykningsomrader medfsrer det problemer for varket med fremlsbs-ternperaturen og et for hojt ledningstab. Bestyrelsen for Bramming Fjernvarme har ud fra de nugaldende forudsatninger valgt ikke at udbygge fi emvarmenettet i nye udstykninger.

7 Ledelsesberetning Regeringens vrckstplan I maj 214 fremlagde Regeringen en vakstplan, hvor der skal ske effektiviseringer i energi-branchen for 3,3 milliarder kr. i 22, hvoraf fi ernvarme sektoren skal effellivisere for 5 mio.kr. Vakstpakken indeholder en forbedring for fernvarmekunder med afskaffelse af forsyningssikkerhedsafgiften, som vil betyde en gennemsnitlig besparelse pi 1.1 kr. pr. husstand, og Bramming Fjemvarme afuenter nu den endelige vedtagelse af forslaget. Dansk Fjemvarme understregede i forbindelse med statsministerens presentation af regeringens vekstinitiativer, at vejen frem mod storre vakst er mindre bavl og bureaukrati, og det kan varket fuldt ud tilslutte. Regerir:gens mil er i 215 at et konkret forslag til en ny regulering af den kollektive varmeforsyning. Fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem Den nye minister har meddelt, at temvamre er den bedst tenkelige opvarmningsform, og ministeren gleder sig til den nye generation af f emvarme, hvor der kommer et samspil med vindkaft, det er ikke nemt at agere, nir der hele tiden fra politisk hold kommer nye signaler. Bestyrelsen for Bramming Fjemvarme vil afuente den politiske situation, inden der tages endelig stilling til vores rolle i det fremtidige energisystem. Verket har fortsat en godkendelse til etablering af en 12 MW elkedel, hvis det bliver aktuelt. Bestyrelsen overvejede i juni et tilksb af nabognrnden til erhvervsformil med henblik pi en eventuel fremtidig udvidelse, men bestyrelsen har droppa muligheden pe grund af galdende miljoregler for kraftvarmeverker.

8 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Arsregnskabet for Bramming Fjemvarme A.m.b.a. for er udarbejdet i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg afenkelte regler for klasse C- selskaber. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste Ar og aflaegges i danske kroner. Generelt om indregning og miling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indt gter indregnes i resultatopgorelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes verdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsverdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgorelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opne Arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrirminger og hensatte forpligtelser samt tilbagefsrsler som folge af endrede regnskabsmassige sksn af belob, der tidligere har varet indregnet i resultatopgorelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets verdi kan males pilideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fiemtidige skonomiske fordele vil frag6 selskabet, og forpliglelsens verdi kan miles p6lideligl. Ved fsrste indregning miles altiver og forpliglelser til kostpris. Efterfolgende miles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt. Visse frnansielle aktiver og forpliglelser miles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over lsbetiden. Arnortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tilleg/fiadrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kosprisen og det nomi:relle belob. Herved fordeles kurstab og -gevinst over lsbetiden. Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden Arsregnskabet aflagges, og som be- eller afkrafter forhold, der eksisterer pi balancedagen. HVILE-I-SIG-SELV PRINCIPPET Over- og underdekninger Selskabet er underlagt det serlige "hvile-i-sig-selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfsrer, at Arets over- eller underdekning skal indregnes i efterfolgende lrs priser. Tidmeessig forskelle i forbrugerbetrlinger Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanleg og andre anlag indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforslmingslovens regler om afskrininger og henlaggelser og er udtryk for forbrugemes finansiering af anlagsinvesteringer. I Arsrapporten indregnes afslrivningeme over aktivemes forventede brugstid. Tidsmessige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i arsrapporten udtrykker saledes enten en udskudt eller fremskudt baaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmessige vardi, der vil udlipes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller galdsforpligtelser.

9 Anvendt regnskabspraksis RESI,JLTATOPGORELSEN Nettoomsetning Nettoomsetningen omfafter varmeleverancer samt salg vedrsrende el-produktion. Herudover indeholder nettoomseetnngen faste afgifter. Nettoomsetningen indregnes eksl. moms og afgifter opkrevet pi vegne af tredjepart. Arets over- eller underdakning indregnes som en serskilt korreklionspost til i resultatopgorel sen. Produktionsomkostninger Produktionsomlostninger omfatter de omkostninger, der er medgiet til at opna arets omsetning. I kostprisen indgar rivarer, hjelpematerialeq direkte lsn og indirekte produktionsomkostninger sisom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat. Varmetab i distributionsnettet er overfsrt til distributionsomkostninger pa baggnrnd af faktisk opmilt ledningstab. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger vedrsrende distributionsopgaven, herunder reparation og vedligeholdelse af ledningsnet og milere, afskrivning af ledningstab, varmetab i distributionsnettet og driftsledelse. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, lon til administrationspersonale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. PSO/Energibesparelse pso/energibesparelser indeholder omkostninger i forbindelse med opnielse af energibesparepoint. Andre driftsindtegter og -omkostninger Andre driftsindtegter og -omkostninger indeholder repskabsposter af sekunder karakter i forhold til virksornhedens akliviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlegsaktiver. Finansielle indtegter og omkostninger Finansielle og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belsb, der vedrsrer regnskabslret. Finansielle poster omfatter renteindtegter og -omkostninger. Skat af Arets resultrt Arets skat, som bestar af irets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfores til Arets resultat, og direkte pi egenkapitalen med den del, der kan henfsres til posteringer direkte pi egenkapitalen. BALANCEN Materieue anlegsaktiver Materielle anlegsaktiver m6les til kostpris med fradrag afakkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgnrndlaget er kostpris med fradrag af forventet restv erdi efter afsluttet brugstid. Kosprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

10 Anvendt regnskabspraksis Der foretages lineeere afskrivninger baseret pa folgende vurdering af aklivemes forventede brugstider: Bruqstid Ejendom, gadenet, fyringsanleg og kraftvarmeverk 8-15 Ar Varevogne og milere 5 - l dr Varebeholdninger Varebeholdninger miles til kostpris efter FlFO-metoden. I tilfelde, hvor nettorealisationsverdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere verdi. Tilgodehavender Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel verdi. Vardien reduceres rned nedskrivning til imodegielse af forventede tab. Nedskrir.ninger til tab opgores pa grundlag afen individuel vurdering afde enkelte tilgodehavender. Periodeafgrcensningsposter Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrsrende efterfolgende regnskabsar. Greldsforpliglelser Prioritetsgaeld er seiedes melt til amortiseret kostpris, der for kontantlan svarer til l8nets restgeld. Andre galdsforpligtelser, som omfatter gald til leverandsrer samt anden meles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel verdi. Pengestremsopgorelse Pengestromsopgorelsen viser selskabets pengestrsmme for iret opdelt pi drifts-, investerings- og finansieringsakfivitet, Arets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved Arets begyndelse og slutning. Pengestrom frs driftsaktivitet Pengestrom fra driftsaktiviteten opgores som 6rets resultat reguleret for endring i driftskapitalen og ikkekontante resultatposter som af- og nedskrir.ninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter minus kortfristede geldsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgir i likvider. Pengestrom frr investeringsrktivitet Pengestrom fia investeringsaktiviteten omfatter pengestrorrme fra kob og salg af immaterielle, rnaterielle og fi nansielle anlagsaktiver. Pengestrrm frs fi nansieringsrktivitet Pengeshsm fia finansieringsaktiviteten omfatter pengestrsmme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede galdsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltageme. Likvider Likvide midler best6r af posteme "Likvide beholdninger" og "Verdipapirer" under omseetningsaktiver. "Vaerdipapirer" bestir af kortfristede veerdipapirer med ubetydelig risiko for vardiaendringer, som uden hindring kan omseettes til likvide beholdninger. Pengestromsopgorelsen kan ikke udledes alene afdet offentliggjorte regnskabsmateriale. l

11 Note Resultatopgorelse l maj til 3. april Fast bidrag Forbrugsbidrag Motivationsbidrag Eget varmeforbrug Elsalg Over/underdekning til indregning i kommende Ars varmepns NETTOOMS.IETNING Produktionsomkostninger D.,EKNINGSBIDRAG Andre eksteme omkostninger 213/r4 Regnskab ) ll.))z EE t r3tr4 2t2tr3 (tkr.) (tkr.) Budget Regnskab t t , INDTJENINGSBIDRAG -2r2,2E3 t< Andre Andre drift somkostninger J REST]LTAT FOR FINANSTELLE POSTER lt9 o 7 Renteindtegter o. lig!. Renteudgi fter o.lign RESULTATFORSKAT Skat af 6rets resultat A,RETS RESULTAT ll

12 Balance 3. Aktiver april Note Kraftvarmeanlag Milere Stromtavle Gadenet SRO/stping Pumper Elellronildvarktoj Kedler Varevogne Materielle anlegsaktiver (tkr,) ojl ANL,4EGSAKTIVER Ror og reparationsmalerialer (malere, smoreolie) Varebeholdninger s Tilslutningsafgifter Tilgodehavende for salg af strom Igangvaerende udstykni-nger Merverdiafgift Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger OMS,4TNINGSAKTIVER ll.r69 AI(TI\TER 23.9r tz

13 Balance 3. april Passiver Note (tkr.) Geld til Kommunekedit Langfristede geldsforpli gtelser Konfiistet andel af langfristede geldsforpligtelser Overdekning til indregning i efterfolgende Ars varmepris Leverandsrer af varer og tjenesteydelser Anden gald Afregning for varmeiret I I Kortfristede grcldsforpligtelser G/ELDSFORPLIGTELSER PASSIVER 23.9r9, E IJ

14 Pengestromsopgorelse Spec, 212n3 213/14 (tkr.).a.rets resultat Arets overforsler Afskri'minger og tab ved salg af driftsmidler, ndring i dri ftskapital Betalte selskabsskatter PENGESTROMME FRA DRIFTSKAPITAL Investeringer i materielle anlegsaldiver, netto PENGESTROMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Afdrag pa langfristet geeld PENGESTROMME FRA FINANSIERINGSSAKTIVITET /ENDRINGER I LIKVIDER Likvider pr. I. maj 2 I 3 -t ; r31.76r s s.682 -l.j /o LIKVIDER PR.3. APRIL 2OI

15 Noter 213^4 Regnskab 213/14 (tkr.) Budget 212t13 (tkr.) Regnskab Over/underdrekning til indregning i kommende lrs varmepris Overfsrt til kommende Ar Overfort fi:a tidligere Ar Overfsrt til kommende ir + I t r Produktionsomkostninger Brendsel Produhionsomkostninger i swigt Vedligeholdelse produktionsapparat Afskrivninger Ovrige produklionsanleeg EI Driftsledelse Ovrig styring Overforsel af ledningstab t , l9 -).)v / IJ r l5

16 Noter 213n4 Regnskab 213tr4 (tkr.) Budget 212n3 (tkr.) Regnskab Andre eksterne omkostninger Distributionsomkostning r Hoved- og stikledningsreparation MAlerudgifter Mileraflasning Driftsledelse Ledningstegning Overforsel af ledningstab 4.'t JI 22 ).)vo E.412 Administrationsomkostninger Bestl,relseshonorar Udgifter vedr. bestyelse og generalforsamling kdelse Administrationsudgift er IT-udgifter Revision Juridisk og teknisk assistance Owige administrationsudgift er I ll) ll) 2l t l.7sl PSO/Energibesparelse Omkostninger ifm. opfyldelse af energispareforpligtelsen t6t r r.22 16

17 Noter 213/14 Regnskab 213n4 (tkr.) Budget 212n3 (tkr.) Regnskab Andre driftsindtegter Gebyrer Udlejning, anteme Konsulenthonorar Godtgorelse stilstandsvarme inkl. renter It , Andre driftsomkostninger Gebyrer Renteindtegter o. lign. Medlemmer Pengeinstitutter Modtagne kontantrabatter I ) o Renteudgifter o.lign. Pengeinstitutter Kommunekredit E16 36 Langfristede geldsforpligtelser ys 213 Geld i rlt 3t4 214 Geld i alt Afdrag neste lr Restgeld efter 5 [r Gald til Kommunekredit t7

18 Noter Overdakning til indregning i efterfolgende Ars varmepris Overfort til kommende ir Overfsrt til kommende ir * 1 2r (tkr.) Anden geld A-skat, sociale udgifter, lon og feriepenge Skyldige omkostninger Forudbetalte omkostninger Igangvaerende udstykninger Periodiserede renter s JZ

19 Noter EE 3t E E at F N F JE F \ o1 N x i.- N s E.! t- F (D t-.e l3.> t o N G' o ;E x6 t o) q.g I Jo o E 6 J o tt) -a c G <,9 8? 26.zv E N d rl ni o ii F,rt N e 4 F o at E F F N d r2 u; o 1! E o u- Er E EE 9,6 g* <E N lo t! 6 t^ 4.E EE ea 'u! ee 2 a g t9 IE E F. E 6{ 6o a g8 ge ge F.' E:,5S ot o 'i= th a: IAF nd :q.eg 3'g FE n6 2E F,o c-e FE EF li6 F a? ci t9 F6 6F -E TE E E i: J! 2 c.i a ts c 6 d.9.o I U' d(t tt { s.e l'?

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere