SCHMIDT TOR[..,{ M. Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Arsrapport for 2013/14. Gronningen 7, Bramming. (CVR-nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHMIDT TOR[..,{ M. Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Arsrapport for 2013/14. Gronningen 7, Bramming. (CVR-nr. 63 44 63 19)"

Transkript

1 TOR[..,{ M. A' SCHMIDT Statsautoriserede Revisorer Seminarievei I A 676 Ribe Telelon 75 4l Ielelax 75 4l Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Gronningen 7, Bramming (CVR-nr ) Arsrapport for 213/14

2 Indholdsfortegnelse Pfltegninger LedelsespAtegning Den uafhaengige revisors erklaring 3 4 Ledelsesberetning mv. Selskabsoplysninger Ledelsesberetning 5 6 Arsregnskab 1. naj april 214 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse Balanc Pengestromsopgorelse Noter 8 1l

3 LedelsespAtegning Bestyrelsen og driftschefen har dags dato behandlet og godkendt lrsrapporten for perioden 1. maj april 214 for Bramming Fjemvarme A.m.b.a.. Arsrapporten aflagges i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at ersrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 3, april 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestromme for perioden 1, maj april 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brammiug, den 11. juni 214 Driftschef & 4?- Steen Tbsgerser/ Bestyrelse -r///a^z- HenninfGyldenlev Formand A"/e;- Poul Thiim ---rl t+ d-/-l,mt(lzntt- Jacob Juhl Cbristensen

4 Den ualhrngige revisors erklering Til ledelsen af Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Vi har revideret irsregnskabet for Bramming Fjemvarme A.m.b.a. for perioden l. maj api.l214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balanc, pengestromsopgorelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes eft er Arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for regnskabet Selskabets ledelse er ansvarlig for udarbejdelsen et arsregnskab, der givet et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den intem kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konllusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfsrt revisionen i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kaver, at vi overholder etiske kav samt planlagger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandtnger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i trsregnskabet. De valgte revisionshandlinger a{hanger af revisors wrdering, herunder wrdering af risici for vasentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne s$des besvigelser eller fejl. Ved risikolurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et Arsregnskab, det giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstandighedeme, men ikke at udfykke en konklusion om effektiviteten af selskabets inteme kontrol. En revision omfatter endvidere wrdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige, samt den den samlede praesentation af Arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opneede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konllusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. april 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrsmme for perioden l. maj april 214 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Udtrlelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til irsregnskabsloven gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den udfsrte revision af arsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med irsregnskabet. Ribe, Jsrrl I l. juni 214 Schmidt Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 1 rn r-rh*'*;11..,- Jannie M. Hansen Statsautoriseret revisor

5 Selskabsoplysninger Selskabet Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Gronningen Bramming Telefon: Telefax: Hjemmeside: ernvarme.net Bestyrelse Driftschef Pengeinstitut Revision CVR-nr: Stiftet: 1. januar 195 Hjemsted: Regnskabsir: l. maj - 3. april Henning Gyldenlev, formand Folmer Pultz, nestformand Jacob Juhl Christensen Poul Thiim Johannes Hansen Steen Thogersen Danske Bank Strandbygade 2 67 EsQerg Esbjerg Kommune Jsm M. Schmidt Statsautoriseret Revisionsanpadsselskab Seminarievej I A 676 Ribe

6 Ledelsesberetning Varkets drift A.rsopgorelsen viser en overdakning pa 7,1 mio. k., hvoraf ca.l,8 mio. kr. overfsres til fast bidrag for neste hr og ca. 5,2 mio. kr. er tilbagefort til forbrugere og andelshavere ved nedsattelse af forbrugsprisen fra,38 kr. pr. kwh til,3 k. og det faste bidrag fra 28,8 k. pr d til 26,1 ki., og fia,32 kr./waft til,29 kr. Overdakningen pa 7,1 mio. kr. bestar af mindre udgiffer til gas og oget indtjening p6 el p& trods af fl driftstimer pa el producerende motoranleg, dette skyldes primert lav gennemsnitlig spotpris, som giver hojt gmndbelob. Grundbelsbet bortfalder med udgangen af 218. Bramming Fjemvarme afuenter hvilke politiske tiltag der udformes for at holde el producerende anleeg som beredskab. Det er vigtigt, at der sker en afklaring af dette sporgsmal herunder hvordan beredskabet afregnes, da der budgetteres med et gtundbelob pl ca. 12. mio- kr. til neste 6r. De fa driftstimer har samtidig betydet mindre udgifter til produktion, vedligehold og administration. De nye A conto priser for er beregnet til,34 kr. pr. kwh i forbrugspris, et fald pi 4 ore pr' kwh, hvilket skyldes mindre udgiffer til gas og et hojere grundbel,ob. Det faste bidrag fastholdes uendret p6 28,8 k. pr. m'z og,32 k./watt pa grund af overdekning pa I,8 mio. k. fra varme6ret For et standardhus pi 13 rn, med et varmeforbrug pt 18.1 kwh er der tale om et fald pi 7o/o pl varmeprisen til kr. incl. moms. Heraf udgor afgiften kr. og moms kr. Renovering af vort ledningsnet pi Forsfhiavej, Gronningen sst og ultimo 214 pa G1'velvej kan folges pa verkets hjemmeside. Der udsendes ogsa SMS til mobiltelefon omkring renovering af ledningsnet. Det er vigtigt med fortsat rcnovering afde eldre ledningsnet. Sidste ar har det betydet en reduktion pil94 MWh i varmetab svarende til 7 o/o. Energiaftalen af marts 212 mellem Folketingets partier Energiforliget fra 212, hvor det politiske mil var en halvering af det fossile brendselsforbrug i 22 og endelig udfasning af fossile brandsler til opvarmning i 235, havde Bramming Fjemvarme kontakt til den tidligere klima- og energimister, hvor der blev lovet en opfolgring af analyser pa Energiaffalen, herunder hvilken rolle de naturgasbaserede decentrale kraftvarmevaerker som Bramming Fjemvarme skulle spille i fremtiden. Ved den seneste regeringsrokade blev der udpeget en ny klirna-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Pctersen, og via vort netverk har der veret afholdt et msde med den nye minister og der vil blive {iemlagt en analyse af energisektorens tilskuds- og afgiftssystem ved udgangen af 214. Fn Bramming Fjemvarme onsker bestyrelsen fortsat, at de forskellige afgifter reduceres eller helt afskaffes. Der er ikke brug for at opfinde flere afgifter pa femvarme, men derimod mere holdbare og fleksible losninger, herunder frit valg af breendsel uden tvangsbinding af gas. Udbygning af{iernvarme i nye udstykninger I efteraret 213 skev besty.relsen for Bramming Fjemvarme til Esbjerg Kommune for at gore opm erksom pe den seneste politiske udvikling med de voldsomt stigende afgifter, hvor Bramming Fjemvarrne for indeverende ikke kan konkurrere i forhold til individuel jordvarme. I den sidste nye udstykning i Sonderparken forsynes flere nybygrringer med individuel jordvarme, og hvis ikke der er fuld lilslufning i de nye udstykningsomrader medfsrer det problemer for varket med fremlsbs-ternperaturen og et for hojt ledningstab. Bestyrelsen for Bramming Fjernvarme har ud fra de nugaldende forudsatninger valgt ikke at udbygge fi emvarmenettet i nye udstykninger.

7 Ledelsesberetning Regeringens vrckstplan I maj 214 fremlagde Regeringen en vakstplan, hvor der skal ske effektiviseringer i energi-branchen for 3,3 milliarder kr. i 22, hvoraf fi ernvarme sektoren skal effellivisere for 5 mio.kr. Vakstpakken indeholder en forbedring for fernvarmekunder med afskaffelse af forsyningssikkerhedsafgiften, som vil betyde en gennemsnitlig besparelse pi 1.1 kr. pr. husstand, og Bramming Fjemvarme afuenter nu den endelige vedtagelse af forslaget. Dansk Fjemvarme understregede i forbindelse med statsministerens presentation af regeringens vekstinitiativer, at vejen frem mod storre vakst er mindre bavl og bureaukrati, og det kan varket fuldt ud tilslutte. Regerir:gens mil er i 215 at et konkret forslag til en ny regulering af den kollektive varmeforsyning. Fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem Den nye minister har meddelt, at temvamre er den bedst tenkelige opvarmningsform, og ministeren gleder sig til den nye generation af f emvarme, hvor der kommer et samspil med vindkaft, det er ikke nemt at agere, nir der hele tiden fra politisk hold kommer nye signaler. Bestyrelsen for Bramming Fjemvarme vil afuente den politiske situation, inden der tages endelig stilling til vores rolle i det fremtidige energisystem. Verket har fortsat en godkendelse til etablering af en 12 MW elkedel, hvis det bliver aktuelt. Bestyrelsen overvejede i juni et tilksb af nabognrnden til erhvervsformil med henblik pi en eventuel fremtidig udvidelse, men bestyrelsen har droppa muligheden pe grund af galdende miljoregler for kraftvarmeverker.

8 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Arsregnskabet for Bramming Fjemvarme A.m.b.a. for er udarbejdet i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg afenkelte regler for klasse C- selskaber. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste Ar og aflaegges i danske kroner. Generelt om indregning og miling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indt gter indregnes i resultatopgorelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes verdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsverdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgorelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opne Arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrirminger og hensatte forpligtelser samt tilbagefsrsler som folge af endrede regnskabsmassige sksn af belob, der tidligere har varet indregnet i resultatopgorelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets verdi kan males pilideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fiemtidige skonomiske fordele vil frag6 selskabet, og forpliglelsens verdi kan miles p6lideligl. Ved fsrste indregning miles altiver og forpliglelser til kostpris. Efterfolgende miles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt. Visse frnansielle aktiver og forpliglelser miles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over lsbetiden. Arnortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tilleg/fiadrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kosprisen og det nomi:relle belob. Herved fordeles kurstab og -gevinst over lsbetiden. Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden Arsregnskabet aflagges, og som be- eller afkrafter forhold, der eksisterer pi balancedagen. HVILE-I-SIG-SELV PRINCIPPET Over- og underdekninger Selskabet er underlagt det serlige "hvile-i-sig-selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfsrer, at Arets over- eller underdekning skal indregnes i efterfolgende lrs priser. Tidmeessig forskelle i forbrugerbetrlinger Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanleg og andre anlag indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforslmingslovens regler om afskrininger og henlaggelser og er udtryk for forbrugemes finansiering af anlagsinvesteringer. I Arsrapporten indregnes afslrivningeme over aktivemes forventede brugstid. Tidsmessige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i arsrapporten udtrykker saledes enten en udskudt eller fremskudt baaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmessige vardi, der vil udlipes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller galdsforpligtelser.

9 Anvendt regnskabspraksis RESI,JLTATOPGORELSEN Nettoomsetning Nettoomsetningen omfafter varmeleverancer samt salg vedrsrende el-produktion. Herudover indeholder nettoomseetnngen faste afgifter. Nettoomsetningen indregnes eksl. moms og afgifter opkrevet pi vegne af tredjepart. Arets over- eller underdakning indregnes som en serskilt korreklionspost til i resultatopgorel sen. Produktionsomkostninger Produktionsomlostninger omfatter de omkostninger, der er medgiet til at opna arets omsetning. I kostprisen indgar rivarer, hjelpematerialeq direkte lsn og indirekte produktionsomkostninger sisom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat. Varmetab i distributionsnettet er overfsrt til distributionsomkostninger pa baggnrnd af faktisk opmilt ledningstab. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger vedrsrende distributionsopgaven, herunder reparation og vedligeholdelse af ledningsnet og milere, afskrivning af ledningstab, varmetab i distributionsnettet og driftsledelse. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, lon til administrationspersonale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. PSO/Energibesparelse pso/energibesparelser indeholder omkostninger i forbindelse med opnielse af energibesparepoint. Andre driftsindtegter og -omkostninger Andre driftsindtegter og -omkostninger indeholder repskabsposter af sekunder karakter i forhold til virksornhedens akliviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlegsaktiver. Finansielle indtegter og omkostninger Finansielle og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belsb, der vedrsrer regnskabslret. Finansielle poster omfatter renteindtegter og -omkostninger. Skat af Arets resultrt Arets skat, som bestar af irets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfores til Arets resultat, og direkte pi egenkapitalen med den del, der kan henfsres til posteringer direkte pi egenkapitalen. BALANCEN Materieue anlegsaktiver Materielle anlegsaktiver m6les til kostpris med fradrag afakkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgnrndlaget er kostpris med fradrag af forventet restv erdi efter afsluttet brugstid. Kosprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

10 Anvendt regnskabspraksis Der foretages lineeere afskrivninger baseret pa folgende vurdering af aklivemes forventede brugstider: Bruqstid Ejendom, gadenet, fyringsanleg og kraftvarmeverk 8-15 Ar Varevogne og milere 5 - l dr Varebeholdninger Varebeholdninger miles til kostpris efter FlFO-metoden. I tilfelde, hvor nettorealisationsverdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere verdi. Tilgodehavender Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel verdi. Vardien reduceres rned nedskrivning til imodegielse af forventede tab. Nedskrir.ninger til tab opgores pa grundlag afen individuel vurdering afde enkelte tilgodehavender. Periodeafgrcensningsposter Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrsrende efterfolgende regnskabsar. Greldsforpliglelser Prioritetsgaeld er seiedes melt til amortiseret kostpris, der for kontantlan svarer til l8nets restgeld. Andre galdsforpligtelser, som omfatter gald til leverandsrer samt anden meles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel verdi. Pengestremsopgorelse Pengestromsopgorelsen viser selskabets pengestrsmme for iret opdelt pi drifts-, investerings- og finansieringsakfivitet, Arets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved Arets begyndelse og slutning. Pengestrom frs driftsaktivitet Pengestrom fra driftsaktiviteten opgores som 6rets resultat reguleret for endring i driftskapitalen og ikkekontante resultatposter som af- og nedskrir.ninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter minus kortfristede geldsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgir i likvider. Pengestrom frr investeringsrktivitet Pengestrom fia investeringsaktiviteten omfatter pengestrorrme fra kob og salg af immaterielle, rnaterielle og fi nansielle anlagsaktiver. Pengestrrm frs fi nansieringsrktivitet Pengeshsm fia finansieringsaktiviteten omfatter pengestrsmme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede galdsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltageme. Likvider Likvide midler best6r af posteme "Likvide beholdninger" og "Verdipapirer" under omseetningsaktiver. "Vaerdipapirer" bestir af kortfristede veerdipapirer med ubetydelig risiko for vardiaendringer, som uden hindring kan omseettes til likvide beholdninger. Pengestromsopgorelsen kan ikke udledes alene afdet offentliggjorte regnskabsmateriale. l

11 Note Resultatopgorelse l maj til 3. april Fast bidrag Forbrugsbidrag Motivationsbidrag Eget varmeforbrug Elsalg Over/underdekning til indregning i kommende Ars varmepns NETTOOMS.IETNING Produktionsomkostninger D.,EKNINGSBIDRAG Andre eksteme omkostninger 213/r4 Regnskab ) ll.))z EE t r3tr4 2t2tr3 (tkr.) (tkr.) Budget Regnskab t t , INDTJENINGSBIDRAG -2r2,2E3 t< Andre Andre drift somkostninger J REST]LTAT FOR FINANSTELLE POSTER lt9 o 7 Renteindtegter o. lig!. Renteudgi fter o.lign RESULTATFORSKAT Skat af 6rets resultat A,RETS RESULTAT ll

12 Balance 3. Aktiver april Note Kraftvarmeanlag Milere Stromtavle Gadenet SRO/stping Pumper Elellronildvarktoj Kedler Varevogne Materielle anlegsaktiver (tkr,) ojl ANL,4EGSAKTIVER Ror og reparationsmalerialer (malere, smoreolie) Varebeholdninger s Tilslutningsafgifter Tilgodehavende for salg af strom Igangvaerende udstykni-nger Merverdiafgift Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger OMS,4TNINGSAKTIVER ll.r69 AI(TI\TER 23.9r tz

13 Balance 3. april Passiver Note (tkr.) Geld til Kommunekedit Langfristede geldsforpli gtelser Konfiistet andel af langfristede geldsforpligtelser Overdekning til indregning i efterfolgende Ars varmepris Leverandsrer af varer og tjenesteydelser Anden gald Afregning for varmeiret I I Kortfristede grcldsforpligtelser G/ELDSFORPLIGTELSER PASSIVER 23.9r9, E IJ

14 Pengestromsopgorelse Spec, 212n3 213/14 (tkr.).a.rets resultat Arets overforsler Afskri'minger og tab ved salg af driftsmidler, ndring i dri ftskapital Betalte selskabsskatter PENGESTROMME FRA DRIFTSKAPITAL Investeringer i materielle anlegsaldiver, netto PENGESTROMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Afdrag pa langfristet geeld PENGESTROMME FRA FINANSIERINGSSAKTIVITET /ENDRINGER I LIKVIDER Likvider pr. I. maj 2 I 3 -t ; r31.76r s s.682 -l.j /o LIKVIDER PR.3. APRIL 2OI

15 Noter 213^4 Regnskab 213/14 (tkr.) Budget 212t13 (tkr.) Regnskab Over/underdrekning til indregning i kommende lrs varmepris Overfsrt til kommende Ar Overfort fi:a tidligere Ar Overfsrt til kommende ir + I t r Produktionsomkostninger Brendsel Produhionsomkostninger i swigt Vedligeholdelse produktionsapparat Afskrivninger Ovrige produklionsanleeg EI Driftsledelse Ovrig styring Overforsel af ledningstab t , l9 -).)v / IJ r l5

16 Noter 213n4 Regnskab 213tr4 (tkr.) Budget 212n3 (tkr.) Regnskab Andre eksterne omkostninger Distributionsomkostning r Hoved- og stikledningsreparation MAlerudgifter Mileraflasning Driftsledelse Ledningstegning Overforsel af ledningstab 4.'t JI 22 ).)vo E.412 Administrationsomkostninger Bestl,relseshonorar Udgifter vedr. bestyelse og generalforsamling kdelse Administrationsudgift er IT-udgifter Revision Juridisk og teknisk assistance Owige administrationsudgift er I ll) ll) 2l t l.7sl PSO/Energibesparelse Omkostninger ifm. opfyldelse af energispareforpligtelsen t6t r r.22 16

17 Noter 213/14 Regnskab 213n4 (tkr.) Budget 212n3 (tkr.) Regnskab Andre driftsindtegter Gebyrer Udlejning, anteme Konsulenthonorar Godtgorelse stilstandsvarme inkl. renter It , Andre driftsomkostninger Gebyrer Renteindtegter o. lign. Medlemmer Pengeinstitutter Modtagne kontantrabatter I ) o Renteudgifter o.lign. Pengeinstitutter Kommunekredit E16 36 Langfristede geldsforpligtelser ys 213 Geld i rlt 3t4 214 Geld i alt Afdrag neste lr Restgeld efter 5 [r Gald til Kommunekredit t7

18 Noter Overdakning til indregning i efterfolgende Ars varmepris Overfort til kommende ir Overfsrt til kommende ir * 1 2r (tkr.) Anden geld A-skat, sociale udgifter, lon og feriepenge Skyldige omkostninger Forudbetalte omkostninger Igangvaerende udstykninger Periodiserede renter s JZ

19 Noter EE 3t E E at F N F JE F \ o1 N x i.- N s E.! t- F (D t-.e l3.> t o N G' o ;E x6 t o) q.g I Jo o E 6 J o tt) -a c G <,9 8? 26.zv E N d rl ni o ii F,rt N e 4 F o at E F F N d r2 u; o 1! E o u- Er E EE 9,6 g* <E N lo t! 6 t^ 4.E EE ea 'u! ee 2 a g t9 IE E F. E 6{ 6o a g8 ge ge F.' E:,5S ot o 'i= th a: IAF nd :q.eg 3'g FE n6 2E F,o c-e FE EF li6 F a? ci t9 F6 6F -E TE E E i: J! 2 c.i a ts c 6 d.9.o I U' d(t tt { s.e l'?

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

4. Fremlaggelse af budget for indevarende drifts 6r. 6. Forslag fra andelshaverne. - Henning Gyldenlev - Folmer Pultz - Jacob Juhl Christensen

4. Fremlaggelse af budget for indevarende drifts 6r. 6. Forslag fra andelshaverne. - Henning Gyldenlev - Folmer Pultz - Jacob Juhl Christensen BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordiner generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRATSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøns Kraftvarmeværk A.m.b.A CVR nr. 19 44 59 33 Årsrapport 2014/15 (20. regnskabsår) Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk,

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10 CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.14-31.03.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. CVR nr. 14 90 95 16 Årsrapport 2013/2014 (55. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling Egtved, den 21/10 2014 dirigent

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.15-31.03.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR

LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 70 LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted. Intern årsrapport for. 1. april 2015-31. marts 2016. CVR-nr.

Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted. Intern årsrapport for. 1. april 2015-31. marts 2016. CVR-nr. Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32285201 Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. Løsningvej 26, 8722 Hedensted Intern årsrapport for 1. april 2015-31.

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Vandsamarbejde Sjælland A/S

Vandsamarbejde Sjælland A/S Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nr. 30 53 54 13 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2008/09 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Baggesens Vej 90 N, DK-8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rønne Varme A/S. CVR nr. 32 94 58 80. Årsrapport 2012-13. 4. regnskabsår

Rønne Varme A/S. CVR nr. 32 94 58 80. Årsrapport 2012-13. 4. regnskabsår Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 58 80 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 Rønne Varme A/S CVR nr. 32 94 58 80 Årsrapport 2012-13 4. regnskabsår

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114 Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 31179114 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Bjarne Iversen Dirigent TimeVision Frederiksberg

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 21 sider 2445656_1.DOC Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energy Light ApS. Årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt. Dirigent. Kenni Steen Andersen. CVR-nr.

Energy Light ApS. Årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt. Dirigent. Kenni Steen Andersen. CVR-nr. Energy Light ApS CVR-nr. 34 07 87 69 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01 2015 Dirigent Kenni Steen Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby Diplomvej 381 2800 Kgs. Lyngby (CVR nr. 34 53 82 47) Årsregnskab for året 2014 (3. regnskabsår) Fremlagt

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere