SCHMIDT TOR[..,{ M. Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Arsrapport for 2013/14. Gronningen 7, Bramming. (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHMIDT TOR[..,{ M. Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Arsrapport for 2013/14. Gronningen 7, Bramming. (CVR-nr. 63 44 63 19)"

Transkript

1 TOR[..,{ M. A' SCHMIDT Statsautoriserede Revisorer Seminarievei I A 676 Ribe Telelon 75 4l Ielelax 75 4l Brammin g Fj-. ernvarme A. m.b. a. Gronningen 7, Bramming (CVR-nr ) Arsrapport for 213/14

2 Indholdsfortegnelse Pfltegninger LedelsespAtegning Den uafhaengige revisors erklaring 3 4 Ledelsesberetning mv. Selskabsoplysninger Ledelsesberetning 5 6 Arsregnskab 1. naj april 214 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse Balanc Pengestromsopgorelse Noter 8 1l

3 LedelsespAtegning Bestyrelsen og driftschefen har dags dato behandlet og godkendt lrsrapporten for perioden 1. maj april 214 for Bramming Fjemvarme A.m.b.a.. Arsrapporten aflagges i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at ersrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 3, april 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestromme for perioden 1, maj april 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brammiug, den 11. juni 214 Driftschef & 4?- Steen Tbsgerser/ Bestyrelse -r///a^z- HenninfGyldenlev Formand A"/e;- Poul Thiim ---rl t+ d-/-l,mt(lzntt- Jacob Juhl Cbristensen

4 Den ualhrngige revisors erklering Til ledelsen af Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Vi har revideret irsregnskabet for Bramming Fjemvarme A.m.b.a. for perioden l. maj api.l214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balanc, pengestromsopgorelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes eft er Arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for regnskabet Selskabets ledelse er ansvarlig for udarbejdelsen et arsregnskab, der givet et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den intem kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konllusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfsrt revisionen i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kaver, at vi overholder etiske kav samt planlagger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandtnger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i trsregnskabet. De valgte revisionshandlinger a{hanger af revisors wrdering, herunder wrdering af risici for vasentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne s$des besvigelser eller fejl. Ved risikolurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et Arsregnskab, det giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstandighedeme, men ikke at udfykke en konklusion om effektiviteten af selskabets inteme kontrol. En revision omfatter endvidere wrdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige, samt den den samlede praesentation af Arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opneede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konllusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. april 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrsmme for perioden l. maj april 214 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Udtrlelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til irsregnskabsloven gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den udfsrte revision af arsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med irsregnskabet. Ribe, Jsrrl I l. juni 214 Schmidt Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 1 rn r-rh*'*;11..,- Jannie M. Hansen Statsautoriseret revisor

5 Selskabsoplysninger Selskabet Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Gronningen Bramming Telefon: Telefax: Hjemmeside: ernvarme.net Bestyrelse Driftschef Pengeinstitut Revision CVR-nr: Stiftet: 1. januar 195 Hjemsted: Regnskabsir: l. maj - 3. april Henning Gyldenlev, formand Folmer Pultz, nestformand Jacob Juhl Christensen Poul Thiim Johannes Hansen Steen Thogersen Danske Bank Strandbygade 2 67 EsQerg Esbjerg Kommune Jsm M. Schmidt Statsautoriseret Revisionsanpadsselskab Seminarievej I A 676 Ribe

6 Ledelsesberetning Varkets drift A.rsopgorelsen viser en overdakning pa 7,1 mio. k., hvoraf ca.l,8 mio. kr. overfsres til fast bidrag for neste hr og ca. 5,2 mio. kr. er tilbagefort til forbrugere og andelshavere ved nedsattelse af forbrugsprisen fra,38 kr. pr. kwh til,3 k. og det faste bidrag fra 28,8 k. pr d til 26,1 ki., og fia,32 kr./waft til,29 kr. Overdakningen pa 7,1 mio. kr. bestar af mindre udgiffer til gas og oget indtjening p6 el p& trods af fl driftstimer pa el producerende motoranleg, dette skyldes primert lav gennemsnitlig spotpris, som giver hojt gmndbelob. Grundbelsbet bortfalder med udgangen af 218. Bramming Fjemvarme afuenter hvilke politiske tiltag der udformes for at holde el producerende anleeg som beredskab. Det er vigtigt, at der sker en afklaring af dette sporgsmal herunder hvordan beredskabet afregnes, da der budgetteres med et gtundbelob pl ca. 12. mio- kr. til neste 6r. De fa driftstimer har samtidig betydet mindre udgifter til produktion, vedligehold og administration. De nye A conto priser for er beregnet til,34 kr. pr. kwh i forbrugspris, et fald pi 4 ore pr' kwh, hvilket skyldes mindre udgiffer til gas og et hojere grundbel,ob. Det faste bidrag fastholdes uendret p6 28,8 k. pr. m'z og,32 k./watt pa grund af overdekning pa I,8 mio. k. fra varme6ret For et standardhus pi 13 rn, med et varmeforbrug pt 18.1 kwh er der tale om et fald pi 7o/o pl varmeprisen til kr. incl. moms. Heraf udgor afgiften kr. og moms kr. Renovering af vort ledningsnet pi Forsfhiavej, Gronningen sst og ultimo 214 pa G1'velvej kan folges pa verkets hjemmeside. Der udsendes ogsa SMS til mobiltelefon omkring renovering af ledningsnet. Det er vigtigt med fortsat rcnovering afde eldre ledningsnet. Sidste ar har det betydet en reduktion pil94 MWh i varmetab svarende til 7 o/o. Energiaftalen af marts 212 mellem Folketingets partier Energiforliget fra 212, hvor det politiske mil var en halvering af det fossile brendselsforbrug i 22 og endelig udfasning af fossile brandsler til opvarmning i 235, havde Bramming Fjemvarme kontakt til den tidligere klima- og energimister, hvor der blev lovet en opfolgring af analyser pa Energiaffalen, herunder hvilken rolle de naturgasbaserede decentrale kraftvarmevaerker som Bramming Fjemvarme skulle spille i fremtiden. Ved den seneste regeringsrokade blev der udpeget en ny klirna-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Pctersen, og via vort netverk har der veret afholdt et msde med den nye minister og der vil blive {iemlagt en analyse af energisektorens tilskuds- og afgiftssystem ved udgangen af 214. Fn Bramming Fjemvarme onsker bestyrelsen fortsat, at de forskellige afgifter reduceres eller helt afskaffes. Der er ikke brug for at opfinde flere afgifter pa femvarme, men derimod mere holdbare og fleksible losninger, herunder frit valg af breendsel uden tvangsbinding af gas. Udbygning af{iernvarme i nye udstykninger I efteraret 213 skev besty.relsen for Bramming Fjemvarme til Esbjerg Kommune for at gore opm erksom pe den seneste politiske udvikling med de voldsomt stigende afgifter, hvor Bramming Fjemvarrne for indeverende ikke kan konkurrere i forhold til individuel jordvarme. I den sidste nye udstykning i Sonderparken forsynes flere nybygrringer med individuel jordvarme, og hvis ikke der er fuld lilslufning i de nye udstykningsomrader medfsrer det problemer for varket med fremlsbs-ternperaturen og et for hojt ledningstab. Bestyrelsen for Bramming Fjernvarme har ud fra de nugaldende forudsatninger valgt ikke at udbygge fi emvarmenettet i nye udstykninger.

7 Ledelsesberetning Regeringens vrckstplan I maj 214 fremlagde Regeringen en vakstplan, hvor der skal ske effektiviseringer i energi-branchen for 3,3 milliarder kr. i 22, hvoraf fi ernvarme sektoren skal effellivisere for 5 mio.kr. Vakstpakken indeholder en forbedring for fernvarmekunder med afskaffelse af forsyningssikkerhedsafgiften, som vil betyde en gennemsnitlig besparelse pi 1.1 kr. pr. husstand, og Bramming Fjemvarme afuenter nu den endelige vedtagelse af forslaget. Dansk Fjemvarme understregede i forbindelse med statsministerens presentation af regeringens vekstinitiativer, at vejen frem mod storre vakst er mindre bavl og bureaukrati, og det kan varket fuldt ud tilslutte. Regerir:gens mil er i 215 at et konkret forslag til en ny regulering af den kollektive varmeforsyning. Fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem Den nye minister har meddelt, at temvamre er den bedst tenkelige opvarmningsform, og ministeren gleder sig til den nye generation af f emvarme, hvor der kommer et samspil med vindkaft, det er ikke nemt at agere, nir der hele tiden fra politisk hold kommer nye signaler. Bestyrelsen for Bramming Fjemvarme vil afuente den politiske situation, inden der tages endelig stilling til vores rolle i det fremtidige energisystem. Verket har fortsat en godkendelse til etablering af en 12 MW elkedel, hvis det bliver aktuelt. Bestyrelsen overvejede i juni et tilksb af nabognrnden til erhvervsformil med henblik pi en eventuel fremtidig udvidelse, men bestyrelsen har droppa muligheden pe grund af galdende miljoregler for kraftvarmeverker.

8 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Arsregnskabet for Bramming Fjemvarme A.m.b.a. for er udarbejdet i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg afenkelte regler for klasse C- selskaber. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste Ar og aflaegges i danske kroner. Generelt om indregning og miling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indt gter indregnes i resultatopgorelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes verdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsverdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgorelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opne Arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrirminger og hensatte forpligtelser samt tilbagefsrsler som folge af endrede regnskabsmassige sksn af belob, der tidligere har varet indregnet i resultatopgorelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets verdi kan males pilideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fiemtidige skonomiske fordele vil frag6 selskabet, og forpliglelsens verdi kan miles p6lideligl. Ved fsrste indregning miles altiver og forpliglelser til kostpris. Efterfolgende miles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt. Visse frnansielle aktiver og forpliglelser miles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over lsbetiden. Arnortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tilleg/fiadrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kosprisen og det nomi:relle belob. Herved fordeles kurstab og -gevinst over lsbetiden. Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden Arsregnskabet aflagges, og som be- eller afkrafter forhold, der eksisterer pi balancedagen. HVILE-I-SIG-SELV PRINCIPPET Over- og underdekninger Selskabet er underlagt det serlige "hvile-i-sig-selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfsrer, at Arets over- eller underdekning skal indregnes i efterfolgende lrs priser. Tidmeessig forskelle i forbrugerbetrlinger Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanleg og andre anlag indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforslmingslovens regler om afskrininger og henlaggelser og er udtryk for forbrugemes finansiering af anlagsinvesteringer. I Arsrapporten indregnes afslrivningeme over aktivemes forventede brugstid. Tidsmessige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i arsrapporten udtrykker saledes enten en udskudt eller fremskudt baaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmessige vardi, der vil udlipes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller galdsforpligtelser.

9 Anvendt regnskabspraksis RESI,JLTATOPGORELSEN Nettoomsetning Nettoomsetningen omfafter varmeleverancer samt salg vedrsrende el-produktion. Herudover indeholder nettoomseetnngen faste afgifter. Nettoomsetningen indregnes eksl. moms og afgifter opkrevet pi vegne af tredjepart. Arets over- eller underdakning indregnes som en serskilt korreklionspost til i resultatopgorel sen. Produktionsomkostninger Produktionsomlostninger omfatter de omkostninger, der er medgiet til at opna arets omsetning. I kostprisen indgar rivarer, hjelpematerialeq direkte lsn og indirekte produktionsomkostninger sisom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat. Varmetab i distributionsnettet er overfsrt til distributionsomkostninger pa baggnrnd af faktisk opmilt ledningstab. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger vedrsrende distributionsopgaven, herunder reparation og vedligeholdelse af ledningsnet og milere, afskrivning af ledningstab, varmetab i distributionsnettet og driftsledelse. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, lon til administrationspersonale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. PSO/Energibesparelse pso/energibesparelser indeholder omkostninger i forbindelse med opnielse af energibesparepoint. Andre driftsindtegter og -omkostninger Andre driftsindtegter og -omkostninger indeholder repskabsposter af sekunder karakter i forhold til virksornhedens akliviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlegsaktiver. Finansielle indtegter og omkostninger Finansielle og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belsb, der vedrsrer regnskabslret. Finansielle poster omfatter renteindtegter og -omkostninger. Skat af Arets resultrt Arets skat, som bestar af irets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfores til Arets resultat, og direkte pi egenkapitalen med den del, der kan henfsres til posteringer direkte pi egenkapitalen. BALANCEN Materieue anlegsaktiver Materielle anlegsaktiver m6les til kostpris med fradrag afakkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgnrndlaget er kostpris med fradrag af forventet restv erdi efter afsluttet brugstid. Kosprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

10 Anvendt regnskabspraksis Der foretages lineeere afskrivninger baseret pa folgende vurdering af aklivemes forventede brugstider: Bruqstid Ejendom, gadenet, fyringsanleg og kraftvarmeverk 8-15 Ar Varevogne og milere 5 - l dr Varebeholdninger Varebeholdninger miles til kostpris efter FlFO-metoden. I tilfelde, hvor nettorealisationsverdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere verdi. Tilgodehavender Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel verdi. Vardien reduceres rned nedskrivning til imodegielse af forventede tab. Nedskrir.ninger til tab opgores pa grundlag afen individuel vurdering afde enkelte tilgodehavender. Periodeafgrcensningsposter Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrsrende efterfolgende regnskabsar. Greldsforpliglelser Prioritetsgaeld er seiedes melt til amortiseret kostpris, der for kontantlan svarer til l8nets restgeld. Andre galdsforpligtelser, som omfatter gald til leverandsrer samt anden meles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel verdi. Pengestremsopgorelse Pengestromsopgorelsen viser selskabets pengestrsmme for iret opdelt pi drifts-, investerings- og finansieringsakfivitet, Arets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved Arets begyndelse og slutning. Pengestrom frs driftsaktivitet Pengestrom fra driftsaktiviteten opgores som 6rets resultat reguleret for endring i driftskapitalen og ikkekontante resultatposter som af- og nedskrir.ninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter minus kortfristede geldsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgir i likvider. Pengestrom frr investeringsrktivitet Pengestrom fia investeringsaktiviteten omfatter pengestrorrme fra kob og salg af immaterielle, rnaterielle og fi nansielle anlagsaktiver. Pengestrrm frs fi nansieringsrktivitet Pengeshsm fia finansieringsaktiviteten omfatter pengestrsmme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede galdsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltageme. Likvider Likvide midler best6r af posteme "Likvide beholdninger" og "Verdipapirer" under omseetningsaktiver. "Vaerdipapirer" bestir af kortfristede veerdipapirer med ubetydelig risiko for vardiaendringer, som uden hindring kan omseettes til likvide beholdninger. Pengestromsopgorelsen kan ikke udledes alene afdet offentliggjorte regnskabsmateriale. l

11 Note Resultatopgorelse l maj til 3. april Fast bidrag Forbrugsbidrag Motivationsbidrag Eget varmeforbrug Elsalg Over/underdekning til indregning i kommende Ars varmepns NETTOOMS.IETNING Produktionsomkostninger D.,EKNINGSBIDRAG Andre eksteme omkostninger 213/r4 Regnskab ) ll.))z EE t r3tr4 2t2tr3 (tkr.) (tkr.) Budget Regnskab t t , INDTJENINGSBIDRAG -2r2,2E3 t< Andre Andre drift somkostninger J REST]LTAT FOR FINANSTELLE POSTER lt9 o 7 Renteindtegter o. lig!. Renteudgi fter o.lign RESULTATFORSKAT Skat af 6rets resultat A,RETS RESULTAT ll

12 Balance 3. Aktiver april Note Kraftvarmeanlag Milere Stromtavle Gadenet SRO/stping Pumper Elellronildvarktoj Kedler Varevogne Materielle anlegsaktiver (tkr,) ojl ANL,4EGSAKTIVER Ror og reparationsmalerialer (malere, smoreolie) Varebeholdninger s Tilslutningsafgifter Tilgodehavende for salg af strom Igangvaerende udstykni-nger Merverdiafgift Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger OMS,4TNINGSAKTIVER ll.r69 AI(TI\TER 23.9r tz

13 Balance 3. april Passiver Note (tkr.) Geld til Kommunekedit Langfristede geldsforpli gtelser Konfiistet andel af langfristede geldsforpligtelser Overdekning til indregning i efterfolgende Ars varmepris Leverandsrer af varer og tjenesteydelser Anden gald Afregning for varmeiret I I Kortfristede grcldsforpligtelser G/ELDSFORPLIGTELSER PASSIVER 23.9r9, E IJ

14 Pengestromsopgorelse Spec, 212n3 213/14 (tkr.).a.rets resultat Arets overforsler Afskri'minger og tab ved salg af driftsmidler, ndring i dri ftskapital Betalte selskabsskatter PENGESTROMME FRA DRIFTSKAPITAL Investeringer i materielle anlegsaldiver, netto PENGESTROMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Afdrag pa langfristet geeld PENGESTROMME FRA FINANSIERINGSSAKTIVITET /ENDRINGER I LIKVIDER Likvider pr. I. maj 2 I 3 -t ; r31.76r s s.682 -l.j /o LIKVIDER PR.3. APRIL 2OI

15 Noter 213^4 Regnskab 213/14 (tkr.) Budget 212t13 (tkr.) Regnskab Over/underdrekning til indregning i kommende lrs varmepris Overfsrt til kommende Ar Overfort fi:a tidligere Ar Overfsrt til kommende ir + I t r Produktionsomkostninger Brendsel Produhionsomkostninger i swigt Vedligeholdelse produktionsapparat Afskrivninger Ovrige produklionsanleeg EI Driftsledelse Ovrig styring Overforsel af ledningstab t , l9 -).)v / IJ r l5

16 Noter 213n4 Regnskab 213tr4 (tkr.) Budget 212n3 (tkr.) Regnskab Andre eksterne omkostninger Distributionsomkostning r Hoved- og stikledningsreparation MAlerudgifter Mileraflasning Driftsledelse Ledningstegning Overforsel af ledningstab 4.'t JI 22 ).)vo E.412 Administrationsomkostninger Bestl,relseshonorar Udgifter vedr. bestyelse og generalforsamling kdelse Administrationsudgift er IT-udgifter Revision Juridisk og teknisk assistance Owige administrationsudgift er I ll) ll) 2l t l.7sl PSO/Energibesparelse Omkostninger ifm. opfyldelse af energispareforpligtelsen t6t r r.22 16

17 Noter 213/14 Regnskab 213n4 (tkr.) Budget 212n3 (tkr.) Regnskab Andre driftsindtegter Gebyrer Udlejning, anteme Konsulenthonorar Godtgorelse stilstandsvarme inkl. renter It , Andre driftsomkostninger Gebyrer Renteindtegter o. lign. Medlemmer Pengeinstitutter Modtagne kontantrabatter I ) o Renteudgifter o.lign. Pengeinstitutter Kommunekredit E16 36 Langfristede geldsforpligtelser ys 213 Geld i rlt 3t4 214 Geld i alt Afdrag neste lr Restgeld efter 5 [r Gald til Kommunekredit t7

18 Noter Overdakning til indregning i efterfolgende Ars varmepris Overfort til kommende ir Overfsrt til kommende ir * 1 2r (tkr.) Anden geld A-skat, sociale udgifter, lon og feriepenge Skyldige omkostninger Forudbetalte omkostninger Igangvaerende udstykninger Periodiserede renter s JZ

19 Noter EE 3t E E at F N F JE F \ o1 N x i.- N s E.! t- F (D t-.e l3.> t o N G' o ;E x6 t o) q.g I Jo o E 6 J o tt) -a c G <,9 8? 26.zv E N d rl ni o ii F,rt N e 4 F o at E F F N d r2 u; o 1! E o u- Er E EE 9,6 g* <E N lo t! 6 t^ 4.E EE ea 'u! ee 2 a g t9 IE E F. E 6{ 6o a g8 ge ge F.' E:,5S ot o 'i= th a: IAF nd :q.eg 3'g FE n6 2E F,o c-e FE EF li6 F a? ci t9 F6 6F -E TE E E i: J! 2 c.i a ts c 6 d.9.o I U' d(t tt { s.e l'?

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere