Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 20 Adresse: H.C. Ørsteds Vej 33 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1879 Frederiksberg C BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,30 MWh fjernvarme Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Montering af strengreuleringsventiler på det varmebrugsvand. 2 Efterisolering af hulrum ( træværk / ydervæg bag radiator. 3 Montering af strengregulerings ventiler på centralvarmeanlægget. 4 Efterisolering af alle varme brugsvandsrør i ejendommen. 5 Efterisolering af centralvarmerør i kælderen. 17,08 MWh fjernvarme 16,71 MWh fjernvarme 17,08 MWh fjernvarme 5,52 MWh fjernvarme 3,76 MWh fjernvarme kr kr. 0,7 år kr kr. 4,5 år kr kr. 3,9 år kr kr. 8,0 år kr kr. 12,9 år 6 Isolering af gulv mod kold kælder. 5,98 MWh fjernvarme kr kr. 21,7 år

2 SIDE 2 AF 20 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 42 kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

3 SIDE 3 AF 20 renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 7 Efterisolering af stor mur til nabo. 31,37 MWh fjernvarme kr. 8 Toiletter udskiftes fra 1 skyls til 2 skyls. Prisoverslag er for 1 stk. komplet toilet 9 Alle vinduer mod gaden monteres med nye forsatsvinduer med energiglas isat. 10 Udskiftning af alle vinduer mod gården med forsatsrammer eller 1 lag glas. 8,00 m³ koldt brugsvand 10,79 MWh fjernvarme 28,38 MWh fjernvarme 300 kr kr kr. 11 Montere nye spare filtre på vandhaner og brusere. 3,00 m³ koldt brugsvand 99 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejerforeningen består af to identiske bygninger på hver deres matrikkel, kaldet nr. 31 og nr. 33. Ejendommen nr. 33 ligger ud til H.C. Ørsteds Vej og har port til gården. Der er kun erhverv i stueetage, øvrig del af ejendom anvendes til beboelse. Ejendommen er opført i 1902, som grundmuret bygning med massive sten i 5 etager samt kælder og beboet tagetage. Ejendommens sidehus mod nr. 35 har en fri uisoleret mur (sidevandt). Vi har aflagt besøg i lejlighed: H.C. Ørsteds Vej 31, 1.tv. Da der ingen varmekilder "Radiatorer" er i kælderen, er dette areal ikke medregnet til det opvarmede areal. Ved bygningsgennemgangen var det ikke muligt at undersøge skråvægge, skunke og vindues brystninger. Vi må antage at bygningsdelene opfylder gældende Bygningsreglement på ombygningstidspunkt. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Energimærkningen er baseret på håndbog for Energikonsulenter. Data er baseret på tilgængeligt tegningsmateriale suppleret med egne opmålinger og besigtigelser på stedet.

4 SIDE 4 AF 20 De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er hentet fra Håndbog for Energikonsulenter eller beregnet efter DS 418. Inden igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker en svækkelse af eller kan opstå råd eller fugtskader i konstruktioner. Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger er baseret på V & S prisdata, andre tilgængelige og aktuelle priser samt nogen grad af erfaring/ skøn. Det anbefales at indhente pris fra entreprenør/ håndværker inden specifikke arbejder igangsættes. ENERGIFORBRUG: Energiforbruget er omregnet til et normalårs forbrug. Aktuel årsgraddage: Normalgraddage i perioden : Graddage er taget fra DMI, på deres målestation: Københavns Lufthavn. Ejendommens energiforbrug ( fjernvarme og el til pumper ) svarer til et årligt forbrug på 185 kwh/m² Gennemføres alle forslag uden tanke på forrentning, så kommer det årlige energiforbrug ned på 97 kwh/m². Energimærke skala: C = ca. et sted mellem kwh/m² årligt. D = ca. et sted mellem kwh/m² årligt. E = ca. et sted mellem kwh/m² årligt. F = ca. et sted mellem kwh/m² årligt. Ordbog: Bitrappe = Køkkentrappe. Bagvant = Bagmur på sidebygning ind til naboejendom. Gavl = Ende muren på en bygning. Flunker = Sidestykker på én tag kvist. Brystninger = Det stykke mur under vinduerne. Vinduesplader = Der hvor potteplanterne normalt er placeret i vinduerne. BESPARELSER: En del besparelser kan give et øget elforbrug. Ordningens grundberegningsmodel er et SBI program BE- 06. De tilbagebetalings perioder der er nævnt i rapporten er hvad energien koster d.d., ved en højere energipris i løbet af de næste år, vil forkorte tilbagebetalingsperioden.

5 SIDE 5 AF 20 En del af de beskrevne forslag, har en længere tilbagebetalingstid end 10 år der under normale forhold ikke virker motiverende. Ved gennemførsel af en del af disse forslag vil boligkomforten med stor sandsynlighed blive forbedret. De punktnumre der står ved diverse besparelsesforslag, hører sammen med de senere forslagsnumre på de følgende sider. Den mængde energi, der skal til for at der kan holdes en inde temperatur på 20 C ved en udetemperatur på - 12 C, har vi beregnet til 185 kwh/m² årligt. Ejendommens indkøbte energi omregnet til et normalt år er 95 kwh/m² årligt. De 2 bygninger i ejendommen deles om een fælles varmecentral, placeret i nr. 33. Der føres driftjournal der opfylder gældende lovkrav. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Taget er af Københavnertypen med tagpap/ eternitskifer og udnyttet og isoleret tagetage. Skrå tagflade og hanebåndsspær over beboelse regnes isoleret i hht. lovgivning på tidspunktet for byggearbejdet. Der er oplyst at være isoleret 125 mm mineraluld i det flade og skrå tagflade samt kvisttag. Kvistflunke er oplyst efterisoleret med 50 mm mineraluld. Ydervægge Alle ydermure (facader) er massive mure ifølge tilgængelige bygningstegninger og den normale byggeskik, der var i årene omkring hvor bygningen blev opført. Ydervægge starter med en vægtykkelse i kælder på ca. 74 cm, stuen og 1. sal 60 cm, 2. og 3. sal 48 cm og 4. sal 36 cm. Vinduesbrystninge er oplyst at være uisolerede. Vinduesbrystninge bør efterisoleres snarest. Sidehus væg ind mod nr. 35 (Sidevandt) er ikke efterisoleret. Forslag 2: Forslag 7: Efterisolering af hulrum ( træværk / ydervæg bag radiator. Ved hjælp af indblæsning af granulat. Efterisolering af sidehusets bagmur (sidevant) ind til nr. 35 med min. 200 mm isolering.

6 SIDE 6 AF 20 Inden opstart tjekkes for opstigende fugt i murværk. Vinduer, døre og ovenlys Husk nabo skal spørges før opstart. Alle vinduerne er overvejende de originale, med 1 lag glas og forsatsrammer med 1 lag glas. De originale vinduer er slidte og der kunne observeres utætte forsatvinduer, noget der er at sidestille med kun at have vinduer med 1 lag glas. Mange vinduer er med forsatsvinduer kun på de nederste vinduesrammer, de øverste vinduer er kun med 1 lag glas. Det er også øverst at rumtemperaturen er højest, det vil sige at varmetabet i rummet er stort på trods af forsatsrammerne. Vinduer bør skiftes til nye med min. 2 lags energiglas. Der er enkelte nyere vinduer i ejendommen. Forslag 9: Alle vinduer mod gaden monteres med nye forsatsvinduer med energiglas isat. Forslag 10: Udskiftning af alle vinduer mod gården samt tagetagen med forsatsrammer eller 1 lag glas, til nye vinduer med energiglas isat. Husk de nye vinduer bør monteres med ventilationsspalter. Gulve og terrændæk Etagedæk mellem stuen, med erhverv, og kælder er med jerndrager og murstens udfyldning og ikke isoleret. Etagedæk mod port er efterisoleret, her medregnes 50 mm. Forslag 6: Isolering af gulv mod kold kælder. Gulvkonstruktionen er opbygget af jerndrager med mursten mellem, dette medføre at isoleringen skal monteres i loftet i kælderen, pladsen er kneben, på grund af en del tekniske installationer. Kælder Der er ingen radiatorer i kælder, og så er kælder at betragte som kold, i Energimærknings sammenhæng, uanset at etagedæk ikke er isoleret. Kælder medtages ikke i det samlede opvarmede areal.

7 SIDE 7 AF 20 Varme Varmeanlæg VARMELEVERANDØR: Opvarmningen af ejendommen foregår via fjernvarmevand fra Frederiksberg Forsyning A/S. Fjernvarmeværket har indført afkølingskrav overfor deres kunder, som skal overholdes. KOMPONENTER I VARMECENTRALEN NR. 33: Centralvarmeanlægget er forsynet med en rørveksler Reci - type VT 45 / 3 nr år hedeflade 8,4 m². Varmeveksleren er forsynet med isoleringskappe. Anlægget er forsynet med sikkerhedsventiler på 3.5 bar og en trykekspansionsbeholder - Pneumatex 200 liter - år fortryk 2.0 bar. Centralvarme cirkulationspumper er af typen Grundfos UPE , max. elforbrug pr. time 500W. Pumpen er uden isoleringskappe på pumpehuset. Målt pumpedata: Pumperne er sat ned til min hastighed, det svarer til et forbrug på 100 W pr. time pr. pumpe. Anlægget blev i sin tid opbygget som to selvstændige radiatoranlæg henholdsvis nr. 31 & 33 med een varmecentral. Ejendommens centralvarmepumpe er af typen: Selv justerende efter hvor mange radiatorer der er åbnet for. DRIFT AF VARMECENTRALEN: En rensning af en centralvarmeveksler bør foretages hvert 8-10 år. Det er i dag tilladt at påfylde fjernvarmevand på sit centralvarmeanlæg. Skal dog altid ansøges hos Frederiksberg Forsyning. Fjernvarmevand er tilsat div. kemikalier og indeholder ikke kalk og ilt. Det vil sige at installationen ikke ruster og veksleren er lang tid om at tilkalke. Det er vigtigt, at holde øje med termometrene på centralvarmeveksleren, "Centralvarmeog fjernvarmeretur" en temperaturforskel på 5-10 C kræver normalt en rensning af veksleren.

8 SIDE 8 AF 20 Alle termometre i varmecentralen bør have et tjek om de viser den rette temperatur, normalt sidder der en justeringsskrue i bunden af de runde termometre. De gammeldags termometre med lodret temperatursøjle, kræver kontakt imellem dykrør og følerspids på termometret, derfor skal dykrøret opfyldes med lidt cykelolie. Fortykket i trykekspansionsbeholderen skal svare til afstanden fra varmecentralens kældergulv og til øverste punkt på radiatoranlægget, som er radiatorerne på øverste etage. Løseligt opmålt til 21 meter. Fortryk i beholderen bør være 2,1 bar + 0,3 bar til sikkerhed. Anlægstrykket - vandtrykket - bør ligge imellem 0,5 0,7 bar over radiatoranlæggets øverste punkt. På trykekspansionsbeholderen er noteret et fortryk på 2.0 bar = 20 m. En trykekspansionsbeholder vil gennem tiden tabe fortrykket. Anlægstryk på centralvarmeanlægget var ved vores besøg: 2.5 bar = 25 meter. Det bør undersøges om sikkerhedsventilernes indbyggede fjedre, kan klare et så højt anlægstryk. Inden arbejdet opstartes, skal der tages kontakt til en person, der kan beregne hele regnestykket med radiatoranlæg, trykekspansionsbeholder og sikkerhedsventiler Ifølge oplysninger fra Frederiksberg forsyning er afkølingen af fjernvarmevandet indenfor de krav de har til afkøling. Der skal dog holdes øje med den gennemsnitlige afkøling af fjernvarmevandet, da det nemt kan blive til en straf for dårlig afkøling Den gennemsnitlige årsafkøling af fjernvarmevandet var i: 2007/08: Fjernvarmeværkets normale afkølingstemperatur 30 C. Ejendommen har afkølet 33,58 C. Denne afkøling giver ikke en STRAF 2008/09: Fjernvarmeværkets normale afkølingstemperatur 30 C. Ejendommen har afkølet 33,58 C. Denne afkøling giver ikke en STRAF 2009/10: Fjernvarmeværkets normale afkølingstemperatur 30 C. Ejendommen har afkølet 38,22 C. Denne afkøling giver ikke en STRAF Den gennemsnitlig årsafkøling af fjernvarmevandet skal normalt ligge på over 30 C, for at undgå straf for dårlig afkøling.

9 SIDE 9 AF 20 For at forbedre den gennemsnitlige årsafkøling af fjernvarmevandet. Vil vi foreslå, at der monteres strengreguleringsventiler på alle ejendommens lodrette radiatorstigstrenge, i den forbindelse er det også vigtigt at der monteres en lille ekstra reguleringsventil på hver radiators retur afgang. Under normale forhold stjæler radiatorerne i stueetagen og på 1. sal, varmen fra 4. / 5. sal. Alle ventilerne skal have deres indreguleringstal beregnet af et firma der har prøvet indreguleringsopgaver før. For at forbedre den gennemsnitlige årsafkøling af fjernvarmevandet, vil vi foreslå: At der monters nye strengreguleringsventiler, samt indregulering af disse. At få tjekket fremløbstemperaturen på centralvarmeanlægget. At få centralvarmeveksleren renset. At få tjekket den tilsynsførende persons data fra varmecentralen. At tjekke hvor mange radiatorer der er nedtaget i ejendommen. At tjekke om der sidder de rigtige typer radiatorventiler på anlægget 2-strengsventil. At tjekke om de nyopsatte radiatorer kan levere den rette mængde varme ved tempatur sættet 70/40 C som benævnt i gældende Bygningsreglement. Ejendommen lukker helt for varmen i sommerperioden. Med korrekt afspærring af veksleren i sommerperioden. Varmeautomatikken regulerer fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen efter en indlagt varmekurve og lukker helt ved 17 C. Normalt er det ikke nødvendigt med opvarmning af boliger, når udetemperaturen er over 17 C i mindst 3 dage. Centralvarmepumperne slukkes om sommeren. Cirkulationspumperne bør også forsynes med pumpeisoleringskapper. Hvad er den retningsgivende fremløbstemperatur på et centralvarmeanlæg dimensioneret til olieopvarmning som ejendommens anlæg var i begyndelsen, ved alm. jævn vind: Udetemp. 12,0 C / Centralvarme frem 36 C Udetemp. 10,0 C / Centralvarme frem 38 C Udetemp. 4,0 C / Centralvarme frem 47 C Udetemp. 0,0 C / Centralvarme frem 55 C Udetemp. -4,0 C / Centralvarme frem 62 C Udetemp. -10,0 C / Centralvarme frem 73 C Ved udskiftning af forsatsrammer i vinduerne til rammer med energiglas, vil det med stor sandsynlighed være muligt, at sænke fremløbstemperaturen til radiatorerne.

10 SIDE 10 AF 20 For hver 1 C fremløbstemperaturen sænkes, bør der være en gevinst på 1-3 % på den del af varmeregningen, der går til boligopvarmning. ISOLERING: En stor del af alle de forholdsvis nye vand- og varmeinstallationer i varmecentralen er generelt isoleret til gældende isoleringsregler på installations tidspunktet, hvilket er nok i forhold til gældende isoleringskrav. Der er mange rør der kun har en tynd isolering, samt store ventiler mangler helt isoleringen. Forslag 5: Efterisolering af centralvarmerør i kælderen op til gældende standard. Varmt vand VARMELEVERANDØR: Det varme brugsvand opvarmes med fjernvarme i to varmtvandsbeholdere. KOMPONENT DATA: Data: 2 varmtvandsbeholdere Veissmann beholdere type Bivalent 350 liter pr. stk. Beholderen er fabriksisoleret. Cirkulationspumpen til varmt brugsvand er fabrikat Smedegård Vario 25 VARMECENTRALENS DRIFT: Temperaturreguleringen foregår med en mekanisk temperaturreguleringsventil "Temperatorventil." Det reguleringsanlæg der styrer varmeanlægget kan også styre varmtvandstemperaturen, hvis der monteres en motorventil på fjernvarmereturledningen fra varmtvandsbeholderen. Varmtvandstemperatur aflæst på beholdertermometeret: Top: 55 C. Brugsvandscirkulationens temperatur inden den går ind i beholderen: 45 C Fjernvarmeretur fra beholderen: 52 C Varmtvandsbeholderen er sidst blevet renset i En rensning vil være en god idé, da denne type beholder kan med lethed indeholde 250 kg hårdtbrændt kalk, før der bliver mangel på varmt brugsvand. Det er billigst i længden at afkalke beholderen med 2-4 års mellemrum. En ren beholder er også godt for afkølingen af fjernvarmevandet.

11 SIDE 11 AF 20 Når de nye strengreguleringsventiler på de lodrette stigstrenge er monteret, bør brugsvandscirkulations pumpen førsøgsvis sættes ned til min. pumpehastighed. Cirkulationspumpens opgave er, at pumpe vandet langsomt rundt i systemet for at holde rørinstallationen varm, der er ikke behov for de store vandmængder. Vandtrykket der kommer ud af vandhanerne, sørger vandværket for. En mindre pumpe giver også en mindre elforbrug. ANLÆGS OPBYGNING UDENFOR VARMCENTRALEN: Varmtvandsanlægget er opbygget med hovedledning i kælderen, stigstrenge kører op til øverste etage gennem diverse køkkener og badeværelser. Der mangler delvis indreguleringsmulighed på alle stigstrenge. Det er vigtigt at vide hvordan det varme brugsvand fordeler sig mellem de enkelte stigstrenge. De manglende ventiler kan måske være årsag til den skæve varmtvandsfordeling i ejendommen. Der bør monteres nye strengreguleringsventiler af typen, selvvirkende via temperaturforskel. f.eks. Frese CirCon eller Danfoss MTCV eller en fastventil af fab. Tour Andersson, STAD. Samtidig skal det tjekkes om cirkulationsledningen i kælderen er tilstoppet, den lille rør dimension kan ikke tåle alt for mange kalk- og rust partikler før der lukkes for vandgennemstrømningen. Indregulering af brugsvandsinstallationen giver en øget komfort, med hensyn til varmt vand når varmtvandshanerne åbnes, der er varmt vand med det samme. Indreguleringskontrol af de termostatiske reguleringsventiler, foretages med et overfladetermometer med kontaktpasta på føleren. Temperaturen indreguleres som førnævnt. Normalt kan varmtvandstemperaturen i varmtvandsbeholderen sænkes til f. eks C. ISOLERING: Alle vand installationer i kælderen er generelt isoleret for lidt i forhold til gældende isoleringsregler. I dag er isoleringstykkelsen 15 mm krøluldsisolering, pap og lærred.

12 SIDE 12 AF 20 Efterisolering af rørinstallationen kræver mere plads til isoleringen, ved udskiftning af rørinstallationen, skal gældende isoleringskrav overholdes. Ved en efterisolering af brugsvandsinstallationen, bør restlevetiden være på minimum 10 år. De lodrette uisolerede rørinstallationer op gennem køkken og bad bør efterisoleres, hvis der er plads i f.eks. rørkasserne. Forslag 4: Efterisolering af alle varme brugsvandsrør i ejendommen. Hvis ejendommen planlægger en efterisolering, bør restleve tiden på brugsvandsinstallationen være mindst 10 år. Fordelingssystem ANLÆGSOPBYGNING: Varmeanlægget er opbygget som et 2-strengs anlæg med hovedledninger i kælderen og lodrette stigstrenge ude ved vinduerne, hvor radiatorerne er placeret. Der mangler funktionsdygtige indreguleringsmuligheder på alle stigstrenge. Det er vigtigt at vide hvordan centralvarmevandet fordeler sig mellem de enkelte stigstrenge. De manglende ventiler kan måske være årsag til den skæve varmefordeling og dårlige afkøling af fjernvarmeanlægget i ejendommen. Der bør monteres nye indreguleringsventiler på alle radiator stigstrenge. Ventilerne bør være af typen "Automatisk regulering" ( fab. TA STAP eller andet produkt med samme regulerings metode) der åbner eller lukker for vandgennemløbet efter hvor mange radiatorer der er åbnet for. Husk med trykudtag for efterkontrol af de beregnede vandmængder hver stigstreng skal have. Ejendommens radiatorer er forsynet med termostatventiler uden forindstillings mulighed. I den forbindelse er det også vigtigt, at der monteres en lille ekstra reguleringsventil på hver radiators retur afgang, der begrænser vandmængden til hver enkelt radiator, for ikke at stueetagen og på 1. sal s radiatorer, ikke stjæler varmen fra 4. / 5. sal. Alle ventilerne skal have deres indreguleringstal beregnet af et firma der har prøvet indreguleringsopgaver før. I forbindelse med korrekt afkøling af fjernvarmevandet er det vigtigt, at radiatorer ved udskiftning er dimensioneret efter følgende data: Den energimængde der skal tilføres et rum, for at opretholde en rumtemperatur på 20 C og ved en udetemperatur på -12 C samt en max. fremløbetemperatur til radiatorerne på 70 C og returvandet fra radiatorerne på max. 40 C. Det bør undersøges om dette holder stik. (Radiatorerne skal udlægges efter 70/40 C kort fortalt)

13 SIDE 13 AF 20 Automatik Tjek altid hos fjernvarmeværket, hvilke krav afkølingskrav værket har på udskiftnings tidspunktet. Radiator termostatventilerne kan med tiden sidde fast, især efter sommeren. Det anbefales at ventilspindlerne motioneres uden termostathoved monteret, med passende mellemrum. ISOLERING: Alle de nyere varmeinstallationer i varmecentralen er generelt isoleret til gældende isoleringsregler på installations tidspunktet, hvilket er nok. Alle de gamle varmeinstallationer i varmecentralen og kælderen er generelt isoleret til gældende isoleringsregler på installations tidspunktet, det vil sige for lidt i forhold til nutidens isoleringskrav. Der er en del steder rør og store gamle ventiler, hvor der mangler isolering enten på grund af reparationer eller pladsmangel. Centralvarmeinstallationen er generelt isoleret med mm. krøluldsmåtte med pap og lærred. Centralvarmeanlægget er forsynet med et Danfoss ECL 9600 reguleringsanlæg med udeføler. Reguleringsanlægget er ikke helt nyt, reservedele forefindes muligvis ikke mere. Reguleringsanlægget regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne i forhold til en indlagt varmekurve og udetemperaturen. Reguleringsanlægget har en funktion hvor varmtvandstemperaturen kan reguleres via en motorventil, en lidt mere præcis reguleringsform. Hvis denne funktion ønskes etableret skal den eksisterende gamle termostatventil udskiftes med en ny motorventil med den korrekte dimension, samt en lille elinstallation fra reguleringeanlæg til motor. Følgende funktion er ikke undersøgt: Reguleringsanlægget har en funktion hvor centralvarmepumpen kan starte og stoppe i forhold udetemperaturen. Ved etablering af denne funktion kan der spares en del el. Danfoss ECL 9600, varmeindstillingskurve 1,7 ingen ekstra tillæg til af fremløbstemperaturen. Varmekurve 1.6 er: Udetemperatur 10 C / fremløbstemperatur 40 C - 0 C / 58 C C / 75 C

14 SIDE 14 AF 20 Alle nye reguleringsanlæg kan styre både radiatorvarme og det varme brugsvand. Forslag 1: Montering af strengreuleringsventiler på de lodrette stigstrenge (varmtbrugsvand). Forslag 3: Montering af strengregulerings ventiler på centralvarmeanlægget. Vedvarende energi Solceller Der er undersøgt om der er økonomi i solceller: På nuværende tidspunkt kan 10 m² solfanger årligt leverer kwh, regnet ud fra et normal solskins år og optimal placering. Varmepumper Folketinget har vedtaget den såkaldte "nettomålingsordning", d. 4/6 2010, lovforslag L162. Det betyder, at man ikke skal betale afgift for solcelleanlæg, som dækker forbruget af strøm i boliger og institutioner. Ordningen gør det muligt at "indsætte" eventuel overskydende el fra solcellerne på det offentlige elnet. Denne el kan så "hæves" igen, når solen ikke skinner, og du har brug for elektriciteten. Husstandens / ejendommens fælles elmåler løber ganske enkelt baglæns eller fremad, afhængigt af den aktuelle solcelleproduktionen og husstandens aktuelle strømforbrug. Boligforeninger: Her må maksimalt installeres et solcelleanlæg med en effekt på 6 kw per lejlighed, hvis der produceres mere til nettet, så kan det ikke leveres tilbage gratis. Der skal dog først tages kontakt til Dong før opstart. Yderlig oplysning: Der er undersøgt om der er økonomi i varmepumper: Indtil dato er varmepumpernes ikke effektive nok. De ligger med en omregningsfaktor på 1 kwh el ind i pumpen og max. 4 kwh varme ud af pumpen. Dags dato koster, 1 kwh el kr. 2,00 / 1 kwh fjernvarme koster kr. 0,46. Da ejendommen ligger i et fjernvarmeopvarmet område, der er baseret på spildvarme fra el produktionen, så er der ikke økonomi i dette forslag. Solvarme Det er undersøgt, om der er økonomi i vand opvarmet solfanger: Da ejendommen ligger i et fjernvarmeopvarmet område, der er baseret på spildvarme fra el produktionen, så er der ikke økonomi i dette forslag. Der kan altid forespørges hos kommunen

15 SIDE 15 AF 20 El Belysning Elforbruget til fællesbelysningen. Vi anbefaler, at den manglende alm. belysningen udskiftes til lavenergibelysning. Hovedtrapperne er forsynet med alm. glødepære. Ovennævnte belysning styres via tidsstyret trappeautomater. Køkkentrapperne er forsynet med alm. glødepære. Ovennævnte belysning styres via tidsstyret trappeautomater. Kælderen er forsynet med alm. glødepære og lysarmaturer. Ovennævnte belysning styres via tidsstyret trappeautomater eller via bevægelsesfølere. Gård gadebelysningen er forsynet med lavenergipærer. Lyset tændes via skumringsføler, årlige drifttimer inkl. div. gråvejrsdage. Vand Toiletter Det fælles vandforbrug. Vi har udarbejdet et samlet døgnforbrug for begge bygninger. Vandforbrug i sidste afregningsperiode, 1. juni maj 2010 = 365 dage: m³ Det er blevet oplyst af foreningen, at der bor ca 31 personer i begge ejendomme / 31 = Periode forbrug på 67,9 m³ / 365 dage = døgnforbrug på 186 l/person. Vandforbruget ligger lidt højt, det burde ligge på 114 l/døgn, der er normalen for Frederiksberg Kommune? Der bør kikkes lidt på restaurantens vandforbrug, normalt bruger den type erhverv meget vand til opvask samt kunde toiletter. Det ville måske være en fordel, at det er foreningen der overtager vedligeholdelsen. Når det er ejerne/beboerne der selv skal betale for utætte vandhaner eller løbende toiletter, kan det muligvis tage lidt længere tid før VVS installatøren bliver bestilt og får arbejdet udført, men det er fællesskabet der imellem tiden betaler for vandspildet.

16 SIDE 16 AF 20 Montere nye vandhane filtre med begrænset vandgennenstrømning. (Spare perlatore). Det samme gælder bruserhovederne. Forslaget gælder for 1 tapsted. ( 1 vandhane eller bruser) Ejendommen har ikke tal på hvor mange der stadig har 1 skyls toiletter. Udskiftning af de sidste 1 skyls toiletter til 2 skyl. Overslagsprisen er baseret på 1 stk. toilet. Alle nye toiletter fra anerkendte firmaer er kun med 4-/ 2 liters skyl, derfor bør afløbsinstallationen undersøges om den er egnet til så små mængder skyllevand. Hvor meget vand går der til et? Et standard brusebad: ca. 75 liter. Et brusebad med sparerbruser: 40 liter. Det vil sige, at der kan spares liter. Et toilet med kun en enkelt skyllefunktion: 8 liter pr. gang. Et toilet med dobbelt skyllefunktion: 4,5 liter pr. gang. Det vil sige, at der kan spares liter, pr. toilet. En vandhane der drypper langsomt: Op til liter pr. år. En vandhane der drypper hurtigt: Op til liter pr. år (svarer til en stor tankbil med 4 hjulaksler). Montering af vandmåler er en god spare mulighed. Der skal dog tages højde for hvor mange vandmålere, der skal monteres i hvert lejemål. Normalt holder en koldvandsmåler 5-7 år, en varmtvandsmåler holder 3 5 år. Overslagspris inkl. moms for levering og montering af en vandmåler kr ,00 Det koster også noget for at få udført et vandregnskab. Forslag 8: Der er stadig toiletter i ejendommen med 1 skyl, disse bør udskiftes til 2 skyls toiletter. Armaturer Forslag 11: Montere nye vandhane filtre med begrænset vandgennenstrømning. (Spare perlatore). Det samme gælder bruserhovederne.

17 SIDE 17 AF 20 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1902 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 1205 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 204 m² Opvarmet areal: 1409 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: En kontrol af bebygget areal for bygningen, efter de originale bygningstegninger, viser at der ikke er markante eller iøjefaldende afvigelser. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 33,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 474,80 kr. pr. MWh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Ejendommens varmeregning fordeles via et varmefordelingsregnskab. Radiatormåler: Fordampningsmålertypen. Angivelse af de enkelte lejligheders varmeudgifter, er et beregnet gennemsnitsforbrug ud fra den indkøbte varme, der er korrigeret for en varm eller kold vinter. Det er den enkeltes brugeradfærd der afgør hvor stor varmeregningen bliver. Benyt alle radiatorer i boligen, sørg for at de kun er varme i toppen. En lunken radiator afgiver også varme.

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: 1650 København V BBR-nr.: 101-268071-001 Energikonsulent: Rudi Tobisch Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Roskildevej 53 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-105177-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Svendborggade 14 2100 København Ø 101-548430-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Borups Plads 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-065421-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Skejbygårdsvej 48 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-814585-001 Energikonsulent: Tina Jeppesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 16 Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-031233-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-529252-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Godthåbsvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-047576-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562535-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,20 MWh fjernvarme 2,04 MWh fjernvarme. 20 kwh el 83,47 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,20 MWh fjernvarme 2,04 MWh fjernvarme. 20 kwh el 83,47 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Valbygårdsvej 44 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-600521-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562500-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Brendstrupvej 17 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043767-001 Energikonsulent: Bo Wiedemann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 22 Adresse: Postnr./by: J.M.Thieles Vej 7A 1961 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-120230-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere