Ejerforeningen Sletterhagevej , Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov"

Transkript

1 (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej , Risskv Årsrapprt 27

2 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen S letterhage v ej 23-27, Risskv Bestyrelse Thmas Jessdn, frmand Erik Rasmussen, næstfrmand Kim Pedersen Carl Aage Skvgaard Revisin Revisinsfirmaet Michael Fræmhs Høegh-Guldbergs Gade 67 8 fuhus C Bank Danske Bank Stre Trv 8 Århus C r' i:" i.. :.::,:il;-ld

3 Ledelsesnåtegnins Bestyrelsen har dags dat aflagt årsrapprten fr 27 fr Ejerfreningen Sletterhagevej 23-27, Risskv. Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslven. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmæssig. Årsrapprten giver efter vr pfattels et retvisende billede af freningens aktiver g passiver, den finansielle stilling samt resultat. Årsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Århus, den 28 Bestyrelse CL**-,u, '1rr..- Thmas Jessen Erik Rasmussen (nqstfrmand)

4 Til Ej erfreningens medlemmer Vi har revideret årsrapprten fr Ejerfreningen Sletterhagevej 23-27, Risskv fr regnskabsåret l. januar decembe r 27, mfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspiaksis, resultatpgørelse g balance. Årsrapprten afl ægges efter årsregnskabslven. Ledelsens ansvar fr årsrapprten Ledelsen har ansvaret fr at udarbejde g aflægge en årsrapprt, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslven. Dette ansvar mfatter udfrmning, implementering g prethldelse af inteme kntrller, der er relevante fr at udarbejde g aflægge en arsrapprt, åei giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg g anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis g udåvelse af regnskabsmæssige skøn, sm er rimelige efter mstændighederne. Revisrs ansvar g den udførte revisin Vrt ansvar er på grundlag af vr revisin at udtrykke en knklusin m årsrapprten på grundlag af vr revisin' Vi har udført vr revisin i verensstemmelse med danske t"uijitrsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever p til etiske krav samt planlægger g udfører revisinen med henblik på at pnå høj grad af sikkerhed fr, at arsrapprten ikke indehlder væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter handlinger fr at pnå revisinsbevis fr de beløb g plysninger, der er anført i årsrapprten. De valgte handlinger afhænger af revisrs vurdering, herundår vurdeiingen af risiken fr væsentlig fejlinfrmatin i arsrapprten, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr interne kntrller, der er relevante fr selskabets udarbejdelse g aflæggelse af en arsrapprt, der giver et retvisende billede, med henblik på at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke med det frmål at udtrykke en knklusin m effektiviteten af selskabets interne kntrl. En revisin mfatter endvidere stillingtagen til, m den afledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, g de afledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentatin af årsrapprten. Det er vr pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vr knklusin. Revisinen har.ikke givet anledning til frbehld. [åt}"t u{ årrrupprten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr fattelse, december 27 samt af resultatet af selskabets aktiviteter fr regnskabsåret 1. januar december27 i verensstemmelse med årsresnskabslven. Århus, den 15. maj 28 Revisinsfi rmaet Michael Fræmhs Michael Fræmhs Resistreret revisr

5 Årsrapprten fr 27 er aflagt i verensstemmelse med lvgivningens krav til regnskabsaflæggelse g ejerfreningens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i frhld til tidligere år. Tilgdehavender måles til nminel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af frventede tab. Finansielle aktiver måles til kstpris. Perideafgrænsningspster, indregnet under aktiver, mfatter afhldte udgifter vedrørendefterfølgende regnskabsår. Perideafgrænsningspster, indregnet under passiver, mfatter mdtagne indtægter vedrørende det efterfølgende regnskabsar. Hensættelse til frnyelse mfatter årlige hensættelser, der skal anvendes til fremtidige vedligehldelsespgaver.

6 Lr27 Ar 26 År 25 Renvatin Elektricitet Ejendmsfrsikring Visualisering altanløsning Kntrartikler, prt g kpier Kntingent Landsfrening Varme- g vandregnskab Regnskabsmæssig assistance Huslejeservice Generalfrsamling g repræsentatin Tinglysning Andel fællesudgifter Vicevært Klakpumpestatin g el Fællesareal s t4.i t Reparatin g vedligehldelse Elektriker g låse Tømrer, maling, glarmester VVS arbejde g afløb Vej g klak Vaskeri Øvrige Tilstandsrapprt - indgået vaskeri Hensatil fmyelser - frigivet af tidligere hensættelse t t r57.t r s Hnrar mægler ved ejerskifte Lejeindtægt fra kælderværelse Renteindtægt t A cnt indbetalt fra $rne I Resultat, underskud - 72s Frdelingstal 1: Udgift i kr. pr. frdelingstal i 1: 187, ,59

7 Balance 31. december 27 Aktiver Danske Bank, Stre Trv Knt , check Knt , aktinær Ar 27 År 26 År t Tilgdehavender fr driften hr 27 Tilgdehavender fr Stfanet ån 27 Varmeknt Vandknt Aktie Danske Bank, 4 stk. - kstpris Kursværdi Aktiver i alt r Passiver Skyldig fællesudgifter m.v Stfanet Varmeknt hr 2A7-8 (pr, 3lll 2S) r Vandknt år 27-8 (pr.3lll 28) Hensatil frnyelser Passiver i alt f 2r.78 r

8 ED v! tt z 6FrOfrr f?iooa eaocgf6.a 3- \,\..1 --_,^ 9" i- - \ irt- U, _6- -_ E^ a- q d- å- A 6- U- :9 =a g\'- c! EgS gc F r s,rr e e s--s-s -.-\ =$ -s,d-- ( æ q ts at, E CL åb OE Eg,,i= 8-8_ _ 3_ I I 3 8 I $q' O-dI;; SS SRSE$SR$ - b nc, c{ =h sl (! z G U' G 5 F c tt a6b'b _--666 eqcp.ddctd c_\htd qiqøiq ; J!UU qrqtc.{6 s_ s_ $- s_ *_ \r_.t_ d_ {_ $_.+_ {_ i) u?qqq?u?qaaqtutuid c{ c!.l c.i 6i $i 6i 6i 6i QQOOOOOOO ^;:::i:^ aa S!$Ac{c.l ll99cclq? c!c\ E),t s_ v- - ".q $_ r'f_ $. rf_ FFaOer!at4'tasn aa()6rrn Ginisiiinis F al (, r!q ) t -.E$ = øl- C' (\l -^^?_?" g_ d5>:92gddeeå-å 9qqcqlcl-q+66.å66i66 9S9=e99 StegSes eg$seijjj a i? _. _ e-b-it--b- 6_ a e e I 6 a 6_ 6-5, 6-5_ \ {) e3 FF- tr (Y) j q t (6 cl z E s. s _ B_ 6. e_ 5- E- R I R S S 5 3 g 6 srehfis $[g*så H':sgg$;FR\ m c,i t E' (' tr (! E(! åx rao.9 tr.h T,P eg RO mul l ).- 1t' r I as Er:!!t i!t 6r= u 6A isåfiåt.lh$*scå#fiå! F1- it+- 6c trd -?'= E) r9' Ori i!- < d! UJ = e E s v J., s Eå E' tt q 2 lrj c z ee'e-_'aa aaaa aa6aaæ 9--_- q O EEgBsE- gageag - qu?.q':aaqq-.i6<+6('666 BsRRBåååd eeeeee seeeee tisgddd.g 3R a? II I mni+.fa.j ts aird+ (61 $9$$s It le tr FOr+eO ( C)- & _ g g h _E *le- t s # å E R sl3 E S fi s E r ZEi: r 'jrjgix6i t6(') OC)e +drr+ai s$tt$ no{f)æf (golib d6ict OC{O rt 6. V" b&5rse6s -6iri.rdd6.i 6sn l- le E. " IA. E 6gåf; l"-- s a ts nl I st at sl (?! q gt ø a e6 E UJ c3sååf liefeis$e5å ; 2 ae=:i* S:: i.ee:5:is* P:P9:PpR& s i'i c G

9 Budsetfrslae fr år 28 Budget år 28 Regnskab år 27 Regnskab år 26 Renvatin Elektricitet Ejendmsfrsiking Visualisering altanløsning Kntrartikler, prt g kpier m.v. Kntingent Landsfrening Varme- g vandregnskab s t L Regnskabsmæssi g assistance Huslejeservice Generalfrsamling Fællesudgifter Vicevært Klakpumpestatin g el Fællesareal Tinglysning Reparatin g vedligehldelse Elektriker Tømrer VVS g afløb Vaskeri Øvrige Asfalt g belægningsarbej de Tilstandsrapprt t Ll Hensat til frnyelser - frigivet af tidligere hensættelse It4 Indeået fra vaskeri Lej Jindtægt fra kælderyærelse Renteindtægt t d A cnt indbetaling fra ejerne Resultat Der er ikke indregnet renvering af altaner i budgettet venfr.

10 aa "& Frdelingsresnskab år 27 r. avn Frdelingstales Andel i fæl- udqifter A cnt indbetalt Efterbetaling Tilbagebetaling r. 23: I C. Skvgaard 2 Anne H 3 Vita Møller 4 Erik Rasmussen 5 Kim Olesen 6 Keld Andersen l/l-l/8 frdelingstal / frdelingstal s s l r.25: 7 Vibeke L 8 Else Utsen 9 Hans Sørensen 1 Annette Adamsen I I Gladys iclaisen 12 Thmas Jessen , r.27: l3 Trels Dam 14 Hanne Hansen l/l - l/8 frdelingstal 4 /8-3 I 12 frdelingstal Grethe ielsen 16 A.B. Møller 17 Ege ielsen l8 Kåre Sinning 19 Inger E. Pedersen 2 Chr. Basthlm 2l Dines Larsen { s r t7 r r r r l

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere