Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg"

Transkript

1 Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Maria Bruun Jes Dalsgaard Jane Sommergreen Jonna M. V. Hansen Annette Vestereng Winnie Lund Friberg Anja Jørgensen Lene Kvist Helle M. Laulund (MB) (JD) (JS) (JH) (AV) (WF) (AJ) (LK) (HL) KKR Private arbejdsgivere FOA Hjørring FOA Mariagerfjord SOSU Nord, lærerrepræsentant SOSU Nord, lærerrepræsentant SOSU Nord, direktør SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, uddannelseschef Afbud fra: Susanne Jensen Mogens Andersen Tinne Randrup-Thomsen Klavs Bo Persson Annette Larsen Jytte Christensen (SJ) (MA) (TT) (KP) (AL) (JC) FOA Frederikshavn (formand) KKR (næstformand) KKR Region Nord FOA Brønderslev FOA Aalborg Distribueret til: Medlemmer SOSU Nords hjemmeside SOSU Nords Intranet Referent: Tina Vejergang (TV) SOSU Nord, ledelsessekretær Referat: Kl Godkendelse af forretningsorden v/anja Jørgensen Bilag: Forslag til revideret forretningsorden udleveres på møde. På grund af adskillige afbud, var udvalget ikke beslutningsdygtigt på dagens TIVE_ Side 1 af 9

2 møde. Det blev derfor vedtaget at udsætte dette punkt til næste møde den 2. juni Samtidig gav det anledning til dialog om at tilføre en passus i forretningsordenen omkring aflysning af møder såfremt antallet af afbud fra stemmeberettigede medlemmer medfører manglende beslutningsdygtighed. Kl Kl Gennemgang af indsatser i skolens handleplan for øget gennemførsel til Undervisningsministeriet 2014 v/sara M. Jensen Sagsfremstilling: SOSU Nord skal én gang årligt indsende handleplan for øget gennemførsel til Undervisningsministeriet. Indsatserne i handleplanen bygger på de taltendenser som SOSU Nord, dels har fået tilsendt fra ministeriet, dels selv har indsamlet i løbet af Taltendenserne og således baggrunden for valg af indsatser i handleplan for øget gennemførsel bliver gennemgået. På mødet præsenteres taltendenser og udvalgte indsatsområder i handleplanen for Handleplanen godkendes endeligt af skolens bestyrelse og indsendes til ministeriet i april Som noget nyt, består handleplan for 2014 af, dels obligatoriske indsatsområder, dels valgfrie indsatsområder. SJ præsenterede deltagerne for SOSU Nords udkast til årets handleplan og gennemgik de enkelte indsatser, der er nærmere beskrevet i vedhæftede præsentation. Herefter gennemgik SJ i korte træk de tendenser, der ligger til grund for SOSU Nords valg af indsatser: Ubetydeligt fald i antallet af ansøgere fra 2012 til 2013, og første optag i 2014 vidner om stigning på alle SOSU uddannelser med undtagelse af den pædagogiske assistentuddannelse. Frafald mindsket på samtlige SOSU uddannelser fra med undtagelse af en minimal stigning på grundforløb. Profil af frafaldsgrupper på de enkelte uddannelser er uændret primære årsager skyldes fortsat fravær/sygdom, fortrudt uddannelse og/personlige forhold Drøftelse af Udviklingsredegørelse til PASS v/helle M. Laulund Sagsfremstilling: PASS skal hvert år indsende en udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet om udviklingstendenser på det pædagogiske arbejdsmarked, der kan medføre behov for ændringer i indholdet på den pædagogiske assistentuddannelse TIVE_ Side 2 af 9

3 Inden PASS udarbejder redegørelsen, efterspørger udvalget input fra de lokale uddannelsesudvalg. Udvalget efterspørger i 2014 konkrete erfaringer efter modellen for den afsluttende eksamen, hvilke valgfrie specialefag der er udbudt/gennemført samt skolernes brug af simulation i undervisningen. På baggrund af mødets temadrøftelse, udarbejder SOSU Nord forslag til udviklingsredegørelse for Forslaget rundsendes til udvalget til kommentering inden det sendes til PASS. Bilag: Foreløbigt udkast til udviklingsredegørelse for pædagogisk assistentuddannelse udleveres på møde. HL gennemgik SOSU Nords foreløbige udkast til udviklingsredegørelse for den pædagogiske assistentuddannelse, og opfordrede deltagerne til at fremkomme med deres input til redegørelsen. Deltagerne blev opdelt i grupper, og konklusionerne af gruppearbejdet / deltagernes ønsker opsummeres kort nedenfor: Drøftelse 1: Er der en hensigtsmæssig fordeling mellem normalområdet og området for mennesker med særlige behov i den nuværende uddannelse? Større fokus på somatisk og pædagogisk observation Øgede færdigheder med henblik på udarbejdelse af dokumentation Større indsigt i anvendelsen af IT-værktøjer til eksempelvis dokumentation Bedre formidlingsegenskaber Skærpet fokus på inklusions-tankegang Fastholde primært fokus på basale/grundlæggende ting (dybde fremfor bredde i uddannelsen) Undgå at udvande den spirende profil for den pædagogiske assistent Drøftelse 2: Skal tematisering og linier indføres i den pædagogiske assistentuddannelse? Fordele: Kan motivere og give mulighed for fordybelse, styrke evnen til at formidle, øge engagement med afsmittende effekt på omgivelser. Ulemper: Kan være svært at efterkomme i praksis (dog ønske om tydeligere tematisering i praktikperioden). Efterfølgende debatterede deltagerne samfundsudviklingens indflydelse på elevernes adfærd, og både arbejdsgiver og lærerrepræsentanter var enige om at nutidens elever er langt mere forkælede og selvoptagede end tidligere. TIVE_ Side 3 af 9

4 Konklusion: På baagrund af drøftelserne i grupperne udarbejder SOSU Nord nyt udkast til udviklingsredegørelse, som udsendes til kommentering blandt medlemmerne i LUU. Når kommentarerne er indarbejdet udsendes det endelige udkast til godkendelse inden det fremsendes til PASS. Det blev desuden besluttet at SOSU Nord i samarbejde med arbejdsgiversiden udformer en folder (eller andet materiale) til at sikre nøje forventningsafstemning med kommende elever og gerne allerede i rekrutteringsfasen. HL blev udpeget som tovholder på sidstnævnte projekt, og ideoplæg præsenteres på LUU møde senest den 25. november Kl Drøftelse af Behovsredegørelse til EPOS v/lene Kvist Sagsfremstilling: EPOS udvalget skal hvert efterår indsende en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse til ministeriet. EPOS skal i redegørelsen vurdere og begrunde forventninger til aktivitetsudviklingen i AMU på grundlag af udviklingen på arbejdsmarkedet inden for EPOS jobområder. For at kvalificere udvalgets indmeldelse, anvender EPOS de lokale uddannelsesudvalgs indmeldinger med hensyn til hvordan man lokalt ser behovene for AMU udvikle sig. EPOS opfordrer de lokale uddannelsesudvalg til at drøfte de emner, der fremgår af spørgerammen i dette. På baggrund af mødets temadrøftelse, udarbejder SOSU Nord forslag til udviklingsredegørelse for Forslaget rundsendes til kommentering til udvalget inden det sendes til EPOS. Bilag: Bilag 1: Foreløbigt udkast til behovsredegørelse til EPOS fra SOSU Nord Med udgangspunkt i SOSU Nords udkast til behovsredegørelse for AMUaktiviteter i 2014, arbejdede deltagerne i grupper og fremkom med følgende input til nedenstående spørgsmål: Spørgsmål 1: Beskæftigelsesudvikling er der særlige udfordringer, som LUU på det pædagogiske område finder relevant at tage op? Pædagogiske assistener indgår ikke i optællingen når opholdssteder indberetter pædagogisk personale Manglende annoncering/synlig efterspørgsel efter pædagogiske assistenter TIVE_ Side 4 af 9

5 Spørgsmål 2: Bevægelser inden for målgruppen? Ingen yderligere kommentarer deltagerne var enige i SOSU Nords udkast. Spørgsmål 3: Udvikling i forhold til opgaveflytning hvordan ændrer opgaverne sig for pædagogmedhjælpere i skolerne efter skolereformen? Hvilke kompetencekrav vil de stille og hvilke kompetencekrav bliver væsentlige for de socialpædagogiske opholdssteder i forhold til nye krav i tilsynsreformen? Mangler klarhed fra socialtilsynet om kompetencekrav til pædagogiske assistenter Arbejdstager opfordrede til at lade pædagogiske assistenter indgå i undervisningsarbejdet omkring inklusion og henviste til film om at være pædagogmedhjælper i skolen (udarbejdet af Hjørring Kommune og findes bla på youtube) Opkvalificering i forhold til grundfag (didaktik/læring) Spørgsmål 4: Den teknologiske udvikling hvilke væsentligste teknologier udbredes aktuelt inden for social- og sundhedsområdet, og hvilke kompetencekrav stiller det? Eksempelvis KLs anbefalinger i forhold til bedre liftsystemer, spiserobotter, vaske-/skylletoiletter og mindre teknologier til brug for rehabilitering? Brugen af ipad i det pædagogiske arbejde Brugen af digitale teknologier til dokumentation Journalsystemer Formidling af profil for pædagog og arbejdssted Hjemmesidearbejde Aktiv brugerinformation Teknologier for handicapområdet Brug af APPs i inklusionsarbejdet Digital selvhjælp for borgere Spørgsmål 5: Ændring i organisering indenfor jobområderne er der væsentlige ændringer i organiseringen indenfor social- og sundhedsområdet, der medfører ændrede kompetencekrav? Udviklingen henimod at fusionere institutioner og dermed etableringen af stadig større enheder Socialtilsyn og som følge heraf, øget krav til skriftlig dokumentation Skolereformen Spørgsmål 6: Arbejdet med at fremme brugen af AMU-uddannelserne kommentarer fra LUU på social- og sundhedsområdet? Sammensætte kompetencepakke i forhold til aktuelle behov Studieforberedende forløb i forhold til GVU-/AMU-pakker TIVE_ Side 5 af 9

6 Konklusion: På baagrund af drøftelsen på mødet udarbejder SOSU Nord nyt udkast til udviklingsredegørelse, som udsendes til kommentering blandt medlemmerne i LUU. Når kommentarerne er indarbejdet udsendes det endelige udkast til godkendelse inden det fremsendes til EPOS. Kl Drøftelse af behov for nyudvikling af uddannelser i 2014 v/lene Kvist Sagsfremstilling: EPOS ansøger hvert efterår Undervisningsministeriet om udviklingsmidler for det kommende år til udvikling og/eller revision af uddannelser i EPOS AMU udbud. For at kvalificere ansøgningen om udviklingsmidler, beder EPOS de lokale uddannelsesudvalg drøfte udbuddet af AMU-uddannelser i forhold til udviklingen på jobområderne. Hvis de lokale uddannelsesudvalg vurderer at udviklingen inden for jobområderne medfører behov for nye uddannelser og/eller revision af eksisterende uddannelser, beder de om en behovsindmelding så disse kan tages i betragtning i forbindelse med prioriteringen af ansøgning om udviklingsmidler til På baggrund af mødets temadrøftelse udarbejder SOSU Nord forslag til eventuelle nye uddannelser. Forslagene behandles på næste møde i uddannelsesudvalget inden de indsendes til EPOS senest 1. juni Bilag: Bilag 2: Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for udviklingen på det pædagogiske og social- og sundhedsområdet. Bilag 3: Senest udviklede AMU-kurser. Bilag 4: Uddannelser på vej LK udleverede inspirationsspørgsmål til deltagerne, og tilbagemeldingerne blev opsummeret: Spørgsmål 1: Dagtilbudsområdet - hvilke indsatsområder er dominerende i udviklingen af dagtilbudsområdet og hvad medfører det af kompetencekrav? Fokus på sundhed og bevægelse Digitalisering Formidling TIVE_ Side 6 af 9

7 Spørgsmål 2: Skoleområdet hvordan påvirker skolereformen arbejdsopgaverne for AMU-målgruppen i skoler og fritidsordninger og hvad medfører det af kompetencekrav? Aktiviteter med bevægelse målrettet mod forskellige aldersgrupper Spørgsmål 3: Arbejdet med udsatte børn og unge hvad kendetegner udviklingen i forhold til området? Hvad betyder etableringen af det nye socialtilsyn og hvad medfører det af kompetencekrav? Brugen af APPs i inklusionsarbejdet Brugen af pædagogisk analysesystem Spørgsmål 4: Voksen og handicapområdet hvad kendetegner arbejdet inden for voksen- og handicapområdet omkring jer og hvilke overordnede udviklingstendenser oplever I præger jobområdet og hvilke kompetencekrav medfører det? Behov for kursus i neuropædagogik (WF bekræftede at kursus er under udvikling hos SOSU) Konklusion: Inputtene fra mødet vurderes i forhold til eksisterende AMU-uddannelser, og hvis der er behov for nyudvikling af kurser, udarbejdes beskrivelse heraf til behandling på udvalgets næste møde. På opfordring fra arbejdsgiversiden, bekræftede LK at skolen er meget interesseret i at indlede dialog om udbud af kursusaktiviteter indenfor det teknologiske område. Kl Drøftelse af besøg ved arbejdsgivere v/anja Jørgensen a. Hvilke spørgsmål er vigtige at stille for at få det rigtige fokus på den pædagogiske assistentuddannelsen og efteruddannelsesmulighederne? LK orienterede de fremmødte om den iværksatte kampagne hvor AJ og LK besøger nordjyske kommuner med henblik på at promovere den pædagogiske assistentuddannelse. Møder er ved at blive planlagt, og LK opfordrede deltagerne til at diskutere det bedste outset for at indlede dialog med kommunerne (planen er at udarbejde et spørgeskema til mødebrug). Følgende input er resultaterne af gruppearbejdet: Hvorfor ser vi ikke stillingsopslag efter pædagogiske assistenter? Ville det være en ide at lave fast nominering for pædagogiske assistenter? TIVE_ Side 7 af 9

8 Hvordan ser I opgavefordelingen mellem pædagogisk assistent hhv. en pædagog? Hvad er den pædagogisk assistents arbejdsopgaver? Hvilke opgaver må en pædagogisk assistent udføre? Skal vi fortsætte med at have en pædagogisk assistent uddannelse? Hvad skal der til for at en pædagogisk assistent bliver attraktiv at ansætte? Er der mulighed for at opkvalificere eksisterende medarbejdere via jobrotation? Kl Status på EUD-reformen indhold og konsekvenser v/lene Kvist a. RKV-projekt på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hjørring. b. RKV-samarbejde med SOSU Århus, SOSU Esbjerg og SOSU Nykøbing Falster. c. Undervisningsdagen på SOSU Nord ændres til kl pr. 1. august LK gennemgik de fire mål for reformen og informerede om de enkelte milestones i selve processen frem mod implementering i august 2015, jfr. vedhæftede oplæg. Kl Orientering om Uddannelsesplan for PAU GVU v/helle M. Laulund a. Gennemgang af moduliseringen og måden hvorpå der tænkes muligheder for afkortning. HL fortalte at der er lavet en lærings og udviklingsplan (LUP) for GVU hvor der er fokus på øget tematisering. Pt. er der et udviklingsforløb i gang på Sødisbakke i Mariager. Forløbet følges nøje, men det er endnu for tidligt tidligt at evaluere resultatet. Kl Orientering om SOSU Nords proces med at digitalisere optagelsen af elever v/anja Jørgensen AJ orienterede om at der er indgået samarbejde med 3 andre SOSU skoler omkring to digitaliseringsindsatser i administrationen. Det ene omhandler at gøre optagelsesprocessen digital via optagelse.dk til alle uddannelser. Den anden omhandler at gøre al brevudveksling fra optagelse til afslutning af uddannelse digital via e-boks. TIVE_ Side 8 af 9

9 Kl Eventuelt a. Næste møde forespørgsel om at flytte mødet til 2. juni Konklusion: Deltagerne accepterede ovennævnte forslag, og TV indkalder til denne dato. Mødet sluttede kl hvor LK takkede de fremmødte for deres deltagelse. TIVE_ Side 9 af 9

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 11. maj 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Under punkt 1 deltager

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere