DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK"

Transkript

1 DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER H * DANSKE ARK * KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 -Ol

2 Vejledning til udarbejdelse af kvalitetsledelsessystem Indhold Introduktion Grundlag Struktur Systematik Bearbejdning Certificering IT Revision af paradigmaet Opfølgende tiltag Litteraturhenvisning Redaktion DANSKE ea«- xs-hånoeoc VeJledning_201 1-O7-01

3 DH NSKE H RI(ITEI(T VIRI(SOM H EDER Attl(HLK"t],lRMAHl Siottrtncrvc:j 1() l)l<- I 40 i l(olretrlravn l( K$

4 Kvalitetshåndbog side: 1 af Overordnet beskrivelse Dato: Rev.: Det anbefales at beskrivelsen udskrives i duplex Forord Denne Kvalitetshåndbog beskriver Arkitektfirmaet KS' kvalitetsledelsessystem. Kvalitetshåndbogen foreligger i en digital udgave, tilgængelig for alle i virksomheden. Der foreligger tillige en udgave af håndbogen trykt i papirudgave. Ved den løbende vedligeholdelse og opdatering af kvalitetsledelsessystemet, ajourføres begge udgaver af Kvalitetshåndbogen samtidigt. Gældende udgave Kvalitetshåndbogen er implementeret i virksomheden i rev. - den Revisioner godkendes ved påtegning af denne side. Gældende udgave godkendt: Dato Kvalitetskoordinator Ledelsens Ks-repræsentant Partner Arkitektfirmaet KS KS-Håndbog_Kapitel 1-_Overordnet beskrivelse*z

5 Kvalitetshåndbog 1. Overordnet beskrivelse Side: Dato: Rev.: 2af : Overordnet niveau 2: Tværfagligt niveau 3: Specifikt niveau Input og grundlag for kvalitetsledelsessystem DS/EN ISO 9001:2008, norm for kvalitetsledelsessystem Kvalitetsledelsessystemet er struktureret i 3 niveauer. Et overordnet, et tværfagligt og et specifikt niveau' Kvalitetshåndbog - Vi rksom hedens kvalitetsledelse Kvalitetshåndbogen er opdelt i 3 kapitler der følger den overordnede niveaudeling. KS-Håndbog 1. Overordnet beskrivelse - Overordnet niveau 1.1. Firmapræsentation L.2. Introduktion til kvalitetsledelsessystem 1.3. Ledelsens ansvar 1.4. Styring af ressourcer 1.5. Resume af kvalitetshåndbogens kap. 2 og 3 1. Overordnet beskrivelse. Generelle procedurer Instruktioner 2. Generelle procedurer - Tvæfagligt niveau 2.t. Dokumentation af kvalitetsledelsessystem 2.2. Levering af rådgivningsydelser 2.3. Evaluering af kvalitetsledelsessystem 3. Instruktioner - Specifikt niveau 3.1. Instruktioner til kvalitetsledelsessystem 3.2. Interne krav og vejledninger 3.3. Eksterne krav og vejledninger Kvalltetsplan Kval itetsptan - Projektets kvalitetsledelse Aktiviteter der vedrører kvaliteten af rådgivningsydelser i konkrete projekter beskrives i en kvalitetsplan for projektet. Sag: xxx.xx Kvalitetsplanen for proje-ktet er struktureret efter kapitel 2.2 Levering af rådgivningsydelser, og udarbejdes på' grundlag kvalitetshåndbogens kapitel Kvalitetsplan, som er en skabelon/eksempel, der færd i g bea rbejdes efter ku ndens/kl ientens eventuel le krav til kvalitetsledelse og specifikke projektdata. Eksempelsamling Eksempelsam! i ng - Projektets kvalitetsledelse Ved udarbejdelse af dokumenter anvendes Arkitektfirrnaets l(s standard dokumentskabeloner, hvor disse foreligger. Standard dokumenter l\rkitektfirlrraet K$ KS-Håndbog--Kapitel 1, overordnet beskrivelse- 20 l7-o7-07

6 Kvalitetshåndbog 1. Overordnet beskrivelse - Indholdsfortegnelse Side: Dato: Rev.: 3/14 20t7.07"o1 Indholdsfortegnelse 1, Overordnetbeskrivelse 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2, Introduktion til kval itetstedelsessystem Anvendelse L.2.2. Norm for kvalitetsledelsessystem L.2.3. Termer og definitioner L.2.4. Systematik Dokumentation af kvalitetsledelsessystem 1,3. teaelsens ansvar Ledelsens forpligtelse L.3.2. Kvalitetspolitik Planlægning af kvalitetsmåt... L.3.4. Planlægning af kvalitetsledelsessystem Ansvar, beføjelser og kommunikation Ledelsens evaluering 1,4. styring af ressourcer L.4.1. Tilvejebringelse af ressourcer L.4.2. Infrastruktur og arbejdsforhold 1.5. Resum6 af kvalitetshåndbogens kap. 2 og 3 Side B t2 t2 13 Bilag: B1 Krydsreference til DS/EN ISO 9001: Termer og definitioner Arkitektfirnraet KS KS-Håndbog-,Kapitel 1_Overordnet beskrivelse

7 PARADIGMA FOR KVAUTETSIEDEI ESSYSTEM EFTER DS/EN ISO 9001:2008 It t( I T E, K 1' t- I tt M A t":'l Siornrrr<rt"vc1 1.0 l)l(" I 4 l(r,rbetrlravrr [( A 0i KS

8 Kvalitetshåndbog 2. Generelle procedurer Indholdsfortegnelse Side: Dato: Afsnit: Udarb./godk.: t/l , rev. - NAN / JBJ Det anbefales at procedurerne udskrives i duplex Indholdsfortegnelse 2. Generelleprocedurer 2.1. Dokumentation af kvalitetsledelsessystemet 2.L.L. Kvalitetshåndbog Kvalitetsplan... 2.L.3. Styring af dokumenter og registreringer Levering af rådgivningsydetser 2.2.t. Projektstart Projektidentifikation Projektets pafter Rådgivningsaftaler Projekterings- og udbudsgrundlag Planlægning og styring Dokumentstyring KS i p ekteringsfasen KS i udførelsesfasen 2.2.t0. Værktøjer og hjælpemidler tt. Kundetilfredshed Evaluering af kvalitetsledelsessystemet 2.3.L. Erfaringsopsamling Kvalitetsaudit Styring af afvi9e1ser Løbende forbedringer... revision dato O tt-o7-o o1-20tl-o l-o7-ol - 20t tL-o7-ol - 20tt-o7-ot Arkitektfirnraet KS KS-Håndbog-,Kapitel 2-.Generelle Procedurer-2o71-o7'07

9 Kva Ii tetsl edel sessyste m 201.L ÅRI{IT KTT'' IRMÅTiT liornrnrtvcj 10 t)l(-.l 401 l(ø[rctrl]ctvr [(

10 Det anbefales at instruktionerne udskrives i dupleks Indholdsfortegnelse 3. Instruktioner Instru ktioner ti I kva I itetsledelsessystemet Kvalitetspla n Interne krav og vejledninger Administration og ledelsespraksis Projekteri n gspraksis Byggestyringspraksis IT-praksis Funktionsbeskrivelser 3.3. Eksterne krav og vejledninger Lovgivning Alment teknisk fælleseje revision dato

11 DH NSI(E H RI(ITEI(T VIRI(SOMHEDER AR Kll H l(1 I' I R MAI:"1' KS liornrrrervcj I() l)t(-.i40i Sag: Sag nr. : l(r,rtrerrlravri l( llus;by br:lictforerrirrcl )011,)') - i2 ;xrit.lt r.:t.iol iglt:t

12 Kvalitetsplan Husby boligforening, 12 ældreboliger Side: 1af15 Dato: OL rev. - Sag nr.: 21ll.22 Det anbefales at kvalitetsplanen udskrives i duplex Forord Denne Kvalitetsplan udgør Arkitektfirmaet KS'plan for kvalitetsaktiviteter for denne sag. Kvalitetsplanen er udarbejdet på grundlag af Arkitektfirmaet KS' Kvalitetshåndbog med de ændringer og tilføjelser, der måtte være aftalt med kunden/klienten og som er relevant for denne sag. Kunden/klienten opfordres til at gennemgå Kvalitetsplanens indhold i sin helhed. Formålet er bl.a. at afdække kundens/klientens eventuelle ikke formulerede krav og ønsker i forbindelse med leveringen af rådgivningsydelserne. Denne kvalitetsplan er udgivet og godkendt: Dato Sagsarkitekt Kvalitetskoordinator Arkitektfirmaet KS KS-Håndboq _Kvalitetsplan 20L7-07 -Ol

13 Kvalitetsplan Husby boligforening, 12 ældreboliger Side: 2af15 Dato: rev. - Sag nr.: Indholdsfortegnelse Side Projektstart 1.1. Indledning og introduktion... 4 L.2. Gyldighed 4 Projektidentifi kation 2.L. Sagsidentifikation Beskrivelse af projektet 5 Projektets parter 3.1. Samarbejdsform.., Projektorganisation Underrådgivere Intern organisation 6 Rådgivningsaftaler 4.t. Aftale med kunde/klient 4.2. Aftale med underrådgivere Projekterings- og udbudsgrundlag 5.1. Gennemgang af krav i grundlaget Kvalitetsmå Planlægning og styring 6.1. Faseopdelingafprojekteringsforløbet... B 6.2. Projekteringstidsplan Anlægsøkonomi Styring af afvige ser...,... B 6.5. Møder Ressourcestyring Dokumentstyring 7.1. Medier Tegninger Tekstdokumenter, post m.v Kvalitetsregistreringer for sagen Godkendelser Datasikkerhed Arkivering ved sagens afslutning 12 KS i projekteringsfasen 8.1. Planlægning af faseopdelt omfang Indsatsområder og metode Sikkerhedskoordineringunderprojekteringsfasen KS i udførelsesfasen 9.1. Projektopfølgning Byggeledelse Sikkerhedskoordinering underudførelsesfasen..'.' Fagtilsyn Arkitektfirnraet KS KS-H åndbog_ Kva I itetspla n

14 Kvalitetsplan Husby boligforening, 12 ældreboliger Side: 3 af 15 Dato: rev. - Sag nr.: 2OL Værktøjer og hjælpemidler IT-værktøjer... L Øvrige værktøjer L4 11, Kundetilfredshed Kundens kontrol af rådgiverens kvatitetsledelse L2. Bilagsfortegnelse og bilag 15 Arkitektfirmaet KS KS-Håndbog-Kvalitetsplan_2O O 1

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Program 21. august 2014 10. april 2015 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Uddannelsen udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Program 25. august 2011 30. marts 2012 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

GENERELT VEDR. BRAVIDA DANMARK'S KVALITET

GENERELT VEDR. BRAVIDA DANMARK'S KVALITET Udarbejdet af: CHe Rev. dato: 22/8-2012 GENERELT VEDR. BRAVIDA DANMARK'S KVALITET IKKE REGISTRERET KOPI OG VIL IKKE BLIVE OPDATERET. INDLEDNING: KBH. d. 22/8-2012 CHe Side 1 af 3 Nærværende generelle beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere