Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr R)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)"

Transkript

1 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært - god revisorskik - andre erklæringer skat Erklæringer til offentlige myndigheder arbejdspapirer - værdiansættelse Nævnet udtalte ved fastsættelsen af den bøde, som indklagede havde forskyldt for de klagepunkter, hvori han efter det anførte fandtes at have overtrådt 4a i den dagældende lov om registrerede revisorer, jf. nu 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, havde nævnet særlig henset til, at indklagede i et stort antal tilfælde havde afgivet erklæringer, herunder erklæringer til offentlige myndigheder, uden at have udført revisionshandlinger. Indklagede havde herved afsløret en fundamental uvidenhed om, hvad det indebar at være offentlighedens tillidsrepræsentant og/eller en fuldstændig ligegyldighed heroverfor. Bøden fastsættes efter omfanget og grovheden af den skete tilsidesættelse af god revisorskik til kr., jf. den dagældende lov om registrerede revisorer 11 a, stk. 1, jf. 20, stk. 1, i den nugældende lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Ved skrivelse af 7. juli 2006 har Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet indbragt en klage over registreret revisor R for Disciplinærnævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 26. november Klagen vedrører det forhold, at indklagede angiveligt har afgivet erklæringer og revisionspåtegninger uden at have fornødent kendskab til sagens genstand. Indledende formalitetsspørgsmål mv. Baggrunden for sagen er en henvendelse i 2002 fra advokat N, der i egenskab af kurator havde konstateret et formodet sammenfald af en række privatpersoners og revisorers udnyttelse af forskellige former for ulovlig drift af virksomhed i selskabsform, herunder konkursrytteri, rullende kapital m.v. As politi efterforsker forhold vedrørende en personkreds med forbindelse til de selskaber, som denne sag drejer sig om. Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har varetaget efterforskningen mod indklagede. Ved skrivelse af 7. juli 2006 har Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet meddelt indklagede, at påtalen for overtrædelse at aktieselskabslovens 115, stk. 2, er opgivet i medfør af retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2. Denne afgørelse er den 11. november 2006 tiltrådt af Rigsadvokaten. Såvel indklagede som en række andre er i forbindelse med den strafferetlige efterforskning afhørt til politirapport. Kopi af politirapporterne er medsendt til Disciplinærnævnet i forbindelse med klagens indgivelse. Indklagede har protesteret mod anvendelse af politirapporterne som bevismateriale under Disciplinærnævnets sagsbehandling. Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har oplyst, at klagen ikke er baseret på politiets afhøringsrapporter, og at disse således ikke indgår i sagen som en del af det grundlag, hvorefter Disciplinærnævnet skal træffe afgørelse. Statsadvokaten har opfordret nævnet til i fornødent omfang selv at søge sagen oplyst og herunder afhøre vidner. Det fremgår af klageskrivelsen fra Statsadvokaten, at indklagedes revisionsvirksomhed under efterforskningen af sagen er ransaget, og at en mængde bilagsmateriale er beslaglagt. Datoen for ransagningen er ikke oplyst. Sagens realitet Parternes generelle påstande

2 Klager har gjort gældende, at indklagede har tilsidesat god revisorskik, jf. 2, stk. 2, i den nugældende revisorlov, jf. for erklæringer forud for den 1. september a, i den dagældende lov om registrerede revisorer, lovbekendtgørelse nr. 502 af 30. juni 1998, idet indklagede har afgivet urigtige skriftlige erklæringer eller skriftligt har bevidnet noget, hvorom han ingen kundskab har, samt underskrevet på regnskaber, som ikke er revideret af ham, uden at det fremgår af den afgivne revisionspåtegning. Indklagede har i det hele påstået frifindelse. Indklagede har gjort gældende, at Told & Skat samt selskabernes ny revisorer for samtlige selskabers vedkommende har godkendt erklæringer og revisionspåtegninger mv. Der foreligger i vidt omfang forældelse. Endelig er det ved kontrol af indklagedes revisionsvirksomhed blevet konstateret, at indklagedes kvalitetsstyringssystem har været hensigtsmæssigt. Disciplinærnævnets begrundelse og afgørelse. Indledningsvis finder Disciplinærnævnet anledning til at fremhæve, at nævnets pligt til at sørge for, at en sag er oplyst bedst muligt, må tage sit udgangspunkt i de oplysninger, som er fremkommet fra parterne og ikke indebærer, at nævnet selvstændigt kan foretage efterforskningslignende skridt, herunder afhøring af vidner, idet dette ville medføre, at nævnet ikke fremstår uvildigt i forhold til parterne. Disciplinærnævnet har således truffet afgørelse i sagen på grundlag af de dokumenter og oplysninger, som af parterne er fremsendt til nævnet og således, at politirapporter efter parternes tilkendegivelse ikke indgår i sagen. Nævnet lægger til grund, at ransagningen hos indklagede er foretaget forud for afgørelsen om påtaleopgivelse den 7. juli Indklagedes advokat har over for nævnet oplyst, at indklagede rutinemæssigt makulerer regnskabsmateriale mv., der er mere end 5 år gammelt. Nævnet lægger på denne baggrund til grund, at der i sagen forefindes den dokumentation/arbejdspapirer, som indklagede har udarbejdet og arkiveret vedrørende de enkelte selskaber fra juli Nævnet bemærker herved, at det af 20 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse og tillige af 23 i den nugældende erklæringsbekendtgørelse fremgår, at revisor skal føre en efter forholdene afpasset oversigt over revisions-, assistance- og rådgivningsarbejdernes formål og udførelse og opbevare denne oversigt samt genparter af de afgivne erklæringer, rapporter, revisionsprotokollater og regnskaber i 5 år, jf. hertil RS 230, der afløste den tilsvarende revisionsvejledning 8 om dokumentation. Det hører herefter med til revisors pligter at etablere og opbevare arbejdspapirer, der indeholder dokumentation for de udførte revisionsarbejder hos en klient. I overensstemmelse med god revisorskik skal planlægning og konklusion af den udførte revision også dokumenteres. Som det vil fremgå i det følgende, har indklagede generelt ikke haft eller kunnet fremlægge arbejdspapirer mv., der har kunnet dokumentere eller underbygge indklagedes revisionshandlinger, hvilket Disciplinærnævnet også har tillagt vægt ved bevisbedømmelsen i relation til de enkelte klagepunkter. I medfør af 30, stk. 4, i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter reglerne i lov om registrerede revisorer. Dog afgøres under klagepunkt 3, revisionspåtegningen af 30. september 2003 efter den nugældende revisorlov. Klagepunkt 1: Erklæring af 21. februar 2002 vedrørende Tømrerfirmaet A ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet Tømrerfirmaet A ApS (CVR-nr...) stiftet den 6. november 2001 med en anpartskapital på kr. Der er ingen offentliggjorte regnskaber. Den 13. december 2001 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 8. januar 2002 får selskabet, der forud havde navnet AA ApS, sit nuværende navn. Ved en overdragelsesaftale dateret den 17. februar 2002 sælger indklagedes revisorkontor, RR s Revision, der den 17. december 2001 havde købt selskabet SCSK ApS hos advokatfirmaet Z, samtlige anparter i selskabet til L. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af indklagede som sælger. Ved kvittering dateret samme dato kvitterer L for modtagelse af kassebeholdningen på kr. vedrørende selskabet AA ApS. Der forligger endvidere følgende dokument, der ikke er underskrevet: Vedrørende Tømrerfirmaet ApS, CVR. nr....

3 Aktiver: Inventar/driftsmidler Likvide midler Aktiver i alt Passiver: Skyldige omkostninger Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 21. februar 2002 R Reg. Revisor S Direktionen Direktør Der foreligger endvidere oversigter over værktøj, hvoraf den ene opgørelse slutter med beløbet kr. Klager har gjort gældende, at indklagede har indkøbt et skuffeselskab og videresolgt dette til L, der igen har videresolgt selskabet. Der foreligger ikke en logisk sammenhæng mellem datering og indhold af de fundne dokumenter. Indklagede har som selskabets revisor udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., selv om det af det foreliggende materiale kan udledes, at selskabet ikke havde nogen værdier. Ved at videresælge selskabet og ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at han ikke har underskrevet nogen erklæring vedrørende selskabet. Indklagede har endvidere ikke selv købt selskabet, men alene handlet på en klients vegne. I øvrigt er mulige køb og salg af selskaber dispositionsområder, der falder uden for arbejde, som vedrører revisorskik og dermed uden for Disciplinærnævnets kompetence. Mod indklagedes benægtelse af at have underskrevet nogen erklæring vedrørende selskabet og da der alene er fundet en ikke underskrevet erklæring hos indklagede, finder Disciplinærnævnet det ikke godtgjort, at indklagede har afgivet erklæringen af 21. februar 2002 i henhold til selskabsskattelovens 14, stk. 2-7 om selskabets formue. Indklagede frifindes således for denne del af klagen. Med hensyn til indklagedes køb af selskabet på vegne en klient finder nævnet, at indklagede i strid med den dagældende lov om registrerede revisorer 4 a, stk. 1, og 6 a, stk. 2, har udført arbejde, der er uforenelig med udøvelsen af anden erhvervsvirksomhed end revision af regnskaber m.v. samt rådgivning og assistance i forbindelse hermed. Henset imidlertid til at der ikke efter den nugældende revisorlov gælder en sådan begrænsning i revisors erhvervsudøvelse, finder nævnet at den herfor forskyldte disciplinærstraf bør bortfalde. Klagepunkt 2: Erklæring af 27. februar 2002 vedrørende B ApS

4 Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet B ApS (CVR-nr...) stiftet den 15. maj 2000 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2000/2001 og 2001/2002. Den 20. december 2001 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 20. januar 2002 får selskabet, der forud havde navnet BB ApS, sit nuværende navn. Ved en overdragelsesaftale dateret den 20. januar 2002 sælger indklagedes revisionskontor, RR,s Revision, samtlige anparter i selskabet BB ApS (men med cvr. nr....) til L. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af indklagede som sælger. Ved kvittering dateret samme dato kvitterer L for modtagelsen af kassebeholdningen på kr. vedrørende selskabet BB (men med cvr. nr....) ApS. Der forligger endvidere følgende dokument, der er underskrevet af indklagede: Vedrørende B ApS, CVR. nr.... Aktiver: Inventar/driftsmidler Likvide midler Varelager Aktiver i alt Passiver: Skyldige omkostninger Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 27. februar 2002 R Reg. Revisor C Direktionen Direktør Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., selv om det af det foreliggende materiale kan udledes, at selskabet har været uden værdi fra stiftelsen, og der i sagen ikke er dokumentation for udført revision af værdi af indskudte aktiver. Ved at afgive denne erklæring og ved videresalg af selskabet har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at han har gennemgået selskabets økonomiske forhold ved flere møder med daværende Told & Skat, som har godkendt angivelsen af selskabets økonomiske forhold, ligesom der heller ikke er sket nogen form for skattemæssig forhøjelse eller ændring i øvrigt. Da der er tale om regnskabsmateriale, der er mere end 5 år gammelt, eksisterer det ikke mere, idet det rutinemæssigt er makuleret. Det kan ikke lastes indklagede, at han på nuværende tidspunkt ikke længere er i besiddelse af yderligere. Det fremgår af udskriften fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der er offentliggjort regnskab for selskabet for 2001/2002. Da indklagedes erklæring er dateret i februar 2002, og da indklagede har oplyst til Disciplinærnævnet, at

5 han har drøftet selskabet med Told & Skat, lægger Disciplinærnævnet til grund, at erklæringen om selskabets formueopgørelse er afgivet af indklagede til offentlige myndigheder. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og nævnet lægger således til grund, at der for så vidt angår dette klagepunkt forefindes det materiale, som har været arkiveret hos indklagede. Indklagede har alene henvist til, at hans dokumentationsmateriale er makuleret, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger, at der er udført revision af værdi af indskudte aktiver, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive erklæringen uden at sikre sig, at selskabets formue er reelt har været til stede, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Med hensyn til klagen vedrørende indklagedes salg af selskabet til L finder nævnet ikke, at salget er dokumenteret ved den ikke underskrevne overdragelsesaftale, og indklagede vil derfor være at frifinde for denne del af klagen. Klagepunkt 3: Erklæring af 4. marts 2002 og revisionspåtegning af 30. september 2003 vedrørende M Entreprise ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet M Entreprise ApS (CVR- ) stiftet den 1. november 2001 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 1. november april Den 6. marts 2002 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 6. februar 2002 får selskabet, der forud havde navnet MM ApS, sit nuværende navn. Ved en overdragelsesaftale dateret den 11. februar 2002 sælger RR s Revision, der er indklagedes revisionskontor, samtlige anparter i selskabet MM ApS til L. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af indklagede som sælger. Ved kvittering dateret samme dato kvitterer L for modtagelsen af kassebeholdningen på kr. vedrørende selskabet MM ApS. Der forligger endvidere følgende dokument, der alene er underskrevet af indklagede: Vedrørende M Entreprise ApS, CVR. nr Aktiver: Driftsmidler Aktiver i alt Passiver: Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 4. marts 2002 R Reg. Revisor Direktionen Direktør

6 Der foreligger følgende revisionsprotokollat pr. 30. april 2003 vedrørende selskabet, der er underskrevet af indklagede den 30. september 2003: Revision af årsregnskabet for 2001/2003 Som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor har vi foretaget den i anpartsselskabslovens foreskrevne revision af årsregnskabet for 2001/2003. Den udførte revision Vi har i årets løb gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt forretningsgangen inden for de regnskabsmæssige områder i det omfang, som vi har anset for nødvendigt for revision af årsregnskabet. Revisionen af årsregnskabet har bl.a. omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørelser. Vi har herunder påset, at de foretagne afskrivninger er rimelige. Ved gennemgangen af balancen har vi i overensstemmelse med god revisorskik overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til selskabet, om deres tilstedeværelse samt deres forsvarlige vurdering. Tilgodehavender er gennemgået og vurderet, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Det er vor opfattelse, at de medtagne tilgodehavender ikke vil medføre væsentlige tab. Vi har endvidere kontrolleret, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler selskabet, er rigtigt udtrykt i regnskabet. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger: Vi har ikke kunne foretage nummerkontrol af salgsfaktura.... Det vedlagte regnskab for perioden har vi forsynet med følgende påtegning: Til anpartshaverne i M Entreprise ApS: Vi har revideret årsrapporten for M Entreprise ApS for regnskabsåret Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Vi skal gøre opmærksom på, at selskabets indskudskapital er tabt.

7 Vi gør endvidere opmærksom på, at selskabets fortsatte drift er betinget af tilførelse af ny indskudskapital til dækning af underbalance samt opfyldelse af kravene i anpartsselskabslovens pgf. 52. Derudover skal der fremover opnås et tilfredsstillende driftsresultat. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. X-by, den 30/ R, Registreret revisor Revisionspåtegningen på årsrapporten 2001/2003 er identisk med ovenstående fra revisionsprotokollatet og er underskrevet den 30. september Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af de aktiver, der udgjorde anpartsværdien. Ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har endvidere tilsidesat god revisorskik ved videreoverdragelsen af selskabet. Klager har vedrørende revisionspåtegningen ligeledes gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet revisorerklæring på selskabets regnskab uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold, og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af aktiverne. Det fremgår således af regnskabet, at selskabet i regnskabsperioden har anskaffet formuegoder for kr. kontant, at egne driftsmidler er værdiansat til kr., og at leasede aktiver indgår med en post på kr. Indklagedes arbejdspapirer viser intet om indklagedes revisionshandlinger vedrørende disse poster. Ved at afgive denne revisionserklæring uden undersøgelse af nogen art har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at hans vurdering af driftsmidlernes tilstedeværelse er sket på grundlag af oplysninger fra Q Bank, att. F, der oplyste, at banken havde pant i driftsmidlerne, og at disse var til stede. Indklagede har vedrørende revisionspåtegningen gjort gældende, at den skete afskrivning på kr. er foretaget som led i en normal driftsøkonomisk afskrivning på 20 procent og på baggrund af en almindelig afskrivningsprofil. Endvidere har selskabet fået en ny revisor, som angiveligt ikke har haft indvendinger imod afskrivningen. Således som sagen foreligger oplyst finder Disciplinærnævnet ikke at kunne tilsidesætte indklagedes forklaring om, at han via Q Bank har sikret sig, at selskabets driftsmidler har været til stede og værdiansættelsen af disse. Således som sagen foreligger oplyst og mod indklagedes benægtelse, finder nævnet endvidere ikke, at det er godtgjort, at indklagede som anført af Statsadvokaten har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med revisionspåtegningen på selskabets årsrapport. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at de af Statsadvokaten nævnte beløbsstørrelser vedrørende selskabets regnskab ikke ses at fremgå i det fremsendte materiale. Herefter, og da indklagedes salg af selskabet til L ikke findes at være dokumenteret ved den ikke underskrevne overdragelsesaftale, frifindes indklagede for dette klagepunkt. Klagepunkt 4: Erklæring af 31. oktober 2002 og revisionspåtegning af 18. oktober 2002 vedrørende T ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet T ApS (CVR-nr ) stiftet den 1. januar 1998 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 1998/199, 1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002.

8 Den 19. juni 1998 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 31. august 1998 får selskabet, der forud havde navnet TT ApS, sit nuværende navn. Af revisionsprotokollat pr. 30. juni 1999 vedrørende selskabet, der er underskrevet af indklagede den 11. november 1999, fremgår, at indklagede har afgivet blank revisionspåtegning på selskabets årsregnskab for perioden 1. januar juni Årsregnskabet for selskabet for 2001/2001 er ligeledes revideret af indklagede, der den 18. oktober 2002 har afgivet blank revisionspåtegning. Revisionspåtegningen har følgende indhold: Identifikation: Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001/02 for M ApS. Den udførte revision: Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på, at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabs praksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om årsregnskabet som helhed er fyldestgørende. Forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat. X-by, den 18/ R, Registreret revisor Der forligger endvidere følgende dokument, der alene er underskrevet af indklagede den 31. oktober 2002: Vi har efter aftale med ledelsen til brug for virksomhedens registrering hos Told og Skat foretaget en gennemgang af virksomhedens formueopgørelse udarbejdet efter principperne i selskabsskattelovens 14, stk Vi har ikke foretaget revision. Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført arbejdet i overensstemmelse med god revisorskik med henblik på at opnå grundlag for afgivelse af vor erklæring om virksomhedens formueopgørelse. Gennemgangen har omfattet en sammenholdelse af formueopgørelsen med virksomhedens åbningsbalance, herunder efterfølgende bogføring, forespørgsler til ledelsen samt analyser af udvalgte balanceposter og sammenhænge, herunder af de reguleringer, der er foretaget med henblik på at opfylde kravene til formueopgørelsen efter selskabsskattelovens 14, stk. 2-7.

9 Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved revision og giver således mindre sikkerhed for, at eventuelle fejl eller mangler i formueopgørelsen opdages, end tilfældet er ved revision. Konklusion Ved gennemgangen er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at formueopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i selskabsskattelovens 14, stk. 2-7, og at virksomhedens formue pr. 31. oktober 2002 udgør kr X-by, den 31. oktober 2002 Registreret Revisor R Ledelsens erklæring. Til brug for registrering af T ApS, CVR nr. skal vi oplyse, at virksomhedens formue opgjort efter principperne i selskabsskattelovens 14, stk. 2-7 udgør kr pr 31. oktober Formuen består af lager kr , likvide midler kr. 40 og gældsposter kr Nykøbing, den 31. oktober 2002 Direktør J. Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet erklæring vedrørende selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af de aktiver, der udgjorde anpartsværdien. Ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Klager har vedrørende revisionspåtegningen ligeledes gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet revisionspåtegning på selskabets årsregnskab for 2001/2002 uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold, og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af aktiverne, herunder særligt varelager. Det fremgår således af regnskabet, selskabets aktiver består af et varelager opgjort til kr. og egenkapital opgjort til kr. Indklagedes arbejdspapirer viser intet om indklagedes revisionshandlinger vedrørende disse poster, herunder konstatering af varelager. Ved at afgive denne revisionserklæring uden undersøgelse af nogen art har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at det drejer sig om værdiansættelse af malerier, der som driftsmidler blev anvendt til udlejning, og at værdiansættelsen er blevet godkendt af Told & Skat. Indklagede har vedrørende revisionspåtegningen gjort gældende, at indklagede ikke længere er i besiddelse af papirer vedrørende selskabet, og at malerierne fysisk er blevet tilset af Told & Skat. Disciplinærnævnet lægger til grund - i overensstemmelse med indklagedes oplysning til nævnet - at erklæringen om selskabets formueopgørelse er afgivet af indklagede til SKAT. Nævnet lægger ligeledes i overensstemmelse med udskriften fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til grund, at årsrapporten med indklagedes erklæring er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og at der følgelig vedrørende dette klagepunkt forefindes det materiale, som indklagede har haft arkiveret. Indklagede har alene henvist til, at hans værdiansættelse er blevet godkendt af Told & Skat, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger indklagedes revisionshandlinger, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive såvel erklæring om formueopgørelse som blank revisionspåtegning på årsregnskabet for 2001/2002 uden at

10 sikre sig, at selskabets formue/aktiver i form af varelageret/malerier og anpartskapital reelt har været til stede og haft den anførte værdi, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Klagepunkt 5: Erklæring af 12. marts 2002 og udtalelse af 23. august 2001 om kurs på anparter vedrørende Dansk H Formidling ApS under konkurs Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet Dansk H Formidling ApS (CVR-nr ) stiftet den 1. februar 2001 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2001/2002. Den 9. maj 2001 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 31. maj 2001 får selskabet, der forud havde navnet HH ApS, sit nuværende navn. Ved skrivelse af 23. august 2001 fra indklagede ikke underskrevet til E, der på det tidspunkt ejer anparter i selskabet, anføres følgende: Vedr.: Dansk H Formidling ApS Jeg er blevet anmodet om at beregne den indre skattetekniske værdi i ovennævnte selskab. Med udgangspunkt i fremsendt materiale og oplysninger, vil jeg skønne en værdi på kurs 55. Der foreligger kvittering fra Y-by Posthus af 8. marts 2002 for indbetaling af kr. på regnr./kontonr Der forligger endvidere følgende dokument, der alene er underskrevet af indklagede: Vedrørende Dansk H Formidling ApS, CVR. nr. Aktiver: Likvide midler Aktiver i alt Passiver: Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 12. marts 2002 R Reg. Revisor E Direktionen Direktør

11 Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr. svarende til værdi af likvide midler, uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold, og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af de aktiver, der udgjorde anpartskapitalen, og på trods af, at indklagede i sin skrivelse af 23. august 2001 vurderede selskabets anparter havde en kursværdi på 55. Ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Klager har endvidere vedrørende udtalelsen om kursværdien på anparter gjort gældende, at indklagede har tilsidesat god revisorskik ved at afgive udtalelsen uden at have haft kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold. Indklagede har gjort gældende, at hans erklæring til brug for momsregistrering er sket på grundlag af en konstatering af, at pengene den 8. marts 2002 var til stede på selskabets konto. Indklagede er ikke bekendt med nogen drift i selskabet, som skulle være sket i perioden 1. februar 2001 til 12. marts Indklagede har om skrivelsen vedrørende kursen på anparterne gjort gældende, at der er tale om, at han har foretaget et skøn af kursen på anparterne, hvilket ikke er en revisionserklæring omfattet af revisorlovgivningen. Disciplinærnævnet lægger - i overensstemmelse med indklagedes oplysning til nævnet - til grund, at erklæringen om selskabets formueopgørelse er afgivet af indklagede til en offentlig myndighed til brug for momsregistrering. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og nævnet lægger således til grund, at der vedrørende dette klagepunkt forefindes det materiale, som indklagede har haft arkiveret. Indklagede har alene henvist til, at hans erklæring om opgørelse af selskabets formue beror på indbetalingen den 8. marts 2002 af et kontantbeløb på kr. på selskabets bankkonto, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen, herunder om indklagede alene har set indbetalingsbilaget, eller om indklagede også har set kontoudtog eller foretaget kontrolopringninger til banken. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger indklagedes revisionshandlinger, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive erklæringen uden dokumentation i form af kontoudskrift eller lignende for, at bankindeståendet reelt har været til stede, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Med hensyn til indklagedes brev vedrørende den skønnede kurs på anparterne, finder nævnet, at der er tale om en udtalelse, som indklagede har afgivet som led i sit hverv som revisor, jf. den dagældende lov om registrerede revisorer 4 a, stk. 1. Indklagede har ikke anført nogen oplysninger eller fremlagt nogen dokumentation for revisionshandlinger, der måtte ligge til grund for det udøvede skøn, og nævnet må således være enig med klager i, at udtalelsen er afgivet uden, at indklagede har haft kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold. Da den omhandlede udtalelse imidlertid efter nævnets opfattelse ikke er en erklæring eller rapport, der kræves efter lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, jf. den nugældende revisorlovs 1, stk. 2, idet brevet er stilet til en person, der i givet fald agtede at købe anparter, og derfor må anses for at være bestemt til denne persons brug, ville udtalelsen ikke være omfattet af den nugældende revisorlov og dermed underlagt Disciplinærnævnets kompetence. Disciplinærnævnet finder derfor, at den disciplinærstraf, som indklagede har forskyldt herfor, bør bortfalde, jf. herved princippet i straffelovens 3. Klagepunkt 6: Erklæring af 12. december 2001 vedrørende Æ ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet Æ ApS (CVR-nr. ) stiftet den 1. juli 2001 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2001/2002 og Den 11. december 2001 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 17. december 2001 får selskabet, der forud havde navnet ÆÆ ApS, sit nuværende navn. Der forligger følgende dokument, der er underskrevet af indklagede og direktøren i selskabet: Vedrørende Æ ApS, CVR. nr.

12 Aktiver: Inventar/driftsmidler Likvide midler Aktiver i alt Passiver: Skyldige omkostninger Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 12. december 2001 R Reg. Revisor P Direktionen Direktør Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold, og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af aktiverne i form af driftsmidler/inventar og uden at sikre sig kontantbeholdningen på de kr. Ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at der nu er ny revisor for selskabet, og at denne nye revisor ikke gennem påtegning eller bemærkninger i øvrigt har sat spørgsmålstegn ved værdiansættelsen af selskabet aktiver og passiver. Disciplinærnævnet lægger til grund, at erklæringen om selskabets formueopgørelse er afgivet af indklagede til en offentlig myndighed. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og nævnet lægger således til grund, at der vedrørende dette klagepunkt forefindes det materiale, som indklagede har haft arkiveret. Indklagede har alene henvist til, at hans værdiansættelse ikke er kritiseret af efterfølgende revisor, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger indklagedes revisionshandlinger, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive erklæringen uden at sikre sig, at selskabets formue reelt har været til stede og haft den anførte værdi eller sikre sig de likvide midlers tilstedeværelse ved dokumentation for bankindestående i form af kontoudskrift eller ved optælling af kontanter eller lignende, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Klagepunkt 7: Revisionspåtegning af 28. februar 2002 vedrørende Ø ApS under konkurs

13 Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet Ø ApS nu under konkurs - (CVR-nr ) stiftet den 15. maj 2000 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2000/2001. Den 6. marts 2002 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 14. september 2000 får selskabet, der forud havde navnet ØØ ApS, sit nuværende navn. Ved overdragelsesaftale af 12. september 2000 overdrages anparterne i selskabet Ø ApS fra advokatfirmaet ÅÅ Limited til European Financial Services LTD for kr. Aftalen er underskrevet af sælger og køber. Ved overdragelsesaftale ligeledes af 12. september 2000 overdrages anparterne i selskabet Ø ApS fra L til henholdsvis Ss og U. Ved overdragelsesaftale af 10. februar 2002 overdrages anparterne i selskabet Ø ApS fra henholdsvis Ss og U til L for 2 gange 62,50 kr. Kursen er fastsat til 0,10. Aftalerne er under skrevet af sælgere og køber. Indklagede har på årsregnskabet for 2000/01, perioden 15. maj september 2001, for selskabet Ø ApS afgivet følgende revisionspåtegning: Revisionspåtegning Identifikation: Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2000/01 for Ø ApS. Den udførte revision: Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på, at opnå begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabs praksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om årsregnskabet som helhed er fyldestgørende. Forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. X-by, den 28/ R, Registreret revisor Revisionsprotokollatet pr. 30. september 2001 er underskrevet af indklagede den 28. februar Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet blank revisionspåtegning på selskabets regnskab på trods af foreliggende dokumentation for, at selskabets anparter efter en foreliggende aftale ejes af tredjemand, uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af aktiverne. Endvidere er der ikke taget forbehold i erklæringen på trods af, at selskabets anparter på tidspunktet for underskrift er overdraget for 125 kr. Ved at afgive denne revisionspåtegning har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at han har værdiansat anparter, som selskabet har ejet i et andet anpartsselskab. Der har ikke foreligget andre driftsmidler.

14 Disciplinærnævnet lægger til grund, at årsregnskab med revisionspåtegningen er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og Nævnet lægger således til grund, at der vedrørende dette klagepunkt forefindes det materiale, som indklagede har haft arkiveret. Indklagede har henvist til, at hans værdiansættelse vedrører anparter i et andet selskab, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen, herunder hvilke anparter, det drejer sig om, og grundlaget for vurderingen heraf. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger indklagedes revisionshandlinger, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive revisionspåtegningen uden at sikre sig, at selskabets formue reelt har været til stede og haft den anførte værdi, og uden at have undersøgt ejerforhold til anparterne, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Klagepunkt 8: Revisionspåtegning af 5. maj 2003 vedrørende D Transport ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet D Transport ApS (CVR-nr ) stiftet den 1. september 1999 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 1999/2000, 2001 og Den 29. december 1999 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 5. december 2000 får selskabet, der forud havde navnet DD ApS, sit nuværende navn. Det fremgår af en købekontrakt mellem CS som sælger og selskabet DD ApS som køber, dateret den 15. december 1999, underskrevet af køber, at selskabet har købt varelager og inventar for en købesum på ,00 kr. Der henvises herom til bilag 1. Dette bilag er ikke til stede. Revisionsprotokollatet pr. 31. december 2000 vedrørende indklagedes tiltrædelse som ny revisor for selskabet og vedrørende revisionen af selskabets årsregnskab for perioden 1. september 1999 til 31. december 2000, er underskrevet af indklagede den 31. maj Der er afgivet blank revisionspåtegning. Indklagede har på årsregnskabet for 2002 for selskabet D Transport ApS, hvis direktør er Jan Skov, afgivet følgende revisionspåtegning: Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor Til anpartshaverne i D Transport ApS Vi har revideret årsrapporten for D Transport ApS for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision, at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision: Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion:

15 Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger: X-by, den 5/ R, Registreret revisor Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet blank revisionspåtegning på selskabets regnskab uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af aktiverne, herunder dokumentation for anskaffelse, afhændelse og afskrivning på de købte anlægsaktiver. Ved at afgive denne revisionserklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at han hans værdiansættelse efterfølgende er blevet godkendt af Told & Skat, ligesom selskabets nye revisor ikke har haft indvendinger imod den skete værdiansættelse. Disciplinærnævnet lægger til grund, at årsregnskab med revisionspåtegningen er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og Nævnet lægger således til grund, at der under dette klagepunkt forefindes det materiale, som indklagede har haft arkiveret. Indklagede har henvist til, at hans værdiansættelse er blevet godkendt af Told & Skat, og henvist til, at ny revisor ikke har haft indvendinger mod afskrivningen, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger indklagedes revisionshandlinger, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive erklæringen uden at sikre sig, at selskabets formue i form af varelager og inventar reelt har været til stede og haft den anførte værdi, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Klagepunkt 9: Revisionspåtegning af 28. februar 2002 vedrørende WW Gulve ApS Klager har oplyst, at indklagede har været revisor for WW Gulve ApS siden 20. august Indklagede har revideret årsregnskabet for 2000/2001 og den 28. februar 2002 forsynet dette med en revisionspåtegning uden forbehold. Ifølge regnskabet består selskabets aktiver af varelager opgjort til kr. og egenkapital opgjort til kr. Klager har gjort gældende, at der ikke i sagen er dokumentation for udført revision af årsregnskabet, herunder varelageret, og at indklagede har tilsidesat god revisorskik ved at afgive blank revisionspåtegning uden at have haft kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold. Indklagede har gjort gældende, at Told & Skat tidligere har gennemgået varelageret. Han er stadig revisor for selskabet og laver løbende lageroptælling, men er i dag ikke i besiddelse af en optællingsliste for Klager har ikke medsendt nogen dokumentation vedrørende dette klagepunkt, og Disciplinærnævnet finder det derfor betænkeligt at lægge til grund, at indklagede har forset sig som anført af klager. Indklagede frifindes således for dette klagepunkt. Klagepunkt 10: Erklæring af 4. april 2002 vedrørende G ApS

16 Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet G ApS (CVR-nr ) stiftet den 1. september 2001 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2001/2002. Den 4. april 2002 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. I april 2002 får selskabet, der forud havde navnet GG ApS, sit nuværende navn. Det fremgår af en skrivelse af 2. april 2002 til indklagede, at indklagede på vegne af en klient har købt samtlige anparter i selskabet for kr. Det fremgår endvidere, at der er afgivet følgende af indklagede underskrevne erklæring vedrørende selskabet: Vi har efter aftale med ledelsen til brug for virksomhedens registrering hos told og Skat foretaget en gennemgang af virksomhedens formueopgørelse udarbejdet efter principperne i selskabsskattelovens 14, stk Vi har ikke foretaget revision. Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført arbejdet i overensstemmelse med god revisorskik med henblik på at opnå grundlag for afgivelse af vor erklæring om virksomhedens formueopgørelse. Gennemgangen har omfattet en sammenholdelse af formueopgørelsen med virksomhedens åbningsbalance, herunder efterfølgende bogføring, forespørgsler til ledelsen samt analyser af udvalgte balanceposter og sammenhænge, herunder af de reguleringer, der er foretaget med henblik på at opfylde kravene til formueopgørelsen efter selskabsskattelovens 14, stk Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved revision og giver således mindre sikkerhed for, at eventuelle fejl eller mangler i formueopgørelsen, end tilfældet er ved revision. Konklusion Ved gennemgangen er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at formueopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i selskabsskattelovens 14, stk. 2-7, og at virksomhedens formue pr. 4. april 2002 udgør kr X-by, den 4. april 2002 Registreret Revisor R Ledelsens erklæring Til brug for registrering af G ApS, CVR nr. skal vi oplyse, at virksomhedens formue opgjort efter principperne i selskabsskattelovens 14, stk. 2-7 udgør kr pr 4. april Formuen består af varelager kr og driftsmidler kr Bjæverskov, den 4. april 2002 Direktør RO I en skrivelse af 16. april 2002 fra Told & Skat til selskabets direktør anmodes om en specifikation af det i formueopgørelsen anførte varelager og driftsmidler. Ved en fax fra maj 2002 fremsendes fra selskabet til indklagede en opgørelse af værdier pr. 4. april 2002 samt dokumentation. Ifølge listen udgør varelager værdier for ,00 kr. og driftsmidler værdier for ,00 kr. Ved en skrivelse af 31. maj 2002 fra indklagede til Told & Skat fremsendes en afskrift af den fra selskabet modtagne liste vedrørende driftsmidler og varelager. Brevet indledes med sætningen: Som svar på Deres brev af 16. april fremsendes hermed opgørelse over lager og driftsmidler.

17 I en skrivelse af 4. juni 2002 fra Told & Skat til indklagede anføres det, at den modtagne opgørelse ikke er fyldestgørende. Told & Skat anmoder om specificerede oplysninger, f.eks. kopi af registreringsattest vedrørende bil og kopi af foretaget vurderingsforretning, der måtte ligge til grund for værdifastsættelse af de enkelte driftsmidler/varelagerbestanddele. I en skrivelse af 10. juni 2002 fremsender selskabet yderligere til indklagede. Skrivelsen, der er fremsendt til nævnet, er ulæselig. Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet erklæring vedrørende selskabets formue til brug for momsregistrering hos Told & Skat og heri opgjort selskabets formue til kr., uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af de aktiver, der udgjorde selskabets formue og herunder sikret sig, at aktiverne var frie og ubehæftede. Det konstateredes efterfølgende, at bilen, der var en del af aktiverne, var pantsat. Ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at han har udarbejdet en værdiansættelse den 4. april Selskabet har valgt ny revisor, der ikke har haft bemærkninger til værdiansættelsen. Disciplinærnævnet lægger til grund i overensstemmelse med indklagedes oplysning til nævnet, at erklæringen om selskabets formueopgørelse er afgivet af indklagede til SKAT. Disciplinærnævnet lægger endvidere som ubestridt til grund, at der var pant i den bil, der indgik i formueopgørelsen. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og nævnet lægger således til grund, at der under dette klagepunkt forefindes det materiale, som indklagede har haft arkiveret. Indklagede har ikke redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen, og det fremgår af den foreliggende korrespondance, at indklagede blot har indhentet oplysninger fra selskabet. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger indklagedes revisionshandlinger, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive erklæringen uden at sikre sig, at selskabets formue/aktiver i form af varelager og driftsmidler, herunder bilen, reelt har været til stede, været ubehæftede og haft den anførte værdi, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Vedrørende sanktionen Ved fastsættelsen af den bøde, som indklagede har forskyldt for de klagepunkter, hvori han efter det ovenfor anførte er fundet at have overtrådt 4a i den dagældende lov om registrerede revisorer, jf. nu 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, har nævnet særlig henset til, at indklagede i et stort antal tilfælde har afgivet erklæringer, herunder erklæringer til offentlige myndigheder, uden at have udført revisionshandlinger. Indklagede har herved afsløret en fundamental uvidenhed om, hvad det indebærer at være offentlighedens tillidsrepræsentant og/eller en fuldstændig ligegyldighed heroverfor. Bøden fastsættes efter omfanget og grovheden af den skete tilsidesættelse af god revisorskik til kr., jf. den dagældende lov om registrerede revisorer 11 a, stk. 1, jf. 20, stk. 1, i den nugældende lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor R, pålægges en bøde på kr. Kommentar:

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 26. november 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 26. november 1993. Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 50/2006-R Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2006 har Statsadvokaten

Læs mere

Side 1 af 11 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 22. marts 2006 (sag nr. 33-2004-R og 12-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. september 2004

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

K e n d e l s e: I marts/april 1999 blev der indgået en forpagtningsaftale mellem B A/S og E som forpagter vedrørende

K e n d e l s e: I marts/april 1999 blev der indgået en forpagtningsaftale mellem B A/S og E som forpagter vedrørende Den 12. januar 2009 blev der i sag nr. 23/2008-R B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 17. marts 2008 har B A/S klaget over registreret revisor A. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Ved brev af 13. februar 2007 har advokat N på vegne af Restaurationsselskabet K, K ApS, klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 13. februar 2007 har advokat N på vegne af Restaurationsselskabet K, K ApS, klaget over registreret revisor R. Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 5-2007-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 13. februar 2007 har advokat N på

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere