Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr R)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)"

Transkript

1 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært - god revisorskik - andre erklæringer skat Erklæringer til offentlige myndigheder arbejdspapirer - værdiansættelse Nævnet udtalte ved fastsættelsen af den bøde, som indklagede havde forskyldt for de klagepunkter, hvori han efter det anførte fandtes at have overtrådt 4a i den dagældende lov om registrerede revisorer, jf. nu 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, havde nævnet særlig henset til, at indklagede i et stort antal tilfælde havde afgivet erklæringer, herunder erklæringer til offentlige myndigheder, uden at have udført revisionshandlinger. Indklagede havde herved afsløret en fundamental uvidenhed om, hvad det indebar at være offentlighedens tillidsrepræsentant og/eller en fuldstændig ligegyldighed heroverfor. Bøden fastsættes efter omfanget og grovheden af den skete tilsidesættelse af god revisorskik til kr., jf. den dagældende lov om registrerede revisorer 11 a, stk. 1, jf. 20, stk. 1, i den nugældende lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Ved skrivelse af 7. juli 2006 har Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet indbragt en klage over registreret revisor R for Disciplinærnævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 26. november Klagen vedrører det forhold, at indklagede angiveligt har afgivet erklæringer og revisionspåtegninger uden at have fornødent kendskab til sagens genstand. Indledende formalitetsspørgsmål mv. Baggrunden for sagen er en henvendelse i 2002 fra advokat N, der i egenskab af kurator havde konstateret et formodet sammenfald af en række privatpersoners og revisorers udnyttelse af forskellige former for ulovlig drift af virksomhed i selskabsform, herunder konkursrytteri, rullende kapital m.v. As politi efterforsker forhold vedrørende en personkreds med forbindelse til de selskaber, som denne sag drejer sig om. Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har varetaget efterforskningen mod indklagede. Ved skrivelse af 7. juli 2006 har Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet meddelt indklagede, at påtalen for overtrædelse at aktieselskabslovens 115, stk. 2, er opgivet i medfør af retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2. Denne afgørelse er den 11. november 2006 tiltrådt af Rigsadvokaten. Såvel indklagede som en række andre er i forbindelse med den strafferetlige efterforskning afhørt til politirapport. Kopi af politirapporterne er medsendt til Disciplinærnævnet i forbindelse med klagens indgivelse. Indklagede har protesteret mod anvendelse af politirapporterne som bevismateriale under Disciplinærnævnets sagsbehandling. Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har oplyst, at klagen ikke er baseret på politiets afhøringsrapporter, og at disse således ikke indgår i sagen som en del af det grundlag, hvorefter Disciplinærnævnet skal træffe afgørelse. Statsadvokaten har opfordret nævnet til i fornødent omfang selv at søge sagen oplyst og herunder afhøre vidner. Det fremgår af klageskrivelsen fra Statsadvokaten, at indklagedes revisionsvirksomhed under efterforskningen af sagen er ransaget, og at en mængde bilagsmateriale er beslaglagt. Datoen for ransagningen er ikke oplyst. Sagens realitet Parternes generelle påstande

2 Klager har gjort gældende, at indklagede har tilsidesat god revisorskik, jf. 2, stk. 2, i den nugældende revisorlov, jf. for erklæringer forud for den 1. september a, i den dagældende lov om registrerede revisorer, lovbekendtgørelse nr. 502 af 30. juni 1998, idet indklagede har afgivet urigtige skriftlige erklæringer eller skriftligt har bevidnet noget, hvorom han ingen kundskab har, samt underskrevet på regnskaber, som ikke er revideret af ham, uden at det fremgår af den afgivne revisionspåtegning. Indklagede har i det hele påstået frifindelse. Indklagede har gjort gældende, at Told & Skat samt selskabernes ny revisorer for samtlige selskabers vedkommende har godkendt erklæringer og revisionspåtegninger mv. Der foreligger i vidt omfang forældelse. Endelig er det ved kontrol af indklagedes revisionsvirksomhed blevet konstateret, at indklagedes kvalitetsstyringssystem har været hensigtsmæssigt. Disciplinærnævnets begrundelse og afgørelse. Indledningsvis finder Disciplinærnævnet anledning til at fremhæve, at nævnets pligt til at sørge for, at en sag er oplyst bedst muligt, må tage sit udgangspunkt i de oplysninger, som er fremkommet fra parterne og ikke indebærer, at nævnet selvstændigt kan foretage efterforskningslignende skridt, herunder afhøring af vidner, idet dette ville medføre, at nævnet ikke fremstår uvildigt i forhold til parterne. Disciplinærnævnet har således truffet afgørelse i sagen på grundlag af de dokumenter og oplysninger, som af parterne er fremsendt til nævnet og således, at politirapporter efter parternes tilkendegivelse ikke indgår i sagen. Nævnet lægger til grund, at ransagningen hos indklagede er foretaget forud for afgørelsen om påtaleopgivelse den 7. juli Indklagedes advokat har over for nævnet oplyst, at indklagede rutinemæssigt makulerer regnskabsmateriale mv., der er mere end 5 år gammelt. Nævnet lægger på denne baggrund til grund, at der i sagen forefindes den dokumentation/arbejdspapirer, som indklagede har udarbejdet og arkiveret vedrørende de enkelte selskaber fra juli Nævnet bemærker herved, at det af 20 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse og tillige af 23 i den nugældende erklæringsbekendtgørelse fremgår, at revisor skal føre en efter forholdene afpasset oversigt over revisions-, assistance- og rådgivningsarbejdernes formål og udførelse og opbevare denne oversigt samt genparter af de afgivne erklæringer, rapporter, revisionsprotokollater og regnskaber i 5 år, jf. hertil RS 230, der afløste den tilsvarende revisionsvejledning 8 om dokumentation. Det hører herefter med til revisors pligter at etablere og opbevare arbejdspapirer, der indeholder dokumentation for de udførte revisionsarbejder hos en klient. I overensstemmelse med god revisorskik skal planlægning og konklusion af den udførte revision også dokumenteres. Som det vil fremgå i det følgende, har indklagede generelt ikke haft eller kunnet fremlægge arbejdspapirer mv., der har kunnet dokumentere eller underbygge indklagedes revisionshandlinger, hvilket Disciplinærnævnet også har tillagt vægt ved bevisbedømmelsen i relation til de enkelte klagepunkter. I medfør af 30, stk. 4, i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter reglerne i lov om registrerede revisorer. Dog afgøres under klagepunkt 3, revisionspåtegningen af 30. september 2003 efter den nugældende revisorlov. Klagepunkt 1: Erklæring af 21. februar 2002 vedrørende Tømrerfirmaet A ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet Tømrerfirmaet A ApS (CVR-nr...) stiftet den 6. november 2001 med en anpartskapital på kr. Der er ingen offentliggjorte regnskaber. Den 13. december 2001 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 8. januar 2002 får selskabet, der forud havde navnet AA ApS, sit nuværende navn. Ved en overdragelsesaftale dateret den 17. februar 2002 sælger indklagedes revisorkontor, RR s Revision, der den 17. december 2001 havde købt selskabet SCSK ApS hos advokatfirmaet Z, samtlige anparter i selskabet til L. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af indklagede som sælger. Ved kvittering dateret samme dato kvitterer L for modtagelse af kassebeholdningen på kr. vedrørende selskabet AA ApS. Der forligger endvidere følgende dokument, der ikke er underskrevet: Vedrørende Tømrerfirmaet ApS, CVR. nr....

3 Aktiver: Inventar/driftsmidler Likvide midler Aktiver i alt Passiver: Skyldige omkostninger Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 21. februar 2002 R Reg. Revisor S Direktionen Direktør Der foreligger endvidere oversigter over værktøj, hvoraf den ene opgørelse slutter med beløbet kr. Klager har gjort gældende, at indklagede har indkøbt et skuffeselskab og videresolgt dette til L, der igen har videresolgt selskabet. Der foreligger ikke en logisk sammenhæng mellem datering og indhold af de fundne dokumenter. Indklagede har som selskabets revisor udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., selv om det af det foreliggende materiale kan udledes, at selskabet ikke havde nogen værdier. Ved at videresælge selskabet og ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at han ikke har underskrevet nogen erklæring vedrørende selskabet. Indklagede har endvidere ikke selv købt selskabet, men alene handlet på en klients vegne. I øvrigt er mulige køb og salg af selskaber dispositionsområder, der falder uden for arbejde, som vedrører revisorskik og dermed uden for Disciplinærnævnets kompetence. Mod indklagedes benægtelse af at have underskrevet nogen erklæring vedrørende selskabet og da der alene er fundet en ikke underskrevet erklæring hos indklagede, finder Disciplinærnævnet det ikke godtgjort, at indklagede har afgivet erklæringen af 21. februar 2002 i henhold til selskabsskattelovens 14, stk. 2-7 om selskabets formue. Indklagede frifindes således for denne del af klagen. Med hensyn til indklagedes køb af selskabet på vegne en klient finder nævnet, at indklagede i strid med den dagældende lov om registrerede revisorer 4 a, stk. 1, og 6 a, stk. 2, har udført arbejde, der er uforenelig med udøvelsen af anden erhvervsvirksomhed end revision af regnskaber m.v. samt rådgivning og assistance i forbindelse hermed. Henset imidlertid til at der ikke efter den nugældende revisorlov gælder en sådan begrænsning i revisors erhvervsudøvelse, finder nævnet at den herfor forskyldte disciplinærstraf bør bortfalde. Klagepunkt 2: Erklæring af 27. februar 2002 vedrørende B ApS

4 Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet B ApS (CVR-nr...) stiftet den 15. maj 2000 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2000/2001 og 2001/2002. Den 20. december 2001 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 20. januar 2002 får selskabet, der forud havde navnet BB ApS, sit nuværende navn. Ved en overdragelsesaftale dateret den 20. januar 2002 sælger indklagedes revisionskontor, RR,s Revision, samtlige anparter i selskabet BB ApS (men med cvr. nr....) til L. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af indklagede som sælger. Ved kvittering dateret samme dato kvitterer L for modtagelsen af kassebeholdningen på kr. vedrørende selskabet BB (men med cvr. nr....) ApS. Der forligger endvidere følgende dokument, der er underskrevet af indklagede: Vedrørende B ApS, CVR. nr.... Aktiver: Inventar/driftsmidler Likvide midler Varelager Aktiver i alt Passiver: Skyldige omkostninger Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 27. februar 2002 R Reg. Revisor C Direktionen Direktør Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., selv om det af det foreliggende materiale kan udledes, at selskabet har været uden værdi fra stiftelsen, og der i sagen ikke er dokumentation for udført revision af værdi af indskudte aktiver. Ved at afgive denne erklæring og ved videresalg af selskabet har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at han har gennemgået selskabets økonomiske forhold ved flere møder med daværende Told & Skat, som har godkendt angivelsen af selskabets økonomiske forhold, ligesom der heller ikke er sket nogen form for skattemæssig forhøjelse eller ændring i øvrigt. Da der er tale om regnskabsmateriale, der er mere end 5 år gammelt, eksisterer det ikke mere, idet det rutinemæssigt er makuleret. Det kan ikke lastes indklagede, at han på nuværende tidspunkt ikke længere er i besiddelse af yderligere. Det fremgår af udskriften fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der er offentliggjort regnskab for selskabet for 2001/2002. Da indklagedes erklæring er dateret i februar 2002, og da indklagede har oplyst til Disciplinærnævnet, at

5 han har drøftet selskabet med Told & Skat, lægger Disciplinærnævnet til grund, at erklæringen om selskabets formueopgørelse er afgivet af indklagede til offentlige myndigheder. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og nævnet lægger således til grund, at der for så vidt angår dette klagepunkt forefindes det materiale, som har været arkiveret hos indklagede. Indklagede har alene henvist til, at hans dokumentationsmateriale er makuleret, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger, at der er udført revision af værdi af indskudte aktiver, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive erklæringen uden at sikre sig, at selskabets formue er reelt har været til stede, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Med hensyn til klagen vedrørende indklagedes salg af selskabet til L finder nævnet ikke, at salget er dokumenteret ved den ikke underskrevne overdragelsesaftale, og indklagede vil derfor være at frifinde for denne del af klagen. Klagepunkt 3: Erklæring af 4. marts 2002 og revisionspåtegning af 30. september 2003 vedrørende M Entreprise ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet M Entreprise ApS (CVR- ) stiftet den 1. november 2001 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 1. november april Den 6. marts 2002 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 6. februar 2002 får selskabet, der forud havde navnet MM ApS, sit nuværende navn. Ved en overdragelsesaftale dateret den 11. februar 2002 sælger RR s Revision, der er indklagedes revisionskontor, samtlige anparter i selskabet MM ApS til L. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af indklagede som sælger. Ved kvittering dateret samme dato kvitterer L for modtagelsen af kassebeholdningen på kr. vedrørende selskabet MM ApS. Der forligger endvidere følgende dokument, der alene er underskrevet af indklagede: Vedrørende M Entreprise ApS, CVR. nr Aktiver: Driftsmidler Aktiver i alt Passiver: Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 4. marts 2002 R Reg. Revisor Direktionen Direktør

6 Der foreligger følgende revisionsprotokollat pr. 30. april 2003 vedrørende selskabet, der er underskrevet af indklagede den 30. september 2003: Revision af årsregnskabet for 2001/2003 Som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor har vi foretaget den i anpartsselskabslovens foreskrevne revision af årsregnskabet for 2001/2003. Den udførte revision Vi har i årets løb gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt forretningsgangen inden for de regnskabsmæssige områder i det omfang, som vi har anset for nødvendigt for revision af årsregnskabet. Revisionen af årsregnskabet har bl.a. omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørelser. Vi har herunder påset, at de foretagne afskrivninger er rimelige. Ved gennemgangen af balancen har vi i overensstemmelse med god revisorskik overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til selskabet, om deres tilstedeværelse samt deres forsvarlige vurdering. Tilgodehavender er gennemgået og vurderet, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Det er vor opfattelse, at de medtagne tilgodehavender ikke vil medføre væsentlige tab. Vi har endvidere kontrolleret, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler selskabet, er rigtigt udtrykt i regnskabet. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger: Vi har ikke kunne foretage nummerkontrol af salgsfaktura.... Det vedlagte regnskab for perioden har vi forsynet med følgende påtegning: Til anpartshaverne i M Entreprise ApS: Vi har revideret årsrapporten for M Entreprise ApS for regnskabsåret Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Vi skal gøre opmærksom på, at selskabets indskudskapital er tabt.

7 Vi gør endvidere opmærksom på, at selskabets fortsatte drift er betinget af tilførelse af ny indskudskapital til dækning af underbalance samt opfyldelse af kravene i anpartsselskabslovens pgf. 52. Derudover skal der fremover opnås et tilfredsstillende driftsresultat. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. X-by, den 30/ R, Registreret revisor Revisionspåtegningen på årsrapporten 2001/2003 er identisk med ovenstående fra revisionsprotokollatet og er underskrevet den 30. september Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af de aktiver, der udgjorde anpartsværdien. Ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har endvidere tilsidesat god revisorskik ved videreoverdragelsen af selskabet. Klager har vedrørende revisionspåtegningen ligeledes gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet revisorerklæring på selskabets regnskab uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold, og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af aktiverne. Det fremgår således af regnskabet, at selskabet i regnskabsperioden har anskaffet formuegoder for kr. kontant, at egne driftsmidler er værdiansat til kr., og at leasede aktiver indgår med en post på kr. Indklagedes arbejdspapirer viser intet om indklagedes revisionshandlinger vedrørende disse poster. Ved at afgive denne revisionserklæring uden undersøgelse af nogen art har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at hans vurdering af driftsmidlernes tilstedeværelse er sket på grundlag af oplysninger fra Q Bank, att. F, der oplyste, at banken havde pant i driftsmidlerne, og at disse var til stede. Indklagede har vedrørende revisionspåtegningen gjort gældende, at den skete afskrivning på kr. er foretaget som led i en normal driftsøkonomisk afskrivning på 20 procent og på baggrund af en almindelig afskrivningsprofil. Endvidere har selskabet fået en ny revisor, som angiveligt ikke har haft indvendinger imod afskrivningen. Således som sagen foreligger oplyst finder Disciplinærnævnet ikke at kunne tilsidesætte indklagedes forklaring om, at han via Q Bank har sikret sig, at selskabets driftsmidler har været til stede og værdiansættelsen af disse. Således som sagen foreligger oplyst og mod indklagedes benægtelse, finder nævnet endvidere ikke, at det er godtgjort, at indklagede som anført af Statsadvokaten har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med revisionspåtegningen på selskabets årsrapport. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at de af Statsadvokaten nævnte beløbsstørrelser vedrørende selskabets regnskab ikke ses at fremgå i det fremsendte materiale. Herefter, og da indklagedes salg af selskabet til L ikke findes at være dokumenteret ved den ikke underskrevne overdragelsesaftale, frifindes indklagede for dette klagepunkt. Klagepunkt 4: Erklæring af 31. oktober 2002 og revisionspåtegning af 18. oktober 2002 vedrørende T ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet T ApS (CVR-nr ) stiftet den 1. januar 1998 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 1998/199, 1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002.

8 Den 19. juni 1998 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 31. august 1998 får selskabet, der forud havde navnet TT ApS, sit nuværende navn. Af revisionsprotokollat pr. 30. juni 1999 vedrørende selskabet, der er underskrevet af indklagede den 11. november 1999, fremgår, at indklagede har afgivet blank revisionspåtegning på selskabets årsregnskab for perioden 1. januar juni Årsregnskabet for selskabet for 2001/2001 er ligeledes revideret af indklagede, der den 18. oktober 2002 har afgivet blank revisionspåtegning. Revisionspåtegningen har følgende indhold: Identifikation: Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001/02 for M ApS. Den udførte revision: Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på, at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabs praksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om årsregnskabet som helhed er fyldestgørende. Forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat. X-by, den 18/ R, Registreret revisor Der forligger endvidere følgende dokument, der alene er underskrevet af indklagede den 31. oktober 2002: Vi har efter aftale med ledelsen til brug for virksomhedens registrering hos Told og Skat foretaget en gennemgang af virksomhedens formueopgørelse udarbejdet efter principperne i selskabsskattelovens 14, stk Vi har ikke foretaget revision. Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført arbejdet i overensstemmelse med god revisorskik med henblik på at opnå grundlag for afgivelse af vor erklæring om virksomhedens formueopgørelse. Gennemgangen har omfattet en sammenholdelse af formueopgørelsen med virksomhedens åbningsbalance, herunder efterfølgende bogføring, forespørgsler til ledelsen samt analyser af udvalgte balanceposter og sammenhænge, herunder af de reguleringer, der er foretaget med henblik på at opfylde kravene til formueopgørelsen efter selskabsskattelovens 14, stk. 2-7.

9 Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved revision og giver således mindre sikkerhed for, at eventuelle fejl eller mangler i formueopgørelsen opdages, end tilfældet er ved revision. Konklusion Ved gennemgangen er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at formueopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i selskabsskattelovens 14, stk. 2-7, og at virksomhedens formue pr. 31. oktober 2002 udgør kr X-by, den 31. oktober 2002 Registreret Revisor R Ledelsens erklæring. Til brug for registrering af T ApS, CVR nr. skal vi oplyse, at virksomhedens formue opgjort efter principperne i selskabsskattelovens 14, stk. 2-7 udgør kr pr 31. oktober Formuen består af lager kr , likvide midler kr. 40 og gældsposter kr Nykøbing, den 31. oktober 2002 Direktør J. Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet erklæring vedrørende selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr., uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af de aktiver, der udgjorde anpartsværdien. Ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Klager har vedrørende revisionspåtegningen ligeledes gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har afgivet revisionspåtegning på selskabets årsregnskab for 2001/2002 uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold, og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af aktiverne, herunder særligt varelager. Det fremgår således af regnskabet, selskabets aktiver består af et varelager opgjort til kr. og egenkapital opgjort til kr. Indklagedes arbejdspapirer viser intet om indklagedes revisionshandlinger vedrørende disse poster, herunder konstatering af varelager. Ved at afgive denne revisionserklæring uden undersøgelse af nogen art har indklagede tilsidesat god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at det drejer sig om værdiansættelse af malerier, der som driftsmidler blev anvendt til udlejning, og at værdiansættelsen er blevet godkendt af Told & Skat. Indklagede har vedrørende revisionspåtegningen gjort gældende, at indklagede ikke længere er i besiddelse af papirer vedrørende selskabet, og at malerierne fysisk er blevet tilset af Told & Skat. Disciplinærnævnet lægger til grund - i overensstemmelse med indklagedes oplysning til nævnet - at erklæringen om selskabets formueopgørelse er afgivet af indklagede til SKAT. Nævnet lægger ligeledes i overensstemmelse med udskriften fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til grund, at årsrapporten med indklagedes erklæring er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og at der følgelig vedrørende dette klagepunkt forefindes det materiale, som indklagede har haft arkiveret. Indklagede har alene henvist til, at hans værdiansættelse er blevet godkendt af Told & Skat, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger indklagedes revisionshandlinger, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive såvel erklæring om formueopgørelse som blank revisionspåtegning på årsregnskabet for 2001/2002 uden at

10 sikre sig, at selskabets formue/aktiver i form af varelageret/malerier og anpartskapital reelt har været til stede og haft den anførte værdi, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Klagepunkt 5: Erklæring af 12. marts 2002 og udtalelse af 23. august 2001 om kurs på anparter vedrørende Dansk H Formidling ApS under konkurs Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet Dansk H Formidling ApS (CVR-nr ) stiftet den 1. februar 2001 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2001/2002. Den 9. maj 2001 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 31. maj 2001 får selskabet, der forud havde navnet HH ApS, sit nuværende navn. Ved skrivelse af 23. august 2001 fra indklagede ikke underskrevet til E, der på det tidspunkt ejer anparter i selskabet, anføres følgende: Vedr.: Dansk H Formidling ApS Jeg er blevet anmodet om at beregne den indre skattetekniske værdi i ovennævnte selskab. Med udgangspunkt i fremsendt materiale og oplysninger, vil jeg skønne en værdi på kurs 55. Der foreligger kvittering fra Y-by Posthus af 8. marts 2002 for indbetaling af kr. på regnr./kontonr Der forligger endvidere følgende dokument, der alene er underskrevet af indklagede: Vedrørende Dansk H Formidling ApS, CVR. nr. Aktiver: Likvide midler Aktiver i alt Passiver: Passiver i alt Formue i henhold til selskabsskatteloven: - Goodwill 0 Formue Erklæring: Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovens pgf. 14, stk X-by den 12. marts 2002 R Reg. Revisor E Direktionen Direktør

11 Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har udarbejdet opgørelse af selskabets formue i henhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til kr. svarende til værdi af likvide midler, uden at have kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold, og uden at have sikret sig dokumentation for værdiansættelse, ejendomsret og tilstedeværelse af de aktiver, der udgjorde anpartskapitalen, og på trods af, at indklagede i sin skrivelse af 23. august 2001 vurderede selskabets anparter havde en kursværdi på 55. Ved at afgive denne erklæring har indklagede tilsidesat god revisorskik. Klager har endvidere vedrørende udtalelsen om kursværdien på anparter gjort gældende, at indklagede har tilsidesat god revisorskik ved at afgive udtalelsen uden at have haft kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold. Indklagede har gjort gældende, at hans erklæring til brug for momsregistrering er sket på grundlag af en konstatering af, at pengene den 8. marts 2002 var til stede på selskabets konto. Indklagede er ikke bekendt med nogen drift i selskabet, som skulle være sket i perioden 1. februar 2001 til 12. marts Indklagede har om skrivelsen vedrørende kursen på anparterne gjort gældende, at der er tale om, at han har foretaget et skøn af kursen på anparterne, hvilket ikke er en revisionserklæring omfattet af revisorlovgivningen. Disciplinærnævnet lægger - i overensstemmelse med indklagedes oplysning til nævnet - til grund, at erklæringen om selskabets formueopgørelse er afgivet af indklagede til en offentlig myndighed til brug for momsregistrering. Disciplinærnævnet lægger, jf. ovenfor, videre til grund, at indklagedes regnskabsmateriale, arbejdspapirer mv. ikke har været makuleret på tidspunktet for politiets ransagning, og nævnet lægger således til grund, at der vedrørende dette klagepunkt forefindes det materiale, som indklagede har haft arkiveret. Indklagede har alene henvist til, at hans erklæring om opgørelse af selskabets formue beror på indbetalingen den 8. marts 2002 af et kontantbeløb på kr. på selskabets bankkonto, men har ikke i øvrigt redegjort for, hvad der ligger til grund for erklæringen, herunder om indklagede alene har set indbetalingsbilaget, eller om indklagede også har set kontoudtog eller foretaget kontrolopringninger til banken. På denne baggrund og da der intet er fremlagt fra arbejdspapirer mv., der dokumenterer eller underbygger indklagedes revisionshandlinger, finder Disciplinærnævnet, at indklagede ved at afgive erklæringen uden dokumentation i form af kontoudskrift eller lignende for, at bankindeståendet reelt har været til stede, har handlet i strid med god revisorskik, jf. 4a i den dagældende lovbekendtgørelse om registrerede revisorer. Med hensyn til indklagedes brev vedrørende den skønnede kurs på anparterne, finder nævnet, at der er tale om en udtalelse, som indklagede har afgivet som led i sit hverv som revisor, jf. den dagældende lov om registrerede revisorer 4 a, stk. 1. Indklagede har ikke anført nogen oplysninger eller fremlagt nogen dokumentation for revisionshandlinger, der måtte ligge til grund for det udøvede skøn, og nævnet må således være enig med klager i, at udtalelsen er afgivet uden, at indklagede har haft kendskab til selskabets reelle økonomiske forhold. Da den omhandlede udtalelse imidlertid efter nævnets opfattelse ikke er en erklæring eller rapport, der kræves efter lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, jf. den nugældende revisorlovs 1, stk. 2, idet brevet er stilet til en person, der i givet fald agtede at købe anparter, og derfor må anses for at være bestemt til denne persons brug, ville udtalelsen ikke være omfattet af den nugældende revisorlov og dermed underlagt Disciplinærnævnets kompetence. Disciplinærnævnet finder derfor, at den disciplinærstraf, som indklagede har forskyldt herfor, bør bortfalde, jf. herved princippet i straffelovens 3. Klagepunkt 6: Erklæring af 12. december 2001 vedrørende Æ ApS Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet Æ ApS (CVR-nr. ) stiftet den 1. juli 2001 med en anpartskapital på kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2001/2002 og Den 11. december 2001 er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 17. december 2001 får selskabet, der forud havde navnet ÆÆ ApS, sit nuværende navn. Der forligger følgende dokument, der er underskrevet af indklagede og direktøren i selskabet: Vedrørende Æ ApS, CVR. nr.

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 77/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere