wt{ Ârsrapport 2OL4 MCH A/S cvr yi lør def - I'i r #r dcf 70. Regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wt{ Ârsrapport 2OL4 MCH A/S cvr 43 55 59 28 yi lør def - I'i r #r dcf 70. Regnskabsår"

Transkript

1 Ârsrapport OL4 MCH A/S cvr Regnskabsår Ârsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Herning, den. april 15 irigent yi lør def - I'i r #r dcf wt{

2 IilDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning 7 I Ârsregnskab 14: Anvendt reg nskabspraksis 9-L4 Resultatopgørelse 15 Balance L6-T7 Noter 18-3 Pengestrømsopgørelse 4

3 SELSKABSOPLYSNINGER Moderselskabet MCH A/S Vardevej 1 74 Herning Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår december 1944 Herning 1, januar - 31, december Bestyrelse Direktlon Aktionærer Adm. direktør Poul Sand, formand, Th. Nielsensgade, 74 Herning Adm. direktør Peter Hansen, næstformand, Tornholm, 64 Sønderborg Trendrådgiver Emilia van Hauen, Jægersborg Alle 39, 9 Charlottenlund Chefkonsulent Jørgen Norup, Ravnsbjerg Mar( 74 Herning Tømrerformand Peter Frahm, medarbejdervalgt, Vesterled, 74 Herning Driftsleder Esben Amorsen, medarbejdervalgt, Toustrupvej, 74 Herning Georg Sørensen, administrerende direktør, Nygade, 74 Herning Følgende akionærer er noteret i selskabets aktionærfoftegnelse som ejende minimum 5o/o af stemmerne eller minimum 5olo af akiekapitalen: Herning Kommune, Rådhuset, 74 Herning AgromeÇ Vardevej, 74 Herning Revision Pengeinstitut BDO Statsa utoriseret revisionsa ktieselska b Birk Centerpark 3 74 Herning Jyske Bank A/S Sølvgade 4 74 Herning 3

4 LEDELSESPÂTEGT{ING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 14 for MCH A/S. Årsrapporten aflægges i overensstem melse med å rsreg nska bsloven Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et rewisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31, december 14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 14. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en rewisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ârsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 8. april 15 I direktionen æðlttu ) Georg Sørensen Admin istrerende d i rektør I bestyrelsen Poul Sand Formand Peter Hansen Næstformand Emilia van Hauen rq tr/-- æ.., fu,_ Jørgen Norup Peter Frahm Medarbejderualgt Esben Amorsen Medarbejdervalgt 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapltalejerne I MCH A/S PÄTEGNING PA ÂRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for MCH A/S for regnskabsåret 1. januar - 31, december 14, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, Ârsregnskabet udarbejdes efter årsregnska bsloven, Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revlsor ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovglvning, Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet, De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overuejer revisor intern kontrol, derer relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et rewisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december L4 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKI.ÆRINGER UDTATELSE OM TEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handllnger i tillæg til den udføfte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hernlng, den 15 revisionsa ktiesels ka b Steen Statsautorlseret revisor 6

7 HOVED. OG NøGLETAL REGNSKABETS HOVEDTAL (mio. kr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Arets resultat (efter skat) t L,4 18,9!3,3-1,r L,T O'1 79,r r, L,7-1, r5 3rO 95,9 L9,L 14,3-13,5 rb orl 35,8 L33,7 lb, -16,7 L,4 O'1 76,3 111, 1,1 -Br6 1,6 O'4 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver 715,4 7,9 786, 734,r 81, ,3 91,4 84O,7 76I, 58,9 8O, 77,3 74,6 844,8 Egenkapital Hensættelser 115,5 1L7,7 11, LO, A p,7,9 3,8 Ansvarlig lånekapital Anden langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld 8,4 45,4 113,5 648,4 BZ,4 463,6 13,1 676, 8,4 493,6 13 1,1 7O7,r 8,4 485,9 115,3 683,6 8,4 48,8 L35,7 7OO,9 Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver L43 NøGLETAL Bruttoavance (Bruttoresultat i o/o af omsætning) 44, 43,7 43,6 43,7 4, Overskudsgrad (Resultat af primær drift i o/o af nettoomsætning) 4,6 4,6 4,8 6, 3,7 Afkastningsgrad (Resultat af primær drift i o/o af gsn. balancesum) r,7 1,5 L,7, L,3 Egenkapitalens forrentning før skat (Ordinær resultat før skat i o/o af gsn. egenkapital),9,4,7 1 1,3 Soliditetsgrad (Egenkapital ultimo i o/o af balancesum) r4,7 r4,4 r3, 13,9 14, SolidÍtetsgrad incl. ansvarlig kapital (Egenkapital/ansvarlig lånekapital i o/o af balancesum) Antal medarbejdere 5, 4,5 3, 3,9 4, s Nettoomsætn ng pr. medarbejder i

8 LEDELSESBERETNING Hovedaktlviteter Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i gennemførelse af messer, udstillinger, kongresser, møder og kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne finder sted på 4 lokaliteter, MCH Messecenter Herníng, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank BOXEN. Udvikling I regnskabsåret Selskabets indtjening er fortsat præget af en vis afmatning på især forretningsområdet fagmesser, Markedssituationen er dog stabiliseret og der har i løbet af året også været tegn på positive tendenser på dette område, Resultatet før skat er marginalt bedre end forventet ved begyndelsen af året. Vigtlge beglvenheder efter regnska bså rets afsl utnin g Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Selskabets foruentninger til fremtiden Der forventes for de kommende år en foftsat udfordrende markedssituation, navnlig på det føromtalte forretningsområde fagmesser. Markedssituationen på fagmesser er dog meget forskellig afhængig af de involverede brancher. For publikumsudstillinger og koncerter/shows er markedssituationen relativt stabil, hvilket også gør sig gældende på forretningsområdet møder, kongresser og fester, Udviklingen af den internationale oplevelsesattraktion, Time World, forløber planmæssigt. Udviklingen heraf sker iet samarbejde med Region Mid$ylland, Realdania og Herning Kommune, Omkring årsskiftet t4l15 faldt halvdelen af finansieringen, 3 mio. kr., på plads og der arbejdes nu målrettet på at tilvejebringe den resterende anlægskapital, sideløbende med at selve attraktionen konceptudvikles, Der forventes for 15 et resultat før skat på niveau med resultatet for 14. Renterisici På balancetidspunktet udgør den fastforrentede gæld ca. 53 o/o af den samlede rentebærende gæld. Rentefølsomheden ved en ændring af renten på 1 o/o-point er ca. 1,7 mio. kr. Medarbejder- og videnressourcer Et af selskabets væsentligste ressourcer består i den viden og brancheerfaring der er opbygget i medarbejderstaben. Det er derfor et væsentligt element i virksomhedens fortsatte udvikling at fastholde et fornuftigt mix af erfarne og yngre medarbejdere. P,t. er gennemsnitsancienniteten 11 år (1 år i 13) og gennemsnitsalderen 45 âr $4 år i 13) for de 9 (16 i 13) fastansatte medarbejdere. Samfundsansvar Selskabet arbejder løbende med nedbringelse af det samlede energiforbrug, hvor der kontinuerligt foretages væsentlige investeringer, Ligeledes støtter selskabet i høj grad det lokale idræts- og foreningsliv via aflønning af forenings-frivillige der assisterer under arrangementer, ligesom der i selskabets HR-arbejde tages hensyn til medarbejdere med særlige behov. Politik for det underrepræsenterede køn Selskabet har vedtaget en politik for ligestilling, hvor måltallet for en balanceret kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelseslag er 7515 o/o for fordelingen mellem kønnene, mens måltallet for den daglige ledelse er 6/4. I det forløbne regnskabsår har selskabet levet op til måltallene. B

9 A]{VE TT DT REG I{SKABSPRAKSIS Ârsrapporten for MCH A/S for Qt4 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Regnskabspraksls Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om lndregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter itakt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivnlnger og nedskrivninger, Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt, Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse flnansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorued der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden, Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tíllæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb, Ved lndregnlng og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsakiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivníng. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivnlng til den lavere genindvindingsværdi. 9

10 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGøRELSEN Segmentoplysninger Der gives oplysninger om forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger selskabets regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Nettoomsætning Omsætningen udgør de fakturerede beløb for årets arrangementer med fradrag af salgsrabatter og merværdiafgift. Driftsomkostninger Driftsomkostninger omfatter de omkostninger, som er forbundet med afholdelse af de enkelte arrangementer og indirekte omkostninger itilknytning hertil samt afskrivnínger. Salgsfrem mende omkostni nger Salgsfremmende omkostninger omfatter blandt andet vederlag til personale i projekt- og salgsafdelíng, reklameomkostninger, rejse- og repræsentationsudgifter samt afskrivninger. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger omfatter udgifterne til dríft og vedligeholdelse af bygningerne og udendørsarealerne samt afskrivninger. Finansielle poster Finansielle Índtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger vedrørende finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transakioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Ârets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapítalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 1

11 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS BALANCE Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekníske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af foruentet restværdi efter afsluttet brugstid. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdíen índregnes effekten på afskrivninger fremadrette som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, herunder finansieringsomkostninger, som er direkte knyttet til opførelsen af et aktiv. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indireke produktionsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af akivernes forventede brugstider og reswærdi herefter: Brugstid Scrapværdi Bygninger Særlige installationer i bygninger (fra og med 3x) Driftsmateriel Biler Inventar 5 år -3 o/o 15-5 år 5år 5år 3-5 år x Installationer i nøglefærdige byggerier afskrives dog over samme åremål som bygninger. Selskabets erhvervelse af og tilbygninger af Sportscenter Holing er 1% lånefinansieret. Som følge af Herning Kommunes køberet til den til enhver tid værende restgæld, er afskrivningerne på denne del fastlagt til de årlige afdrag. Småanskaffelser med en kostpris på under 13 pr. enhed betragtes som uvæsentlige og indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåreç medmindre der er tale om en naturlig sammenhørende gruppe af akiver med en samlet anskaffelsessum større end 13. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunket. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Leasingkontrakter Leasíngkontrakter vedrørende anlægsakiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (fiansiel leasíng), måles ved første indregning i balancen til laveste værdiaf dagsværdí og nutidsværdien af fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor, Fínansielt leasede aktiver behandles herefter som virkomhedens øvrige anlægsaktiver. 11

12 ANVE N DT REGN SKABSPRAKSTS BAI.ANCE Leasi ngkontrakter (foêsat) Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser m.v, Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FlFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i foruentet salgsprís. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortíseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, herunder omkostninger vedrørende arrangementer idet kommende år. Omsætning, som er fakureret før regnskabsafslutningstidspunkeç og som vedrører arrangementer i det kommende år, er indregnet som en periodeafgræsningspost under gæld i balancen. Andre værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsakiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. t

13 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS BALANCE Skyld g skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet foruentes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed, Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat foruentes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 4,5o/o. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser índregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostprís svarende til den kapitalíserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er således målt tíl amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspu n Ket. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I finansielle forpligtelser indregnes tillíge den kapítaliserede restleasingforpligtelse på fianansielle leasingkontrakter. Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår omsætning faktureret før balancedagen og som vedrører arrangementer i det kommende år. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer díreke på egenkapítalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 13

14 ANVEN DT REG NSKABSPRAKSIS PENGESTRøMSOPGøRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på drifuaktivitet, investeringsakivitet og finansieringsaktivitet for åreç årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapítal, betalt selskabsskat og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansíeringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. T4

15 RESULTATOPGøRELSE 1. JANUAR. 31. DECEMBER Note tkr 1, 11 Nettoomsætning Driftsomkostninger 1 9t r Lr r7.13t BRUTTORESULTAT r.o t9.!4 r Salgsfremmende omkostninger Ejendomsomkostninger Adm in istrationsom kostn inger t Lr -44.t L DRIFTSRESULTAT t.734 t4, Afkast af værdipapirer Andre finansielle indtægter Andre fínansielle omkostninger L s95 -r t RESULTAT FøR EKSTRA. ORDINÆRE POSTER 1.L r.4t4 Skat af ordinært resultat -L.L AnTTs RESULTAT FORSLAG TIL OVERSKUDSDISPON ERING Udbytte for regnskabsåret Oveføft overskud B3 I ALT

16 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note L4 13 tkr L 11 Grunde og bygninger Driftsmateriel Bygninger under opførelse Materielle anlægsaktiver s3 L4I LT,4B7 t4t L.47 ANLÆGSAKTIVER '..47 Beholdninger af forbrugsvarer Varebeholdninger 6.L7 6.ro s.o s7 Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafg rænsn ingsposter Tilgodehavender tb.74b , t f49 Værdipapirer Værdipapirer 5 Indestående bank og giro Kassebeholdning Likvide beholdninger s.43 L OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER s 9L.443 s f)

17 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note L4 13 L 11 Aktiekapital Oveføt overskud s6.b4b sb.61b s EGENKAPITAL LL7.7L Hensættelse til udskudt skat 7.36L.t HENSAfiE FORPLIGTELSER.36L.OrO, Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital B Indbetalt a conto, aktieudvidelse Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Gæld til kapitalejer Dagsværdi af renteswap Anden langfristet gæld B B B B B s.395 s r s L Langfristedegældsforpligtelserialt s46.o s Kortfristet del, langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter 9 Kortfristede gældsforpl i gtelser B r s s t s.s L.BLz GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER L9 7fJ7.LL Personaleforhold Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Eventua Iforpl i gtelser NæÊstående paéer Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 1 11 L 13 L4 17

18 NOTER Nettoomsætning tkr L 11 Note 1 Foretningsområder Messe- og udstillingsvirksomhed Resta u rationsvirksom hed t73 Skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Regulering af udskudt skat pga ændring i skatteprocent Skatten vedrører: Resultat af ordinær drift 9L , s t.r t.ol r.t L.Ot Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaffelsespriser Afgang til anskaffelsespriser Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger solgte aktiver Arets afskrivninger Afskrivninger 31. december Bogføft værdi 31. december Nedskreven værdí aktiverede renter Grunde & Bygninger s B

19 NOTER Note Materielle anlægsaktiver 3 Driftsmateriel Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaflelsespriser Afgang til anskaffelsespriser Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger solgte aktiver Ärets afskrivninger Afskrivninger 31. december BogføÉ værdi 31. december Heraf bogført værdi af leasede aktiver L s Bygninger under opførelse Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaffelsespriser Afgang til anskaffelsespriser Anskaftelsessum 31. december BogføÉ værdi 31. december t4t tkr 13 L 11 Periodeafgrænsn i ngsposter Investeret i arrangem. kommende år Øvrige poster r Værdipapirer Børsnoterede obligationer 5 19

20 NOTER Note Egenkapitalopgørelse 6 Egenkapital Aktiekapital Ovelfø t overskud Pr. 1. januar Ärets resu ltatfordel ing Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo Udskudt skat af sikringsinstrumenter Ændring af skatteprocent Pr.31. december s8.618 s6.848 Egenkapital Aktiekapital Den tegnede kapital består af: 568 stk. a 5 kr. 55 stk. a 1 kr. 45 stk. a kr. 455 stk. a 5 kr stk. a 1. kr. 414 stk. a 1. kr. 343 stk. a 1. kr. 18 stk, a 1.. kr. 14 tkr t , r L tl tkr, L s8.618 s Specifikation af bevægelser på aktiekapitalen tkr Aktiekapital primo Aktiekapital ultimo , s

21 NOTER L4 13 t 11 Note Udskudt skat Saldo 1. januar Udskudt skat af sikringsinstrumenter Regulering af årets resultat.l -666 T.OL7.734 t.73r zrt Saldo 31. december.36l.olo.734,896 Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat vedrørende immaterielle og materielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, skattemæssigt underskud samt dagsværdi af finansielle instrumenter. Langfristet gæld I Gæld ialt tltot4 Gæld ialt 3t llot4 Afdrag næste år Langfr stet gæld Restgæld efter 5 år Ansvarlig lånekapital Aktieudvidelse a conto Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Gæld til kapitalejer Dagsværdi af renteswap B.OBB t t , t r t I alt s68.s s Den ansvarlige lånekapital forfalder alene til betaling ved ejerskifte, solvent likvidation eller overgang til anden brug. Aktieudvidelsen bliver registreret og anmeldt når tilsagnet på 1 mio. kr over de næste 4 âr er indbetalt. L Periodeafg rænsni ngsposter Forudbetalt på underholdningsarrangementer Forudbetalt på lokale- og standleje Øvrige poster s.86 7.BLD.93r L L s t

22 NOTER Personaleforhold Antal personer beskæftiget igennemsnit L L Note 1 De samlede personaleudgifter udgør: Løn og gage Oveført til anlægsaktiver Pensioner Andre udgifter til social sikring 96.s T to.r r t L Vederlag til bestyrelse og direktion: Samlet vederlag Hertil kommer skatteværdi af henholdsvis fri bil, telefon og bolig 4.t L4 tkr L3 tkr t tl Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med selskabets bankforbindelse er der afg vet følgende sikkerheder: 11 Ejerpantebrev i Messecenter Herning Ejerpantebrev i Messecenter Herning Ejerpantebrev i Messecenter Herning Ejerpantebrev i Sportscenter Holing Skadesløsbrev Ejerpantebrev i Messecenter Herning og Herning Kongrescenter Bankindestående Bogført værdi af pantsatte aktiver s s s r.673 5r.673 5r Til sikkerhed for engagement med Herning Kommune er der afgivet følgende sikkerheder: Ejerpantebrev i Messecenter Herning og Herning Kongrescenter Ejerpantebrev i Herníng Kongrescenter B.BO B.BO5 1 B.BO5 1 Bogført værdi af pantsatte aktiver LL 3.94

23 NOTER Eventua lforpl i gtelser Note t Selskabet har indgået operationelle lejeaftaler med en årlig ydelse på Lejeaftalerne har en restløbetid på op til 33 måneder med en samlet ydelse på L9. Selskabet har indgået en renteswap hvis dagsværdi på balancetidspunktet er negativ med Den negative dagsværdi er ikke indregnet på egenkapitalen, da forholdet er afdækket i form af en lejekontrakt der garanterer for et sådan eventualtab. NæËstående paêer, som virksomheden har haft transaktioner med MCH A/S' nædstående parter med betydelig indflydelse omfatter tilknyttede virksomheder samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Næftstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Transaktioner med næftstående pafter MCH A/S har ikke haft væsentlige trañsaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. 13 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor t4 13 t 11 T4 Revisionshonorar BDO Andre ydelser L L94 3

24 PENGESTRøMSOPGøRELSE t Ärets resultat Skat af årets resultat Afskrivninger Fortjeneste/tab ved salg af driftsmateriel B L.s67 19 Indtjent likviditet 5.33, OOO Ændring i tilgodehavender Ændring i beholdninger Ændring i leverandørgæld Ændring i anden kortfristet gæld L.TB t.77l BB t4.r Driftens likviditetsbidrag (A) Tilgang bygninger Tilgang driftsmateriel Salg af driftsmateriel/bygninger r L B Nettoinvesteringer (B) LO.73 -L.s67 Aktieudvidelse Optagelse af lån Afdrag på langfristet gæld 1, s.636 Finansiering (C) ÄRTTs LIKVI DITETSFoRSKYDNIN G (A+B+c) Likvide beholdninger/kassekredit primo Likvide beholdninger/ kassekredit ultimo sso B ank: ( ) tilført kapital Minus: (-) forbrugt kapital 4

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015 HML FINANS ApS Kystvejen 2 9850 Hirtshals Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2016 Henning Larsen Dirigent

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 GO-VENTURES ApS Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016 Irfan Goandal

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2012-1. april 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/08/2013 Allan Nielsen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

XTEL APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj Torben Clement CVR-NR.

XTEL APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj Torben Clement CVR-NR. Nie Jernes Vej 1 Aalborg Ø 28982593 XTEL APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2014 Torben Clement CVR-NR. 28 98 25 93

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS

NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

CIBOR INVEST A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj Dirigent: Peter Aggerholm

CIBOR INVEST A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj Dirigent: Peter Aggerholm Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CIBOR INVEST A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten er

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

PALM RASMUSSENS EFTF. ApS

PALM RASMUSSENS EFTF. ApS PALM RASMUSSENS EFTF. ApS Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2012 Jan Navne Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Lerbrandt Lokomotiv ApS CVR-nr. 25 48 80 59 Lemchesvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport

Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS. Årsrapport Bramsnæs Entreprenørmaskiner ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 20 27 37) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SKANDERBORG MASKINFORRETNING A/S

SKANDERBORG MASKINFORRETNING A/S Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SKANDERBORG MASKINFORRETNING A/S ÅRSRAPPORT

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

DAV EJENDOMME II ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DAV EJENDOMME II ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DAV EJENDOMME II ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/03/2014 Stefan F. Nielsen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

VIBORG VOGNMANDSFORRETNING APS KLOKKESTØBERVEJ 8, 8800 VIBORG

VIBORG VOGNMANDSFORRETNING APS KLOKKESTØBERVEJ 8, 8800 VIBORG Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 VIBORG VOGNMANDSFORRETNING APS KLOKKESTØBERVEJ 8, 8800

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere