wt{ Ârsrapport 2OL4 MCH A/S cvr yi lør def - I'i r #r dcf 70. Regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wt{ Ârsrapport 2OL4 MCH A/S cvr 43 55 59 28 yi lør def - I'i r #r dcf 70. Regnskabsår"

Transkript

1 Ârsrapport OL4 MCH A/S cvr Regnskabsår Ârsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Herning, den. april 15 irigent yi lør def - I'i r #r dcf wt{

2 IilDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning 7 I Ârsregnskab 14: Anvendt reg nskabspraksis 9-L4 Resultatopgørelse 15 Balance L6-T7 Noter 18-3 Pengestrømsopgørelse 4

3 SELSKABSOPLYSNINGER Moderselskabet MCH A/S Vardevej 1 74 Herning Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår december 1944 Herning 1, januar - 31, december Bestyrelse Direktlon Aktionærer Adm. direktør Poul Sand, formand, Th. Nielsensgade, 74 Herning Adm. direktør Peter Hansen, næstformand, Tornholm, 64 Sønderborg Trendrådgiver Emilia van Hauen, Jægersborg Alle 39, 9 Charlottenlund Chefkonsulent Jørgen Norup, Ravnsbjerg Mar( 74 Herning Tømrerformand Peter Frahm, medarbejdervalgt, Vesterled, 74 Herning Driftsleder Esben Amorsen, medarbejdervalgt, Toustrupvej, 74 Herning Georg Sørensen, administrerende direktør, Nygade, 74 Herning Følgende akionærer er noteret i selskabets aktionærfoftegnelse som ejende minimum 5o/o af stemmerne eller minimum 5olo af akiekapitalen: Herning Kommune, Rådhuset, 74 Herning AgromeÇ Vardevej, 74 Herning Revision Pengeinstitut BDO Statsa utoriseret revisionsa ktieselska b Birk Centerpark 3 74 Herning Jyske Bank A/S Sølvgade 4 74 Herning 3

4 LEDELSESPÂTEGT{ING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 14 for MCH A/S. Årsrapporten aflægges i overensstem melse med å rsreg nska bsloven Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et rewisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31, december 14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 14. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en rewisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ârsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 8. april 15 I direktionen æðlttu ) Georg Sørensen Admin istrerende d i rektør I bestyrelsen Poul Sand Formand Peter Hansen Næstformand Emilia van Hauen rq tr/-- æ.., fu,_ Jørgen Norup Peter Frahm Medarbejderualgt Esben Amorsen Medarbejdervalgt 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapltalejerne I MCH A/S PÄTEGNING PA ÂRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for MCH A/S for regnskabsåret 1. januar - 31, december 14, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, Ârsregnskabet udarbejdes efter årsregnska bsloven, Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revlsor ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovglvning, Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet, De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overuejer revisor intern kontrol, derer relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et rewisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december L4 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKI.ÆRINGER UDTATELSE OM TEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handllnger i tillæg til den udføfte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hernlng, den 15 revisionsa ktiesels ka b Steen Statsautorlseret revisor 6

7 HOVED. OG NøGLETAL REGNSKABETS HOVEDTAL (mio. kr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Arets resultat (efter skat) t L,4 18,9!3,3-1,r L,T O'1 79,r r, L,7-1, r5 3rO 95,9 L9,L 14,3-13,5 rb orl 35,8 L33,7 lb, -16,7 L,4 O'1 76,3 111, 1,1 -Br6 1,6 O'4 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver 715,4 7,9 786, 734,r 81, ,3 91,4 84O,7 76I, 58,9 8O, 77,3 74,6 844,8 Egenkapital Hensættelser 115,5 1L7,7 11, LO, A p,7,9 3,8 Ansvarlig lånekapital Anden langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld 8,4 45,4 113,5 648,4 BZ,4 463,6 13,1 676, 8,4 493,6 13 1,1 7O7,r 8,4 485,9 115,3 683,6 8,4 48,8 L35,7 7OO,9 Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver L43 NøGLETAL Bruttoavance (Bruttoresultat i o/o af omsætning) 44, 43,7 43,6 43,7 4, Overskudsgrad (Resultat af primær drift i o/o af nettoomsætning) 4,6 4,6 4,8 6, 3,7 Afkastningsgrad (Resultat af primær drift i o/o af gsn. balancesum) r,7 1,5 L,7, L,3 Egenkapitalens forrentning før skat (Ordinær resultat før skat i o/o af gsn. egenkapital),9,4,7 1 1,3 Soliditetsgrad (Egenkapital ultimo i o/o af balancesum) r4,7 r4,4 r3, 13,9 14, SolidÍtetsgrad incl. ansvarlig kapital (Egenkapital/ansvarlig lånekapital i o/o af balancesum) Antal medarbejdere 5, 4,5 3, 3,9 4, s Nettoomsætn ng pr. medarbejder i

8 LEDELSESBERETNING Hovedaktlviteter Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i gennemførelse af messer, udstillinger, kongresser, møder og kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne finder sted på 4 lokaliteter, MCH Messecenter Herníng, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank BOXEN. Udvikling I regnskabsåret Selskabets indtjening er fortsat præget af en vis afmatning på især forretningsområdet fagmesser, Markedssituationen er dog stabiliseret og der har i løbet af året også været tegn på positive tendenser på dette område, Resultatet før skat er marginalt bedre end forventet ved begyndelsen af året. Vigtlge beglvenheder efter regnska bså rets afsl utnin g Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Selskabets foruentninger til fremtiden Der forventes for de kommende år en foftsat udfordrende markedssituation, navnlig på det føromtalte forretningsområde fagmesser. Markedssituationen på fagmesser er dog meget forskellig afhængig af de involverede brancher. For publikumsudstillinger og koncerter/shows er markedssituationen relativt stabil, hvilket også gør sig gældende på forretningsområdet møder, kongresser og fester, Udviklingen af den internationale oplevelsesattraktion, Time World, forløber planmæssigt. Udviklingen heraf sker iet samarbejde med Region Mid$ylland, Realdania og Herning Kommune, Omkring årsskiftet t4l15 faldt halvdelen af finansieringen, 3 mio. kr., på plads og der arbejdes nu målrettet på at tilvejebringe den resterende anlægskapital, sideløbende med at selve attraktionen konceptudvikles, Der forventes for 15 et resultat før skat på niveau med resultatet for 14. Renterisici På balancetidspunktet udgør den fastforrentede gæld ca. 53 o/o af den samlede rentebærende gæld. Rentefølsomheden ved en ændring af renten på 1 o/o-point er ca. 1,7 mio. kr. Medarbejder- og videnressourcer Et af selskabets væsentligste ressourcer består i den viden og brancheerfaring der er opbygget i medarbejderstaben. Det er derfor et væsentligt element i virksomhedens fortsatte udvikling at fastholde et fornuftigt mix af erfarne og yngre medarbejdere. P,t. er gennemsnitsancienniteten 11 år (1 år i 13) og gennemsnitsalderen 45 âr $4 år i 13) for de 9 (16 i 13) fastansatte medarbejdere. Samfundsansvar Selskabet arbejder løbende med nedbringelse af det samlede energiforbrug, hvor der kontinuerligt foretages væsentlige investeringer, Ligeledes støtter selskabet i høj grad det lokale idræts- og foreningsliv via aflønning af forenings-frivillige der assisterer under arrangementer, ligesom der i selskabets HR-arbejde tages hensyn til medarbejdere med særlige behov. Politik for det underrepræsenterede køn Selskabet har vedtaget en politik for ligestilling, hvor måltallet for en balanceret kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelseslag er 7515 o/o for fordelingen mellem kønnene, mens måltallet for den daglige ledelse er 6/4. I det forløbne regnskabsår har selskabet levet op til måltallene. B

9 A]{VE TT DT REG I{SKABSPRAKSIS Ârsrapporten for MCH A/S for Qt4 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Regnskabspraksls Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om lndregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter itakt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivnlnger og nedskrivninger, Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt, Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse flnansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorued der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden, Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tíllæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb, Ved lndregnlng og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsakiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivníng. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivnlng til den lavere genindvindingsværdi. 9

10 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGøRELSEN Segmentoplysninger Der gives oplysninger om forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger selskabets regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Nettoomsætning Omsætningen udgør de fakturerede beløb for årets arrangementer med fradrag af salgsrabatter og merværdiafgift. Driftsomkostninger Driftsomkostninger omfatter de omkostninger, som er forbundet med afholdelse af de enkelte arrangementer og indirekte omkostninger itilknytning hertil samt afskrivnínger. Salgsfrem mende omkostni nger Salgsfremmende omkostninger omfatter blandt andet vederlag til personale i projekt- og salgsafdelíng, reklameomkostninger, rejse- og repræsentationsudgifter samt afskrivninger. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger omfatter udgifterne til dríft og vedligeholdelse af bygningerne og udendørsarealerne samt afskrivninger. Finansielle poster Finansielle Índtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger vedrørende finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transakioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Ârets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapítalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 1

11 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS BALANCE Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekníske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af foruentet restværdi efter afsluttet brugstid. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdíen índregnes effekten på afskrivninger fremadrette som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, herunder finansieringsomkostninger, som er direkte knyttet til opførelsen af et aktiv. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indireke produktionsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af akivernes forventede brugstider og reswærdi herefter: Brugstid Scrapværdi Bygninger Særlige installationer i bygninger (fra og med 3x) Driftsmateriel Biler Inventar 5 år -3 o/o 15-5 år 5år 5år 3-5 år x Installationer i nøglefærdige byggerier afskrives dog over samme åremål som bygninger. Selskabets erhvervelse af og tilbygninger af Sportscenter Holing er 1% lånefinansieret. Som følge af Herning Kommunes køberet til den til enhver tid værende restgæld, er afskrivningerne på denne del fastlagt til de årlige afdrag. Småanskaffelser med en kostpris på under 13 pr. enhed betragtes som uvæsentlige og indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåreç medmindre der er tale om en naturlig sammenhørende gruppe af akiver med en samlet anskaffelsessum større end 13. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunket. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Leasingkontrakter Leasíngkontrakter vedrørende anlægsakiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (fiansiel leasíng), måles ved første indregning i balancen til laveste værdiaf dagsværdí og nutidsværdien af fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor, Fínansielt leasede aktiver behandles herefter som virkomhedens øvrige anlægsaktiver. 11

12 ANVE N DT REGN SKABSPRAKSTS BAI.ANCE Leasi ngkontrakter (foêsat) Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser m.v, Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FlFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i foruentet salgsprís. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortíseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, herunder omkostninger vedrørende arrangementer idet kommende år. Omsætning, som er fakureret før regnskabsafslutningstidspunkeç og som vedrører arrangementer i det kommende år, er indregnet som en periodeafgræsningspost under gæld i balancen. Andre værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsakiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. t

13 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS BALANCE Skyld g skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet foruentes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed, Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat foruentes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 4,5o/o. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser índregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostprís svarende til den kapitalíserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er således målt tíl amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspu n Ket. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I finansielle forpligtelser indregnes tillíge den kapítaliserede restleasingforpligtelse på fianansielle leasingkontrakter. Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår omsætning faktureret før balancedagen og som vedrører arrangementer i det kommende år. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer díreke på egenkapítalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 13

14 ANVEN DT REG NSKABSPRAKSIS PENGESTRøMSOPGøRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på drifuaktivitet, investeringsakivitet og finansieringsaktivitet for åreç årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapítal, betalt selskabsskat og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansíeringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. T4

15 RESULTATOPGøRELSE 1. JANUAR. 31. DECEMBER Note tkr 1, 11 Nettoomsætning Driftsomkostninger 1 9t r Lr r7.13t BRUTTORESULTAT r.o t9.!4 r Salgsfremmende omkostninger Ejendomsomkostninger Adm in istrationsom kostn inger t Lr -44.t L DRIFTSRESULTAT t.734 t4, Afkast af værdipapirer Andre finansielle indtægter Andre fínansielle omkostninger L s95 -r t RESULTAT FøR EKSTRA. ORDINÆRE POSTER 1.L r.4t4 Skat af ordinært resultat -L.L AnTTs RESULTAT FORSLAG TIL OVERSKUDSDISPON ERING Udbytte for regnskabsåret Oveføft overskud B3 I ALT

16 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note L4 13 tkr L 11 Grunde og bygninger Driftsmateriel Bygninger under opførelse Materielle anlægsaktiver s3 L4I LT,4B7 t4t L.47 ANLÆGSAKTIVER '..47 Beholdninger af forbrugsvarer Varebeholdninger 6.L7 6.ro s.o s7 Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafg rænsn ingsposter Tilgodehavender tb.74b , t f49 Værdipapirer Værdipapirer 5 Indestående bank og giro Kassebeholdning Likvide beholdninger s.43 L OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER s 9L.443 s f)

17 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note L4 13 L 11 Aktiekapital Oveføt overskud s6.b4b sb.61b s EGENKAPITAL LL7.7L Hensættelse til udskudt skat 7.36L.t HENSAfiE FORPLIGTELSER.36L.OrO, Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital B Indbetalt a conto, aktieudvidelse Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Gæld til kapitalejer Dagsværdi af renteswap Anden langfristet gæld B B B B B s.395 s r s L Langfristedegældsforpligtelserialt s46.o s Kortfristet del, langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter 9 Kortfristede gældsforpl i gtelser B r s s t s.s L.BLz GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER L9 7fJ7.LL Personaleforhold Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Eventua Iforpl i gtelser NæÊstående paéer Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 1 11 L 13 L4 17

18 NOTER Nettoomsætning tkr L 11 Note 1 Foretningsområder Messe- og udstillingsvirksomhed Resta u rationsvirksom hed t73 Skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Regulering af udskudt skat pga ændring i skatteprocent Skatten vedrører: Resultat af ordinær drift 9L , s t.r t.ol r.t L.Ot Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaffelsespriser Afgang til anskaffelsespriser Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger solgte aktiver Arets afskrivninger Afskrivninger 31. december Bogføft værdi 31. december Nedskreven værdí aktiverede renter Grunde & Bygninger s B

19 NOTER Note Materielle anlægsaktiver 3 Driftsmateriel Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaflelsespriser Afgang til anskaffelsespriser Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger solgte aktiver Ärets afskrivninger Afskrivninger 31. december BogføÉ værdi 31. december Heraf bogført værdi af leasede aktiver L s Bygninger under opførelse Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaffelsespriser Afgang til anskaffelsespriser Anskaftelsessum 31. december BogføÉ værdi 31. december t4t tkr 13 L 11 Periodeafgrænsn i ngsposter Investeret i arrangem. kommende år Øvrige poster r Værdipapirer Børsnoterede obligationer 5 19

20 NOTER Note Egenkapitalopgørelse 6 Egenkapital Aktiekapital Ovelfø t overskud Pr. 1. januar Ärets resu ltatfordel ing Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo Udskudt skat af sikringsinstrumenter Ændring af skatteprocent Pr.31. december s8.618 s6.848 Egenkapital Aktiekapital Den tegnede kapital består af: 568 stk. a 5 kr. 55 stk. a 1 kr. 45 stk. a kr. 455 stk. a 5 kr stk. a 1. kr. 414 stk. a 1. kr. 343 stk. a 1. kr. 18 stk, a 1.. kr. 14 tkr t , r L tl tkr, L s8.618 s Specifikation af bevægelser på aktiekapitalen tkr Aktiekapital primo Aktiekapital ultimo , s

21 NOTER L4 13 t 11 Note Udskudt skat Saldo 1. januar Udskudt skat af sikringsinstrumenter Regulering af årets resultat.l -666 T.OL7.734 t.73r zrt Saldo 31. december.36l.olo.734,896 Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat vedrørende immaterielle og materielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, skattemæssigt underskud samt dagsværdi af finansielle instrumenter. Langfristet gæld I Gæld ialt tltot4 Gæld ialt 3t llot4 Afdrag næste år Langfr stet gæld Restgæld efter 5 år Ansvarlig lånekapital Aktieudvidelse a conto Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Gæld til kapitalejer Dagsværdi af renteswap B.OBB t t , t r t I alt s68.s s Den ansvarlige lånekapital forfalder alene til betaling ved ejerskifte, solvent likvidation eller overgang til anden brug. Aktieudvidelsen bliver registreret og anmeldt når tilsagnet på 1 mio. kr over de næste 4 âr er indbetalt. L Periodeafg rænsni ngsposter Forudbetalt på underholdningsarrangementer Forudbetalt på lokale- og standleje Øvrige poster s.86 7.BLD.93r L L s t

22 NOTER Personaleforhold Antal personer beskæftiget igennemsnit L L Note 1 De samlede personaleudgifter udgør: Løn og gage Oveført til anlægsaktiver Pensioner Andre udgifter til social sikring 96.s T to.r r t L Vederlag til bestyrelse og direktion: Samlet vederlag Hertil kommer skatteværdi af henholdsvis fri bil, telefon og bolig 4.t L4 tkr L3 tkr t tl Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med selskabets bankforbindelse er der afg vet følgende sikkerheder: 11 Ejerpantebrev i Messecenter Herning Ejerpantebrev i Messecenter Herning Ejerpantebrev i Messecenter Herning Ejerpantebrev i Sportscenter Holing Skadesløsbrev Ejerpantebrev i Messecenter Herning og Herning Kongrescenter Bankindestående Bogført værdi af pantsatte aktiver s s s r.673 5r.673 5r Til sikkerhed for engagement med Herning Kommune er der afgivet følgende sikkerheder: Ejerpantebrev i Messecenter Herning og Herning Kongrescenter Ejerpantebrev i Herníng Kongrescenter B.BO B.BO5 1 B.BO5 1 Bogført værdi af pantsatte aktiver LL 3.94

23 NOTER Eventua lforpl i gtelser Note t Selskabet har indgået operationelle lejeaftaler med en årlig ydelse på Lejeaftalerne har en restløbetid på op til 33 måneder med en samlet ydelse på L9. Selskabet har indgået en renteswap hvis dagsværdi på balancetidspunktet er negativ med Den negative dagsværdi er ikke indregnet på egenkapitalen, da forholdet er afdækket i form af en lejekontrakt der garanterer for et sådan eventualtab. NæËstående paêer, som virksomheden har haft transaktioner med MCH A/S' nædstående parter med betydelig indflydelse omfatter tilknyttede virksomheder samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Næftstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Transaktioner med næftstående pafter MCH A/S har ikke haft væsentlige trañsaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. 13 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor t4 13 t 11 T4 Revisionshonorar BDO Andre ydelser L L94 3

24 PENGESTRøMSOPGøRELSE t Ärets resultat Skat af årets resultat Afskrivninger Fortjeneste/tab ved salg af driftsmateriel B L.s67 19 Indtjent likviditet 5.33, OOO Ændring i tilgodehavender Ændring i beholdninger Ændring i leverandørgæld Ændring i anden kortfristet gæld L.TB t.77l BB t4.r Driftens likviditetsbidrag (A) Tilgang bygninger Tilgang driftsmateriel Salg af driftsmateriel/bygninger r L B Nettoinvesteringer (B) LO.73 -L.s67 Aktieudvidelse Optagelse af lån Afdrag på langfristet gæld 1, s.636 Finansiering (C) ÄRTTs LIKVI DITETSFoRSKYDNIN G (A+B+c) Likvide beholdninger/kassekredit primo Likvide beholdninger/ kassekredit ultimo sso B ank: ( ) tilført kapital Minus: (-) forbrugt kapital 4

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HF TAX A/S 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november Torben Steen Jensen

HF TAX A/S 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november Torben Steen Jensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 Copenhagen V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013/14 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

CLEANFUSE ApS under frivillig likvidation

CLEANFUSE ApS under frivillig likvidation CLEANFUSE ApS under frivillig likvidation Herlufsvænge 6, 1 th 4700 Næstved Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 HTA Byg ApS Blichers Alle 10 6700 Esbjerg CVR nr. 30827449 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ILP ApS. Åbenrå 33, 1 th 1124 København K. Årsrapport 1. marts februar 2016

ILP ApS. Åbenrå 33, 1 th 1124 København K. Årsrapport 1. marts februar 2016 ILP ApS Åbenrå 33, 1 th 1124 København K Årsrapport 1. marts 2015-28. februar 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2016 Peder Rudbæk Dirigent Side

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015 HML FINANS ApS Kystvejen 2 9850 Hirtshals Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2016 Henning Larsen Dirigent

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 34 89 59 37 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

AARHUS ENERGI APS 2011/12

AARHUS ENERGI APS 2011/12 Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AARHUS ENERGI APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 A/S FLEXAIR Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Birthe Pedersen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS. Årsrapport

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS. Årsrapport Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR NR. 15 19 99 89 Årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 2015-30. september 2016 24. Regnskabår

Læs mere

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ABREKADABRE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/05/2015 Anders Breinholt Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 9. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 11. februar 2016. Dirigent: Anders Gaba c/o Fynske Bank

Læs mere