Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/ /2003 DK Til installatøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren"

Transkript

1 /2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

2 Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende europæiske direktiver. Overensstemmelsen er bekræftet. De relevante dokumenter og den originale overensstemmelseserklæring opbevares af producenten. Om denne Vejledning Denne servicevejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt ibrugtagning af og servicearbejde på instrumentpanelerne Logamatic 4311 og Servicevejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faguddannelse og erfaring har kendskab til fyringsanlæg samt vandinstallationer. Udfør kun servicearbejde selv, hvis du har den nødvendige faglige viden. Forklar kunden, hvordan udstyret fungerer og betjenes. Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Da produktet er under løbende udvikling, kan der forekomme mindre afvigelser i illustrationer, funktionstrin og tekniske data. Opdatering af dokumentationen Har du forslag til forbedringer, eller har du konstateret unøjagtigheder, er du velkommen til at kontakte os. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) Indstillingsparametre og visningsdata Betjeningselementer Moduler og deres funktioner Betjeningsenhed MEC Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC Servicemenu, programoversigt Kontrol af overkogssikring STB Generelle data Moduludvalg Tekniske data for kedel Varmekredsdata Varmtvandsdata Anlæg med flere kedler Strategidata Varmekurve Relætest LCD-test Fejl Monitordata Reset Aflæsning af version Følerkarakteristikker Indstilling af specifikke tekniske data for kedel Stikordsregister

4 1 Sikkerhed 1 Sikkerhed 1.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse Instrumentpanelerne Logamatic 4311 og 4312 bruges kun til regulering og kontrol større fyrede varmtvandsanlæg. 1.2 Overhold disse anvisninger Brug derfor kun instrumentpanelerne til det formål, de er beregnet til, og kun, hvis de er i perfekt stand. Læs denne servicevejledning omhyggeligt, før arbejdet på instrumentpanelet påbegyndes. ADVARSEL! FORSIGTIG! LIVSFARE på grund af elektrisk strøm. Vær opmærksom på, at alt arbejde på elektriske installationer skal udføres af fagfolk. Før instrumentpanelet åbnes: Spændingen til instrumentpanelet skal afbrydes på alle poler, og det skal sikres, at spændingen ikke utilsigtet slås til igen. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af frost. Hvis fyringsanlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr. Foretag frostsikring af fyringsanlægget ved at tømme varmesystemets rør og vandinstallationen på det laveste punkt. 1.3 Vigtige anvisninger vedrørende ibrugtagning Kontroller før tilkobling af instrumentpanelet, om de manuelle kontakter på instrumentpanelet og funktionsmodulerne står på AUT. I betjeningsvejledningen til instrumentpanelet er der en indstillingsprotokol, der indeholder oplysninger til brugeren af anlægget. Noter altid de indstillinger, der foretages ved ibrugtagning, samt tildelingen af varmekredsene. 1.4 Rengøring af instrumentpanelet Rengør kun instrumentpanelet med en fugtig klud. 1.5 Bortskaffelse Bortskaf instrumentpanelets emballage miljømæssigt korrekt. Et instrumentpanel, som skal udskiftes, skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Vær ved bortskaffelsen opmærksom på, at litiumbatteriet, der sidder på modul CM431, skal tages ud af instrumentpanelet og bortskaffes separat. ANVISNING TIL BRUGEREN Vær opmærksom på, at der skal forefindes en sikkerhedsafbryder før fyringsanlægget, såfremt afbryderen ikke er tilstede, skal den monteres. ANVISNING TIL BRUGEREN Anvend kun originale Buderus-dele. Buderus hæfter under ingen omstændigheder for skader, som opstår som følge af anvendelse af uoriginale dele. 4

5 Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) 2 2 Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) Kabinetafmontering og afmontering af overkogssikringen I forbindelse med indstillingen af de ønskede temperaturer skal overkogssikringen (STB) (Fig. 1, Pos. 2) tages ud af kabinettet. For at kunne afmontere overkogssikringen, skal de to skruer (Fig. 1, Pos. 1) skrues ud. Tag dækslet (Fig. 1, Pos. 3) af. Skru beskyttelseskappen (Fig. 1, Pos. 2) af. Løsn forskruningen. Tag overkogssikringen ud, og foretag de i det følgende nævnte indstillinger ANVISNING TIL BRUGEREN Fig. 1 Instrumentpanel Logamatic 4... Overkogssikringen skal i henhold til de gældende lokale forskrifter indstilles på den for varmeanlægget højest tilladte temperatur. ANVISNING TIL BRUGEREN Fra fabrikken er den indstillet på 110 C. 3 Indstilling af overkogssikringen 1 Fig. 2 Model A Løsn skruen (Fig. 2, Pos. 1). Stil pladen med temperaturskalaen (Fig. 2, Pos. 2) ud for mærket (Fig. 2, Pos. 3). Stram skruen (Fig. 2, Pos. 1) igen. Fig. 3 Model B Placer markøren (Fig. 3, Pos. 1) ud for den ønskede temperatur. Fig. 2 Model A 2 Fig. 3 Model B 1 5

6 3 Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) 3 Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) ANVISNING TIL BRUGEREN Ændring af indstillingen på driftstermostaten fra 90 C til 105 C (Kun ved en STBindstilling på 120 C). 1 På anlæg, som kræver en kedelvandstemperatur over 90 C, (følg henvisningen!), kan indstillingen på driftstermostaten ændres fra 90 C til 105 C. Træk indstillingsknappen af. Knæk anslagsknasten (Fig. 4, Pos. 1) af. Sæt indstillingsknappen på igen. ANVISNING TIL BRUGEREN Logamatic-instrumentpaneler kan arbejde ved maks. 99 C. Se servicevejledningen ( Tekniske data for kedel, Side 52). Maks. frakoblingstemperatur. Fig. 4 Indstillingsknap 6

7 Indstillingsparametre og visningsdata 4 4 Indstillingsparametre og visningsdata Nogle valgpunkter vises kun afhængigt af de forhåndenværende moduler og de forudgående indstillinger. Generelle data Kedelt.hævning Relætest Minimum udetemperatur Ekstern dag/nat/aut Kedel Bygningstype Ekst.Fejlm.pumpe Varmekreds 1 Radiour aktivt Betontørring Varmekreds 2 Fjernindstilling Gulvtemperaturstigning Varmekreds 3 Varmeforbrug Gulvopvarmningstid Varmekreds 4 Niveauføler Maks. gulvtemperatur Varmekreds 5 Kont.håndbetj. Maks. gulvtid Varmekreds 6 Automatisk servicemelding Gulvsænkningstemperatur Varmekreds 7 Moduludvalg Gulvsænkningstid Varmekreds 8 Plads A Varmekreds 2, 3, 4 etc. se varmekreds 1 Varmt vand Plads 1 Varmt vand Strategi Plads 2 Varmt vand ja/nej LCD-test Plads 3 Varmtvandsdrift til Fejl Plads 4 Skifteoptimering Monitor Tekniske data for kedel Restvarmeudn. Kedel Kedeltype Hysterese Varmekreds 1 Brændstof Kedeltemp.øgning Varmekreds 2 Returreg. Ekstern fejlmeddelelse WF1/WF2 Varmekreds 3 Aktuatorkøretid Ekst.kontakt WF1/WF2 Varmekreds 4 Returløb, øgningsfunktion Termisk desinficering Varmekreds 5 Ecostream-regulering Temperatur desinficering Varmekreds 6 Brændertype Ugedag desinficering Varmekreds 7 Minimal modulationseffekt Tid desinficering Varmekreds 8 Brænderspjæld motorgangtid Cirkulation (tilkoblingshyppighed pr. time) Varmt vand Kommunikation, kontrolkasse Cirkulation fra ved VV-ladning (kun ved FM445 LAP) Strategi Belastn.grænse fra udetemperatur Strategi Version Kedelpumpens kedelfunktion Antal kedler Instrumentpanel Kedelpumpens efterløbstid Sekvensskifte driftstimer Reset Min. brænderkøretid Sekvensskifte udetemperatur Indstilling instrumentpanel Pumpelogiktemperatur Kedelrækkefølge Driftstimer, brænder Laveste tilkoblingstemperatur Belastn.grænse Fejllog Højeste tilkoblingstemperatur Udetemperatur spærring af slavekedel 1 Maks. røggastemperatur Grænse, røggastemperatur Udetemperatur spærring af slavekedel 2 Forbrugsværdier Nulstilling af maks. røggastemperatur Driftsform Servicemelding Kedelkurve Hydraulisk kobling Fodpunktstemperatur Masterkedel, efterløbstid Beregnet temperatur Slavekedel, efterløbstid Sænkning med Varmekurve Varmekreds 1 Varmekurve kedelkreds Varmesystem Varmekurve varmekreds 1 Varmekredsens navn Varmekurve varmekreds 2 Fodpunktstemperatur Varmekurve varmekreds 3 Beregnet temperatur Varmekurve varmekreds 4 Minimal fremløbstemperatur Varmekurve varmekreds 5 Maksimal fremløbstemperatur Varmekurve varmekreds 6 Fjernbetjening Varmekurve varmekreds 7 Maks. rumflow Varmekurve varmekreds 8 Sænkningstype Udk.af udetemp. Fremløbssænkning Rumtemperaturforskydning Automatisk tilpasning Skifteoptimering Frakoblingsoptimering Frostsikring fra Varmtvandsprioritering Blandeventil Aktuatorkøretid Fig. 5 Indstillingsparametre og visningsdata 7

8 5 Betjeningselementer 5 Betjeningselementer Overkogssikring Driftstermostat F1 F2 Sikringer Tilslutning til eksterne serviceenheder og MEC2 Kontakt til Nøddrift Brænder Panelafbryder Fig. 6 Betjeningselementer Stikplads: 1 2 A B 3 4 Modul: FM442 FM442 Varmekreds 1 Varmekreds 2 Varmekreds 3 Varmekreds 4 ZM432 MEC2 FM441 FM447 (CM431) Betjeningsenhed MEC2 Kedelkreds Brænder Strategi (ved flerkedelanlæg) Varmekreds 5 Varmtvands-/ cirkulationspumpe eller Varmekreds 5 Varmekreds 6 (ved modul FM442 på stikplads 3) Fig. 7 Modulbestykning 8

9 Moduler og deres funktioner 6 6 Moduler og deres funktioner Her er alle moduler anført, som instrumentpanelerne Logamatic 4311/4312 er udstyret med eller kan udstyres med. Betjeningsenhed MEC2 På de følgende sider findes oplysninger om de moduler, der kan anvendes. Logamatic O X Controller-modul CM431 O O Ske. 1 Modul Centralmodul ZM432 Brænder + kedelkredsfunktioner Funktionsmodul FM441 1 varmekreds + 1 varmtvandskreds Funktionsmodul FM442 2 varmekredse Funktionsmodul FM443 Solfangerkreds Funktionsmodul FM445 LAP/LSP (ladesystem) Funktionsmodul FM446 Interface EIB Funktionsmodul FM447 Strategi / CTS 0-10V Funktionsmodul FM448 Fælles fejlmelding Ekstramodul ZM426 Ekstra overkogssikring Moduler og deres funktioner O O X X X X X X X X X X X X X X X O = Basisudstyr X = Ekstraudstyr = Kombination/indbygning ikke mulig ANVISNING TIL BRUGEREN De menuer, der vises i displayet på betjeningsenhed MEC2, afhænger af de monterede moduler samt de foretagne indstillinger. 9

10 6 Moduler og deres funktioner Brænder - og kedelkredsmodul ZM432 Modul ZM432 hører til basisudstyret for instrumentpanel Logamatic 4311 og Logamatic Det manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktioner. Hvis de manuelle kontakter ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Brug ikke de manuelle kontakter til frakobling af anlægget ved kortvarigt fravær. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Brænderfunktion Tasten Røggastest Q for røggastest Tryk på tasten Røggastest i nogle sekunder. Brænder og varmepumpe er koblet til i 30 minutter, varmereguleringen arbejder med en øget fremløbstemperatur. Under røggastesten blinker visningerne 0 for fejl og 1 for sommerdrift skiftevis. Hvis du vil afbryde røggastesten, skal du igen trykke på tasten Røggastest. Manuelt kontakt til brænder ] Den manuelle kontakt skal altid stå i stilling AUT. Stillingerne 0, Manuel og max I + II er specialindstillinger, som kun må foretages af fagfolk i tilfælde af fejl, f.eks. hvis reguleringen falder ud eller ved service- og vedligeholdelses. Brænderen kan aktiveres direkte med den manuelle kontakt. Fig. 8 ZM432 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til brænderfunktioner Visning 9 Brænderfejl Visning A Brænder arbejder Visning Visning U Modulationseffekt forøges V Modulationseffekt reduceres Kontrollamper til kedelkredsfunktioner Visning 1 Kedelkreds i sommerdrift Visning 8 Kedelpumpe arbejder Visning U Blander åbner i retning mod kedlen Visning V Blander åbner i retning mod varmekredsen 10

11 Moduler og deres funktioner 6 3: Ved ettrins- og totrinsbrændere frigives kun første trin som grundbelastning. Andet trin er spændingsløst. Det er ikke muligt at køre brænderservomotoren tilbage. Ved modulerende brændere kan brænderydelsen forøges trinløst med tasten 5 og sænkes trinløst med tasten 6. AUT: Brænderen arbejder i automatisk drift. 0: Brænderen er slået fra. Undtagelse, når brændernøddriftkontakten er sat til stilling 4. max I+II: Brænderen arbejder vedvarende med maksimal effekt. Kedelkredsfunktion Manuel kontakt til kedelkreds B Den manuelle kontakt skal altid stå i stilling AUT. Stilling 0 og Manuel er specialindstillinger, som kun må foretages af fagfolk i tilfælde af fejl. 3: Hvis der er monteret en kedelpumpe, tændes denne. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Kedelkredsen arbejder i automatisk drift. 0: Hvis der er monteret en kedelpumpe, stoppes denne. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. De øjeblikkelige funktioner vises af kontrollamper. 11

12 6 Moduler og deres funktioner Varmekreds- og varmtvandsmodul FM441 Med funktionsmodul FM441 reguleres en varmekreds med blandeventil samt en varmtvandskreds med cirkulationspumpe. Det kan sættes på en vilkårlig stikplads en gang pr. instrumentpanel. De manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktion. Hvis den manuelle kontakt B ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Varmekredsfunktion Manuel kontakt til varmekreds B 3: Varmekredspumpen kobles til. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Varmekredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun varmekredspumpen er koblet fra. Reguleringsfunktionerne kører videre. Varmekredsaktuatoren kobles spændingsløs og kan betjenes manuelt. Varmtvandsfunktion Manuel kontakt til varmtvandsproduktion B 3: Beholderpumpen kobles til. AUT: Varmtvandskredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun beholderpumpen er koblet fra. Reguleringsfunktionerne kører videre. Fig. 9 FM441 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til varmekredsfunktioner Visning 1 Varmekreds i sommerdrift Visning 8 Varmekredspumpe arbejder Visning U Blandeventil åbner Visning V Blandeventil lukker Kontrollamper til varmtvandsfunktioner Visning X Det varme vand er koldt Visning 8 L Beholderpumpe arbejder Visning Z Termisk desinficering arbejder Visning 8 Z Cirkulationspumpe arbejder 12

13 Moduler og deres funktioner 6 Varmekredsmodul FM442 Funktionsmodul FM442 regulerer to af hinanden uafhængige varmekredse med blandeventiler. Den kan monteres op til fire gange pr. instrumentpanel. De manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktion. Hvis den manuelle kontakt B ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Varmekredsfunktion 1 Manuel kontakt til varmekreds B 3: Varmekredspumpen kobles til. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Varmekredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun varmekredspumpen er koblet fra. Blanderen er ude af drift. Reguleringsfunktionerne kører videre. Varmekredsaktuatoren kobles spændingsløs og kan betjenes manuelt. ANVISNING TIL BRUGEREN Varmekredsfunktion 2 er den samme som varmekredsfunktion 1. Fig. 10 FM442 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til varmekredsfunktioner Visning 1 Varmekreds i sommerdrift Visning 8 Varmekredspumpe arbejder Visning U Blandeventil åbner Visning V Blandeventil lukker 13

14 6 Moduler og deres funktioner Strategimodul FM447 Strategimodulet bruges til regulering af et anlæg med flere kedler og udfører specialfunktioner, f.eks. fælles fejlmeldinger. Strategimodulet har ingen betjeningselementer. Der må kun monteres ét strategimodul pr. anlæg. Modulet skal monteres i masterkedlens instrumentpanel med adressen 1. Fig. 11 FM447 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til brænderfunktioner Visning U Tilkobl yderligere et kedeltrin. Visning V Frakobl yderligere et kedeltrin. Visning [ 1. Trin eller grundbelastning for den pågældende kedel (brænder) Visning \ 2. Trin eller modulation for den pågældende kedel (brænder) a Visning for kedel 1 (brænder 1) a Visning for kedel 2 (brænder 2) a Visning for kedel 3 (brænder 3) 14

15 Betjeningsenhed MEC Betjeningsenhed MEC 2 Betjeningsenhed MEC 2 Radioursignal Drejeknap Anlægsfremløb 45 C Udetemperatur 10 C Display vedvarende varmedrift automatisk varmedrift efter kontaktur vedvarende sænket varmedrift Indtastning af ugedage Visning for indstillet nominel rumtemperatur Indtast varmtvandstemperatur/efterladning Indstilling af tid Indtastning af feriedage Valg af standardvisning Ændring af temperaturværdier Sommer-/vinteromskiftning tilbage til standardvisning Valg af program Valg af varmekredse/varmtvandskreds Fig. 12 Betjeningsenhed MEC 2 Der må kun sluttes en enkelt betjeningsenhed MEC2 til et instrumentpanel. Betjeningsenhed MEC2 monteres enten direkte på instrumentpanelet eller forbindes via et online-kabel eller til klemmerne BF på modulet. 15

16 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 Betjeningsenhed MEC2 kan bruges til forskellige instrumentpaneler, f.eks.: Logamatic 4211 Logamatic 4311/4312 Logamatic 4111 Betjeningsenhed MEC2 kan monteres direkte på instrumentpanelet monteres i en vægholder som fjernbetjening tilsluttes i en adapter med separat netdel. MEC bliver initialiseret Hvis MEC2 monteres på instrumentpanelet eller i en vægholder, registrerer MEC2 automatisk den type instrumentpanel, den er forbundet med (automatisk registrering). Instrumentpanelet skal ikke vælges. Afhængig af anvendelsesformålet vises forskellige oplysninger i displayet. Fabriksny MEC2 monteret i instrumentpanelet Hvis der er monteret en fabriksny MEC2 i instrumentpanelet, og der etableres en forbindelse til instrumentpanelet, hentes dataene direkte fra instrumentpanelet. Data hentes fra instrumentpanel I displayet vises Data hentes fra instrumentpanel. MEC2 er monteret i et andet instrumentpanel Hvis MEC2 har en softwareversion, der ikke kan kommunikere med instrumentpanelet, vises Ukendt instrumentpanel. ukendt Instrumentpanel Fjern MEC2 fra instrumentpanelet, og skift det ud med en MEC2 med passende softwareversion. 16

17 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 8 Fabriksny MEC2 monteret på en adapter Hvis den fabriksnye MEC2 er monteret på en adapter med separat netdel, skal der vælges et passende instrumentpanel. Instrumentpanel I displayet vises instrumentpanel Logamatic 4211, Logamatic 4311/4312 eller Logamatic Logamatic 4311/4312 MEC2 programmeret monteret i instrumentpanelet Adskiller instrumentpaneltypen fra den type, der er programmeret i MEC2, kan kun dataene hentes fra instrumentpanelet. Anden Instrumentpaneltype Nat-tast Modtagelse Tryk på tasten F. I displayet vises følgende. Data hentes fra instrumentpanel Samme visning fremkommer, når flere instrumentpaneler af samme type skal betjenes med én MEC2, f.eks. ved et anlæg med flere kedler. Forud for dette vises advarslen Advarsel Andet instrumentpanel i displayet i nogle sekunder. Advarsel andet Instrumentpanel 17

18 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 Indlæsning af ændrede MEC2-data til instrumentpanelet eller udlæsning fra instrumentpanelet Hvis MEC2 fjernes fra instrumentpanelet, og der endvidere ændres data, vises Aut-tast send, Nat-tast modtag, når den monteres på det samme instrumentpanel igen. Instrumentpanelet spørger, om de nye data skal overtages, eller om de gamle data fra instrumentpanelet skal bruges igen. Aut-tast sende Nat-tast modtage Tryk på tasten D = der sendes data til instrumentpanelet. Data sendes til instrumentpanel Tryk på tasten F = der hentes data fra instrumentpanelet. Data sendes til instrumentpanel Samme visning fremkommer, når flere instrumentpaneler af samme type skal betjenes med én MEC2, f.eks. ved et anlæg med flere kedler. Forud for dette vises advarslen Advarsel Andet instrumentpanel i displayet i nogle sekunder. Advarsel andet Instrumentpanel 18

19 Servicemenu, programoversigt 9 9 Servicemenu, programoversigt Åbning af servicemenuen Adgangen til servicemenuen er sikret med en tastkombination. Servicemenuen er kun beregnet til VVS-firmaet. ANVISNING TIL BRUGEREN Åbning af servicemenu N + C + G Tryk på og slip tasterne samtidigt. Ved uautoriseret indgreb bortfalder garantien. I displayet vises det første menupunkt i menuvalget i næstsidste linje. I sidste linje vises den indstillede værdi under dette menupunkt. Værdien kan ændres ved at holde tasten N inde og dreje drejeknappen samtidigt. Når tasten N slippes, er værdien lagret. Betjeningssystem Tryk og drej Servicemenuen er opdelt i flere menuniveauer. Hvis der ikke vises en værdi i sidste linje, er der andre underpunkter til det valgte menupunkt. Åbning af menupunkter S Generelle data Rul gennem menuniveauet. Menupunkterne er sat op i en ring og starter forfra igen efter det sidste menupunkt. Generelle data... Reset N Åbning af undermenu. Generelle data Min. udetemperatur... Automatisk servicemelding 19

20 9 Servicemenu, programoversigt Indlæsning og ændring af indstillinger N + C + G Åbning af servicemenu. S Vælg menupunkt i undermenu. Nogle menupunkter vises kun, når de tilhørende moduler og følere er installeret (automatisk og logisk registrering). Modstridende parameterindtastninger hindres ved, at de tilhørende masker skjules. Med denne logiske sammenkædning forhindres fejlindstillinger. N Åbn et menupunkt. I displayet vises de værdier, der er indstillet i menupunkterne. N +S Indstil nye værdier. Generelle data GENERELLE DATA Min. udetemp. -10 C GENERELLE DATA Slip tasten. Værdien er lagret. K Tilbage til forrige menuniveau. Generelle data Min. udetemp. -12 C Min. udetemperatur... Fjernindstilling Tilbage til den overordnede menu Generelle data Tryk på tasten K. Tryk flere gange for at vende tilbage til standardvisningen. Instrumentpanelet skifter automatisk tilbage til standardvisningen, når der ikke trykkes på en tast inden for 5minutter. Kedeltemperatur 22 C Udetemperatur 10 C 20

21 I II I+II I II I+II M M M M Kontrol af overkogssikring STB Kontrol af overkogssikring STB Tilkobling af anlægget og indlæsning af servicemenu N + C + G Åbning af servicemenu. SDrej drejeknappen, til menupunktet Relætest vises. N Tryk på tasten to gange. Relætest Brænderen starter. Drej drejeknappen til 1.trin indk.. RELÆTEST Brænder 1. Trin til Træk reguleringsknoppen af. Tryk armen eller tasten (afhængig af reguleringstype) bagud med en skruetrækker, og hold den der, til overkogssikringen udløser. AUT 0 0 max AUT 0 AUT 0 L z AUT Afbrydelse eller afslutning af kontrol Kontrollen afsluttes eller afbrydes med tasten K. Tast Arm Fig. 13 Udløsning af overkogssikring Sæt drifttermostatens knop på, og drej drifttermostaten til AUT. For at genindkoble overkogssikringen skrues hættemøtrikken af, og den underliggende serviceknap trykkes ind. AUT 0 0 max AUT 0 AUT 0 L z AUT Fig. 14 Genindkobling af overkogssikringen 21

22 11 Generelle data 11 Generelle data Følgende værdier for fyringsanlægget og husets egenskaber kan indstilles under Generelle tekniske data : Minimum udetemperatur Bygningstype Radiour aktivt Fjernindstilling Varmeforbrug Kont.håndbetj. Automatisk servicemelding N + C + G Åbning af servicemenu. SDrej drejeknappen, til der vises Generelle data. N Tryk på tasten, og slip den. Minimum udetemperatur Den minimale udetemperatur er en statistisk registreret gennemsnitsværdi, der ikke påvirker den beregnede temperatur. Find den mindste udetemperatur for din region (gennemsnitsværdi) i tabel 2, eller spørg om den hos den ansvarlige afdeling S Drej drejeknappen, til der vises Min. udetemperatur. Drej drejeknappen til Min. udetemperatur. Generelle data GENERELLE DATA Min. udetemp. -10 C Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Minimum udetemperatur 30 0 C 10 C 22

23 Generelle data 11 Ske. 2 Sted Min. udetemperatur i C Athen 2 Berlin 15 Bruxelles 10 Budapest 12 Bukarest 20 Hamburg 12 Helsinki 24 Istanbul 4 København 13 Lissabon ±0 London 1 Madrid 4 Marseille 6 Moskva 30 Napoli 2 Nizza ±0 Paris 10 Prag 16 Rom 1 Sebastopol 12 Stockholm 19 Valencia 1 Wien 15 Zürich 16 Min. udetemperatur for Europa 23

24 11 Generelle data Bygningstype Indtast under bygningstype det energibehov for bygningen, som VVS-firmaet har fundet frem til efter beregning af varmebehovet. Energibehovet er inddelt i tre klasser: Let bygninger med et energibehov over 100 W/m 2 Middel bygninger med et energibehov på W/m 2 Kraftig bygninger med et energibehov op til 60 W/m 2 N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Bygningstype. Drej drejeknappen til den ønskede bygningstype. GENERELLE DATA Bygningstype Middel GENERELLE DATA Bygningstype Kraftig Bygningstype 24 Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Let Middel Middel Kraftig

25 Generelle data 11 Til- eller frakobling af radiouret N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Radiour aktivt. Drej drejeknappen til ja eller nej. GENERELLE DATA Radiour aktivt ja ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis der vælges nej, frakobles modtagelsen af radioursignalet ved alle instrumentpaneler, der er forbundet med en dataledning. Dette gælder også for radioursignaler fra fjernbetjeninger BFU/F og for andre betjeningsenheder med radiourmodtagelse. Radioursignalet skal sl?s fra uden for Tyskland. Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Radiour aktivt ja/nej ja 25

26 11 Generelle data Fjernindstilling Fjernindstillingen giver mulighed for at indtaste eller ændre data eksternt via fjernsystemer, f.eks. Logamatic fjernsystem. ja = Fjernindstilling mulig via Logamatic fjernsystem nej = Fjernindstilling ikke mulig. Anlægsdataene kan dog udlæses og overvåges. N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Fjernindstilling. Drej drejeknappen til ja eller nej. GENERELLE DATA Fjernindstilling ja Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Fjernindstilling ja/nej ja 26

27 Generelle data 11 Varmeforbrug Varmeforbruget kan vises i displayet på betjeningsenhed MEC2. N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejeknappen, til der vises Varmeforbrug. ANVISNING TIL BRUGEREN Denne indstilling er kun til rådighed for ettrinsbrændere! Drej drejeknappen til efter brænder. S Drej drejeknappen et hak til højre, til der vises Brænderydelse. Værdien 0,0 kw blinker. Drej drejeknappen, til den relevante brænderydelse for fyringsanlægget vises i displayet. En indstilling op til maks. 100 kw er mulig. ANVISNING TIL BRUGEREN Brug ikke indstillingen Varmeforbrug til afregningsformål. Visningen bruges udelukkende til sammenligning. Visningens nøjagtighed afhænger i høj grad af en eksakt indstilling af brænderydelsen. Ændringer af dato og tid forvrænger korrekt visning af forbrugsværdier og kan medføre datatab! Generelle data GENERELLE DATA Varmeforbrug ingen visning GENERELLE DATA Varmeforbrug efter brænder GENERELLE DATA Brænderydelse 0,0 kw Varmeforbrug Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning ingen visning ingen visning efter brænder 27

28 11 Generelle data Kontinuerlig håndbetjenin Der kan vises eventuelle fejlmelding i displayet på betjeningsenhed MEC2, hvis et funktionsmoduls manuelle kontakt står på 3. N + C + G Åbning af servicemenu. Generelle data N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejekontakten, til der vises Kont.håndbetj.. Drej drejeknappen til den ønskede indstilling. GENERELLE DATA Fejlmelding Manuel kontakt Fejlmelding ANVISNING TIL BRUGEREN Ved Nej vises kun en advarsel ved lukket klap. Ved Fejlmelding vises også en registrering i fejlloggen. Automatisk videresending via Logamatic fjernsystemet er dermed muligt. Ved Fælles fejlm. viser også udlæsningen af en fælles fejlmelding via en potentialfri kontakt, f.eks. via funktionsmodul FM448. Kont.håndbetj. Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning nej nej Fejlmelding Fælles fejlmelding 28

29 Generelle data 11 Automatisk servicemelding Du kan generere en automatisk servicemelding på brugerniveauet i displayet på betjeningsenhed MEC2. Du kan vælge mellem: Servicemelding efter driftstimer. Angiv efter hvor mange driftstimer servicemeldingen skal vises ( t). Generelle data Servicemelding efter dato. Angiv datoen for næste servicetermin ( ). N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejeknappen, til der vises Automatisk servicemelding. S Værdien blinker. N + Drej drejeknappen til den ønskede indstilling (driftstimer eller dato). SDrej drejeknappen et hak mod højre. S N + Drej drejeknappen til det ønskede driftstimetal eller den ønskede dato. ANVISNING TIL BRUGEREN Servicemeldingen optages i fejlloggen og kan overføres via Logamatic fjernsystemet. Status for servicemeldingen kan ses i menuen Monitor. Servicemeldingen kan nulstilles i menuen Reset. GENERELLE DATA automatisk servicemelding nej GENERELLE DATA automatisk servicemelding Driftstimer GENERELLE DATA Service efter ant. drifttimer 6000t automatisk servicemelding Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning nej nej Driftstimer Dato 29

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Servicevejledning Funktionsmodul

Servicevejledning Funktionsmodul Servicevejledning Funktionsmodul FM458 Strategimodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde. 7 747 017 386-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Kapitel 5. Logamatic 4311 4311/4312. Fjernkontrolsystem. Instrumentpaneler til fritstående kedler

Kapitel 5. Logamatic 4311 4311/4312. Fjernkontrolsystem. Instrumentpaneler til fritstående kedler _Teil2_KS_fm.fm Page 5001 Tuesday, February 7, 2006 11:35 AM Kapitel 5 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4211 4212 S. 5003 S. 5004 S. 5008 S. 5010 4311 4311/4312 S. 5003 S. 5013 S. 5016 S. 5018

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere