Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/ /2003 DK Til installatøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren"

Transkript

1 /2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

2 Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende europæiske direktiver. Overensstemmelsen er bekræftet. De relevante dokumenter og den originale overensstemmelseserklæring opbevares af producenten. Om denne Vejledning Denne servicevejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt ibrugtagning af og servicearbejde på instrumentpanelerne Logamatic 4311 og Servicevejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faguddannelse og erfaring har kendskab til fyringsanlæg samt vandinstallationer. Udfør kun servicearbejde selv, hvis du har den nødvendige faglige viden. Forklar kunden, hvordan udstyret fungerer og betjenes. Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Da produktet er under løbende udvikling, kan der forekomme mindre afvigelser i illustrationer, funktionstrin og tekniske data. Opdatering af dokumentationen Har du forslag til forbedringer, eller har du konstateret unøjagtigheder, er du velkommen til at kontakte os. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) Indstillingsparametre og visningsdata Betjeningselementer Moduler og deres funktioner Betjeningsenhed MEC Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC Servicemenu, programoversigt Kontrol af overkogssikring STB Generelle data Moduludvalg Tekniske data for kedel Varmekredsdata Varmtvandsdata Anlæg med flere kedler Strategidata Varmekurve Relætest LCD-test Fejl Monitordata Reset Aflæsning af version Følerkarakteristikker Indstilling af specifikke tekniske data for kedel Stikordsregister

4 1 Sikkerhed 1 Sikkerhed 1.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse Instrumentpanelerne Logamatic 4311 og 4312 bruges kun til regulering og kontrol større fyrede varmtvandsanlæg. 1.2 Overhold disse anvisninger Brug derfor kun instrumentpanelerne til det formål, de er beregnet til, og kun, hvis de er i perfekt stand. Læs denne servicevejledning omhyggeligt, før arbejdet på instrumentpanelet påbegyndes. ADVARSEL! FORSIGTIG! LIVSFARE på grund af elektrisk strøm. Vær opmærksom på, at alt arbejde på elektriske installationer skal udføres af fagfolk. Før instrumentpanelet åbnes: Spændingen til instrumentpanelet skal afbrydes på alle poler, og det skal sikres, at spændingen ikke utilsigtet slås til igen. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af frost. Hvis fyringsanlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr. Foretag frostsikring af fyringsanlægget ved at tømme varmesystemets rør og vandinstallationen på det laveste punkt. 1.3 Vigtige anvisninger vedrørende ibrugtagning Kontroller før tilkobling af instrumentpanelet, om de manuelle kontakter på instrumentpanelet og funktionsmodulerne står på AUT. I betjeningsvejledningen til instrumentpanelet er der en indstillingsprotokol, der indeholder oplysninger til brugeren af anlægget. Noter altid de indstillinger, der foretages ved ibrugtagning, samt tildelingen af varmekredsene. 1.4 Rengøring af instrumentpanelet Rengør kun instrumentpanelet med en fugtig klud. 1.5 Bortskaffelse Bortskaf instrumentpanelets emballage miljømæssigt korrekt. Et instrumentpanel, som skal udskiftes, skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Vær ved bortskaffelsen opmærksom på, at litiumbatteriet, der sidder på modul CM431, skal tages ud af instrumentpanelet og bortskaffes separat. ANVISNING TIL BRUGEREN Vær opmærksom på, at der skal forefindes en sikkerhedsafbryder før fyringsanlægget, såfremt afbryderen ikke er tilstede, skal den monteres. ANVISNING TIL BRUGEREN Anvend kun originale Buderus-dele. Buderus hæfter under ingen omstændigheder for skader, som opstår som følge af anvendelse af uoriginale dele. 4

5 Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) 2 2 Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) Kabinetafmontering og afmontering af overkogssikringen I forbindelse med indstillingen af de ønskede temperaturer skal overkogssikringen (STB) (Fig. 1, Pos. 2) tages ud af kabinettet. For at kunne afmontere overkogssikringen, skal de to skruer (Fig. 1, Pos. 1) skrues ud. Tag dækslet (Fig. 1, Pos. 3) af. Skru beskyttelseskappen (Fig. 1, Pos. 2) af. Løsn forskruningen. Tag overkogssikringen ud, og foretag de i det følgende nævnte indstillinger ANVISNING TIL BRUGEREN Fig. 1 Instrumentpanel Logamatic 4... Overkogssikringen skal i henhold til de gældende lokale forskrifter indstilles på den for varmeanlægget højest tilladte temperatur. ANVISNING TIL BRUGEREN Fra fabrikken er den indstillet på 110 C. 3 Indstilling af overkogssikringen 1 Fig. 2 Model A Løsn skruen (Fig. 2, Pos. 1). Stil pladen med temperaturskalaen (Fig. 2, Pos. 2) ud for mærket (Fig. 2, Pos. 3). Stram skruen (Fig. 2, Pos. 1) igen. Fig. 3 Model B Placer markøren (Fig. 3, Pos. 1) ud for den ønskede temperatur. Fig. 2 Model A 2 Fig. 3 Model B 1 5

6 3 Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) 3 Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) ANVISNING TIL BRUGEREN Ændring af indstillingen på driftstermostaten fra 90 C til 105 C (Kun ved en STBindstilling på 120 C). 1 På anlæg, som kræver en kedelvandstemperatur over 90 C, (følg henvisningen!), kan indstillingen på driftstermostaten ændres fra 90 C til 105 C. Træk indstillingsknappen af. Knæk anslagsknasten (Fig. 4, Pos. 1) af. Sæt indstillingsknappen på igen. ANVISNING TIL BRUGEREN Logamatic-instrumentpaneler kan arbejde ved maks. 99 C. Se servicevejledningen ( Tekniske data for kedel, Side 52). Maks. frakoblingstemperatur. Fig. 4 Indstillingsknap 6

7 Indstillingsparametre og visningsdata 4 4 Indstillingsparametre og visningsdata Nogle valgpunkter vises kun afhængigt af de forhåndenværende moduler og de forudgående indstillinger. Generelle data Kedelt.hævning Relætest Minimum udetemperatur Ekstern dag/nat/aut Kedel Bygningstype Ekst.Fejlm.pumpe Varmekreds 1 Radiour aktivt Betontørring Varmekreds 2 Fjernindstilling Gulvtemperaturstigning Varmekreds 3 Varmeforbrug Gulvopvarmningstid Varmekreds 4 Niveauføler Maks. gulvtemperatur Varmekreds 5 Kont.håndbetj. Maks. gulvtid Varmekreds 6 Automatisk servicemelding Gulvsænkningstemperatur Varmekreds 7 Moduludvalg Gulvsænkningstid Varmekreds 8 Plads A Varmekreds 2, 3, 4 etc. se varmekreds 1 Varmt vand Plads 1 Varmt vand Strategi Plads 2 Varmt vand ja/nej LCD-test Plads 3 Varmtvandsdrift til Fejl Plads 4 Skifteoptimering Monitor Tekniske data for kedel Restvarmeudn. Kedel Kedeltype Hysterese Varmekreds 1 Brændstof Kedeltemp.øgning Varmekreds 2 Returreg. Ekstern fejlmeddelelse WF1/WF2 Varmekreds 3 Aktuatorkøretid Ekst.kontakt WF1/WF2 Varmekreds 4 Returløb, øgningsfunktion Termisk desinficering Varmekreds 5 Ecostream-regulering Temperatur desinficering Varmekreds 6 Brændertype Ugedag desinficering Varmekreds 7 Minimal modulationseffekt Tid desinficering Varmekreds 8 Brænderspjæld motorgangtid Cirkulation (tilkoblingshyppighed pr. time) Varmt vand Kommunikation, kontrolkasse Cirkulation fra ved VV-ladning (kun ved FM445 LAP) Strategi Belastn.grænse fra udetemperatur Strategi Version Kedelpumpens kedelfunktion Antal kedler Instrumentpanel Kedelpumpens efterløbstid Sekvensskifte driftstimer Reset Min. brænderkøretid Sekvensskifte udetemperatur Indstilling instrumentpanel Pumpelogiktemperatur Kedelrækkefølge Driftstimer, brænder Laveste tilkoblingstemperatur Belastn.grænse Fejllog Højeste tilkoblingstemperatur Udetemperatur spærring af slavekedel 1 Maks. røggastemperatur Grænse, røggastemperatur Udetemperatur spærring af slavekedel 2 Forbrugsværdier Nulstilling af maks. røggastemperatur Driftsform Servicemelding Kedelkurve Hydraulisk kobling Fodpunktstemperatur Masterkedel, efterløbstid Beregnet temperatur Slavekedel, efterløbstid Sænkning med Varmekurve Varmekreds 1 Varmekurve kedelkreds Varmesystem Varmekurve varmekreds 1 Varmekredsens navn Varmekurve varmekreds 2 Fodpunktstemperatur Varmekurve varmekreds 3 Beregnet temperatur Varmekurve varmekreds 4 Minimal fremløbstemperatur Varmekurve varmekreds 5 Maksimal fremløbstemperatur Varmekurve varmekreds 6 Fjernbetjening Varmekurve varmekreds 7 Maks. rumflow Varmekurve varmekreds 8 Sænkningstype Udk.af udetemp. Fremløbssænkning Rumtemperaturforskydning Automatisk tilpasning Skifteoptimering Frakoblingsoptimering Frostsikring fra Varmtvandsprioritering Blandeventil Aktuatorkøretid Fig. 5 Indstillingsparametre og visningsdata 7

8 5 Betjeningselementer 5 Betjeningselementer Overkogssikring Driftstermostat F1 F2 Sikringer Tilslutning til eksterne serviceenheder og MEC2 Kontakt til Nøddrift Brænder Panelafbryder Fig. 6 Betjeningselementer Stikplads: 1 2 A B 3 4 Modul: FM442 FM442 Varmekreds 1 Varmekreds 2 Varmekreds 3 Varmekreds 4 ZM432 MEC2 FM441 FM447 (CM431) Betjeningsenhed MEC2 Kedelkreds Brænder Strategi (ved flerkedelanlæg) Varmekreds 5 Varmtvands-/ cirkulationspumpe eller Varmekreds 5 Varmekreds 6 (ved modul FM442 på stikplads 3) Fig. 7 Modulbestykning 8

9 Moduler og deres funktioner 6 6 Moduler og deres funktioner Her er alle moduler anført, som instrumentpanelerne Logamatic 4311/4312 er udstyret med eller kan udstyres med. Betjeningsenhed MEC2 På de følgende sider findes oplysninger om de moduler, der kan anvendes. Logamatic O X Controller-modul CM431 O O Ske. 1 Modul Centralmodul ZM432 Brænder + kedelkredsfunktioner Funktionsmodul FM441 1 varmekreds + 1 varmtvandskreds Funktionsmodul FM442 2 varmekredse Funktionsmodul FM443 Solfangerkreds Funktionsmodul FM445 LAP/LSP (ladesystem) Funktionsmodul FM446 Interface EIB Funktionsmodul FM447 Strategi / CTS 0-10V Funktionsmodul FM448 Fælles fejlmelding Ekstramodul ZM426 Ekstra overkogssikring Moduler og deres funktioner O O X X X X X X X X X X X X X X X O = Basisudstyr X = Ekstraudstyr = Kombination/indbygning ikke mulig ANVISNING TIL BRUGEREN De menuer, der vises i displayet på betjeningsenhed MEC2, afhænger af de monterede moduler samt de foretagne indstillinger. 9

10 6 Moduler og deres funktioner Brænder - og kedelkredsmodul ZM432 Modul ZM432 hører til basisudstyret for instrumentpanel Logamatic 4311 og Logamatic Det manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktioner. Hvis de manuelle kontakter ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Brug ikke de manuelle kontakter til frakobling af anlægget ved kortvarigt fravær. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Brænderfunktion Tasten Røggastest Q for røggastest Tryk på tasten Røggastest i nogle sekunder. Brænder og varmepumpe er koblet til i 30 minutter, varmereguleringen arbejder med en øget fremløbstemperatur. Under røggastesten blinker visningerne 0 for fejl og 1 for sommerdrift skiftevis. Hvis du vil afbryde røggastesten, skal du igen trykke på tasten Røggastest. Manuelt kontakt til brænder ] Den manuelle kontakt skal altid stå i stilling AUT. Stillingerne 0, Manuel og max I + II er specialindstillinger, som kun må foretages af fagfolk i tilfælde af fejl, f.eks. hvis reguleringen falder ud eller ved service- og vedligeholdelses. Brænderen kan aktiveres direkte med den manuelle kontakt. Fig. 8 ZM432 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til brænderfunktioner Visning 9 Brænderfejl Visning A Brænder arbejder Visning Visning U Modulationseffekt forøges V Modulationseffekt reduceres Kontrollamper til kedelkredsfunktioner Visning 1 Kedelkreds i sommerdrift Visning 8 Kedelpumpe arbejder Visning U Blander åbner i retning mod kedlen Visning V Blander åbner i retning mod varmekredsen 10

11 Moduler og deres funktioner 6 3: Ved ettrins- og totrinsbrændere frigives kun første trin som grundbelastning. Andet trin er spændingsløst. Det er ikke muligt at køre brænderservomotoren tilbage. Ved modulerende brændere kan brænderydelsen forøges trinløst med tasten 5 og sænkes trinløst med tasten 6. AUT: Brænderen arbejder i automatisk drift. 0: Brænderen er slået fra. Undtagelse, når brændernøddriftkontakten er sat til stilling 4. max I+II: Brænderen arbejder vedvarende med maksimal effekt. Kedelkredsfunktion Manuel kontakt til kedelkreds B Den manuelle kontakt skal altid stå i stilling AUT. Stilling 0 og Manuel er specialindstillinger, som kun må foretages af fagfolk i tilfælde af fejl. 3: Hvis der er monteret en kedelpumpe, tændes denne. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Kedelkredsen arbejder i automatisk drift. 0: Hvis der er monteret en kedelpumpe, stoppes denne. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. De øjeblikkelige funktioner vises af kontrollamper. 11

12 6 Moduler og deres funktioner Varmekreds- og varmtvandsmodul FM441 Med funktionsmodul FM441 reguleres en varmekreds med blandeventil samt en varmtvandskreds med cirkulationspumpe. Det kan sættes på en vilkårlig stikplads en gang pr. instrumentpanel. De manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktion. Hvis den manuelle kontakt B ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Varmekredsfunktion Manuel kontakt til varmekreds B 3: Varmekredspumpen kobles til. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Varmekredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun varmekredspumpen er koblet fra. Reguleringsfunktionerne kører videre. Varmekredsaktuatoren kobles spændingsløs og kan betjenes manuelt. Varmtvandsfunktion Manuel kontakt til varmtvandsproduktion B 3: Beholderpumpen kobles til. AUT: Varmtvandskredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun beholderpumpen er koblet fra. Reguleringsfunktionerne kører videre. Fig. 9 FM441 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til varmekredsfunktioner Visning 1 Varmekreds i sommerdrift Visning 8 Varmekredspumpe arbejder Visning U Blandeventil åbner Visning V Blandeventil lukker Kontrollamper til varmtvandsfunktioner Visning X Det varme vand er koldt Visning 8 L Beholderpumpe arbejder Visning Z Termisk desinficering arbejder Visning 8 Z Cirkulationspumpe arbejder 12

13 Moduler og deres funktioner 6 Varmekredsmodul FM442 Funktionsmodul FM442 regulerer to af hinanden uafhængige varmekredse med blandeventiler. Den kan monteres op til fire gange pr. instrumentpanel. De manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktion. Hvis den manuelle kontakt B ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Varmekredsfunktion 1 Manuel kontakt til varmekreds B 3: Varmekredspumpen kobles til. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Varmekredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun varmekredspumpen er koblet fra. Blanderen er ude af drift. Reguleringsfunktionerne kører videre. Varmekredsaktuatoren kobles spændingsløs og kan betjenes manuelt. ANVISNING TIL BRUGEREN Varmekredsfunktion 2 er den samme som varmekredsfunktion 1. Fig. 10 FM442 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til varmekredsfunktioner Visning 1 Varmekreds i sommerdrift Visning 8 Varmekredspumpe arbejder Visning U Blandeventil åbner Visning V Blandeventil lukker 13

14 6 Moduler og deres funktioner Strategimodul FM447 Strategimodulet bruges til regulering af et anlæg med flere kedler og udfører specialfunktioner, f.eks. fælles fejlmeldinger. Strategimodulet har ingen betjeningselementer. Der må kun monteres ét strategimodul pr. anlæg. Modulet skal monteres i masterkedlens instrumentpanel med adressen 1. Fig. 11 FM447 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til brænderfunktioner Visning U Tilkobl yderligere et kedeltrin. Visning V Frakobl yderligere et kedeltrin. Visning [ 1. Trin eller grundbelastning for den pågældende kedel (brænder) Visning \ 2. Trin eller modulation for den pågældende kedel (brænder) a Visning for kedel 1 (brænder 1) a Visning for kedel 2 (brænder 2) a Visning for kedel 3 (brænder 3) 14

15 Betjeningsenhed MEC Betjeningsenhed MEC 2 Betjeningsenhed MEC 2 Radioursignal Drejeknap Anlægsfremløb 45 C Udetemperatur 10 C Display vedvarende varmedrift automatisk varmedrift efter kontaktur vedvarende sænket varmedrift Indtastning af ugedage Visning for indstillet nominel rumtemperatur Indtast varmtvandstemperatur/efterladning Indstilling af tid Indtastning af feriedage Valg af standardvisning Ændring af temperaturværdier Sommer-/vinteromskiftning tilbage til standardvisning Valg af program Valg af varmekredse/varmtvandskreds Fig. 12 Betjeningsenhed MEC 2 Der må kun sluttes en enkelt betjeningsenhed MEC2 til et instrumentpanel. Betjeningsenhed MEC2 monteres enten direkte på instrumentpanelet eller forbindes via et online-kabel eller til klemmerne BF på modulet. 15

16 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 Betjeningsenhed MEC2 kan bruges til forskellige instrumentpaneler, f.eks.: Logamatic 4211 Logamatic 4311/4312 Logamatic 4111 Betjeningsenhed MEC2 kan monteres direkte på instrumentpanelet monteres i en vægholder som fjernbetjening tilsluttes i en adapter med separat netdel. MEC bliver initialiseret Hvis MEC2 monteres på instrumentpanelet eller i en vægholder, registrerer MEC2 automatisk den type instrumentpanel, den er forbundet med (automatisk registrering). Instrumentpanelet skal ikke vælges. Afhængig af anvendelsesformålet vises forskellige oplysninger i displayet. Fabriksny MEC2 monteret i instrumentpanelet Hvis der er monteret en fabriksny MEC2 i instrumentpanelet, og der etableres en forbindelse til instrumentpanelet, hentes dataene direkte fra instrumentpanelet. Data hentes fra instrumentpanel I displayet vises Data hentes fra instrumentpanel. MEC2 er monteret i et andet instrumentpanel Hvis MEC2 har en softwareversion, der ikke kan kommunikere med instrumentpanelet, vises Ukendt instrumentpanel. ukendt Instrumentpanel Fjern MEC2 fra instrumentpanelet, og skift det ud med en MEC2 med passende softwareversion. 16

17 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 8 Fabriksny MEC2 monteret på en adapter Hvis den fabriksnye MEC2 er monteret på en adapter med separat netdel, skal der vælges et passende instrumentpanel. Instrumentpanel I displayet vises instrumentpanel Logamatic 4211, Logamatic 4311/4312 eller Logamatic Logamatic 4311/4312 MEC2 programmeret monteret i instrumentpanelet Adskiller instrumentpaneltypen fra den type, der er programmeret i MEC2, kan kun dataene hentes fra instrumentpanelet. Anden Instrumentpaneltype Nat-tast Modtagelse Tryk på tasten F. I displayet vises følgende. Data hentes fra instrumentpanel Samme visning fremkommer, når flere instrumentpaneler af samme type skal betjenes med én MEC2, f.eks. ved et anlæg med flere kedler. Forud for dette vises advarslen Advarsel Andet instrumentpanel i displayet i nogle sekunder. Advarsel andet Instrumentpanel 17

18 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 Indlæsning af ændrede MEC2-data til instrumentpanelet eller udlæsning fra instrumentpanelet Hvis MEC2 fjernes fra instrumentpanelet, og der endvidere ændres data, vises Aut-tast send, Nat-tast modtag, når den monteres på det samme instrumentpanel igen. Instrumentpanelet spørger, om de nye data skal overtages, eller om de gamle data fra instrumentpanelet skal bruges igen. Aut-tast sende Nat-tast modtage Tryk på tasten D = der sendes data til instrumentpanelet. Data sendes til instrumentpanel Tryk på tasten F = der hentes data fra instrumentpanelet. Data sendes til instrumentpanel Samme visning fremkommer, når flere instrumentpaneler af samme type skal betjenes med én MEC2, f.eks. ved et anlæg med flere kedler. Forud for dette vises advarslen Advarsel Andet instrumentpanel i displayet i nogle sekunder. Advarsel andet Instrumentpanel 18

19 Servicemenu, programoversigt 9 9 Servicemenu, programoversigt Åbning af servicemenuen Adgangen til servicemenuen er sikret med en tastkombination. Servicemenuen er kun beregnet til VVS-firmaet. ANVISNING TIL BRUGEREN Åbning af servicemenu N + C + G Tryk på og slip tasterne samtidigt. Ved uautoriseret indgreb bortfalder garantien. I displayet vises det første menupunkt i menuvalget i næstsidste linje. I sidste linje vises den indstillede værdi under dette menupunkt. Værdien kan ændres ved at holde tasten N inde og dreje drejeknappen samtidigt. Når tasten N slippes, er værdien lagret. Betjeningssystem Tryk og drej Servicemenuen er opdelt i flere menuniveauer. Hvis der ikke vises en værdi i sidste linje, er der andre underpunkter til det valgte menupunkt. Åbning af menupunkter S Generelle data Rul gennem menuniveauet. Menupunkterne er sat op i en ring og starter forfra igen efter det sidste menupunkt. Generelle data... Reset N Åbning af undermenu. Generelle data Min. udetemperatur... Automatisk servicemelding 19

20 9 Servicemenu, programoversigt Indlæsning og ændring af indstillinger N + C + G Åbning af servicemenu. S Vælg menupunkt i undermenu. Nogle menupunkter vises kun, når de tilhørende moduler og følere er installeret (automatisk og logisk registrering). Modstridende parameterindtastninger hindres ved, at de tilhørende masker skjules. Med denne logiske sammenkædning forhindres fejlindstillinger. N Åbn et menupunkt. I displayet vises de værdier, der er indstillet i menupunkterne. N +S Indstil nye værdier. Generelle data GENERELLE DATA Min. udetemp. -10 C GENERELLE DATA Slip tasten. Værdien er lagret. K Tilbage til forrige menuniveau. Generelle data Min. udetemp. -12 C Min. udetemperatur... Fjernindstilling Tilbage til den overordnede menu Generelle data Tryk på tasten K. Tryk flere gange for at vende tilbage til standardvisningen. Instrumentpanelet skifter automatisk tilbage til standardvisningen, når der ikke trykkes på en tast inden for 5minutter. Kedeltemperatur 22 C Udetemperatur 10 C 20

21 I II I+II I II I+II M M M M Kontrol af overkogssikring STB Kontrol af overkogssikring STB Tilkobling af anlægget og indlæsning af servicemenu N + C + G Åbning af servicemenu. SDrej drejeknappen, til menupunktet Relætest vises. N Tryk på tasten to gange. Relætest Brænderen starter. Drej drejeknappen til 1.trin indk.. RELÆTEST Brænder 1. Trin til Træk reguleringsknoppen af. Tryk armen eller tasten (afhængig af reguleringstype) bagud med en skruetrækker, og hold den der, til overkogssikringen udløser. AUT 0 0 max AUT 0 AUT 0 L z AUT Afbrydelse eller afslutning af kontrol Kontrollen afsluttes eller afbrydes med tasten K. Tast Arm Fig. 13 Udløsning af overkogssikring Sæt drifttermostatens knop på, og drej drifttermostaten til AUT. For at genindkoble overkogssikringen skrues hættemøtrikken af, og den underliggende serviceknap trykkes ind. AUT 0 0 max AUT 0 AUT 0 L z AUT Fig. 14 Genindkobling af overkogssikringen 21

22 11 Generelle data 11 Generelle data Følgende værdier for fyringsanlægget og husets egenskaber kan indstilles under Generelle tekniske data : Minimum udetemperatur Bygningstype Radiour aktivt Fjernindstilling Varmeforbrug Kont.håndbetj. Automatisk servicemelding N + C + G Åbning af servicemenu. SDrej drejeknappen, til der vises Generelle data. N Tryk på tasten, og slip den. Minimum udetemperatur Den minimale udetemperatur er en statistisk registreret gennemsnitsværdi, der ikke påvirker den beregnede temperatur. Find den mindste udetemperatur for din region (gennemsnitsværdi) i tabel 2, eller spørg om den hos den ansvarlige afdeling S Drej drejeknappen, til der vises Min. udetemperatur. Drej drejeknappen til Min. udetemperatur. Generelle data GENERELLE DATA Min. udetemp. -10 C Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Minimum udetemperatur 30 0 C 10 C 22

23 Generelle data 11 Ske. 2 Sted Min. udetemperatur i C Athen 2 Berlin 15 Bruxelles 10 Budapest 12 Bukarest 20 Hamburg 12 Helsinki 24 Istanbul 4 København 13 Lissabon ±0 London 1 Madrid 4 Marseille 6 Moskva 30 Napoli 2 Nizza ±0 Paris 10 Prag 16 Rom 1 Sebastopol 12 Stockholm 19 Valencia 1 Wien 15 Zürich 16 Min. udetemperatur for Europa 23

24 11 Generelle data Bygningstype Indtast under bygningstype det energibehov for bygningen, som VVS-firmaet har fundet frem til efter beregning af varmebehovet. Energibehovet er inddelt i tre klasser: Let bygninger med et energibehov over 100 W/m 2 Middel bygninger med et energibehov på W/m 2 Kraftig bygninger med et energibehov op til 60 W/m 2 N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Bygningstype. Drej drejeknappen til den ønskede bygningstype. GENERELLE DATA Bygningstype Middel GENERELLE DATA Bygningstype Kraftig Bygningstype 24 Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Let Middel Middel Kraftig

25 Generelle data 11 Til- eller frakobling af radiouret N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Radiour aktivt. Drej drejeknappen til ja eller nej. GENERELLE DATA Radiour aktivt ja ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis der vælges nej, frakobles modtagelsen af radioursignalet ved alle instrumentpaneler, der er forbundet med en dataledning. Dette gælder også for radioursignaler fra fjernbetjeninger BFU/F og for andre betjeningsenheder med radiourmodtagelse. Radioursignalet skal sl?s fra uden for Tyskland. Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Radiour aktivt ja/nej ja 25

26 11 Generelle data Fjernindstilling Fjernindstillingen giver mulighed for at indtaste eller ændre data eksternt via fjernsystemer, f.eks. Logamatic fjernsystem. ja = Fjernindstilling mulig via Logamatic fjernsystem nej = Fjernindstilling ikke mulig. Anlægsdataene kan dog udlæses og overvåges. N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Fjernindstilling. Drej drejeknappen til ja eller nej. GENERELLE DATA Fjernindstilling ja Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Fjernindstilling ja/nej ja 26

27 Generelle data 11 Varmeforbrug Varmeforbruget kan vises i displayet på betjeningsenhed MEC2. N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejeknappen, til der vises Varmeforbrug. ANVISNING TIL BRUGEREN Denne indstilling er kun til rådighed for ettrinsbrændere! Drej drejeknappen til efter brænder. S Drej drejeknappen et hak til højre, til der vises Brænderydelse. Værdien 0,0 kw blinker. Drej drejeknappen, til den relevante brænderydelse for fyringsanlægget vises i displayet. En indstilling op til maks. 100 kw er mulig. ANVISNING TIL BRUGEREN Brug ikke indstillingen Varmeforbrug til afregningsformål. Visningen bruges udelukkende til sammenligning. Visningens nøjagtighed afhænger i høj grad af en eksakt indstilling af brænderydelsen. Ændringer af dato og tid forvrænger korrekt visning af forbrugsværdier og kan medføre datatab! Generelle data GENERELLE DATA Varmeforbrug ingen visning GENERELLE DATA Varmeforbrug efter brænder GENERELLE DATA Brænderydelse 0,0 kw Varmeforbrug Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning ingen visning ingen visning efter brænder 27

28 11 Generelle data Kontinuerlig håndbetjenin Der kan vises eventuelle fejlmelding i displayet på betjeningsenhed MEC2, hvis et funktionsmoduls manuelle kontakt står på 3. N + C + G Åbning af servicemenu. Generelle data N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejekontakten, til der vises Kont.håndbetj.. Drej drejeknappen til den ønskede indstilling. GENERELLE DATA Fejlmelding Manuel kontakt Fejlmelding ANVISNING TIL BRUGEREN Ved Nej vises kun en advarsel ved lukket klap. Ved Fejlmelding vises også en registrering i fejlloggen. Automatisk videresending via Logamatic fjernsystemet er dermed muligt. Ved Fælles fejlm. viser også udlæsningen af en fælles fejlmelding via en potentialfri kontakt, f.eks. via funktionsmodul FM448. Kont.håndbetj. Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning nej nej Fejlmelding Fælles fejlmelding 28

29 Generelle data 11 Automatisk servicemelding Du kan generere en automatisk servicemelding på brugerniveauet i displayet på betjeningsenhed MEC2. Du kan vælge mellem: Servicemelding efter driftstimer. Angiv efter hvor mange driftstimer servicemeldingen skal vises ( t). Generelle data Servicemelding efter dato. Angiv datoen for næste servicetermin ( ). N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejeknappen, til der vises Automatisk servicemelding. S Værdien blinker. N + Drej drejeknappen til den ønskede indstilling (driftstimer eller dato). SDrej drejeknappen et hak mod højre. S N + Drej drejeknappen til det ønskede driftstimetal eller den ønskede dato. ANVISNING TIL BRUGEREN Servicemeldingen optages i fejlloggen og kan overføres via Logamatic fjernsystemet. Status for servicemeldingen kan ses i menuen Monitor. Servicemeldingen kan nulstilles i menuen Reset. GENERELLE DATA automatisk servicemelding nej GENERELLE DATA automatisk servicemelding Driftstimer GENERELLE DATA Service efter ant. drifttimer 6000t automatisk servicemelding Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning nej nej Driftstimer Dato 29

Servicevejledning. Logamatic 4211. Instrumentpanel. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK

Servicevejledning. Logamatic 4211. Instrumentpanel. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK Servicevejledning Instrumentpanel Logamatic 4211 Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................................

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Servicevejledning Funktionsmodul

Servicevejledning Funktionsmodul Servicevejledning Funktionsmodul FM458 Strategimodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde. 7 747 017 386-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Servicevejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Monteringsvejledning Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 7 747 012 082-01.1RS FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Til installatøren Skal læses omhyggeligt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning 6303 3430 08/2004 DK Betjenings- og servicevejledning Rumtermostat ModuLine 400 Bedes læst omhyggeligt før betjening eller servicearbejde Kort oversigt Kort oversigt Billedforklaring: Pos. 1: Display 1

Læs mere

T. Instrumentpanel CFB 840. Servicevejledning til installatøren (2012/05) DK

T. Instrumentpanel CFB 840. Servicevejledning til installatøren (2012/05) DK 6 720 803 855-00.1T Instrumentpanel Servicevejledning til installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 4 1.1 Symbolforklaring...............................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK Solvarmemodul Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed............................ 3 1.1 Om denne vejledning......................... 3 1.2 Produktets anvendelse........................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Betjeningsenhed RC35 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 006 345 (12/2006) DK (EXP) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicevejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde /2008 DK

Servicevejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde /2008 DK Servicevejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 017 044-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 60 Betjeningsvejledning Instrumentpaneler AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50 I 0 Logamatic 2107, Logamatic 2107 M Til brugeren Læs venligst

Læs mere

6 720 805 386-00.1T. Instrumentpaneler CMB 900-0-10V. Fejlmeldemodul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK

6 720 805 386-00.1T. Instrumentpaneler CMB 900-0-10V. Fejlmeldemodul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK 6 720 805 386-00.1T Instrumentpaneler CMB 900-0-10V Fejlmeldemodul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Servicevejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til montøren. Bedes læst omhyggeligt før opstart eller servicearbejde

Servicevejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til montøren. Bedes læst omhyggeligt før opstart eller servicearbejde 60 Servicevejledning Instrumentpaneler AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50 I 0 Logamatic 2107, Logamatic 2107 M Til montøren Bedes læst

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Servicevejledning. PM10 Pumpereguleringsmodul. Funktionsmoduler. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før servicearbejde.

Servicevejledning. PM10 Pumpereguleringsmodul. Funktionsmoduler. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før servicearbejde. Servicevejledning Funktionsmoduler Til installatøren PM10 Pumpereguleringsmodul Skal læses omhyggeligt før servicearbejde. 6 720 642 973 (01/2010) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Arbejdsblad K6. Arbejdsblad. Varmeproducentens driftsbetingelser (2014/08) DK

Arbejdsblad K6. Arbejdsblad. Varmeproducentens driftsbetingelser (2014/08) DK Arbejdsblad K6 Arbejdsblad Varmeproducentens driftsbetingelser 6 720 830 303 (2014/08) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt 1 Generelt............................................. 2 2

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Stor effekt. Varme er vort element. Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ]

Stor effekt. Varme er vort element. Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] [ Luft ] [ Vand ] Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt Vor kompetente partner for varmeteknik: Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.buderus.dk

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed RC /2004 DK Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed RC /2004 DK Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6304 4063 10/2004 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 gælder også for tilbehør: Blandemodul MM10 og fordelermodul WM10 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

RVD110 RVD130. Fjernvarmeregulator. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Serie C. for 1 varmekreds og brugsvand

RVD110 RVD130. Fjernvarmeregulator. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Serie C. for 1 varmekreds og brugsvand 2 381 Fjernvarmeregulator for 1 varmekreds og brugsvand Serie C RVD110 RVD130 Regulator til brug i fjernvarmeanlæg Regulering af en pumpevarmekreds Brugsvandsproduktion i gennemstrømningssystemer eller

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Kapitel 5. Logamatic 4311 4311/4312. Fjernkontrolsystem. Instrumentpaneler til fritstående kedler

Kapitel 5. Logamatic 4311 4311/4312. Fjernkontrolsystem. Instrumentpaneler til fritstående kedler _Teil2_KS_fm.fm Page 5001 Tuesday, February 7, 2006 11:35 AM Kapitel 5 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4211 4212 S. 5003 S. 5004 S. 5008 S. 5010 4311 4311/4312 S. 5003 S. 5013 S. 5016 S. 5018

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere