Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/ /2003 DK Til installatøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren"

Transkript

1 /2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

2 Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende europæiske direktiver. Overensstemmelsen er bekræftet. De relevante dokumenter og den originale overensstemmelseserklæring opbevares af producenten. Om denne Vejledning Denne servicevejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt ibrugtagning af og servicearbejde på instrumentpanelerne Logamatic 4311 og Servicevejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faguddannelse og erfaring har kendskab til fyringsanlæg samt vandinstallationer. Udfør kun servicearbejde selv, hvis du har den nødvendige faglige viden. Forklar kunden, hvordan udstyret fungerer og betjenes. Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Da produktet er under løbende udvikling, kan der forekomme mindre afvigelser i illustrationer, funktionstrin og tekniske data. Opdatering af dokumentationen Har du forslag til forbedringer, eller har du konstateret unøjagtigheder, er du velkommen til at kontakte os. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) Indstillingsparametre og visningsdata Betjeningselementer Moduler og deres funktioner Betjeningsenhed MEC Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC Servicemenu, programoversigt Kontrol af overkogssikring STB Generelle data Moduludvalg Tekniske data for kedel Varmekredsdata Varmtvandsdata Anlæg med flere kedler Strategidata Varmekurve Relætest LCD-test Fejl Monitordata Reset Aflæsning af version Følerkarakteristikker Indstilling af specifikke tekniske data for kedel Stikordsregister

4 1 Sikkerhed 1 Sikkerhed 1.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse Instrumentpanelerne Logamatic 4311 og 4312 bruges kun til regulering og kontrol større fyrede varmtvandsanlæg. 1.2 Overhold disse anvisninger Brug derfor kun instrumentpanelerne til det formål, de er beregnet til, og kun, hvis de er i perfekt stand. Læs denne servicevejledning omhyggeligt, før arbejdet på instrumentpanelet påbegyndes. ADVARSEL! FORSIGTIG! LIVSFARE på grund af elektrisk strøm. Vær opmærksom på, at alt arbejde på elektriske installationer skal udføres af fagfolk. Før instrumentpanelet åbnes: Spændingen til instrumentpanelet skal afbrydes på alle poler, og det skal sikres, at spændingen ikke utilsigtet slås til igen. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af frost. Hvis fyringsanlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr. Foretag frostsikring af fyringsanlægget ved at tømme varmesystemets rør og vandinstallationen på det laveste punkt. 1.3 Vigtige anvisninger vedrørende ibrugtagning Kontroller før tilkobling af instrumentpanelet, om de manuelle kontakter på instrumentpanelet og funktionsmodulerne står på AUT. I betjeningsvejledningen til instrumentpanelet er der en indstillingsprotokol, der indeholder oplysninger til brugeren af anlægget. Noter altid de indstillinger, der foretages ved ibrugtagning, samt tildelingen af varmekredsene. 1.4 Rengøring af instrumentpanelet Rengør kun instrumentpanelet med en fugtig klud. 1.5 Bortskaffelse Bortskaf instrumentpanelets emballage miljømæssigt korrekt. Et instrumentpanel, som skal udskiftes, skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Vær ved bortskaffelsen opmærksom på, at litiumbatteriet, der sidder på modul CM431, skal tages ud af instrumentpanelet og bortskaffes separat. ANVISNING TIL BRUGEREN Vær opmærksom på, at der skal forefindes en sikkerhedsafbryder før fyringsanlægget, såfremt afbryderen ikke er tilstede, skal den monteres. ANVISNING TIL BRUGEREN Anvend kun originale Buderus-dele. Buderus hæfter under ingen omstændigheder for skader, som opstår som følge af anvendelse af uoriginale dele. 4

5 Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) 2 2 Indstillingsvejledning til overkogssikringen (STB) Kabinetafmontering og afmontering af overkogssikringen I forbindelse med indstillingen af de ønskede temperaturer skal overkogssikringen (STB) (Fig. 1, Pos. 2) tages ud af kabinettet. For at kunne afmontere overkogssikringen, skal de to skruer (Fig. 1, Pos. 1) skrues ud. Tag dækslet (Fig. 1, Pos. 3) af. Skru beskyttelseskappen (Fig. 1, Pos. 2) af. Løsn forskruningen. Tag overkogssikringen ud, og foretag de i det følgende nævnte indstillinger ANVISNING TIL BRUGEREN Fig. 1 Instrumentpanel Logamatic 4... Overkogssikringen skal i henhold til de gældende lokale forskrifter indstilles på den for varmeanlægget højest tilladte temperatur. ANVISNING TIL BRUGEREN Fra fabrikken er den indstillet på 110 C. 3 Indstilling af overkogssikringen 1 Fig. 2 Model A Løsn skruen (Fig. 2, Pos. 1). Stil pladen med temperaturskalaen (Fig. 2, Pos. 2) ud for mærket (Fig. 2, Pos. 3). Stram skruen (Fig. 2, Pos. 1) igen. Fig. 3 Model B Placer markøren (Fig. 3, Pos. 1) ud for den ønskede temperatur. Fig. 2 Model A 2 Fig. 3 Model B 1 5

6 3 Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) 3 Indstillingsvejledning for driftstermostaten (TR) ANVISNING TIL BRUGEREN Ændring af indstillingen på driftstermostaten fra 90 C til 105 C (Kun ved en STBindstilling på 120 C). 1 På anlæg, som kræver en kedelvandstemperatur over 90 C, (følg henvisningen!), kan indstillingen på driftstermostaten ændres fra 90 C til 105 C. Træk indstillingsknappen af. Knæk anslagsknasten (Fig. 4, Pos. 1) af. Sæt indstillingsknappen på igen. ANVISNING TIL BRUGEREN Logamatic-instrumentpaneler kan arbejde ved maks. 99 C. Se servicevejledningen ( Tekniske data for kedel, Side 52). Maks. frakoblingstemperatur. Fig. 4 Indstillingsknap 6

7 Indstillingsparametre og visningsdata 4 4 Indstillingsparametre og visningsdata Nogle valgpunkter vises kun afhængigt af de forhåndenværende moduler og de forudgående indstillinger. Generelle data Kedelt.hævning Relætest Minimum udetemperatur Ekstern dag/nat/aut Kedel Bygningstype Ekst.Fejlm.pumpe Varmekreds 1 Radiour aktivt Betontørring Varmekreds 2 Fjernindstilling Gulvtemperaturstigning Varmekreds 3 Varmeforbrug Gulvopvarmningstid Varmekreds 4 Niveauføler Maks. gulvtemperatur Varmekreds 5 Kont.håndbetj. Maks. gulvtid Varmekreds 6 Automatisk servicemelding Gulvsænkningstemperatur Varmekreds 7 Moduludvalg Gulvsænkningstid Varmekreds 8 Plads A Varmekreds 2, 3, 4 etc. se varmekreds 1 Varmt vand Plads 1 Varmt vand Strategi Plads 2 Varmt vand ja/nej LCD-test Plads 3 Varmtvandsdrift til Fejl Plads 4 Skifteoptimering Monitor Tekniske data for kedel Restvarmeudn. Kedel Kedeltype Hysterese Varmekreds 1 Brændstof Kedeltemp.øgning Varmekreds 2 Returreg. Ekstern fejlmeddelelse WF1/WF2 Varmekreds 3 Aktuatorkøretid Ekst.kontakt WF1/WF2 Varmekreds 4 Returløb, øgningsfunktion Termisk desinficering Varmekreds 5 Ecostream-regulering Temperatur desinficering Varmekreds 6 Brændertype Ugedag desinficering Varmekreds 7 Minimal modulationseffekt Tid desinficering Varmekreds 8 Brænderspjæld motorgangtid Cirkulation (tilkoblingshyppighed pr. time) Varmt vand Kommunikation, kontrolkasse Cirkulation fra ved VV-ladning (kun ved FM445 LAP) Strategi Belastn.grænse fra udetemperatur Strategi Version Kedelpumpens kedelfunktion Antal kedler Instrumentpanel Kedelpumpens efterløbstid Sekvensskifte driftstimer Reset Min. brænderkøretid Sekvensskifte udetemperatur Indstilling instrumentpanel Pumpelogiktemperatur Kedelrækkefølge Driftstimer, brænder Laveste tilkoblingstemperatur Belastn.grænse Fejllog Højeste tilkoblingstemperatur Udetemperatur spærring af slavekedel 1 Maks. røggastemperatur Grænse, røggastemperatur Udetemperatur spærring af slavekedel 2 Forbrugsværdier Nulstilling af maks. røggastemperatur Driftsform Servicemelding Kedelkurve Hydraulisk kobling Fodpunktstemperatur Masterkedel, efterløbstid Beregnet temperatur Slavekedel, efterløbstid Sænkning med Varmekurve Varmekreds 1 Varmekurve kedelkreds Varmesystem Varmekurve varmekreds 1 Varmekredsens navn Varmekurve varmekreds 2 Fodpunktstemperatur Varmekurve varmekreds 3 Beregnet temperatur Varmekurve varmekreds 4 Minimal fremløbstemperatur Varmekurve varmekreds 5 Maksimal fremløbstemperatur Varmekurve varmekreds 6 Fjernbetjening Varmekurve varmekreds 7 Maks. rumflow Varmekurve varmekreds 8 Sænkningstype Udk.af udetemp. Fremløbssænkning Rumtemperaturforskydning Automatisk tilpasning Skifteoptimering Frakoblingsoptimering Frostsikring fra Varmtvandsprioritering Blandeventil Aktuatorkøretid Fig. 5 Indstillingsparametre og visningsdata 7

8 5 Betjeningselementer 5 Betjeningselementer Overkogssikring Driftstermostat F1 F2 Sikringer Tilslutning til eksterne serviceenheder og MEC2 Kontakt til Nøddrift Brænder Panelafbryder Fig. 6 Betjeningselementer Stikplads: 1 2 A B 3 4 Modul: FM442 FM442 Varmekreds 1 Varmekreds 2 Varmekreds 3 Varmekreds 4 ZM432 MEC2 FM441 FM447 (CM431) Betjeningsenhed MEC2 Kedelkreds Brænder Strategi (ved flerkedelanlæg) Varmekreds 5 Varmtvands-/ cirkulationspumpe eller Varmekreds 5 Varmekreds 6 (ved modul FM442 på stikplads 3) Fig. 7 Modulbestykning 8

9 Moduler og deres funktioner 6 6 Moduler og deres funktioner Her er alle moduler anført, som instrumentpanelerne Logamatic 4311/4312 er udstyret med eller kan udstyres med. Betjeningsenhed MEC2 På de følgende sider findes oplysninger om de moduler, der kan anvendes. Logamatic O X Controller-modul CM431 O O Ske. 1 Modul Centralmodul ZM432 Brænder + kedelkredsfunktioner Funktionsmodul FM441 1 varmekreds + 1 varmtvandskreds Funktionsmodul FM442 2 varmekredse Funktionsmodul FM443 Solfangerkreds Funktionsmodul FM445 LAP/LSP (ladesystem) Funktionsmodul FM446 Interface EIB Funktionsmodul FM447 Strategi / CTS 0-10V Funktionsmodul FM448 Fælles fejlmelding Ekstramodul ZM426 Ekstra overkogssikring Moduler og deres funktioner O O X X X X X X X X X X X X X X X O = Basisudstyr X = Ekstraudstyr = Kombination/indbygning ikke mulig ANVISNING TIL BRUGEREN De menuer, der vises i displayet på betjeningsenhed MEC2, afhænger af de monterede moduler samt de foretagne indstillinger. 9

10 6 Moduler og deres funktioner Brænder - og kedelkredsmodul ZM432 Modul ZM432 hører til basisudstyret for instrumentpanel Logamatic 4311 og Logamatic Det manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktioner. Hvis de manuelle kontakter ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Brug ikke de manuelle kontakter til frakobling af anlægget ved kortvarigt fravær. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Brænderfunktion Tasten Røggastest Q for røggastest Tryk på tasten Røggastest i nogle sekunder. Brænder og varmepumpe er koblet til i 30 minutter, varmereguleringen arbejder med en øget fremløbstemperatur. Under røggastesten blinker visningerne 0 for fejl og 1 for sommerdrift skiftevis. Hvis du vil afbryde røggastesten, skal du igen trykke på tasten Røggastest. Manuelt kontakt til brænder ] Den manuelle kontakt skal altid stå i stilling AUT. Stillingerne 0, Manuel og max I + II er specialindstillinger, som kun må foretages af fagfolk i tilfælde af fejl, f.eks. hvis reguleringen falder ud eller ved service- og vedligeholdelses. Brænderen kan aktiveres direkte med den manuelle kontakt. Fig. 8 ZM432 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til brænderfunktioner Visning 9 Brænderfejl Visning A Brænder arbejder Visning Visning U Modulationseffekt forøges V Modulationseffekt reduceres Kontrollamper til kedelkredsfunktioner Visning 1 Kedelkreds i sommerdrift Visning 8 Kedelpumpe arbejder Visning U Blander åbner i retning mod kedlen Visning V Blander åbner i retning mod varmekredsen 10

11 Moduler og deres funktioner 6 3: Ved ettrins- og totrinsbrændere frigives kun første trin som grundbelastning. Andet trin er spændingsløst. Det er ikke muligt at køre brænderservomotoren tilbage. Ved modulerende brændere kan brænderydelsen forøges trinløst med tasten 5 og sænkes trinløst med tasten 6. AUT: Brænderen arbejder i automatisk drift. 0: Brænderen er slået fra. Undtagelse, når brændernøddriftkontakten er sat til stilling 4. max I+II: Brænderen arbejder vedvarende med maksimal effekt. Kedelkredsfunktion Manuel kontakt til kedelkreds B Den manuelle kontakt skal altid stå i stilling AUT. Stilling 0 og Manuel er specialindstillinger, som kun må foretages af fagfolk i tilfælde af fejl. 3: Hvis der er monteret en kedelpumpe, tændes denne. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Kedelkredsen arbejder i automatisk drift. 0: Hvis der er monteret en kedelpumpe, stoppes denne. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. De øjeblikkelige funktioner vises af kontrollamper. 11

12 6 Moduler og deres funktioner Varmekreds- og varmtvandsmodul FM441 Med funktionsmodul FM441 reguleres en varmekreds med blandeventil samt en varmtvandskreds med cirkulationspumpe. Det kan sættes på en vilkårlig stikplads en gang pr. instrumentpanel. De manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktion. Hvis den manuelle kontakt B ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Varmekredsfunktion Manuel kontakt til varmekreds B 3: Varmekredspumpen kobles til. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Varmekredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun varmekredspumpen er koblet fra. Reguleringsfunktionerne kører videre. Varmekredsaktuatoren kobles spændingsløs og kan betjenes manuelt. Varmtvandsfunktion Manuel kontakt til varmtvandsproduktion B 3: Beholderpumpen kobles til. AUT: Varmtvandskredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun beholderpumpen er koblet fra. Reguleringsfunktionerne kører videre. Fig. 9 FM441 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til varmekredsfunktioner Visning 1 Varmekreds i sommerdrift Visning 8 Varmekredspumpe arbejder Visning U Blandeventil åbner Visning V Blandeventil lukker Kontrollamper til varmtvandsfunktioner Visning X Det varme vand er koldt Visning 8 L Beholderpumpe arbejder Visning Z Termisk desinficering arbejder Visning 8 Z Cirkulationspumpe arbejder 12

13 Moduler og deres funktioner 6 Varmekredsmodul FM442 Funktionsmodul FM442 regulerer to af hinanden uafhængige varmekredse med blandeventiler. Den kan monteres op til fire gange pr. instrumentpanel. De manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktion. Hvis den manuelle kontakt B ikke står i automatikstilling, følger en tilsvarende meddelelse i MEC2, og visningen 0 fejl lyser. Reguleringsfunktionerne fortsætter under manuel drift. Varmekredsfunktion 1 Manuel kontakt til varmekreds B 3: Varmekredspumpen kobles til. Kedelkredsaktuatoren kan betjenes manuelt. AUT: Varmekredsen arbejder i automatisk drift. 0: Kun varmekredspumpen er koblet fra. Blanderen er ude af drift. Reguleringsfunktionerne kører videre. Varmekredsaktuatoren kobles spændingsløs og kan betjenes manuelt. ANVISNING TIL BRUGEREN Varmekredsfunktion 2 er den samme som varmekredsfunktion 1. Fig. 10 FM442 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til varmekredsfunktioner Visning 1 Varmekreds i sommerdrift Visning 8 Varmekredspumpe arbejder Visning U Blandeventil åbner Visning V Blandeventil lukker 13

14 6 Moduler og deres funktioner Strategimodul FM447 Strategimodulet bruges til regulering af et anlæg med flere kedler og udfører specialfunktioner, f.eks. fælles fejlmeldinger. Strategimodulet har ingen betjeningselementer. Der må kun monteres ét strategimodul pr. anlæg. Modulet skal monteres i masterkedlens instrumentpanel med adressen 1. Fig. 11 FM447 Visning 0 Generel fejl f.eks. fejlmontering, følerfejl, eksterne fejl, ledningsføringsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeddelelserne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC 2. Kontrollamper til brænderfunktioner Visning U Tilkobl yderligere et kedeltrin. Visning V Frakobl yderligere et kedeltrin. Visning [ 1. Trin eller grundbelastning for den pågældende kedel (brænder) Visning \ 2. Trin eller modulation for den pågældende kedel (brænder) a Visning for kedel 1 (brænder 1) a Visning for kedel 2 (brænder 2) a Visning for kedel 3 (brænder 3) 14

15 Betjeningsenhed MEC Betjeningsenhed MEC 2 Betjeningsenhed MEC 2 Radioursignal Drejeknap Anlægsfremløb 45 C Udetemperatur 10 C Display vedvarende varmedrift automatisk varmedrift efter kontaktur vedvarende sænket varmedrift Indtastning af ugedage Visning for indstillet nominel rumtemperatur Indtast varmtvandstemperatur/efterladning Indstilling af tid Indtastning af feriedage Valg af standardvisning Ændring af temperaturværdier Sommer-/vinteromskiftning tilbage til standardvisning Valg af program Valg af varmekredse/varmtvandskreds Fig. 12 Betjeningsenhed MEC 2 Der må kun sluttes en enkelt betjeningsenhed MEC2 til et instrumentpanel. Betjeningsenhed MEC2 monteres enten direkte på instrumentpanelet eller forbindes via et online-kabel eller til klemmerne BF på modulet. 15

16 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 Betjeningsenhed MEC2 kan bruges til forskellige instrumentpaneler, f.eks.: Logamatic 4211 Logamatic 4311/4312 Logamatic 4111 Betjeningsenhed MEC2 kan monteres direkte på instrumentpanelet monteres i en vægholder som fjernbetjening tilsluttes i en adapter med separat netdel. MEC bliver initialiseret Hvis MEC2 monteres på instrumentpanelet eller i en vægholder, registrerer MEC2 automatisk den type instrumentpanel, den er forbundet med (automatisk registrering). Instrumentpanelet skal ikke vælges. Afhængig af anvendelsesformålet vises forskellige oplysninger i displayet. Fabriksny MEC2 monteret i instrumentpanelet Hvis der er monteret en fabriksny MEC2 i instrumentpanelet, og der etableres en forbindelse til instrumentpanelet, hentes dataene direkte fra instrumentpanelet. Data hentes fra instrumentpanel I displayet vises Data hentes fra instrumentpanel. MEC2 er monteret i et andet instrumentpanel Hvis MEC2 har en softwareversion, der ikke kan kommunikere med instrumentpanelet, vises Ukendt instrumentpanel. ukendt Instrumentpanel Fjern MEC2 fra instrumentpanelet, og skift det ud med en MEC2 med passende softwareversion. 16

17 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 8 Fabriksny MEC2 monteret på en adapter Hvis den fabriksnye MEC2 er monteret på en adapter med separat netdel, skal der vælges et passende instrumentpanel. Instrumentpanel I displayet vises instrumentpanel Logamatic 4211, Logamatic 4311/4312 eller Logamatic Logamatic 4311/4312 MEC2 programmeret monteret i instrumentpanelet Adskiller instrumentpaneltypen fra den type, der er programmeret i MEC2, kan kun dataene hentes fra instrumentpanelet. Anden Instrumentpaneltype Nat-tast Modtagelse Tryk på tasten F. I displayet vises følgende. Data hentes fra instrumentpanel Samme visning fremkommer, når flere instrumentpaneler af samme type skal betjenes med én MEC2, f.eks. ved et anlæg med flere kedler. Forud for dette vises advarslen Advarsel Andet instrumentpanel i displayet i nogle sekunder. Advarsel andet Instrumentpanel 17

18 8 Ibrugtagning af betjeningsenhed MEC2 Indlæsning af ændrede MEC2-data til instrumentpanelet eller udlæsning fra instrumentpanelet Hvis MEC2 fjernes fra instrumentpanelet, og der endvidere ændres data, vises Aut-tast send, Nat-tast modtag, når den monteres på det samme instrumentpanel igen. Instrumentpanelet spørger, om de nye data skal overtages, eller om de gamle data fra instrumentpanelet skal bruges igen. Aut-tast sende Nat-tast modtage Tryk på tasten D = der sendes data til instrumentpanelet. Data sendes til instrumentpanel Tryk på tasten F = der hentes data fra instrumentpanelet. Data sendes til instrumentpanel Samme visning fremkommer, når flere instrumentpaneler af samme type skal betjenes med én MEC2, f.eks. ved et anlæg med flere kedler. Forud for dette vises advarslen Advarsel Andet instrumentpanel i displayet i nogle sekunder. Advarsel andet Instrumentpanel 18

19 Servicemenu, programoversigt 9 9 Servicemenu, programoversigt Åbning af servicemenuen Adgangen til servicemenuen er sikret med en tastkombination. Servicemenuen er kun beregnet til VVS-firmaet. ANVISNING TIL BRUGEREN Åbning af servicemenu N + C + G Tryk på og slip tasterne samtidigt. Ved uautoriseret indgreb bortfalder garantien. I displayet vises det første menupunkt i menuvalget i næstsidste linje. I sidste linje vises den indstillede værdi under dette menupunkt. Værdien kan ændres ved at holde tasten N inde og dreje drejeknappen samtidigt. Når tasten N slippes, er værdien lagret. Betjeningssystem Tryk og drej Servicemenuen er opdelt i flere menuniveauer. Hvis der ikke vises en værdi i sidste linje, er der andre underpunkter til det valgte menupunkt. Åbning af menupunkter S Generelle data Rul gennem menuniveauet. Menupunkterne er sat op i en ring og starter forfra igen efter det sidste menupunkt. Generelle data... Reset N Åbning af undermenu. Generelle data Min. udetemperatur... Automatisk servicemelding 19

20 9 Servicemenu, programoversigt Indlæsning og ændring af indstillinger N + C + G Åbning af servicemenu. S Vælg menupunkt i undermenu. Nogle menupunkter vises kun, når de tilhørende moduler og følere er installeret (automatisk og logisk registrering). Modstridende parameterindtastninger hindres ved, at de tilhørende masker skjules. Med denne logiske sammenkædning forhindres fejlindstillinger. N Åbn et menupunkt. I displayet vises de værdier, der er indstillet i menupunkterne. N +S Indstil nye værdier. Generelle data GENERELLE DATA Min. udetemp. -10 C GENERELLE DATA Slip tasten. Værdien er lagret. K Tilbage til forrige menuniveau. Generelle data Min. udetemp. -12 C Min. udetemperatur... Fjernindstilling Tilbage til den overordnede menu Generelle data Tryk på tasten K. Tryk flere gange for at vende tilbage til standardvisningen. Instrumentpanelet skifter automatisk tilbage til standardvisningen, når der ikke trykkes på en tast inden for 5minutter. Kedeltemperatur 22 C Udetemperatur 10 C 20

21 I II I+II I II I+II M M M M Kontrol af overkogssikring STB Kontrol af overkogssikring STB Tilkobling af anlægget og indlæsning af servicemenu N + C + G Åbning af servicemenu. SDrej drejeknappen, til menupunktet Relætest vises. N Tryk på tasten to gange. Relætest Brænderen starter. Drej drejeknappen til 1.trin indk.. RELÆTEST Brænder 1. Trin til Træk reguleringsknoppen af. Tryk armen eller tasten (afhængig af reguleringstype) bagud med en skruetrækker, og hold den der, til overkogssikringen udløser. AUT 0 0 max AUT 0 AUT 0 L z AUT Afbrydelse eller afslutning af kontrol Kontrollen afsluttes eller afbrydes med tasten K. Tast Arm Fig. 13 Udløsning af overkogssikring Sæt drifttermostatens knop på, og drej drifttermostaten til AUT. For at genindkoble overkogssikringen skrues hættemøtrikken af, og den underliggende serviceknap trykkes ind. AUT 0 0 max AUT 0 AUT 0 L z AUT Fig. 14 Genindkobling af overkogssikringen 21

22 11 Generelle data 11 Generelle data Følgende værdier for fyringsanlægget og husets egenskaber kan indstilles under Generelle tekniske data : Minimum udetemperatur Bygningstype Radiour aktivt Fjernindstilling Varmeforbrug Kont.håndbetj. Automatisk servicemelding N + C + G Åbning af servicemenu. SDrej drejeknappen, til der vises Generelle data. N Tryk på tasten, og slip den. Minimum udetemperatur Den minimale udetemperatur er en statistisk registreret gennemsnitsværdi, der ikke påvirker den beregnede temperatur. Find den mindste udetemperatur for din region (gennemsnitsværdi) i tabel 2, eller spørg om den hos den ansvarlige afdeling S Drej drejeknappen, til der vises Min. udetemperatur. Drej drejeknappen til Min. udetemperatur. Generelle data GENERELLE DATA Min. udetemp. -10 C Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Minimum udetemperatur 30 0 C 10 C 22

23 Generelle data 11 Ske. 2 Sted Min. udetemperatur i C Athen 2 Berlin 15 Bruxelles 10 Budapest 12 Bukarest 20 Hamburg 12 Helsinki 24 Istanbul 4 København 13 Lissabon ±0 London 1 Madrid 4 Marseille 6 Moskva 30 Napoli 2 Nizza ±0 Paris 10 Prag 16 Rom 1 Sebastopol 12 Stockholm 19 Valencia 1 Wien 15 Zürich 16 Min. udetemperatur for Europa 23

24 11 Generelle data Bygningstype Indtast under bygningstype det energibehov for bygningen, som VVS-firmaet har fundet frem til efter beregning af varmebehovet. Energibehovet er inddelt i tre klasser: Let bygninger med et energibehov over 100 W/m 2 Middel bygninger med et energibehov på W/m 2 Kraftig bygninger med et energibehov op til 60 W/m 2 N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Bygningstype. Drej drejeknappen til den ønskede bygningstype. GENERELLE DATA Bygningstype Middel GENERELLE DATA Bygningstype Kraftig Bygningstype 24 Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Let Middel Middel Kraftig

25 Generelle data 11 Til- eller frakobling af radiouret N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Radiour aktivt. Drej drejeknappen til ja eller nej. GENERELLE DATA Radiour aktivt ja ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis der vælges nej, frakobles modtagelsen af radioursignalet ved alle instrumentpaneler, der er forbundet med en dataledning. Dette gælder også for radioursignaler fra fjernbetjeninger BFU/F og for andre betjeningsenheder med radiourmodtagelse. Radioursignalet skal sl?s fra uden for Tyskland. Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Radiour aktivt ja/nej ja 25

26 11 Generelle data Fjernindstilling Fjernindstillingen giver mulighed for at indtaste eller ændre data eksternt via fjernsystemer, f.eks. Logamatic fjernsystem. ja = Fjernindstilling mulig via Logamatic fjernsystem nej = Fjernindstilling ikke mulig. Anlægsdataene kan dog udlæses og overvåges. N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. Generelle data S Drej drejeknappen, til der vises Fjernindstilling. Drej drejeknappen til ja eller nej. GENERELLE DATA Fjernindstilling ja Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning Fjernindstilling ja/nej ja 26

27 Generelle data 11 Varmeforbrug Varmeforbruget kan vises i displayet på betjeningsenhed MEC2. N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejeknappen, til der vises Varmeforbrug. ANVISNING TIL BRUGEREN Denne indstilling er kun til rådighed for ettrinsbrændere! Drej drejeknappen til efter brænder. S Drej drejeknappen et hak til højre, til der vises Brænderydelse. Værdien 0,0 kw blinker. Drej drejeknappen, til den relevante brænderydelse for fyringsanlægget vises i displayet. En indstilling op til maks. 100 kw er mulig. ANVISNING TIL BRUGEREN Brug ikke indstillingen Varmeforbrug til afregningsformål. Visningen bruges udelukkende til sammenligning. Visningens nøjagtighed afhænger i høj grad af en eksakt indstilling af brænderydelsen. Ændringer af dato og tid forvrænger korrekt visning af forbrugsværdier og kan medføre datatab! Generelle data GENERELLE DATA Varmeforbrug ingen visning GENERELLE DATA Varmeforbrug efter brænder GENERELLE DATA Brænderydelse 0,0 kw Varmeforbrug Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning ingen visning ingen visning efter brænder 27

28 11 Generelle data Kontinuerlig håndbetjenin Der kan vises eventuelle fejlmelding i displayet på betjeningsenhed MEC2, hvis et funktionsmoduls manuelle kontakt står på 3. N + C + G Åbning af servicemenu. Generelle data N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejekontakten, til der vises Kont.håndbetj.. Drej drejeknappen til den ønskede indstilling. GENERELLE DATA Fejlmelding Manuel kontakt Fejlmelding ANVISNING TIL BRUGEREN Ved Nej vises kun en advarsel ved lukket klap. Ved Fejlmelding vises også en registrering i fejlloggen. Automatisk videresending via Logamatic fjernsystemet er dermed muligt. Ved Fælles fejlm. viser også udlæsningen af en fælles fejlmelding via en potentialfri kontakt, f.eks. via funktionsmodul FM448. Kont.håndbetj. Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning nej nej Fejlmelding Fælles fejlmelding 28

29 Generelle data 11 Automatisk servicemelding Du kan generere en automatisk servicemelding på brugerniveauet i displayet på betjeningsenhed MEC2. Du kan vælge mellem: Servicemelding efter driftstimer. Angiv efter hvor mange driftstimer servicemeldingen skal vises ( t). Generelle data Servicemelding efter dato. Angiv datoen for næste servicetermin ( ). N + C + G Åbning af servicemenu. N Tryk på tasten, og slip den. SDrej drejeknappen, til der vises Automatisk servicemelding. S Værdien blinker. N + Drej drejeknappen til den ønskede indstilling (driftstimer eller dato). SDrej drejeknappen et hak mod højre. S N + Drej drejeknappen til det ønskede driftstimetal eller den ønskede dato. ANVISNING TIL BRUGEREN Servicemeldingen optages i fejlloggen og kan overføres via Logamatic fjernsystemet. Status for servicemeldingen kan ses i menuen Monitor. Servicemeldingen kan nulstilles i menuen Reset. GENERELLE DATA automatisk servicemelding nej GENERELLE DATA automatisk servicemelding Driftstimer GENERELLE DATA Service efter ant. drifttimer 6000t automatisk servicemelding Indtastningsområde Fabriksindstilling Egen indtastning nej nej Driftstimer Dato 29

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere