Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl Bangshave, Maribo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo"

Transkript

1 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl Bangshave, Maribo

2 Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen Formand for arbejdsmiljøudvalg Kongresdelegeret Birger Petersen Næstformand Kasserer Kongresdelegeret Fælles TR GBS Malene Hjøllund Formand for Pædagogiskudvalg Kongresdelegeret Susanne Køhler Maria Naur Fælles TR LL Sekretær for Kredsstyrelsen 1. sup. kongresdelegeret 3. sup. kongresdelegeret Mette Thaae Vest Formand for kursus- og uddannelsesudvalg 2. sup. kongresdelegeret 1

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening... 4 Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde... 5 Dagsorden... 6 Beretninger... 7 Guldborgsund kommune... 7 Lolland Kommune Arbejdsmiljøudvalget Arbejdsmiljøpolitik for Lolland-Falsters Lærerforening Pædagogisk udvalg Kursus- og uddannelsesudvalget Fraktion 4 Årsberetning Regnskab 2014 og budget 2015 beretning Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Regnskab 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Balance pr. 31. december Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 Særlig fond Særlig fond 13 regnskab Balance Aktiver pr. 31. december 2014 Særlig fond Budget Budget 2015 Særlig Fond

4 Indledning Denne indledning til: Generalforsamlingen 2015 skrives mandag d. 2. marts. Lige før OK15 aftaleresultatet sendes til afstemning. Kredsstyrelsen giver sin anbefaling til kende vedr. resultatet i en kredsnyt udsendelse i denne uge. OK15 vil også kunne drøftes på generalforsamlingen i forbindelse med formandens beretning. Derfor er det eneste, jeg vil skrive om OK15 her: Husk at bruge din demokratiske ret til at STEMME!! I nærværende digitale kredsblad finder du udvalgsformændenes og kommunerepræsentanternes skriftlige beretninger samt regnskab, forslag til budget, forretningsorden mm. Udsendelsen giver dig mulighed for at forberede dig til generalforsamlingen og forholde dig til kredsstyrelsens beslutninger, handlinger, strategier og planer. Medbring selv de sider du vil anvende under generalforsamlingen. Mød op og brug din demokratiske ret i forbindelse med de beslutninger, der vil blive taget på generalforsamlingen. Hvad enten det bliver et Ja eller et Nej til OK15, har vi store opgaver foran os. Du har store opgaver på din skole (med alt for mange opgaver til den afsatte tid), med for få resurser til at skolen samlet set kan løse de opgaver, politikerne pålægger ledere, pædagoger og lærere. Kredsstyrelsen har en stor opgave i at skaffe dig aftalte rammer, der gør det muligt for dig at kunne lykkes med opgaven, samt i at overbevise politikerne om at der er brug for investeringer i folkeskolen ikke besparelser! Vi mangler i lighed med sidste år stadig konkrete svar på, hvordan vi skal kunne implementere de ambitiøse mål og planer, der er med folkeskolereformen og med de lokale målsætninger udtrykt i kommunernes skolepolitiker. På generalforsamlingen har du mulighed for at få drøftet årets begivenheder, forholde dig til kredsstyrelsens indsats og sammen med os vurdere på fremtidsperspektiverne og de deraf afledte strategier. HUSK at tilmelde dig til spisningen via din TR på skolen eller direkte til kredskontoret. På gensyn d. 12/3 kl , men kom i god tid da der jo er medlemskontrol ved indgangen. Henrik Hansen, Formand 3

5 Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af referent, stemmetællere og dirigent. 2. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 3. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. 4. Dirigenten påser, at behandlingen af dagsordenens punkter fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 6. Dirigenten kan med forsamlingens tilslutning bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra en sådan bestemmelse. 7. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere få tildelt ordet for en afsluttende bemærkning. 8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlige til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet: Det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. 9. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal - jævnfør dog vedtægternes bestemmelser om 2/3 flertal. 10. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 10 % af de fremmødte ønsker det. Dog skal personvalg, hvor der er flere kandidater, altid ske ved skriftlig afstemning. 4

6 11. Ved personvalg kan fraværende ikke bringes i forslag, med mindre villighed til at modtage valg foreligger skriftligt. 12. Kun de fremmødte medlemmer kan stemme. Der kan således ikke stemmes med fuldmagt. 13. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan afgøres af denne forretningsorden eller Lolland-Falsters Lærerforenings vedtægter, afgøres af dirigenten. Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde Et antal legatportioner er ledige. Legatet kan søges som boligstøtte til "enker efter og ugifte døtre af folkeskolelærere i Lolland Falster Stift, eller pensionerede folkeskolelærerinder samme sted fra". Portionerne uddeles til kvinder, hvor legatet skønnes at ville blive en væsentlig støtte under selvforsorg", eksempelvis til kvinder under uddannelse. Legatet uddeles for ét år ad gangen. Ansøgning indeholdende oplysninger om økonomi og evt. studieplaner fremsendes senest 1. april 2015 til: Fondslegatet Lolland-Falsters Lærerforening Att.: Birger Petersen Gartnervænget Nykøbing F. 5

7 Ordinær generalforsamling d kl , Restaurant Bangs Have Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning ved formanden 4. Regnskab ved kassereren 5. Indkomne forslag 6. Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag 7. Eventuelt Allersidste frist for tilmelding til spisning på generalforsamlingen er fredag d. 6. marts kl Men HUSK at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og har tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at annullere din tilmelding. Henrik Hansen, formand 6

8 Beretninger Guldborgsund kommune Foråret 2014 var præget af især to begivenheder; nemlig besparelser på skoleområdet for fjerde år i træk og forberedelserne til de nye tider i form af skoleåret 2014/15, hvor såvel skolereform som lov 409, om lærernes arbejdstid og arbejdsvilkår, trådte i kraft. På forhånd ingredienser til en faretruende dårlig cocktail. Besparelserne skyldtes især regulære besparelser på holddannelse og indførelsen af folkeskolereformen, der skulle medfinansieres af bl.a. lærernes øgede undervisningstid med 80 timer årligt. Men også faldende elevtal (færre klasser) havde som vanligt en (mindre) betydning. Samlet var der lagt op til nedlæggelse af optil 30 fuldtidslærerstillinger. Gennem kredsens pres på kommunens politikere, drøftelser mellem kredsen og undervisningschefen og diverse afværgeforslag, herunder især aftalen om at udskyde processen ( is i maven ), lykkedes det at undgå direkte afskedigelser denne gang, mens 11 lærere ufrivilligt blev forflyttet til andre skoler. Det var selvfølgelig glædeligt, at fyringer blev undgået, men det ændrede ikke på, at den nye skolereform skulle implementeres med væsentligt færre lærere til at løfte opgaven. En opgave som desuden på dette tidspunkt var meget lidt konkret og diffus for alle. Efterfølgende er der siden 1. august 2014 ansat 31 lærere i faste stillinger og ca. samme antal lærere i tidsbegrænsede stillinger i kommunens skolevæsen. Kredsen har dokumenteret, at der hvert år er et stort lærer-flow op til og lige efter sommerferien, hvilket underbygger vores krav om at have is i maven, når der er besparelser i sigte. Forberedelserne til de nye tider er foregået på to fronter. Dels ude på skolerne og dels i kredsregi. Kredsen forsøgte gennem foråret 2014 at opnå en aftale med kommunen om lærernes arbejdstid og arbejdsvilkår. Da selve ordet aftale nærmest var bandlyst og udgået af ordbogen, forsøgte vi i stedet at opnå nogle fælles forståelser af udmøntningen af lov 409. Resultatet blev, efter opsamling på drøftelse med Lærerkredsen, til det såkaldte Administrationsgrundlag, der skulle danne grundlag for skolernes tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. Administrationsgrundlaget er bindende og underskrevet af begge parter (kommune/kreds). Yderligere er der i center-med-udvalget for undervisning vedtaget en central retningslinje, om opgavefordeling for alle lærere, der ligeledes er bindende på skolerne. Administrationsgrundlaget er grundlæggende det samme som lov 409, idet undervisningschefen og skolelederne forinden havde indgået den såkaldte Svendborgaftale, der fastslår, at medarbejdere ved skolen udfører som udgangspunkt arbejdet på skolen (fast tilstedeværelse), og der indgås ikke aftale om puljer etc. (ingen aftaler om tid/akkorder). Kredsens forhandlingsmuligheder var således stærkt begrænsede på forhånd, men det er dog lykkedes at opnå en del suppleringer og fravigelser fra lov 409, hvoraf de væsentligste omhandler: 7

9 - Nettoårsnorm på 1680 timer (herfra fratrækkes forskellige reduktioner fx aldersreduktion mm.) - Kalenderoversigt over årets arbejdsdage mm. - Planlægning af frihed på hele dage (hovedregel - ingen arbejdsopgaver på dagen) - Opgaveoversigten udtrykker en hel årsnorm - Vilkår for lærere på nedsat tid (undervisningsopgaven skal stå i forhold til den nedsatte tid) - Skolens fysiske rammer (arbejdspladser skal understøtte lærernes samlede behov og opgaver ) - Sikring af kontortid på fire ugentlige timer til TR og AMR (mdl. aftalt til torsdage fra kl ) - Temaer til evaluering 2-3 gange årligt på såvel kommune- som skoleniveau Med folketingets vedtagelse af lov 409 blev de dele af forhåndsaftalen - den lokale lønaftale, der havde hjemmel i bilag 3 til A-08, ophævet. Der skulle derfor indgås en ny forhåndsaftale, som opsamlede alle de frigjorte midler. Det voldte ikke de store problemer at blive enige om summens størrelse. Derimod var der store problemer med at finde erstatningsløsninger for de funktions- og kompensationstillæg, der i A-08 var aftalt for mistet undervisningstillæg i forbindelse med funktionerne som skolebibliotekar, IT-vejleder, TR- og AMR-repræsentant. Bl.a. fordi disse aftaler alle havde tiden som udgangspunkt, og tiden blev netop afskaffet med lov 409. Trods mange nye beregningsmodeller og forsøg, endte det med, at kommunen opsagde disse aftaler, med gældende varsel, til endelig ophør 30. november I den nye forhåndsaftale blev de frigjorte midler brugt til at hæve et nu samlet Guldborgsundtillæg af to omgange 1. august og 1. december 2014, et nyt vejledertillæg for det ansvar at yde kollegial vejledning i nye læremidler (analoge og digitale) samt et nyt skal-tillæg for flere/skiftende arbejdssteder. Desværre kan lærere, der fortsat har disse funktioner efter 1. august, have oplevet en samlet lønnedgang på denne baggrund. Øvrige tidligere aftalte lokallønstillæg er fortsat uden ændringer. Arbejdspladser blev, med fuld tilstedeværelse på skolen, ligeledes et af forårets helt store samtaleemner. Til kommunens og skoleledernes ros skal siges, at stort set samtlige skoler havde individuelle arbejdspladser klar til skoleårets start. Der var typisk tale om eget bord, stol, lampe og en depotenhed placeret og organiseret på forskellig vis på skolerne. Tilbagemeldinger og evalueringer har entydigt vist, at lærerne er meget glade for deres individuelle arbejdspladser, men også, at individuelle arbejdspladser ikke løser og understøtter lærernes samlede behov og opgaveløsning. 4. august var første skoledag for kommunens lærere. Nu var reformen og lov 409 virkelighed. Det er mildest talt ikke gået smertefrit. Henvendelser fra medlemmer, tilbagemeldinger fra samtlige TR er, medlemsmøder og kredsens deltagelse i faglig klub møder mm., har samstemmende og entydigt vist det samme billede. Et billede, som går igen i hele landet. Et billede, der først og fremmest viser, at lærerne har alt for mange opgaver i forhold til tiden til at løse dem. Især har lærerne alt for mange undervisningsopgaver. I Guldborgsund Kommu- 8

10 nens finansiering af reformen indgik en gennemsnitlig stigning af lærernes undervisningstid på 80 timer årligt - svarende til 2 2/3 lektion mere om ugen. En stigning fra gennemsnitlig 640 til 720 undervisningstimer årligt. Kredsens undersøgelse af lærernes undervisningstid i efteråret 2014 viser, at lærerne i Guldborgsund i virkeligheden underviser gennemsnitligt 780 timer årligt. En stigning på 140 timer årligt. Undervisningsafdelingen har efterfølgende overtrumfet kredsens opgørelse, idet deres undersøgelse viser, at lærerne gennemsnitlig underviser 800 timer årligt. Altså i alt 160 timers merundervisning dobbelt op i forhold til den budgetterede stigning. Dette faktum forklarer med al tydelighed, hvorfor lærerne bl.a. giver udtryk for: - at der er for lidt tid til at planlægge, forberede og efterbehandle undervisningen - individuelt og sammen - at arbejdstidens tilrettelæggelse/lov 409 er ufleksibel og ikke passer til lærergerningen - at man er rigtig glad for at have fri efter arbejdstidens ophør og i weekenderne - at man ikke ønsker ændringer, der (gen-) indfører det grænseløse arbejde - at undervisningen ikke har den kvalitet de selv ønsker - at det ikke er muligt at leve op til de store krav og forventninger reformen stiller til en længere og mere varieret skoledag med spændende undervisning mm. - at rigtig mange lærere er frustrerede og dybt bekymrede over situationen og for det psykiske arbejdsmiljø Det er en utilfredsstillende og uholdbar situation, der kan føre til øget sygefravær, manglende engagement, manglende medejerskab til projektet og problemer med at fastholde og rekruttere lærere. Indikatorer på disse problemstillinger er allerede så småt begyndt at vise sig. Det er dog forhold og konsekvenser som vores arbejdsgiver til en hvis grad anerkender og har respekt for. Dette kommer til udtryk i kredsens samarbejde og jævnlige møder med undervisningschefen/-afdelingen og kontakten og samarbejdet med det politiske niveau. Et samarbejde der stadig er godt og præget af gensidig tillid, respekt og anerkendelse af hinandens roller. Et samarbejde der også i dette skoleår har givet resultater i form af påvirkning af og indflydelse på beslutningerne. Her vil jeg især fremhæve: - Kommunens opgørelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid - Med planlægning af en fælles temadag for skolernes ledelse, TR og AMR om en sammenhængende arbejdsdag på skolerne med plads til undervisning, teamsamarbejde og forberedelse samt... - lokale forsøg med tilrettelæggelse af arbejdstiden - Kredsens deltagelse i styregruppen for skoleanalyse Udarbejdelse og gennemførelse af fælles APV på alle skoler i uge 8-9 (center-med-udvalget) - En væsentlig reducering i antallet af stillingsnedlæggelser og afskedigelser næste skoleår (også) Med denne status er ringen sluttet. Det er forår 2015 (næsten), og vi er tilbage, hvor vi kom fra. Foråret 2015 kommer nemlig også til at stå i forberedelsens og desværre også i besparelsernes tegn. 9

11 Der er stadig masser at tage fat på både med hensyn til reformen og arbejdstiden. I skrivende stund pågår OK-15 forhandlingerne, og det forlyder, at parterne faktisk har været enige om et kompromis om lærernes arbejdstid. Lad os håbe der kommer en aftale! Vi ved mere til generalforsamlingen. Under alle omstændigheder vil kredsen forsøge at opnå nødvendige forbedringer og ændringer i administrationsgrundlaget til planlægningen af næste skoleår. Det drejer sig bl.a. om uheldige praksisser i forbindelse med afholdelse af 6. ferieuge som fridage og afvikling af såvel planlagt som ikke-planlagt merarbejde samt pålagt vikararbejde i ikke undervisningstiden. Opgaveoversigten, dens tilblivelse, indhold og form står også højt på listen. Begrebet tid skal også bringes i spil igen og indgå i forbindelse med opgaveoversigten. Øverst står dog en aftale om et maksimalt undervisningstimetal tilstrækkeligt lavt forstås. Et realistisk og tilstrækkeligt lavt maksimalt undervisningstimetal er det eneste, der for alvor kan løse de problemer lov 409 skaber. Med tanke på besparelserne, der udmøntes august 2015 (5. år i træk), med nedlæggelse af op til 25 lærerstillinger og budgetforliget for , hvor der skal spares yderligere 44 mio. kr. på skoleområdet, forekommer dette at være meget urealistisk at opnå i Guldborgsund Kommune. Tværtimod vil disse besparelser betyde, at antallet af lærere vil fortsætte med at falde, og det gennemsnitlige undervisningstimetal vil fortsætte med at stige. Et resultat ved det centrale forhandlingsbord er nok eneste mulighed for et maksimalt undervisningstimetal i Guldborgsund Kommune. Det understreger samtidig, at kommunerne har vidt forskellige forudsætninger og muligheder for at implementere folkeskolereformen i praksis. I min mundtlige beretning vil jeg desuden komme ind på MED-systemet, revidering af MEDaftalen, inklusion og kommunens modtageklasser. Birger Petersen, fælles TR Guldborgsund 10

12 Lolland Kommune Tryghedspapiret og forhåndsaftalen I forsommeren 2015 indgik kredsen i en fælleserklæring vedr. et tryghedspapir i Lolland Kommune. Det blev et arbejdspapir, som var sektorens og ledernes papir og som kredsen fik lov til at give inspiration til i forhold til at skabe betryggende arbejdsvilkår i skoleåret 2014/2015. Papiret fremkom bl.a. efter en række dialogmøder mellem TR, AMR, ledere og skolesektor. Fra kredsens side tog vi det til efterretning, at tryghedspapiret sammen med lov 409 er grundlaget for ledelse på kommunens skoler. Lønforhandlingerne i forlængelse af vedtagelsen af Lov 409 blev gennemført og afsluttet med en ny forhåndsaftale for børnehaveklasseledere og lærere uden de helt store sværdslag og ændringer. Endelig blev der indgået en aftale for tillidsrepræsentanter med kommunen, som omfatter både opgaver og tillæg. Det var ikke muligt at få afsat en tidsfaktor eller fast kontortid hverken til TR eller AMR. De skal, som der står i rammeaftalen, have den nødvendige tid. Virkeligheden og problemstillingerne Straks efter ferien begyndte problemstillinger at tikke ind på kredskontoret fra den nye virkelighed derude. Så som: - Lærere, der har svært ved at udføre undervisning med kvalitet der var for lidt tid til at forberede og efterbehandle undervisningen både individuelt og i team - For mange arbejdsopgaver til at de kan nås at udføres i tilstedeværelsestiden - For få lærere ansat - Mange praktiske ting, der ikke var faldet på plads - Fortolkningsproblemer af love og regler mellem TR/AMR og ledere - Problemer med at leve op til intentionerne, der fremgår af både folkeskolereform, Lov 409, MED- aftalen og de lokale grundlag for arbejdstidsreglerne. - Umuligt for lærerne at leve op til de store forventninger, der er til det kvalitative indhold i folkeskolereformen i form af spændende undervisning, faglig fordybelse, understøttende undervisning, lektielæsning samt en længere og mere varieret skoledag - Rigtig mange lærere er generelt dybt bekymrede over situationen og arbejdsmiljøet er under pres - De tillidsvalgte havde svære vilkår i at udføre det daglige arbejde og svære samarbejdsvilkår i forhold til ledelsen - Uddannelseskravet til undervisning i Folkeskolen/pædagoger i undervisningen Alle disse problemstillinger har hen over året været typiske for den aktuelle situation. 11

13 Samarbejdet mellem kreds og kommune I kredsstyrelsen har vi dels opsamlet, dels fået indhentet dokumentation fra TR og har rejst disse problemstillinger, når der har været mulighed for det. Der har i løbet af året været 6 møder med sektoren. Det har haft lange udsigter at komme i dialog med sektoren og finde løsninger sammen. Tingene er blevet trukket i langdrag og der har været langt mellem konkrete og fælles funderede løsninger. Uddannelseskravet er en af de væsentlige sager, vi har rejst. Sagen om pædagoger, der underviser i folkeskolen i hele fag, er foreløbig endt med, at kommunen vil ansætte pædagoger, der underviser i klasse på læreroverenskomst. Mht. pædagoger, der underviser i klasse i hele fag, er sagen endnu ikke afgjort. Den anden væsentlige sag, vi har rejst og fortsat arbejder på, er arbejdsvilkår for AMR og TR. Efter at have rejst sagen i september første gang, blev der først medio januar afholdt fælles møde for AMR, TR og ledere, hvor HR chef Randi Faldt værdisatte samarbejdet mellemparterne. Efterfølgende har det endnu ikke ændret afgørende i arbejdsvilkår for AMR og TR. Der er stadig mangel på den nødvendige tid og rum for at løse opgaverne som tillidsvalgt. Lolland kommunes økonomiske situation Grundet Lollands kommunes stramme økonomi har børn og skoleudvalget flere gange skulle reducere i budgettet. Allerede i marts 2014 blev der sparet 1,4 millioner kroner på indeværende års budget i forbindelse med tilpasninger i elevtallet. På skoleområdet er der som helhed sket besparelser for 27 millioner kroner i helårseffekt for skoleåret 2015/2016. Besparelserne er begrundet i såvel faldende børnetal som egentlige besparelser. Der blev på den baggrund gennemført masseafskedigelser i samarbejde med HR. I den forbindelse var vi som faglig organisation inddraget i forhandlinger, der desværre var så godt som resultatløse. Ingen af de foreslåede afværgeforanstaltninger blev accepteret af vores modpart. Naturlig afgang var den eneste afværgeforanstaltning sammen med en politisk intervention i 12. time, der resulterede i, at afskedigelserne kunne reduceres til 27,6 stillinger i kommunen. Direktøren for området, Hans Erik Rasmussen, har i forhold til rammeudmelding omkring budget 16 udtalt, at vi er der, hvor man ikke kan skære længere ind i benet. Der vil stadig blive tale om tilpasninger på børnetallet, men så store besparelser kan ikke en gang til fortages ved reduceringer af budgettet alene. 12

14 Styr på fraværet I Lolland Kommune sættes der nu ekstra fokus på fravær. Med projektet styr på fravær har Bjarne V. Hansen indgået en aftale om nedbringelse af sygefraværet på skoleområdet til 4,4 % i 2015 og 3,7 % i pt. ligger fraværet på 5,7 %. Gennemsnittet for kommunen er pt. 5,8 %, så her ligger en stor udfordring og venter i at nedbringe fraværet. MED-aftalen I 2014 /2015 har der pågået et arbejde med at revidere MED- aftalen. Det bliver mindre justeringer af aftalen i forhold til de udsagn, der kom frem under gruppeinterviews i foråret 14. Aftalen kommer sandsynligvis til at gælde i 4 år og AMR valget vil fremover følge MED- aftalen. Som følge af Lolland kommunes ændring af Lollandsmodellen venter også en ny struktur på MED-systemet, som ikke er forhandlet på plads endnu. Der er dog allerede sket ændringer for TR og AMR, hvor der fremover kun kan vælges en TR pr. matrikel ligesom kommunens forslag også er, at der kun vælges en AMR pr. matrikel. Lolland kommune har i forbindelse med omstrukturering af sektorer valgt at ændre strukturen i sektorerne, så vores serviceledere i lighed med det øvrige servicepersonale fra 1/ vil befinde sig i sektoren service og bygninger. På trods af massiv modstand i form af høringssvar mod netop serviceledernes forsvinden fra skolernes område, endte det desværre med, at servicelederne pr. 1/ befinder sig i en ny enhed, som ikke længere er underlagt skolerne. På Mellem- MED er vi pt. repræsenteret ved Henrik Thue Smidt, Marlene Steinkraus Hjøllund og undertegnede. I Hoved-Med er vi repræsenteret af undertegnede. Det er vigtigt, at vi har repræsentation også i H-MED for at kunne følge den røde tråd også til arbejdet i vores forening, især med videregivelse af information medlemmerne Susanne Køhler, Fælles TR Lolland 13

15 Arbejdsmiljøudvalget "Motivation er vigtig både for arbejdsglæden, men også for de ydelser, man leverer. Alle mennesker har et behov for at føle sig kompetente, og det gør en kæmpe forskel, hvis man føler, at man har gjort sit bedste." Lotte Bøgh Andersen til Kommunalbladet d. 22. august Forfatter til bogen Styring og motivation i den offentlige sektor. Ny arbejdstid Vores nye arbejdstid og folkeskolereformen fylder, når vi taler om arbejdsmiljøet på lærerområdet. Det vil derfor være hovedemnet i den mundtlige beretning på generalforsamlingen den 12. marts. Alligevel er alle de kommende punkter præget kraftigt af de nye forhold. APV Arbejdspladsvurdering (APV) er en kortlægning af arbejdsmiljøet, som følges op af en beskrivelse af problemerne, en handlingsplan og en plan for opfølgning på problemerne. En APV handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og den skal revideres mindst hvert 3. år. Hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene, skal arbejdsmiljøgruppen lave en ny APV. På folkeskoleområdet er der fra august 2014 indført ny skolereform og ny arbejdstid, og derfor er der tale om en væsentlig ændring i arbejdsforholdene. I Guldborgsund kommune laves der i foråret 2015 en central APV, hvor metode og skema er de samme på alle 14 skoler, så resultaterne kan sammenlignes. I Lolland kommune arbejder kredsen på, at det samme sættes i værk. Vold og trusler Registrering og forebyggelse af vold og trusler er stadig i fokus. Flere skoler har endnu ikke et effektivt registreringssystem, så der er mulighed for at følge op på episoderne og evt. ændre på arbejdsgangene. Sygefravær Lolland kommune iværksætter i starten af 2015 projektet Styr på fraværet. Målet er at nedsætte sygefraværet for hele kommunen og også inden for de enkelte områder. Kommunen Skoleområdet ,0 % ,7 % 5,8 % 2015 (mål) 4,2 % 4,4 % 2016 (mål) 3,7 % 14

16 Fra kredsen følger vi med i projektet via Lollands fællestillidsrepræsentant Susanne Køhler. Bl.a. ønsker vi at fokus ikke kun er på sygdomsbekæmpelse, men også i høj grad på forebyggelse. Også i Guldborgsund kommune er sygefraværet stigende. Som en del af kommunens kommissorium for skoleanalyse er bl.a. en afdækning af effekten af god lærertrivsel. De analyser og tiltag, der skal gennemføres i forbindelse med den samlede opgave, skal bidrage til at løse kommunens økonomiske pres, skolevæsenet er underlagt i 2015 og de kommende år. Et fald i sygefraværet vil gavne økonomien. I baggrundsgruppen arbejdes der med forebyggelse: rammen for arbejdets udførsel, rengøring, smitte osv. Det sociale kapitel Med den nye arbejdstidsaftale og den samtidige indførelse af ny folkeskolereform bliver vores medlemmer presset. Flere udtrykker ønske om nedsat tid enten pga. arbejdspres, lang transport fra hjemmet, små børn i familien el.lign. Andre ønsker omlægning af arbejdsopgaver for at klare arbejdet. Som kreds henviser vi altid til Rammeaftalen om det sociale kapitel indgået af KTO og KL, fordi det giver mulighed for forebyggelse af langtidssygdom og fastholdelse af medarbejderen. Rammeaftale om socialt kapitel omhandler forebyggelse, fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne, ledige i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik og førtidspensionister i løntilskudsjob. I Guldborgsund kommune har Hovedudvalget afsat en hel temadag om Det sociale Kapitel. I Lolland kommune har emnet været oppe i 3F-regi. På andre områder bliver det sociale kapitel brugt, men endnu ikke i særlig høj grad på skoleområdet. I forbindelse med den nye politik Nærvær om fravær vil Lollands fællestillidsrepræsentant Susanne Køhler bringe det sociale kapitel på bane. MED-systemet I forbindelse med fordelingen af opgaver i den nyvalgte kredsstyrelse sidste år valgte vi at de to kommuners fællestillidsrepræsentanter, Susanne Køhler LL og Birger Petersen GBS, skulle sidde i arbejdsmiljøudvalget sammen med den arbejdsmiljøansvarlige Karina Pedersen. Det er en stor styrke, fordi de to FTR også sidder i kommunernes hovedudvalg og derfor direkte kan påvirke dagsordenen, også når det drejer sig om arbejdsmiljø. Karina Pedersen, formand for arbejdsmiljøudvalget 15

17 Arbejdsmiljøpolitik for Lolland-Falsters Lærerforening Målsætning Lolland-Falsters Lærerforening skal arbejde for: Lærernes psykiske arbejdsmiljø Faktorer, der er medvirkende til et dårligt arbejdsmiljø og forøger sygefraværet, f.eks. knappe ressourcer, uoverkommelig opgaver i forbindelse med inklusion, manglende tillid og anerkendelse mindskes eller fjernes helt. Balance mellem krav og ressourcer, vilkårene under lov 409, stress, forebyggelse af vold. Skolernes fysiske arbejdsmiljø Lærerarbejdspladser, indeklima, elevernes undervisningsmiljø Profilering af medlemmernes samlede arbejdsmiljø på alle arbejdspladser Ved indgåelse af alle former for aftaler, udtalelser til pressen, udgivelser, faglig klubmøder, arrangementer mm. skal arbejdsmiljøet hele tiden tænkes ind. Herunder et tæt samarbejde med lederforeningen og kredsens arbejdsmiljøudvalg om arbejdsmiljøspørgsmål. At sætte arbejdsmiljø på dagsordenen på alle niveauer i MED organisationen AMR, TR og arbejdsmiljøudvalget samarbejder med fællestillidsrepræsentanterne om at sætte arbejdsmiljørelaterede punkter på dagsordenen i MED-organisationen, både lokalt og kommunalt. Samarbejde med andre faglige organisationer om arbejdsmiljøspørgsmål. Systematisering og kvalificering af skolerne arbejdsmiljøarbejde generelt Arbejdsmiljøgruppens arbejde, arbejdsmiljøorganisationens arbejde, den årlige arbejdsmiljødrøftelse på skolerne og med kommunerne, systematisk arbejdet med APV Kvalificering af arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsvilkår, kompetencer og roller AMR- møder og kurser lokalt og i Det forpligtende kredssamarbejde, retten til efteruddannelse. Arbejde for at indgå aftaler, der sikrer, at de lovpligtige opgaver kan udføres på professionel vis. Arbejdsmiljørepræsentanternes status skal fortsat styrkes, både i forhold til arbejdsgivere og medlemmer. Styrkelse af samarbejdet mellem AMR og TR TR og AMR udgør et team, der på skolerne samarbejder for at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø med afsæt i DLF s holdninger på arbejdsmiljøområdet 16

18 Opgradering af kredsens faglige beredskab Sagsbehandlere og kredsens politisk valgte skal løbende tilegne sig den nødvendige viden på arbejdsmiljøområdet, arbejdsskadebehandling og i forhold til aktuelle temaer. Kontakt til og rådgivning af arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljøudvalget, den arbejdsmiljøansvarlige og konsulenter er sparringspartnere for AMR og TR. På baggrund af samarbejdet med sagsbehandlerne i kredsen kan udvalget tage initiativer i forhold til enkelte skoler eller til enkelte problematikker. Det konkrete arbejde Arbejdsmiljøarbejdet forestås af kredsens arbejdsmiljøudvalg, som refererer til kredsstyrelsen. Det er hensigten, at arbejdet med målsætningerne, i så vid udstrækning som muligt, gøres konkret og målbart. For hvert område udarbejdes en konkret plan, som indeholder mål, arbejdsplan, tidshorisont og evaluering. Lolland-Falsters Lærerforening: har en arbejdsmiljøansvarlig og et arbejdsmiljøudvalg afholder minimum fire årlige møder for arbejdsmiljørepræsentanterne kan afholde et årligt fællesmøde for TR, AMR og skoleledere samarbejder med DLF, FTF, kommunerne m.fl. om uddannelse og mødeaktiviteter for arbejdsmiljørepræsentanterne. samarbejder med kommunernes arbejdsmiljøafdeling om uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og om skolernes arbejdsmiljø holder arbejdsmiljørepræsentanterne opdateret med aktuelt materiale opfordrer til, at der på skolerne udarbejdes retningslinjer og procedurer på områder af betydning for arbejdsmiljøet er til rådighed med rådgivning til arbejdsmiljørepræsentanterne i deres daglige arbejde indbyder nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter til et orienterende møde med kredsens arbejdsmiljøansvarlig opdaterer løbende kredsens hjemmeside med relevante materialer til arbejdet med arbejdsmiljø inspirerer til, at der fokuseres på arbejdsmiljøspørgsmål i MED organisationen synliggør problemer med arbejdsmiljøet for offentligheden kvalificerer sagsbehandlere og styrelsesmedlemmer i arbejdsmiljøspørgsmål arbejder på at aftale kommunale arbejdstidsaftaler for arbejdsmiljørepræsentanterne aflægger hvert år en skriftlig arbejdsmiljøberetning til generalforsamlingen fremlægger hvert andet år en arbejdsmiljøpolitik på kredsens generalforsamling 17

19 Pædagogisk udvalg I udvalget har vi i år haft følgende store fokusområder. Inklusion Projekt tyskundervisning Inklusion I vores arbejde med inklusion har vi taget udgangspunkt i rapporter fra de to kommuner. Nemlig Baseline rapporten omhandlende inklusionsindsatsen i Lolland kommune og kvalitetsrapporten fra Guldborgsund kommune. I Lolland kommune viser rapporten at der er stor forskel på, hvordan de forskellige fagområder i kommunen vurderer hvordan de lykkedes med inklusionen. De ansatte på dagtilbudsområdet vurderer succesraten højere, end de ansatte på skoleområdet gør. Og der er særlig stor divergens i forhold til, hvordan de forskellige fagområder i kommunen vurderer det ledelsesmæssige ansvar og holdningen til inklusion, samt politikernes holdning og ansvar. Generelt ligger alle faggruppernes vurderinger under landsgennemsnitter og kommunalt ligger lærernes vurdering under dagtilbud og PPR. Måske skal det lige nævnes at kommunens andel af segregerede elever ligger over landsgennemsnittet. I Guldborgsund viser kvalitetsrapporten blandt andet at en stor del af det pædagogiske personale ikke føler at de har tilstrækkelig adgang til f.eks. kompetenceudvikling eller til rådgivning og vejledning i forhold til inklusionsopgaven. Vi har set på en sammenligning mellem kommunerne for at se om der eventuelt er ting man kan lære af hinanden. Det springer straks i øjnene at tilgangen til opgaven er vidt forskellig i kommunerne. 1. I den ene kommune er det f.eks. muligt at organisere inklusionsgrupper på de enkelte skoler, mens det ikke er en mulighed i den anden. 2. I den anden kommune har der været et bredt udbud af relevant kompetenceudvikling, mens der ikke har været noget tilbud i den ene. Fælles er det dog at lærerne ikke føler sig ordentligt klædt på og at ressourcerne altid synes for små. Derfor er vi, i udvalget, i skrivende stund også ved at lægge sidste hånd på en undersøgelse, som gerne skulle vise os hvor pengene går hen, eller rettere om børnene reelt får de ressourcer de skal have. 18

20 Kommunernes FTR har i deres portefølje opgaven at deltage i kommunernes arbejde omkring inklusionsindsatsen. I Lolland kommune har en møderække fundet sted frem til nu, men fremover vil styregruppen udelukkende bestå af sektorcheferne. I Guldborgsund har gruppen ligget stille og ingen møder har fundet sted. Og sidst men ikke mindst har kært barn jo som bekendt mange navne, så i Lolland kommune taler vi ikke længere om inklusion, men om stærke læringsfællesskaber. Projekt tyskundervisning Vores arbejde med tyskundervisningen udsprang af et ønske om at arbejde med noget som kom fra lærerne selv. Vi ville gerne danne basis for et udviklingsarbejde drevet af engagerede lærere til gavn for vores elever og vores egn, i en tid hvor der ikke er meget tid eller overskud til den nytænkning og udvikling som ellers er et kendetegn for vores fag. Idéen er, at nu hvor vi skal være landfaste med Tyskland, hvorfor så ikke forsøge at skabe de samme muligheder for vores børn og unge, som vi ser at hovedstadens børn og unge har i øresundsregionen? På Femern mangler de lærlinge og vores unge mangler lærerpladser. Vi har samlet en flok meget engagerede tysklærere og har nedfældet en række ideer og ønsker. Den opgave vi ser for skolerne i vores kreds er: at udvikle tyskundervisning således at de unge får bedst mulig basis, og også lyst til at udnytte mulighederne syd for grænsen, at samarbejde om udveksling med skoler syd for grænsen for at udvikle det kulturelle kendskab og at indgå i et samarbejde med ungdomsuddannelserne om lærerpladser syd for grænsen. Vi arbejder videre med projektet og går i dialog med de respektive samarbejdspartnere. Malene Hjøllund, formand for pædagogisk udvalg 19

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening

Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Generalforsamling Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Valgprocedure 1. Valg af kredsformand Formanden er samtidig kongresdelegeret 2. Valg af

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere