Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl Bangshave, Maribo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo"

Transkript

1 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl Bangshave, Maribo

2 Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth Kommunerep., Guldborgsund Kongresdelegeret Birger Petersen Næstformand Kasserer Kongresdelegeret Karina Pedersen Arbejdsmiljøudvalgsformand Kongresdelegeret Erik Nielsen Pædagogisk udvalgsformand Sup. kongresdelegeret Mathias Munkstrup Kommunerep., Lolland Kursusudvalgsformand Sup. kongresdelegeret Malene Hjøllund 1

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening... 4 Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde... 5 Dagsorden... 6 Resolution... 7 Beretninger... 8 Guldborgsund kommune... 8 Lolland Kommune... 9 Arbejdsmiljøudvalget Pædagogisk udvalg Kursus- og uddannelsesudvalget Årsberetning 2013 fra fraktion Regnskab 2013 og budget 2014 beretning Kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer

4 Indledning Generalforsamlingen 2014 i Lolland-Falsters Lærerforening er første generalforsamling år ét efter det mest ødelæggende år for det danske aftalesystem og for den danske lærerstand nogensinde. Det vil dette års generalforsamlingen selvfølgelig også komme til at bære præg af. I nærværende digitale kredsblad finder du udvalgsformændenes og kommunerepræsentanternes skriftlige beretninger samt regnskabet, forslag til budget, forretningsorden mm. Udsendelsen giver dig mulighed for at forberede dig til generalforsamlingen og forholde dig til kredsstyrelsens beslutninger, handlinger, strategier og planer. Medbring selv de sider du vil anvende under generalforsamlingen. Generalforsamlingen i 2014 er også en valggeneralforsamling, hvor samtlige kredsstyrelsesmedlemmer er på valg. Mød op og brug din demokratiske ret både i forbindelse med valget men også i forbindelse med de andre beslutninger, der vil blive taget. I sidste år på samme sted skrev jeg: Det er specielt at skulle skrive en indledning til dette blad, idet jeg i skrivende stund ikke kender situationen for os som medlemmer af DLF i morgen, og slet ikke torsdag den 14/3, idet den ændrer sig dagligt. Ja faktisk kan jeg skrive det samme i dag med henblik på den kommende folkeskolereform og de arbejdstidsregler og vilkår vi bliver budt. Selvom arbejdsgiverne nu har haft fra 26/4/2013 til at forberede sig på Lov 409 og i det sidste halve år kendt til den nye folkeskolereform, er det meget, meget lidt konkret vi har fået at vide. Det har ikke skortet på opfordringer fra vores side: - på ønske om og vilje til samarbejde - på at gøre opmærksom på problemstillingerne og - på at opstille spørgsmål til afklaring - på at komme med forslag til hvorledes lærerne kan betrygges i den nuværende situation og komme i gang med arbejdet med kerneopgaven undervisningen under den nye reform. Men svarene udebliver helt eller kommer kun langsomt. Rammerne er langt hen ad vejen ukonkrete eller helt ukendte, principper og værdigrundlag skjulte og man forholder sig ikke reelt til den nye arbejdstidslov, som jo netop adskiller sig radikalt fra den nuværende arbejdstidsaftale, ved at operere med optælling af arbejdstid med al det bureaukrati det vil medføre. På generalforsamlingen skal vi yderligere drøfte årets begivenheder og vurdere på fremtidsperspektiverne. HUSK at tilmelde dig til spisningen via din TR på skolen eller direkte til kredskontoret. På gensyn d. 13/3 kl , men kom i god tid da der jo er medlemskontrol ved indgangen. Henrik Hansen, Formand 3

5 Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af referent, stemmetællere og dirigent. 2. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 3. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. 4. Dirigenten påser, at behandlingen af dagsordenens punkter fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 6. Dirigenten kan med forsamlingens tilslutning bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra en sådan bestemmelse. 7. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere få tildelt ordet for en afsluttende bemærkning. 8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlige til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet: Det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. 9. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal - jævnfør dog vedtægternes bestemmelser om 2/3 flertal

6 Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 10 % af de fremmødte ønsker det. Dog skal personvalg, hvor der er flere kandidater, altid ske ved skriftlig afstemning. 11. Ved personvalg kan fraværende ikke bringes i forslag, med mindre villighed til at modtage valg foreligger skriftligt. 12. Kun de fremmødte medlemmer kan stemme. Der kan således ikke stemmes med fuldmagt. 13. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan afgøres af denne forretningsorden eller Lolland-Falsters Lærerforenings vedtægter, afgøres af dirigenten. Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde Et antal legatportioner er ledige. Legatet kan søges som boligstøtte til "enker efter og ugifte døtre af folkeskolelærere i Lolland Falster Stift, eller pensionerede folkeskolelærerinder samme sted fra". Portionerne uddeles til kvinder, hvor legatet skønnes at ville blive en væsentlig støtte under selvforsorg", eksempelvis til kvinder under uddannelse. Legatet uddeles for ét år ad gangen. Ansøgning indeholdende oplysninger om økonomi og evt. studieplaner fremsendes senest 1. april 2014 til: Fondslegatet Lolland-Falsters Lærerforening Att.: Birger Petersen Gartnervænget Nykøbing F. 5

7 Ordinær generalforsamling d kl , Restaurant Bangs Have Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning ved formanden kredsstyrelsen fremsætter forslag til resolution: Folkeskolen skal være skolen for de fleste 4. Regnskab ved kassereren 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag 7. Valg 8. Eventuelt Allersidste frist for tilmelding til spisning på generalforsamlingen er mandag d. 10/3 kl Men HUSK at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og har tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at annullere din tilmelding. VALG: Med den foreløbige dagsorden blev der også udsendt valgoplæg fra de på det tidspunkt kendte kandidater til kredsstyrelsen. Efterfølgende er der blevet tilføjet endnu en kandidat, som har fået lagt sit valgoplæg på vores hjemmeside. Hvis der skulle komme yderligere kandidater, som ønsker at få deres valgoplæg på hjemmesiden, er det stadig muligt. Sidste frist for fremsendelse af valgoplæg, som vi kan nå et lægge på hjemmesiden, er onsdag d.12/3 kl Se: Send oplægget til Henrik Hansen, formand 6

8 Kredsstyrelsen fremsætter nedenstående resolution på generalforsamlingen. Herudover påtænker vi at fremlægge yderligere to resolutioner vedr. lærernes arbejdstid og folkeskolereformen. Disse vil foreligge i trykt form på selve generalforsamlingen. Resolution Folkeskolen skal være skolen for alle. Det er dog ikke længere det indlysende valg for forældre til elever i den skolepligtige alder at sende deres børn i folkeskolen. Folkets skole, som skal være stedet, der sikrer sammenhængskraften i det danske samfund, og hvor alle samfundslag skal kunne mødes - er udfordret! For øjeblikket vælger alt for mange folkeskolen fra pga. de udfordringer skolen primært er kastet ud i: - Inklusionsopgaven, - Folkeskolereformen, - Faste årlige besparelser, - Trusler om og effektuerede skolelukninger. Det kan ikke undre, at mange forældre vælger folkeskolen fra, når de kan melde deres børn ind i privatskoler, som er fritaget for at tage et socialt ansvar og som derfor kan nøjes med at koncentrere sig om de bedst fungerende børn og unge. Hvis vi ønsker at bevare folkets skole, må vi sikre vilkår og økonomi, som kan konkurrere med de private skoler. Det er på tide, at politikerne i Lolland og Guldborgsund kommuner bakker helhjertet op om vores fælles skole! 7

9 Beretninger Guldborgsund kommune Et forår som bød på lidt af hvert og politisk aktivitet i forhold til at få vores kommunes politikere ind i kampen til vores fordel. Der har været mange møder med de politiske partier og tilsyneladende spildte kræfter for at fortælle om fordelene ved vores nuværende arbejdstidsaftale, og politikkerne overlod helt afgørelsen til de forhandlende parter og regeringen, hvilket udmundede i en lov i stedet. Efter regeringsindgrebet har man ikke i vores kommune ønsket at indgå en ny arbejdstidsaftale. Dog gav mange af politikkerne på vores valgmøde tilsagn om, at det var en god idé med en aftale med lærerne. De sparede lønmidler under lockouten er delvis blevet brugt til erstatningstimer og til at opgradere vores nedslidte it. Vi kunne godt have tænkt os at alle midlerne gik til undervisningstimer. Efter lockouten var der ikke megen kontakt til forvaltningen, men efter sommerferien er vi begyndt at mødes uformelt med Undervisningsafdelingen. Der er lydhørhed, selvom skolelederne og undervisningschefen meldte ud, at der fra skoleåret 2014/15 var fuld tilstedeværelse på skolerne, ingen fleksibilitet. Der været afholdt fællesmøde med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og skolelederne i december for at tale om arbejdstid og arbejdspladser. Foreningen var ligeledes inviteret sammen med de andre fagforeninger til møde med skolelederne om præsentation af folkeskolereform. Vi prøver om det er muligt at udfærdige et fælles forståelsespapir med forvaltning og skolelederforeningen. Vi har afgivet høringssvar på folkeskolereform og budget, hvilket ikke på nuværende tidspunkt er behandlet i det politiske udvalg på gr. af kommunalvalg, for ligesom i andre kommuner er det svært at overskue, hvad den nye reform kommer til at koste. Desværre ser det ud til at lærerne kommer til at betale en del i form af flere undervisningstimer for den enkelte, ellers ville der ikke være nok midler til lærernes arbejdspladser. Lige i øjeblikket er vi i gang med lønforhandlinger, idet vores lønaftale også er opsagt. Der er enighed om at midlerne skal bibeholdes i systemet, og at den enkelte helst ikke skal lide lønnedgang. Hovedudvalg, MED-aftale I øjeblikket er vi ved at evaluere kommunens nuværende MED-aftale fra april Der bliver udsendt spørgeskemaer til MED-udvalgene og andre for at kvalificere den nye MED-aftale. Det er meningen at den nye organisering skal passe til den nye struktur med centerchefer og centerudvalg og ikke som tidligere områdeudvalg. Denne organisationsændring har der været brugt meget lang tid på. Ændringen har ikke betydet så meget for skolernes vedkommende, men en del for andre områder. Hovedudvalget har på et tidligt tidspunkt været inddraget i arbejdet med fastlæggelse af budget 2014, bl.a. kunne vi gøre opmærksom på, at man var nødt til at afsætte midler til lærernes arbejdspladser, når der nu er fuld tilstedeværelse. 8

10 I hovedudvalget er der meget fokus på sygefravær og kommunens placering på den nationale/kommunale statistik. Der er forskellige tiltag for at nedbringe sygefraværet, både i forhold til den enkelte arbejdsplads og lederne og tillidsrepræsentanterne. Centerudvalg/områdeudvalg Der har bl.a. været høringer, hvor det er svært at svare som et enigt udvalg. Høringen om Folkeskolereformen og budget var især svær, da lærere og pædagoger selvfølgelig har hver deres særinteresser, så de fleste gange overlades svarene til de enkelte skolers MED-udvalg. Inklusion Arbejdet i inklusionsgruppen i kommunen gik lidt i stå i foråret, og undervisningsafdelingen udsendte så kort efter sommerferien et spørgeskema til alle om inklusion. Svarene skulle benyttes i kvalitetsrapporten. Af svarene fremgik det, at mange lærere manglede kompetencer til at undervise de inkluderede elever med diagnoser. Det er et problem, at man ikke har lavet en mere langstrakt plan, for at alle kunne få disse kompetencer. Ann Hagbarth, kommunerepræsentant Lolland Kommune Året 2013 blev for Lolland Kommunes lærere lige så historisk, som for resten af landets lærere. For ud over at april måned blev historisk kold, så blev de overenskomstansatte lærere lockoutet, mens tjenestemændene kæmpede kampen inden for skolernes mure. Ude på gader og stræder stod Lolland Kommunes lærere med faglig stolthed og viste deres kreative, positive og innovative kompetencer frem. En kamp som både skabte bånd på tværs af skolerne i det fællesskab som opstod i baserne, men også bragte stor sorg, da vi blev kørt over af Regeringen og KL. Vores faglige kamp vakte på den lokale scene anerkendelse, hvor fællestillidsmand John Hansens mindelegat blev tildelt lærerne i Lolland, for kampen under lockouten. Forinden havde vi sidst på vinteren forhandlet en ny A08-aftale på plads, hvor lærerne i indeværende skoleår er sikret et professionelt råderum. Et råderum som vi i stigende grad ser indskrænket og som vi med henblik på næste skoleår vil søge at bevare så meget af som muligt. Foråret bød desværre traditionen tro på afskedigelser af syv lærere ude på skolerne især grundet elevtalsfald. Vi har i Lærerforeningen forståelse for, at arbejdsgiverne vil vise rettidig omhug ift. overholdelse af budgetterne. Men når skolerne efterfølgende slår en lang række faste og tidsbegrænsede stillinger op, sender det et signal om manglende overblik over 9

11 det kommende skoleår. Dette har vi fra Lærerforeningens side italesat og appelleret til, at arbejdsgiverne skal have is i maven. Efteråret 2013 bød på det fortløbende arbejde ift. skolereformen. I Lolland havde man politisk besluttet en proces i tre step. Det første step i efteråret 2013 koncentrerede sig om det politiske og strategiske med udformning af en ny skolepolitik, som skulle være i tråd med reformens krav og intentioner. Der blev nedsat arbejdsgrupper, som skulle udarbejde målsætninger og resultatmål ud fra undervisningsministeriets og de kommunalpolitiske pejlemærker. Derudfra blev der skrevet et oplæg til en ny skolepolitik, som blev sendt i høring i skolebestyrelser og de lokale MED-udvalg. Fra Lolland-Falsters Lærerforenings side blev der også udarbejdet et høringssvar, som dog ikke blev taget i betragtning. Her ville vi bl.a. gøre opmærksom på, at en skolepolitik ikke er et resultatmålsdokument. Men en kommunes visioner og intentioner og højere mål, som bliver udtrykt heri. Dette fandt vi ikke var tilfældet, hvorfor vi mente at den senere burde revideres med rette interessenter. I de lokale høringssvar til oplægget til en ny skolepolitik efterlyste man især det brede dannelses- og kompetencesyn, som hele formålsparagraffen rummer, som i den grad manglede. Hvilket vi fra Lærerforeningens side også påpegede i vores høringssvar. Oplægget blev på byrådsmødet i Lolland d. 28. januar 2014 indstillet vedtaget som administrativt politikpapir, hvor der skal fokuseres på dannelse, relationer og uddannelse. Der skal således frem mod december 2014 udarbejdes en egentlig skolepolitik vil byde på det konkrete implementeringsarbejde af skolereformen og evalueringen af dette. Vi har i Lærerforeningen en naturlig forventning om at alle lærere bliver inddraget i denne proces, da det uomgængeligt er lærerne, som skal bringe reformens tanker og mål til virkelighed. Lærerne i Lolland har ligesom i resten af landet i den grad været udsultet for faglig anerkendelse. En undersøgelse udgivet af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) i 2013 viser, at serviceniveauet og produktiviteten på folkeskoleområdet i Lolland er i top, sammenlignet med landets øvrige kommuner. Dette er et vidnesbyrd på den faglige kvalitet, engagement og stolthed som lærerne i Lolland Kommune bringer ind i den undervisning, som vi så hjerteligt brænder for. Mathias Munkstrup, kommunerepræsentant 10

12 Arbejdsmiljøudvalget Året 2013 var et år, der for alvor satte fokus på arbejdsmiljøet. Lockouten i april, den efterfølgende lov om lærernes arbejdstid samt vedtagelsen af den nye folkeskolereform har givet materiale til mange timers arbejde i skolernes arbejdsmiljøudvalg. En AMR udtalte på et møde, at vi ikke kan komme uden om folkeskolereformen eller de nye arbejdstider, så vi skal finde en måde at håndtere den på frem for at blive ved med at sige fra. Hvis vi skal sluge en kamel, så lad os tage en lille bid hver dag frem mod august. Lærerarbejdspladser I forbindelse med Lov 409 har både Lolland og Guldborgsund kommune indført fast tilstedeværelse på skolen i hele arbejdstiden. Det betyder, at hver enkelt medarbejder skal have stillet en arbejdsplads til rådighed, som giver mulighed for at udføre og især at forberede sit arbejde. Der en række lovkrav, som vi forventer opfyldt. De færreste skoler har økonomi til at indretning af lærerarbejdspladser. De penge, der er afsat, anslås til ikke at række. Derfor må skolernes egne midler i spil. Eneste sted, der kan spares, er på lærerlønningerne, hvilket betyder færre lærere. Når politikere og forvaltning opstiller kvalitetsmål for undervisning og læring, skal de være klar over de dårligere vilkår, elever og lærere får, når der er færre lærere til at undervise. Kredsen vil problematisere det i møderne med kommunerne, Teamsamarbejde og forberedelse Et godt fungerede team kan øge arbejdsglæden for de fleste, mens et dårligt fungerende team kan få fatale følger for den enkelte. Den nye folkeskolereform lægger op til øget samarbejde i teams på tværs af årgangene. Folderen fra DLF Gode råd om proces frem mod august 14 lægger bl.a. op til fælles planlægning som en del af at formindske forberedelsen til de enkelte fag. I kredsen er vi optaget af, hvordan vores medlemmer forberedes på den øgede grad af samarbejde i teams, især i forhold til pædagogik og planlægning. Med hensyn til teamsamarbejde, forberedelse og undervisning til næste år har vi forskellige fokuspunkter: Forventninger til os selv og vores arbejde. Vi kan ikke nå det samme næste år, som vi kan i år. Hvordan løses det? Hvilken funktion har teamet, hvilke funktioner har vi i teamet? Hvilken skole er vi på hvilke elever, hvilken undervisningskultur, teamkultur osv. Fælles forberedelse kan ikke stå alene. Der skal også være rum og tid til individuel forberedelse. Fælles forberedelse kan på forhånd virke afskrækkende og tidskrævende. Hvordan arbejder vi med det? Vi skal huske at drøfte forberedelsesopgaven og teamsamarbejdet med vores skoleledere. Vi skal ikke løse det alene. Det er skoleledernes ansvar. 11

13 Ny arbejdskultur og arbejdsglæde Lærerarbejdspladser og teamsamarbejde er nogle af de mere håndgribelige ting at tage fat på, mens den kommende ændring af arbejdskulturen og de følelsesmæssige følger af lockouten er mere diffus. Det er en nød, vi ikke har knækket i kredsens arbejdsmiljøudvalg, men kan se, at der i det kommende år vil blive sat store krav til vores alles fleksibilitet, tolerance og forståelse. Registrering af vold og chikane. Sidste år havde vi stor fokus på udarbejdelse af voldspolitikker og retningslinjer på skolerne. Et meget vigtigt redskab i arbejdet med forebyggelse er et effektivt registreringssystem, som bliver brugt af lærerne. Vores tillidsvalgte oplever flere steder modvilje og manglende interesse blandt kollegaerne til at registrere overgreb i skolens eller kommunens egne systemer. Årsagerne kan være, at kollegaerne frygter at en registrering af en hændelse udstiller dem som dårlige lærere. Der kan også være ledere, der er svære at gå til med tilfælde af vold, fordi lederen enten ikke ønsker at registrere det eller bebrejder medarbejderen handlingsforløbet. Hver eneste sag, der ikke bliver registreret, forringer muligheden for forebyggelse Når vold skal forebygges, skal vi kunne tage udgangspunkt i situationen på skolen, og hvis det skulle gå så galt, at en kollega ender med en erhvervssygdom, der gør det svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet igen, er dokumentation vigtig, når chancen for at få erstatning skal vurderes. Når der forefindes registreringer, kan man handle på mønstre og begynde at forebygge at det sker igen. Det handler om at finde ud af, hvilke ændringer der kan føre til, at eleven ikke vil få behov for at angribe en lærer eller pædagog. Ændringerne kan variere: Lærerskift, klasseskift, skoleskift, holddeling, enetimer, lokalefordeling, flere pauser, tydeligere struktur, ændre pædagogiske strategier, etablering af fælles pædagogik, forventninger til eleven tydeliggøres, aftaler om acceptabel adfærd og acceptable udveje, ændring af personalesammensætning, skemaændringer, bortvisning, behandling/udredning, psykolog/psykiater (medicin), SSP eller anden hjælp/rådgivning, ekstra ressourcer, møde med bo afdeling, supervision til tackling af eleven, bred orientering om fx forholdsregler i frikvarterer, orientering af forældre, samtale med eleven, inddragelse af amtets konsulent, overvejelser om, hvilke tunge/skarpe/spidse genstande der er i elevens nærhed, opmærksomhed på betydningen af mellempersonelle relationer, lyde osv., opmærksomhed på lys og lyd generelt, Individuel vurdering, forebyggelse af situationer, regulering af adfærd og kontaktformer, den pædagogiske situation tages op til drøftelse og eventuel revision, rutiner bliver lavet, hvis der er et mønster i episoderne, lettelse af elevens stress, videoovervågning, som en mulighed til at analysere samspillet med eleven og på den baggrund ændre personalets håndtering af eleven. (Fra hæftet Magtanvendelse i skolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede / Ane Esbensen og Lene Maj Pedersen) Vi står altså ikke uden muligheder for at handle, men registreringerne er vigtige for at indsatsen bliver så effektiv som muligt. 12

14 Projekt Fastholdelse af lærere I sommeren 2013 afsluttede vi et projekt om at fastholde lærerne på arbejdspladsen. Resultaget ligger nu på personaleweb: Karina Pedersen, formand for arbejdsmiljøudvalget Pædagogisk udvalg Arbejdet i det forgangne år og eksempler på indsatsområder i kommende skoleår. I det forgangne år har vi endnu engang haft inklusion som første prioritet i det pædagogiske udvalg. Arbejdet har selvfølgelig været præget af forårets konflikt, så det har i realiteten først været i sidste halvdel af 2013, at vi har kunnet fordybe os i det pædagogiske arbejde. Inklusion. Foreningens overordnede holdning til inklusion er fortsat: At der skal stilles klare målsætninger. At der er en klar struktur for inklusionstiltag. At lærerne efteruddannes. At der er ressourcepersoner til rådighed (psykologer m.m.) Derudover behøves der kvalificeret støtte til eleverne, dvs. tolærerordninger, hvor støttelæreren er uddannet til at håndtere børn med særlige behov. Behovet for efter-videreuddannelse af lærerne i forbindelse med inklusion blev aktualiseret i Politikens artikel på forsiden d. 8. februar Her var overskriften: Lærere ved for lidt om specialbørn. Heri fremgår det, at 20 % af de adspurgte skoleledere (381) sagde nej til, at lærerne har de kompetencer, der skal til for at kunne inkludere elever med særlige behov. 72 % mente, at lærerne delvist har kompetencerne. Det fremgik af artiklen, at dette forhold kunne føre til, at endnu flere forældre fravælger folkeskolen. Folkeskole kontra privatskole. Vi er i udvalget blevet mere og mere optaget af flugten fra folkeskolen til privatskolerne. Tendensen er klar, antallet af forældre som fravælger folkeskolen er stærkt stigende, deres be- 13

15 grundelse for dette hænger ofte sammen med inklusionsspørgsmålet, mange påpeger uro, som den væsentligste årsag til at fravælge folkeskolen. Elever i folkeskolen 2008: , i privatskoler: Elever i folkeskolen 2012: , i privatskolen: Udvalget vil i samarbejde med de andre kredse i det forpligtende samarbejde arbejde videre med problemstillingen. Vi vil især forsøge at sætte fokus på de vidt forskellige vilkår, vi har som folkeskolelærere i forhold til vilkårene i privatskolerne. Her tænkes især på elevsammensætningen og kriterierne for at få lov til at gå på privatskolerne. Udover ovenstående har vi arbejdet med: Pædagoger i skolen. Dette vil helt klart også blive et fokuspunkt fremover. Folkeskolereformen. Det samme vil gøre sig gældende med dette emne. En af de store opgaver i øvrigt, i forbindelse med arbejdet fra nu af, vil være at sætte fokus på de inkluderede elever efter folkeskolereformen er trådt i kraft. Vil de kunne profitere af denne, eller bliver de endnu ringere stillet end nu? Erik Poul Nielsen, formand for pædagogisk udvalg Kursus- og uddannelsesudvalget I Danmarks Lærerforening blev der i 2013 vedtaget en ny politisk målsætning for foreningens kursus- og uddannelsesvirksomhed. Målsætningen gælder fra August 2013 juli Indenfor rammerne af målsætningen og på grundlag af den indhentede viden om kompetenceudviklingsbehov udvikles og iværksættes foreningens konkrete kursustilbud. DLF s kursus- og uddannelsesvirksomhed skal i perioden specifikt medvirke til at styrke sammenhængskræften i organisationen. Dette skal bl.a. ske ved, at der i foreningens kursustilbud sættes fokus på: Foreningens værdier især principprogrammet og professionsidealet: De organisationsvalgtes muligheder for at udfylde deres roller i forbindelse med de store indholdsmæssige strukturelle ændringer. Kvaliteten i alle foreningens led Det lokale samarbejde 14

16 Som så meget andet blev kursusplanerne for 2. halvår 2013 ændret, således at der kunne fokuseres på at opkvalificering af TR og AMR i viden om Lov 409 og Skolereformen. Udvalget tager sig af opgaver såsom interne kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR/AMR), årligt TR-/AMR-internat, årligt KS-internat, årlig temadag for TR, AMR og skoleledere, medlemsmøder, årligt hus-arrangement, FKS-Syd: samarbejde i Kursus Forum, regionale TR-/AMR-kurser og fælles KS-internat. Siden marts 2013 er der planlagt og afviklet flg. kurser og arrangementer i udvalgets regi: - Konflikthåndtering i et lockoutperspektiv (Medlemsmøde v. Lars Mogensen d ) - DLF-seminar (Seminar om fremtiden for TR, AMR og Kredsstyrelser d ) - Inklusion Den svære vej fra idealer til praksis (Medlemsmøde v. Camilla Dyssegaard d ) - Den nye virkelighed (fælles KS-internat i det forpligtende kredssamarbejde ) - Kommunalvalgsmøder i Lolland og Guldborgsund (Medlemsmøder d ) - Uddannelse af TR & AMR i Lov 409 og Folkeskolereformen (d ) - DLF s Lytte møder i Lolland og Guldborgsund (TR & AMR samt 6 deltagere fra skolerne d ) - Temadag Arbejdsglæde i skolen (TR, AMR, Skoleledere d ) - Ny virkelighed nye roller (Internat for TR & AMR d ) De fleste af de opgaver som vi arbejder med i udvalget er årligt tilbagevendende. Vi er således løbende i gang med planlægning og organisering af diverse kurser, arrangementer mv. Gode idéer og input til dette er hjerteligt velkomne. Mathias Munkstrup, formand for kursus- og uddannelsesudvalget Årsberetning 2013 fra fraktion 4 Igen i år har vi afviklet et væld af vellykkede ture. En enkelt pludselig inspiration, en tur til Eremitagen, blev ikke til noget, men ellers må vi sige, at der har været fin opbakning til det hele. Vi startede året med en tur til Visual Climate Center i Holeby. Generelt må jeg sige, at vi overalt bliver mødt af yderst kvalificerede rundvisere. Det er hele turen værd hver gang at mø- 15

17 de et menneske, der udstråler arbejdsglæde og formidler viden, som kun professionelle kan det. Det var også tilfældet her. Der er ca. 100 glober fordelt over verden med 7 i Europa og den ene af dem ligger i Holeby!!! Et tankevækkende og lidt skræmmende besøg. Som noget nyt bød vi på en let frokost efter generalforsamlingen på kulturværket i Maribo. Om det var derfor er ikke til at sige, men i hvert tilfælde var vi lidt flere, end vi plejer at være. Vi havde derudover den store glæde, at formand Henrik dukkede op og gav os sidste nyt fra lockouten mellem 2 møder i henholdsvis Nakskov og Maribo. Forsamlingen foreslog, at vi støttede lockouten med x antal kr. Vi i styrelsen fandt 7000 kr., som blev brugt på et musikalsk indslag ved et stormøde for medlemmer afholdt af kredsen. Vi havde et hængeparti. Et besøg på Sprogø. Det var venteliste fra turen i 12. Der var igen så stor tilslutning, at vi måtte arrangere en 3. tur. Alle 3 ture var fantastiske oplevelser. Historien, dyrelivet, naturen - alt sammen bidrog til at gøre turen interessant. Vi var i Sprøjtehusteatret og så forestillingen Mød mig på Cassiopeia. En fin oplevelse med vore dygtige amatører, og den dejlige musik var en nydelse. Vejret var med os, da vi i juni måned tog med postbåden fra havnen i Nakskov til Slotø og Enehøje. Årets udflugt gik til Hven. Vi skulle tidligt afsted, vi skulle nemlig med færgen fra Havnegade i Kbh. kl Der skete desværre det, som er enhver arrangørs mareridt - at bussen ikke kom. Et forkert notat i kalenderen, viste det sig. Til alt held var den anden chauffør, der kunne køre 2-dækkeren, mødt tidlig på arbejdet, så alt løste sig i sidste ende og vi nåede færgen. Vi havde 78 pladser, så ved tilmeldingen opstod hurtig venteliste, som vi desværre ikke kunne opfylde ved en ekstra tur. Det er kedeligt at skulle skuffe nogle, men det kan nok ikke undgås. Interessen viser tydeligt, at en tur til Hven kan vi roligt arrangere igen. Todages turen til Viborg var ikke så nem at få besat, men det lykkedes dog i sidste øjeblik at blive de 20, der skulle til for at gennemføre turen. De 20 havde en dejlig tur og vi tager det ad notam og forsøger os med noget nyt i At dronningen skulle på besøg i Vordingborg i september, gjorde at vi helt trygge reserverede et besøg på Vordingborg Borgmuseum sidst i oktober. Vi var overbeviste om, at når majestæten skulle komme, så ville man være færdige med projektet. Det var man ikke!! Men vi fik en helt fantastisk rundvisning, hvor projektet blev nøje beskrevet i alle detaljer. Det bliver spændende at se, når det er endeligt færdigt. At flytte julefrokosten fra Våbensted til Hotel Maribo Søpark synes ikke at give færre deltagere, tværtimod. 16

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening

Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Generalforsamling Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Valgprocedure 1. Valg af kredsformand Formanden er samtidig kongresdelegeret 2. Valg af

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Endnu en vigtig generalforsamling

Endnu en vigtig generalforsamling Nr. 2 Marts 2014 27. årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere