Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl Bangshave, Maribo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo"

Transkript

1 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl Bangshave, Maribo

2 Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth Kommunerep., Guldborgsund Kongresdelegeret Birger Petersen Næstformand Kasserer Kongresdelegeret Karina Pedersen Arbejdsmiljøudvalgsformand Kongresdelegeret Erik Nielsen Pædagogisk udvalgsformand Sup. kongresdelegeret Mathias Munkstrup Kommunerep., Lolland Kursusudvalgsformand Sup. kongresdelegeret Malene Hjøllund 1

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening... 4 Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde... 5 Dagsorden... 6 Resolution... 7 Beretninger... 8 Guldborgsund kommune... 8 Lolland Kommune... 9 Arbejdsmiljøudvalget Pædagogisk udvalg Kursus- og uddannelsesudvalget Årsberetning 2013 fra fraktion Regnskab 2013 og budget 2014 beretning Kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer

4 Indledning Generalforsamlingen 2014 i Lolland-Falsters Lærerforening er første generalforsamling år ét efter det mest ødelæggende år for det danske aftalesystem og for den danske lærerstand nogensinde. Det vil dette års generalforsamlingen selvfølgelig også komme til at bære præg af. I nærværende digitale kredsblad finder du udvalgsformændenes og kommunerepræsentanternes skriftlige beretninger samt regnskabet, forslag til budget, forretningsorden mm. Udsendelsen giver dig mulighed for at forberede dig til generalforsamlingen og forholde dig til kredsstyrelsens beslutninger, handlinger, strategier og planer. Medbring selv de sider du vil anvende under generalforsamlingen. Generalforsamlingen i 2014 er også en valggeneralforsamling, hvor samtlige kredsstyrelsesmedlemmer er på valg. Mød op og brug din demokratiske ret både i forbindelse med valget men også i forbindelse med de andre beslutninger, der vil blive taget. I sidste år på samme sted skrev jeg: Det er specielt at skulle skrive en indledning til dette blad, idet jeg i skrivende stund ikke kender situationen for os som medlemmer af DLF i morgen, og slet ikke torsdag den 14/3, idet den ændrer sig dagligt. Ja faktisk kan jeg skrive det samme i dag med henblik på den kommende folkeskolereform og de arbejdstidsregler og vilkår vi bliver budt. Selvom arbejdsgiverne nu har haft fra 26/4/2013 til at forberede sig på Lov 409 og i det sidste halve år kendt til den nye folkeskolereform, er det meget, meget lidt konkret vi har fået at vide. Det har ikke skortet på opfordringer fra vores side: - på ønske om og vilje til samarbejde - på at gøre opmærksom på problemstillingerne og - på at opstille spørgsmål til afklaring - på at komme med forslag til hvorledes lærerne kan betrygges i den nuværende situation og komme i gang med arbejdet med kerneopgaven undervisningen under den nye reform. Men svarene udebliver helt eller kommer kun langsomt. Rammerne er langt hen ad vejen ukonkrete eller helt ukendte, principper og værdigrundlag skjulte og man forholder sig ikke reelt til den nye arbejdstidslov, som jo netop adskiller sig radikalt fra den nuværende arbejdstidsaftale, ved at operere med optælling af arbejdstid med al det bureaukrati det vil medføre. På generalforsamlingen skal vi yderligere drøfte årets begivenheder og vurdere på fremtidsperspektiverne. HUSK at tilmelde dig til spisningen via din TR på skolen eller direkte til kredskontoret. På gensyn d. 13/3 kl , men kom i god tid da der jo er medlemskontrol ved indgangen. Henrik Hansen, Formand 3

5 Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af referent, stemmetællere og dirigent. 2. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 3. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. 4. Dirigenten påser, at behandlingen af dagsordenens punkter fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 6. Dirigenten kan med forsamlingens tilslutning bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra en sådan bestemmelse. 7. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere få tildelt ordet for en afsluttende bemærkning. 8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlige til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet: Det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. 9. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal - jævnfør dog vedtægternes bestemmelser om 2/3 flertal

6 Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 10 % af de fremmødte ønsker det. Dog skal personvalg, hvor der er flere kandidater, altid ske ved skriftlig afstemning. 11. Ved personvalg kan fraværende ikke bringes i forslag, med mindre villighed til at modtage valg foreligger skriftligt. 12. Kun de fremmødte medlemmer kan stemme. Der kan således ikke stemmes med fuldmagt. 13. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan afgøres af denne forretningsorden eller Lolland-Falsters Lærerforenings vedtægter, afgøres af dirigenten. Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde Et antal legatportioner er ledige. Legatet kan søges som boligstøtte til "enker efter og ugifte døtre af folkeskolelærere i Lolland Falster Stift, eller pensionerede folkeskolelærerinder samme sted fra". Portionerne uddeles til kvinder, hvor legatet skønnes at ville blive en væsentlig støtte under selvforsorg", eksempelvis til kvinder under uddannelse. Legatet uddeles for ét år ad gangen. Ansøgning indeholdende oplysninger om økonomi og evt. studieplaner fremsendes senest 1. april 2014 til: Fondslegatet Lolland-Falsters Lærerforening Att.: Birger Petersen Gartnervænget Nykøbing F. 5

7 Ordinær generalforsamling d kl , Restaurant Bangs Have Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning ved formanden kredsstyrelsen fremsætter forslag til resolution: Folkeskolen skal være skolen for de fleste 4. Regnskab ved kassereren 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag 7. Valg 8. Eventuelt Allersidste frist for tilmelding til spisning på generalforsamlingen er mandag d. 10/3 kl Men HUSK at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og har tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at annullere din tilmelding. VALG: Med den foreløbige dagsorden blev der også udsendt valgoplæg fra de på det tidspunkt kendte kandidater til kredsstyrelsen. Efterfølgende er der blevet tilføjet endnu en kandidat, som har fået lagt sit valgoplæg på vores hjemmeside. Hvis der skulle komme yderligere kandidater, som ønsker at få deres valgoplæg på hjemmesiden, er det stadig muligt. Sidste frist for fremsendelse af valgoplæg, som vi kan nå et lægge på hjemmesiden, er onsdag d.12/3 kl Se: Send oplægget til Henrik Hansen, formand 6

8 Kredsstyrelsen fremsætter nedenstående resolution på generalforsamlingen. Herudover påtænker vi at fremlægge yderligere to resolutioner vedr. lærernes arbejdstid og folkeskolereformen. Disse vil foreligge i trykt form på selve generalforsamlingen. Resolution Folkeskolen skal være skolen for alle. Det er dog ikke længere det indlysende valg for forældre til elever i den skolepligtige alder at sende deres børn i folkeskolen. Folkets skole, som skal være stedet, der sikrer sammenhængskraften i det danske samfund, og hvor alle samfundslag skal kunne mødes - er udfordret! For øjeblikket vælger alt for mange folkeskolen fra pga. de udfordringer skolen primært er kastet ud i: - Inklusionsopgaven, - Folkeskolereformen, - Faste årlige besparelser, - Trusler om og effektuerede skolelukninger. Det kan ikke undre, at mange forældre vælger folkeskolen fra, når de kan melde deres børn ind i privatskoler, som er fritaget for at tage et socialt ansvar og som derfor kan nøjes med at koncentrere sig om de bedst fungerende børn og unge. Hvis vi ønsker at bevare folkets skole, må vi sikre vilkår og økonomi, som kan konkurrere med de private skoler. Det er på tide, at politikerne i Lolland og Guldborgsund kommuner bakker helhjertet op om vores fælles skole! 7

9 Beretninger Guldborgsund kommune Et forår som bød på lidt af hvert og politisk aktivitet i forhold til at få vores kommunes politikere ind i kampen til vores fordel. Der har været mange møder med de politiske partier og tilsyneladende spildte kræfter for at fortælle om fordelene ved vores nuværende arbejdstidsaftale, og politikkerne overlod helt afgørelsen til de forhandlende parter og regeringen, hvilket udmundede i en lov i stedet. Efter regeringsindgrebet har man ikke i vores kommune ønsket at indgå en ny arbejdstidsaftale. Dog gav mange af politikkerne på vores valgmøde tilsagn om, at det var en god idé med en aftale med lærerne. De sparede lønmidler under lockouten er delvis blevet brugt til erstatningstimer og til at opgradere vores nedslidte it. Vi kunne godt have tænkt os at alle midlerne gik til undervisningstimer. Efter lockouten var der ikke megen kontakt til forvaltningen, men efter sommerferien er vi begyndt at mødes uformelt med Undervisningsafdelingen. Der er lydhørhed, selvom skolelederne og undervisningschefen meldte ud, at der fra skoleåret 2014/15 var fuld tilstedeværelse på skolerne, ingen fleksibilitet. Der været afholdt fællesmøde med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og skolelederne i december for at tale om arbejdstid og arbejdspladser. Foreningen var ligeledes inviteret sammen med de andre fagforeninger til møde med skolelederne om præsentation af folkeskolereform. Vi prøver om det er muligt at udfærdige et fælles forståelsespapir med forvaltning og skolelederforeningen. Vi har afgivet høringssvar på folkeskolereform og budget, hvilket ikke på nuværende tidspunkt er behandlet i det politiske udvalg på gr. af kommunalvalg, for ligesom i andre kommuner er det svært at overskue, hvad den nye reform kommer til at koste. Desværre ser det ud til at lærerne kommer til at betale en del i form af flere undervisningstimer for den enkelte, ellers ville der ikke være nok midler til lærernes arbejdspladser. Lige i øjeblikket er vi i gang med lønforhandlinger, idet vores lønaftale også er opsagt. Der er enighed om at midlerne skal bibeholdes i systemet, og at den enkelte helst ikke skal lide lønnedgang. Hovedudvalg, MED-aftale I øjeblikket er vi ved at evaluere kommunens nuværende MED-aftale fra april Der bliver udsendt spørgeskemaer til MED-udvalgene og andre for at kvalificere den nye MED-aftale. Det er meningen at den nye organisering skal passe til den nye struktur med centerchefer og centerudvalg og ikke som tidligere områdeudvalg. Denne organisationsændring har der været brugt meget lang tid på. Ændringen har ikke betydet så meget for skolernes vedkommende, men en del for andre områder. Hovedudvalget har på et tidligt tidspunkt været inddraget i arbejdet med fastlæggelse af budget 2014, bl.a. kunne vi gøre opmærksom på, at man var nødt til at afsætte midler til lærernes arbejdspladser, når der nu er fuld tilstedeværelse. 8

10 I hovedudvalget er der meget fokus på sygefravær og kommunens placering på den nationale/kommunale statistik. Der er forskellige tiltag for at nedbringe sygefraværet, både i forhold til den enkelte arbejdsplads og lederne og tillidsrepræsentanterne. Centerudvalg/områdeudvalg Der har bl.a. været høringer, hvor det er svært at svare som et enigt udvalg. Høringen om Folkeskolereformen og budget var især svær, da lærere og pædagoger selvfølgelig har hver deres særinteresser, så de fleste gange overlades svarene til de enkelte skolers MED-udvalg. Inklusion Arbejdet i inklusionsgruppen i kommunen gik lidt i stå i foråret, og undervisningsafdelingen udsendte så kort efter sommerferien et spørgeskema til alle om inklusion. Svarene skulle benyttes i kvalitetsrapporten. Af svarene fremgik det, at mange lærere manglede kompetencer til at undervise de inkluderede elever med diagnoser. Det er et problem, at man ikke har lavet en mere langstrakt plan, for at alle kunne få disse kompetencer. Ann Hagbarth, kommunerepræsentant Lolland Kommune Året 2013 blev for Lolland Kommunes lærere lige så historisk, som for resten af landets lærere. For ud over at april måned blev historisk kold, så blev de overenskomstansatte lærere lockoutet, mens tjenestemændene kæmpede kampen inden for skolernes mure. Ude på gader og stræder stod Lolland Kommunes lærere med faglig stolthed og viste deres kreative, positive og innovative kompetencer frem. En kamp som både skabte bånd på tværs af skolerne i det fællesskab som opstod i baserne, men også bragte stor sorg, da vi blev kørt over af Regeringen og KL. Vores faglige kamp vakte på den lokale scene anerkendelse, hvor fællestillidsmand John Hansens mindelegat blev tildelt lærerne i Lolland, for kampen under lockouten. Forinden havde vi sidst på vinteren forhandlet en ny A08-aftale på plads, hvor lærerne i indeværende skoleår er sikret et professionelt råderum. Et råderum som vi i stigende grad ser indskrænket og som vi med henblik på næste skoleår vil søge at bevare så meget af som muligt. Foråret bød desværre traditionen tro på afskedigelser af syv lærere ude på skolerne især grundet elevtalsfald. Vi har i Lærerforeningen forståelse for, at arbejdsgiverne vil vise rettidig omhug ift. overholdelse af budgetterne. Men når skolerne efterfølgende slår en lang række faste og tidsbegrænsede stillinger op, sender det et signal om manglende overblik over 9

11 det kommende skoleår. Dette har vi fra Lærerforeningens side italesat og appelleret til, at arbejdsgiverne skal have is i maven. Efteråret 2013 bød på det fortløbende arbejde ift. skolereformen. I Lolland havde man politisk besluttet en proces i tre step. Det første step i efteråret 2013 koncentrerede sig om det politiske og strategiske med udformning af en ny skolepolitik, som skulle være i tråd med reformens krav og intentioner. Der blev nedsat arbejdsgrupper, som skulle udarbejde målsætninger og resultatmål ud fra undervisningsministeriets og de kommunalpolitiske pejlemærker. Derudfra blev der skrevet et oplæg til en ny skolepolitik, som blev sendt i høring i skolebestyrelser og de lokale MED-udvalg. Fra Lolland-Falsters Lærerforenings side blev der også udarbejdet et høringssvar, som dog ikke blev taget i betragtning. Her ville vi bl.a. gøre opmærksom på, at en skolepolitik ikke er et resultatmålsdokument. Men en kommunes visioner og intentioner og højere mål, som bliver udtrykt heri. Dette fandt vi ikke var tilfældet, hvorfor vi mente at den senere burde revideres med rette interessenter. I de lokale høringssvar til oplægget til en ny skolepolitik efterlyste man især det brede dannelses- og kompetencesyn, som hele formålsparagraffen rummer, som i den grad manglede. Hvilket vi fra Lærerforeningens side også påpegede i vores høringssvar. Oplægget blev på byrådsmødet i Lolland d. 28. januar 2014 indstillet vedtaget som administrativt politikpapir, hvor der skal fokuseres på dannelse, relationer og uddannelse. Der skal således frem mod december 2014 udarbejdes en egentlig skolepolitik vil byde på det konkrete implementeringsarbejde af skolereformen og evalueringen af dette. Vi har i Lærerforeningen en naturlig forventning om at alle lærere bliver inddraget i denne proces, da det uomgængeligt er lærerne, som skal bringe reformens tanker og mål til virkelighed. Lærerne i Lolland har ligesom i resten af landet i den grad været udsultet for faglig anerkendelse. En undersøgelse udgivet af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) i 2013 viser, at serviceniveauet og produktiviteten på folkeskoleområdet i Lolland er i top, sammenlignet med landets øvrige kommuner. Dette er et vidnesbyrd på den faglige kvalitet, engagement og stolthed som lærerne i Lolland Kommune bringer ind i den undervisning, som vi så hjerteligt brænder for. Mathias Munkstrup, kommunerepræsentant 10

12 Arbejdsmiljøudvalget Året 2013 var et år, der for alvor satte fokus på arbejdsmiljøet. Lockouten i april, den efterfølgende lov om lærernes arbejdstid samt vedtagelsen af den nye folkeskolereform har givet materiale til mange timers arbejde i skolernes arbejdsmiljøudvalg. En AMR udtalte på et møde, at vi ikke kan komme uden om folkeskolereformen eller de nye arbejdstider, så vi skal finde en måde at håndtere den på frem for at blive ved med at sige fra. Hvis vi skal sluge en kamel, så lad os tage en lille bid hver dag frem mod august. Lærerarbejdspladser I forbindelse med Lov 409 har både Lolland og Guldborgsund kommune indført fast tilstedeværelse på skolen i hele arbejdstiden. Det betyder, at hver enkelt medarbejder skal have stillet en arbejdsplads til rådighed, som giver mulighed for at udføre og især at forberede sit arbejde. Der en række lovkrav, som vi forventer opfyldt. De færreste skoler har økonomi til at indretning af lærerarbejdspladser. De penge, der er afsat, anslås til ikke at række. Derfor må skolernes egne midler i spil. Eneste sted, der kan spares, er på lærerlønningerne, hvilket betyder færre lærere. Når politikere og forvaltning opstiller kvalitetsmål for undervisning og læring, skal de være klar over de dårligere vilkår, elever og lærere får, når der er færre lærere til at undervise. Kredsen vil problematisere det i møderne med kommunerne, Teamsamarbejde og forberedelse Et godt fungerede team kan øge arbejdsglæden for de fleste, mens et dårligt fungerende team kan få fatale følger for den enkelte. Den nye folkeskolereform lægger op til øget samarbejde i teams på tværs af årgangene. Folderen fra DLF Gode råd om proces frem mod august 14 lægger bl.a. op til fælles planlægning som en del af at formindske forberedelsen til de enkelte fag. I kredsen er vi optaget af, hvordan vores medlemmer forberedes på den øgede grad af samarbejde i teams, især i forhold til pædagogik og planlægning. Med hensyn til teamsamarbejde, forberedelse og undervisning til næste år har vi forskellige fokuspunkter: Forventninger til os selv og vores arbejde. Vi kan ikke nå det samme næste år, som vi kan i år. Hvordan løses det? Hvilken funktion har teamet, hvilke funktioner har vi i teamet? Hvilken skole er vi på hvilke elever, hvilken undervisningskultur, teamkultur osv. Fælles forberedelse kan ikke stå alene. Der skal også være rum og tid til individuel forberedelse. Fælles forberedelse kan på forhånd virke afskrækkende og tidskrævende. Hvordan arbejder vi med det? Vi skal huske at drøfte forberedelsesopgaven og teamsamarbejdet med vores skoleledere. Vi skal ikke løse det alene. Det er skoleledernes ansvar. 11

13 Ny arbejdskultur og arbejdsglæde Lærerarbejdspladser og teamsamarbejde er nogle af de mere håndgribelige ting at tage fat på, mens den kommende ændring af arbejdskulturen og de følelsesmæssige følger af lockouten er mere diffus. Det er en nød, vi ikke har knækket i kredsens arbejdsmiljøudvalg, men kan se, at der i det kommende år vil blive sat store krav til vores alles fleksibilitet, tolerance og forståelse. Registrering af vold og chikane. Sidste år havde vi stor fokus på udarbejdelse af voldspolitikker og retningslinjer på skolerne. Et meget vigtigt redskab i arbejdet med forebyggelse er et effektivt registreringssystem, som bliver brugt af lærerne. Vores tillidsvalgte oplever flere steder modvilje og manglende interesse blandt kollegaerne til at registrere overgreb i skolens eller kommunens egne systemer. Årsagerne kan være, at kollegaerne frygter at en registrering af en hændelse udstiller dem som dårlige lærere. Der kan også være ledere, der er svære at gå til med tilfælde af vold, fordi lederen enten ikke ønsker at registrere det eller bebrejder medarbejderen handlingsforløbet. Hver eneste sag, der ikke bliver registreret, forringer muligheden for forebyggelse Når vold skal forebygges, skal vi kunne tage udgangspunkt i situationen på skolen, og hvis det skulle gå så galt, at en kollega ender med en erhvervssygdom, der gør det svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet igen, er dokumentation vigtig, når chancen for at få erstatning skal vurderes. Når der forefindes registreringer, kan man handle på mønstre og begynde at forebygge at det sker igen. Det handler om at finde ud af, hvilke ændringer der kan føre til, at eleven ikke vil få behov for at angribe en lærer eller pædagog. Ændringerne kan variere: Lærerskift, klasseskift, skoleskift, holddeling, enetimer, lokalefordeling, flere pauser, tydeligere struktur, ændre pædagogiske strategier, etablering af fælles pædagogik, forventninger til eleven tydeliggøres, aftaler om acceptabel adfærd og acceptable udveje, ændring af personalesammensætning, skemaændringer, bortvisning, behandling/udredning, psykolog/psykiater (medicin), SSP eller anden hjælp/rådgivning, ekstra ressourcer, møde med bo afdeling, supervision til tackling af eleven, bred orientering om fx forholdsregler i frikvarterer, orientering af forældre, samtale med eleven, inddragelse af amtets konsulent, overvejelser om, hvilke tunge/skarpe/spidse genstande der er i elevens nærhed, opmærksomhed på betydningen af mellempersonelle relationer, lyde osv., opmærksomhed på lys og lyd generelt, Individuel vurdering, forebyggelse af situationer, regulering af adfærd og kontaktformer, den pædagogiske situation tages op til drøftelse og eventuel revision, rutiner bliver lavet, hvis der er et mønster i episoderne, lettelse af elevens stress, videoovervågning, som en mulighed til at analysere samspillet med eleven og på den baggrund ændre personalets håndtering af eleven. (Fra hæftet Magtanvendelse i skolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede / Ane Esbensen og Lene Maj Pedersen) Vi står altså ikke uden muligheder for at handle, men registreringerne er vigtige for at indsatsen bliver så effektiv som muligt. 12

14 Projekt Fastholdelse af lærere I sommeren 2013 afsluttede vi et projekt om at fastholde lærerne på arbejdspladsen. Resultaget ligger nu på personaleweb: Karina Pedersen, formand for arbejdsmiljøudvalget Pædagogisk udvalg Arbejdet i det forgangne år og eksempler på indsatsområder i kommende skoleår. I det forgangne år har vi endnu engang haft inklusion som første prioritet i det pædagogiske udvalg. Arbejdet har selvfølgelig været præget af forårets konflikt, så det har i realiteten først været i sidste halvdel af 2013, at vi har kunnet fordybe os i det pædagogiske arbejde. Inklusion. Foreningens overordnede holdning til inklusion er fortsat: At der skal stilles klare målsætninger. At der er en klar struktur for inklusionstiltag. At lærerne efteruddannes. At der er ressourcepersoner til rådighed (psykologer m.m.) Derudover behøves der kvalificeret støtte til eleverne, dvs. tolærerordninger, hvor støttelæreren er uddannet til at håndtere børn med særlige behov. Behovet for efter-videreuddannelse af lærerne i forbindelse med inklusion blev aktualiseret i Politikens artikel på forsiden d. 8. februar Her var overskriften: Lærere ved for lidt om specialbørn. Heri fremgår det, at 20 % af de adspurgte skoleledere (381) sagde nej til, at lærerne har de kompetencer, der skal til for at kunne inkludere elever med særlige behov. 72 % mente, at lærerne delvist har kompetencerne. Det fremgik af artiklen, at dette forhold kunne føre til, at endnu flere forældre fravælger folkeskolen. Folkeskole kontra privatskole. Vi er i udvalget blevet mere og mere optaget af flugten fra folkeskolen til privatskolerne. Tendensen er klar, antallet af forældre som fravælger folkeskolen er stærkt stigende, deres be- 13

15 grundelse for dette hænger ofte sammen med inklusionsspørgsmålet, mange påpeger uro, som den væsentligste årsag til at fravælge folkeskolen. Elever i folkeskolen 2008: , i privatskoler: Elever i folkeskolen 2012: , i privatskolen: Udvalget vil i samarbejde med de andre kredse i det forpligtende samarbejde arbejde videre med problemstillingen. Vi vil især forsøge at sætte fokus på de vidt forskellige vilkår, vi har som folkeskolelærere i forhold til vilkårene i privatskolerne. Her tænkes især på elevsammensætningen og kriterierne for at få lov til at gå på privatskolerne. Udover ovenstående har vi arbejdet med: Pædagoger i skolen. Dette vil helt klart også blive et fokuspunkt fremover. Folkeskolereformen. Det samme vil gøre sig gældende med dette emne. En af de store opgaver i øvrigt, i forbindelse med arbejdet fra nu af, vil være at sætte fokus på de inkluderede elever efter folkeskolereformen er trådt i kraft. Vil de kunne profitere af denne, eller bliver de endnu ringere stillet end nu? Erik Poul Nielsen, formand for pædagogisk udvalg Kursus- og uddannelsesudvalget I Danmarks Lærerforening blev der i 2013 vedtaget en ny politisk målsætning for foreningens kursus- og uddannelsesvirksomhed. Målsætningen gælder fra August 2013 juli Indenfor rammerne af målsætningen og på grundlag af den indhentede viden om kompetenceudviklingsbehov udvikles og iværksættes foreningens konkrete kursustilbud. DLF s kursus- og uddannelsesvirksomhed skal i perioden specifikt medvirke til at styrke sammenhængskræften i organisationen. Dette skal bl.a. ske ved, at der i foreningens kursustilbud sættes fokus på: Foreningens værdier især principprogrammet og professionsidealet: De organisationsvalgtes muligheder for at udfylde deres roller i forbindelse med de store indholdsmæssige strukturelle ændringer. Kvaliteten i alle foreningens led Det lokale samarbejde 14

16 Som så meget andet blev kursusplanerne for 2. halvår 2013 ændret, således at der kunne fokuseres på at opkvalificering af TR og AMR i viden om Lov 409 og Skolereformen. Udvalget tager sig af opgaver såsom interne kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR/AMR), årligt TR-/AMR-internat, årligt KS-internat, årlig temadag for TR, AMR og skoleledere, medlemsmøder, årligt hus-arrangement, FKS-Syd: samarbejde i Kursus Forum, regionale TR-/AMR-kurser og fælles KS-internat. Siden marts 2013 er der planlagt og afviklet flg. kurser og arrangementer i udvalgets regi: - Konflikthåndtering i et lockoutperspektiv (Medlemsmøde v. Lars Mogensen d ) - DLF-seminar (Seminar om fremtiden for TR, AMR og Kredsstyrelser d ) - Inklusion Den svære vej fra idealer til praksis (Medlemsmøde v. Camilla Dyssegaard d ) - Den nye virkelighed (fælles KS-internat i det forpligtende kredssamarbejde ) - Kommunalvalgsmøder i Lolland og Guldborgsund (Medlemsmøder d ) - Uddannelse af TR & AMR i Lov 409 og Folkeskolereformen (d ) - DLF s Lytte møder i Lolland og Guldborgsund (TR & AMR samt 6 deltagere fra skolerne d ) - Temadag Arbejdsglæde i skolen (TR, AMR, Skoleledere d ) - Ny virkelighed nye roller (Internat for TR & AMR d ) De fleste af de opgaver som vi arbejder med i udvalget er årligt tilbagevendende. Vi er således løbende i gang med planlægning og organisering af diverse kurser, arrangementer mv. Gode idéer og input til dette er hjerteligt velkomne. Mathias Munkstrup, formand for kursus- og uddannelsesudvalget Årsberetning 2013 fra fraktion 4 Igen i år har vi afviklet et væld af vellykkede ture. En enkelt pludselig inspiration, en tur til Eremitagen, blev ikke til noget, men ellers må vi sige, at der har været fin opbakning til det hele. Vi startede året med en tur til Visual Climate Center i Holeby. Generelt må jeg sige, at vi overalt bliver mødt af yderst kvalificerede rundvisere. Det er hele turen værd hver gang at mø- 15

17 de et menneske, der udstråler arbejdsglæde og formidler viden, som kun professionelle kan det. Det var også tilfældet her. Der er ca. 100 glober fordelt over verden med 7 i Europa og den ene af dem ligger i Holeby!!! Et tankevækkende og lidt skræmmende besøg. Som noget nyt bød vi på en let frokost efter generalforsamlingen på kulturværket i Maribo. Om det var derfor er ikke til at sige, men i hvert tilfælde var vi lidt flere, end vi plejer at være. Vi havde derudover den store glæde, at formand Henrik dukkede op og gav os sidste nyt fra lockouten mellem 2 møder i henholdsvis Nakskov og Maribo. Forsamlingen foreslog, at vi støttede lockouten med x antal kr. Vi i styrelsen fandt 7000 kr., som blev brugt på et musikalsk indslag ved et stormøde for medlemmer afholdt af kredsen. Vi havde et hængeparti. Et besøg på Sprogø. Det var venteliste fra turen i 12. Der var igen så stor tilslutning, at vi måtte arrangere en 3. tur. Alle 3 ture var fantastiske oplevelser. Historien, dyrelivet, naturen - alt sammen bidrog til at gøre turen interessant. Vi var i Sprøjtehusteatret og så forestillingen Mød mig på Cassiopeia. En fin oplevelse med vore dygtige amatører, og den dejlige musik var en nydelse. Vejret var med os, da vi i juni måned tog med postbåden fra havnen i Nakskov til Slotø og Enehøje. Årets udflugt gik til Hven. Vi skulle tidligt afsted, vi skulle nemlig med færgen fra Havnegade i Kbh. kl Der skete desværre det, som er enhver arrangørs mareridt - at bussen ikke kom. Et forkert notat i kalenderen, viste det sig. Til alt held var den anden chauffør, der kunne køre 2-dækkeren, mødt tidlig på arbejdet, så alt løste sig i sidste ende og vi nåede færgen. Vi havde 78 pladser, så ved tilmeldingen opstod hurtig venteliste, som vi desværre ikke kunne opfylde ved en ekstra tur. Det er kedeligt at skulle skuffe nogle, men det kan nok ikke undgås. Interessen viser tydeligt, at en tur til Hven kan vi roligt arrangere igen. Todages turen til Viborg var ikke så nem at få besat, men det lykkedes dog i sidste øjeblik at blive de 20, der skulle til for at gennemføre turen. De 20 havde en dejlig tur og vi tager det ad notam og forsøger os med noget nyt i At dronningen skulle på besøg i Vordingborg i september, gjorde at vi helt trygge reserverede et besøg på Vordingborg Borgmuseum sidst i oktober. Vi var overbeviste om, at når majestæten skulle komme, så ville man være færdige med projektet. Det var man ikke!! Men vi fik en helt fantastisk rundvisning, hvor projektet blev nøje beskrevet i alle detaljer. Det bliver spændende at se, når det er endeligt færdigt. At flytte julefrokosten fra Våbensted til Hotel Maribo Søpark synes ikke at give færre deltagere, tværtimod. 16

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.250.000 4.199.992 AKUT-fondsrefusion 775.000 855.427 Renteindtægter 100.000 107.556 Andre indtægter 345.000 319.590 Indtægter i alt 5.470.000 5.482.563 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere