unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia"

Transkript

1 unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia greenlands national gallery of art Grønlands Nationalgalleri for Kunst invited design competition indbudt projektkonkurrence jury report february 2011 dommerbetænkning februar 2011

2 the board of directors of greenland s national gallery of art bestyrelsen for grønlands nationalgalleri for kunst big bjarke ingels group page 8 snøhetta oslo page 18 heikkinen-kommonen architects page 24 johan celsing arktektkontor page 30 tegnestuen nuuk page 36

3 greenlands national gallery of art Nunatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia Grønlands Nationalgalleri for Kunst invited design competition indbudt projektkonkurrence jury report february 2011 dommerbetænkning februar 2011 national gallery the board indbudt projektkonkurrence 2010 On 23 August 2010 the Board of Directors of Greenland s National Gallery of Art launched an invited design competition amongst six pre-selected Nordic firms of architects, one from each of the countries concerned: Greenland, Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland. By the deadline of 9 November the sponsors had received five entries, the Icelandic firm having unexpectedly informed them that they were unable to submit a proposal. The aim of the competition was to secure a proposal for the best suited design for the planned gallery, based on a number of different requirements and objectives as set out in the competition brief. Scant justice is currently done to Greenland s rich and extensive art as far as exposure to the public is concerned (a large proportion of the gallery s collection is at present in storage in Denmark at Frederiksborg Castle), and many contemporary Greenlandic artists have no worthy or suitable exhibition space for their art. The Board of Directors have ambitious aspirations, and expectations as to what the competition could achieve were correspondingly high. It is therefore a pleasure to be able to confirm that the winning entry satisfied these expectations. We now have a proposal which conveys not only in words but also detailed sketches and pictures the possibility of achieving the dream of a Greenlandic National Gallery. The Board of Directors will now concentrate its energies on exploring avenues for financing for taking the project further. The Jury January 2011 Bestyrelsen for Grønlands Nationalgalleri for Kunst udskrev den 23. august 2010 en indbudt projektkonkurrence blandt seks forhåndsinviterede nordiske arkitekttegnestuer fra hhv. Grønland, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Ved afleveringsfristens udløb den 9. november modtog udskriver fem forslag, idet det islandske firma helt uventet meddelte, at man ikke så sig i stand til at aflevere et forslag. Formålet med konkurrencen var at få et konkret bud på, hvorledes det kommende galleri kan udformes ud fra en række forskellige krav og ønsker, oplistet i konkurrenceprogrammet. Grønlandsk kunst er omfattende og rigt og kommer i dag slet ikke til sin ret formidlingsmæssigt (en stor del af galleriets samling befinder sig i øjeblikket i depot i Danmark på Frederiksborg Slot), og mange nulevende grønlandske kunstnere savner et værdigt og velegnet udstillingssted til deres kunst. Bestyrelsens ambitionsniveau er højt, og forventningerne til konkurrenceresultatet tilsvarende store. Det er derfor en glæde at konstatere, at forventningerne med vinderforslaget er blevet indfriet. Vi står nu med et forslag, der sætter ikke bare ord, men også konkrete tegninger og billeder på muligheden for at realisere drømmen om et grønlandsk Nationalgalleri. Bestyrelsen vil nu koncentrere sig om at afsøge finansieringsmulighederne for projektets videre udvikling. Dommerkomitéen Januar greenlands national gallery of art

4 general remarks generelle bemærkninger The Jury received five different proposals for the new National Gallery, which provided it with a good basis from which to choose the right design. All five teams respected the attractive location but in different ways. One category is represented by sculptural proposals (2 and 3); two proposals present a slightly more subdued tone nestling into the landscape yet without sacrificing a striking quality (1 and 5) and finally there is one proposal, (4), which falls into the very understated category, in keeping with the traditional architectural style of Greenlandic settlements. The Jury sets great store by the gallery standing out as an eye-catching cultural focal point where Greenland s people and guests can foregather; the Jury therefore attaches weight to architecture which clearly distinguishes the gallery from other types of building in the area indeed, in Nuuk as a whole. The five proposals each take a different approach to the issues of access, parking, dropping off visitors and deliveries/collection of items; as far as the last issue is concerned, the solution proposed in entry 2, with an outstanding covered, sunken facility, was exceptional while the outdoor facility in entry 5 was less felicitous. One entry (proposal 1) incorporated an outline for a promenade link to the Kolonihavnen harbour area from the museum, in keeping with a solution on which the Municipality is currently working. Issues concerning the museum itself were also carefully considered. All the proposals set out generally excellent subject to some reworking options for meeting the open framework requirements set out in the brief for the exhibition spaces, store- Dommerkomitéen modtog fem meget forskellige forslag til det nye Nationalgalleri, hvilket har givet et godt grundlag til at kunne udvælge det rigtige projekt. De fem hold har alle forholdt sig til den attraktive beliggenhed men på forskellige måder. Én kategori omfatter de skulpturelle forslag (2 og 3); to forslag er i en lidt mere afdæmpet udformning, der trykker sig i landskabet, men alligevel fremstår markante (1 og 5) og endelig er der ét forslag, (4), der tilhøre den mere afdæmpede, kategori, der forholder sig til den traditionelle byggeskik i de grønlandske bygder. Dommerkomitéen har i den forbindelse lagt vægt på, at galleriet skal fremstå som et markant kulturelt samlingssted for grønlændere og gæster, og tillægger det derfor vægt, at galleriets arkitektur tydeligt adskiller sig fra andre former for byggeri i området, ja i Nuuk i det hele taget. De fem forslag løser på forskellig vis tilkørselsforhold, parkeringsforhold, muligheder for afsætning af gæster og varetransport. For den sidste kategoris vedkommende med en glimrende overdækket, nedsænket mulighed i forslag 2 og en mindre heldig udendørs mulighed i forslag 5. Et forslag (1) har indarbejdet en skitseret promenadeforbindelse til kolonihavnsområdet fra museet i tråd med en løsning, kommunen arbejder med i dag. De museumstekniske forhold har ligeledes være drøftet nøje. Alle forslag fremstår stort set med gode muligheder for ved bearbejdning at kunne imødekomme programmets åbne rammeformuleringer om udstillingsarealer, 2 greenlands national gallery of art

5 1 Snøhetta Oslo 2 BIG Bjarke Ingels Group 3 Heikkinen-Komonen Architects 4 Johan Celsing Arkitektkontor 5 Tegnestuen Nuuk 3 greenlands national gallery of art general remarks generelle bemærkninger

6 general remarks generelle bemærkninger rooms and workshops etc. However proposal 1 offers the most functional room schedule. All the proposals broadly respected the area specifications set out in the brief. However one proposal (3) permitted itself an additional area, an event space, one of the implications of which is that the building would be somewhat larger than envisaged. Not all were successful in terms of appropriate siting of various functions, for example by keeping sufficient distance between entrance, café and auditorium (proposal 5). The Jury gave preference to simple, straightforward exhibition options rather than to a multiplicity of oblique angles. The individual proposals tackled and described the technical matters involved to varying degrees. No candidates demonstrated the requisite mastery of technical solutions for achieving a viable building in the harsh climate. However, here again the Jury identified possibilities for reworking proposals into satisfactory solutions. For example, the winning entry (2) needs to work to find a better solution for drainage and insulation of the courtyard and for the acoustics in the gallery. No financial parameters were specified for the build: rather, proposals were required to be economically realistic. In this regard all the proposals are on a par except proposal 3, which, by virtue of its size alone, would be more expensive than the others. Taking everything into consideration, the Jury was unanimous in selecting proposal 2 as the one which represented the best, most cogent solution for the task. magasiner og værksteder m.m. Dog har forslag 1 det mest funktionelle rumprogram. Stort set alle har holdt sig inden for de arealmæssige rammer, der er angivet i programmet. Et enkelt forslag (3) har dog opfundet et ekstra arealbehov, et event space, der bl.a. bevirker, at huset bliver noget større end forudsat. Ikke alle har formået at lægge de forskellige funktioner hensigtsmæssigt i forhold til hinanden; f.eks. ved at lade indgang, café og auditoriet ligge langt fra hinanden (forslag 5). Dommerkomitéen har foretrukket enkle, reelle udstillingsmuligheder, uden for mange skæve vinkler. De tekniske forhold er behandlet og beskrevet på meget forskellige niveauer i de enkelte forslag. Ingen forslagsstillere har haft fuldstændig check på at kunne fremvise løsningsforslag, som kan bygges under de barske klimaforhold. Men dommerkomitéen har også her set på mulighederne for ved bearbejdning at nå frem til tilfredsstillende løsninger. F.eks. skal vinderforslaget (2) arbejde med en bedre løsning på afvanding og isolering i gårdrummet og på de akustiske forhold i galleriet. Der har ikke været udmeldt en økonomisk ramme for byggeriet; kravet har været, at forslagene skal være økonomisk realistiske. Alle forslag står i så henseende lige, bortset fra forslag 3, der alene på grund af størrelsen bliver dyrere end de øvrige forslag. Alt i alt har dommerkomitéen i enighed samlet sig om forslag 2, som anses for at være dét forslag, der bedst, og på overbevisende måde, besvarer opgaven. 4 greenlands national gallery of art

7 SKULPTURTERRASSE +14,0 VF +14,0 KUNSTNERSVÆRKSTED FORMIDLING AUDITORIUM BILLEDVÆRKSTED FOTOATELIER WC TEKNIKRUM, RENGØRINGSRUM, M.M. MALERIKONSERVERING ARKIV LAGER ANDRE MATERIALER X-RUM / VAERKSTED SKULPTURKONSERVERING PAPIRKONSERVERING MALERVÆRKSTED SNEDKERVÆRKSTED OMKL MAGASIN Plans 1:800 1 Snøhetta Oslo B GARDEROBE BUTIKK KJØKKEN ANSATTE ENTRÉ MOTTAK LOBBY INFO UTSTILLING A ATRIE A RESTAURANT UTSTILLING 2 BIG Bjarke Ingels Group REKVISITT LAGER A-A A-A UTSTILLING BARNE- VERKSTED TILKØRSEL Dæk belagt med grønlandske granit B-B B-B ation stillingsrum C-C AUDITORIUM 145m2 Vare og kunst Indlevering Teknik E2 WC M 12m2 WC W 12m2 E1 Garderobe Foyer 0 GARDEROBE 9m2 I N D G A N G ANKOMST Trædæk FOYER 82m2 +/- 0.00m C-C AUDITORIUM 119m2 FOTO STUDIO 39m2 MODTAGEOMRÅDE INDLEVERING 109m2 WC 6m2 KØKKEN 28m2 WC 6m2 0 PLAN 01 1:200 c GARDEROBE 6m2 2 IT-RUM 6m2 BILLETTER 9m2 OVENLYS TIL ATELIER OG VÆRKSTEDER MØDERUM 28m Dæk belagt med grønlandske granit SKULPTURHAVE m Dæk belagt med grønlandske granit MUSEUMSBUTIK 85m SKULPTURHAVE m ADMINISTRATION KONTOR 70m Offentlig trappe til kyst PERSONALE 20m2 5 NIVEAU 4 6 PLAN 1: KONTOR (DIRECTOR) 28m2 FORMIDLING VÆRKSTED 38M2 5 DOKUMENTATION ARKIV 33m2 WC 6 5M2 KØKKEN /BAR 20m2 VÅDRUM 5M OPBEVARING 5M CAFE / RESTAURANT 90m BIBLIOTEK SAMLING 82m2 8 E1 19 Disp. køkken Teknik 18 E2 Teknik BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE IT 9 54m2 54m2 Kopi 10 C-C m Køkken 19 3 Heikkinen-Komonen Architects BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE 10 9 C-C B-B A D M I N I S T R A T I ON B-B A-A Kantine Møde rum FRA HAVET VIEW FROM THE SEA FEST- OG SKULPTURPARK SCULPTURE PARK A-A Direktør Nødudgang NIVEAU 3.5 (INDSKUDT DÆK) PLAN 1:200 Nødudgang A Auditorium Billedværksted S Æ R U D S T I L L I N G Flytbare vægge E1 Køkken B O G - C A F É S A M L I N G E R E2 Modtagerum 3m F R E M T I D I G U D V I D E L S E m2 VERKSTEDSETAGEN 1:200 WORKSHOP FLOOR ENTRÉETA 1:200 A S A M L I N G E R Flytbare vægge Intime udstillingsrum 4 Johan Celsing Arkitektkontor S H O P 3m Nødudgang ærudstilling Bogcafé og shop NIVEAU 3 PLAN 1:200 Kunstner værksteder Bibliotek 5 Tegnestuen Nuuk Snedker Maler Konservering Boks Ikke AUDITORIUM AUDITORIUM ophæng Skulptur Kunstner Gittervægge M A G A S I N E R L U K K E D E Arbejdsborde værksteder 5 greenlands national gallery of art general remarks generelle bemærkninger Skuffe Gips Øvrigt Jern Teknik Fotoatelier Thekøkken Modtagerum TUAPANNGUIT Bibliotekar Å B N E M A G A S I N E R B I B L I O T E K

8 competition facts konkurencefakta Competition promoter and type The Board of Directors of Greenland s National Gallery of Art. Invited design competition. Competition brief prepared by The Board of Directors of Greenland s National Gallery of Art assisted by Vibeke Petersen and Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Municipality) in conjunction with Arkitektforeningen (the Danish Architects Association). Competition brief To provide a proposal for a National Gallery demonstrating highquality architectural, technical and functional standards. Competition period 23 August 9 November Invited candidates BIG, Bjarke Ingels Group, Denmark; Johan Celsing Arkitektkontor, Sweden; Heikkinen-Komonen, Finland; Tegnestuen Nuuk, Greenland and Snøhetta, Norway. (Studio Granda, Iceland withdrew on 8 November 2010). Jury Chairman of Inatsisartut Josef Motzfeldt, Chairman of the Jury; graphic artist Aka Høegh; graphic artist Anne Birthe Hove; mayor Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Municipality); sculptor Bjørn Nørgaard; graphic artist Bodil Kaalund. Professional judges appointed by Arkitektforeningen (the Danish Architects Association): Architect MAA Frank Maali and architect MAA Christian Karlsson. Professional judge appointed by FRI (the Danish Association of Consulting Engineers): Niels Andersen, M.Sc.Eng. Advisor to the Jury Director, civil works and the environment Thorkild Lauridsen, Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Municipality). Secretary of the Jury Architect MAA Bent Kolind, Arkitektforeningen (the Danish Architects Association). Konkurrenceudskriver og -form Bestyrelsen for Grønlands Nationalgalleri for Kunst. Indbudt projektkonkurrence. Konkurrenceprogrammet udarbejdet af Bestyrelsen for Grønlands Nationalgalleri for Kunst med bidrag fra Vibeke Petersen og Kommuneqarfik Sermersooq i samarbejde Arkitektforeningen. Konkurrenceopgave At komme med forslag til et Nationalgalleri på et højt arkitektonisk, teknisk og funktionelt niveau. Konkurrenceperiode 23. august 9. november Indbudte deltagere BIG, Bjarke Ingels Group, Danmark; Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige; Heikkinen-Komonen, Finland; Tegnestuen Nuuk, Grønland og Snøhetta, Norge. (Studio Granda, Island meldte fra den 8. november 2010). Dommerkomité Formand for Inatsisartut Josef Motzfeldt, formand for dommerkomitéen; billedkunstner Aka Høegh; billedkunstner Anne Birthe Hove; borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Kommune); billedhugger Bjørn Nørgaard; billedkunstner Bodil Kaalund. Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen Arkitekt MAA Frank Maali og arkitekt MAA Christian Karlsson. Fagdommer udpeget af FRI civilingeniør Niels Andersen. Rådgiver for dommerkomitéen Direktør for anlæg og miljø Thorkild Lauridsen, Kommuneqarfik Sermersooq. Dommerkomitéens sekretær Arkitekt MAA Bent Kolind, Arkitektforeningen. 6 greenlands national gallery of art

9 The competition area Konkurrenceområdet Evaluation criteria The proposals were judged on their ability to fulfil the room schedule and on their architectural, planning and technical solutions in response to the objectives and requirements set out in the competition brief. Importance was attached to the proposals being financially realistic. Evaluation period 17 and November in Copenhagen and Nuuk respectively followed by meetings by until the beginning of January Remuneration Each candidate receives DKK 200,000. Candidates whose offices are outside Greenland receive travel expenses of DKK 30,000. Competition result Proposal 2/10023 nominated as the winner. Publication of the result 8 February Bedømmelseskriterier Forslagene blev bedømt på deres opfyldelse af rumprogrammet og på de arkitektoniske, planmæssige og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der blev lagt vægt på, at forslagene er økonomisk realistiske. Bedømmelsesperiode 17. og november i henholdsvis København og Nuuk samt efterfølgende møder pr. frem til primo januar Vederlag Hver deltager modtager DKK For deltagere med adresse uden for Grønland betales et rejsetilskud på DKK Konkurrenceresultatet Forslag 2/10023 udpeget som vinder. Offentliggørelse af resultatet 8. februar greenlands national gallery of art competition facts konkurrencefakta

10 entry winner BIG Bjarke Ingels Group consultation team Rambøll UK, Rambøll Nuuk, TNT Nuuk, Arkitekti (Inge Bisgaard) copyright holders BIG Bjarke Ingels Group team Bjarke Ingels (Founding Partner), Andreas Pedersen (Partner-in-Charge), Jakob Henke (Project Leader), Daniel Selensky, Ji Young-Yoon, Gul Ertekin, Aleksander Tokarz, Alessio Zenaro, Johan Cool, Nicklas Antoni Rasch individuals who contributed MIR, Glessner Group Greenland s National Gallery of Art is envisaged here as a strong, sculptural form, standing on the edge of a rock-bound coastline. In their prologue the candidates introduce their objectives as follows: to effect a design which can stand out as a symbol of contemporary, self-determining Greenlandic artistic and architect ural expression. This is borne out in the proposal s pursuit of direct confrontation with Greenland s dramatic scenery and topography. The building takes the form of a ring: a circular building, 54 metres in diameter, the ring 10 metres in width encircling a central, open sculpture court. The circle is projected and shaped as an inscription in the topography of the site. This is a hybrid emerging from the meeting of abstract form and actual place. An outline of the levels of the ring levelling of soft waves in the shape of the roof both enriching and complementing the exact geometric plane figure. These projections afford a view out over the fjord from the entrance area and from the sculpture court. The referential basis for a circular building in Greenland is abundantly clear. The curvilinear forms of tent rings and stone circles stone circles have been established since the times of early Eskimo settlement, just as circular forms have been evident in many other cultures. The design envisages that the building - both the outer perimeter and the gently undulating roof will be cast in situ in lightcolour ed concrete. The inner facade facing the sculpture court is a glass facade supported by columns. Inside, glossy surfaces and glazed panels abound. The illustrations submitted direct the thoughts towards the forces and endurance which Arctic nature Grønlands National Galleri for Kunst er hér tænkt udformet som en stærk skulpturel form, placeret på randen af en klippekyst. Forslagsstillerne skilter i den indledende prolog med følgende formålserklæring: at projektet kan stå som et symbol på et nutidigt uafhængigt grønlandsk kunstnerisk og arkitektonisk udtryk. Dette understreges ved forslagets søgen efter en direkte konfrontation med Grønlands dramatiske natur og topografi. Bygningen udlægges som en ring. En cirkulær bygning, 54 meter i diameter og 10 meter bygningskrans, omkring en central, åben skulpturgård. Cirklen, projiceret og udformet som en indskrivning i stedets topografi. En hybrid i mødet mellem den abstrakte form og det konkrete sted. En formkotering af ringen afsætter bløde bølger i tagformen dette både beriger og komplementerer den eksakte geometriske planfigur. Med disse forskydninger opnås udsigt over fjorden fra indgangsarealet og fra skulpturgården. Referencegrundlaget for en cirkulær bygning i Grønland er oplagt. Runde teltringe og cirkulære stensætninger har været dyrket siden tidlig eskimoisk bosætning, ligesom den runde form også findes i adskillige andre kulturer. Bygningen tænkes støbt på stedet i lys beton. Dette både hvad angår den ydre perimeter og det let bølgende tag. Den indre facade mod skulpturgården er en søjlebåren glasfacade. Indvendigt optræder glittede flader og glasfelter. De viste illu strationer leder tankerne hen på de kræfter og den råstyrke, arktisk natur udløser i spændingen mellem tilført 8 greenlands national gallery of art entry 2 big bjarne ingels group

11 9 greenlands national gallery of art entry 2 big bjarne ingels group

12 1. PUBLIC 2. ADMINISTRATION/ FORMIDLING 3. UDSTILLING/ WORKSHOPS 10 greenlands national gallery of art entry 2 big bjarne ingels group

13 generates in the tension between introduced precision geometry and Greenland s magnificent topography: robustness and form united in coherent assertion. The requirements for rooms or spaces specified in the brief are met by way of division into a circular triple loop. This is both surprising and liberating. The observer is immediately drawn into the key driver of this design: free movement. The loop trajectory as it is envisaged is an original concept. The loop distributes, spreads and gathers ostensibly with no restrictions as to the direction or sequence in which visitors can circulate. This National Gallery will therefore not merely be a building for exhibitions, but also a place for people to meet, congregate: a haven and a hub for Nuuk and for Greenland. However, the ramped approach presents problems in term of mounting exhibitions; for example, the ramp cuts clean through the building s point de vue wall. This needs to be thought through again so that the architectural narrative does not undermine the most important function of the house: art. But all in all the design provides excellent scope. It offers rooms which lead into rooms in a pattern of ebb and flow. It offers change and variation, and rooms or spaces can be viewed afresh from different angles, thereby reinventing the narrative of the rooms themselves: an architectural framework which to a high degree completes a circle around a new National Gallery of Art for Greenland. Nothing is without its problems and here the Jury came up against the inadequate provision for acoustics, the questionable overhead lights placed in the risers in the flights of steps in the præcisionsgeometri og Grønlands storslåede topografi. Robusthed og form i forenet udsagn. Programmets rumkrav fordeles i et cirkulært trefoldigt loop. Dette er både overraskende og befriende. Beskueren inddrages straks i dette projekts helt centrale omdrejningspunkt: Den frie bevægelse. Dette udlagte loop-forløb er et originalt greb. Loopet fordeler, spreder og samler og tilsyneladende efter frie valg om rundgang. På den måde bliver dette Nationalgalleri ikke bare en udstillingsbygning, men samtidig et samlingssted, et mødested et helle for Nuuk og for Grønland. Dog har rampeforløbet udstillingstekniske problemer; bl.a. skærer rampen husets point de vue-væg midt igennem. Dette må gentænkes, så det arkitektoniske greb ikke modarbejder husets vigtigste funktion, kunsten. Men alt i alt har projektet mange fine muligheder. Der er rum, der følger rum i et endeløst forløb. Der opstår forandring og variation, og rum kan ses på ny fra en anden vinkel, og med det fornyr rumforløbene sig selv. En arkitektonisk ramme, der på et meget højt niveau, slutter ring omkring et nyt Nationalgalleri for kunst til Grønland. Intet er problemfrit og hér faldt dommerkomitéen over den manglende redegørelse for akustik, de tvivlsomme ovenlys placeret i stødtrin i trappeanlæg i skulpturgården, de krampagtige, meget lidt funktionelle rum under skulpturgården og sidst men ikke mindst den udstillingsforringelse, der kan ligge i trafik på ramper og de udstillede værkers behov for stilfærdig ro. Dommerkomitéen vurderer, at der 11 greenlands national gallery of art entry 2 big bjarne ingels group

14 +15.70m +8.00m +4.50m +/-0.00m FOYER MODTAGEOMRÅDE TRADITIONEL GRØNLANDSK KUNST KUNSTNER VÆRKSTEDER LUKKEDE MAGASINER LUKKEDE MAGASINER RENGØRINGSRUM INTERNATIONAL KUNST DETALJE 2 DETALJE DETALJE m A-A B-B C-C 28 WC M 12m2 WC W 12m2 0 C-C AUDITORIUM 145m2 GARDEROBE 9m ANKOMST 26 FOYER 82m /- 0.00m BILLETTER 9m SKULPTURHAVE m MUSEUMSBUTIK 85m PERSONALE 20m KØKKEN /BAR 20m CAFE / RESTAURANT 90m BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE 54m C-C 18 B-B B-B Plan 1 1:500 A-A OVENLYS MELLEM TRIN TIL ATELIER OG VÆRKSTEDER Section 1:800 A B B A 12 greenlands national gallery of art entry 2 big bjarne ingels group

15 Plan 2 1:800 Plan 3 1:800 A-A A-A A-A A-A TILKØRSEL TILKØRSEL B-B B-B TEKNIK 34 TEKNISKE INSTALLATIONER 130m B-B B-B C-C C-C AUDITORIUM FOTO 145m2 STUDIO 39m2 MODTAGEOMRÅDE WC M INDLEVERING 12m2 109m2 WC W 12m2 WC 6m2 GARDEROBE 9m2 WC 6m C-C C-C FOTO STUDIO 39m2 TRADITIONEL MODTAGEOMRÅDE GRØNLANDSK KUNST INDLEVERING 220m2 109m2 WC 6m2 0 0 WC 6m AUDITORIUM 119m2 OVENLYS TIL ATELIER OG VÆRKSTEDER ANKOMST KØKKEN FOYER 28m2 82m2 +/- 0.00m MØDERUM 28m2 GARDEROBE 6m2 IT-RUM 6m2 BILLETTER 9m GRAFIK 61M2 AUDITORIUM 119m2 WC 5m2 KØKKEN 14m2 VÆRKSTEDER 2 x KUNSTER- OVENLYS TIL ATELIER OG TEKNIKER VÆRKSTEDER VÆRKSTEDER VÆRKSTED 2*38m2 58m2 KØKKEN 28m2 RUM-X 71m2 MØDERUM 28m2 GARDEROBE 6m2 IT-RUM 6m VÆRKSTED TIL SKULPTURER 75m SKULPTURHAVE SKULPTURHAVE m m ADMINISTRATION KONTOR 70m2 MUSEUMSBUTIK 85m INTERNATIONAL KUNST 151m2 SKIFTERUM 8m2 KONSERVERING MAGASIN TIL SKULPTUR 29m2 MAGASIN TIL MALERIER 29m2 SKULPTURHAVE m MAGASINER ADMINISTRATION KONTOR 70m2 MULIGHED FOR FORBINDELSE TIL ÅBNE MAGASINER BIBLIOTEK CAFE / RESTAURANT SAMLING 90m2 82m2 5 5 KONTOR (DIRECTOR) 28m2 DOKUMENTATION ARKIV 33m2 PERSONALE 6 FORMIDLING 20m2 WC 6 VÆRKSTED 5M2 38M2 KØKKEN /BAR 20m2 VÅDRUM 5M2 7 7 OPBEVARING 5M SAMLINGERNE m OPBEVARING 10m2 VÆRKSTED TIL BANKBOKS ÅBENT MAGASIN BILLEDKUNST 20m2 180m2 75m2 LUKKEDE MAGASINER 38m2 MAGASIN TIL MALERIER MAGASIN 38m2 TIL GRAFIK 15m2 RENGØRINGSRUM MM. 39m2 PAPIR- VÆRKSTED 40m2 MIX MATERIALE TERRASSE MED RISTE VÆRKSTED TIL AFVANDING 40m2 5 SÆRUDSTILLING KONTOR (DIRECTOR) 5 SÆRUDSTILLING 28m2 DOKUMENTATION HOVEDRUM ARKIV 263m2 33m2 FORMIDLING WC 6 6 VÆRKSTED 5M2 38M2 VÅDRUM 5M2 7 OPBEVARING 7 5M2 BIBLIOTEK SAMLING 82m BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE 54m CIRKUMPOLAR KUNST 255m2 MODERNE GRØNLANDSK KUNST m2 BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE 54m2 54m m C-C C-C m C-C C-C B-B B-B B-B B-B A-A A-A A-A A-A 13 greenlands national gallery of art entry 2 big bjarne ingels group

16 sculpture court, the constricted, scarcely functional space under the sculpture court and last but not least the detriment which traffic on ramps can cause to exhibitions and the peaceful enjoyment which works of art need. In the Jury s opinion the proposal can be revised and adjusted, as the requisite components are in place to sustain reworking into a viable design. Conclusion In an expectant atmosphere the Jury agreed unanimously and with great pleasure on proposal no. 2 as the clear winner, and burst out in two languages: Kusanaqaaq it s beautiful! Comments of professional judge (engineering) This proposal, which evokes associations with the Hirshhorn Museum in Washington DC, USA, is for a building executed as a circular ring with an outer shell of cast-in-situ reinforced concrete and an inner shell constituted by a glass facade. The roof slab, cast in situ in reinforced concrete, spans from the outer shell to steel columns which support the inner glass facade, which means that the building s exhibition floor is clear of loadbearing structures. The columns of the glass facade seem to be far too fragile and should also be kept clear of the glass in order to reduce cold bridges. The roof slab slopes down towards the fjord but has no transverse falling gradient, which should perhaps be re-worked in order to reduce the volumes of snow falling into the inner courtyard. The outer shell is internally watertight and insulated, whereas the watertight membrane does not appear to be taken through the ground slab of the building. The solution proposed here to the problem of precipitation of snow in the inner courtyard is a drainage grate at the lowest point of the courtyard space, heated by waste heat from the building, such that the snow is melted and the meltwater led via a large pipe connection under the building and out into the fjord. However there must be some doubt as to whether this solution alone will be adequate to the task of channelling the huge accumulations of snow which can be anticipated in the courtyard space; the freezing/icing over of the discharge pipe must also be expected to cause problems. Thought should be given to incorporating some form of electric trace heating and/or heating elements in the courtyard slab and kan redigeres og tilpasses. Projektet indeholder de elementer, der skal til for at kunne bearbejde projektet. Konklusion En enig og glad dommerkomité kunne i en forventningsfuld stemning tilslutte sig forslag nr. 2 som en klar vinder, og på to sprog blev udbrudt: Kusanaqaaq det er flot! Ingeniørfagdommerens kommentarer Forslaget, der vækker associationer til Hirshhorn Museet i Washington DC, USA, er en bygning udført som en cirkelring med en ydre skal af in-situ støbt jernbeton og en indre udført som en glasfacade. Tagdækket er in-situ støbt jernbeton spændende fra ydre skal til den indre glasfacades bærende stålsøjler så bygningens udstillingsetage er friholdt for bærende konstruktioner. Glasfacadens søjler synes alt for spinkle og burde også friholdes af glasset for reduktion af kuldebro. Tagdækket har hovedfald ned mod fjorden, men uden tværfald, hvilket måske burde bearbejdes for reduktion af snenedfald i den indre gård. Den ydre skal er indvendigt vandtætnet og isoleret, hvor den vandtætte membran dog ikke er vist ført gennem bygningens terrændæk. Snefald i den indre gård er søgt løst ved en afvandingsrist i gårdrummets lavpunkt, opvarmet med spildvarme fra bygningen, så sneen smeltes og smeltevandet føres, via en stor rørforbindelse under bygningen, ud i fjorden. Det må dog betvivles, at dette tiltag alene vil kunne bortlede de forventelige store sneophobninger i gårdrummet ligesom tilfrysning/tilisning af afledningsrøret må forventes at kunne volde problemer. En form for eltracing og/ eller varmelegemer i gårddækket og røret bør indtænkes for bedre sikkerhed for at snefald i den indre gård effektivt kan bortledes. Dette afvandingssystem bør videreudvikles til en driftsikker løsning, da det vil være vanskeligt at servicere eller forbedre når bygningen er taget i brug. Gårddækket er terrasseret, men er som klimaskærm mod de underliggende rum vist helt uden varmeisolering, hvilket forhold dog uden problemer kan forbedres. 14 greenlands national gallery of art entry 2 big bjarne ingels group

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN

A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN Søndre Ringvej Havsteensvej P1 MUSICON IS A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN This creative epicenter is only 20 minutes from Copenhagen, and is

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Byens Havn. Baggrund og fomål Status og plan. For mere information http://www.byenshavn.dk/

Byens Havn. Baggrund og fomål Status og plan. For mere information http://www.byenshavn.dk/ Byens Havn Baggrund og fomål Status og plan For mere information http://www.byenshavn.dk/ BAGGRUND MandagMorgens kompetenceregnskab for Sønderjylland Lavt uddannelsesniveau i forhold til resten af Danmark

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere