{#M' AnsnePPt)R'f. n#r;w. 2010l20ll. RODBY V/TRIVIEVARK A.M.B.rr\. 20lrt2012 BUDGE!T. ta* *1!d. f'yt;ifu. itkff;w!'; +-*,ri,..,. oa.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{#M' AnsnePPt)R'f. n#r;w. 2010l20ll. RODBY V/TRIVIEVARK A.M.B.rr\. 20lrt2012 BUDGE!T. ta* *1!d. f'yt;ifu. itkff;w!'; +-*,ri,..,. oa."

Transkript

1 AnsnePPt)R'f 2010l20ll BUDGE!T 20lrt2012 {#M' f'yt;ifu +-*,ri,..,. n#r;w ta* *1!d 'l*'',1', itkff;w!'; ';:.1.1trt.., -_-:-...-' ) 'rl oa.: { -' RODBY V/TRIVIEVARK A.M.B.rr\. --

2 .l -L' INDHOLD Side Ledelsesberetning Anvendt Resultatopgerrelse for is L0l20lr 3-10 II Regnskabsspecifikati for T6-21 Budget for ,2 13 Budgetspecifikationer Oversigt over an Ledelsespfltegning Revisionspfll;egning 20tll20L2 r6-t

3 3^ RODBY VARN{E\/"IORK A.M.I}.A. Ledel sesberetnin g foryiget 2!.0 I 0 I 20'. Rodby Varmevrerk, (ironvej 7 8,41970 Rodby. CVR-nr i. Telefon I!i4. 6At Telefax 54 r ; dk Hj emrneside : wvrw.r{)edbyvarme. dk Hjemsted: Formand: Nrestformand: B estyrelsesmedlemmer : Revision: Pengeinstitut: l-,olland Kommune. l:tinn S. Hansen, Havreveng et 14, '{97 0 R-sdby..[ens O. Hansen, Egevej 35,4970 Rodby. 'filly Gronlund Han.sen, E)gevej 1.0,4970 Rodby. Jl. Villy Cieslak, Mollevrenget 19, 4970lladby. [I" Ole lsorensen, Elmevang 14, 4970 Rodby..Lage mtragensen statsautorriseret revisionsiaktieselskab,, C. E. Christiansens Vej 55,4930 Maribo. l{rrrdea. Astergade 23, 4970 Rodby. Som det fremg6r af vralmeviprkets'vedtegter, har varmeverkef som form6i at dri've fiernvarmevirksomhed i Rodby By. Langt hovedparten af varmrproduktionen sker via halm. I spiclsbelastningsperiodler og ved havarier kan suppleres ved produjktion via olie" Et olieforbrug pi nul har i en del Ar veret muligt efter etablering af akkumuleringstiank og stsrrrg halmkedel i efteriret 2003.I regnskabshret2003/2009 blev det imidlertid nodvendigt urt anvende c,a.7 m3 olie grundet problerner med hydraulikstation og i regnskabsiret lble,y arvendt oa. 4l m' gnrndet en ret kol.d vinterperiode. Endnu stsne blev olieforbrugeti20l0l2!"011, hrvor der:blev anvendt 116 m', hvilket ogsi skete i en ret kold vinterperiode. Rodby Varmeverk a.ml.tr.a. ejer varmeverket p& Gro.nvej 7 B, produktionsanlree5og ledningsnet. Som det fremgir senere ii denne beletning, er aktiverne delvist ldnefinansieret. Oliepriserne er hoje sarnmenlignet med halmpriser; men det skal erindres, at det ogsi er dyrt at drive et halmkedelanles. Det trrrever mere mandskab oq mere vedliseholdelse i forhold til oliekedelanhg. Det et fortsat bestyrelsens nr6l at have et velfungerenrle vamreverk, som kan tiltryde vrerkets forbrugere stabil varmefrrs;ynirrg til en rimelig pris. Okonomisk err det siledes ikke lbrmhlet at skabe hverken under- eller ov'enskr.rd. Detrle er helt i overensstemmelse med retningslinier fra Energitilsynet, der fastslir, at evenfirelle over- eller underskud skal indgi i varrneverkets budget for kommende 6r. Der kan dog foreta.gesr henlrelggelser til nyinvesteringer.

4 -4 Vi har i det forlobne regnskabsir etsrbleret yderligere 1 stik, siledes at vi pr, il1. august 20Il i alt har 1,062 stik. Herrraf har ejeren af 1 ejendom indtil videre valgl ikke at garc brug af sit stik, og ejerne af yderli gerc 2 ejendomme har valgt indtil videre ikke at fi indlagt stik. Do sidstnrevnte i alt 3 ejendomme har tilslutningsprligt og skal silodes betale fast biilrag m.rn. 'Iotalt set er 92,8yo af alle bygninger i Rodby siledes tilsiluttet fiernvarmefors'yningen. De 2 foranne'vnte (uden indlagt stik) er ikke medregnet. Pr. 31. august 201.I udgor det samlede tilslutted.e areal m'(incl. de 3 ejendomme med tilslutningspligt). Pr. 31. august 2011 udgor potentielle nye fiernvarrrleforbrugere blandt eksisterende boliger i alt78 ejendomme, fordelt med 8 centralvarmeopvarmede (heraf har 2 tilslutningspligt), 55 el-opvarmede, 10 med sikaldt anden opvarmningsform (f.eks. kakkelovn) og 5i med ukendt/ingen opvarmning. Nedenstiende produktionstal og forbrug af halm, olie, el og spa:devancl er opgjort for regnskabs&r, hvorfor disse for ')-:" kun indbefatter 11 mineder, Ledningstab er oprgjort for forbrugsperioden, hvorfor dette for 20t rcrnfatter 13 maneder. Pro dukti on I " Produktion 2009/2010 Produktion 20 0l' MWfx MWh, MWh. Halm-/olieforbrug 2008 I 2009 Halm-/olieforbru5; 2009 I 20 I 0 Halm-/olieforbrug I 20 Maksimal ydeevne, halmkedell/olieked.el t<tns tons t<>ns 6,3 M\ / 7m3 4I m3 116 m3 7,5 MW Elforbrug Elforbrug Elforbrug 20l0l20ll Total t!. kwh Ei kwh. 463,r7:i kwlx. Pr. prod. MWh. 15,5 14,7 16,0 Spedevand Spedevand Spedevand m3 L246 m m' Vandtab pr, dsgn 3,3 m3 3,4 m3 6,9 m' Ledningstab (varmetab) 2008 /2009 Ledningstab (varn: etab) 2009 I".7010 Ledning$ab (varmetab) 2010 l20ii MWh. 7.49t1MWh MWh. 27 )Yo af produktionen 25,,+oA af produktionen 27,60/o af produktionen Temperatur an net Returtemperatur ab net $oryuer 75 0 (:. 520 (:. Vinl.er g0 "c. 45 uc,

5 -:t- Svovlindholdet i frrirngsolio udgar 0,05yo. Olievarmeverket an'endte 'i^ ca.4i m3 olie og udledte derved ca.20,!i kg svovl til luften. I er anvendt ca. 116 m:r, hvorved der e:r udledt ca. 58 kg svovl til lufben. Der er ikke sket direkte rnijljopivirlcninger af vand (vla kloak) eller jord. Askeaffald forekommer kuul i forbiindelse med varmeproduktion via halm. Den frigiorte COz-ernission (kuldioxid) via olie er for beregnet til ca, 417 tons og for til ca. 1.18Crtonsr. Mengden af svovl i halrn er af staten beregnet til typisk at udtrgare O,lyo. Beregnet pa dette grundlag har varmevrerket i udledt ca. 8,1 tons svorrl, dels til luften og dels via aske. Asken sprredes pi rnaukarealer hos halmleveranclsrer. I20I0120I1 har svovlmrcng;den udgjort ca.7,6 tons, Ved produktion via halm e:r forbrrendingen s6kaldt Co2-neutralt, mens en tilsvarrtnde produktion via olie i rrillle herve meclfsrt en Coz-em.ission (kuldioxid) svarende til tons. For er tallet'l'.427 tons. I forbindelse med produktion via.h;alm sker der udledning af'kvelstrrf-oxider. Mrcngden miles ikke; men fra 1. januar 2010 er indfsrt en s6kaldt 1r1Qr*-a:fgift til staten. Lovgivningsmessigt er rti p&lagt hrrert 6r at udtage et antal mdlere til kontrol. Det gjorde vi ogsi i 20lI; men kontrollen, rler lirrst ble'v afsluttet efter regnskabsir:ets slutning, pi akj<rediteret laboratorium viste ogsi denner gang, at de kontrollerede m6.lere overholdt de fastsatte grensevrerdier. De lidt stane fiemvarmeva:rrker har i nogle 6r str<ulle pivise energibesparelser i en for de enkelte verker n&rmere fastsat stsr:elsesorden. Rsdby Varmevrerk har hidtil veret fritap;et herfor; men er blevet omfattet fra starten al:2010. Rodby Varmeviprl< skal i hvert kalenderar p6.vise energibesparelser (nesten udeluklcende hos forlbrugeme) ph kwh,, svarende til et irsrforbrug hos husstande. I 2010 var minirnumskrirvet 237 "000 kwh,, hvorefter det manglende r;kal indhentes i det folgende kalenderir. Der er mulighed for at karbe siidanne besparelser (til sterkt varieret rnarkedspris); men varmev&rkets bestyrelse har besluttet, at bestrlarelserne sa viilt muligt skr,rl komme varmevinrkets egne forbrugere til gode. Der vil dog fcrr de komrnende 6r vrero br:hov for at supplere med el,lsternt ksb, I 2010 har varmeverket i.ndberettet energibesparelsier p MWh., hvilket primert er opniet ved nytilslutninger af hidtil rll-opvarmede bolig,lr. De manglende enerrgibesparelser (182,511 kwh.) bliver indhentet i det lblg;enrle kalenderir. Rodby Varmeverk har indgriet afta.ler med lokale hl&ndvrerksvirksomheder om enrergibesparelser, hvorefter varmeverket yrler tilskud med 30 ffe pt, sparet kwh. i for.hold til de af Energistyrelsen fastsatte standardvrerdlier, For 2011 og2012 er dle.r r:ndvidere indgiet aftale om ksb af udenbys energibespeurelser.

6 6- I avrigt er vaffne\/erket pilag;t til Elhvervs- og Byggestyrelsen at indberette varmeleverancer for den enkelte forbnrger. Tilsvarende indberetningspligt er p6lagl. leverandetrer af el, fyringsolie og naturgas. Hovedformilet er at vise energiforbruget i bygninger ved at samle opg;orerlsier af energiforbrug i BBR. I forbindelse med at driftsleder Henning Jacobsen'valgte at ghlth efterlsn neesten samtidig med at en anden medarb{der (Villy Wriedt) valgte at ghpthpension, beslutte<le varrnevarkets bestyrelse at reducere antallet af tekniske rnedartrejdere fra 3 til2. Det skete med baggru.nd i, at der i de kommende &r neppe kan forventes, at der kommer rmange nye tilsltrtninger og; eftalle m61ere er skiftet, siledes at fiernaflesning er mulig. Der er fortsalt titrknyttet ekstorn bist'and. rnr:d vagt hver 3. uge, og bestyrelsen er opmrrksom pfr, at der mi forventes tilfrelde, hvor der i stsme omfang end hidtil kan blive behov for ekstern bistand, En af de hidtidig,ermedarbejdere, Allan Olsen, er bxevet ny driff;sleder og den hidtidige vagtafloser, Thomas Nielsen, er blevet fuldtidsansat. Den eksterne vagt er overladt til firrnaet Kergird Land - Skov og Tra, vl Ilenny Christensen, Errindle'v. Vinteren var - i lighed med den fbnrdgiiende vinter - ret kcld, hvi.lket medforte, at det samlede antal graddage i forbrugsiret i alt uclgjorde 3.181,4 (for 13 mline,:lerr)mod 3.110,5 i et s&- kaldt "normal6r". Det har naturligvis.medfsrt et lidt stsrce forb.rug end oprin,:leligt budgetteret. N6r der ses isoleret pa resultatopgorelsen for 2( har vi - opgf crt erfl;e:r vatmeforsyningsloven - et underskud p6 kr, ; men der skal ogsd. medregnes overfsrt overskud fra det forudgiende 6r pa kr, , Derved fir vi i et samlet overskud pa kr. 572,1i'9, som vi skal overfsre til 201I120I2. Da bestyrelsen i august20ll vedtog budgettr:t lbr ,I:endte vi naturligvis ikke regnskabsresultatet for Vi havde for piregnet et o.rerskud. p6 kr (incl, det overfarte overskud fra )..pa budgetla:gnringstidspunktet var der en del ukendte faktorer, og ved regnskabsafslutningen viste varmeforbruget sig at vrere storre e:nd forventet. Det samlede overskud pe k indgir i regnskabetfor 2(llll20I2, hvor der var budgetteret med et overskud fra20l0l2011 pi kr. 265"000. Belsbet er sileiles W,3i07,17r:9 stane end budgetteret ved budgetlregnirrgen for ; men svarer ti.t kun ca.2,8'yo af den firrv,entede nettoomsetning. Det er som tidligr:re nrevnt ikke bestyrelsens.hensigt at opsamle hverke,n underskud eller overskud; men stabile priser mfl tilstrcbes. Vi har konstateret, at det i Rodby i gennemsnitligt kostede l<r. 1 lt.:250 (incl, moms) at opvarme en bolig p6 130 m2 (et s&kaldt gennemsnil;shus) med et irligt fbrbrutg pe kwh. Belsbet er en del under landsgennemsrlittet for 20r10, b6de for halrnfyrede vasrker (kr ) ogtotalt for alle verker (kr ), For sidstnevnte mfi dog bemrerkes,, at detter brllsb reduceres til kr.

7 , s&fremt der beregnes et vre;gtet gennemsnit, hvor den solgte rnengde berryttes som faktor, hvorved storbyerne (cter i stort omfang har affaldsforbrrending) vegter relativt mere. Rodbys pene resultat srettesr yderligere i relief af, at vi har relativt fa storforbrugere, hvilket gor omkostningerne pr. fcrrlbruger stsrrs end vrerker, der har flere storforbrugere (f,ek.s. boligblokke), Vi har altsi et stort forsiyningsnet i forhold til antallet af forbrr,rgere og dermed stlrne ledningstab, Landsgennemsnitstallener for 2011 :florela ikke ved regnskabsirets slutning; men fbr Rodby Varmeverks vedkommende vil belsbet for det sikaldte gennemsnitshus i 20lIl20I2 uclgore kx,il4l6, idet forbrugsbidraget.lra l.srlptember er foroget med 1,2!> are (incl. moms) pr. kwh. Primert med henblik pir rendret regnskabsperio<le havde bestyr:elsen til den ordinrcre generalforsamling i januar indr;tirllet en rrekk.e andringer af varmeverkets vedtregter. Vedtegtsrendringsforslagene indeholdt samtidig en ajourforing af en rrekfte mindre punkter pa grundlag af anbefalinger fra Dansk Fjernvarme. lbortsret fra bestemmelser om at give alle varrnleaftagere stemmeret blev alle vedtegtsendringsforsla.gene godkerrdt ved den ordina:re generalforsarmling og se,nere endeligt godkendt ved ekstraordininrr generalforsiamling i februar 201L PA grundlag af en avisantikel udbad Energitilsyniet sig imidlertid en rerdegorelse flcr de ved den ordinere generalforsamlinlg nled.stemte lbrslag, hvilket fsrte til et pflleg fi:a Energitilsrgnet om at varmevrerket skulle endre sj.ne vecltiegter, siledes at ogsi leiere m.fl. kunnel fb adgang rtil at stemme ved generalforsamlinger. Varmevrerkets bestyre,lsre mirtte natrnligvis efterkonnrnle et s6dant pitlaeg, hvilket cler da ogsi i mange ir har veret tagethajd.e firr i varme.rrelkets vedtreg1.er. Det frenng6r deraf, at bestyrelsen er bemyndiget til at foretage verltegtsrcndringer, som er nsd''rendige p6lgrundlag af offentlige myndigheders krav, uden at den normerle procedure for vedtegtsandringer skal folges. Det er bl<lt et krav, at bestyrelsen pi forstkomrnrlrlde general.forsamling redegerr for s6danne arndringer. specifikt har Energitil syn.ets krav m.edfsrt folgende vedtregtserrdringer: a, I $ 17, stk. 3, li1u'a6 er efter ordet andelshavrlrnle tilfajet"lvarnrreaftagere" og "andelshaverne" er rendret til "andelshavere". b, I $ 17, stk. 4 er so:m rtyt punj<tum (nederst i stykket) indsat " For udlejnintr;sejendomme, andelsboligforeninger, trjerlejlighedsforeningen" og boligselskaber udsves steimmeretten af andelshaveren, med mirrdre denne valger at delegere sternmerefiten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vinllger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive 1 stemrnle pr. registreret lejem6l, sifremt selskabet senest 8 dage for generalforsamlingen modtagerr en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejem6l;" Der er siledes kun et enlkedt erf bestyrelsens oprindelige vedtregtsrendringsforslag, som ikke er gennemfort" Det er forslag,ert om, at vedl;eg;tsrendringer kun kan besluttes af andelshavere; men deihar neppe nogen prakfisk bet'ydnlirrg. I ovrigt har Lolland B1'riicl godkendt sivel de generalforsamlingsbesh.lttede vedtegtsrendringer som de af Energitilsynet p&.tagrie. Rodby Kommune har ved l6rleoptag,else meddelt indestielse (gimantis'tillelse) for llretaling af renter og afdrag for lan hos K.onrmumeKreclit, hvor restgreldern vedrsrende ledningsnet ved regnskabs$rets slutning udgor kr,332.69ti og vedror:ende produktio:nsanleg m.m. udgorl<r.2.475,000,00. Herud-

8 -8- over foreligger den kommuneganrfii i forbindelse med lineoptagelse hos l(ornmunekredit til delvis drekning af udgifter vedrsrende etablering af nyt askelager ffi.ffi., hvor restgalden ved regnskabs- &rets slutning udgrzr fu L6.net til produktionsanleg er optaget i KommuneKiedit med variabel rrenrle; rmen siledes at den irlige rente i hele p,errioden udgor 4,04'Yo, hvilket sikres af Nordea via en sakaldt renteswab. Hvis denne renteswab blev lukket (af varmevrerket) ved,udgangen af sep,tember 201 I skulle vi til Nordea have betalt kr. ll12j71, hvilket er ucltryk for den merrente, som skulle indbetales af varmeverket i den resterende periode, safremt kurser og renter forholdt sig uendret. Ved forbrugsiretsi slutning foretages - for den enkelte forbruger:'- endeilig opgorelse pi grundlag af det faktiske forbn*g, hvorefter for m.eget indbetalte belsb tilbag,obetaler; el.ler modregnes i den pr. 1. oktober forfaldne rate; mens efterbel.al.inger opkrreves sammen rmed de.n pir. 1. oktober forfaldne rate. I forbindelse med irsaflesningerne ultimo august 2011 blev det konstateret, at elforsyningen til fiemvarmemilere,n hos27 forbrugere periodervis havde vmet albrudt eller rnilleren defekt. Forbruget blev derfor ansat fbrholdsmessigt. Desvrerre mi det konstateres, at varrneverket m& sende et stort antal sager til inkasso via advokat. Ved udgangen af regnskabs&ret havde varmevrerket 31 verserenrle inkassosager for et samlet belsb pi kr. 102,074,51. Ved udgangen af regnskabsitret20l0l2l0l I er: der 17 verserende sager med et samlet belob pe k, 67,844. Endviriere var varmeforsyninge.n v,ocludgangen af august 2011 afbrudt ved l9 milere, hvilket er det ho.jeste antal i varmevrerkett; hirstorie. Der er i slutningen af regnskabsperiodens foretaget isolering af pumper og trronde, hvilket forventes atmedfarc en reduktion af varmetabet og dermed en reduktion inf produkti.onsomkostningeme, Det m6 forventes, at der om cil. 5 6r bliver behov fcrr nyt produktionsarrleg. Elestyrelsen er endvidere opmrerksom pdl, at der i de kommen.de Ar er b,ehov for at udsk.ifte mir:dr,e dele af hovedledningsnettet, hvor der er sket etablering/renovering.far Det drejer sig orn o Hele SonrJlergade (fra 1974). Hele Oste:rgade (fua 1977) o Vestlige del af Vestergade (1ia 1974), fl'a K.irkealle o Vestlige clel af Ringsebollevei (fra 19t75) o Grsnvei (lha1975),nord-/sydg6ende I Noffegad,e (fia i978) r Byskolevej (fra 1976) o Ostlige d<>l afastergade (fra1976) o Vestlige del af Arbyesivei (fia 1978) o Nordligsterdel af Kirkealle (,fra 1979). Sydlige d'el af Kirkealle (fra 1974), fra fub'yesvej

9 -9- Disse strekninger af horrecl.ledningsnettet ma - ifolge "Varmeplan Danmark" udeybejdet i 2008 af Ramboll Danmark i sramarbe.jde med Alborg Universitet, Institut for Samfundsuclvikling og planlregning - forventes art skulle udskiftes inden Pi grund af fort stort varmetab og :for stort vandspild, er det bestyrelsens hensig1 at gamle og rustne hovedledninger pd de ovenlbr angivne strreknirrger, skal udskiftet. Senest 2020 vilull. houedl.dninger s6ledes vere udsldftet med lbetydeligt bedre rctr, enddem der blev lagt ne<1i 1970,erne. De samlede udgifter (inc.l. udskiftning af stiklednirrger pii de bero.rte stra:kninger) er ansl6et til i alt 8,8 millioner kroner. Den ovrige del af hov'edledningsnsttet er etableret/renoveret e:fter 1980 og mi - ifolge samme varmeplan fra sktannes ilt have en restlevetid, cler i gennemsnit rrckkei til20d0,idet kilemuffer, der er etableret efter 1980, err skiftet til svejste muffer. Det er hensigten i de lkonnm,ende 6r (fra ) alr foretage henlreggelser til nyt produktionsanleg, hvilket vil ske sonl en anlaegsinvestering, cler-- med fradrag af foietagne herc,lreggelser - afskrives over en 10-6rig periode. Til denne anlegsirrvestering vifblive r"gt-ko-nrunegaranti for anlregsldn. Udgifter til renovering alieksisterende ledningsnet aflroldes i de regnskabs6r, hvor renoveringen sker, dog kan der verrl behov for henlreggelse (rcg efterfolgend.e afskrivningj til rr:novering aiet stsne projekt (renoverrirng af'sydligr: del af Kirkealle). Med virkning fra 1. august 2008 blev indfart et tilleg for ringe afkoling. Ved et forbrug p kwh' udgjorde tillregg,et kr. 125,00 ('incl. moms) pr. grad, dei a:lkoles -indr. end 120 giua., C. Fra 1. august 2010 er afkolirrg;sgr nsen.forhojet til22 grader C. og prisen samtidig fo'doblet. Afkslingsgransen rendres fi:a 1. serptemb<>r 20lI til23 giader C, og i-de folgende 2"Er tilhenholdsvis 24 og25 grader C. Afkolingen har betydnilng for det vand, der cirkulerer i rorsysternet, idet vi ved en ringe afkoling skal pumpe mere vand rurrdt. Desuden bliver retrrte.mperaturen for hoj, hvilket gil,er storre led-- ningstab i returledningerne. I september 2010 mitte, tresty:relsen erkende, at det via de indgiede aftaler med lokale hindvrerks_ virksomheder nepp? ville vrere muligt at opn6 de pilagte eneigl.besparelser for 20;t0. Bestyrelsen har derfor i oktober 2010 ind6g6et aftaler med lokiile VVS-installtationsfirmaer, der er tilsluttet den s&kaldte FjR-ordning, o,nl, at disse kern gennemgd. antregget hos den enkelte forbruger og komme med forslag til endringel. Ikke alle fcrbrugere har ftet tilbud om serviceordningerifra siarten; men inden for de neste 5 6r viil tilb,uddet blive udvidet med ca.200 forbrugere hvert-ar, saledes at alle forbrugere vil fb tilbudclet inclerr for cte neste 5 6r. Serviceeftersyn er gratis fc,r b,oliger, iidet varmevaerket betaler VVS-installatsrenfi:,r gennemsyn og rapport, Hvis der foretages for:bedringer pa forbrugerens varmeirrstallation, efter fc,rsiag fra instattitaren, er det for forbruget:ens egen regning. For erhvervsejendomme (hlerurnder ejendomme med flere boligerr) betaler varmeva:.rket samme belsb som for boliger; men i mange tilfelde rrekker det ikke til geruremgang af hele anlegget. Restbelabet betales af virksomhe<len,

10 10 det vil sige ca. 3 6r efter hvert hovedeftersyn - vil blive tilbudt et sikaldt ser- Hensigten med seliceordningen er, at der hvert 6. 6r foretages et sikaldt hovedeftersyn. Midtvejs i perioden - vicetjek, der ligel,erdes er gratis for boliger. En bedre afkoling; (udnyttelse af fiernvarmevandet) hos den enkelte fcrrbru.ger medvirker til, at varmetabet i ledningsnettet generelt for',rentes at kunne forbedres, hvilket j. den sldste ende er til gavn for alle forbrugere, idet varmeverkets priser r;6 kan holdes p& lavest mulige niveau. Bestyrelsen har o'vervejet, hvc,rvidt cier skulle investeres i supplerende kapracitet for anvendelse af biobrrendsel, sflledes at brug af fyringsolie kunne rurdgas. Bestyrelsen har i btlgyndelsen af oktober 2011 besluttet at etablere et pilleffringsanlrg, hvor den samlede anlregssum forventes at udgore ca. 4,5 millioner kroner. Herudover har bestyrelsen mittet konstatere, at nogle halmlever:andsrer har meddelt, at de i leveringsiret 2011D0n2 ikke kan,opfylde indglede.haknleveringskontrakter. ISestyrelsen overvejer, hvorledes man skal forholde sig dertil. Til styring af frentlsbstemperatur er det under overvejelse at anskaffe en s6kerldt vejrstation; men disse overvejelser er endnu ikke afsluttet. Herudover er der ikke forekommet vesentlig begivenheder, som rendrer ved den fremtidige planlegning og/eller riresentligt ved budgett et for

11 ilvarmeverket er omfa.ttet af flrsregrrskabsreglerne for regnskalrsklasse A" Efter konespondance merd Finergitilsynet gav vort revisionsfirrna udtryk for, at der burde vrre sammenfald mellem varrnievibrl<ets regnskabsperioile og \/or aflesrningsperiode. Dette medforte, at bestyrelsen indstillede til generalforsarnlingen, at der skete vedta;gtsandringer, hvorefter regnskabsperioden blev rendret til at ornlla'tte tidsrummet fra 1. serptember til 31. august. Arsallresningerne, dei hidtil var sket primo august blev samtidig rendret til ultimo august. Som folge af omlregn:ingen i.ndeholder regnskatret for kun 11 mineder, hvilket naturligvis gor det lidt vanske,ligtt at sammenligne med sivel regnskabstal for som budget for 20rv20r2. A,ndring af anvendt re4pglgbspraksris Der er endret regnskabspraksis vedrsrende smd.anskaffelser, srtm nu udgi.ftsforesi i anskaffelsesiret og hensettelse til tab pti <lebit,crer, der ikke tidligere er hensat.,tbndringerne har irrgen indflydelse pi resultatet, idet der samtidig vil sl<e rendring i posten tidsmessige fbrskelle i forbrugerbetalinger (specifikation N) med satnme beleib,, ligesom der heller ikke sk.er anclringer i balamcesum eller e- genkapital. Derudover er den anvendt regnskabspraksis uendret. Halm-, olie- og materialelagre opgorres til dagsverdi. Materielle anlregsaktirie,r m6les til kostpris, der er afskrivnings;grundlaget, med fradrag af afskrivninger. Kostprisen omfatter imskaffelsesprisen i.ndtil dlet tidspunkt, hvor aktivet er helt ferdiggjort til efterfolgende ibrugtagning. De enkelte aktiver afslaives - efter flrsregnskabslovens bestemmelser - linerert (liige store irlige belob) over en periode, vulrde,ret pi erktivets brugstid. Smianskaffelser under kr. 1i1.300 udgiftsfores i anskaffelses6ret. Efter varmeforsyningsloven skal alle aktiver afs.kives over en periode pa r uanset aktivets brugstid. Salg af varme, som udgot lang;t den vrsentligste del af nettoomsretningen, indreg;rres i resultatopgsrelsen, sifremt levering har flrndet sted inden udgangen af regnskabsfiret. l)er er llrr indregnet varmeforbrug firr augrlst og september beregnel; pa grunrllag af graddage. ' Tilgodehavendbr (hos forlbrugere m.fl.) indregnes til amortiseret (afdraget/afskrevet) kostpris, der sedvanligvis svarer til nlomirr.el (p6l'ydende) verdi. Der nedskrives til imodegielsa; af forventede tab pi debitorer. D er er foretaget t:t"r:,x,,.#n g (b ere gnin g/forde I ing) af. vi4lthonorarer, beregnede feriepenge m.m,. edtr-udg;ifter o servicea.:ftaler Leasingudgifter vedrsre.n<le bil er uilgiftsfort lsbende.

12 1n LL- Ved leasingaftalens udlsb pr. 1. fetrnrar 2011 har Rsdby Varrnevrerk,erhvervet bilen for den forud aftalte pris pfl kr (excl. moms). Hvile i sig selv tr2rincippet Ov er- o g under clrekninger. Selskabet er und.erlagt det serlige hvile-i-sitr;-selv-princip i henhold til vefrneforsyningsloven. Princippet medfsrer, at &iets over- eller underda:kning skal tilbagefores eller kan opkrreves hos forbrug.*" ved indregning i efterfolgendle &rs pris;er. Arets over- ell,er underda:kning indregnes derfor iom henholdsviil en omkostning eller en indtregt i resultatopgerelsen. Den akkumulerede over- eller underdekning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et rnel.lemvaerende med forbrugerne og indregnes i balancen under hensatte forpligtelser eller tilgorlehavender. Tidsmrssige forskelle i forbrugerbetalinger f"u".t.ringir i grunde, bygninger, produktionsanleg og andre anleg indreg.nes i varmeprisen i henhold til vaimeforsyningslovens regler om af'skrivninger og herrleggelser., o i er udtryk for forbrugernes finansiering af anlregsinvesterirnger. I brsrapporten indregrres afskrivrningerne over aktivernes forventede brugstid. Tidsmessige forskelle mellem indr:egning i varmeprisen og i lirsrapporten udtrykker siledes enten en udskudt eller fremskudt betalingj fra forbrugerne i forhold til den rr:gnskarbsmressige vardi, der - bortset fra areal-erhvervelse - vil udlignes over ticl. Forskellene indregnes i balance under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte lbrpligtelser. Efter selskabssk.ilttelovens $ 3, m.4, er Rodby Varmevrrk skilttefri.

13 Regnskab 2010t20t1 Regnskab 2009t20r0 Tidsmressige forskelle i forbrugerrbetalinger ,4CI7 Arets over-/underdarkming; G'7.1g : Aretsresultat _ t) Budgettal for rlr angirzet efter varrneforsyningslovens bestemmelser. Budget *) ujlt2012 ki revideret) Nettoomsetning i alt r rt A Produktionsomko stnin S)r 8.34t B Bruttoresultat 2,29L r Distributionsomko stnineer 990.4rs t.02l659 2, C Administrations omko stn.ine er D Andre driftindtregter E Andre driftudgifter s F G Renteudgifter og geb:gg: s H Hensat til tab pi debitor$r Ordinrert resulrtat r Ekstraordinere indtresterr 0 0 " Ekstraordinere udsiff:er A.rets resultat far irsresulerinper r Specifikation

14 ANL,EGSAKTil/ER Mat er i ell e anl e gs aktiv er R.egnskerb ti}i0l2ltli Regnskab t0 Grund os bvgninger t3 t I Produktionsanlrcg m.m. t.64i!.910 2,380.45t J Andre anlegsal,tiver 1.54[i K Sm&anskaffelser Materielle anlregsaktiver i alt 3.9A:]\.8t\ Specifikation OMS.$TNINGT:.AKTIVER Regnskab Regnskab Specifikation Varebeholdnirrger "20t0120r1 LaserbeholdnirrEer L Vrerdipapirer Andelsbevis. DIiF-edb a.m.b.a. 1.00c) Tilgodehavender Indest&ende i perngeinstitutter Andre tilgodehravender 95t).1" M Periodiserede fcrrsikringsprrmier L:2.6' Diverse periodi seringer 5,5.4' Beregnet varmeforbrug 0 606,574 Omsretningsaktiver i alt 2.31',2.5.+il ,184 KTIVER I AL 6,21,6,3'

15 PASSIVER Geldsforpligelser (kort- og langsigtede) I(egnskab Rep;nskab 20a9n0t0-15- Specifikation 20t0l20tl Egenkapital 0 0 KommuneKredit, 3,8 ji96 p.a ti KommuneKredit, variabel rente (svrab-rente 4,A4Yo p,a.) ,000 KommuneKredit, variahel rente :; Tidsmressige forskellellg1]! rugerbetal inger r.r24, N Overdeknine til indresnins i efterfizlsende 6rs oriser s o Kassekredit, Nordea,'yeriiabel rente 0 ', Arsafregning, forbrugqrne _ it Forudbetalte rateindbe!4lqger Momsafregning r42.68r Diverse kreditorer tt Anden greld (A-skat m.:m)_ Perio deafgrensnin gspo'{er r P Deposita 1s.813 t3,092 Geldsforplietelser i alt 6" :i ASSIVER I AL ;59.940

16 -16- Sp e c ifikation A, ne tt o o ms etning Regnskab Regnskab a)o9l2oro Budget 20rIl20r2 fui revideret) Fast bidrae 2,0t0,755 "2.r79,59s Forbruesbidrag 9,,03r, Abonnementsbidrag t r Periodiseret for bruesbidrag ,iEndrinser af ir'sopgorelser, forudgiende ir Nettoomsetninrpri alt r0, r1.340, Der er de forudg56ende 6r foretaget periodisering (beregning) af forbrugsbidlrag for august og september minedei. Efter omlagning af regnsncabsalet ophorer denne periodiisering. Den ved udgangen af regnskabs6ret 2009/2010 tilbagevrerende saldo indgar i nettoomsa:tningen fot 20l0l20IL Varmesalget uclgj orde i g MWn. og i 2009 li\01 0 2tZ'0116 ]VIWh. Hovedlednings lengden udgor 1 6,9 1 9 km og stiklledningslrenl;den L9,45 6 km' Specifikation B, produlrtions omkostninger Regnskalr 2010l20ll FLegnskab 2009t2010 '!l') Efter irsre1;nskabsloven kan cier ikke afskrives pi areal-erhvervelse. Efter varmeforsyningsloven allskrives kr' i og db efterfolgende 4 fu. **) Udgiftsfsres i anskaffelses6ret efter irsregns.kabslovens bestemrnelser. Efter varmeforsyningslovens bestemmerlser afskives belsbet over en 1i-6rig periode' ProduktionsonrLlkostningerne er i 20l0l20II aget primert gru:ndet periodevis produktion via olie. Der er ibudgettet for regnet mercl, at 1% af produllionen siker via olie. Budget 201u20r2 ki revideret) Produktion s , , Vedl seholdelse af produkti onsapparat rr Vedlieeholdelse af svrige anlreg m.m. 46.3(i Afskrivning, produktionsanlreg m,m i Afskrivning. askelagerbygning m.m t {<) Afskivnins. areal-erhvervelse Afskrivnins. vffrrktsi m.m. **) 72.42! s7 Ksb af el 363.6(; Driftsledelse t.r Awts. styring 5.z',,t Produktionsonr,kostninger i alt s I driftsledelse indgir 70% af de semlede personaleudgifter: op5719 af rle sannlede telefonudgifter. For kalenderir,:rne 20Il og2012 or der med EnergiNord indp;6et altaxe orn en fast pris p6levering af el, dog kun for den del der ikke ve,drsrer den sikaldte prioriterrede el,

17 -17 - S p e c ifi kat i o n C, di s tr ib'iut i o n s o mko s' t nin ge r Regnskab Regnskab n0 Budget 20tU20r2 kirevideret) Hoved t Afskrivning, hovedleclnlinger ' r'.) :\3s.25s 335, ,206 Afskivning, trykforogerstation, Vestergade Afskrivning, bil 10, Stikledninser n Brsnde MAlerudeifter Driftsledelse s Avri L Distributionsomkostni nser ri alt t *) Det angivne belsb er efter drsreg.nskabslovens bestommelser. Efter varmeforsynirrg,sl.oven er afbkrevetkr , hvorefter saldoen udgar lkr , som afskrives i 20 I I 20 )t21,. I er foretagert udrilkiftning af hovedventiler,og brarrrde. Defi.e arbejder er: planlagt fortsat i 20IIl 2012; men udskyrjes eventuelt til udfsrelse i forbindelse med ledningsrenovering er foretaget udsil<iftninp; af del af hovedle<lning i Srtadionalle. Asfaltering er foretaget efter 1, oktober Fra regnskabsfnet2009lltc er: afskri''rningsprofilen for hovedledlninger endret, siledes at den sidste del af afskrivningen er nogenlunde sammenfaldende med sidste afdrag p& lanet for samme. Der er i etableret trykforog,erstation i Vestergade. drrliegsudgifterne afsk.rrives over en 6-6rig periode. Afskrivnjing af lbil sker over 5 6r. Der har i regnskabshret' lun vreret I nytilslutning. I driftsledelse indgir 20'%' af de samlede personaleudgifter og 219 af de samlede tr:,lefonudgifter. Endvidere henhsrer udigifter til bil under driftsledelse. I budgettet for 20lll2(ll2 er :indeholdt kr, til renovering af hovedledning i Sondergade og kr til renover:ing af'stikledninger i samrne ornlride. Udgifteme til driftsledrelse er reduceret grundet reduktrion af del; tekniske personale i begyndelsen af 201t.

18 -18 S p e c ifi kat i o n D,,u dmini s tt' at i o ns o mko s tnin ger Regnskab 2010l20rt Regnskab z)09t20r0 Budget 20tIl20r2 ki revideret) Afslaivning. konlorinventar ]a Afskrivning, IT-anskaffelser t j) Bestvrelse s Msder og reprrsentation J) 9r6 t3.t Forbrugerinformation t ,000 Administration :i s2,5rr IT-udeifter R erri cinn t A dmini sfrationsrrdoifter i avrist r.t a -:-=:'=:-:-:-;L: - Tilskud til enereibespareiser r Administrations<lmkostninger i alt sr92.23" ,680 **) Urigiftsfsres i anskaffelsesiret r:fter Arsregnskabslovens bestemmelser. Efter varmefbrsyningslovens b,estemmelser af'skrives belslbet over en 1i-arig periode. I udgifterne til bestyrelse - for indgir formandshonorar nn.ed kr, 78"094' Formandshonoraret udgar 251% af forretningsfsrerlonnen. I belsbet vedrsrende administration indgflr inkassoomkostning;er og tab pfr fordringer, Der er i budgettet for in.,cregnet betydejtig portoforhojelse fla april Der udbetales telefongodtgorelse med kr. 500 pr. kvartal til al.te bestyrelsesmedlemmer. Fra 1. januar 2010 udgor fcrrmandens telefongodtgorek;e kr. L000 pr. kvzrtal. Lovgivningsmresisigt er varmev&rket pilagt at foretage energir&dgivning over for de enkelte forbrug"r.. D.*i forbrugerinformation',rurderes atvedrare ITYo af detteknisl:e prersonales arbejdstid' Belsbet er indehloldt under "forbrugerinformation". Som folge af p6jtagte energibespare,lser er i budgettet for p6"regne,t en betydelig udgiftsstigning. I samme budget er indreg:net omkostninger til srer.lig revision. af ernergibesparelser' Spe cffikation E, andr e dr iftindtre gter Regnskab 201A1201r Jl:gnskab 2909l20lo Budget 20tU2012 ki revideret) Udtredelsesgodtgsrelse 5,92'I 48,474 0 Rykkergebyrer Lukke- os sehlbflinasgebvref t Flvttesebvrer ,000 Skorstensudleinine Tilbe for rinse afksling 182,42t\ i Holebv-aftale. netto t2 0 Diverse driftindtester Andre driftindta:eter i alt 310, Udtredelsesgodtgorelse er indbetallt i forbindelse med nedrivn.ing af bygni.nger uden genopforelse.

19 -19- Grundet restance har riet o9s6 i ^1vreret nsclvendigt a1 afbryde varmeforsyningen til en del }.:*q:t' Hovedparten af',cisse har - efter betaling af resianqen - ffiet genabner for fiernvarmeforsyrungen. Tilleg for ringe afkoli:ng blev fra [. august 2010 forctrget fra200 c, ti. 220 c. og afkolingstillregget samtidig fordoblet. Det var lbrventet, ai.n ny tilbudt serviceordning ville medfsre, at indtagten i kun ville blive foroget lidt; men er bltevet fbrdoblet. Fra 1. september 20Il ert aftolingsglrenset forhojet t\l 230 C.; rnen de,t er bestyrelsens h6b, at de forbrugere, der er blevet plilagt tillaeg ibr ringe afkoiing, vil overveje de af VVS-insrtallatsrer foreslaede forbedringer af anl eg iene lhos de enkelte forlbrufere. Hvis clet ske.r, forventes indtegteme for ringe afkolingi2}iiltl.aiz a;t blive reduceret i forhj,j,rrl20t0/:.20n. Aftalen med Holeby Fiernvarme er iennulleret og alle rnodtagne belshr tilbagebeta lt i DpecutKonon f, andre drqltudgijter Drurag, ul Dnerglulsvnet \UID('I % Ifu.$el vedrorende kun;t G*rd* ryrrr lr,trltrylls gedvr nrrure ufuluclgllter I al.t Regnpkab uj0t23j! Regnskerb 2009t20.t0 Budget 20nt2012 (ei revideret) t ,905 15, s2 3L.3i ; : s l Sp e c ifi kat i o n G, r e nte indt rn gt,i - - r4.191 Der er i ekstraordinart sket udbetaling af rentegodtgorense fra Kommunelkedit. Sp e c ifikati o n H, r ent eucl gi/t i r: o g ge b;vr e r Aqlagslin, ledningsudvictehe 11:5.589 Renteudgifter og gebyrer i ali Finansiering af askelage:rtrygning sker delvist via kasse.kredit. Der er foretaget periodisering erf renteudgifter.

20 .ta Oversigt (opgiorri efter varmefors5rningsloven) over anlregsa.ktiver (bortset fra smianskaffelser) ferdiggiort i 1985 og senere Anleg Anlregsaktiver fa:rdiggjortfor 1985 er ikke medtaget' Sm6anskaffelser er ikke medtaget Frerdiggssrelsesfo Arrlregstrelerb Bogfort Ultimosaldo Halmvarmevrerk 1985 (i.1xi Oliekedeludskiftrrins t Ledninssudvidelse. Rinssebsllevei rn"fl t91 it.01t5,466 0 Ledninssudvidelse. Sedinsevei (syd) t9901r9t91 ".1216,919 0 Ledningsudvidelsie, Sedingevej m.fl. 1990lr9t9r tl.r:\ Ledningsudvidelsie, Mollevenget m fl ' r991 :t Ledningsudvidelse, Birkevej m.fl. t992 tz.9:r Ledninesudvidek;e, Willersvei m.fl. t993 tz,2:\ Halmkedel nr. 2 I995lr9t96 0 '+:2ti6,440 Ledninssudvidelse, Egevei m.fl Flytnine af olievtr:rk m.m , Nyt produktionsa.nlreg m.m. 20i04 I t Askelagerbygning m.m , Areal-erhvervelse 2009' Trykfors gerstatio n, Vestergade 2011 l, " t Pumpeisolering. verket 20t1 :55,963 s5.963 Brsndisolering 2011 ' I alt 4'..2.21)4.44t 2.6s3.Irs Rsdbv. den 14. november 2011 == -- F'irnn Krirstiansen Fcrretningsforer

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte.

Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte. Deloitte Deloitte Sbba'iorisset R viirep rtsseh b CVR-nr. 33 96 35 56 City Tolver, Varkmestergade 2 8 Aarhus C Telefon 89414141 Telelax 89414243 www-deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Ganløse Vandværk A.m.b.a

Ganløse Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken 70, Ganløse, 3660 Stenløse. SE. nr. 35 42 88 60 Ganløse marts 2015 Ganløse Vandværk A.m.b.a Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2014 Vandværkets første

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310 IOIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Torvegade 1 845 Hammel Telefon 86 96 91 Telefax 86 96 96 5 CVRnr. 76 48 73 16 wwwkvistjensen.dk hammel@kvistjensen. dk Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14, 3390 Hundested CVR-nr. 32 72 03 15 Årsrapport for 2013/14 49. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. oktober 2014... dirigent

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ott Partner RevisionVest as

ott Partner RevisionVest as -3'}} ott Partner RevisionVest as -o{- Ribe Amts Vognmandsforening Nsrremarken I, Skovlund 6823 Ansager CVR-nummer: 21 63 23 92 HALT/ARSREGNSKAB 1. januar 213 til 3. juni 213 Partner Revision Vest as.

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev l@l Revision Fyn Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev SE-nr. 2128518 Arsrapport 1.1.21-31.12.21 Revisioir F),rr l-onrnrerlrp st. r{l(listrci'..t revr';ic;nsanpartsselskab Andelsselskabet

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

QuR.ros ' I. CVR-nr. 4152 4l ll. Årsrapport. Løsning Fjernvarme a.m.b.a. Dirigent. 1. april2008-31. marts 2009

QuR.ros ' I. CVR-nr. 4152 4l ll. Årsrapport. Løsning Fjernvarme a.m.b.a. Dirigent. 1. april2008-31. marts 2009 QuR.ros Løsning Fjernvarme a.m.b.a. CVR-nr. 4152 4l ll Årsrapport 1. april28-31. marts 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. juni 29. ' I Dirigent Holmboes

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere