$\"\*=: pi selskabets ordinere generalforsamling 4. REGNSKABSAR. ARsRlPPonr. Arsrapportrirn er fremlagt og godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$\"\*=: pi selskabets ordinere generalforsamling 4. REGNSKABSAR. ARsRlPPonr. Arsrapportrirn er fremlagt og godkendt"

Transkript

1 Ttf: dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnehotmen 29 DK-1561 Ksbenhavn V CVR-nr UDSHOLT VANDV,4RK A.M. B.A. ARsRlPPonr REGNSKABSAR Arsrapportrirn er fremlagt og godkendt pi selskabets ordinere generalforsamling den\ t 214 $\"\*=:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Setska bsoptysnin ger.. Pitegninger Ledetsespitegning..... Den uafhengige revisors erklaringer, Ledelsesberetning Ledetsesberetning..,... Arsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis,., Resuttatopgorelse.,... Batance... Noter.., BDO Statsautoriser t revlslonraktieselskab, en dan3kejet revlston5' og r;iglmlngtvlrksomhed, er medlm af BDO Intemntlonal Llmlted ' et UK'basere! setskeb med 6a;;;ii;lf"l*.os ;n Jet ardet tntemat{onate -BDO netv.rrk be:ti nde al uafhenslge medtemsfimar r,

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Udshott Vandvaerk A. m. b.a. Udshottvej Grasted CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 21 Hjemsted: Grasted Regnskabsir: 1, januar december Bestyrelse Per Roswalt, formand Peter Godfredsen Kim Ktemmensen Thomas Stot Anette Stesvig Revision BDO Statsautoriseret revis'ionsaktiesetskab Havneholmen Kobenhavn V

4 LEDELSES F'ATEGNING Bestyretsen har dags dato behandtet og godkendt irsrapporten for 1. januar december 213 for Udshott Varrdverk A.m. b,a. Arsrapporten er af Iagt i overensstemmetse med Arsregnskabstoven, vedtmgterne samt vandforsyningstoven. Det er vores opfattetse, at Arsregnskabet giver et retvjsende bittede af setskabets aktiver, passiver og finansiette stitting pr. 31. december 213 samt af resuttatet af setskabets aktivieteter for regnskabsiret 1. januar - "i1. december 213, Ledetsesberetningen indeholder efter vores opfattetse en retvjsende redegoretse for de forhotd ledetsesberetningen omhandter. Arsrapporten indstittes tit generatforsamtingens godkendetse. Grmsted, dq:n 3. aprit 214 BestyreIse Per Roswatt Formand Peter Godfredsen Thomas Stol: Anette Stesvig

5 B DEN UAFHANGIGE REVISORS ERKLARING Til andelshaverne i Udsholt Vandverk A.m.b.a' PATEGNING PA ARSREGNSKABET Vi har revideret irsregnskabet for Udshott Vandverk A.m.b,a. for regnskabsiret 1. januar - 3't. december 213, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resuttatopgoretse) batance og noter' Arsregnskabet udarbejdes efter Arsregnskabsloven, vedtegterne og vandforsyningstoven. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Ledelsen har ansvaret fo Arsregnskab, der 'ede i overens' ttlr..tt. med irsregn rne og vandfors har endvidere ansvaret for den jnterne anser nodvendig sregnskab uden v;esenttig fejtinformation, uanset om denne skytdes besvigetser elter fejt. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konktusion om Arsregnskabet pa grundtag af vores revision. Vi har udfort vores revision i overensstemmetse med internation;te standarder om revision og ydertigere krav ifotge dansk revisortovgivning, Dette kraver, at vi overhotder etiske krav samt ptanlegger og udforer iuuiiion"n ior it-opna 6oj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesenttig fejlinformation, En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for betab og optysninger i irsregnskabet. De vafgte revisionshandl,inger af-hanger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vesentlig fu:liiiormation aitruenikabet, uaiset om denne skytdes besvigetser etter fejt' Ved risikovurderingen overuejer revisor i lse af et irsregnskab, dter giver ef retvisende r' der er passende efter omstendighederne, uf virksomhedens interne t(ontrol' En revi af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs prasentation af irsregnskabet. Det er vores opfattetse, at det opniede revisionsbevis er tilstrakketigt og egnet som grundtag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet antedning tit forbehotd' Konklusion Det er vores opfattetse, at irsregnskabet giver et retvisende bitl'ede af selskabets aktiver, passiver og finansiette stitting pr. ri. decemser 213 samt af resuttatet af setskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 31: ' december ZO13 i overensstemmetse med Errsregnskabsloven, vedtagterne og vandforsyningstoven.

6 DEN UAFHANGIGE REVISORS ERKLARING UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhotd tit irsregnskabstoven gennemlast ledetsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handtinger i tittag tit den udforte revision af irsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at opl,ys]ningerne il.detsesberetningen er i overensstemmelse med irsregnskabet. Kobenhavn, den 3, aprit 214 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor

7 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Selskabets vasentligste aktiviteter er at drive vandforsyningsanlag samt at distribuere vand til verkets forbrugere. Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold Arets resuttat anses for titfredsstittende. Sarlige risici Skattemassige indgan gsverdier: I forbindetse med opgsretsen af den skatteptigtige indkomst er der som skattemessige indgangsverdier brugt de verdier, dei er opgjort i forbindetse med indberetningen af pris' og levetidskatatoget. Der er pt, tovgivningsmaessigt ikki taget stitting ti[, hvordan de skattemassige vardier skal opgores, hvorfor der kan ske markante endringer af de skattemassige indgangsvardier og dermed af de skattemassige afskrivninger. Betydningsfulde hendelser, indtruffet efter regnskabsf,rets afslutning Der er ikke efter regnska'bsirets afstutning indtruffet begivenheder af vasenttig betydning for selskabets fi nansiette stitting.

8 ANVENDT REGN SKABSPMKSIS Arsrapporten for Udshott Vandvark A,m.b.a, for 213 er aftagt i overensstemmetse med den danske irsregnskabstovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsktasse B. Arsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste 6r' Generelt om indregning eller miling I resuttatopgorelsen indregnes indtagter i takt med, reguleringer af finansielte aktiver og forpligtetser. I omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger' Aktiver indregnes i batancen, nir det er sandsyntigt, setskabet, og aktivets vardi kan mates patidetigt. at de indtjenes, herunder indregnes vardi' resuttatopgorelsen indregnes tigetedes atte at fremtidige okonomiske fordele vit titftyde Forpligtetser indregnes i balancen, nar det er sandsyntigt, at fremtidige okonomiske fordete vit fragir setskabet, og forptigtetsens vardi kan mirtes patidetigt' Ved forste indregning mates aktiver og forptigtetser tit kostpris. Efterfotgende mates aktiver og forptigtelser som beskrevet for hver enkett regnskabspost nedenfor, Visse finansietle aktiver og forptigtetser miles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente ovlr tobetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindetig kostpris med fradrag af eventuette afdrag samt titteg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forsketten mettem kostpris og nominelt betob' Ved indregning etter miting tages hensyn tii forudsigetige lab og risici, der fremkommer inden irsrapport6n uitegg"t, og ro-m bel etter afkrafter f crhotd, der eksisterede pi batancedagen' Den regnskabsmessige verdi af materiette anlegsaktiver gennemgis Artigt -for_at.afgore, om der er indikation af verdiforringetse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilf6tdet, foretages nedskrivning tit den lavere genindvindingsve rdi. RESULTATOPGORELSEN Nettoomsetning I resuttatopgorelsen indregnes arets indteegter i henhotd til forbrugsregnskabet samt tilstutningsafgifter vedrsrende-tilstuttede eje-ndomme, Nettoomseetning indregnes eksktusiv moms og afgifter, Omkostninger Omkostning;r indehotder omkostninger i forbindetse med vandindvinding, reparation og vedtigehotdetse, anlaegsudgifter, lonninger og administration m'm' Finansielle indtagter og omkostninger Finansietfe indtegter 5g omkostninger indeholder renteindtagter og -omkostninger. Fjnansietle indtegter og omkostning"l, indr"gnes i resultatopgoretsen med de betob, der vedrorer regnskabsiret.

9 B ANVENDT REGNSKABSPMKSIS Skat Arets skat, som bestir af irets aktuette skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den det, der kan henfores tit Arets resultat, og direkte pi egenkapitalen med den det, der kan henfores tii posteringer direkte pa egenkapitalen. I forbindetse med opgoretsen af selskabets skatteptigtige indkomst er der som skattemessige indgangsverdier brugt de vardier, der er opgjort i forbindelse med indberetningen af pris" og levetids' katlloe=et. Der er pt, tovgivningsmassigt ikke taget stitting ti[, hvordan de skattemessige veerdier skal opgotel, hvorfor der kan ske markante endringer af de skattemessige indgangsvardier og dermed af de skattemaessi ge afskrivninger. BALANCEN Materiel [e an lagsaktiver CrunOe er milt t'il t<r. ao pr. mz med udgangspunkt i det tingtyste antai m2. Der er opniet endelig aftate med Gribskov Kommunen og vardien har ikke eendret sig. Der afskrives ikke pir grunde. produktionsanlag, distributionsanlag og fettes funktionsanleg udgores af bygninger, ledninger, pumper og boringer samt nsdvendig6 miskiner. Verdiansettelsen er sket under hensyntagen tit en vurdering lf Aen driftsokonomiske dagsverdi af aktiverne baseret pi en forventning om den fremtidige driftsokonomi. Materiette antegsaktivlr er nedskre ret til genindvindingsverdi, safremt denne er lavere end den skonnede kostpris. I forbindetse med opgoretsen af anlegsaktiverne tii overtagetsesbatancen er der for flere aktivgrupper anvendt anstfrede ge-nanskaffetsespriser. Der kan som fotge af fortotkningen af Vandsektortoven ske regutering af de anslaede genanskaffetsespriser. Den ovenfor opgjorte anskaffetsessum fradrages akkumuterede afskrivninger. Der afskrives ikke pi grunde. Anskaffetser efter 1. januar 21 mites tit kostpris med fradrag af akkumuterede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffetsesprisen samt omkostninger direkte titknyttet anskaffelsen indtit det tidspunkt, hvor aktivet er klar tit at btive taget i brug. Der foretages [ineere afskrivninger baseret pi fotgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restvirrdi. Afskrivningsgrundtaget er kostpris med fradrag af forventet restverdi efter afsluttet brugstid. Produktionsanteg,.. DistributionsantCg... Falles funktionsanteg,...,.' Brugstld 1-75 ir 1'75 Ar 5'1 Ar Restvardl Fortieneste e[er tab ved afhrndelse af materiette anlagsaktiver opgores som.forskelten mettem satgipris med fradrag af satgsomkostninger og den regnikabsmassige verdi p6 satgstidspunktet' Fortjeneste etter tab indregnes i resuttatopgoretsen under afskrivninger, Tilgodehavender iiig"j"n"""rder miles tii amortiseret kostpris. Verdien reduceres med nedskrivning til imodegaetse af forventede tab. do/ w/o % %

10 ANVENDT REGNSKABSPMKSIS Skyldie skat og udskudt skat Akiuetie skatteforptigtelser og titgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af irrets skatteptigtige lndkomst reguteret for skat af tidtigere irs skatteptigtige indkomster samt for beta lte acontoskatter. Udskudt skat males af midtertidige forskette metlem regnskabsmessig og skattemassig vardi af aktiver og forptigtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteverdien af fremforsetsberettiget skattemeessigt underskud, mites tit den verdi, hvortit aktivet forventes at kunne reatiseres, enten ved udtigning i skat af fremtidig indtjening, etler ved modregning i udskudte skatteforptigtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat mates pi grundtag af de skatteregter og skattesatser, der med balancedagens tovgivning vil vare gatdende,'niiden uiskudte skat forvertei udtost som aktuet skat' For indevarende fir er anvendt en skattesats pir 25it, Galdsforpligtetser Gatd i ovrigi er mett tit amortiseret kostpris svarende tii nominel vardi.

11 B 1 RESULTATOPGORELSE 1. JANUAR. 31. DECEMBER Note 21 3 Kr. 212 tkr. NETTOOMS.4TNING Variabte udgifter...,.. Reparation og vedtigehotdetse m. m. Personateomkostninger BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger,... DRIFTSRESULTAT... Andre finansietle indtegter...,,... Andre finansielle omkostninger... RESULTAT FOR SKAT ,72.2-1, , , , , , O Skat af irets resuttat.,...,... ARerS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING overfort resuttat... I ALT,

12 B 11 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note 213 kr, 212 tkr. Grunde,,.,... Produktionsanteg...,.. Distri butionsanlaeg.. Fettes funktionsantag.,.. Materielle anlagsaktiver...,...,... ANLAGSAKTIVER..., , " , , Titgodehavender fra satg.,.. Moms.,... Andre ti [godehavender.. Tilgodehavender,..., Likvide behotdninger,.,...,..., OMS. TNINGSAKTIVER.. AKTIVER , , , ,167 PASSIVER Egenkapital,. Regutering primo... Overfort overskud.. EGENKAP]TAL...,.,... Gatd tit pengeinstitutter.,...,... Leverandorer af varer og tjenesteydetser,..... Mettemregning, Gribskov Kommune, Anden gatd,,.. Kortfristede geldsforpligtelser... G. LDSFORPLIGTELSER. PASS VER I ,461 15, s , , Hensattelse til udskudt skat

13 B 12 NOTER 21 3 kr, 212 tkr. Note Personaleomkostninger Lonninger og gager... Rirdighedsvagter..., Korse[sgodtgoretse... Regulering feriepengeforptigtetse... Pension,...,.. Regulering af pension tidtigere 4r..,..., Andre omkostninger til social sikring...,, Overfsrt tit antegsaktiver,, s Materielle an legsaktiver Grunde Produktions' anleeg Distributlonsanleg Falles funktionsanleg Kostpris 1. januar Titgang Afgang. Kostpris 31. december , 1.112, ,e51 12,683, Afskrivninger 1. januar , Arets afskrivninger Afskrivninger 31. december 213, , Regnskabsmessig vardi 31. december , Grundverdi 1. oktober 212,.,, 1.18,5 Egenkapital Egenkapital Overfsrt overskud I att Egenkapital. 1, januar Forstag tii irets resultatdisponering Regutering tit egenkapitai primo , , Egenkapital 31. december 213.'.' ,

14 13 NOTER Note Hensattelse til udskudt skat Udskudt skat bestfir af 25% udskudt skat af skattemessige merafskrivninger og vedrorer materielle antegsaktiver og skattemessigt underskud. 4 I forbindelse med opgoretsen af setskabets skatteptigtige indkomst er der som skattemassige indgangsvardier brugt de verdier, der er opgjort i forbindelse med indberetningen af pris' og levetidskataloget. Der er pt. lovgivningsmessigt ikke taget stitting ti[, hvordan de skattemessige vrerdier skal opgores, hvorfor der kan ske markante andringer af de skattemessige indgangsvardier og dermed af de skattemassige afskrivninger. Som fotge heraf er der ikke hensat tit udskudt skat, der pr. 31. december 213 udgjorde tkr. 24.

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere