Revisionsfirmoet Jon Honsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsfirmoet Jon Honsen"

Transkript

1 Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr infop ih-revision.dk www. ih'revision.dk Teleion 43 qq q2 92 Telefox q7 8

2 Indholdsforteenelse Side Ledelsens erklæring Revisionspåtegmng Regnskabsprincipper 5 Resultatopgørelse for perioden 1/1-3lll2 214 Balance pr.3llvzav Specifikationer

3 Ledelsens erklæring Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 214. Vi indstiller årsregnskabet til repræsentatskabets godkendelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 214. Taastrup den 9. april 215 Bestyrelsen: å <.ø1*- Lars Trondhjem formand d ' A".r_---_- Kim Jensen

4 Revisionspåtesning afgivet af Institutionens ualhænsise revisorer Vi har revideret arsregnskabet for Den seivejende Institution Lerderg-Centret for regnskabsåret 1. januar december 214, der omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer. Årsregnskabet aflægges i det omfang, det er muligt, efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet lnstitutionens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. lnstitutionens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisoriovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejiinformation. En revision omt'atter udtbrelse af revisionshandlinger tbr at opnå revisionsbevis tbr beløb og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne s ldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevante for Institutionens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandiinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Den selvejende Institution Lerbj erg-centret Revisionspåtegning afgivet af Institutionens uafhængige revisorer. fortsat Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af lnstitutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2AI4 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Taastrup, den 9. april215 Revisionsfirmaet Jan Hansen Statsautoriseret revisionsaktieselskab

6 Regnskabsprincipper Årsregnskabet er i lighed med tidligere år aflagt efter følgende regnskabsprincipper, som i det omfang det er muligt, er tilnærmet bestemmelserne i arsregnskabsloven: 212 og tidligere år er indtægter vedrørende lejers forbrug af ei, gas og vand taget til indtægt på tidspunktet for endelig afregning med lejer. Den endelige afregning er typisk foretaget på tidspuntctet for tilbagebetaling af indbetalt depositum. Denne afregning er i visse tilfælde gennemført i regnskabsåret efter udlejningstidspunktet, hvilket medfører fejlagtig periodisering af indtægter. Centeret har derfor fra og med 213 ændret praksis for bogføring af forbrugsindtægler vedrørende el, gas og vand sålledes, at indtægterne fremover indtægtsføres umiddelbart efter udlejningsperioden, dvs. på tidspunktet hvor opgørelse af endelig afregning foretages. Dette sikrer korrekt periodisering af indtægter. Eventueile s ldige deposita optages som gæld. Det er efter aflæggelse af regnskabet for 212 opdaget, at renter for 2. halvar 212 fejlagligt var bogført under prioritetsgæld, og ikke som renteudgift. Det er desuden konstateret, at tilgodehavender pr. 31. december 212 bwde være nedskrevet ti1 Begge forhold er korrigeret over egenkapitalen pr. 31. december 213. Generelt om indregnins oe måling: Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsaret. Materielle anlægsaktiver: Ejendommen optages til den kontante ejendomsvurdering. Øvrige materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris, og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afsl«ivninger over den forventede brugstid, baseret på en vurdering af aktivemes forventede brugstider. Tilsodehavender: Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. I Værdipapirer: Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, som er optaget til dagsværdi. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

7 Resultatopeørelse for perioden 1/1-3I-l Indtægter: Lejeindtregt Salg af gas Salg af el Saig af vand Rengøring Erstatninger Note t t3 k Rabatter Indtæeter i alt Kapacitetsomkostnin ger: Lønninger Centrets drift Admini stratio nsomko stninger Kanacitetsomkostninger i alt r s Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter t4t.758 t t s.93 -tt Årets resultat Der foreslåes disponeret således: Overført til kapitalkonto

8 e Institution Lerbi Biila;nce pr.3lll Aktiver: Anlægsaktiver: Ejendom Driftsmidler Anlægsaktiver i alt Note Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: Debitorer Likvide midler og værdipapirer: Kassebeholdning Jyske Bank Danske Bank Obligationer Bankindestående og værdipapirer, Laugsudvalget Omsætningsaktiver i alt s7 63s.29 s æ Aktiver i alt

9 Balance pr.31/ fortsat Passiver: Esenkapital: Egenkapital primo Spejderlauget, resultat for 214 I 213 Henlæggelse Grønne Grupper, indtægtsført Primokorrektion, renter prioritetsgæld 2 L2 Primokorrektion, nedskrivning af tilgodehavender Årets resultat Eeenkapital i alt 2r t r-347.5t s4-7.96s t7 Gæld: Prioritetsgæ1d S ldige omkostninger Forudbetalinger (deposita og leje) GæId i alt Passiver i alt

10 Snecilikationer L. Centrets drift: Reparation og vedligeholdelse Småinventar, reparationer af maskiner Rengøringsmidler Bålplads, brænde El og gas Forsikringer Vandafgift Fremmed hjælp Brændstof og olie Renovation, renhold t , Administrationsomkostninser: Kontorhold Møder Kørsel Telefon, internet Repræsentation Diverse gebyrer Revision Revision, ekstraopgaver r s t t Finansielleindtæster: Renter Kursregulering og renteindtægter obligationer Finansielleudsifter: Kursregulering af obligationer Prioritetsrenter 18 1s s

11 Specifikationer 5. Driftsmidler: Driftsmidler, primo Tilgang Afgang Afskrivninger 2t Bankindestående os værdinapirer. Laussudvalqet: Bankindestående: Danske Bank, konto Værdipapirsdepot : Realkredit Danmark, 2yo - 2A15, nom Midlerne kan kun disponeres af Laugsudvalget r s Speiderlauset. resultat: Renteindtægler obligationer Renteindtægter bank Omko stninger Laugsaft en Ulve-juniordag Støtte til Taastrup Gruppe Støtte Shelter - distriictet Støtte Vigar Gruppe - Hvidovre Kontorudgifter og gebyrer Kursregulering af obligationer Diverse r r

12 Snecifikationer 8. Skvldieeomkostnineer Indeholdt A-skat og AM bidrag S ldig ATP S ldige feriepenge Afsat honorar til revisor EI Bygma Renovation Snerydning S ldige deposita 9. Eventualposter Centret har ingen eventualposter. 2t s t s æ.q12-1. Pantsætnineer os sikkerhedsstillelser Centret har udstedt ejerpantebrev med hovedstol på 635. i ejendommen beliggende Lerbjergvej 25, 433 Hvalsø, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 214 udgør V'r Herudover har centret til sikkerhed for gæld til staten, som pr. 31. december 214 udgør 398., givet pant i ovenstående ejendom. Pantets hovedstol udgør Centret har ikke herudover foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 11

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere