Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013"

Transkript

1 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013

2 Indhold side 1.1 Indledning Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation Forvaltnings Klassifikation, indhold Implementering Kontakt Deltagere i udviklingen Redaktionsgruppe Kilder 9 Bilag 1 Ændringer i version Bilag 2 Ændringer i version

3 1.1 Indledning Forvaltnings Klassifikation er udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation erstatter SfB Bygningsdelstavle, som i en årrække har været den gængse standard for klassifikation af bygningsdele i den danske byggesektor. Forvaltnings Klassifikation er udarbejdet af Landsbyggefonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening. I forbindelse med Forvaltnings Klassifikation er der udarbejdet en ny kontoplan for konto 115 og 116 i det almene byggeri. En kontoplan, som muliggør en rationel og præcis kontering, der tilgodeser ønsket om at anvende kontoplanen som et effektivt analyse- og styringsværktøj. Den nye kontoplan afspejler ikke som den gamle kontoplan bygningsdelstavlen, men grupperer i stedet aktiviteterne efter deres tilhørsforhold til klimaskærm, boliger, tekniske anlæg m.v. Udviklingen af Forvaltnings Klassifikation er begrundet i, at Dansk Bygge Klassifikation (DBK 2006) udviklet som led i Erhvervs- og Byggestyrelsens indsatsområde Det Digitale Byggeri ikke blev fundet operationel i ejendomsforvaltning. DBK 2006 er i 2011 endelig opgivet og en nye klassifikation til erstatning for denne, Cuneco Classification System (CCS) er under udvikling. Version 2.2 af Forvaltnings Klassifikation er en bearbejdning af version 2.1 fra oktober Bearbejdningen omfatter ikke ændringer i kontoplanen, men nogle få nye bygningsdele er tilføjet. Det er pergola under konstruktion i terræn, hjælpemidler under inventar i bygning samt opsamling under afløb i terræn. Opfyld under konstruktion i terræn er ændret til jord. Drivmidler er tilføjet under materiel. Endvidere er der rettet en fejl i hefte 8, bilag 3 og 4, hvor inventar i bolig fejlagtigt var placeret på konto 32 og ikke på konto 31. Endelig er der småjusteringer i bestanddele. 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation? Med Forvaltnings Klassifikation kan man som hidtil med sin SfB Bygningsdelstavle holde orden på sine bygningsdele. Det bliver faktisk lidt nemmere, bl.a. fordi bygningsdele i terræn og bygningsdele i bygning nu er klart adskilt. Det bliver også nemmere at holde styr på bygningsdelenes egenskaber, fordi 3

4 klassifikationen omfatter en systematik for beskrivelse af egenskabsdata. Den væsentligste nyskabelse ved Forvaltnings Klassifikation er dog, at den omfatter den samlede systematik, som er nødvendig, når man bevæger sig fra den traditionelle dokumentbaserede verden, hvor samme information ofte findes flere steder og i flere varianter, og over i en moderne digital web-baseret verden, hvor den enkelte information kun findes og opdateres ét sted, og hvorfra den er tilgængelig for alle. Forvaltnings Klassifikation er således andet og mere end en bygningsdelstavle. Det er en klassifikation, som tilgodeser ønsket om systematisk håndtering af alle aktuelle objekttyper (bebyggelser, afdelinger, bygninger, rum, bygningsdele m.v.). Endelig sikrer Forvaltnings Klassifikation en ensartet terminologi og begrebsdannelse. Begrebsmodel for Forvaltnings Klassifikation: Genstanden - objektet Ressourcer Aktivitet / proces Resultat / tilstand Planlægning af aktivitet Vurdering af tilstand Begrebsmodellen viser en repeterende proces, hvor ressourcer indgår i aktiviteter, der fører til resultater. 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold Forvaltnings Klassifikation er et samlet klassifikationssystem udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. 4

5 Med fokus på bl.a. totaløkonomi går udviklingen i retning af, at planlægning af ejendomsforvaltning indgår som en integreret del af fremtidige byggesager. Det er her op til byggesagens parter at vurdere, om Forvaltnings Klassifikation med fordel kan anvendes til andet og mere end forvaltning. Forvaltnings Klassifikation omfatter i alt 9 hefter med følgende indhold: 1. Vejledning (dette hefte) Omfatter en samlet indgang til hele materialet. 2. Ressourcer og processer For ressourcer omfatter heftet en tavle for materiel. For processer omfatter heftet tavler for Organisationsmodeller samt typer af virksomheder, fag og faglig ekspertise. 3. Form og anvendelse Omfatter tavler for bebyggelse og bygninger efter form. Desuden en række generelle anvendelseskategorier samt endelig en tabel over rum efter anvendelse. Struktur for bygningsdele med hovedopdeling i terræn og bygning. 4. Metode til styring af vedligehold Omfatter en samlet systematik for tilstandsregistrering og -analyse. Der er i udarbejdelsen hentet god inspiration fra Norsk Standard (NS3424). 5

6 5. Bygningsdelstavle Omfatter foruden bygningsdelstavlen tillige en tavle, hvor bestanddele (komponenter) er tilføjet. Bygningsdelstavlen er udformet som en klassifikation på ét niveau. Herved tilgodeses brugernes behov for en enkel håndtering af aktiviteter på bygningsdele i det eksisterende byggeri. 6. Egenskabsdata Omfatter en beskrivelse af konkrete egenskabsdata for de enkelte objektklasser. For bygningsdele omfatter heftet tillige et forslag til en overordnet og mere omfattende systematik. Kontoplanen er, som farverne viser, opdelt i 6 hovedgrupper. 7. Mappingtabel, bygningsdele Omfatter dels en mappingtabel for bygningsdele fra SfB til Forvaltnings Klassifikation, dels en mappingtabel fra den nuværende konto 115 og 116 (anvendt som bygningsdelstavle i det almene byggeri) til Forvaltnings Klassifikation. 8. Kontoplan 115 og 116 Omfatter foruden kontoplanen tillige en matrix, som viser sammenhængen mellem kontoplan og bygningsdelstavle. Endelig indeholder heftet en mappingtabel fra eksisterende til ny kontoplan. 6

7 9. Begrebskatalog Omfatter godt 200 begreber med tilhørende forklaringer samt henvisninger. 1.4 Implementering Implementering af Forvaltnings Klassifikation handler også om organisation, læring og virksomhedskultur. På et overordnet niveau er implementeringen af Forvaltnings Klassifikation først og fremmest betinget af, at udbyderne af de aktuelle IT-systemer indarbejder klassifikationen i systemerne. Implementeringen er tillige betinget af, at der tilvejebringes hjælpeværktøjer, som gør den udarbejdede mappingtabel fra SfB Bygningsdelstavle praktisk operationel. En ny dagligdag med IKT hvad handler det om? Læring Organisation Virksomhedskultur Resultat Hardware Aktiviteter / funktioner IT-systemer Integration mellem IT-systemer Datagrundlag / -struktur For den enkelte ejendomsforvaltning bør implementeringen i første fase betragtes som en ledelsesopgave. Det er ledelsen, som skal sætte dagsordenen i relation til både læringsproces, tid og ressourcer. Sagt på en anden måde kan processen trække ud i det uendelige, hvis det ikke er legaliseret, at opgaven prioriteres på lige fod med øvrige opgaver i organisationen. 7

8 For forvaltninger inden for det almene byggeri er situationen speciel, fordi overgangen til Forvaltnings Klassifikation og nye kontoplaner for konto 115 og 116 skal indtænkes som en helhed. Det er således i al væsentlighed ikrafttrædelsestidspunktet for de nye kontoplaner, som er bestemmende for implementeringen. 1.5 Kontakt Den foreliggende version 2.2 af Forvaltnings Klassifikation vil løbende have behov for justeringer og tilføjelser. For at sikre, at materialet fastholdes i sin standardiserede form, er det derfor vigtigt, at ingen på egen hånd foretager tilføjelser eller rettelser. Til gengæld opfordres alle brugere til at melde fejl, mangler og ønsker til Landsbyggefonden, att. Finn Lykkegaard Madsen, som vil sikre en hurtig behandling i redaktionsgruppen. 1.6 Deltagere i udviklingen Følgende organisationer og personer har deltaget i arbejdet med udvikling af Forvaltnings Klassifikation: Projektgruppe: Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden (projektleder) Ejvind Alf Jensen, Manual New (faglig sekretær) Torben Trampe, KAB Jannik Egelund, KL Peter Hauch, Gentofte Kommune Arbejdsgrupper: Jan Karlshøj, Rambøll Stig Brinch, NIRAS Per Anker Jensen, DTU Kaj A. Jørgensen, Aalborg Universitet Torsten Alf Jensen Käte Thorsen, Landsbyggefonden Torben Trampe, KAB Peter Hauch, Gentofte Kommune Ejvind Alf Jensen, Manual New Brugergrupper, almene: Leif Bertelsen, Boligselskabet Viborg Torben Trampe, KAB Jan Søby, KAB Adam Vangtorp, AKB Bjarne Baun Madsen, SALUS Vagn Reggelsen, SALUS 8

9 Jeanette P. T. Schüler, FSB Bolig Finn Muus, Boligselskabet Fredericia Michael Tonsberg, Boligselskabet Fredericia Brugergruppe, kommuner: Køge Kommune Frederikshavn Kommune Gentofte Kommune Frederiksberg Kommune Odense Kommune Københavns Ejendomme IT-udbydere: Byggeweb Rambøll Harmuth & Nørgaard COWI Scancad Data Inform Unik System Design ICE Consult Følgegruppe: Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg 1.7 Redaktionsgruppe Landsbyggefonden varetager det nødvendige vedligehold og opdatering af Forvaltnings Klassifikation. Redaktionsgruppen består aktuelt af følgende personer: Claus Bech-Hansen, Glostrup Boligselskab Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden Ejvind Alf Jensen, Manual New Torsten Alf Jensen Finn Lykkegaard Madsen, Landsbyggefonden Torben Trampe, KAB 1.8 Kilder BC/SfB-Bygningsdelstavle, Byggecentrum 1988 Dansk Bygge Klassifikation 2006 (DBK) ISO Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information 9

10 DS/EN ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer grundprincipper og ordliste DS/EN Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter. Struktureringsprincipper og referencebetegnelser DS/EN Strukturering af teknisk information og dokumentation DS Opmåling af bygninger, areal og volumenbegreber ISO 6241:1984 Performance standards in building Principles CEN Workshop on e Construction Nr. 57, 59, 68, IEC Termes and definitions IFC BR 08 Bygningsreglementet BBR den naturlige datamodel (ikke indarbejdet, men tilgængelig på nettet) Oxford Advanced Learners Dictionary Håndbog i Facilities Management, Per Anker Jensen Forslag til revision af bygningsbegrebet i BBR, september 1997 Den Danske Ordbog Byggeskadefonden for det almene byggeri, vejledninger Fastighets Lexikon 2008, Föreningen för Förvaltningsinformation NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk 10

11 Bilag 1 Justeringer i version 2.1 i forhold til version 2.0 Versionsangivelse og forklaring Versionsangivelse i: Folder, forsider af samtlige hefter Kort tekst om version 2.1. i Hefte 1, 1.1 Indledning, sidste afsnit. Oversigt over samtlige justeringer i forhold til version 2.0 i Hefte 1, Bilag 1. Illustration Huset Forekommer i: Folder. Forside af alle 9 hefter. Hefte 1, side 6. Hefte 8, side 3, 4 og 5. Småjusteringer i de anvendte farver. Tydeliggørelse af bygningsdele i terræn. Markering af hvilke dele af varme- vand- og afløbssystem der konteres under henholdsvis konti: 32 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekniske anlæg / installationer 41 Bygning, fælles, indvendig. Kontoplan Forekommer i: Folder. Hefte 8, bilag 1, 2, 3 og 4 Ingen ændringer i konti. Teksten for hovedkonto 5, ændret til: Bygning, tekniske anlæg / installationer. Tydeliggjort at de dele af Afløbssystem, Vandsystem og Varmesystem der hører til henholdsvis Bolig- / erhvervesenhed og Bygning, indvendig fælles, konteres på konto 32 og 41. Generel retning af småfejl, især i Hefte 8, Bilag 3 og 4. Bygningsdelstavle Forekommer i: Folder. Hefte 5, tabel 5.11 og hefte 7. afsnit 7.2 og 7.3. Hefte 8, bilag 3. Betegnelser på en række bygningsdele ændret til éntalform. 11

12 Rettet en række småfejl i koder og betegnelser Terræn, konstruktion Mur med koden tk.mur ændret til Væg. Kode tk.væg. Terræn, tekniske anlæg / installation Belysning, Vej og Pladsbelysningsanlæg. Kode tt.bel.sam ændret til tt.bly.sam. Kommunikation. Kommunikationssystem. Kode tt.kom.sam. Tekst ændret til Kommunikationsanlæg. Samme kode. Terræn, inventar Affalds- og cykelstativer, postkasser. Kode ti.aff. Tekst ændret til: Affaldscontainer, -beholder og stativ. Samme kode. Affaldscontainere og beholdere. Koden ti.afc. Udgået Tavler, skilte, skærme. Kode ti.tav. Tekst ændret til: Tavler, skilte, skærme, postkasser og cykelstativer. Samme kode Terræn, beplantning Ingen ændringer Bygnings, konstruktion Ingen ændringer Bygning, tekniske anlæg / installation Belysning, Belysningsanlæg (samlet). Kode bt.bel.sam ændret til bt.bly.sam. Tilføjet: Vaskeri, fælles, Vaskerimaskiner (samlet). Kode: bt.vas.sam Bygning, inventar Affaldscontainere og beholdere. Kode bi.aff. Tekst ændret til: Affaldscontainer, -beholder og stativ. Samme kode Automater til mad og drikke. Kode bi.aut ændret til bi.atm 12

13 Tekstil. Kode bi.tek ændret til bi.tet Materiel, tavle Forekommer i: Folder. Hefte 2,tabel 2.4. Hefte 5, Bilag 3. hefte 8, bilag 3. Kørende Rengøringsmaskine. Kode mk.ren ændret til mk.rem Rengøringsvogne. Kode mu.ren. Flyttet fra Materiel, Udstyr, til Materiel, Kørende. Kode ændret til mk.rev. Traktor. Kode mk.tra ændret til mk.trk Udstyr Tilføjet: Ukrudtsbrænder. Kode mu.ukr. Vandbeholder. Kode mu.beh ændret kode til mu.vbh Vandslanger. Kode mu.sla ændret kode til mu.vsl Forbrugsvarer Gødning. Kode mf.gød. Tekst ændret til Gødning, tøsalt og sprøjtemidler. Samme kode. Mapping fra SfB Forekommer i hefte 7, tabel 7.2 Tilføjet i teksten i hefte 7, at DBK er endelig opgivet og at man ikke har haft mulighed for at forholde sig til Cuneco Classification System, der nu er under udvikling. Mappingen rettet til efter de gennemførte justeringer i bygningsdelstavlen Mapping fra gammel konto 115 og 116 Forekommer i hefte 7, tabel 7.3 Mappingen rettet til efter de gennemførte justeringer i bygningsdelstavlen 13

14 Bilag 2 Justeringer i version 2.2 i forhold til version 2.1 Versionsangivelse og forklaring Versionsangivelse i: Folder, forsider af samtlige hefter Kort tekst om version 2.2. i Hefte 1, 1.1 Indledning, sidste afsnit. Oversigt over samtlige justeringer i forhold til version 2.1 i Hefte 1, Bilag 2. Illustration Huset Ingen ændringer Kontoplan Fejlagtig placering af Bygning, Inventar under konto rettet til konto (hefte 8, Bilag 3 og 4) Bygningsdelstavle Forekommer i: Folder. Hefte 5, tabel 5.11 og hefte 7. afsnit 7.2 og 7.3. Hefte 8, bilag 3. Terræn, konstruktion Opfyld med koden tk.opf ændret til Jord, tk.jor Tilføjet Pergola, tk.per Terræn, tekniske anlæg / installation Afløb tilføjet bygningsdelen Opsamling, tt.afl.ops Terræn, inventar Riste tilføjet under bygningsdelen Tavler, skilte, skærme, postkasser og cykelstativer, ti.tav Terræn, beplantning Ingen ændringer 14

15 Bygnings, konstruktion Bestanddelen solskærm under bygningsdelen Vindue tilføjet teksten Markise Bygning, tekniske anlæg / installation Ingen ændringer Bygning, inventar Tilføjet Hjælpemidler, bi.hjæ Materiel, tavle Forekommer i: Folder. Hefte 2,tabel 2.4. Hefte 8, bilag 3. Kørende Ingen ændringer Udstyr Ingen ændringer Forbrugsvarer Tilføjet Drivmidler, mf.dri Mapping fra SfB Forekommer i hefte 7, tabel 7.2 Mappingen rettet til efter de gennemførte justeringer i bygningsdelstavlen Mapping fra gammel konto 115 og 116 Forekommer i hefte 7, tabel 7.3 Mappingen rettet til efter de gennemførte justeringer i bygningsdelstavlen 15

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 9 Begrebskatalog Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 9.1 Formål og anvendelse 3 9.2 r til begrebskataloget 4 9.3 Ordliste 5 9.4 Begreber 12 2 9.1 Formål Formålet med dette

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR

INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN NÅR BYGGERIET DIGITALISERES 2 NÅR KOMMUNEN ER BYG- OG DRIFTSHERRE 1/Visualisering, Massar Discovery Centre, Henning Larsen Architects 2/3D modeller,

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere