leuidlnt00f S/I Ishøj Ifavn Årsregnskab Søhesten Ishøj CVR-nr. DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "leuidlnt00f S/I Ishøj Ifavn Årsregnskab Søhesten 1 2635 Ishøj CVR-nr. DK 63518328"

Transkript

1 leuidlnt00f Hellehuse 22 Tlf' o 4174jy!trup CVR nr, Molll. v/peder Rudbceh rtotroutorireret reuisor MoilZ S/I Ishøj Ifavn Søhesten Ishøj CVR-nr. DK Årsregnskab 2009

2 ledthntt0l v/peder Rrdbcdr rtqboutorb rd Lt bor Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning 1 Revisor Påtegnlng 2-3 Resultatopgørelse 4-6 Balance 7-8 Noter til balance 9-L2 "Tri

3 leflionl00l u/peder Rudbceh statsoutorireret revlror Ledelsens regnskabspåtegning Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2009 Vi indstiller å rsregnskabet til repræsentantskabets god kendelse. lshøj, den marts 2010 Havnefoged Jan Jørgensen Bestvrelsen Stig Førsting Kurt Sjøgreen Benny Stisen formand fungerende formand kasserer Erik Skov Rasmussen Poul Calvert Thommas Arestrup Rene Frank Gunner Eriksen Jørgen Danielsen

4 Reuidml00l u/peder Rudbeh stotsoutoriseret revlror nrvtsonpåtgctrlruc Rre lvet Rr lrustrurlonerus UlrnCrue tce nevlsor Til medlemmerne af repræsentantskabet i S/t lshøj Havn Jeg har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution lshgj Havn for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis; resultatop8ørelse, balance og noter. Ledelsens onsvar for årsregnskabet Havnebestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge e årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors onsvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, Disse standarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planleegger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

5 ReuifcnI00l v/peder Rudbcek rtotroutorlreret revfor RevrsonpÅree rurrue nrcvrr Rr rrustruttoueus urrxcructe e Revrson En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet, De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse et årsregnskab, der giver et rewisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passendefter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelse udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke given anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1, januar - 31, december 2009 samt af resultatet aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med å rsregnskabsloven og regnskabsvejled ningen for mindre virksomheder. Jystrup 22. februar 2010 Peder Rudbæk statsautoriseret revisor

6 Reuithnl00l v/peder Rudbeh stotroutorberet revisor S/l lshøj Havn Resultatopgørelse 1, januar december Medlemsindtægter Havneleje Kontingenter, klubber Gæsteleje Korwarig gæsteleje Årc o-<+oloia Må nedsgæsteleje Vinteropbevaring, s læbested ! r O t2.ou ro. /f,f, Erhvervsudlejning Erhverusbådpladser Erhvervsbådpladser, lejeindtægter Tilskud fra kommunen Støvs ugerudl ej ni ng Bådudstilling Masteopbevaring Afgift fastboende Kranudlejning Grej rum/bimå lerudlej ning Afgift mandetimer (14.s00) (400) (1s.366) oou ojz ! r.>32 øvrige indtægter Renteindtægter bank Fakturagebyrer Salg af n6gler Indtægter vaskeri Salg af badekoft Opkrævning af el Ventel iste Andre indtægter z.o tu t O U Indtægter i alt o37.207

7 tesidffitool v/pede1 Rudbce! ltotroutorkeret revbor S/l lshøj Havn Resultatopgørelse 1. januar december Drift & vedligehold, Anlæg Broer Havnebass i n Materiel Drift af støvsuger El- og vandforsyning Havnebåde Småa ns kaffels er Mastekran Redningsudstyr Drift traldorer Vagtovervågni ng Diverse J. to I (833) t6.4tt r,r s 27.r (13s) i.zf,u Drift & veligehold. Ejendom Toiletbygninger Tilskud toiletbygninger, lshøj kommu Havnekontor Udgifter vaskeri Skiltning Nya ns kaffe lser Vedligeholdelse af klubhuse Tilskud bygninger, lshøj kommune (20.000) ) /.+o r2 ' (1oo.ooo) (10s.e36) (120.3s2) Afgifter & lignende EI Renovation Fors i kri nger Gas s zo.jz Jv.5f6 zo I.)uv Bestyrelse & lignende Møder Kursusudgifter Repræsentati on Rejs egodtgørelse t4.495 i.v L f.50)

8 Reuitiml00l u/peder Rudbeh stdboutori3eret reviror Administrative forhold Lønninger og gager Regulering fe riepengeforpligti personaleudgifter Socialefonds forsikringer Forsi kri nger Telefon/tel efax Kontora rti kler Porto Småa ns kaffels er Multi-Datå Da nkort-termina I Revision Rådgivning og anden assistance Diverse gebyrer Gebyrer PBS Diverse udgifter Kopimaskine Edb-ass ista nce Edb-softwa re o.ooo , t.f /) 5.r2> l.6zo f.f) O to., zu 44.8r f r zto o.+uo 5,t f r.f,u5 f.f5f.)uu r.55 udgifter Bådmærkater Annoncer & reklame Udstillinger Hensættelse havneanlæg Åben konto Konti ngenter Forudbetalt skat tilbageført Tab på tilgodehavender O40 r).vo !2.f, rzz.ooot riztt s.300 J.5Ul (1.400) ln.!94 Ekstraordinære udgifter Solgte/i ndf riede konta kter, netto ( ) I Udgifter I alt Resultat før afskrlvnlnger ( ) (2s1.480) (6s.36s) Afs krivni nger /).b49 62.r43 Arets resultat

9 leuillcnl00l v/peder Rudbceh stotroutorf rd rqrlsor

10 S/l lshoj Havn Balance 31. december Aktiver kr. Råhavnsanlæg Råhavnen s s s s s Anlæg på land Legepladser Miljøstationer Flisebelægning mastehus to4.o7t Anlætsaktlver I alt ffi Aktiver I alt :

11 ReuilimtO0l v/peder Rudbæk rtotroutorireret revisor tangfristet gæld Deposita Deposita deposita års kontrakter I nds kud Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Moms A-skat ATP & FIB AM-bidrag Feriepengeforpl i gti gelser Afsat revision Skyldig af regning omkostni ngskreditorer Kortfristet gæld i alt t.6 t A,t L2 r t>, J,52r Henlæggelser Forbedring af havnens status Gæld i ålt m Egenkapital Grundfond Dis positionsfond Egenkapital i alt s J,2V6.2L> Passiver i alt

12 Reuithnl00l u/peder Rudbcek ttstroutoriseret reviior, S/l lshøj Havn Noter til balance 31. december Note 1 ty--bomme Anskaffelsesum primo,anskaffelsesum ultimo ; ;Akk. Afskrivning primo rårets afskrivninge,akk. Afskrivning ultimo i : 25,fU5! i i i...-q-,9p Bodørt værdi ultimo Note 2 ibrolamper lanskaffelsesum primo Anskaffelsesum ultimo.akk. Afskrivning primo Årets afskrivninge Akk. Afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo tl l t l !8:85e l tl : r ,7.9"9" i "199,3"?9...i ) qnat 1417L I l0

13 Noter til balance 31. december Noter 2008 kr, 2007 kr, Note 3 Råhavnsanlæg Anskaffelsesum primo Tilgang iåret Salg i årets løb Bogført værdi ultimo t d4.4)J Note 4 Grejrum Anskaffelsesum primo Tilgang i året Anskaffelsesum ultimo ,9? ,1'9?q Akk. Afskrivning primo Årets afskrivninge Akk. Afskrivning ultimo tt Bogført værdi ultimo Note 5 Legepladser Anskaffelsesum primo Tilgang iåret Anskaffelsesum ultimo Akk. Afskrivning primo Årets afskrivninge Akk. Afskrivning ultimo s s Bogført værdi ultimo Note 6 Miljøstationer Anskaffelsesum primo Tilgang i året Anskaffelsesum ultimo Akk. Afskrivning primo Årets afskrivninge Akk. Afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo O70 d5.25b

14 RwidmtOOl v/feder Rudbceh rtstsqutoriseret revltor S/l lshøj Havn Noter til balance 31. december Noter, i 2009 kr. I 2008 kr.. i Note 7 rfllsebelægning mastehus :Tilgang i året ranskaffelsesum ultimo : :Akk. Afskrivning primo Årets afskrivninge I Akk. Afs krivni ng ultimo Bogført værdl ultimo Note 8 rdispositionsfond Saldo primo i overført å rets resultat ibogført værdi ultimo 1 (202,073) i t2

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance,

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere