é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam"

Transkript

1 é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam?^ Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på ændring af post 3 i den i original herved hæftede fundats for "Nicolay Andreas Nissens Legat" bekræfte og stadfæste Vi herved nævnte ændring i alle dens ord og punkter. Givet

2 f 1 Kubnrtbwvtt, d«n il, oktob»j 1W* # Undtr fort Idflgtlige ijefl \ tfss* *? 7 Efter kongens befaling. P. M. V. E.B. Alf iéiisen STADFÆSTELSE på»udring af post 3 i fundrtfl for "Moolay Andreas Nlintne Legat".

3 Tillæg til fundatsen for "Nicolay Andreas Nissens Legat". I henhold til handelsministeriets skrivelse af 18.september 1958, j.nr , affattes post 3 i fundatsen således: Legatets indtægter skal anvendes til udlån eller tilskud til en eller flere drenge, som er født i Tønder, til uddannelse på en navigationsskole eller på en af de af handelsministeriets godkendte skipperskoler, såfremt vedkommende er værdig dertil og viser lyst til at fare til søs. Forældreløse og faderløse drenge har fortrinsret til legatydelseme. Såfremt legatydelsen er ydet som lån, skal låntageren, når uddannelsen er tilendebragt, tilbagebetale lånet med J$> renter p.a. Lånet er rente- og afdragsfrit i uddannelsestiden." TØNDER MAGISTRAT, den 13.oktober ^ ^ /f.9"*2 t rr/h^, el-

4 af éttctø lifaadq $01144 tit gmirøarlt øjg Jølmti ^ f pljp øjg (gtøftqrs, g^rtøj) til JJI^tiij, ølfip, Jltørmant, jjitmarjltp, Sattpkrø øg (Sld^kri), Gøre vitterligt: "Efter irjdriv n el i" runueidpnigst Ansøgning on 3tLdf*stel< ne p? der. i O ri,' in al herved h a f tede Pund ^ te for Nicolay Andreas Nioeen.3 T cp*~t til Fordel for en eller flere Vajpenhua- (Jrenge i Tønder bekræfte og st^df a ste Vi herved nævnte Pund* tr i alle den': Ord o tf Pur^ ter, dog snsledes, at Ordene " Sp^snart K<* pi t len er vokset til en tilotrakkelig Størrelse, pkrl der i Tønder pro Legptetc 3eko **tnin c mr^ttes en Nc.vif rtionsl nrer " i Po bt 3 "i- Slutningen udgaar.

5 ^åjns>é2sé^ami^z Zt^Md{^^ 1 Kø)^^n, der. /$. ^ n,, Under Vn-rt TT«V, -I vort Kongel^e f Segl *#^ /' ^ / "^fter Kon tg ns Befcli np. >#.^ ST/DT?-'"' C, TE1 C F paa Pundats for ur ]\Ti^ni 0, f A, nicolay Andreas?r-5«o,

6 Fundats ihli '"V 2iJUN.192S for Nicolay Andreas Missens Legat, I Eenhold til et af Kaptajn Nicolay Andreas Hissen i Aabenraa under 14. August 1862 oprettet Testamente fastsættes herved følgen* de Fundats for det af den paagældende ved Testamente oprettede Legatets Navn er Nicolay Andreas Nissens Legat. 2. Legatets Formue bestaaraf 2 Parceller paa Højer Mark i en - \ * ' * - \( ' ' ' ' ' ~ '" " ' "" Størrelse af 1,49,76 ha og 1/38*56 ha ialt 2,88,32 ha. Legatets Arealer maa ikke sælges, mageskiftes eller pantsættes uden Ministe^ riet for Indmstri,Handel og Søfart s Samtykke. Legatet bør være indføret i Grundbogen som I jer af Jorde j endommen. 3. Legatets Indtægter skal ifølge Testamentets Bestemmelser an** vendes til Udlaan til en eller flere Vajsenhusdrenge,som er født i Tønder og har faaet deres Opdragelse i Vajsenhuset ( Struks- Stiftelse ) i Tønder, helst dog af un^e Foraldre,hvis Fader ikke yil vedkende sig dit Barn til Uddandelse i Navigationen,saafremt vedkommende er værdig og viser Lyst til at fare til Søs. Dette Forskud har Modtageren,naar han fortjener sig noget,at tilbagebetale med 4 % aarlige Renter. Saasnart Kapitalen er vokset til en tilstrækkelig Størrelse skal der i Tønder paa Legatets Bekostning ansættes en Navigationslærer. 4. Legatet bestyres af Magistraten i Tønder Købstad. Borgmesteren i Tønder er Bestyrelsens Formand. Legatets Bestyrelse oppebærer som hidtil for Forvaltningen af Legatet 1 % af dettes Indtæ«-

7 #, for nymmmwwi mt\ I I mht m* Nicolay Andreas Nissens Legat. I Henhold til et af Kaptajn Nicolay Andreas Nissen i Aabenraa under 14. August 1862 oprettet Testamente fastsættes herved følgen«de Fundats for det af den paagseldende ved Testamente oprettede Legat. ^ h Legatets Navn er Nicolay Andreas Nissens Legat. 2^ ; Legatens Formue bestaaraf 2 Parceller paa Højer Mark i en Størrelse af 1,49,76 ha og 1/38,56 ha ialt 2,88,32 ha. Legatets Arealer maa ikke sælges, mageskiftes eller pantsættes uden Ministe^ riet for Indmstri,Handel og Søfart s Samtykke. dommen. Legatet bør være indføret i Grundbogen som I jer af Jorde j en- 3..;. Legatets Indtægter skal ifølge Testamentets Bestemmelser an*» 1 vendes til Udlaan til en eller flere Vajsenhusdrenge,som er født i Tønder og har faaet deres Opdragelse i Vajsenhuset ( Struks- Stiftelse ) i Tønder, helst dog af unge Foraldre,hvis Fader ikke vil vedkende sig sit Barn til Uddandelse i Navigationen,saafremt vedkommende er værdig og viser Lyst til at fare til Søs. Dette Forskud har Modtageren,naar han fortjener sig noget,at tilbagebetale med 4 % aarlige Renter. Saasnart Kapitalen er vokset til en tilstrækkelig Størrelse skal der i Tønder paa Legatets Bekostning ansættes en Navigationslærer. 4. Legatet bestyres af Magistraten i Tønder Købstad. Borgmesteren i Tønder,er Bestyrelsens Formand. Legatets Bestyrelse oppebæ* rer som hidtil for Forvaltningen af Legatet 1 % af dettes Indtægter t hvilken Godtgørelse fordeles lige mellem Bestyrelsens Medlemmer.» W l l l f c l l III. JTøndrrj /^, j, -, ] 1

8 3? Legatets Regnskabsaar er Kalenderaaret. Regnskabet,der aflægges af Magistraten,revideres og decideres sammen med Købstadkommunens almindelige,aarlige Regnskab. Tønder Magistrat, åen 15. Juni 1925.

9 Vedtægstillæg til fundatsen for Nicolai Andreas Nissens legat. I henhold til Civildirektoratets skrivelseaf 23. oktober 1992, j.nr /2-650, affattes 2 i fundatsen således: Legatets formue består af 2 parceller på Højer mark i en størrelse af 1,49,76 ha og 1,38,56 ha - i alt 2,88,32 ha. Legatets arealer må ikke sælges, mageskiftes eller pantsættes uden Civilretsdirektoratets samtykke. Legatet bør være indført i grundbogen som ejer af jordejendommen. 5 i fundatsen således: Legatets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet aflægges af økonomiudvalget. Tilsynet med fonden føres i overensstemmelse med tilsynsreglerne fondslovgivningen. i Økonomiudvalget den Kurt Johannsen borgmester /Ci4^<^ I E. NielseÅ" kommunaldirektør

10 CIVILRETSDIREKTORATET Æbeløgade København 0. Telefon Telefax Tønder Kommune Sekretariatet Kongevej Tønder oato 2 3 0KT Telefontid: ktr. J.nr /2-650 Sagsbehandler: Hanne Sønderby + bilag S flb Vedrørende: Nicolay Andreas Nissens legat. Lov nr. 300 af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger (fondsloven) er ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 ændret med virkning fra 1. januar Ændringen har blandt andet medført, at Fondsregistret er nedlagt, og at al fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde nu udøves af Civilretsdirektoratet. Der vedlægges orientering om fondslovsændringen. Fondsmyndigheden kan efter fondslovens 38, der også finder anvendelse for fonde, hvis aktiver ikke overstiger kr., træffe bestemmelse om, i hvilket omfang videregående regler om tilsyn i stadfæstede fondes vedtægter skal gælde ved siden af lovens almindelige regler. Udgangspunktet er dog, at tilsynet med de stadfæstede fonde skal bringes i overensstemmelse med det tilsyn, som er fastsat i fondsloven. I den anledning skal Civilretsdirektoratet som fondsmyndighed foreslå, at vedtægten for ovennævnte fond ændres, således at fonden underkastes et tilsyn, der ikke går videre end fondslovens regler herom. Denne ændring af vedtægten kan for eksempel ske ved, at der gennemføres en vedtægtsændring af følgende indhold: /2

11 2 - "VEDTÆGTSTILLÆG I vedtægtens 5, 2.pkt., udgår ordene: "der" og "revideres og decideres sammen med Købstadkommunens almindelige, aarlige Regnskab". I stedet føres tilsynet med fonden i overensstemmelse med tilsynsreglerne i fondslovgivningen. I 2, stk.2, ændres "Ministeriet for Industri, Handel og Søfart's" til "Civilretsdirektoratets"." Reglen om, at tilsynet føres i overensstemmelse med tilsynsreglerne i fondslovgivningen medfører blandt andet, at fondslovgivningens regler om kapitalanbringelse og reglerne i fondslovens kapitel 7 om årsregnskab og revision finder anvendelse. Der henvises for så vidt angår reglerne om årsregnskab og revision til afsnittet herom i vedlagte orientering om fondslovsændringen. Såfremt Civilretsdirektoratet ikke inden 2 måneder fra denne skrivelses dato har modtaget bestyrelsens bemærkninger til den foreslåede vedtægtsændring, agter direktoratet at træffe beslutning om, at vedtægten ændres som foreslået. Fonden vil efter udløbet af den nævnte frist modtage en skrivelse herom. Det bemærkes, at den foreslåede vedtægtsændring ikke kræver bestyrelsens underskrift. Vedtægten er ikke i øvrigt gennemgået med henblik på at konstatere, om bestemmelserne er i overensstemmelse med fondsloven eller almindelige fondsretlige grundsætninger. Ved eventuel henvendelse bedes henvist til j.nr / P.M.V. E.B.

12 CIVILRETSDIREKTORATET Æbeløgade i, 2100 Køcennavn 0 Telefon Feoruar 1992 J.nr (C:/Diverse/Lov/Fondsl) Orientering om fondaloven Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 er fondsloven (lov nr. 300 af 6. juni 1984) ændret. Ændringen er sket med virkning fra 1. januar Samtidig er Fondsregistret nedlagt. Registrering af nye fonde og foreninger vil ikke ske efter 1. januar 1992 og oplysninger vedrørende eksisterende fonde og foreninger ajourføres ikke i Civilretsdirektoratet. Ligeledes med virkning fra 1. januar 1992 er bekg. nr. 664 ar 20. december 1984 om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v. ophævet. Det betyder bl.a., at der efter nævnte dato ikke pålægges fonde og foreninger afgift, såkaldt årsafgift, til Fondsregistret. Allerede pålagte arsargifter skal imidlertid indbetales. Den ændrede fondslov indeholder fortsat regler om fondes og foreningers vedtægter, herunder vedtægtsændringer, kapitalforhold, ledelse, reanskabsaflæggelse, revision, uddeling, overskudsanvendelse og fondsmvndighedstilsyn. Civilretsdirektoratet er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af loven, og for visse erhvervsdrivende fonde. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 20. aecember 1984 om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsrecrnskaber m.v. er ophævet den 1. januar 1992._ I dei følgende redegøres for nogle hovedpunkter i den nye fondslov. I øvrigt henvises til selve loven. Fonde og foreninger omfattet af fondsloven. En fond skal ved oprettelsen have aktiver for over kr. Undtagelse herfra kræver dispensation fra Civilretsdirektoratet. Eksisterende fonde, hvis aktiver ikke overstiger kr.,_ vil med virkning fra 1. januar 1992 ikke længere være omfattet ar loven. En række af lovens bestemmelser gælder dog fortsat for disse fonde, herunder reglerne om at vedtægtsændringer skal godkendes af Civilretsdirektoratet. De hidtil gældende bestemmelser i lovens 1, stk. 2, om at visse fonde ikke er omfattet af loven, er udvidet til blandt andet også at omfatte visse fonde, der enten er godkendt af det offentlige eller modtacrer offentlig støtte, og som er undergivet offentligt t 11 " syn. Endvidere er der ved lovens 1, stk. 3, åbnet mulighed for, at fonde, der på anden måde end efter fondsloven er undergivet et vist offentligt tilsyn, efter ansøgning kan undtages helt eller delvis fra fondsloven. Reglerne om, hvilke foreninger der er omfattet af fondsloven, er uændrede, men de omfattede foreninger skal alene indsende meddelelse om vedtægts- og bestyrelsesforhold til skattemyndigheden i den kommune, hvor foreningen har hjemsted. Vedtægten skal indsendes senest 3 måneder efter foreningens oprettelse. Meddelelse om senere ændringer skal indsendes sammen med selvangivelsen. SÉÉL

13 CIVILRETSDIREKTORATET Æbeløgade København 0. Telefon Telefax Tønder Kommune Sekretariatet Kongevej Tønder MODTAGET 6 JAH. O TØNDER KOMMUNE Sekretariatet Dato - 5 JAN Telefontid: ktr. J.nr /2-650 Sagsbehandler: Lilja Kristjansson Vedrørende: Nicolay Andreas Nissens legat. Som følge af den ændring af fondsloven, der trådte i kraft den 1. januar 1992, forelagde Civilretsdirektoratet ved skrivelse af 23. oktober 1992 bestyrelsen for ovennævnte fond et forslag til vedtægtsændring. Civilretsdirektoratet meddelte samtidig, at man agtede at træffe beslutning om ændring af vedtægten som foreslået, såfremt man ikke inden udløbet af en frist på 2 måneder fra den nævnte skrivelses dato havde modtaget bestyrelsens bemærkninger til forslaget. Da Civilretsdirektoratet ikke ved fristens udløb har modtaget bestyrelsens bemærkninger, meddeles det herved, at nedenstående vedtægtstillæg gælder for fonden med virkning fra dags dato: /2

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling) Forord Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådens yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger,

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere