Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb Til de bydende på Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE JORD, AFVANDING OG BELÆGNINGS ARBEJDER RETTELSESBLADE NR. 2 TIL DE BYDENDE Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: Besvarelse af spørgsmål nr. 8 og 9 som blev modtaget på mail den 16. december 2009 Spørgsmål nr. 8 I TBL for posterne 3.6 og 3.7 opererer man med begrebet transportafstand, altså afstanden fra udgravningssted til aflæsningssted. I TAG for posterne 3.6 og 3.7 opererer man med begrebet omløbskørsel, altså hele kørselsforløbet fra udgravningssted til aflæsningssted og tilbage til udgangspunktet. Hvad skal der regnes med i tilbudet? Svar 8: TAG-teksten er en uddybning af det der står i tilbudslisten, og dermed også det gældende. Spørgsmål nr. 9 Fundamenter til tavleportaler type RP (TBL ) fremgår af foreløbigt tryk af tegning , dateret Hvor findes denne tegning i udbudsmaterialet? Svar 9: Tegningen mangler i udbudsmaterialet og vedlægges dette rettelsesbrev. Besvarelse af spørgsmål nr. 10 og 11 som blev modtaget på mail den 22. december 2009 Spørgsmål nr. 10 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Tlf Vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 6 Hvorledes skal afspærringen etableres for at udføre arbejderne i midterrabatten fra st. 242,99 til 243,46? Dette er ikke angivet på afspærringsplanerne. Svar 10: I udsendte materiale vedr. trafikafviklingsplan for fase 2 er kun taget stilling til arbejdsområde i midterrabat og vvs øst for st Et arbejdsområde fra st vil medføre en mindre øgning af mængder vedr. trafikforanstaltninger (striber, N42 og evt. trafikværn T1 som mini-guard). Løsning for strækningen er ikke besluttet endnu. Spørgsmål nr. 11 På side 20 i SB under bonus er det angivet, at der lokalt ved st. 244, ,200 i nordsiden kan accepteres en restriktion i trafikafviklingen den 31. august Hvornår skal denne restriktion ændres så trafikken forløber som projekteret? Svar 11: For at trafikafvikling kan udføres uden restriktioner skal alle arbejder (også slidlag/ob og striber) i entreprisen mellem autoværn/asfaltkile samt skilte være udført, da selv et lokalt arbejdsområde vil medføre restriktioner som trafikforanstaltninger på/ved kørespor og evt. lokal hastighedsbegrænsning. Da ændringer i vejens nordside (vvs) på nævnte strækning først kan påbegyndes efter at trafik i vejens sydside (vhs) er omlagt til forløb af nye motorvej mod Motorring 3, er disse ændringer forudsat udført i år Når nye MV- spor udføres på denne lokalitet er trafik forudsat ført i 2 spor placeret i rabat/kommende tilkørsel forbi arbejdsområde. I denne fase kræves kun trafikafvikling i 2 spor. Senest ved aflevering skal der også være trafik i 3 spor uden restriktioner på denne strækning. Besvarelse af spørgsmål nr. 12 til 14 som blev modtaget på mail den 31. december 2009 Spørgsmål nr. 12 I SAB pkt og under ABB angives det, at der kan anvendes ABB på Æ10<500 til lette spor og forstærkede nødspor, men det fremgår ikke af tilbudslisten, der er krævet pen 40/60 modificeret bitumen på alle poster. Det samme ses i TAG side 155 pkt Svar 12: Det er korrekt der i mængderne mangler en angivelse af hvor der skal anvendes Æ10<500 pr. spor og hvor der skal anvendes Æ10>500 pr. spor, det rettes i tilbudslisten og der tilføjes tekst til TAG en som findes i dette rettelsesbrev. Spørgsmål nr. 13 Findes der nogen farvelagte belægningsplaner? Svar 13: Nej.

3 3 af 6 Spørgsmål nr. 14 Rettelsesbrev 1. henviser på side 21, til post Interimsbelægning denne post findes ikke i TBL. Svar 14: Der var desværre henvist til en forkert og ikke eksisterende post, der skulle have været henvist til post Besvarelse af spørgsmål nr. 15 til 17 som blev modtaget på mail den 5. januar 2010 Spørgsmål nr. 15 Spørgsmål til SAB 8 Varmblandet asfalt side 100 Ved udlægning af de enkelte asfaltlag på kørebanearealer skal anvendes udlægger med højkomprimerende udstyr på strygejernet, således der opnås en komprimeringsgrad på mindst 92 % inden tromling. Gælder dette også ved udlægning af slidlag? Der gøres opmærksom på at stenene i så fald har stor risiko for at blive knust. Spørgsmål nr. 16 Skal der anvendes udstyr med højkomprimerende strygejern på alle vejtyper og vejelementer? Dette krav vil være vanskeligt at imødekomme, da højkomprimerende strygejern er specialgrej, og vil ikke være muligt med den nuværende maskinpark. Spørgsmål nr. 17 Der kræves en komprimeringsgrad på mindst 92 % inden tromling. Hvordan skal dette eftervises? Svar 15, 16 og 17. Teksten vedrørende udlægning af de enkelte asfaltlag på kørebanearealer med højkomprimerende udstyr på strygejernet slettes. Se rettelser i dette brev under SAB 8 varmblandet asfalt. Rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet (SBB, SAB, TAG, TBL og tegninger): Særlige Betingelser: Side 6 ad 2 stk. 2 pkt. d: Teksten: Afsætnings- og ledningstabeller for afvanding, entreprise Vejarbejder ved udbygning af M12, oktober 2009 (Blå bog) Rettes til: Afsætningstabeller for afvanding entreprise Jord, afvanding og belægning november 2009 (Blå bog) Særlige arbejdsbeskrivelser Varmblandet asfalt (SAB 8): Side 100 afsnit Linje 1-3 f.o. Teksten:

4 4 af 6 Ved udlægning af de enkelte asfaltlag på kørebanearealer skal anvendes udlægger med højkomprimerende udstyr på strygejernet, således at der opnås en komprimeringsgrad på mindst 92% inden tromling. Slettes. Særlige arbejdsbeskrivelser Afmærkningsmateriel (SAB 12): Side 115 nederst tilføjes: Beslag til kantpæle fastgjort på Sigmastolper skal udføres som vist på tegningerne , og Særlige arbejdsbeskrivelser Vejbelysning (SAB 15): Side 124 afsnit Opgravninger og spoletrådes beskyttelse i rabatten Idet føringsveje for tilledninger ændres fra Ø 40 kabelrør til Ø 16 stålrør udgår afsnittet og erstattes af: Der skal etableres føringsveje for tilledninger mellem asfaltkant og vejspolebrønd. I denne forbindelse skal der foretages et minimalt graveindgreb i vejkassen, i trugelementet og i asfaltbelægningen. Opgravning i rabatten tæt ved asfaltbelægningen skal undgås ved iboring af stålrør mellem rille i asfalt og vejspolebrønd. Eventuelle skader, som påføres vejkasse, trugelement og asfaltbelægning skal udbedres. Sammenhørende spoletråde skal mellem asfaltkant og vejspolebrønd fremføres beskyttet via hver sit galvaniserede stålrør. I den etablerede opgravning for vejspolebrønd skal entreprenøren omkringfylde stålrør, tilfylde opgravningen og komprimere som anført for ledningsgrave i SAB 6 Ledningsarbejder. Huller for stålrørs indføring i vejspolebrønd skal tætnes. Reetablering af vejkasse, trugelement og asfaltbelægning, skal ske i henhold til detailtegninger for udførelsen af disse elementer. Side 124 afsnit Spoleudlægning Idet spoleudlægning skal foregå uden anvendelse af krympeflex ændres teksten på følgende vis: Linje 4 f.n.: der påføres en tynd krympeflex slettes. linje 2 f.n.: med påført krympeflex slettes. Side 125 afsnit Spoleudlægning Linje 1-3 f.o.: Ved overgangen mellem nødsporets asfaltkant og yderrabat fremføres tilledningen beskyttet i et kabelrør i henhold til tegning nr Kabelrøret skal indføres i vejspolebrønden ca. 0,5 m under terrænoverfladen. udgår og erstattes af: Mellem nødsporets asfaltkant og yderrabat fremføres hver tilledning beskyttet i et galvaniseret stålrør.

5 5 af 6 Side 126 Side 128 afsnit Kontrol og afprøvning: Linje 19 og 20 f.o.: 10 Ω udgår og erstattes af 1 MΩ. afsnit 4 Dokumentation: Nederste linje: Mindre end 10 Ω udgår og erstattes af Mindre end 1 MΩ. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG 8 Side 155 Side 156 Side 156 Side 156 Punkt 8.6.2, 1. linje: ny vejkasse slettes Punkt 8.6.3, 2. linje: med tilhørende nødspor ændres til de tunge spor Punkt 8.6.5, 1. linje tilføjes:, Æ 10 < 500 pr. spor efter punkt 8.6.5, tilføjes følgende poster: mm ABB B40/60 modificeret, type 16 (arealer på nødspor langs ramper og motorvej i det nye tracé) Æ 10 < 500 pr. spor Som post mm ABB B40/60 modificeret, type 16 (arealer på udvidelsen til det 3. spor samt det 3. spor i det nye tracé) Æ 10 < 500 pr. spor Som post Reguleringspris, ABB B40/60 modificeret, type 16, Æ 10 > 500 pr. spor Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser til bitu menmodificering, levering, udlægning og komprime ring samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Afregningsmængde fastsættes på baggrund af veje sedler sammenholdt med vilkårene under afsnittet "Generelt for varmblandet asfalt" beskrevet i nærvæ rende TAG. Variationsprocenten for posten er -100/+300 %. TAG 15 Side 160 punkt Vejspolepar Teksten udgår og erstattes af:

6 6 af 6 Enhedsprisen indeholder alle ydelser til levering og etablering af ét komplet vejspolepar (dvs. 2 stk. samhørende vejspoler), herunder levering af materialer, udmåling af vejspolers placering, opgravning ved vejkant, rillefræsning, udlægning af spoletråde, snoning af spoletråde, iboring af galvaniserede stålrør mellem rille i asfalt og vejspolebrønd, tætninger omkring huller for stålrør i vejspolebrønd, montage af spoletråde i forgreningsdåse i vejspolebrønd, tilfyldning af rille, tilfyldning af udgravning, komprimering, komprimeringskontrol og efterregulering af terræn ved vejspolebrønd samt transport og indbygning af overskudsjord inden for entrepriseområdet, retablering af vejkasse, asfaltbelægning og trugelement samt udførelse af kontrolmålinger alt iht. SAB 15 afsnit 1, 2, 3 og 4. Levering og etablering af tilhørende vejspolebrønd skal være prissat under UP tt Tegninger: Tegningsliste dateret udgår og erstattes af tegningsliste rev. B, dateret , som er vedlagt. I tegningslisten er følgende revisioner: El og belysningsinstallationer , revision A , revision A , revision A. Afvanding , revision B , revision B , revision B , revision B , revision B , revision B , revision B Afmærkningsmateriel (ny tegning tilføjet tegningslisten) Blå bog, November 2009 udgår og erstattes af Blå bog, november 2009, revision 1 Tilbudsliste I tilbudslisten er tilføjet nye poster under Hovedpost 8 og 10. Der er foretaget revisioner under Hovedposterne 7, 8, 10,12 og 19. Tilbudslisten er vedlagt dette rettelsesbrev som revision 2. Med venlig hilsen Morten Nielsen Projektleder

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere