uft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1898-21. 3uft - 1923"

Transkript

1 5 o r c x i t t x g C É D uft

2 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il ***

3 o (PS <tt> K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN KR. MØLLER TRYKT I A/S APPEL'S BOGTRYKKERI BLAAGAARDSGADE 17 - KBHVN. N.

4 F O R O R D I Anledning af Københavns Brød- og Mælkehandlerforening"s 25 Aars Bestaaen har Foreningen ønsket en kortfattet Fremstilling af dens Virksomhed gennem disse Aar i Form af et lille Skrift. Efter at have gennemgaaet Foreningens Protokoller og ogsaa ad anden Vej søgt Oplysning om forskellige af de Forhold, Foreningen har beskæftiget sig med, har jeg bestræbt mig for at give en saa fyldig Fremstilling af saa mange af de mest betydningsfulde Sager, som Pladsen i dette lille Skrift tillader, og jeg haaber, at disse mine Bestræbelser i nogen Grad er kronet med Held. Kr. Møller.

5 FORENINGENS FØRSTE BESTYRELSE: Frk. Marie Andersen. Fru Bodil Petersen. Lars Andersen. N. Jensen. Th. A. Jacobsen. P. Jensen. H. P. Andersen. L. P. Larsen. N. Nielsen. N. C. Rasmussen.

6 FORENINGENS STIFTELSE ORSDAG den 21. Juli 1898 Kl. 8 Aften samledes en Del af Københavns Brødhandlere i Myginds Lokaler, Linnésgade, for at søge dannet en Forening af Brødhandlere i København og Omegn til Varetagelse af fælles Interesser. Indbyderne til dette Møde var: Kr. Stricker, Falkonerallé 100, M. Nielsen, Vesselsgade 11, Theodor A. Jacobsen, Korsgade 16, P. Jensen, Elmegade 21, E. Falkner, Vesselsgade 8, Alfr. Andersen, H. C. Ørstedsvej 11, Bodil Petersen, Vævergade 1, Hansine Vang, Ryesgade 57, og Emma Lorentzen, Ryesgade 124. P. Jensen, Elmegade 21, gjorde nærmere Rede for Indbydernes Hensigter med Mødet, og derpaa vedtog man at danne Kjøbenhavns Brødhandlerforening". Der indtegnedes straks 60 Medlemmer. Indbyderne havde udarbejdet Udkast til Love, som med nogle Ændringer vedtoges paa samme Møde. Til Bestyrelse valgtes følgende 11 Medlemmer: P. Jensen, Elmegade 21, L. P. Larsen, Istedgade 30, N. C. Rasmussen, Raadmandsgade 14, Theodor A. Jacobsen, Korsgade 16, Alfr. Andersen H. C. Ørstedsvej 11, Lars Andersen, Sundevedsgade 31, N. Jensen, Viborggade 21, N. Nielsen, Falkonerallé 34, Marie Andersen, Dronningensgade 4, H. P. Andersen, Blegdamsvej 84 og Bodil Petersen, Vævergade 1 Til Revisorer valgtes: Buhl, Ny Østergade 10 og Stricker, Falkonerallé 100. Suppleanter: Nuppenau, Kapelvej 19 og Nielsen, Murergade 13. Samme Aften holdt Bestyrelsen konstituerende Møde, ved hvilket P. Jensen, Elinegade 21, valgtes til Formand, Larsen til Næstformand, Rasmussen til Kasserer og Jacobsen til Sekretær. Dermed var Rammerne i Orden, og Foreningen kunde tage fat paa Arbejdet.

7 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING Allerede den 26. Juli holdt Bestyrelsen atter Møde. Man vedtog en Forretningsorden af følgende Ordlyd: Formanden leder Forhandlingerne ved Bestyrelsesmøderne. Mindst 6 Medlemmer skulle være tilstede, for at Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Almindelig Stemmeflerhed afgør, om Forslaget er vedtaget eller forkastet; i Tilfælde af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget, med mindre Forslaget er indbragt af Formanden, thi da gør Næstformandens Stemme Udslaget."

8 DET FAGLIGE ARBEJDE PAABEGYNDES Paa Mødet den 26. Juli vedtog man at opfordre Rugbrødsfabrikantforeningen til at forhandle om følgende Punkter: 1. Fastsættelse af en fast Rabat af 7 Øre paa et Rugbrød 2. Ophævelse af Fabrikernes Hjemmehandel med Brød. 3. Ophævelsen af Kuskenes Salg til Private." Emil Falkner, Blegdamsvej 46, Medstifter af Foreningen og meget aktivt Medlem gennem mange Aar. Udnævnt til Æresmedlem paa Generalforsamlingen den 30. Jan Af disse tre Punkter faar man et ganske godt Billede af Forholdene med Hensyn til Brødhandelen paa dette Tidspunkt. Den 15., 16., 17. og 18. August 1898 holdtes offentlige Emii Falkner. Agitationsmøder for Tilgang til Foreningen. Møderne den 15. i Forsamlingsbygningen paa Kløvermarksvej og den 16. i Forsamlingsbygningen paa Enghavevej var ikke store. Formanden gav Oplysning om, hvad Bestyrelsen hidtil havde udrettet, og hvad den agtede at udrette i den nærmeste Fremtid. Mødet den 17. i Holbergsminde" var af større Interesse, idet Formanden for de samvirkende Handelsforeninger, Hr. Munck, var tilstede og talte om Fordelene ved Sammenslutning og enig Optræden. Borgerrepræsentant Jens Nielsen talte om de Farer og Genvordigheder, en ny Forening var udsat for. Som Svar paa en Forespørgsel oplyste Hr. Munck, at Forhandling af Sukkervarer om Søndagen var ulovlig, men at Politiet ikke foretog sig noget, med mindre der var indgivet direkte Klage. Det sidste af disse offentlige Agitationsmøder holdtes paa Gimle" den 18. August. Paa dette udspandt der sig en lang og til Tider ret skarp Diskussion, der særlig drejede sig om Kuskenes Privathandel og den virksomste Maade at skaffe Foreningen Medlemmer

9 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING paa. De to sidstnævnte Møder var ret godt besøgt, og ved alle Møderne indtegnedes nye Medlemmer. Paa Bestyrelsesmødet den 7. September 1898 drøftede man bl. a. Foreningens Stilling nnder en eventuel Lockout i Bagerfaget, og paa Medlemsmødet den 15. September fik Bestyrelsen Mandat til at fremskaffe Rugbrød fra udenbys Bagerier til Foreningens Medlemmer. For at komme i Forbindelse med udenbys Rugbrødsbagere, averterede man i Roskilde Tidende", Frederiksborg Amtstidende" og Frederiksborg Amts Avis", og i Løbet af faa Dage strømmede Tilbudene ind. Paa et Medlemsmøde den 14. Oktober 1898 meddelte Formanden, at det købte Rugbrød vanskeligt kunde fremskaffes før Tirsdag den 18. Oktober. Medlemmerne tegnede sig for ca Brød. Som et Modtræk mod Foreningens Køb af Rugbrød fra udenbys Bagere vedtog Bagernes Centralledelse ikke at sælge Rugbrød til Forhandlere og Bagere, men derimod at oprette egne Centraludsalgssteder i de forskellige Bydele. Foreningen foranstaltede straks et offentligt Protestmøde afholdt den 27. Oktober, og paa dette vedtoges enstemmigt en Protest-Resolution, som tilsendtes Oldermanden for Bagerlauget. Mødets Deltagere opfordrede Brødhandlerforeningen til vedblivende at fremskaffe Brød fra Provinsen, og flere Talere udtalte Ønsket om, at Foreningen vilde oprette sit eget Bageri eller slutte Overenskomst med et bestaaende Bageri om Levering af Brød til Foreningens Medlemmer, saa de ikke var prisgivne Bagermestrenes Vilkaarlighed. Allerede den 30. Oktober oprettede Bestyrelsen Kontrakt med Frederikssundsvejens Brødfabrik om at aftage dens Produktion for et Tidsrum af 10 Aar. Denne Kontrakt var oprettet med Forbehold af en Generalforsamlings Sanktion, da Bestyrelsen ikke vilde og vel heller ikke kunde binde Medlemmerne. Allerede den 1. November afholdt man ekstraordinær Generalforsamling om Sagen, og alle, der deltog i Forhandlingerne, udtalte deres Glæde over og Tilslutning til Kontrakten, som derpaa enstemmigt godkendtes. Paa Bestyrelsesmødet den 16. November 1898 fremlagde Formanden Regnskabet for Foreningens Rugbrødsindførsel under Bagerlouckouten. Der var indført 7840 Rugbrød. I Tiden fra Foreningens Stiftelse den 21. Juli 1898 til 1. Januar 1899 er der afholdt ca. 30 Bestyrelsesmøder, Medlemsmøder, offentlige Møder og ekstraordinære Generalforsamlinger. Det fremgaar klart af Referaterne fra alle disse Møder, at Forholdene indenfor Brødhandelen i Tiden forud for Foreningens Stiftelse langtfra var ideelle, og den nye Forenings Bestyrelse kastede sig med Energi og Interesse ud i Kampen for at forbedre disse. Dette energiske Foreningsarbejde krævede megen Tid, og da der fra Foreningens Side skulde føres Kontrolbøger over Produktionen fra Frederiksundsvejens Brødfabrik, forøgedes Arbejdet yderligere. Paa Generalforsamlingen den 17. Januar 1899 vedtog man da ogsaa at lønne tre af Bestyrelsens Medlemmer, Formanden med 200 Kr. aarlig, Kassereren med 250 Kr. og Sekretæren med 150 Kr. For disse Beløb skulde Formanden

10 V KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING holde Foreningens Kontor aabent 2 Timer daglig, Kassereren opkræve Medlemskontingentet og Sekretæren opgøre Medlemmernes Kontrabøger med Rugbrødsfabriken en Gang maanedlig. I Betragtning af det store Arbejde, der paa den Tid skulde planlægges og tildels udføres paa Foreningens Kontor, var det ikke store Lønninger, Foreningen betalte sine mest betroede Mænd, men det var vel den Gang, som det i Almindelighed er nu, at det var mere Interesse for Sagen, Standens Vel, end den fastsatte Løn, der var Drivfjederen i Værket.

11 BRØDHANDELEN FINTBRØDET I Tiden før 1897 laa Handelen med Brød helt anderledes end i vore Dage. Mellem Bagerne og Brødhandlerne var Forholdet det, at Bagerne tog det ikke solgte Brød tilbage Dagen efter, saa der var intet Tab paa gammelt Brød. Priserne blev paa den Tid ikke dikteret af Bagerlauget, men den enkelte Bager og Brødhandler forhandlede sig tilrette. Mejeriejer Martin Petersen, Studiestræde 33, blev første Gang valgt ind som Bestyrelsesmedlem i Hr. Petersen har i mange Aar været Foreningens Kasserer og tillige et Par Gange dens Formand. Den 1. Juli 1897 oprettede Parterne en Overenskomst der bl. a. bestemte, at gammelt Brød ikke mere tages til- Martin Pelersen. bage, og Forhandleravancen blev saavidt vides fastsat til 20 pct. Brødhandlerne opdagede efterhaanden, at denne Overenskomst var bedre for Bagerne end for Brødhandlerne, og sidstnævnte gjorde flere forgæves Forsøg paa at overbevise Bagerne om, at Avancen burde forhøjes til 25 pct. Om denne Sag holdt Brødhandlerforeningen bl. a. et Medlemsmøde den 13. September 1899, i hvilket flere Bagermestre deltog, men det lykkedes ikke Brødhandlerne hverken ved denne eller senere Lejligheder at faa disse Forhold ændrede. Under Krigen var Detailhandleravancen en kort Tid sat ned til pct, men det lykkedes Foreningen ret hurtigt igen at komme op paa de 20 pct. I Midten af Aaret 1920 beklagede en Del Medlemmer sig over, at forskellige Bagere ikke længere ønskede at levere dem Brød. I den Anledning blev der nedsat

12 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING et Udvalg, bestaaende af d'herrer H. P. Jensen, V. Olsen og J. P. Simonsen, og Resultatet af Udvalgets Arbejde blev Oprettelsen af Brødhandlernes Bageri-Aktieselskab, der allerede begyndte Virksomheden den 4. Januar Bageriets Bestyrelse var: J. P, Simonsen, Formand, L. E. Christiansen og Kr. Møller. I 1923 var man ifærd med at planlægge en større Udvidelse. RUGBRØDET Da Brødhandlerforeningen var bleven stiftet, var Bestyrelsens første Handling at rette forannævnte Henvendelse til Rugbrødsfabrikantforeningen. Avancen paa et Rugbrød var dengang 5 Øre, men man ønskede at tjene 7 Øre. Fabrikanterne solgte Brød til alle de Privatfolk, der henvendte sig derom paa Fabriken, og denne Privathandel ønskede man ogsaa gerne standset. Fru Regine Koefoed Hansen, Kronprinsessegade 4, interesseret Medlem af Bestyrelsen fra 1910 til Fru Regine Koefoed Hansen. Fabrikanternes Salg til Private var den Sag, der lettest og derfor ogsaa først blev bragt til Ophør. Det har antagelig ikke været nogen indbringende Forretning for Fabrikerne. Brødkuskenes Privathandel var betydelig vanskeligere at faa Bugt med, idet den foregik paa Gaden hele Byen rundt. Der veksledes en Mængde Skrivelser og holdtes ikke saa faa Sammenkomster og Møder angaaende Sagen, og kunde Brødhandlerforeningen ikke opnaa det ønskede Resultat ad Forhandlingens Vej, meddelte man vedkommende Fabrik, at den vilde blive boycottet, hvis man ikke inden en bestemt Dag havde faaet skriftlig Garanti for, at det var bleven Brødkuskene forbudt at sælge til Private. Det var ikke altid, at Trudsel om Boycotning var nok til at bringe Forholdet i Orden, og saa skred man uden Tøven til Handling, idet man lejede ligesaa mange Mand som vedkommende Fabrik havde Vogne og sendte en Mand efter hver Vogn for at opnotere Kunderne, som derpaa blev bearbejdet fra Foreningens Side. Naar man var kommen saa vidt, varede det i Reglen kun faa Dage, før vedkommende Fabrik havde Forstaaelsen af, hvad der tjente begge Parter bedst, og dermed var Sagen i den skøn-

13 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING neste Orden eller i hvert Tilfælde godt paa Vej til at blive bragt i Orden. Allerede paa Generalforsamlingen den 29. Januar 1900 meddeler Formanden, at Privathandelen tildels er ophørt, og siden har Foreningen ikke haft Anledning til at beskæftige sig synderlig med den. Kravet om en Forhøjelse af Avancen fra 5 til 7 Øre pr. Rugbrød var for stort til, at Fabrikanterne saadan lige straks kunde sige ja til det. Det blev stillet paa det første Bestyrelsesmøde efter Foreningens Dannelse, og det blev senere stillet Gang paa Gang, og først i 1901, altsaa efter 2 1 / a Aars Forløb, var man kommen saa vidt, at der kun var en Fabrik, Arbejdernes Fællesbageri, der endnu ikke var gaaet med. Der blev senere nedsat et Udvalg paa ni Medlemmer til at erobre den sidste Skanse, men dette Udvalg opløstes kort Tid efter uden at have tilvejebragt det ønskede Resultat. I Aarenes Løb er der flere Gange ført besværlige Forhandlinger om Avancen paa Rugbrød, sidst i den overordentlige Kommission i 1920, da Avancen blev sat til 12 Øre pr. 1 / 1, 6 l / 2 Øre pr. 1 / 2 og 3 3 / 4 pr. V 4 Rugbrød. For 25 Aar siden var der en ret omfattende Handel med gammelt Brød, idet der fandtes Forretninger i de forskellige Bydele, hvis væsentligste Handel var Salg af gammelt Brød til ca. halv Pris. Paa Medlemsmødet den 7. December 1898 foranlediger Formanden en Diskussion om Sagen, hvis Resultat blev en Henstilling til Bestyrelsen om at søge fyldige Oplysninger om disse i Forretninger og dernæst søge at forhindre, at de fik Rugbrød til Forhandling. Nogle Dage senere tilstiller man de af Foreningens Medlemmer, der driver Gammeltbrødsforretning, en skriftlig Opfordring om at ophøre dermed, og man meddeler dem samtidig, at de i modsat Fald vil blive ekskluderet. Paa Generalforsamlingen den 17. Januar 1899 meddeler Formanden, at Gammelbrødsforretningerne er paa retur, og dermed er den Sag, saavidt man kan skønne, paa det nærmeste i Orden. I 1901 dannedes Aktieselskabet De forenede Brødhandleres Brødfabrik". Paa Generalforsamlingen den 9. Oktober 1902 i Københavns Brødhandlerforening vedtager man at overtage Brødfabriken, men Protokollerne indeholder ikke nogen klar Fremstilling af hele dette Forhold. Paa Bestyrelsesmødet den 26. Juni 1905 meddeler Formanden, at De samvirkende Bagerier" har standset Virksomheden.

14 MÆLKEHANDELEN Angaaende Oplysninger om Mælkehandelen i de første Aar af Foreningens Bestaaen er Protokollerne ret sparsomme, og Grunden dertil maa vist søges i, at Forholdene paa dette Omraade var ret forskellige fra de nuværende, idet de Medlemmer, der den Gang solgte Mælk af Betydning, fik den ind direkte fra Landet, og at Avancen bl. a. paa Grund af denne direkte Forbindelse var forholdsvis Melhandler Truels Christensen, Købmagergade 49, blev første Gang Medlem af Bestyrelsen i 1901, Næstformand 1903, Sekretær og Revisor fra Hr. Christensen er en af de faa, der gennem en saa lang Aarrække har taget aktiv Del i Foreningens Anliggender. større end den, man de senere Aar har været vant til at regne med. Angaaende Fløde meddeles, at Mindstesalg i 1899 var en Portion til 3 Øre. Man var ikke tilfreds med den Forretning, og efter mange Forhandlinger med Mejeriforeningen og Bagerne fik man omsider forhøjet Prisen til 5 Øre. Paa Generalforsamlingen den 29. Januar 1900 omtaltes Mælkehandelen og den nye Forening af Leverandører. Som Modvægt mod denne paatænktes der dannet en Organisation af Mælkeforhandlere, og Bestyrelsen fik Bemyndigelse til at tiltræde en saadan. I Begyndelsen af 1904 blev der forelagt et Forslag til en Sundhedsvedtægt, som modtoges med megen Uvilje fra de Handlendes Side, idet den stærkt begrænsede de Yaresorter, der maatte forhandles sammen med Mælk. Denne Sag var paa Dagsordenen paa et stort Antal Bestyrelsesmøder, Medlemsmøder og offentlige Møder. Der sendtes Udvalg baade til Justitsministeren, Politidirektøren, Borgerrepræsentationen og Frederiks-

15 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING berg Kommunalbestyrelse, og alle Steder protesterede man mod de foreslaaede Indskrænkninger i Erhvervsfriheden. Trods alle Protester blev Indskrænkningerne alligevel vedtaget, men der blev truffet en Ordning, hvorved de Handlende, der drev Forretning ved Vedtægtens Ikrafttræden, og som blev berørt af den, kunde med ganske enkelte Indskrænkninger fortsætte som hidtil, medens de Handlende, der paapegyndte deres Virksomhed senere, kom ind under de nye Vedtægter. Mellem de forenede Fællesmejerier og Brødhandlerforeningen var der i sin Tid oprettet en Kontrakt om Bonus paa Mælk, men i 1915 gør de forenede Fællesmejerier Forsøg paa at komme udenom denne Kontrakt. Ved juridisk Medvirkning sørgede Brødhandlerforeningen for at Kontrakten blev respekteret og Bonus udbetalt i Henhold til samme Paa Bestyrelsesmødet den 3. Maj 1916 udtales Formodning om, at en gros Mejerierne, naar de bestaaende Kontrakter var udløbet, ikke vilde fortsætte Samarbejdet, og man anbefaler Oprettelsen af et eller flere en gros Mejerier for Foreningens Medlemmer. Der nedsættes et Udvalg, bestaaende af d'herrer Jeppesen, Svendsen og L. C. Larsen, til nærmere at overveje Sagen. Mejeriejer N. Chr. Jørgensen, Esromgade 12, Medlem af Bestyrelsen , Næstformand, Kasserer og meget benyttet som Tillidsmand ved Forhandlinger angaaende Mælk. I 1918 var Produktionen af Mælk saa lille, saa der var Udsigt til Mælkemangel. For at bøde herpaa, blev det paabudt kun at sælge Standardmælk" med et Fedtindhold af 3 pct., men den var ikke populær, og der N. Chr. Jørgensen. holdtes Protestmøder imod den Der blev et Par Gange udstedt Rationeringskort paa Mælk, men der blev ikke Brug for dem. Handelen med Standardmælk" ophørte i I Efteraaret 1919 gjorde Mælkeriet Enigheden", Trifolium" og Det danske Mælkekompagni" et Forsøg paa at faa Salg af Mælk i løst Maal forbudt, og Mælkekompagnierne blev støttet bl. a. af Borgmester Anthon Andersen og Kontorchef Henning Koch. En gros Mejerierne og Detailhandlerne, der havde fælles Interesser i denne Sag, enedes om at sætte Prisen paa sød Mælk i løst Maal ned med 4 Øre pr. Liter, og dette Skridt bragte Mælkompagniernes Plan til at strande. Et enkelt af vore Medlemmer, Hr. L. C. Larsen, Ny Carlsbergvej 23, har været Foreningen til stor Nytte baade ved disse og andre Forhandlinger angaaende Mælkespørgsmaal. Paa Grund af en flereaarig Kamp mellem Mælkekompagnierne og en gros Mejerierne paa den ene Side og Detailhandlerne paa den anden Side om Detailhandleravancen paa Mælk, var der opstaaet et ret spændt Forhold imellem Parterne, og som Følge deraf oprettedes Mælkeriet Slangerup", der begyndte Virksomheden den 4. Oktober 1919.

16 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING Dette Selskab, der ejes af Landmænd paa Slangerupegnen og Detailhandlere i København, har Æren for at have bragt Detailhandleravancen op paa en rimelig Højde, Mejeriejer L. C. Larsen, Ny Carlsbergvej 23, har i Krigsaarene været Foreningen til stor Nytte, særlig ved sin energiske Deltagelse i Forhandlinger angaaende Mælkespørgsmaal. Hr. Larsen var særdeles virksom ved Oprettelsen af Aktieselskabet Mælkeriet Slangerup", af hvis Bestyrelse han er Medlem. Endvidere Formand for Købmændenes Papirforsyning". til omkring 15 pct. eller omtrent det dobbelte af, hvad den var kort før Selskabet blev dannet. Ogsaa her var Hr. L. C. Larsen blandt de Ledende fra Detailhandlernes Side.

17 ANDRE VARER Handelen med Smør, Margarine, Fedt, Palmin og Æg m. m spillede i tidligere Tider ikke nogen særlig stor Rolle for denne Forenings Medlemmer, men efterhaanden Mejeriejer Th. Juhler blev første Gang Medlem af Bestyrelsen i 1911, var en Aarrække Kasserer, blev Formand og Redaktør af Brødhandler-Tidende" Hr. Juhlers Formandskab faldt i den vanskeligste Del af Krigsperioden, og som Følge deraf maatte han og hans Kolleger i Bestyrelsen udføre et stort og besværligt Arbejde for Foreningens Medlemmer. Og det skal siges til deres Ros, at de tog fat med Liv og Lyst, tog ikke i Betænkning at ofre al den kostbare Tid, der var nødvendig dertil, og det gav ogsaa gode Resultater. Man opnaaede bl. a. den ret betydelige Fordel, at Medlemmer, der efterhaanden fik Vanskeligheder med Hensyn til Rationeringsmærker, paa Formandens Anbefaling kunde faa en lille Ekstraforsyning af disse. Denne Periode var ogsaa vanskelig i økonomisk Henseende, og Th. Juhler. ogsaa paa dette Omraade var Bestyrelsen paa Færde. Protokollerne oplyser saaledes om, at man paa Generalforsamlingen den 28. Januar 1918 bevilgede 500 Kr. af Foreningens Kasse til 10 trængende Medlemmer, og senere modtog Foreningen af Kaffefonden" 800 Kr., der fordeltes mellem 8 Medlemmer. Endvidere var Bestyrelsen medvirkende til, at nogle af Medlemmerne fik Statslaan eller anden Dyrtidshjælp. Hr. Juhler trak sig i 1920 tilbage som Formand, da han var gaaet over i en anden Branche. forøgedes Salget af disse Varer saa betydeligt, at de nu i Almindelighed udgør langt den største Del af Omsætningen. Detailavancen paa Margarine var takket være en meningsløs Konkurrence i en Periode nede paa 1 Øre pr. 1 f 2 Kg. ja, en Del solgtes vist endog under Indkøbspris. Dette Forhold kunde selvfølgelig ikke vedvare, og ved Forhandling mellem Margarinefabrikanterne og Detailhandlerne enedes man om at haandhæve nærmere fastsatte Detail-

18 4b V' :»VB'i, nh t/j FORENINGENS FANE Den 10. December 1899 holdt Foreningen en Fest i Haandværkerforeningens Lokaler med Faneindvielse, Aftenunderholdning og Bal. Fru Jensen, Elmegade 21 (Formandens Hustru), overrakte ved denne Lejlighed Foreningen en smuk Silkefane som Gave fra Foreningens Damer.

19

20 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING priser paa visse Standardmærker, og i disse Priser var der beregnet en rimelig Avance til Detailhandleren. Handelen med Smør var ligeledes i en Aarrække en meget daarlig Forretning, idet man maatte nøjes med en Avance paa 1 å 2 Øre, i bedste Tilfælde 5 Øre pr. x / 2 Kg., og det vil i Virkeligheden sige, at Handelen med Smør gav Tab. Intet er saa galt, at det ikke er godt for noget, siger man, og det passer netop i dette Tilfælde, idet den af Krigen følgende Prisregulering bragte os en taalelig Avance paa Smør, og dette Forhold er saa nogenlunde bleven bevaret. Om de øvrige Varer er der vel kun det at bemærke, at der endnu kan tages en beskeden til Tider meget beskeden Avance hjem paa dem. Foreningen har flere Gange medvirket til at skaffe Medlemmerne Indpakningsmateriale m. m. til nedsat Pris, sidst ved Oprettelsen af Købmændenes Papirforsyning af 1918". Andelsselskabet Forhandlernes egen Margarinefabrik", der ogsaa støttes af en Del af vor Forenings Medlemmer, begynder efter Forventning Virksomheden i indeværende Aar. Ved Revision af Sundhedsvedtægten, Helligdagsloven og Lukkeloven har Foreningen flere Gange formaaet at præge Affattelsen af disse til Gunst for Branchen, sidst ved Lukkelovens Behandling i 1922, da man fik tilføjet Bestemmelsen om Tildækning af de Varer, der efter tidligere Love skulde fjernes fra Butikken efter almindelig Lukketid, forsaavidt Butikken var aaben.

21 BRØDHANDLER-TIDENDE" Foreningens Medlemsblad, Brødhandler-Tidende", udgik første Gang den 1. Januar Foreningens daværende Formand, Hr. I. P. Norvin, blev Bladets Redaktør, og han paatog sig tillige Annoncetegningen. Bogtrykker Bjarnø fik overdraget Bladets Trykning, Ekspedition og Inkasso. Den 30. Januar 1917 overtog Th. Juhler Redaktørposten. Den 8. Februar 1917 bliver Heinr. J. Eibye Forretningsfører, men afløses den 1 September 1919 af Andersen, Samsøgade. Kr. Møller bliver Forretningsfører fra 1. August 1920, Bogtrykker Bjarnø overtager Redaktionen den 1. Januar 1921, og Kr. Møller, Bladets nuværende Redaktør, overtager Redaktionen den 1. Oktober Bladet udgaar den 1. og den 15. i hver Maaned og tilstilles Medlemmerne gratis. Bladet er, foruden at være et godt Aktiv, et godt Bindeled mellem Foreningens Bestyrelse og dens Medlemmer. Uden det vilde det ikke være muligt med kort Mellemrum at være i Kontakt med et Medlemsantal paa ca. 600, og hvilken uvurderlig Betydning det har, at Medlemmerne to Gange om Maaneden faar Underretning om det væsentligste af det der rører sig indenfor Standen, og specielt vor Branche, forstaar enhver. Desuden er der talrige Eksempler paa, at Bladet ogsaa har haft Interesse langt ud over Medlemmernes egen Kreds. KENDTE MEDLEMMER ÆRESMEDLEMMER E. Falkner, Blegdamsvej 46, Medstifter af Foreningen. Th. Juhler og P. Jensen, Thorshavn. FORENINGENS FORMÆND (GENNEM 25 AAR) P. Jensen, og Hans Poulsen, Truels Christensen, Møller, M. Petersen, Studiestræde, 1902 og Andeisen, Bredgade 22, I. P. Norvin, Th. Juhler, 1917, og H. P. Jensen, 1920.

22 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING FORENINGENS BESTYRELSESMEDLEMMER (GENNEM 25 AAR) Larsen, Istedgade 30, Rasmussen, Raadmandsgade 14, 1898 Theodor A. Jacobsen, Korsgade 16, Alf. Andersen, H. C. Ørstedsvej 11, Lars Andersen, Sundevedsgade 31, N. Jensen, Viborggade 21, N. Nielsen, Falkonerallé 34, Frk. Marie Andersen, Dronningensgade 4, Fru Bodil Petersen, Vævergade 1, H. P. Andersen, Blegdamsvej 84, Petersen, Studiestræde, Andersen, Stengade, Larsen, GI. Kongevej Nielsen, Pilestræde, Poulsen, Nørrebrogade, Jensen, Nørre Farimagsgade, Møller, Korsgade, Truels Christensen, Fru Nielsen, Knabrostræde 25, Himmelstrup, Petersen, Istedgade 71, Rafn, Petersen, Borgergade, 1902 Strøm, Skotlandsgade, Fru Jensen, Kalkbrænderivej, Jensen, Prins Jørgensgade, Chr. Petersen, Istedgade 58, Gundersen, Bech, Nielsen, Samsøgade 11, Madsen, Tjørnegade 2, Petersen, Adelgade 102, Hansen, Skolegade 2, 1909 Petersen, Istedgade 85, 1909 Christoffersen, Frederiksvej 21, Fru Jørgensen, Solitudevej 6, Johs. Olsson, Fru Regine Koefoed Hansen, N. Chr. Jørgensen, Esromgade, Andersen, Strandboulevard, Th. Juhler, Carl Hedgaard, H. P. Jensen, Gasværksvej, Hansen, Fredensborggade, Jørgensen, Howitzvej, L. C. Larsen, Ny Carlsbergvej, Lynel P. Petersen, Haraldsgade, M. Jeppesen, Hugo Svendsen, Eibye, V. Olsen, Valby, Frk. Andersen, Stampesgade, Kr. Møller, Korsgade 8, J. P. Simonsen, 1920 Ellermann Hansen, Vald Hansen, Fælledvej, FORENINGENS NAVN FORANDRES Paa Generalforsamlingen den 30. Januar 1917 vedtoges, at Foreningens Navn fremtidig skal være Københavns Brød- og Mælkehandlerforening". BEGRAVELSESKASSEN Paa Generalforsamlingen den 29. Januar 1901 vedtog Foreningen at oprette en Begravelseskasse, men den ophævedes allerede i 1909 og dens Formue overførtes til Foreningen.

23 SAMARBEJDE I 1899, Aaret efter Foreningens Stiftelse, paabegyndte den Samarbejde med andre Handelsforeninger, og uden paa nogen Maade at ringeagte noget af det Samarbejde, der i Aarenes Løb har fundet Sted med forskellige Foreninger, maa her særlig fremhæves det gode Samarbejde ^ v ' og den gode Forstaaelse, der har hersket mellem Københavns Mejeriforening og Københavns Brød- og Mælke- " ^ handlerforening. Disse to Foreninger har saa godt som Mejeriejer P. Larsen, Mejeriforening. Skjoldsgade 7, Formand for Københavns altid fælles Interesser, og selv om der i enkelte Tilfælde har været Forskel i Meninger og Principper, har man maaske særlig i de senere Aaringer mødt hinanden med en saa stor Velvilje og Beredvillighed, saa man saa P. Larsen. godt som altid har fundet en Form for enig Optræden. Dette Forhold har bevirket, at Foreningernes Repræsentanter med den største Glæde og Tillid møder hverandre, og at Resultaterne af deres Samvirken bliver det bedst mulige. ^gbbllfe^ Endvidere har der i senere Aar fundet et betydeligt og gavnligt Samarbejde Sted med Smør- og Margarine- J. G. Schjær, Formand tor De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark". Hr. Schjær blev allerede i 1903 Formand for Detailhandler-Societetet" og for De samvirkende" i Hr. Schjær er en dygtig og elskværdig Leder af den danske Detailhandlerstands største Organisation, og naar dertil føjes, at han har den Evne at kunne faa netop det ud af Forhandlingerne, han selv ønsker, saa er enhver sikkert istand til at danne sig det rette Billede af ham som den behændige Forhandlingsleder, han er. J. G. Schjær. handlerforeningen, Dansk Smørhandlerforening og Bagermestrenes Lokalforeninger.

24 25 Københavns Brød- og Mælkehandlerforening har fra 1. Januar 1918 været Medlem af De samvirkende Køb- Redaktør J. N. Lund. Dansk Handelsblad"s Redaktør i København, blev Sekretær for C. O. i 1909 og for De samvirkende" i Redaktør Lund har mange Traade i sin Haand og har nøje Kendskab til Organisationen i alle dens Enkeltheder. Hr. Lund er næsten altid paa Færde, naar Organisationens Rammer skal udvides, og han anbefaler altid Tilslutning til De samvirkende" med den faste Overbevisnings Kraft, der straks slaar næsten alle Betænkeligheder til Jorden. mandsforeningers Centralorganisation øst for Storebælt". J. N. Lund I Foraaret 1923 var Foreningen Medstifter af Centralorganisationen for København under De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark". Bogtrykker Aage Th. Bjarnø, Krystalgade 28, har trykt Brødhandler-Tidende" fra dets Start, var Bladets første Forretningsfører og en Periode dets Redaktør. Hr. Bjarnø har iøvrigt ved forskellige Lejligheder taget Del i Foreningens Virksomhed og været, den en god Støtte. Aage Th. Bjarnø. \

25 JUBILÆUMSFESTEN Københavns Brød- og Mælkehandlerforenings 25 Aars Jubilæum blev fejret Søndag den 22. Juli i Charlottenlund Palmehave. Fra Foreningens Side imødesaa man denne Fest med stor Glæde, idet det var lykkedes Festudvalget i dette Tilfælde Foreningens Bestyrelse at skabe saa godt som alle Betingelser for en god og interessant Sammenkomst. Jubilæumsdagens Program lød saaledes: Kl. 11: Bestyrelsen mødes. Kl. 4: Medlemmerne mødes. Kl. 5: Fællesspisning Kl. 7: Dans, eventuelt en Tur i Skoven. Kl.9: Optræden af 2 Duettister. Dans til Kl. 12. T Dagens Anledning modtog Foreningen store, smukke Blomsterdekorationer fra C. O. øst for Storebælt, Margarinefabriken Alfa", Akts. Otto Mønsted, Mælkeriet Slangerup", Københavns Mejeriforening og Sinør- og Margarinehandlerforeningen i København. Der indløb Telegrammer fra Hr. J. G. Schjær, C. O. øst for Storebælt Georg Hansen, C. O. i København Direktør S. Eskesen, Alfa" Repræsentant C. Haldorf Foreningens Æresmedlemmer: E. Falkner og Th. Juhler Inspektør A. Nielsen, Alfa" Fru Marie Møller, Ndr. Frihavnsgade 28 Handelsagent- og Repræsentantforeningen Hafnia"-Bryggerierne Margarinefabriken Alfa" Akts. Otto Mønsted Vesterbros Handelsforening og De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark". Desuden fremmødte personlig: Repræsentant C. Haldorf, Alfa", Forretningsfører Andersen, Akts. Otto Mønsted, og Mejeribestyrer Jensen, Slangerup", og overbragte Lykønskning og Hilsen paa deres Firmaers Vegne. Til Festen var indbudt følgende: Af Foreningens første Bestyrelse: Formanden, Fabrikant P. Jensen, Færøerne, L. P. Larsen og Frue, Fru Rasmussen, Theodor A Jacobsen og Frue, N. Nielsen og Frue, Frk. Marie Andersen, H. P. Andersen og Frue, N. Jensen og Frue og Fru Egsholl. Et Medlem af den første Bestyrelse, Hr. Rasmussen, er død, og et andet Medlem Hr. Alfr. Andersen, har man ikke kunnet skaffe Adresse paa.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Vedtaget på generalforsamling den 23. januar 2013 og ændringer godkendt af Hovedforeningen d. 14. september 2013.

Vedtaget på generalforsamling den 23. januar 2013 og ændringer godkendt af Hovedforeningen d. 14. september 2013. 8 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Bestyrelsen indvarsler til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere