uft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1898-21. 3uft - 1923"

Transkript

1 5 o r c x i t t x g C É D uft

2 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il ***

3 o (PS <tt> K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN KR. MØLLER TRYKT I A/S APPEL'S BOGTRYKKERI BLAAGAARDSGADE 17 - KBHVN. N.

4 F O R O R D I Anledning af Københavns Brød- og Mælkehandlerforening"s 25 Aars Bestaaen har Foreningen ønsket en kortfattet Fremstilling af dens Virksomhed gennem disse Aar i Form af et lille Skrift. Efter at have gennemgaaet Foreningens Protokoller og ogsaa ad anden Vej søgt Oplysning om forskellige af de Forhold, Foreningen har beskæftiget sig med, har jeg bestræbt mig for at give en saa fyldig Fremstilling af saa mange af de mest betydningsfulde Sager, som Pladsen i dette lille Skrift tillader, og jeg haaber, at disse mine Bestræbelser i nogen Grad er kronet med Held. Kr. Møller.

5 FORENINGENS FØRSTE BESTYRELSE: Frk. Marie Andersen. Fru Bodil Petersen. Lars Andersen. N. Jensen. Th. A. Jacobsen. P. Jensen. H. P. Andersen. L. P. Larsen. N. Nielsen. N. C. Rasmussen.

6 FORENINGENS STIFTELSE ORSDAG den 21. Juli 1898 Kl. 8 Aften samledes en Del af Københavns Brødhandlere i Myginds Lokaler, Linnésgade, for at søge dannet en Forening af Brødhandlere i København og Omegn til Varetagelse af fælles Interesser. Indbyderne til dette Møde var: Kr. Stricker, Falkonerallé 100, M. Nielsen, Vesselsgade 11, Theodor A. Jacobsen, Korsgade 16, P. Jensen, Elmegade 21, E. Falkner, Vesselsgade 8, Alfr. Andersen, H. C. Ørstedsvej 11, Bodil Petersen, Vævergade 1, Hansine Vang, Ryesgade 57, og Emma Lorentzen, Ryesgade 124. P. Jensen, Elmegade 21, gjorde nærmere Rede for Indbydernes Hensigter med Mødet, og derpaa vedtog man at danne Kjøbenhavns Brødhandlerforening". Der indtegnedes straks 60 Medlemmer. Indbyderne havde udarbejdet Udkast til Love, som med nogle Ændringer vedtoges paa samme Møde. Til Bestyrelse valgtes følgende 11 Medlemmer: P. Jensen, Elmegade 21, L. P. Larsen, Istedgade 30, N. C. Rasmussen, Raadmandsgade 14, Theodor A. Jacobsen, Korsgade 16, Alfr. Andersen H. C. Ørstedsvej 11, Lars Andersen, Sundevedsgade 31, N. Jensen, Viborggade 21, N. Nielsen, Falkonerallé 34, Marie Andersen, Dronningensgade 4, H. P. Andersen, Blegdamsvej 84 og Bodil Petersen, Vævergade 1 Til Revisorer valgtes: Buhl, Ny Østergade 10 og Stricker, Falkonerallé 100. Suppleanter: Nuppenau, Kapelvej 19 og Nielsen, Murergade 13. Samme Aften holdt Bestyrelsen konstituerende Møde, ved hvilket P. Jensen, Elinegade 21, valgtes til Formand, Larsen til Næstformand, Rasmussen til Kasserer og Jacobsen til Sekretær. Dermed var Rammerne i Orden, og Foreningen kunde tage fat paa Arbejdet.

7 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING Allerede den 26. Juli holdt Bestyrelsen atter Møde. Man vedtog en Forretningsorden af følgende Ordlyd: Formanden leder Forhandlingerne ved Bestyrelsesmøderne. Mindst 6 Medlemmer skulle være tilstede, for at Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Almindelig Stemmeflerhed afgør, om Forslaget er vedtaget eller forkastet; i Tilfælde af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget, med mindre Forslaget er indbragt af Formanden, thi da gør Næstformandens Stemme Udslaget."

8 DET FAGLIGE ARBEJDE PAABEGYNDES Paa Mødet den 26. Juli vedtog man at opfordre Rugbrødsfabrikantforeningen til at forhandle om følgende Punkter: 1. Fastsættelse af en fast Rabat af 7 Øre paa et Rugbrød 2. Ophævelse af Fabrikernes Hjemmehandel med Brød. 3. Ophævelsen af Kuskenes Salg til Private." Emil Falkner, Blegdamsvej 46, Medstifter af Foreningen og meget aktivt Medlem gennem mange Aar. Udnævnt til Æresmedlem paa Generalforsamlingen den 30. Jan Af disse tre Punkter faar man et ganske godt Billede af Forholdene med Hensyn til Brødhandelen paa dette Tidspunkt. Den 15., 16., 17. og 18. August 1898 holdtes offentlige Emii Falkner. Agitationsmøder for Tilgang til Foreningen. Møderne den 15. i Forsamlingsbygningen paa Kløvermarksvej og den 16. i Forsamlingsbygningen paa Enghavevej var ikke store. Formanden gav Oplysning om, hvad Bestyrelsen hidtil havde udrettet, og hvad den agtede at udrette i den nærmeste Fremtid. Mødet den 17. i Holbergsminde" var af større Interesse, idet Formanden for de samvirkende Handelsforeninger, Hr. Munck, var tilstede og talte om Fordelene ved Sammenslutning og enig Optræden. Borgerrepræsentant Jens Nielsen talte om de Farer og Genvordigheder, en ny Forening var udsat for. Som Svar paa en Forespørgsel oplyste Hr. Munck, at Forhandling af Sukkervarer om Søndagen var ulovlig, men at Politiet ikke foretog sig noget, med mindre der var indgivet direkte Klage. Det sidste af disse offentlige Agitationsmøder holdtes paa Gimle" den 18. August. Paa dette udspandt der sig en lang og til Tider ret skarp Diskussion, der særlig drejede sig om Kuskenes Privathandel og den virksomste Maade at skaffe Foreningen Medlemmer

9 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING paa. De to sidstnævnte Møder var ret godt besøgt, og ved alle Møderne indtegnedes nye Medlemmer. Paa Bestyrelsesmødet den 7. September 1898 drøftede man bl. a. Foreningens Stilling nnder en eventuel Lockout i Bagerfaget, og paa Medlemsmødet den 15. September fik Bestyrelsen Mandat til at fremskaffe Rugbrød fra udenbys Bagerier til Foreningens Medlemmer. For at komme i Forbindelse med udenbys Rugbrødsbagere, averterede man i Roskilde Tidende", Frederiksborg Amtstidende" og Frederiksborg Amts Avis", og i Løbet af faa Dage strømmede Tilbudene ind. Paa et Medlemsmøde den 14. Oktober 1898 meddelte Formanden, at det købte Rugbrød vanskeligt kunde fremskaffes før Tirsdag den 18. Oktober. Medlemmerne tegnede sig for ca Brød. Som et Modtræk mod Foreningens Køb af Rugbrød fra udenbys Bagere vedtog Bagernes Centralledelse ikke at sælge Rugbrød til Forhandlere og Bagere, men derimod at oprette egne Centraludsalgssteder i de forskellige Bydele. Foreningen foranstaltede straks et offentligt Protestmøde afholdt den 27. Oktober, og paa dette vedtoges enstemmigt en Protest-Resolution, som tilsendtes Oldermanden for Bagerlauget. Mødets Deltagere opfordrede Brødhandlerforeningen til vedblivende at fremskaffe Brød fra Provinsen, og flere Talere udtalte Ønsket om, at Foreningen vilde oprette sit eget Bageri eller slutte Overenskomst med et bestaaende Bageri om Levering af Brød til Foreningens Medlemmer, saa de ikke var prisgivne Bagermestrenes Vilkaarlighed. Allerede den 30. Oktober oprettede Bestyrelsen Kontrakt med Frederikssundsvejens Brødfabrik om at aftage dens Produktion for et Tidsrum af 10 Aar. Denne Kontrakt var oprettet med Forbehold af en Generalforsamlings Sanktion, da Bestyrelsen ikke vilde og vel heller ikke kunde binde Medlemmerne. Allerede den 1. November afholdt man ekstraordinær Generalforsamling om Sagen, og alle, der deltog i Forhandlingerne, udtalte deres Glæde over og Tilslutning til Kontrakten, som derpaa enstemmigt godkendtes. Paa Bestyrelsesmødet den 16. November 1898 fremlagde Formanden Regnskabet for Foreningens Rugbrødsindførsel under Bagerlouckouten. Der var indført 7840 Rugbrød. I Tiden fra Foreningens Stiftelse den 21. Juli 1898 til 1. Januar 1899 er der afholdt ca. 30 Bestyrelsesmøder, Medlemsmøder, offentlige Møder og ekstraordinære Generalforsamlinger. Det fremgaar klart af Referaterne fra alle disse Møder, at Forholdene indenfor Brødhandelen i Tiden forud for Foreningens Stiftelse langtfra var ideelle, og den nye Forenings Bestyrelse kastede sig med Energi og Interesse ud i Kampen for at forbedre disse. Dette energiske Foreningsarbejde krævede megen Tid, og da der fra Foreningens Side skulde føres Kontrolbøger over Produktionen fra Frederiksundsvejens Brødfabrik, forøgedes Arbejdet yderligere. Paa Generalforsamlingen den 17. Januar 1899 vedtog man da ogsaa at lønne tre af Bestyrelsens Medlemmer, Formanden med 200 Kr. aarlig, Kassereren med 250 Kr. og Sekretæren med 150 Kr. For disse Beløb skulde Formanden

10 V KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING holde Foreningens Kontor aabent 2 Timer daglig, Kassereren opkræve Medlemskontingentet og Sekretæren opgøre Medlemmernes Kontrabøger med Rugbrødsfabriken en Gang maanedlig. I Betragtning af det store Arbejde, der paa den Tid skulde planlægges og tildels udføres paa Foreningens Kontor, var det ikke store Lønninger, Foreningen betalte sine mest betroede Mænd, men det var vel den Gang, som det i Almindelighed er nu, at det var mere Interesse for Sagen, Standens Vel, end den fastsatte Løn, der var Drivfjederen i Værket.

11 BRØDHANDELEN FINTBRØDET I Tiden før 1897 laa Handelen med Brød helt anderledes end i vore Dage. Mellem Bagerne og Brødhandlerne var Forholdet det, at Bagerne tog det ikke solgte Brød tilbage Dagen efter, saa der var intet Tab paa gammelt Brød. Priserne blev paa den Tid ikke dikteret af Bagerlauget, men den enkelte Bager og Brødhandler forhandlede sig tilrette. Mejeriejer Martin Petersen, Studiestræde 33, blev første Gang valgt ind som Bestyrelsesmedlem i Hr. Petersen har i mange Aar været Foreningens Kasserer og tillige et Par Gange dens Formand. Den 1. Juli 1897 oprettede Parterne en Overenskomst der bl. a. bestemte, at gammelt Brød ikke mere tages til- Martin Pelersen. bage, og Forhandleravancen blev saavidt vides fastsat til 20 pct. Brødhandlerne opdagede efterhaanden, at denne Overenskomst var bedre for Bagerne end for Brødhandlerne, og sidstnævnte gjorde flere forgæves Forsøg paa at overbevise Bagerne om, at Avancen burde forhøjes til 25 pct. Om denne Sag holdt Brødhandlerforeningen bl. a. et Medlemsmøde den 13. September 1899, i hvilket flere Bagermestre deltog, men det lykkedes ikke Brødhandlerne hverken ved denne eller senere Lejligheder at faa disse Forhold ændrede. Under Krigen var Detailhandleravancen en kort Tid sat ned til pct, men det lykkedes Foreningen ret hurtigt igen at komme op paa de 20 pct. I Midten af Aaret 1920 beklagede en Del Medlemmer sig over, at forskellige Bagere ikke længere ønskede at levere dem Brød. I den Anledning blev der nedsat

12 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING et Udvalg, bestaaende af d'herrer H. P. Jensen, V. Olsen og J. P. Simonsen, og Resultatet af Udvalgets Arbejde blev Oprettelsen af Brødhandlernes Bageri-Aktieselskab, der allerede begyndte Virksomheden den 4. Januar Bageriets Bestyrelse var: J. P, Simonsen, Formand, L. E. Christiansen og Kr. Møller. I 1923 var man ifærd med at planlægge en større Udvidelse. RUGBRØDET Da Brødhandlerforeningen var bleven stiftet, var Bestyrelsens første Handling at rette forannævnte Henvendelse til Rugbrødsfabrikantforeningen. Avancen paa et Rugbrød var dengang 5 Øre, men man ønskede at tjene 7 Øre. Fabrikanterne solgte Brød til alle de Privatfolk, der henvendte sig derom paa Fabriken, og denne Privathandel ønskede man ogsaa gerne standset. Fru Regine Koefoed Hansen, Kronprinsessegade 4, interesseret Medlem af Bestyrelsen fra 1910 til Fru Regine Koefoed Hansen. Fabrikanternes Salg til Private var den Sag, der lettest og derfor ogsaa først blev bragt til Ophør. Det har antagelig ikke været nogen indbringende Forretning for Fabrikerne. Brødkuskenes Privathandel var betydelig vanskeligere at faa Bugt med, idet den foregik paa Gaden hele Byen rundt. Der veksledes en Mængde Skrivelser og holdtes ikke saa faa Sammenkomster og Møder angaaende Sagen, og kunde Brødhandlerforeningen ikke opnaa det ønskede Resultat ad Forhandlingens Vej, meddelte man vedkommende Fabrik, at den vilde blive boycottet, hvis man ikke inden en bestemt Dag havde faaet skriftlig Garanti for, at det var bleven Brødkuskene forbudt at sælge til Private. Det var ikke altid, at Trudsel om Boycotning var nok til at bringe Forholdet i Orden, og saa skred man uden Tøven til Handling, idet man lejede ligesaa mange Mand som vedkommende Fabrik havde Vogne og sendte en Mand efter hver Vogn for at opnotere Kunderne, som derpaa blev bearbejdet fra Foreningens Side. Naar man var kommen saa vidt, varede det i Reglen kun faa Dage, før vedkommende Fabrik havde Forstaaelsen af, hvad der tjente begge Parter bedst, og dermed var Sagen i den skøn-

13 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING neste Orden eller i hvert Tilfælde godt paa Vej til at blive bragt i Orden. Allerede paa Generalforsamlingen den 29. Januar 1900 meddeler Formanden, at Privathandelen tildels er ophørt, og siden har Foreningen ikke haft Anledning til at beskæftige sig synderlig med den. Kravet om en Forhøjelse af Avancen fra 5 til 7 Øre pr. Rugbrød var for stort til, at Fabrikanterne saadan lige straks kunde sige ja til det. Det blev stillet paa det første Bestyrelsesmøde efter Foreningens Dannelse, og det blev senere stillet Gang paa Gang, og først i 1901, altsaa efter 2 1 / a Aars Forløb, var man kommen saa vidt, at der kun var en Fabrik, Arbejdernes Fællesbageri, der endnu ikke var gaaet med. Der blev senere nedsat et Udvalg paa ni Medlemmer til at erobre den sidste Skanse, men dette Udvalg opløstes kort Tid efter uden at have tilvejebragt det ønskede Resultat. I Aarenes Løb er der flere Gange ført besværlige Forhandlinger om Avancen paa Rugbrød, sidst i den overordentlige Kommission i 1920, da Avancen blev sat til 12 Øre pr. 1 / 1, 6 l / 2 Øre pr. 1 / 2 og 3 3 / 4 pr. V 4 Rugbrød. For 25 Aar siden var der en ret omfattende Handel med gammelt Brød, idet der fandtes Forretninger i de forskellige Bydele, hvis væsentligste Handel var Salg af gammelt Brød til ca. halv Pris. Paa Medlemsmødet den 7. December 1898 foranlediger Formanden en Diskussion om Sagen, hvis Resultat blev en Henstilling til Bestyrelsen om at søge fyldige Oplysninger om disse i Forretninger og dernæst søge at forhindre, at de fik Rugbrød til Forhandling. Nogle Dage senere tilstiller man de af Foreningens Medlemmer, der driver Gammeltbrødsforretning, en skriftlig Opfordring om at ophøre dermed, og man meddeler dem samtidig, at de i modsat Fald vil blive ekskluderet. Paa Generalforsamlingen den 17. Januar 1899 meddeler Formanden, at Gammelbrødsforretningerne er paa retur, og dermed er den Sag, saavidt man kan skønne, paa det nærmeste i Orden. I 1901 dannedes Aktieselskabet De forenede Brødhandleres Brødfabrik". Paa Generalforsamlingen den 9. Oktober 1902 i Københavns Brødhandlerforening vedtager man at overtage Brødfabriken, men Protokollerne indeholder ikke nogen klar Fremstilling af hele dette Forhold. Paa Bestyrelsesmødet den 26. Juni 1905 meddeler Formanden, at De samvirkende Bagerier" har standset Virksomheden.

14 MÆLKEHANDELEN Angaaende Oplysninger om Mælkehandelen i de første Aar af Foreningens Bestaaen er Protokollerne ret sparsomme, og Grunden dertil maa vist søges i, at Forholdene paa dette Omraade var ret forskellige fra de nuværende, idet de Medlemmer, der den Gang solgte Mælk af Betydning, fik den ind direkte fra Landet, og at Avancen bl. a. paa Grund af denne direkte Forbindelse var forholdsvis Melhandler Truels Christensen, Købmagergade 49, blev første Gang Medlem af Bestyrelsen i 1901, Næstformand 1903, Sekretær og Revisor fra Hr. Christensen er en af de faa, der gennem en saa lang Aarrække har taget aktiv Del i Foreningens Anliggender. større end den, man de senere Aar har været vant til at regne med. Angaaende Fløde meddeles, at Mindstesalg i 1899 var en Portion til 3 Øre. Man var ikke tilfreds med den Forretning, og efter mange Forhandlinger med Mejeriforeningen og Bagerne fik man omsider forhøjet Prisen til 5 Øre. Paa Generalforsamlingen den 29. Januar 1900 omtaltes Mælkehandelen og den nye Forening af Leverandører. Som Modvægt mod denne paatænktes der dannet en Organisation af Mælkeforhandlere, og Bestyrelsen fik Bemyndigelse til at tiltræde en saadan. I Begyndelsen af 1904 blev der forelagt et Forslag til en Sundhedsvedtægt, som modtoges med megen Uvilje fra de Handlendes Side, idet den stærkt begrænsede de Yaresorter, der maatte forhandles sammen med Mælk. Denne Sag var paa Dagsordenen paa et stort Antal Bestyrelsesmøder, Medlemsmøder og offentlige Møder. Der sendtes Udvalg baade til Justitsministeren, Politidirektøren, Borgerrepræsentationen og Frederiks-

15 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING berg Kommunalbestyrelse, og alle Steder protesterede man mod de foreslaaede Indskrænkninger i Erhvervsfriheden. Trods alle Protester blev Indskrænkningerne alligevel vedtaget, men der blev truffet en Ordning, hvorved de Handlende, der drev Forretning ved Vedtægtens Ikrafttræden, og som blev berørt af den, kunde med ganske enkelte Indskrænkninger fortsætte som hidtil, medens de Handlende, der paapegyndte deres Virksomhed senere, kom ind under de nye Vedtægter. Mellem de forenede Fællesmejerier og Brødhandlerforeningen var der i sin Tid oprettet en Kontrakt om Bonus paa Mælk, men i 1915 gør de forenede Fællesmejerier Forsøg paa at komme udenom denne Kontrakt. Ved juridisk Medvirkning sørgede Brødhandlerforeningen for at Kontrakten blev respekteret og Bonus udbetalt i Henhold til samme Paa Bestyrelsesmødet den 3. Maj 1916 udtales Formodning om, at en gros Mejerierne, naar de bestaaende Kontrakter var udløbet, ikke vilde fortsætte Samarbejdet, og man anbefaler Oprettelsen af et eller flere en gros Mejerier for Foreningens Medlemmer. Der nedsættes et Udvalg, bestaaende af d'herrer Jeppesen, Svendsen og L. C. Larsen, til nærmere at overveje Sagen. Mejeriejer N. Chr. Jørgensen, Esromgade 12, Medlem af Bestyrelsen , Næstformand, Kasserer og meget benyttet som Tillidsmand ved Forhandlinger angaaende Mælk. I 1918 var Produktionen af Mælk saa lille, saa der var Udsigt til Mælkemangel. For at bøde herpaa, blev det paabudt kun at sælge Standardmælk" med et Fedtindhold af 3 pct., men den var ikke populær, og der N. Chr. Jørgensen. holdtes Protestmøder imod den Der blev et Par Gange udstedt Rationeringskort paa Mælk, men der blev ikke Brug for dem. Handelen med Standardmælk" ophørte i I Efteraaret 1919 gjorde Mælkeriet Enigheden", Trifolium" og Det danske Mælkekompagni" et Forsøg paa at faa Salg af Mælk i løst Maal forbudt, og Mælkekompagnierne blev støttet bl. a. af Borgmester Anthon Andersen og Kontorchef Henning Koch. En gros Mejerierne og Detailhandlerne, der havde fælles Interesser i denne Sag, enedes om at sætte Prisen paa sød Mælk i løst Maal ned med 4 Øre pr. Liter, og dette Skridt bragte Mælkompagniernes Plan til at strande. Et enkelt af vore Medlemmer, Hr. L. C. Larsen, Ny Carlsbergvej 23, har været Foreningen til stor Nytte baade ved disse og andre Forhandlinger angaaende Mælkespørgsmaal. Paa Grund af en flereaarig Kamp mellem Mælkekompagnierne og en gros Mejerierne paa den ene Side og Detailhandlerne paa den anden Side om Detailhandleravancen paa Mælk, var der opstaaet et ret spændt Forhold imellem Parterne, og som Følge deraf oprettedes Mælkeriet Slangerup", der begyndte Virksomheden den 4. Oktober 1919.

16 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING Dette Selskab, der ejes af Landmænd paa Slangerupegnen og Detailhandlere i København, har Æren for at have bragt Detailhandleravancen op paa en rimelig Højde, Mejeriejer L. C. Larsen, Ny Carlsbergvej 23, har i Krigsaarene været Foreningen til stor Nytte, særlig ved sin energiske Deltagelse i Forhandlinger angaaende Mælkespørgsmaal. Hr. Larsen var særdeles virksom ved Oprettelsen af Aktieselskabet Mælkeriet Slangerup", af hvis Bestyrelse han er Medlem. Endvidere Formand for Købmændenes Papirforsyning". til omkring 15 pct. eller omtrent det dobbelte af, hvad den var kort før Selskabet blev dannet. Ogsaa her var Hr. L. C. Larsen blandt de Ledende fra Detailhandlernes Side.

17 ANDRE VARER Handelen med Smør, Margarine, Fedt, Palmin og Æg m. m spillede i tidligere Tider ikke nogen særlig stor Rolle for denne Forenings Medlemmer, men efterhaanden Mejeriejer Th. Juhler blev første Gang Medlem af Bestyrelsen i 1911, var en Aarrække Kasserer, blev Formand og Redaktør af Brødhandler-Tidende" Hr. Juhlers Formandskab faldt i den vanskeligste Del af Krigsperioden, og som Følge deraf maatte han og hans Kolleger i Bestyrelsen udføre et stort og besværligt Arbejde for Foreningens Medlemmer. Og det skal siges til deres Ros, at de tog fat med Liv og Lyst, tog ikke i Betænkning at ofre al den kostbare Tid, der var nødvendig dertil, og det gav ogsaa gode Resultater. Man opnaaede bl. a. den ret betydelige Fordel, at Medlemmer, der efterhaanden fik Vanskeligheder med Hensyn til Rationeringsmærker, paa Formandens Anbefaling kunde faa en lille Ekstraforsyning af disse. Denne Periode var ogsaa vanskelig i økonomisk Henseende, og Th. Juhler. ogsaa paa dette Omraade var Bestyrelsen paa Færde. Protokollerne oplyser saaledes om, at man paa Generalforsamlingen den 28. Januar 1918 bevilgede 500 Kr. af Foreningens Kasse til 10 trængende Medlemmer, og senere modtog Foreningen af Kaffefonden" 800 Kr., der fordeltes mellem 8 Medlemmer. Endvidere var Bestyrelsen medvirkende til, at nogle af Medlemmerne fik Statslaan eller anden Dyrtidshjælp. Hr. Juhler trak sig i 1920 tilbage som Formand, da han var gaaet over i en anden Branche. forøgedes Salget af disse Varer saa betydeligt, at de nu i Almindelighed udgør langt den største Del af Omsætningen. Detailavancen paa Margarine var takket være en meningsløs Konkurrence i en Periode nede paa 1 Øre pr. 1 f 2 Kg. ja, en Del solgtes vist endog under Indkøbspris. Dette Forhold kunde selvfølgelig ikke vedvare, og ved Forhandling mellem Margarinefabrikanterne og Detailhandlerne enedes man om at haandhæve nærmere fastsatte Detail-

18 4b V' :»VB'i, nh t/j FORENINGENS FANE Den 10. December 1899 holdt Foreningen en Fest i Haandværkerforeningens Lokaler med Faneindvielse, Aftenunderholdning og Bal. Fru Jensen, Elmegade 21 (Formandens Hustru), overrakte ved denne Lejlighed Foreningen en smuk Silkefane som Gave fra Foreningens Damer.

19

20 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING priser paa visse Standardmærker, og i disse Priser var der beregnet en rimelig Avance til Detailhandleren. Handelen med Smør var ligeledes i en Aarrække en meget daarlig Forretning, idet man maatte nøjes med en Avance paa 1 å 2 Øre, i bedste Tilfælde 5 Øre pr. x / 2 Kg., og det vil i Virkeligheden sige, at Handelen med Smør gav Tab. Intet er saa galt, at det ikke er godt for noget, siger man, og det passer netop i dette Tilfælde, idet den af Krigen følgende Prisregulering bragte os en taalelig Avance paa Smør, og dette Forhold er saa nogenlunde bleven bevaret. Om de øvrige Varer er der vel kun det at bemærke, at der endnu kan tages en beskeden til Tider meget beskeden Avance hjem paa dem. Foreningen har flere Gange medvirket til at skaffe Medlemmerne Indpakningsmateriale m. m. til nedsat Pris, sidst ved Oprettelsen af Købmændenes Papirforsyning af 1918". Andelsselskabet Forhandlernes egen Margarinefabrik", der ogsaa støttes af en Del af vor Forenings Medlemmer, begynder efter Forventning Virksomheden i indeværende Aar. Ved Revision af Sundhedsvedtægten, Helligdagsloven og Lukkeloven har Foreningen flere Gange formaaet at præge Affattelsen af disse til Gunst for Branchen, sidst ved Lukkelovens Behandling i 1922, da man fik tilføjet Bestemmelsen om Tildækning af de Varer, der efter tidligere Love skulde fjernes fra Butikken efter almindelig Lukketid, forsaavidt Butikken var aaben.

21 BRØDHANDLER-TIDENDE" Foreningens Medlemsblad, Brødhandler-Tidende", udgik første Gang den 1. Januar Foreningens daværende Formand, Hr. I. P. Norvin, blev Bladets Redaktør, og han paatog sig tillige Annoncetegningen. Bogtrykker Bjarnø fik overdraget Bladets Trykning, Ekspedition og Inkasso. Den 30. Januar 1917 overtog Th. Juhler Redaktørposten. Den 8. Februar 1917 bliver Heinr. J. Eibye Forretningsfører, men afløses den 1 September 1919 af Andersen, Samsøgade. Kr. Møller bliver Forretningsfører fra 1. August 1920, Bogtrykker Bjarnø overtager Redaktionen den 1. Januar 1921, og Kr. Møller, Bladets nuværende Redaktør, overtager Redaktionen den 1. Oktober Bladet udgaar den 1. og den 15. i hver Maaned og tilstilles Medlemmerne gratis. Bladet er, foruden at være et godt Aktiv, et godt Bindeled mellem Foreningens Bestyrelse og dens Medlemmer. Uden det vilde det ikke være muligt med kort Mellemrum at være i Kontakt med et Medlemsantal paa ca. 600, og hvilken uvurderlig Betydning det har, at Medlemmerne to Gange om Maaneden faar Underretning om det væsentligste af det der rører sig indenfor Standen, og specielt vor Branche, forstaar enhver. Desuden er der talrige Eksempler paa, at Bladet ogsaa har haft Interesse langt ud over Medlemmernes egen Kreds. KENDTE MEDLEMMER ÆRESMEDLEMMER E. Falkner, Blegdamsvej 46, Medstifter af Foreningen. Th. Juhler og P. Jensen, Thorshavn. FORENINGENS FORMÆND (GENNEM 25 AAR) P. Jensen, og Hans Poulsen, Truels Christensen, Møller, M. Petersen, Studiestræde, 1902 og Andeisen, Bredgade 22, I. P. Norvin, Th. Juhler, 1917, og H. P. Jensen, 1920.

22 to KØBENHAVNS BRØD- OG MÆLKEHANDLERFORENING FORENINGENS BESTYRELSESMEDLEMMER (GENNEM 25 AAR) Larsen, Istedgade 30, Rasmussen, Raadmandsgade 14, 1898 Theodor A. Jacobsen, Korsgade 16, Alf. Andersen, H. C. Ørstedsvej 11, Lars Andersen, Sundevedsgade 31, N. Jensen, Viborggade 21, N. Nielsen, Falkonerallé 34, Frk. Marie Andersen, Dronningensgade 4, Fru Bodil Petersen, Vævergade 1, H. P. Andersen, Blegdamsvej 84, Petersen, Studiestræde, Andersen, Stengade, Larsen, GI. Kongevej Nielsen, Pilestræde, Poulsen, Nørrebrogade, Jensen, Nørre Farimagsgade, Møller, Korsgade, Truels Christensen, Fru Nielsen, Knabrostræde 25, Himmelstrup, Petersen, Istedgade 71, Rafn, Petersen, Borgergade, 1902 Strøm, Skotlandsgade, Fru Jensen, Kalkbrænderivej, Jensen, Prins Jørgensgade, Chr. Petersen, Istedgade 58, Gundersen, Bech, Nielsen, Samsøgade 11, Madsen, Tjørnegade 2, Petersen, Adelgade 102, Hansen, Skolegade 2, 1909 Petersen, Istedgade 85, 1909 Christoffersen, Frederiksvej 21, Fru Jørgensen, Solitudevej 6, Johs. Olsson, Fru Regine Koefoed Hansen, N. Chr. Jørgensen, Esromgade, Andersen, Strandboulevard, Th. Juhler, Carl Hedgaard, H. P. Jensen, Gasværksvej, Hansen, Fredensborggade, Jørgensen, Howitzvej, L. C. Larsen, Ny Carlsbergvej, Lynel P. Petersen, Haraldsgade, M. Jeppesen, Hugo Svendsen, Eibye, V. Olsen, Valby, Frk. Andersen, Stampesgade, Kr. Møller, Korsgade 8, J. P. Simonsen, 1920 Ellermann Hansen, Vald Hansen, Fælledvej, FORENINGENS NAVN FORANDRES Paa Generalforsamlingen den 30. Januar 1917 vedtoges, at Foreningens Navn fremtidig skal være Københavns Brød- og Mælkehandlerforening". BEGRAVELSESKASSEN Paa Generalforsamlingen den 29. Januar 1901 vedtog Foreningen at oprette en Begravelseskasse, men den ophævedes allerede i 1909 og dens Formue overførtes til Foreningen.

23 SAMARBEJDE I 1899, Aaret efter Foreningens Stiftelse, paabegyndte den Samarbejde med andre Handelsforeninger, og uden paa nogen Maade at ringeagte noget af det Samarbejde, der i Aarenes Løb har fundet Sted med forskellige Foreninger, maa her særlig fremhæves det gode Samarbejde ^ v ' og den gode Forstaaelse, der har hersket mellem Københavns Mejeriforening og Københavns Brød- og Mælke- " ^ handlerforening. Disse to Foreninger har saa godt som Mejeriejer P. Larsen, Mejeriforening. Skjoldsgade 7, Formand for Københavns altid fælles Interesser, og selv om der i enkelte Tilfælde har været Forskel i Meninger og Principper, har man maaske særlig i de senere Aaringer mødt hinanden med en saa stor Velvilje og Beredvillighed, saa man saa P. Larsen. godt som altid har fundet en Form for enig Optræden. Dette Forhold har bevirket, at Foreningernes Repræsentanter med den største Glæde og Tillid møder hverandre, og at Resultaterne af deres Samvirken bliver det bedst mulige. ^gbbllfe^ Endvidere har der i senere Aar fundet et betydeligt og gavnligt Samarbejde Sted med Smør- og Margarine- J. G. Schjær, Formand tor De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark". Hr. Schjær blev allerede i 1903 Formand for Detailhandler-Societetet" og for De samvirkende" i Hr. Schjær er en dygtig og elskværdig Leder af den danske Detailhandlerstands største Organisation, og naar dertil føjes, at han har den Evne at kunne faa netop det ud af Forhandlingerne, han selv ønsker, saa er enhver sikkert istand til at danne sig det rette Billede af ham som den behændige Forhandlingsleder, han er. J. G. Schjær. handlerforeningen, Dansk Smørhandlerforening og Bagermestrenes Lokalforeninger.

24 25 Københavns Brød- og Mælkehandlerforening har fra 1. Januar 1918 været Medlem af De samvirkende Køb- Redaktør J. N. Lund. Dansk Handelsblad"s Redaktør i København, blev Sekretær for C. O. i 1909 og for De samvirkende" i Redaktør Lund har mange Traade i sin Haand og har nøje Kendskab til Organisationen i alle dens Enkeltheder. Hr. Lund er næsten altid paa Færde, naar Organisationens Rammer skal udvides, og han anbefaler altid Tilslutning til De samvirkende" med den faste Overbevisnings Kraft, der straks slaar næsten alle Betænkeligheder til Jorden. mandsforeningers Centralorganisation øst for Storebælt". J. N. Lund I Foraaret 1923 var Foreningen Medstifter af Centralorganisationen for København under De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark". Bogtrykker Aage Th. Bjarnø, Krystalgade 28, har trykt Brødhandler-Tidende" fra dets Start, var Bladets første Forretningsfører og en Periode dets Redaktør. Hr. Bjarnø har iøvrigt ved forskellige Lejligheder taget Del i Foreningens Virksomhed og været, den en god Støtte. Aage Th. Bjarnø. \

25 JUBILÆUMSFESTEN Københavns Brød- og Mælkehandlerforenings 25 Aars Jubilæum blev fejret Søndag den 22. Juli i Charlottenlund Palmehave. Fra Foreningens Side imødesaa man denne Fest med stor Glæde, idet det var lykkedes Festudvalget i dette Tilfælde Foreningens Bestyrelse at skabe saa godt som alle Betingelser for en god og interessant Sammenkomst. Jubilæumsdagens Program lød saaledes: Kl. 11: Bestyrelsen mødes. Kl. 4: Medlemmerne mødes. Kl. 5: Fællesspisning Kl. 7: Dans, eventuelt en Tur i Skoven. Kl.9: Optræden af 2 Duettister. Dans til Kl. 12. T Dagens Anledning modtog Foreningen store, smukke Blomsterdekorationer fra C. O. øst for Storebælt, Margarinefabriken Alfa", Akts. Otto Mønsted, Mælkeriet Slangerup", Københavns Mejeriforening og Sinør- og Margarinehandlerforeningen i København. Der indløb Telegrammer fra Hr. J. G. Schjær, C. O. øst for Storebælt Georg Hansen, C. O. i København Direktør S. Eskesen, Alfa" Repræsentant C. Haldorf Foreningens Æresmedlemmer: E. Falkner og Th. Juhler Inspektør A. Nielsen, Alfa" Fru Marie Møller, Ndr. Frihavnsgade 28 Handelsagent- og Repræsentantforeningen Hafnia"-Bryggerierne Margarinefabriken Alfa" Akts. Otto Mønsted Vesterbros Handelsforening og De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark". Desuden fremmødte personlig: Repræsentant C. Haldorf, Alfa", Forretningsfører Andersen, Akts. Otto Mønsted, og Mejeribestyrer Jensen, Slangerup", og overbragte Lykønskning og Hilsen paa deres Firmaers Vegne. Til Festen var indbudt følgende: Af Foreningens første Bestyrelse: Formanden, Fabrikant P. Jensen, Færøerne, L. P. Larsen og Frue, Fru Rasmussen, Theodor A Jacobsen og Frue, N. Nielsen og Frue, Frk. Marie Andersen, H. P. Andersen og Frue, N. Jensen og Frue og Fru Egsholl. Et Medlem af den første Bestyrelse, Hr. Rasmussen, er død, og et andet Medlem Hr. Alfr. Andersen, har man ikke kunnet skaffe Adresse paa.

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere