Referat fra generalforsamlingen side år med Bevaringsforeningen side 7. Forårsarrangement side 8. På havnen i efterårsferien side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen side 4. 30 år med Bevaringsforeningen side 7. Forårsarrangement side 8. På havnen i efterårsferien side 10"

Transkript

1 bevar rørvig 29. årgang december 2008 Nr.1 lokalhistorisk forening for rørvig sogn indhold: Referat fra generalforsamlingen side 4 30 år med Bevaringsforeningen side 7 Forårsarrangement side 8 På havnen i efterårsferien side 10 Ny hjemmeside side 11 Præmiering af et hus side 12 Det nostalgiske hjørne side 16 En Rørvig kunstner side 17 Haabet side 18 Glædelig jul side 19

2 DanBolig annonce Formand, ansvarshavende redaktør: Henrik Larsen, Sct. Georgs Vej Nykøbing Sj. - Tlf.: Kasserer: Bjarne Langkilde, H.P. Hansensvej Nykøbing Sj. - Tlf.: Sekretær, bygningsudvalg: Ernst Bührmann, Østergade 8 - Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Bjarne Østrup,Toldbodvej 66 - Tlf.: Bestyrelsesmedlem, bygningsudvalg: Flemming Brinck, Østergade 11 - Tlf.: Bestyrelsesmedlem, bygningsudvalg: Erik Jaes,Tårnvænget 6 - Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Hanne Hedegaard, Strædet 20 - Tlf.: Suppleant, PR-udvalg: Lola Berg,Toldbodvej 34 - Tlf.: Suppleant, PR-udvalg: Christel Poulsen, Kongelundsvej 4 - Tlf.: Suppleant, PR-udvalg: Knud Christensen, Kærsangervej 5 - Tlf.: Kære medlem I år 2008 fylder Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn 30 år, og det skal naturligvis markeres på forskellig vis. Som det ses, har medlemsbladet Bevar Rørvig fået et helt nyt udseende og er samtidig blevet i farver. Vi har igennem en tid ønsket at gøre foreningen mere synlig, men alle vi, der beskæftiger os med foreningsarbejde ved, at det kræver tid og viden for at gennemføre en større modernisering. Et skift fra det gammel velkendte til noget mere friskt og nyt kræver også mod. Vi vil jo gerne på en og samme tid holde fast i vores trofaste medlemmer, ligesom foreningen har brug for nye, unge og friske øjne. Ud over det nye design af bladet, har foreningen også fået en hjemmeside, som løbende vil blive udbygget og opdateret med indhold om foreningens arbejde og om Rørvig. Nye medlemmer er vigtige for Bevaringsforeningen. Derfor har vi sidst men ikke mindst - fremstillet en folder, der kort fortæller om foreningens formål samt indeholder en tilmeldingsblanket. Alle kan rekvirere denne folder fra foreningen eller fra hjemmesiden og forære den til en person, som endnu ikke kender til foreningen og dens arbejde. Med de nye tiltag ser vi i bestyrelsen positivt på fremtiden og ønsker hermed alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Henrik Larsen formand Bevar Rørvig - udgives af Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn. Redation adresse: Sct. Georgs Vej 7, 4500 Nykøbing Sj.Tlf Medlemsskab kr. 60,- pr. år kan tegnes ved henvendelse til kasseren. Bank: Danske Bank - Reg.nr konto nr PR-udvalg, annoncesalg og grafisk arbejde: Lola Berg og Christel Poulsen Tryk:Vejlø Print A/S Tlf Oplag. 600 ex. Forside: Haabet samt vignetfotos: CATfoto 3

3 referat fra generalforsamlingen den 20. august 2008 i rørvig sognegård Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af beretning og forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 3) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 4) Behandling af indkomne forslag 5) Valg af bestyrelse, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter 6) Eventuelt ad. 1 Mødet blev åbnet af formand Henrik Larsen, som bød alle velkommen til årets generalforsamling og foreslog Majken Nevermann som dirigent. Dette blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og åbnede mødet. ad. 2 Henrik Larsen foreslog, at beretningen for året blev aflagt af personer fra udvalgene. Følgende emner blev berørt: Bjarne Østrup fra Foreningsrådets havneudvalg gennemgik problematikken omkring den planlagte udvidelse af færgedriften mellem Hundested og Rørvig. I den forbindelse blev risikoen for øget tung trafik gennem Rørvig og følgerne af dette belyst. De forskellige holdninger til kræmmermarkedets placering blev også belyst.til sidst blev den igangværende havneudvikling i Rørvig Havn, og status herfor, gennemgået. Et medlem havde betænkeligheder vedr. den øgede tonnage på Toldbodvej. Et medlem havde spørgsmål til det nyopsatte lave hegn omkring grundstykket ved siden af havnen, og om foreningen var på sagen. Det er foreningen ikke, men kommunen følger op på, at det etablerede bliver, som den tilladelse der er givet. Et medlem spurgte til stien ved Adamsen, som efter sigende skulle være offentlig, men som ikke var synlig. Det blev fortalt, at stien oprindelig kun var for de yderste grundejere på Uhlendorffs Allé. Der var spørgsmål til om henvendelsen fra kommunen til grundejerne langs Isefjords-stien om overholdelse af lokalplanen for strandgrundene havde hjulpet på forholdene. Det blev konstateret, at der ingen større synlig effekt var. Formanden berettede så om det nye feriehusprojekt på Lodsoldermandsgrunden, som kommunen holder tilbage, og at der er fremkommet nye skitser til kommunen over et projekt på Toldbodens jord. Projektet virker ok, men status er ukendt. Formanden kom også ind på foreningens fortsatte markedsføring i år i "det lille grønne hus" på havnen. Der arbejdes på at finde nye effekter til salget der. Foreningen har besluttet at støtte et nyt projekt, som går ud på, at en privat meget stor samling lokale postkort udgives i bogform til offentlig salg. Foreningens nyhedsbrev i aug. i år i stedet for et blad, betyder at der udgives en luksusudgave af bladet til dec. Det blev berørt, at foreningen havde haft problemer med indbetaling af kontingenter p.g.a. indbetalingsformen, men at dette nu er rettet op. Formanden sluttede med at berette om en planlagt ny hjemmeside for at gøre Bevaringsforeningen mere synlig, og at denne vil være etableret før årsskiftet. Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen. Bjarne Langkilde gennemgik uddybende det reviderede regnskab for 2007 (også trykt i nyhedsbrevet fra aug. 2008) og afsluttede med at fortælle, at overskuddet var til disposition for eventuelle sager vedrørende foreningens arbejde som f.eks. bogværket med lokale postkort m.m.. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. ad. 3 ad. 4 ad. 5 Bjarne Langkilde fremlagde et budgetforslag for 2009 uden kontingentændring. Der kom spørgsmål fra et medlem til, hvor de mange penge i Bygningsbevaringsfonden kom fra, og formanden forklarede sammenhængen med indsamlingen i sin tid til projektet "Maries hus", hvor flere bidragsydere ønskede at deres bidrag blev i foreningen, selv om "Maries hus" ikke blev til noget. Der var ellers ikke bemærkninger til budgettet, og det blev godkendt af generalforsamlingen. Ikke nogle indkomne forslag. Bestyrelsen: Henrik Larsen, Erik Jaes og Knud Christensen var på valg. Knud ønskede ikke genvalg. Henrik og Erik accepterede genvalg og blev valgt. Suppleant Hanne Hedegaard tilbød at erstatte Knud i bestyrelsen og blev valgt under store klapsalver. 4 5

4 ad. 6 Revisorer: Majken Nevermann og Steen Dirch-Poulsen accepterede genvalg og blev valgt. Revisorsuppleant: Carsten Skouenborg ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Søren Mosbæk, som blev valgt. Bestyrelsessuppleanter: Henrik bad igen i år generalforsamlingen om tilladelse til at holde antallet af bestyrelsessuppleanter på 4 stk., da det letter arbejdsfordelingen. Dette blev godkendt. Hanne Hedegaard kom i bestyrelsen. Mariann Aaby var villig til genvalg og blev valgt. Annelis Stamm og Lissen Harreschou ønskede ikke genvalg. I stedet for stillede Knud Christensen, Christel Poulsen og Lola Berg op til valg og blev valgt. Formanden gav en kort orientering om foreningens interesse i at bevare træskibet Haabet i Rørvig Havn, som det også var nævnt i nyhedsbrevet, og gav herefter ordet til Torben Berg, som holdt et foredrag om Haabets historie og tilknytning til Rørvig. Ernst Bührmann redegjorde for mulighederne i projektet og hvilke problemstillinger, som kræver nærmere undersøgelser.til slut efterlystes en tovholder, som har den fornødne tid til opgaven. Der blev spurgt til, hvor længe vi skal se på brandtomten på Toldbodvej. Det blev oplyst, at der er tale om en uafsluttet forsikringssag. Der blev spurgt til status for Registranten for Nakke By. Formanden oplyste, at projektet er gået lidt i stå. Herefter udviklede der sig en livlig debat om renhold af Rørvig. Både det almene renhold af veje og fortove samt P-pladser omkring de handlende samt de udvalgte pladser til papir- og glasgenbrug, som især misbruges i sommerferieperioden. Formanden lover, at foreningen repeterer klagen over for kommunen. Herefter afsluttede formanden med at takke dirigenten Majken Nevermann og den øvrige forsamling for et godt møde og afsluttede generalforsamlingen. bevaringsforeningen for rørvig sogn I år er det 30 år siden, Bevaringsforeningen blev stiftet - helt nøjagtigt den 16. december I april 1980 udkom det første nummer af "Bevar Rørvig", med Palle Schmidt-Hansen og Povl Thormod som redaktører og Verner Dahl som illustrator og tegner. De to sidstnævnte forsøgte sig som "bogtrykkere" - uden stort held. Der var mere sværte på deres hænder end på de blanke sider. Derfor blev man nødt til at lade bladet trykke. Foreningen henvendte sig til Trykkeriet i Vig, som indtil 1997 har trykt bladet. Det hele startede på et møde i Pejsegården i marts "Rørvig Bevaringsgruppe" var indbyder til dette møde, og arkitekt Sven Langhans indledte med at fortælle om gruppens sammensætning og formål. I december samme år indkaldtes til møde på Rørvig Færgekro med det formål at stifte "Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn", hvis første bestyrelse kom til at bestå af Chr. Hansen, Damkærgård, advokat Alise Dyrelund Jakobsen, arkitekt Sven Langhans, Einar Olsen, Søren Olsen, direktør Palle Schmidt-Hansen og turistchef Marie Steen. Suppleanter Lone Thormod og Klaus Hansen, revisorer Holger Kirknæs og undertegnede, revisorsuppleant læge Allan Juhl Povl Thormod har på et tidspunkt tænkt tilbage på de første møder hos Palle Schmidt-Hansen, hvorfra han mindedes især Palles store forkærlighed for skibe og kanoner. Møderne var festlige - ikke mindst ved indtagelsen af diverse snapse, i rigelige mængder. Foreningen var omdrejningspunkt for vedtagelsen af lokalplan 50 for Rørvig by. I forbindelse med arbejdet forud for lokalplanen udgav foreningen en registrant med de bevaringsværdige huse i Rørvig. Registranten kan stadig købes i 2. udgave hos SuperBest og hos foreningen. I de senere år har en stor del af foreningens opgaver bestået i at sikre, at byudviklingen sker i tråd med intentionerne i lokalplanen. Det har dog vist sig, at der er behov for en revision, hvilket en del af byrådets politikere har erkendt. Foreningen beskæftiger sig nu også med lokalhistorien og har i denne forbindelse en opgave med af få denne formidlet. Vi oplever en fortsat interesse for foreningen og dens arbejde. Dette kan kontant måles på tilgangen af nye medlemmer, så i bestyrelsen ser vi positivt på fremtiden. Henrik Larsen formand Referent Ernst M. Bührmann I indkaldelsen til ovennævnte møde havde man foto CATfoto mulighed for at tilmelde sit hus til registrering. 6 7

5 8 Oplev en bid af oldefars og oldemors tid. I maj måned, når hele det skønne Odsherred atter står i sin lysegrønne forårspragt, har Bevaringsforeningen arrangeret en udflugt til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Nyvang er et levende museum, et historisk oplevelsescenter, som åbnede i 1992 og i årene frem til i dag er vokset til flere gange den oprindelige størrelse. Følgende seværdigheder kan opleves: Skovhuset Sct. Stefanskirken Trønninge Brugsforening Zone-Redningsstationen Søstrup Andelsmejeri Faurbjerg Smedje Husmandsstedet Sparresholm Vognsamling Radio- og cykelforretningen Andelslandsbyens bageri Andelslandsbyens slagter Nyvanggårdens hovedbygning Turen foregår med bus fra Lindegården i Rørvig den 16. maj 2009 kl Vi kører langs fjorden over Egebjerg og videre til Holbæk, hvor vi ankommer til Andelslandsbyen kl Vi har bestilt en guide, som vil ledsage os rundt i det smukke område, hvor bussen vil gøre holdt ved de forskellige seværdigheder. Her bliver der rig mulighed for at strække benene og opleve stemningen fra vore oldeforældres tid. Vi nyder en dejlig frokost, inden vi kører mod Rørvig igen. Forventet hjemkomst kl Pris 225 kr. pr.person incl. bus, entrè, guide og frokost (Drikkevarer for egen regning) Betaling ved tilmelding til: Danske Bank reg.nr konto nr mrk. Nyvang og afsender eller til: Lola Berg,Toldbodvej 34, Tlf.: Tilmelding senest 1.marts 2009 I skole fra en tid med blækregning Ambulance fra 40 erne med gult udrykningsflag Telefoncentral med snoretræk fra 30 erne en rejse tag på tilbage i tiden forårsarrangement i bevaringsforeningen I Andelslandsbyen Nyvang kan du se og opleve rammerne om den periode, hvor andelstanken var på sit højeste fra Tanken bag andelsbevægelsen er ganske enkel, at flere slutter sig sammen om en opgave, den enkelte ikke kan løfte alene. Sammen skaffer man startkapital bagefter er man fælles om at dele overskud og tab. Man kan altså løse større opgaver og sikre en bedre og mere ensartet kvalitet og gennem storindkøb få en bedre pris og et større udvalg. Andelstanken slog igennem overalt i Danmark og gav mange nye muligheder. Det betød ikke mindst, at der kom nye arbejdspladser til landsbyerne. af Lola Berg foto Torben Berg 9

6 bevaringsforeningen på havnen i efterårsferien Malerfirmaet HANSEN & NIELSE N ApS - er et team af dygtige faglærte medarbejdere parate med stor erfaring - og hvor ethvert arbejde altid er i de bedste hænder. af Christel Poulsen foto CATfoto Færgehavnens anlæg og udbygning var naturligvis det store samtaleemne, da foreningens bestyrelsesmedlemmer havde åbent hus på havnen i den smukke efterårsuge. I Venstrebladet den 22. august kunne man læse, at Odsherred Kommune havde principgodkendt byggeri af et nyt og større færgeleje i Rørvig Havn. Både Bevaringsforeningen og ikke mindst Naturfredningsforeningen har påpeget hvilken betydning for miljøet og eventuelle skader herpå, det kan afstedkomme for området. Det sidste ord er næppe sagt i denne sag.vi håber dog på et udfald, der tilgodeser alle parter. I efterårsdagene på havnen blev det til mange gode samtaler med gamle såvel som nye medlemmer, som vi byder velkommen i foreningen, for med denne støtte står Bevaringsforeningen stærkere, når vi ytrer vores holdning om at bevare et Rørvig med bevaringsværdige bygninger og et charmerende miljø. bevaringsforeningen går fremtiden i møde med en ny hjemmeside I den nærmeste fremtid vil Bevaringsforeningen åbne en ny hjemmeside.vi er mange gange blevet spurgt om, hvorfor vi ikke åbner en side, hvor interesserede kan få information om foreningen og dens arbejde. Hjemmesiden vil fra starten indeholde en række faktuelle oplysninger, men løbende vil den blive udbygget, så der bliver mulighed for at se, hvad vi gemmer i arkivet. Der vil også blive mulighed for at komme med kommentarer eller stille spørgsmål til foreningen. Vi har lagt vægt på, at hjemmesiden skal være enkel og overskuelig, og frem for alt meget brugervenlig. Bestyrelsen ser frem til, at foreningen på denne måde bliver mere synlig. af Henrik Larsenfoto CATfoto 10 MØLLEBAKKEN RØRVIG TLF slagtermester h.v. jørgensen østergade 5, 4581 rørvig tlf

7 Hjælp bevaringsforeningen med at præmiere et hus af Christel Poulsen foto CATfoto Blandt de indkomne forslag trækker vi lod om den netop udkomne bog om Danmarks smukke Margueritruter Iblandt Rørvigs mange gamle bevaringsværdige ejendomme er der flere, som igennem de senere år har gennemgået en renovering eller blot almindelig vedligeholdelse, og hvor der er taget hensyn til alder og bygningsstil. Tidligere modtagere af påskønnelsesplaketten: Strædet Østergade Toldbodvej Smedestrædet Møllebakken Nørrevangsvej Østergade Toldbodvej Nu kan du som medlem deltage i udvælgelsen om, hvem der skal have plaketten og deltage i lodtrækningen om en helt ny bog fra forlaget Klematis. Et stykke Danmarkshistorie på næsten 300 sider og med 100 fortællinger om udvalgte steder langs Margueritruten. Bogen er en vejviser for dem, der gerne vil blive lidt klogere på folk og steder, og også en stemningsfuld fotografisk gengivelse af Danmark. Du kan kun deltage med et forslag, og det pågældende hus må ikke tidligere have modtaget plaketten. Indsend dit forslag til bladets redaktion senest den 1. marts Østergade 23 Østergade 12 Toldbodvej 73 Smedestræde 8 Toldbodvej Strædet 19 Møllebakken 8 Nørrevangsvej

8 RØRVIG Smedestrædet 9 Tlf Aut. VVS- & Kloakmester Nørrevangsvej 23 Tlf Mobil: Autorep. Toldbodvej 10 Plæneklipperrep. Tlf Vi har bussen til alle formål De Grønne Busser Tlf TØMREREN I RØRVIG ApS Jan Petersen Per Andersen Vestergade 22 Tlf Tømrer Maskinsnedkeri Glarmester TØMRER- OG SNEDKERFIRMA V/Klaus Willumsen, Nakke Vestvej 45, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Fax Rørvig Cykeludlejning Pejsegårdens Cykler Nørrevangsvej 13, Tlf Tækkefirmaet Max Akselbo Tlf Fjordvænget 15 Tlf./fax Mobil

9 I starten af 60 erne udgav Odsherreds Turistforening en bog med titlen Odsherred, hvori Poul Skytte Olsen beskrev Odsherred som turistmål, herunder også Rørvig. Fra det nostalgiske hjørne Vi citerer fra bogen: Ung kærlighed af Hanne Saxild foto CATfoto Johan Henrik Saxild elskede Rørvig højt, for her havde han stor mulighed for at dyrke sine udendørs interesser, nemlig at gå på jagt og fiske, og desuden fik han et stort kendskab til forskellige kunstnere, som kom i hjemmet. Dette inspirerede ham til at uddanne sig som ciselør hos Georg Jensen, og derefter gik han på 16 Kunstnernes Rørvig Der er dog ikke alene historisk, men også i høj grad kunstnerisk atmosfære over Rørvig. Mange af de sommergæster, der i slutningen af forrige århundrede kom til Rørvig, var nemlig kunstnere, der fandt behag i egnens særprægede natur. I den smukke gamle Lodsoldermandsgård boede i 1880 erne malerne Vilhelm Kyhn, Hans Nikolaj Hansen og Siegumfeldt. Senere slog maleren N.P. Mols sig ned i et hus på Nørrevangsvejen, og digteren Henrik Pontoppidan kom også tidligt til egnen, hvor han boede sine sidste år i det smukke røde hus ved Kongeleddet og til sidst fik sin grav på Rørvig kirkegård. I 1885 kom Holger Drachmann og fru Emmy til Rørvig, og i en lejet stue i tolder Olsens hus ved fjorden, skal Drachmann efter hvad maleren N.P. Mols enke fortæller have skrevet Der var engang. Den store digter fik dog ikke sin vilje, da han ville indridse sit navn i den brave tolders mahognibord. Det ville jo ellers have været en virkelig museums-seværdighed i vor tid! Også Sofus Bauditz vegeterede i Rørvig mellem Krøniker fra Garnisonsbyen og Jul i Skovridergården eller måske omvendt hos sin fætter, den muntre jagtjunker Peer Bauditz, der boede, hvor nu Feriehjemmet har til huse, og om hvem mindet endnu lever i Rørvig. Jævnligt besøgte digteren Meir Goldschmidt Rørvig, og han skrev som bekendt sin lille yndige fortælling Guds engel fra Rørvig netop på dette dejlige sted. Det vides også, at Herman Bang gæstede Rørvig for at besøge familie, når han holdt oplæsningsaftener i Nykøbing. Også musikkens kunstnere kom til Rørvig. Den verdensberømte klavervirtuos Percy Granger besøgte Sophus Buaditz i Højsandshuset, hvor også Poul Reumert jævnligt var gæst. Senere kom også komponisten Herman Sandby til blandt de trofaste Rørvigboere, hvortil også Louis og Margrethe Levy hørte. Sidstnævnte boede til sin død i Lodsoldermandsgården. Også Kgl. Balletmester Uhlendorff blev fast Rørvigboer, og siden fulgte mange af Den kongelige Ballets medlemmer hans eksempel. Johan Henrik Saxild 1939 De fleste kører bare hurtigt forbi. Eller - måske har de forlængst registreret, at denne smukke figur af to elskende trofast står der på det lille grønne areal for foden af Møllebakken. Lidt irrede på næserne er de blevet med tiden, men det er kun med til at give figuren en endnu smukkere lød. "Ung kærlighed" er fremstillet i bronze i 1936 af Johan Henrik Saxild. Han blev født i Bergen / Norge den 19. februar 1903 og døde i Rørvig den 31. august Johan Henrik Saxild blev som barn adopteret af overlæge Vilhelm Saxild, der ejede sommervillaen "Villa Nova" (i dag Adamsens villa) nede ved fjorden tæt på Rørvig Havn. Familien Saxild holdt alle sine sommerferier i Rørvig. De var nogle af de første familier, som blev faste sommerhusgæster her i byen. En Rørvig kunstner Kunstakademiet i København, hvorfra han afsluttede sin eksamen som billedhugger med guldmedalje. Johan Henrik Saxild underviste en kort periode på Kunstakademiet i København, og derigennem lærte han billedhuggeren Knud Nellemose at kende. De blev uadskillelige venner indtil hans død. "Ung kærlighed" blev året efter hans død skænket Rørvig by af hustruen Beb Saxild. 17

10 Haabet Det smukke gamle træskib Haabet, som ligger i Rørvig Havn, har været sat til salg, efter at ejeren Erik Johansen tidligere på året afgik ved døden. Det har været et stort ønske, at Haabet skulle forblive i Rørvig, og det forlyder nu, at skibet er solgt til en privatperson, og tanken er, at det skal ligge i Rørvig. Det er til stor glæde for de mange besøgende, der hvert år kommer på havnen. bevaringsforeningen ønsker Glædelig jul Samtidig forlyder det, at to andre træskibe vil komme til at ligge i Rørvig Havn, så der bliver noget at se på fremover. spændende mode i dansk design støvler i det blødeste kalveskind af Henrik Larsen Foto:Torben Berg laptop taske i cool kernelæder puf i rustik gedeskind butik AnneSine Toldbodvej RØRVIG Foto: CATfoto julesild med 10 marinerede sildefileter Lage: 3 dl lagereddike 300 g sukker 3 dl vand hele nelliker 2 tsk. kardemomme 4 stjerneanis 1 løg i skiver 1 tsk. sort peber 2 tsk. allehånde skallen af 1 appelsin 1 spsk. maizena Fremgangsmåde: Kog alle ingredienserne sammen, undtagen maizena og sildefileter. Når lagen koger, rører du maizena ud i lidt vand, og lagen jævnes med maizenablandingen. Lad lagen afkøle. Skær hver sildefilet i 3-4 stykker og læg dem i lagen. Heri trækker de et par dage. Holdbarhed ca. 3-4 uger. Derefter kan sildene godt blive lidt bløde. oldermandsbrød - original opskrift fra Lodsoldermandsgården 50 g gær 6 dl lunkent vand 1 spsk. salt 1 kg sigtemel Gæren røres ud i vandet. De øvrige ingredienser tilsættes. Dejen æltes igennem til den er smidig og stilles til hævning dækket med et klæde en lille time. Dejen slås ned og formes til et aflangt brød og efterhæver. Pensles med vand, drysses med mel og ridses med en skarp kniv på langs. Bages 40 min. ved 200 grader. Brødets holdbarhed forlænges betydeligt ved at opbevare det i en stenkrukke med trælåg, som holdes fugtigt. Kilde: Pernille Rosenstand s hæfte om Lodsoldermandsgården - anekdoter fra et gammelt toldsted i Rørvig. Hertil serveres øl fra Rørvig Bryghus, som venligst har stillet øl til rådighed for fotooptagelsen

11 Tak for i år! Vi ses igen til foråret Åbningstider 2009: 3-13 april: hverdag lørdag søn & helligdage påskedag påskedag /3-3/4: fredag lørdag søndag Rørvig Fisk & Røgeri Toldbodvej 81 Telefon /4-31/8 hverdag lørdag søndag helligdage /9-4/10 fredag lørdag søndag /10-18/10 hverdag lørdag søndag

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes 3, stk. 2. 4. Godkendelse

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle I Foreningen Stenager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 34 medlemmer. Formanden bød velkommen

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer

Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer 33 73 0039 Tidligere CVR nr. 88623819 - matr. 0001a Dato: Onsdag den 6. april 2016 k\. 19.00 Sted: Bestyrelse: Cafeen, Louiselund

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere