I/S ABJERG VANDVERK. v/ kasserer Sara Norgaard. Arsregnskab for 2O1O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S ABJERG VANDVERK. v/ kasserer Sara Norgaard. Arsregnskab for 2O1O"

Transkript

1 I/S ABJERG VANDVERK v/ kasserer Sara Nrgaard Arsregnskab fr 2O1O

2 t/s Abjerg Vandvark Den uafhangige revisrs pttegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark PAtegning pa trsregnskabet Vi har revideret Srsregnskabet fr I/S Abjerg Vandverk fr regnskabssret 1' januar december 21, mfattende resultatpgrelse g balance. Bestyrelsens ansvar fr Arsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af Srsregnskabet, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med almindelige retvisende regnskabsprincipper. Dette ansvar mfatter udfrmning, implementering g prethldelse af interne kntrller, der er relevante fr at udarbejde g aflegge et Srsregnskab, der giver et retvisende billede, uden vesentlig fejlinfrmatin, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl samt valg g anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis g udvelse af regnskabsmessige skn, sm er rimelige efter mstandighederne. Revisrs ansvar g den udfrte revisin Vrt ansvar er at afgive en knklusin m Srsregnskabet p3 grundlag af vr revisin' Vi har udfgrt vr revisin i verensstemmelse med danske revisinsstandarder. Disse standarder kraver, at vi lever p til etiske krav samt planlegger g udflrer revisinen med henblik p3 at pn8 haj grad af sikkerhed fr, at Srsregnskabet ikke indehlder vasentlig fejlinfrmatin. Revisinen mfatter handlinger fr at pns revisinsbevis fr de belob g plysninger, der er anfart i Srsregnskabet. De valgte handlinger afhenger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risiken fr vesentlig fejlinfrmatin i Srsregnskabet, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr interne kntrller, der er relevante fr bestyrelsens udarbejdelse g afleggelse af et retvisende Srsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik p3 at udfrme revisinshandlingen, der er passende efter mstandighederne, men ikke med det frmsl at afgive en knklusin m effektiviteten af virksmhedens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere stillingtagen til m den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis, er passende, m de af bestyrelsen udvede regnskabsmassige skn er rimelige samt en vurdering af den samlede presentatin af Srsregnskabet. Det er vr pfattelse, at det pnsede revisinsbevis er tilstrekkeligt g egnet sm grundlag fr vr knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld.

3 I/S Abjerg Vandverk Den uafhangige revisrs pategning Knklusin Det er vr pfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter fr regnskabslret 1. januar december 21 iverensstemmelse med Srsregnskabslven. Genera lfrsaffi ltnrgsvalgt revisr: t i 11,/e/-i-' I u ; 1 L'I -_---_,. Michael Imhff Nielsen Bestyrelse: Frmand //1 1l./(L _4,./ \..\,/ L I -.t,-v-\// v\_/ Bent Hansen Nestfrmand Kasserer / # Kenn Simnsen / a!l['\!^ I :, \ \ Bettina Henningsen ' P/-r--,.rr, -,\-, ii

4 Indtagter: Arsreqnskab fr 21 Resultat 2'l Budget Resultat Vandafgift: Faste afgifter Frbrug efter maler, m3 Renter m.v.: Renteindtegter, aktieudbytte m.v , , , , , Diverse indtagter: Flytte- g rykkergebyrer Nye frbrugere Diverse indtegter, verfartil malere 2.145, -557, , Indtagter i alt , Udgifter: Prduktinsmkstninger: Reparatin g vedligehldelse bygning EI Ejendmsskat Frsikringer Vandanalyser g gebyr fr vandindv.till. Lnninger til drift Reparatin g vedligehldelse ledningsnet MAlerudskiftninger Avrige driftsudgifter , , , , , , , , , , , , , Admin istratinsmkstninger: Kasserer + best.hnrarer Generalfrsamling g mder Frsikringer Annncer Prt g gebyrer, pbs Kntrartikler, kntingenter m.v. Telefn mv EDB-prgrammer m.v. Revisr Representatin Administratin mkstninger reafrunding mv 1.672, 3.925, , 3.58, 9.551, ,4 1.32, , ,91, , , 831, 4.338, 7.33, , 7.794, , Afskrivninger: Tab pd debitrer Driftsmidler , Overskud ,

5 Status pr. 31. december 21 Aktiver: Likvide behldninger Kntant behldning Nrdea hjrenteknt Nrdea grundknt DanskeBank, erhvervsgir DanskeBank, girknt Tilgdehavender: Tilgdehavende Ejendmsskat Debitrer , , , , , Omsatningsaktiver i alt , Fast Ejendm g driftsmidler Driftsmidler Ejendms verdi Vardipapirer Nrdea-invest, stk. 6 12, Anlegsaktiver ialt Aktiver i alt , , , , Passiver: Gald: lkke havede bankudtrek Tilbagehldt A-skat g AM-bidrag Skyldig Merverdiafgift Skyldig Statsafgift vand Skyldige feriepenge Skyldige mkstninger 197, , , , , Fremmedkapital ialt Egenkapital: Sald Ku rsgevinst investeringsbeviser Ejendmmens nedskrivning Overskud iflge driftsregnskab , , , Passiver i alt ,

6 Dans k Revisin ansk Revisin Frederikssund registrerel revisinsanpa rtsselskab Havnegade 2-4 DK-36 Frederikssund f Telefn: Telefaxr cvr: Bank: l/s Abjerc Vandverk v/kasserer Sara NOrgaard CVR-nummer 747O42t2 Regnskabserklering vedr. Arsrapprt fr 21 -**iniitii

7 l/s Abjerg Vandverk v/kasserer Sara N6rgaa rd Regnskabserklering vedr. Arsrapprt fr 21 Indledning Denne regnskabserklering er afgivet i frbindelse med Dansk Revisins revisin af Srsrapprten fr t/s Abjerg Vandverk v/kasserer Sara N6rgaard fr det regnskabsir, sm sluttede pr. 31. december 21,. Revisinen udf6res med det frm6l at kunne frsyne 6rsregnskabet med en revisinspitegning m, hvrvidt 6rsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets finansielle stilling pr. 31. december 21 g af resultatet af interessentskabets aktiviteter fr regnskabsiret 1. januar december 21. Regnskabserklering fr 1. januar 2OLO december 21 Bestyrelsen fr l/s Ablerg Vandverk v/kasserer Sara Nrgaard kan efter bedste verbevisning bekrafte at: Frmalia Det er bestyrelsens ansvar at aflegge Srsregnskabet sdledes, at 6rsregnskabet giver et retvisende billede i verensstemmelse med 6 rsregnska bslven,. Bestyrelsen har stillet alt regnskabsmateriale g underliggende dkumentatin samt alle generalfrsamlingsreferater g referater fra bestyrelsesmoder afhldt i regnskabssret til rsdighed, e. Bestyrelsen anerkender sit ansvar fr implementeringen g driften af de regnskabs- g kntrlsystemer, der skal frebygge g pdage besvigelser g fejl, ingen interessenter har - eller har haft i Srets lob - 16n i interessentskabet, udver det i 5rsrapprten anfarte, interessentskabets frsikringsdekning anses fr tilstrakkelig, hvrfr en skade, brand eller tyveri ikke skonnes at indebare en vesentlig risik fr interessentskabet, alle transaktiner i det frlbne regnskabs6r er fretaget pi nrmal frretningsmessig basis,. bestlrelsen har gennemg6et g gdkendt revisrs frslag til efterpsteringer g vrige regnska bsmessige endringer i frbindelse med regnska bsafsl utningen,. bestfrelsen, i samarbejde med revisinen, har rettet alle vesentlige fejlinfrmatiner, sm revisr har fundet under revisinen af 6rsregnskabet, s6ledes at Srsregnskabet ikke indehlder vesentlige fejl g mangler - b6de enkeltvis g sammenlagt,. bestyrelsen ikke er bekendt med vertradelse af lve, bekendtgorelser, myndighedspdbud m.v., g indeverende 6rs g de frrige 6rs regnskabsmateriale er til stede g frtsat pbevares pi betryggende vis. Dansk Revisin -il,til^';ir*'j

8 t/s Abjerg Vandverk v/kasserer Sara N6rgaard Regnskabserklaring vedr. Arsrapprt fr 21 Besvigelser Der ikke har varet uregelmessigheder eller besvigelser, sm har mfattet bestyrelsen eller andre medarbejdere, der har en vesentlig rlle i regnskabsafleggelsen eller i interessentskabets interne kntrller, eller sm kunne have haft vasentlig indvirkning pi Srsregnskabet,. bestyrelsen har givet revisr plysning m resultatet af bestyrelsens vurdering af risiken fr, at 6rsregnskabet kan indehlde vesentlig fejlinfrmatin, sm folge af besvigelser, g. bestyrelsen har givet revisr alle vasentlige plysninger vedr6rende eventuelle besvigelser eller frmdninger m besvigelser, sm bestyrelsen har kendskab til, g sm kan have p6virket interessentska bet eller Srsregnska bet. Fuldstandighed. Arsregnskabet indehlder de ndvendige plysninger til bedommelse af interessentskabets resultat g den finansielle stilling pr. 31. december 21,. der ikke, ud ver det i 6rsregnskabet anfrte i periden fra regnskabssrets udlob g indtil dat, r er indtridt ekstrardinere frhld, eller pstiet tab eller tabsrisici, af vasentlig betydning fr bedommelse af interessentskabets indtjening eller fina nsielle stilling, samtlige indtagter g mkstninger fr regnskabsdret er med i Srsregnskabet g er peridiseret krrekt, alle aktiver, der tilhorer interessentskabet, til stede pr. 31. december 2L, g at vurderingen af disse er fretaget frsvarligt g i verensstemmelse med gd g frsigtig frretningsskik samt fremgir pa rigtig m6de af 6rsregnskabet, ingen af de interessentskabet tilhorende aktiver er pantsatte, eller beheftet med ejendmsfrbehld, ud ver det i Srsregnskabet anf6rte, interessentskabet ikke har pitaget sig veksel-, kautins-, garanti-, pensins- eller lignende frpligtelser, sm ikke fremg6r af 6rsregnskabet, alle vesentlige geldsfrpligtelser, der pahviler interessentskabet, medtaget i g fremgsr pd rigtig mide af Srsregnskabet, der ikke, ud ver det i Srsregnskabet anfrte, er rejst retssager, skattesager, miljokrav eller andre krav, sm har vesentlig betydning fr bed6mmelse af interessentskabets finansielle stilling, Dansk Revisin fi.i,,i,,t

9 t/s Abjerg Vandverk v/kasserer Sara Nrgaard Regnskabserklering vedr. Arsrapprt fr 21 a a eventualfrpligtelser er tilstrakkeligt plyst i 6rsregnskabet, g 6rsregnskabet ikke indehlder vasentlige fejlinfrmatiner eller udeladelser. Frederikssund, l-5. april 21-1" Bestyrelsen: /'\. a\ ll ', ', I l\lr' V)rAl{\- ffichaeltfte -' Frmand,'l -- L Kenn Simnsen - / t Y-.^-T/-," L ).1 t 7'L=\ Bent Hansen Nestfrmand 'Jts]-* t l t \ l Bettina Henningsen \\ c u'".s'''"/'-'^* t.j, / ll' t lr', /t( L [/,,,t'u,,,d Sara Nrgaard Kasserer ) Dan sk Revisin f,,*r, i, i"

10 Dansk Revisin Dansk Revisin Frederikssund registreret revisinsanpa rtsselskab Havnegade 2-4 uk-jbuu rreeflkssun f Telefn: Telefax: CVR: Bank: l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara NOrgaard CVR-nummer 747O4212 Revisinsprtkllat af 15. april 211 vedr. Arsrapprt fr 21 *l*:mrilrl

11 t/s Abjere Vandvark v/kasserer Sa ra NOrgaa rd Revisinsprtkllat af 15. april 211vedr. Arsrapprt fr 21 Revisin af 6rsregnskabet 1.1 Indledning Sm interessentskabets generalfrsamlingsvalgte revisrer har vi revideret det af bestyrelsen fremlagte 6rsregnskab fr regnskabs6ret 1-. januar 2OLO december 21. Arsregnskabet udviser folgende resultat, aktiver g egenkapital: 1. DKK Arets resultat Aktiver i alt Egenkapital Indeverende 6r Sidste 5r 9 1,.O Revisinens mfang g udfrelse Revisinens frm6l, tilretteleggelse g udfprelse, revisrs ansvar g rapprtering samt bestyrelsens ansvar er uandret, hvrfr vi henviser til vr tiltradelsesprtkl af 2. maj Revisinen af 6rsregnskabet er primert udfrt efter regnskabs6rets udlob. Revisinen har blandt andet mfattet en gennemgang g vurdering af ngle af de vesentligste frretningsgange, en stikprvevis gennemgangaf bgfringen g bilagsmaterialet, en analyse af resultatpggrelsens pster samt en gennemgang g vurdering af interessentskabets balance pr. 31. december Knklusin p6 den udfrte revisin - revisinspitegning Revisinen har ikke givet anledning til bemerkninger af betydning fr revisinspstegningen. Nedenfr er redegjrt fr sarlige frhld vedr6rende regnskabsaflaggelsen. Der henvises hertil. Sifremt 6rsrapprten vedtages i den freliggende frm, g der ikke under bestyrelsens behandling g vedtagelse af 6rsrapprten fremkmmer yderligere, vesentlige plysninger, vil vi frsyne Srsregnskabet fr 21 med en revisinspitegning uden frbehld eller supplerende plysninger. Dan sk Revisin 4 -iiir:^ilr'^l

12 t/s Abjerg Vandverk v/kasserer Sara N6rgaard Revisinsprtkllat af 15. april 211 vedr. Arsrapprt fr 21 Kmmentarer til den udfrte revisin g 6rsregnskabet fr 21 2.L Risikvurderinggrevisinsstrategi Revisinen er gennemf6rt med udgangspunkt i den af s udarbejdede revisinsstrategi. Revisinsstrategien sikrer, at revisinen fkuseres md de vesentligste g mest risikfyldte frretningsmessige g administrative mrider af betydning fr Srsregnskabet. Disse regnskabsmrider er tilgdehavender fra salg, vardiansattelse af ejendmmen g gald til leverandorer af varer g tjenesteydelser. Pi Ovrige mrider er risiken fr fejl i Srsregnskabet vurderet sm nrmal, g revisinens udf6relse har derfr veret mindre. 2.2 Revisin af frretningsgange g interne kntrller Vi har gennemgiet regnskabsmessige frretningsgange g interne kntrlfranstaltninger pi udvalgte mrsder, samt vurderet m de er hensigtsmassige g sikrer en p6lidelig Oknmistyring. Herudver har vi fretaget en vurdering af, m de regnskabsmassige systemer giver et pslideligt grundlag fr udarbejdelse af interessentskabets Srsregnskab. Pd grund af interessentskabets strrelse har der en del af 6ret ikke veret selvstandig bghlderifunktin, idet alle knmiske/administrative pgaver udfres af kassereren, hvilket svakker en effektiv intern kntrl. Vi skal dg tilfje, at vi gennem vr revisin ikke er stdt p5 frhld, der kunne give anledning til ngen mistanke m besvigelser. Bemarkningen er derfr heller ikke fremsat fr at bringe de p6geldende persners hederlighed i tvivl. Bemarkningen er alene fremsat ud fra det principielle frhld, at misligheder kan finde sted med den freliggende frretningsgang - uden at sddanne misligheder ndvendigvis mdtte blive pdaget ved den nrmale revisin. Vi pfrdrer derfr bestyrelsen til at fqre udvidet psyn pi dette mride. 2.3 Drftelser med ledelsen m besvigelser Vi har under vres revisin ikke knstateret frhld, der kunne indikere eller vakke mistanke m besvigelser af vasentlig betydning fr infrmatinerne i Srsregnskabet. Dans k Revisin 4t C*r*'r'l irv ]N II RNAIIONAI

13 t/s Abjere Vandverk v/kasserer Sa ra NOrgaa rd Revisinsprtkllat af 15. april 211vedr. Arsrapprt fr Fejlinfrmatiner i 6rsregnskabet, der er rettet Ved regnskabsaflaggelsen knstateres der fte fejl, sm ikke rettes. Dette drejer sig typisk m fejl, der ikke er vesentlige fr regnskabsafleggelsen g fr 6rsregnskabets billede af interessentskabets Oknmiske stilling. Alle belobsmessige fejl g mangler i 6rsregnskabet er rettet i samarbejde med bestyrelsen. Bestyrelsen er af den pfattelse, at Srsregnskabet ikke indehlder vesentlige fejl g mangler - bide enkeltvis g sammenlagt. Vi er enige med bestyrelsen i denne vurdering. 2.5 Resultatpgrelsen Vr revisin af resultatpgrelsen fr 21 er primart baseret p6 regnskabsanalyse af resultatpgrelsens pster sammenlignet med tidligere 6r g dels med budgetterne fr regnskabs6ret' Vi har desuden fretaget en stikprgvevis gennemgang af dkumentatinen fr regnskabspsterne. 2.6 Anlagsaktiver Ejendmmen er nedskrevet til den ffentlige vurdering kr. ' Verdien af investeringsbeviserne er ptaget til kursverdien pr. 31. december Tilgdehavender Interessentskabets ledelse har i regnskabserkleringen til s erkleret, at tilgdehavender ikke er beheftet med risik fr tab ud ver almindelige frretningsmessige risici. Dette underbygges af, at der ikke er knstateret tab i det frgangne regnskabs6r. Vi er enige i den af bestyrelsen fretagne vurdering g kan tilslutte s den i Srsregnskabet fretagne vardiansattelse. 2.8 Galdsfrpligtelser Vi har gennemgdet gald g skyldige belb samt piset, at alle vesentlige galdspster er afstemt med plysninger fra kreditrerne. Vi har endvidere gennemg6et g vurderet grundlaget fr de skyldige g afsatte belob. 2.9 Skattemessigefrhld Interessentskabet ikke skattepligtigt. Dansk Revisin 42 -l'1,*ll^l,ir^'^r

14 l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sa ra N6rgaa rd Revisinsprtkllat af 15. april 211 vedr. Arsrapprt fr 21 3 lvpligtige plysninger mv. Vi har fretaget kntrl af, at bestyrelsen verhlder de pligter, sm den if6lge lvgivningen er p5- lagt med hensyn til at prette Ef7re bqger, frtegnelser g prtkller mv. Endvidere har vi piset, at interessentskabet pd alle vesentlige mrider verhlder bgf6ringslven. 4 Qvrige frhld Vi har i henhld til revisrlven pligt til at p6se, m persner i bestyrelsen har beg6et betydelig Oknmisk kriminalitet, g under visse mstandighederapprtere herm til lvgivende g kntrllerende myndigheder (primart bagmandsplitiet). Vi har ikke under vr revisin stdt pd frhld eller indikatiner p6, at persner i bestyrelsen har begeet Oknmiskriminalitet. 4,2 Opbevaring af regnskabsmateriale mv. Vi er i henhld til Erkleringsbekendtgrelsen pligtige til at p6se, at lvgivningens krav m bgforing g pbevaring af regnskabsmateriale er verhldt. Det er vr pfattelse, at lvgivningens krav m bgfring g pbevaring af regnskabsmateriale er verhldt. 4.3 Frsikringsfrhld Vi gtr fr gd rdens skyld pmerksm p6, at vi ikke indestir fr, at interessentskabets frsikringsfrhld, med hensyn til frsikringssummer mv., er tilstrekkelige. Vi anbefaler, at interessentskabets bestyrelse tilstreber at gennemgi interessentskabets frsikringer mindst en gang m 6ret sammen med en frsikringsknsulent. 5 Andre pgaver Vi har i dette regnskabsdr leveret fplgende Ovrige ydelser til interessentskabet: Revisin af 6rsrapprten. Der henvises til det udarbejdede materiale vedr. disse pgaver. Der er ikke vesentlige frhld at berette m vedr6rende disse pgaver. Dansk Revisin 43 -ll,ffl^r,l*

15 t/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara NOrgaard Revisinsprtkllat af 15. april 211vedr. Arsrapprt fr 21 6 Erklaringer ifrbindelse med revisinen 6.1 Bestyrelsensregnskabserklaring I frbindelse med revisinen af Srsregnskabet har vi indhentet bekraftelse fra bestyrelsen m 6rsregnskabets fuldstendighed, sssm plysninger m pantsatninger, garantistillelser, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare mrider. 6.2 Revisrserklaringer I henhld til lv m gdkendte revisrer g revisinsvirksmheder skal vi plyse, at: Vi pfylder lvgivningens krav til uafhengighed, g. vi under revisinen har mdtaget alle de plysninger, vi har anmdet m. Frederikssund, 15. april 211 Dansk Revisin Frederikssund registreret revisinsa npa rtsselska b (w"4\ t ) Pa\tner, registrbret revisr Frevist bestyrelsen un i?/t1 zrr 'l/:' 4 --,// t / LL- Bent Hansen Nastfrmand,t. t t, '(/ {/ / 4u,,,/l/tays&2 ' Sara Nrgaard Kasserer I rl. tt v r l,/-- :.,r.. \ I \JcL{-\rLt---. Bettina Henningsen ij '.Qttu. Dan sk Revisin 44 #n*r,iriiii

l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR.

l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR. l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrapp rt 211 Resultatpgrelse fr 1.1.211-31.12.211 Bafance pr. 31.12.211 CVR.NR: 7474212 US Anierg Vandvark Den uafhengige revisrs pitegning pi irsrapprten

Læs mere

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej 22 2635 Ishj CVR-nr. 32551 Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE.., ..,

Læs mere