G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R"

Transkript

1 G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R V E R S I O N 1. 7 J u n i

2 I N D H O L D 1 INTRODUKTION FORMÅL ANVENDELSESOMRÅDE NORMATIVT GRUNDLAG ORGANISATION VEDTÆGTER PROGRAMOPERATØREN Sekretariatet Teknisk udvalg PCR udvalg STYREGRUPPEN Medlemmer Styregruppeformand Kommissorium Autoritative dokumenter REVISION OG IKRÆFTTRÆDELSE GEBYRER HJEMMESIDE PROCEDURER PCR UDVIKLING Supplerende PCR dokumenter Gyldighed og revisioner EPD UDVIKLING OG UDGIVELSE Deklareringstyper EPD typer med hensyn til deklarerede livscyklusfaser Proces Ejerskab og anvendelse Sprog Core EPD s from other ECO Platform members Specifikke LCA beregningsregler VERIFICERING Gyldighed Verifikators uafhængighed Kompetencekrav til verifikatorer Proces Klager og tvister STYRING AF DATA OG DOKUMENTATION Formål Grundlag Proces DEFINITIONER, BEGREBER OG FORKORTELSER Side 1 af 21

3 1 INTRODUKTION 1.1 FORMÅL EPD Danmark udvikler og administrerer uafhængigt verificerede type III miljøvaredeklarationer (EPD) for byggevarer og bygningsrelaterede produkter. Formålet med EPD Danmark er: at understøtte og udbrede udviklingen og anvendelsen af troværdig og verificerbar miljøinformation for byggevarer i form af type III miljøvaredeklarationer. at understøtte byggebranchen i at dokumentere og deklarere produkters bæredygtighed iht. den til enhver tid gældende lovgivning og standardisering. at gøre det muligt for byggevareproducenter at imødekomme nye Europæiske lovkrav og harmoniseringsinitiativer indenfor byggevarers bæredygtighed. EPD Danmark støtter harmoniseringen af miljøvaredeklarationer for byggevarer i Europa gennem aktivt medlemskab i ECO Platform ANVENDELSESOMRÅDE Byggevarer og bygningsrelaterede produkter omfatter produkter, materialer, komponenter, præfabrikerede elementer, byggesystemer of indbyggede møbler og tekstiler som fremstilles til byggeriet eller til brug i bygningen. EPD Danmark er primært målrettet den danske byggebranche, som opererer nationalt såvel som internationalt, men har ikke nogen geografisk afgrænsning. Programmet er således åbent for enhver producent af en byggevare, uanset dennes nationalitet og uanset om produktet bringes på markedet i et andet land end Danmark. Kommunikationsformatet for de udarbejdede miljøvaredeklarationer er målrettet B2B kommunikation. EPD er fra EPD Danmark indeholder ingen sammenlignende påstande. 1.3 NORMATIVT GRUNDLAG Miljøvaredeklarationer som udvikles indenfor rammerne af EPD Danmark programmet, er i overensstemmelse med følgende standarder: DS/EN A1: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer DS/EN 15942:2011 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer (EPD) - Kommunikationsformat: business-to-business (B2B) Derudover henvises desuden til nedenstående standarder for livscyklusvurdering (LCA) og miljøvaredeklarationer: 1 Side 2 af 21

4 DS/EN ISO 14040:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Principper og struktur DS/EN ISO 14044:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Krav og vejledning DS/EN ISO 14020:2002 Miljømærkning Almene principper ISO 21930:2007 Sustainability in building construction Environmental declaration of building products 2 ORGANISATION 2.1 VEDTÆGTER 1. Navnet på stiftede organisation er EPD Danmark 2. Teknologisk Institut er juridisk ansvarlig for EPD Danmark 3. EPD Danmark er organiseret i følgende enheder beskrevet under afsnit a. Styregruppe b. Sekretariat c. Teknisk Udvalg d. PCR Udvalg 4. Formålet med EPD Danmark er beskrevet under afsnit 1.1. a. EPD Danmark har ikke et kommercielt sigte, dog dækkes udgifter til administration af medlemsbetalte gebyrer. 5. EPD Danmark administreres af programoperatøren og en styregruppe, jf. afsnit Beslutninger i EPD Danmark godkendes af styregruppen jf. afsnit Alle dokumenter samt udgivelser under EPD Danmark vil være på dansk. Udvalgte dokumenter til international kommunikation udgives på engelsk. 2.2 PROGRAMOPERATØREN Teknologisk Institut er den juridiske enhed der fungerer som programoperatør for EPD Danmark med det overordnede ansvar og de forpligtelser som er beskrevet i den internationale standard ISO Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution som udvikler, anvender og formidler forskningsog teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Teknologisk Institut er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS) godkendt af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. GTS-institutterne forsker og udvikler ny viden og stiller denne viden til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. GTS-institutterne har et højt fagligt niveau og er alle uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Overskydende indtjening anvendes udelukkende til ny forskning, udvikling og innovation. Side 3 af 21

5 Teknologisk Institut har et bredt og dybdegående kendskab til byggebranchen og mange års erfaring med akkrediteret test, beregning og certificering af byggematerialer. Teknologisk Institut er desuden notificeret organ i henhold til byggevareforordningen og yder specialistrådgivning om bl.a. CE-mærkning af byggevarer. Det er, på baggrund af disse betragtninger, en oplagt forlængelse af Instituttets aktiviteter, at varetage en dansk EPD ordning for byggevarer og bygningsrelaterede produkter. De opgaver som Teknologisk Institut er ansvarlig for som programoperatøren i forbindelse med administrationen og driften af EPD Danmark er samlet i et teknisk udvalg og et sekretariat. Ansvarsområder og arbejdsopgaver er beskrevet i det følgende herunder SEKRETARIATET Alle opgaver som udelukkende varetages internt af programoperatøren er samlet i sekretariatet. Det er alle administrative opgaver som ikke kræver godkendelse af styregruppen. Under sekretariatet ligger følgende opgaver: Behandle henvendelser Udvikle og vedligeholde hjemmeside Fastsætte priser Udvikle, vedligeholde og administrere databaser Koordinering med akkrediteret verificeringsenhed Styre verificeringsprocessen for EPD er Udgive verificerede EPD er på hjemmesiden Administrere producenters fortrolige information Forvaltning af klager Organisere inddragelsen af interessenter til programudvikling og PCR høring Deltage i europæisk harmoniseringsarbejde TEKNISK UDVALG Teknisk udvalg administrerer alle de opgaver som skal godkendes af styregruppen inden endelig vedtagelse. Under teknisk udvalg ligger følgende opgaver: Udvikle og vedligeholde de generelle programinstruktioner Udvikle og vedligeholde skabelon til verificeringsrapport til den akkrediterede verificeringsenhed Udvikle og vedligeholde PCR skabelon Udvikle og vedligeholde EPD skabelon Teknisk udvalg har mulighed for at nedsætte tekniske ad hoc grupper til at bidrage til det faglige arbejde i forbindelse med ovenstående punkter. Teknisk udvalg har desuden ansvaret for, at EPD Danmark altid er ajourført med de nyeste standarder, og at best practice og europæiske harmoniseringsinitiativer indenfor området implementeres i programmets procedurer PCR UDVALG Programoperatøren er ansvarlig for PCR udvalget. PCR udvalget udarbejder supplerende PCR dokumenter og består af en fast formand fra programoperatørens organisation, samt en ekstern gruppe af relevante aktører der skal bidrage til det faglige indhold af det supplerende PCR dokument. Det er programoperatørens ansvar, som fast formand, at nedsætte en repræsentativ og kompetent PCR-gruppe. Side 4 af 21

6 2.3 STYREGRUPPEN Formålet med styregruppen er at sikre troværdighed, konsistens og gennemsigtighed i de autoritative dokumenter og procedurer der danner grundlag for EPD Danmark MEDLEMMER Styregruppens medlemmer består af faste medlemmer som er udpeget af programoperatøren. Hver medlemsorganisation udpeger selv en repræsentant for organisationen som skal forestå arbejdet i styregruppen. Repræsentanterne sidder i perioder af to år med mulighed for genvalg. Medlemmerne er: Aalborg Universitet (Stig Hirsbak) Dansk Byggeri (Per Thomas Dahl) DTU (Maj Munk Andersen) Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (Tommy Bisgaard) VinduesIndustrien (Johny Jensen) Rambøll (Hanne Tine Ring Hansen) Arkitema (Lars Kvist) De repræsentanter som styregruppens medlemmer udpeger, skal have et generelt bredt baggrundskendskab til byggeri og de områder der er nævnt i 1.2 samt produkter og produktrelaterede miljøforhold. Derudover skal medlemmerne have grundigt kendskab til EPD Danmark, herunder bestemmelserne i nærværende generelle programinstruktioner samt som minimum standarderne for LCA og miljøvaredeklarationer (EN 15804, ISO og ISO 14040/44) STYREGRUPPEFORMAND Styregruppen skal have en formand, som vælges blandt styregruppens medlemmer for 2-årige perioder med mulighed for genvalg. Det er styregruppens medlemmer der træffer flertalsafgørelse om formandsposten. Styregruppeformanden skal sikre at EPD Danmark opfylder dets overordnede formål KOMMISSORIUM Styregruppen har to primære arbejdsopgaver: Godkendelse af autoritative dokumenter, se afsnit Godkendelse af skabelon til akkrediteret 3. parts verificeringsrapport Derudover kan principielle spørgsmål omkring udarbejdelse og anvendelse af miljøvaredeklarationer for byggevarer, standardisering, branchebehov mv. tages op i styregruppen af programoperatøren. Eventuelle beslutninger herom kan efterfølgende indskrives i de autoritative dokumenter ved efterfølgende revision. De autoritative dokumenter udarbejdes og revideres af programoperatøren og det er styregruppens ansvar at godkende disse inden de kan offentliggøres og anvendes. De generelle programinstruktioner, herunder procedurebeskrivelser og bestemmelserne vedrørende styregruppens medlemmer og kommissorium, skal godkendes med flertal af styregruppens medlemmer. Ved en godkendelse af de generelle programinstruktioner bekræfter det enkelte styregruppemedlem overensstemmelse med ISO samt det overordnede formål med EPD Danmark angivet i 1.1. En uddybende skriftlig argumentation for afvigelserne fra ISO skal forelægges programoperatøren, i fald de generelle programinstruktioner ikke kan godkendes. De generelle programinstruktioner kan ikke vedtages og anvendes uden flertalsgodkendelse fra styregruppen. Side 5 af 21

7 Supplerende PCR dokumenter skal reviewes og godkendes af et PCR panel før de kan offentliggøres og anvendes. PCR panelet består af en fast formand udpeget af styregruppen samt mindst to medlemmer som ikke har deltaget i udviklingen af det supplerende PCR dokument. Formanden for PCR panelet sidder i perioder af 2 år. Det er PCR panelets formands opgave at udpege panelets øvrige medlemmer ad hoc. Ved en godkendelse af et supplerende PCR dokument bekræftes det, at det supplerende PCR dokument er i overensstemmelse med EN 15804, ISO samt bestemmelserne i nærværende generelle programinstruktioner. PCR panelets arbejde er aflønnes efter en sats fastsat af programoperatøren. En uddybende skriftlig argumentation for afvigelserne fra EN 15804, ISO og/eller bestemmelserne i nærværende generelle programinstruktioner skal forelægges programoperatøren, i fald et supplerende PCR dokument ikke kan godkendes. Et supplerende PCR dokument kan ikke offentliggøres og anvendes uden enstemmig godkendelse fra PCR panelet. Panelets medlemmer skal senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af et supplerende PCR dokument returnere review-rapport i henhold til 3.1. Der afholdes mindst ét årligt møde mellem styregruppens medlemmer og programoperatøren, hvor bl.a. status og udfordringer for EPD Danmark drøftes, sammen med en dialog omkring udviklingen og driften af EPD Danmark for minimum det kommende år. Figur 1 Organisationsdiagram AUTORITATIVE DOKUMENTER Følgende dokumenter udgør det tekniske grundlag for udarbejdelsen af EPD er i EPD Danmark: Generelle programinstruktioner, version 1.6 DS/EN A1: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer Supplerende PCR dokumenter for specifikke produktgrupper EPD skabelon 2.4 REVISION OG IKRÆFTTRÆDELSE Nærværende generelle programinstruktioner version 1.4 for EPD Danmark er gyldige indtil programoperatøren beslutter at foretage en revision, dog én revision mindst hvert andet år. Dette skal ske hvis der foretages revisioner af én eller flere af nedenstående standarder: EN EN ISO ISO ISO ISO Dette kan ske på baggrund af fx internationale tiltag for harmonisering af EPD programmer eller andre eksterne input. Side 6 af 21

8 Nærværende generelle programinstruktioner er godkendt af styregruppen og gældende fra og med den XX.YY.ZZZZ. 2.5 GEBYRER Klienter som har registreret en eller flere EPD er hos EPD Danmark skal betale et gebyr som går til administration samt drift og vedligehold af database og hjemmeside. Prisstrukturen fastsættes af programoperatøren. 2.6 HJEMMESIDE Hjemmesiden til EPD Danmark findes på På denne hjemmeside vil de til enhver tid gældende programinstruktioner være tilgængelige sammen med EPD er og PCR er der er udviklet og udgivet af EPD Danmark. Sekretariatet er ansvarligt for hjemmesidens indhold og opdatering. Side 7 af 21

9 3 PROCEDURER Nr. Titel Dato Version Side 1 PCR udvikling 01/06/ EPD udvikling og udgivelse 01/06/ Verificering 01/06/ Styring af data og dokumentation 01/06/ Side 8 af 21

10 3.1 PCR UDVIKLING En PCR definerer de specifikke tekniske forudsætninger, krav og beregningsregler som skal følges, når der skal udarbejdes en miljøvaredeklaration for et produkt. EPD Danmark indeholder to typer af PCR dokumenter: A. DS/EN A1: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer B. Supplerende PCR dokumenter for produkt undergrupper Alle EPD er skal overholde kravene i EN Derudover accepteres følgende typer af PCR: PCR-dokumenter fra produkt CEN TC er PCR-dokumenter fra andre programmer som EPD Danmark opretholder aftale om gensidig anerkendelse med, så længe dette er tydeligt angivet i EPD en, og så længe det ikke er i konflikt med EPD Danmarks procedurer og regler. En vugge-til-port miljøvaredeklaration (se 3.2.2) kan baseres udelukkende på EN 15804, såfremt et supplerende PCR dokument for det aktuelle produkt ikke eksisterer. Vugge-til-port med tilvalg samt vugge-til-grav miljøvaredeklarationer skal altid baseres på EN samt et supplerende PCR dokument gældende for det aktuelle produkt. Den internationale standard ISO definerer de grundlæggende krav til proceduren for udviklingen af en PCR samt gennemførelsen at et PCR review. PCR-reviewet skal vise, at: PCR en er udviklet i overensstemmelse med EN 15804, ISO serien og ISO 14025, PCR en opfylder nærværende Generelle Programinstruktioner De LCA baserede data, sammen med supplerende miljøinformationer foreskrevet af PCR en, giver en beskrivelse af produktets væsentlige miljøforhold SUPPLERENDE PCR DOKUMENTER Udviklingen af supplerende PCR dokumenter varetages af PCR udvalget, som nedsætter en PCR gruppe af relevante parter fra branchen samt LCA specialister. Produkt undergrupper defineres af EPD Danmark og følger som udgangspunkt de harmoniserede tekniske specifikationer (harmoniserede standarder og europæiske vurderingsdokumenter) under byggevareforordningen (EU - 305/2011) I henhold til ISO samt ILCD Håndbogen 2 eksisterer to grundlæggende principper for LCA-modellering, attributional LCA (på dansk: tilskrivnings-lca) og consequential LCA (på dansk: konsekvens-lca). EPD Danmark benytter tilskrivnings-lca, da EN relaterer sig udelukkende til denne metode. For at sikre at processen for udarbejdelse af et supplerende PCR dokument er hurtig og operationel skal det tilstræbes, at den samlede proces, fra opstart og til det supplerende PCR dokument er tilgængeligt, ikke tager mere end 12 uger. PCR gruppen registreres og offentliggøres med opgivelse af forventede tidspunkter for henholdsvis offentlig høringsrunde samt udgivelse. Figur 2 giver et overblik over udviklingen af et supplerende PCR dokument. 2 Side 9 af 21

11 PCR Gruppe PCR panel PCR Gruppe Sekretariat 1. PCR udkast 2. Høringsliste 3. Høring 4. Revision 5. PCR review 6. Rapport (7.) Revision 8. Udgivelse Figur 2 Proces for udvikling af supplerende PCR dokument PCR Gruppen skal udarbejde første udkast på basis af skabelonen for supplerende PCR dokumenter som stilles til rådighed af EPD Danmark. Denne skabelon skal altid følges, da den sikrer, at alle gældende krav til alle produktgrupper, baseret på EN 15804, samt krav til indhold, er overholdt. Sammen med det første udkast skal PCR Gruppen ligeledes udarbejde en liste over de interessenter, som vil blive kontaktet direkte i forbindelse med høringsprocessen. Ved den åbne høring gøres udkastet tilgængeligt på i 25 arbejdsdage. Samtidig sendes udkastet direkte til de parter der er opgivet på høringslisten. De har ligeledes 25 arbejdsdage til at indgive kommentarer og ændringsforslag til udkastet. Efter høringsfristen reviderer PCR Gruppen eventuelt udkastet i henhold til de fremsendte høringssvar. Det reviderede udkast bliver sendt til review og godkendelse i PCR panelet. Reviewet gennemføres i henhold til bestemmelserne i nærværende programinstruktioner. Panelet udarbejder en PCR-review rapport som skal indeholde resultaterne af PCR-reviewet samt kommentarer og anbefalinger givet af panelets medlemmer. Det færdige PCR dokument godkendes af programoperatøren og udgives på GYLDIGHED OG REVISIONER Et godkendt supplerende PCR dokument er gyldigt i 3 år. Herefter skal PCR panelet revurdere dokumentet, og tage stilling til, om dokumentet skal revideres. Efter revidering og godkendelse eller ny godkendelse uden revidering, er det supplerende PCR dokument gyldigt i 3 år. Det er programoperatørens ansvar at gennemføre nødvendige revisioner af et supplerende PCR dokument i dets gyldighedsperiode. Inddragelse af interessenter skal følge proceduren beskrevet i 3.1.1, og det reviderede PCR dokument skal godkendes af panelet før offentliggørelse. Side 10 af 21

12 3.2 EPD UDVIKLING OG UDGIVELSE ISO beskriver den generelle procedure for udviklingen af type III miljøvaredeklarationer samt kravene til indhold. Derudover skal alle miljøvaredeklarationer udgivet af EPD Danmark følge bestemmelserne i EN 15804, som yderligere specificerer kravene til beregningsregler, indhold og format for produktkategorien byggevarer DEKLARERINGSTYPER Mulige typer af deklarering i EPD Danmark: 1. Producent deklarering (én producent) 1.1. Ét specifikt produkt fra ét produktionssted 1.2. Ét specifikt produkt som gennemsnit fra flere produktionssteder 1.3. Gennemsnitsprodukt fra ét produktionssted 1.4. Gennemsnitsprodukt fra flere produktionssteder 2. Gruppedeklarering (flere producenter) 2.1. Ét specifikt produkt fra forskellige produktionssteder 2.2. Gennemsnitsprodukt fra forskellige produktionssteder (fx branche EPD) EPD TYPER MED HENSYN TIL DEKLAREREDE LIVSCYKLUSFASER I henhold til EN kan den LCA-baserede information opdeles på tre typer af EPD er. Disse er angivet herunder med tilhørende obligatoriske informationsmoduler i henhold til EN 15804, Figur 1: Vugge-til-port A1, A2, A3 (Produkt) Vugge-til-port med tilvalg A1, A2, A3 (Produkt) Derudover skal et eller flere valgfrie moduler deklareres Vugge-til-grav A1, A2, A3 (Produkt) A4, A5 (Byggeproces) B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 (Brug) C1, C2, C3, C4 (Endt levetid) Det er valgfrit om modul D deklareres. (Genbrugs- og genanvendelsespotentiale) PROCES For udarbejdelse af en EPD skal producenten rette henvendelse til EPD Danmark sekretariatet. Sekretariatet vil formidle kommunikationen mellem de involverede parter igennem hele projektforløbet, og assisterer også producenten, hvis nødvendigt, med viden omkring dataindsamling, beregning af LCA og forberedelse af EPD og projektrapport. Processen er illustreret på Figur 3. Side 11 af 21

13 Figur 3 Udvikling og verificering af EPD (PR=Projekt Rapport) Sekretariatet vil udlevere en registreringsansøgning samt skabeloner til EPD og projektrapport til producenten. Projektrapportens struktur skal følge skabelonen for dette som udleveres af EPD Danmark, og skal dokumentere det LCA studie, med tilhørende data og resultater, der er udarbejdet for produktet. På baggrund af projektrapporten og resultaterne heri, udarbejdes EPD en ud fra bestemmelserne i EN samt EPD skabelonen udarbejdet af EPD Danmark. Når projektrapporten og EPD en er blevet udarbejdet, sendes disse til sekretariatet. Begge dokumenter videresendes til den uafhængige verifikator som foretager en gennemgang og efterfølgende (evt.) godkendelse. Verifikatoren skal udarbejde en standardiseret verificeringsrapport, baseret på en skabelon som medsendes fra Sekretariatet. Verificeringsrapporten sendes til Sekretariatet som foretager den endelige godkendelse og offentliggørelse af EPD en EJERSKAB OG ANVENDELSE Producenten vil få udleveret den verificerede EPD i sin helhed og har fuldt ejerskab over denne og er ansvarlig for dens informationer og indhold. Producenten er ligeledes ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af alle de opgivne data anvendt ved udarbejdelsen af EPD en. EPD Danmark forbeholder sig ret til at registrere og offentliggøre EPD en i EPD Danmark s database. En producent som ikke ønsker at EPD en gøres tilgængelig i EPD Danmarks database, skal gøre særligt rede for grunden hertil overfor Sekretariatet, som vil tage stilling til forespørgslen. Beslutter sekretariatet at imødekomme producentens ønske om ikke at offentliggøre EPD en, vil EPD en blive registreret med titel i databasen, uden dog at være tilgængelig i sin helhed. Det er ikke tilladt for kunden at citere fra eller klippe i EPD en, således dennes resultater, konklusioner mv. fremstår med anden betydning, end hvad der oprindeligt var hensigten. Projektrapporten som udarbejdes på baggrund af LCA-studiet udleveres til producenten som har fuldt ejerskab over denne. Projektrapporten opbevares ligeledes fortroligt af EPD Danmark. Projektrapporten offentliggøres ikke under nogen omstændigheder af EPD Danmark. Side 12 af 21

14 Det er ikke tilladt for producenten at citere fra eller klippe i rapporten, således rapportens resultater, konklusioner mv. fremstår med anden betydning, end hvad der oprindeligt var hensigten SPROG EPD Danmark accepterer brugen af henholdsvis Dansk eller Engelsk. Hvis ansøgeren ønsker at få offentliggjort den samme EPD på begge sprog, skal verifikatoren godkende informationerne i begge EPD er inden registrering. Hvis ansøgeren ønsker at oversætte en allerede udgivet EPD, er det programoperatørens ansvar at overføre EPD en til den anden sprog-skabelon. Ansøgeren skal bidrage med den oversatte EPD-tekst gældende for det specifikke produkt CORE EPD S FROM OTHER ECO PLATFORM MEMBERS Mutually recognized core EPD s from other ECO Platform members will be made public available on The EPD s will be fitted with a EPD Danmark front page on which it is stated, that the EPD has the status as a mutual recognized core EPD from <EPD programme> including a remark to the reader that the representativity had to be checked before use. All EPD s published by EPD Danmark are core EPD s according to EN Note: a core EPD is an EPD in accordance with EN and verified according to the ECO Platform verification guidelines SPECIFIKKE LCA BEREGNINGSREGLER Certifikater for grøn strøm, fx RECs certifikater, tjekkes for troværdighed i henhold til verificeringsreglerne og medtages i LCA EPD Danmark stiller ikke krav til brug af specifikke databaser for baggrundsdata. I alle tilfælde skal datakvaliteten sikres. Side 13 af 21

15 3.3 VERIFICERING Verificeringen af en EPD omfatter undersøgelse af fuldstændigheden, plausibiliteten, konsistensen og gennemsigtigheden af beregningerne og informationen i projektrapporten og EPD en i forhold til specifikationerne i PCR dokumenterne. Den uafhængige verificering af LCA, LCI data og supplerende miljøinformation skal som minimum bekræfte: - Overensstemmelse med EN samt supplerende PCR dokumenter - Overensstemmelse med ISO og ISO Overensstemmelse med nærværende Generelle Programinstruktioner - At dataevaluering omfatter dækning, nøjagtighed, fuldstændighed, repræsentativitet, konsistens, reproducerbarhed, kilder og usikkerhed - Sandsynligheden, kvaliteten, og nøjagtigheden af data fra LCA - Kvaliteten og nøjagtigheden af supplerende miljøinformationer - Kvaliteten og nøjagtigheden af understøttende informationer Den uafhængige verificering af miljøvaredeklarationen (EPD) skal desuden bekræfte: - Overensstemmelse med EN og ISO Overensstemmelse med nærværende generelle programinstruktioner - Relevante supplerende PCR dokumenter Verificering af projektrapport og EPD skal følge de generelle procedurer som er beskrevet i ISO og i praksis udføres baggrund af EPD Danmark s skabelon til verificeringsrapport. Verifikationsproceduren skal bekræfte, om informationerne givet i EPD nøjagtigt afspejler informationerne i de dokumenter, som deklarationen er baseret på. Verifikationsproceduren skal også bekræfte, om disse informationer er gyldige og videnskabeligt velbegrundede. PCR-reviewet og den uafhængige verifikation af EPD er to adskilte processer. Den uafhængige verifikation af EPD kan udføres af PCR-panelet eller af en uafhængig verifikator, som evt. kan have været medlem af PCR-panelet. Alle EPD er skal verificeres individuelt. Dette betyder, at EPD er som er udarbejdet ved hjælp af et EPD værktøj ikke betragtes som gyldige GYLDIGHED En verificeret EPD er gyldig i 5 år fra den dato verificering er foretaget. Hvis der sker væsentlige ændringer i produktet eller i de processer, som produktet gennemløber under dets livscyklus, og som har stor betydning for produktets miljømæssige påvirkninger eller hvis PCR for produktet ændres, skal EPD en revideres senest et år efter, at disse ændringer er trådt i kraft VERIFIKATORS UAFHÆNGIGHED Verifikatoren skal altid være uafhængig 3. part i forhold til både producenten og LCA-udøveren. Det betyder, at verifikatoren ikke må være organisatorisk tilknyttet hverken producenten eller LCA-udøveren. Det er programoperatørens ansvar at udpege og træffe aftale med en egnet verifikator. Programoperatøren forestår kommunikationen med verifikatoren og håndteringen af de for verificeringen relevante dokumenter. Verifikatoren skal verificere EPD og projektrapport samt udarbejde en verificeringsrapport iht. den standardiserede procedure i verificeringsskabelonen senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen. For at undgå potentielle konflikter mellem verifikator og producent er programoperatøren ansvarlig for at en fast pris er aftalt på forhånd, inden verificeringen begynder. Verifikatoren får oplyst produkttype, EPD-type, omfang af EPD og projektrapport og skal herudfra afgive en fast pris. Side 14 af 21

16 3.3.3 KOMPETENCEKRAV TIL VERIFIKATORER Det er programoperatørens ansvar at de godkendte verifikatorer er kvalificerede og har de nødvendige kompetencer ift. viden og erfaring indenfor LCA og EPD for byggevarer. Kvalifikationer og kompetencer er vigtige for at sikre kvaliteten i verificering og dermed i den færdige EPD. Det er EPD Danmarks målsætning at have det højeste kvalitetsniveau som pt. kan forventes af markedet og som kan anerkendes gensidigt af alle aktører. Kompetencekravene til godkendte verifikatorer omfatter: En uddannelse som ingeniør eller anden relevant naturvidenskabelig uddannelse Grundig viden om produktrelaterede miljøaspekter i byggebranchen, dokumenteret ved mindst 4 års professional erfaring med miljørelateret arbejde i byggebranchen eller andet relateret område* Proces- og produktkendskab fra de brancher som dækkes af EPD Danmark LCA ekspertise, dokumenteret ved mindst 3 gennemførte livscyklusvurderinger (LCA) Bevis for kundskaber indenfor LCA software (fx GaBi, Umberto, SimaPro, etc.) Viden om kritisk review af LCA og verificering af EPD Viden om relevante standarder for LCA (ISO 14040, ISO14044) Viden om relevante standarder miljømærkning og deklarering (ISO 14025, EN 15804, ISO 21930) Viden om EPD Danmark og dens regler og procedurer * Dette kan bevises ved - for eksempel - at have arbejdet med udvikling af LCA eller kritisk review af LCA, været involveret i det internationale LCA/EPD standardiseringsarbejde i CEN og/eller ISO. Verifikator skal ydermere være en del af LCA / EPD 'samfundet', fx gennem medlemskaber af relevante organisationer eller udvalg (fx SETAC, LCA fora, nationale netværk, LinkedIn grupper mv.). Programoperatøren forpligter sig til, mindst en gang årligt, at opdatere godkendte verifikatorer med tilgængelig viden og kompetencer. Dette kan ske gennem private kurser eller diskussioner/information i relevante netværk PROCES Verificeringen skal gennemføres af en uafhængig 3. part som opfylder kompetencekravene angivet i Det er programoperatørens ansvar at godkende og føre en liste over de verifikatorer som er tilknyttet EPD Danmark. Verificeringsproceduren er uafhængig af den endelige godkendelse og offentliggørelse af EPD Danmark. Herigennem kontrolleres verificeringen for mangler og uregelmæssigheder. En verificering har tre mulige outputs: 1. EPD verificeret og godkendt 2. EPD verificeret og godkendt med forbehold 3. EPD ikke godkendt i sin nuværende form Verificeringsrapporten opbevares fortroligt af EPD Danmark. V E R I F I C E R E T O G G O D K E N D T Såfremt EPD en er godkendt af verifikator, skal verifikator sende en udfyldt og underskrevet verificeringsrapport til sekretariatet, som sammen med teknisk udvalg foretager den endelige godkendelse og offentliggørelse. V E R I F I C E R E T O G G O D K E N D T M E D F O R B E H O L D Såfremt EPD en er godkendt med forbehold, skal verifikator sende udfyldt verificeringsrapport til både sekretariatet og producenten, hvor forbeholdene står beskrevet. Verifikator og producenten (+LCA konsulent) vil herefter indlede en dialog omkring de dele af EPD en der har givet anledning til forbeholdene. Efter afklaring kan 3 En akkrediteret verificeringsordning er under udvikling. Side 15 af 21

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere