G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R"

Transkript

1 G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R V E R S I O N 1. 7 J u n i

2 I N D H O L D 1 INTRODUKTION FORMÅL ANVENDELSESOMRÅDE NORMATIVT GRUNDLAG ORGANISATION VEDTÆGTER PROGRAMOPERATØREN Sekretariatet Teknisk udvalg PCR udvalg STYREGRUPPEN Medlemmer Styregruppeformand Kommissorium Autoritative dokumenter REVISION OG IKRÆFTTRÆDELSE GEBYRER HJEMMESIDE PROCEDURER PCR UDVIKLING Supplerende PCR dokumenter Gyldighed og revisioner EPD UDVIKLING OG UDGIVELSE Deklareringstyper EPD typer med hensyn til deklarerede livscyklusfaser Proces Ejerskab og anvendelse Sprog Core EPD s from other ECO Platform members Specifikke LCA beregningsregler VERIFICERING Gyldighed Verifikators uafhængighed Kompetencekrav til verifikatorer Proces Klager og tvister STYRING AF DATA OG DOKUMENTATION Formål Grundlag Proces DEFINITIONER, BEGREBER OG FORKORTELSER Side 1 af 21

3 1 INTRODUKTION 1.1 FORMÅL EPD Danmark udvikler og administrerer uafhængigt verificerede type III miljøvaredeklarationer (EPD) for byggevarer og bygningsrelaterede produkter. Formålet med EPD Danmark er: at understøtte og udbrede udviklingen og anvendelsen af troværdig og verificerbar miljøinformation for byggevarer i form af type III miljøvaredeklarationer. at understøtte byggebranchen i at dokumentere og deklarere produkters bæredygtighed iht. den til enhver tid gældende lovgivning og standardisering. at gøre det muligt for byggevareproducenter at imødekomme nye Europæiske lovkrav og harmoniseringsinitiativer indenfor byggevarers bæredygtighed. EPD Danmark støtter harmoniseringen af miljøvaredeklarationer for byggevarer i Europa gennem aktivt medlemskab i ECO Platform ANVENDELSESOMRÅDE Byggevarer og bygningsrelaterede produkter omfatter produkter, materialer, komponenter, præfabrikerede elementer, byggesystemer of indbyggede møbler og tekstiler som fremstilles til byggeriet eller til brug i bygningen. EPD Danmark er primært målrettet den danske byggebranche, som opererer nationalt såvel som internationalt, men har ikke nogen geografisk afgrænsning. Programmet er således åbent for enhver producent af en byggevare, uanset dennes nationalitet og uanset om produktet bringes på markedet i et andet land end Danmark. Kommunikationsformatet for de udarbejdede miljøvaredeklarationer er målrettet B2B kommunikation. EPD er fra EPD Danmark indeholder ingen sammenlignende påstande. 1.3 NORMATIVT GRUNDLAG Miljøvaredeklarationer som udvikles indenfor rammerne af EPD Danmark programmet, er i overensstemmelse med følgende standarder: DS/EN A1: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer DS/EN 15942:2011 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer (EPD) - Kommunikationsformat: business-to-business (B2B) Derudover henvises desuden til nedenstående standarder for livscyklusvurdering (LCA) og miljøvaredeklarationer: 1 Side 2 af 21

4 DS/EN ISO 14040:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Principper og struktur DS/EN ISO 14044:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Krav og vejledning DS/EN ISO 14020:2002 Miljømærkning Almene principper ISO 21930:2007 Sustainability in building construction Environmental declaration of building products 2 ORGANISATION 2.1 VEDTÆGTER 1. Navnet på stiftede organisation er EPD Danmark 2. Teknologisk Institut er juridisk ansvarlig for EPD Danmark 3. EPD Danmark er organiseret i følgende enheder beskrevet under afsnit a. Styregruppe b. Sekretariat c. Teknisk Udvalg d. PCR Udvalg 4. Formålet med EPD Danmark er beskrevet under afsnit 1.1. a. EPD Danmark har ikke et kommercielt sigte, dog dækkes udgifter til administration af medlemsbetalte gebyrer. 5. EPD Danmark administreres af programoperatøren og en styregruppe, jf. afsnit Beslutninger i EPD Danmark godkendes af styregruppen jf. afsnit Alle dokumenter samt udgivelser under EPD Danmark vil være på dansk. Udvalgte dokumenter til international kommunikation udgives på engelsk. 2.2 PROGRAMOPERATØREN Teknologisk Institut er den juridiske enhed der fungerer som programoperatør for EPD Danmark med det overordnede ansvar og de forpligtelser som er beskrevet i den internationale standard ISO Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution som udvikler, anvender og formidler forskningsog teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Teknologisk Institut er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS) godkendt af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. GTS-institutterne forsker og udvikler ny viden og stiller denne viden til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. GTS-institutterne har et højt fagligt niveau og er alle uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Overskydende indtjening anvendes udelukkende til ny forskning, udvikling og innovation. Side 3 af 21

5 Teknologisk Institut har et bredt og dybdegående kendskab til byggebranchen og mange års erfaring med akkrediteret test, beregning og certificering af byggematerialer. Teknologisk Institut er desuden notificeret organ i henhold til byggevareforordningen og yder specialistrådgivning om bl.a. CE-mærkning af byggevarer. Det er, på baggrund af disse betragtninger, en oplagt forlængelse af Instituttets aktiviteter, at varetage en dansk EPD ordning for byggevarer og bygningsrelaterede produkter. De opgaver som Teknologisk Institut er ansvarlig for som programoperatøren i forbindelse med administrationen og driften af EPD Danmark er samlet i et teknisk udvalg og et sekretariat. Ansvarsområder og arbejdsopgaver er beskrevet i det følgende herunder SEKRETARIATET Alle opgaver som udelukkende varetages internt af programoperatøren er samlet i sekretariatet. Det er alle administrative opgaver som ikke kræver godkendelse af styregruppen. Under sekretariatet ligger følgende opgaver: Behandle henvendelser Udvikle og vedligeholde hjemmeside Fastsætte priser Udvikle, vedligeholde og administrere databaser Koordinering med akkrediteret verificeringsenhed Styre verificeringsprocessen for EPD er Udgive verificerede EPD er på hjemmesiden Administrere producenters fortrolige information Forvaltning af klager Organisere inddragelsen af interessenter til programudvikling og PCR høring Deltage i europæisk harmoniseringsarbejde TEKNISK UDVALG Teknisk udvalg administrerer alle de opgaver som skal godkendes af styregruppen inden endelig vedtagelse. Under teknisk udvalg ligger følgende opgaver: Udvikle og vedligeholde de generelle programinstruktioner Udvikle og vedligeholde skabelon til verificeringsrapport til den akkrediterede verificeringsenhed Udvikle og vedligeholde PCR skabelon Udvikle og vedligeholde EPD skabelon Teknisk udvalg har mulighed for at nedsætte tekniske ad hoc grupper til at bidrage til det faglige arbejde i forbindelse med ovenstående punkter. Teknisk udvalg har desuden ansvaret for, at EPD Danmark altid er ajourført med de nyeste standarder, og at best practice og europæiske harmoniseringsinitiativer indenfor området implementeres i programmets procedurer PCR UDVALG Programoperatøren er ansvarlig for PCR udvalget. PCR udvalget udarbejder supplerende PCR dokumenter og består af en fast formand fra programoperatørens organisation, samt en ekstern gruppe af relevante aktører der skal bidrage til det faglige indhold af det supplerende PCR dokument. Det er programoperatørens ansvar, som fast formand, at nedsætte en repræsentativ og kompetent PCR-gruppe. Side 4 af 21

6 2.3 STYREGRUPPEN Formålet med styregruppen er at sikre troværdighed, konsistens og gennemsigtighed i de autoritative dokumenter og procedurer der danner grundlag for EPD Danmark MEDLEMMER Styregruppens medlemmer består af faste medlemmer som er udpeget af programoperatøren. Hver medlemsorganisation udpeger selv en repræsentant for organisationen som skal forestå arbejdet i styregruppen. Repræsentanterne sidder i perioder af to år med mulighed for genvalg. Medlemmerne er: Aalborg Universitet (Stig Hirsbak) Dansk Byggeri (Per Thomas Dahl) DTU (Maj Munk Andersen) Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 (Tommy Bisgaard) VinduesIndustrien (Johny Jensen) Rambøll (Hanne Tine Ring Hansen) Arkitema (Lars Kvist) De repræsentanter som styregruppens medlemmer udpeger, skal have et generelt bredt baggrundskendskab til byggeri og de områder der er nævnt i 1.2 samt produkter og produktrelaterede miljøforhold. Derudover skal medlemmerne have grundigt kendskab til EPD Danmark, herunder bestemmelserne i nærværende generelle programinstruktioner samt som minimum standarderne for LCA og miljøvaredeklarationer (EN 15804, ISO og ISO 14040/44) STYREGRUPPEFORMAND Styregruppen skal have en formand, som vælges blandt styregruppens medlemmer for 2-årige perioder med mulighed for genvalg. Det er styregruppens medlemmer der træffer flertalsafgørelse om formandsposten. Styregruppeformanden skal sikre at EPD Danmark opfylder dets overordnede formål KOMMISSORIUM Styregruppen har to primære arbejdsopgaver: Godkendelse af autoritative dokumenter, se afsnit Godkendelse af skabelon til akkrediteret 3. parts verificeringsrapport Derudover kan principielle spørgsmål omkring udarbejdelse og anvendelse af miljøvaredeklarationer for byggevarer, standardisering, branchebehov mv. tages op i styregruppen af programoperatøren. Eventuelle beslutninger herom kan efterfølgende indskrives i de autoritative dokumenter ved efterfølgende revision. De autoritative dokumenter udarbejdes og revideres af programoperatøren og det er styregruppens ansvar at godkende disse inden de kan offentliggøres og anvendes. De generelle programinstruktioner, herunder procedurebeskrivelser og bestemmelserne vedrørende styregruppens medlemmer og kommissorium, skal godkendes med flertal af styregruppens medlemmer. Ved en godkendelse af de generelle programinstruktioner bekræfter det enkelte styregruppemedlem overensstemmelse med ISO samt det overordnede formål med EPD Danmark angivet i 1.1. En uddybende skriftlig argumentation for afvigelserne fra ISO skal forelægges programoperatøren, i fald de generelle programinstruktioner ikke kan godkendes. De generelle programinstruktioner kan ikke vedtages og anvendes uden flertalsgodkendelse fra styregruppen. Side 5 af 21

7 Supplerende PCR dokumenter skal reviewes og godkendes af et PCR panel før de kan offentliggøres og anvendes. PCR panelet består af en fast formand udpeget af styregruppen samt mindst to medlemmer som ikke har deltaget i udviklingen af det supplerende PCR dokument. Formanden for PCR panelet sidder i perioder af 2 år. Det er PCR panelets formands opgave at udpege panelets øvrige medlemmer ad hoc. Ved en godkendelse af et supplerende PCR dokument bekræftes det, at det supplerende PCR dokument er i overensstemmelse med EN 15804, ISO samt bestemmelserne i nærværende generelle programinstruktioner. PCR panelets arbejde er aflønnes efter en sats fastsat af programoperatøren. En uddybende skriftlig argumentation for afvigelserne fra EN 15804, ISO og/eller bestemmelserne i nærværende generelle programinstruktioner skal forelægges programoperatøren, i fald et supplerende PCR dokument ikke kan godkendes. Et supplerende PCR dokument kan ikke offentliggøres og anvendes uden enstemmig godkendelse fra PCR panelet. Panelets medlemmer skal senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af et supplerende PCR dokument returnere review-rapport i henhold til 3.1. Der afholdes mindst ét årligt møde mellem styregruppens medlemmer og programoperatøren, hvor bl.a. status og udfordringer for EPD Danmark drøftes, sammen med en dialog omkring udviklingen og driften af EPD Danmark for minimum det kommende år. Figur 1 Organisationsdiagram AUTORITATIVE DOKUMENTER Følgende dokumenter udgør det tekniske grundlag for udarbejdelsen af EPD er i EPD Danmark: Generelle programinstruktioner, version 1.6 DS/EN A1: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer Supplerende PCR dokumenter for specifikke produktgrupper EPD skabelon 2.4 REVISION OG IKRÆFTTRÆDELSE Nærværende generelle programinstruktioner version 1.4 for EPD Danmark er gyldige indtil programoperatøren beslutter at foretage en revision, dog én revision mindst hvert andet år. Dette skal ske hvis der foretages revisioner af én eller flere af nedenstående standarder: EN EN ISO ISO ISO ISO Dette kan ske på baggrund af fx internationale tiltag for harmonisering af EPD programmer eller andre eksterne input. Side 6 af 21

8 Nærværende generelle programinstruktioner er godkendt af styregruppen og gældende fra og med den XX.YY.ZZZZ. 2.5 GEBYRER Klienter som har registreret en eller flere EPD er hos EPD Danmark skal betale et gebyr som går til administration samt drift og vedligehold af database og hjemmeside. Prisstrukturen fastsættes af programoperatøren. 2.6 HJEMMESIDE Hjemmesiden til EPD Danmark findes på På denne hjemmeside vil de til enhver tid gældende programinstruktioner være tilgængelige sammen med EPD er og PCR er der er udviklet og udgivet af EPD Danmark. Sekretariatet er ansvarligt for hjemmesidens indhold og opdatering. Side 7 af 21

9 3 PROCEDURER Nr. Titel Dato Version Side 1 PCR udvikling 01/06/ EPD udvikling og udgivelse 01/06/ Verificering 01/06/ Styring af data og dokumentation 01/06/ Side 8 af 21

10 3.1 PCR UDVIKLING En PCR definerer de specifikke tekniske forudsætninger, krav og beregningsregler som skal følges, når der skal udarbejdes en miljøvaredeklaration for et produkt. EPD Danmark indeholder to typer af PCR dokumenter: A. DS/EN A1: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer B. Supplerende PCR dokumenter for produkt undergrupper Alle EPD er skal overholde kravene i EN Derudover accepteres følgende typer af PCR: PCR-dokumenter fra produkt CEN TC er PCR-dokumenter fra andre programmer som EPD Danmark opretholder aftale om gensidig anerkendelse med, så længe dette er tydeligt angivet i EPD en, og så længe det ikke er i konflikt med EPD Danmarks procedurer og regler. En vugge-til-port miljøvaredeklaration (se 3.2.2) kan baseres udelukkende på EN 15804, såfremt et supplerende PCR dokument for det aktuelle produkt ikke eksisterer. Vugge-til-port med tilvalg samt vugge-til-grav miljøvaredeklarationer skal altid baseres på EN samt et supplerende PCR dokument gældende for det aktuelle produkt. Den internationale standard ISO definerer de grundlæggende krav til proceduren for udviklingen af en PCR samt gennemførelsen at et PCR review. PCR-reviewet skal vise, at: PCR en er udviklet i overensstemmelse med EN 15804, ISO serien og ISO 14025, PCR en opfylder nærværende Generelle Programinstruktioner De LCA baserede data, sammen med supplerende miljøinformationer foreskrevet af PCR en, giver en beskrivelse af produktets væsentlige miljøforhold SUPPLERENDE PCR DOKUMENTER Udviklingen af supplerende PCR dokumenter varetages af PCR udvalget, som nedsætter en PCR gruppe af relevante parter fra branchen samt LCA specialister. Produkt undergrupper defineres af EPD Danmark og følger som udgangspunkt de harmoniserede tekniske specifikationer (harmoniserede standarder og europæiske vurderingsdokumenter) under byggevareforordningen (EU - 305/2011) I henhold til ISO samt ILCD Håndbogen 2 eksisterer to grundlæggende principper for LCA-modellering, attributional LCA (på dansk: tilskrivnings-lca) og consequential LCA (på dansk: konsekvens-lca). EPD Danmark benytter tilskrivnings-lca, da EN relaterer sig udelukkende til denne metode. For at sikre at processen for udarbejdelse af et supplerende PCR dokument er hurtig og operationel skal det tilstræbes, at den samlede proces, fra opstart og til det supplerende PCR dokument er tilgængeligt, ikke tager mere end 12 uger. PCR gruppen registreres og offentliggøres med opgivelse af forventede tidspunkter for henholdsvis offentlig høringsrunde samt udgivelse. Figur 2 giver et overblik over udviklingen af et supplerende PCR dokument. 2 Side 9 af 21

11 PCR Gruppe PCR panel PCR Gruppe Sekretariat 1. PCR udkast 2. Høringsliste 3. Høring 4. Revision 5. PCR review 6. Rapport (7.) Revision 8. Udgivelse Figur 2 Proces for udvikling af supplerende PCR dokument PCR Gruppen skal udarbejde første udkast på basis af skabelonen for supplerende PCR dokumenter som stilles til rådighed af EPD Danmark. Denne skabelon skal altid følges, da den sikrer, at alle gældende krav til alle produktgrupper, baseret på EN 15804, samt krav til indhold, er overholdt. Sammen med det første udkast skal PCR Gruppen ligeledes udarbejde en liste over de interessenter, som vil blive kontaktet direkte i forbindelse med høringsprocessen. Ved den åbne høring gøres udkastet tilgængeligt på i 25 arbejdsdage. Samtidig sendes udkastet direkte til de parter der er opgivet på høringslisten. De har ligeledes 25 arbejdsdage til at indgive kommentarer og ændringsforslag til udkastet. Efter høringsfristen reviderer PCR Gruppen eventuelt udkastet i henhold til de fremsendte høringssvar. Det reviderede udkast bliver sendt til review og godkendelse i PCR panelet. Reviewet gennemføres i henhold til bestemmelserne i nærværende programinstruktioner. Panelet udarbejder en PCR-review rapport som skal indeholde resultaterne af PCR-reviewet samt kommentarer og anbefalinger givet af panelets medlemmer. Det færdige PCR dokument godkendes af programoperatøren og udgives på GYLDIGHED OG REVISIONER Et godkendt supplerende PCR dokument er gyldigt i 3 år. Herefter skal PCR panelet revurdere dokumentet, og tage stilling til, om dokumentet skal revideres. Efter revidering og godkendelse eller ny godkendelse uden revidering, er det supplerende PCR dokument gyldigt i 3 år. Det er programoperatørens ansvar at gennemføre nødvendige revisioner af et supplerende PCR dokument i dets gyldighedsperiode. Inddragelse af interessenter skal følge proceduren beskrevet i 3.1.1, og det reviderede PCR dokument skal godkendes af panelet før offentliggørelse. Side 10 af 21

12 3.2 EPD UDVIKLING OG UDGIVELSE ISO beskriver den generelle procedure for udviklingen af type III miljøvaredeklarationer samt kravene til indhold. Derudover skal alle miljøvaredeklarationer udgivet af EPD Danmark følge bestemmelserne i EN 15804, som yderligere specificerer kravene til beregningsregler, indhold og format for produktkategorien byggevarer DEKLARERINGSTYPER Mulige typer af deklarering i EPD Danmark: 1. Producent deklarering (én producent) 1.1. Ét specifikt produkt fra ét produktionssted 1.2. Ét specifikt produkt som gennemsnit fra flere produktionssteder 1.3. Gennemsnitsprodukt fra ét produktionssted 1.4. Gennemsnitsprodukt fra flere produktionssteder 2. Gruppedeklarering (flere producenter) 2.1. Ét specifikt produkt fra forskellige produktionssteder 2.2. Gennemsnitsprodukt fra forskellige produktionssteder (fx branche EPD) EPD TYPER MED HENSYN TIL DEKLAREREDE LIVSCYKLUSFASER I henhold til EN kan den LCA-baserede information opdeles på tre typer af EPD er. Disse er angivet herunder med tilhørende obligatoriske informationsmoduler i henhold til EN 15804, Figur 1: Vugge-til-port A1, A2, A3 (Produkt) Vugge-til-port med tilvalg A1, A2, A3 (Produkt) Derudover skal et eller flere valgfrie moduler deklareres Vugge-til-grav A1, A2, A3 (Produkt) A4, A5 (Byggeproces) B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 (Brug) C1, C2, C3, C4 (Endt levetid) Det er valgfrit om modul D deklareres. (Genbrugs- og genanvendelsespotentiale) PROCES For udarbejdelse af en EPD skal producenten rette henvendelse til EPD Danmark sekretariatet. Sekretariatet vil formidle kommunikationen mellem de involverede parter igennem hele projektforløbet, og assisterer også producenten, hvis nødvendigt, med viden omkring dataindsamling, beregning af LCA og forberedelse af EPD og projektrapport. Processen er illustreret på Figur 3. Side 11 af 21

13 Figur 3 Udvikling og verificering af EPD (PR=Projekt Rapport) Sekretariatet vil udlevere en registreringsansøgning samt skabeloner til EPD og projektrapport til producenten. Projektrapportens struktur skal følge skabelonen for dette som udleveres af EPD Danmark, og skal dokumentere det LCA studie, med tilhørende data og resultater, der er udarbejdet for produktet. På baggrund af projektrapporten og resultaterne heri, udarbejdes EPD en ud fra bestemmelserne i EN samt EPD skabelonen udarbejdet af EPD Danmark. Når projektrapporten og EPD en er blevet udarbejdet, sendes disse til sekretariatet. Begge dokumenter videresendes til den uafhængige verifikator som foretager en gennemgang og efterfølgende (evt.) godkendelse. Verifikatoren skal udarbejde en standardiseret verificeringsrapport, baseret på en skabelon som medsendes fra Sekretariatet. Verificeringsrapporten sendes til Sekretariatet som foretager den endelige godkendelse og offentliggørelse af EPD en EJERSKAB OG ANVENDELSE Producenten vil få udleveret den verificerede EPD i sin helhed og har fuldt ejerskab over denne og er ansvarlig for dens informationer og indhold. Producenten er ligeledes ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af alle de opgivne data anvendt ved udarbejdelsen af EPD en. EPD Danmark forbeholder sig ret til at registrere og offentliggøre EPD en i EPD Danmark s database. En producent som ikke ønsker at EPD en gøres tilgængelig i EPD Danmarks database, skal gøre særligt rede for grunden hertil overfor Sekretariatet, som vil tage stilling til forespørgslen. Beslutter sekretariatet at imødekomme producentens ønske om ikke at offentliggøre EPD en, vil EPD en blive registreret med titel i databasen, uden dog at være tilgængelig i sin helhed. Det er ikke tilladt for kunden at citere fra eller klippe i EPD en, således dennes resultater, konklusioner mv. fremstår med anden betydning, end hvad der oprindeligt var hensigten. Projektrapporten som udarbejdes på baggrund af LCA-studiet udleveres til producenten som har fuldt ejerskab over denne. Projektrapporten opbevares ligeledes fortroligt af EPD Danmark. Projektrapporten offentliggøres ikke under nogen omstændigheder af EPD Danmark. Side 12 af 21

14 Det er ikke tilladt for producenten at citere fra eller klippe i rapporten, således rapportens resultater, konklusioner mv. fremstår med anden betydning, end hvad der oprindeligt var hensigten SPROG EPD Danmark accepterer brugen af henholdsvis Dansk eller Engelsk. Hvis ansøgeren ønsker at få offentliggjort den samme EPD på begge sprog, skal verifikatoren godkende informationerne i begge EPD er inden registrering. Hvis ansøgeren ønsker at oversætte en allerede udgivet EPD, er det programoperatørens ansvar at overføre EPD en til den anden sprog-skabelon. Ansøgeren skal bidrage med den oversatte EPD-tekst gældende for det specifikke produkt CORE EPD S FROM OTHER ECO PLATFORM MEMBERS Mutually recognized core EPD s from other ECO Platform members will be made public available on The EPD s will be fitted with a EPD Danmark front page on which it is stated, that the EPD has the status as a mutual recognized core EPD from <EPD programme> including a remark to the reader that the representativity had to be checked before use. All EPD s published by EPD Danmark are core EPD s according to EN Note: a core EPD is an EPD in accordance with EN and verified according to the ECO Platform verification guidelines SPECIFIKKE LCA BEREGNINGSREGLER Certifikater for grøn strøm, fx RECs certifikater, tjekkes for troværdighed i henhold til verificeringsreglerne og medtages i LCA EPD Danmark stiller ikke krav til brug af specifikke databaser for baggrundsdata. I alle tilfælde skal datakvaliteten sikres. Side 13 af 21

15 3.3 VERIFICERING Verificeringen af en EPD omfatter undersøgelse af fuldstændigheden, plausibiliteten, konsistensen og gennemsigtigheden af beregningerne og informationen i projektrapporten og EPD en i forhold til specifikationerne i PCR dokumenterne. Den uafhængige verificering af LCA, LCI data og supplerende miljøinformation skal som minimum bekræfte: - Overensstemmelse med EN samt supplerende PCR dokumenter - Overensstemmelse med ISO og ISO Overensstemmelse med nærværende Generelle Programinstruktioner - At dataevaluering omfatter dækning, nøjagtighed, fuldstændighed, repræsentativitet, konsistens, reproducerbarhed, kilder og usikkerhed - Sandsynligheden, kvaliteten, og nøjagtigheden af data fra LCA - Kvaliteten og nøjagtigheden af supplerende miljøinformationer - Kvaliteten og nøjagtigheden af understøttende informationer Den uafhængige verificering af miljøvaredeklarationen (EPD) skal desuden bekræfte: - Overensstemmelse med EN og ISO Overensstemmelse med nærværende generelle programinstruktioner - Relevante supplerende PCR dokumenter Verificering af projektrapport og EPD skal følge de generelle procedurer som er beskrevet i ISO og i praksis udføres baggrund af EPD Danmark s skabelon til verificeringsrapport. Verifikationsproceduren skal bekræfte, om informationerne givet i EPD nøjagtigt afspejler informationerne i de dokumenter, som deklarationen er baseret på. Verifikationsproceduren skal også bekræfte, om disse informationer er gyldige og videnskabeligt velbegrundede. PCR-reviewet og den uafhængige verifikation af EPD er to adskilte processer. Den uafhængige verifikation af EPD kan udføres af PCR-panelet eller af en uafhængig verifikator, som evt. kan have været medlem af PCR-panelet. Alle EPD er skal verificeres individuelt. Dette betyder, at EPD er som er udarbejdet ved hjælp af et EPD værktøj ikke betragtes som gyldige GYLDIGHED En verificeret EPD er gyldig i 5 år fra den dato verificering er foretaget. Hvis der sker væsentlige ændringer i produktet eller i de processer, som produktet gennemløber under dets livscyklus, og som har stor betydning for produktets miljømæssige påvirkninger eller hvis PCR for produktet ændres, skal EPD en revideres senest et år efter, at disse ændringer er trådt i kraft VERIFIKATORS UAFHÆNGIGHED Verifikatoren skal altid være uafhængig 3. part i forhold til både producenten og LCA-udøveren. Det betyder, at verifikatoren ikke må være organisatorisk tilknyttet hverken producenten eller LCA-udøveren. Det er programoperatørens ansvar at udpege og træffe aftale med en egnet verifikator. Programoperatøren forestår kommunikationen med verifikatoren og håndteringen af de for verificeringen relevante dokumenter. Verifikatoren skal verificere EPD og projektrapport samt udarbejde en verificeringsrapport iht. den standardiserede procedure i verificeringsskabelonen senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen. For at undgå potentielle konflikter mellem verifikator og producent er programoperatøren ansvarlig for at en fast pris er aftalt på forhånd, inden verificeringen begynder. Verifikatoren får oplyst produkttype, EPD-type, omfang af EPD og projektrapport og skal herudfra afgive en fast pris. Side 14 af 21

16 3.3.3 KOMPETENCEKRAV TIL VERIFIKATORER Det er programoperatørens ansvar at de godkendte verifikatorer er kvalificerede og har de nødvendige kompetencer ift. viden og erfaring indenfor LCA og EPD for byggevarer. Kvalifikationer og kompetencer er vigtige for at sikre kvaliteten i verificering og dermed i den færdige EPD. Det er EPD Danmarks målsætning at have det højeste kvalitetsniveau som pt. kan forventes af markedet og som kan anerkendes gensidigt af alle aktører. Kompetencekravene til godkendte verifikatorer omfatter: En uddannelse som ingeniør eller anden relevant naturvidenskabelig uddannelse Grundig viden om produktrelaterede miljøaspekter i byggebranchen, dokumenteret ved mindst 4 års professional erfaring med miljørelateret arbejde i byggebranchen eller andet relateret område* Proces- og produktkendskab fra de brancher som dækkes af EPD Danmark LCA ekspertise, dokumenteret ved mindst 3 gennemførte livscyklusvurderinger (LCA) Bevis for kundskaber indenfor LCA software (fx GaBi, Umberto, SimaPro, etc.) Viden om kritisk review af LCA og verificering af EPD Viden om relevante standarder for LCA (ISO 14040, ISO14044) Viden om relevante standarder miljømærkning og deklarering (ISO 14025, EN 15804, ISO 21930) Viden om EPD Danmark og dens regler og procedurer * Dette kan bevises ved - for eksempel - at have arbejdet med udvikling af LCA eller kritisk review af LCA, været involveret i det internationale LCA/EPD standardiseringsarbejde i CEN og/eller ISO. Verifikator skal ydermere være en del af LCA / EPD 'samfundet', fx gennem medlemskaber af relevante organisationer eller udvalg (fx SETAC, LCA fora, nationale netværk, LinkedIn grupper mv.). Programoperatøren forpligter sig til, mindst en gang årligt, at opdatere godkendte verifikatorer med tilgængelig viden og kompetencer. Dette kan ske gennem private kurser eller diskussioner/information i relevante netværk PROCES Verificeringen skal gennemføres af en uafhængig 3. part som opfylder kompetencekravene angivet i Det er programoperatørens ansvar at godkende og føre en liste over de verifikatorer som er tilknyttet EPD Danmark. Verificeringsproceduren er uafhængig af den endelige godkendelse og offentliggørelse af EPD Danmark. Herigennem kontrolleres verificeringen for mangler og uregelmæssigheder. En verificering har tre mulige outputs: 1. EPD verificeret og godkendt 2. EPD verificeret og godkendt med forbehold 3. EPD ikke godkendt i sin nuværende form Verificeringsrapporten opbevares fortroligt af EPD Danmark. V E R I F I C E R E T O G G O D K E N D T Såfremt EPD en er godkendt af verifikator, skal verifikator sende en udfyldt og underskrevet verificeringsrapport til sekretariatet, som sammen med teknisk udvalg foretager den endelige godkendelse og offentliggørelse. V E R I F I C E R E T O G G O D K E N D T M E D F O R B E H O L D Såfremt EPD en er godkendt med forbehold, skal verifikator sende udfyldt verificeringsrapport til både sekretariatet og producenten, hvor forbeholdene står beskrevet. Verifikator og producenten (+LCA konsulent) vil herefter indlede en dialog omkring de dele af EPD en der har givet anledning til forbeholdene. Efter afklaring kan 3 En akkrediteret verificeringsordning er under udvikling. Side 15 af 21

17 verifikator godkende uden forbehold. Dette meddeles sekretariatet ved fremsendelse af en opdateret verificeringsrapport, som sammen med teknisk udvalg kan foretage den endelige godkendelse og offentliggørelse. I K K E G O D K E N D T Hvis verifikator konkluderer, at EPD og/eller projektrapporten indeholder fejl og mangler i et omfang som gør, at gennemgribende ændringer og/eller nye beregninger er påkrævet, kan verifikator erklære i sin rapport, at EPD en ikke kan godkendes i sin nuværende form. Sker dette, skal producenten starte procesforløbet forfra, som illustreret på Figur 3. EPD Danmark forbeholder sig yderligere ret til, på baggrund af verifikationsrapporten, at bestemme, at de understøttende data for miljøvaredeklarationen er utilstrækkelige. Hvis dette sker, må deklarationen ikke udstedes. De økonomiske konsekvenser, der vil opstå i tilfælde af at en EPD enten godkendes med forbehold eller ikke godkendes, afholdes af producenten. Det er herefter producentens eget ansvar at aftale økonomisk kompensation hos den udførende LCA-konsulent, i tilfælde af at en sådan er blevet anvendt. P R O D U C E N T E N S F O R P L I G T E L S E R En producent som har en verificeret EPD registreret under EPD Danmark er forpligtet til, i hele EPD ens gyldighedsperiode, via Sekretariatet at underrette verifikatoren om ændringer i produktion, processer, materialer, produktudformning og anden information som har dannet grundlag for EPD en, og derfor vil have indflydelse på de data og resultater der står opgivet i EPD en. En sådan producent bør derfor have rutiner for løbende kontrol og opfølgning af produktet, evt. knyttet til et eksisterende miljøledelsessystem i virksomheden. Producenten må ikke offentligt bruge en miljøvaredeklaration som endnu ikke er godkendt, registreret og offentliggjort af EPD Danmark. Falsk eller vildledende brug af miljøvaredeklarationen og EPD Danmarks logo må ikke finde sted, herunder brug af miljøvaredeklarationen til sammenlignende påstande eller sammenblandet med type I miljømærker. B R U D P Å R E G L E R N E Den uafhængige verifikator har, ligesom producenten, pligt til at indberette observerede overtrædelser af bestemmelserne i nærværende generelle programinstruktioner, og efterfølgende give besked om, hvilke korrigerende tiltag der bør gennemføres. I tilfælde hvor en verifikator eller EPD Danmark gentagne gange har givet en producent besked om nødvendige korrigerende tiltag, og producenten ikke har gennemført disse, forbeholder EPD Danmark sig ret til at inddrage den verificerede miljøvaredeklaration og ophæve registreringen i databasen. Miljøvaredeklarationen vil herefter være ugyldig på ubestemt tid KLAGER OG TVISTER Klager angående indholdet af en offentliggjort EPD indgives til sekretariatet, og skal være skriftligt begrundet og underbygget af dokumentation. Sekretariatet er herefter ansvarlig for at indhente en fælles redegørelse fra LCAudøveren og verifikatoren. Eventuelle konflikter skal forsøges løst i mindelighed mellem de involverede parter. Tvister skal løses efter voldgiftslovens regler og dansk lovgivning. Side 16 af 21

18 3.4 STYRING AF DATA OG DOKUMENTATION FORMÅL Projektspecifikke data er ofte fortrolige på grund af konkurrencekrav, oplysninger beskyttet af immaterielle rettigheder (IPR) og lignende juridiske begrænsninger. Under udviklingen af en EPD, er det i de fleste tilfælde nødvendigt, at eksterne parter får indsigt i fortrolige data, produktionsmetoder mv. Der er ikke krav om offentliggørelse af sådanne fortrolige data. Forretningsdata identificeret som fortrolige, som stilles til rådighed for den uafhængige verifikationsproces, skal holdes fortrolige i overensstemmelse med nærværende Generelle Programinstruktioner GRUNDLAG ISO definerer de grundlæggende regler for datafortrolighed, som sammen med nedenstående afsnit beskriver procedurerne for behandling af fortrolig information i EPD Danmark PROCES U D V E K S L I N G A F F O R T R O L I G E O P L Y S N I N G E R Med henblik på konkrete opgaveløsninger og serviceydelser kan det være nødvendigt for parterne at udveksle fortrolige oplysninger. Fortrolig information omfatter oplysninger i enhver form, der ikke er beregnet til fri videregivelse, herunder fx priser og takster, kildekoder, data, tegninger, specifikationer, manualer, vejledninger mv. Modtaget fortrolig information skal opbevares, beskyttes og behandles på forsvarlig vis med mindst samme omhu, som den modtagende part anvender på sine egne forretningshemmeligheder. Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver modtaget fortrolig information. Dette gælder dog ikke egen intern brug til formålet. Hver part skal begrænse udbredelsen af modtaget fortrolig information til de medarbejdere, der har behov for den pågældende information. Parterne må ikke til tredjemand videregive fortrolig information modtaget fra den anden part. Dette gælder dog ikke videregivelse til den uafhængige verifikator, der er godkendt af den afgivende part. Godkendelse af sådanne verifikatorer kan ikke afslås uden angivelse af en væsentlig grund. Parterne må heller ikke anvende fortrolig information fra den anden part i andet øjemed end egen intern brug til det oprindelige formål, bortset fra brug til hvilken den afgivende part har givet tilladelse. Hver part bærer ansvaret for eventuelt misbrug eller uberettiget udlevering af oplysninger, som foretages af partens respektive ansatte, rådgivere eller dertil knyttede personer, som får adgang til modtaget fortrolig information. Side 17 af 21

19 4 DEFINITIONER, BEGREBER OG FORKORTELSER Følgende definitioner, begreber og forkortelser er gældende i nærværende programinstruktioner samt projektrapporter, EPD er og anden kommunikation under EPD Danmark: E P D Står for Environmental Product Declaration, som er det engelske ord for en type III miljøvaredeklaration. En type III miljøvaredeklaration for en byggevare udarbejdes på baggrund af den europæiske standard EN og/eller ISO C O R E E P D En core EPD er en EPD i overensstemmelse med EN og verificeret i henhold til retningslinjerne under ECO Platform. T Y P E I I I M I L J Ø V A R E D E K L A R A T I O N I daglig tale EPD eller miljøvaredeklaration. En type III miljøvaredeklaration giver kvantificeret miljøinformation om et produkts livscyklus for at muliggøre sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion. Sådanne deklarationer er baseret på uafhængigt verificerede LCA-data og udvikles ved hjælp af forud fastlagte parametre. De forud fastlagte parametre er defineret i produktets PCR og er baseret på ISO serien af standarder (ISO og ISO 14044) T Y P E I I I M I L J Ø V A R E D E K L A R A T I O N S P R O G R A M Program for udvikling og anvendelse af type III miljøvaredeklarationer, baseret på et sæt generelle programinstruktioner. P R O G R A M O P E R A T Ø R Organisation som udvikler og driver et type III miljøvaredeklarationsprogram. P C R Product Category Rules (produktspecifikke retningslinjer). Sæt af specifikke regler, krav og instruktioner for udviklingen af en EPD for en bestemt produktkategori. S U P P L E R E N D E P C R D O K U M E N T I EPD Danmark udgøres PCR grundlaget for en specifik produktgruppe af to dele. Del 1 er den europæiske standard EN 15804, som definerer de grundlæggende PCR regler som er fælles for alle byggevarer. Del 2 er det supplerende PCR dokument, som definerer de PCR regler der er gældende for den specifikke produktgruppe, og som derved supplerer bestemmelserne i EN P C R - R E V I EW Proces, hvorved et tredjepartspanel verificerer de produktspecifikke retningslinjer (PCR) udarbejdet for en produktkategori. L C A Life Cycle Assessment (livscyklusvurdering). Livscyklusvurderingen er rygraden i en EPD og udarbejdes på baggrund af de internationale standarder ISO og ISO En livscyklusvurdering sammenstiller og evaluerer alle input og output samt potentielle miljøpåvirkninger for et produkt i dets livscyklus. L C I Life Cycle Inventory analysis (Livscykluskortlægning). Trin i livscyklusvurderingen, som omfatter opstilling og kvantificering af input og output af elementære udvekslinger. L C I A Life Cycle Impact Assessment (Vurdering af miljøpåvirkninger). Trin i livscyklusvurderingen, hvor omfanget og betydningen af de potentielle miljøpåvirkninger fra et produktsystem opgøres. Side 18 af 21

20 L I V S C Y K L U S Fortløbende og forbundne faser i et produktsystem fra anskaffelse af råmaterialer eller frembringelse af naturressourcer til endelig bortskaffelse. E N Europæisk standard udgivet af CEN på mandat fra Kommissionen. Standarden udgør det tekniske grundlag for udarbejdelsen af type III miljøvaredeklarationer for byggevarer (EPD). P R O J E K T R A P P O R T Rapport med alle relevante informationer fra livscyklusvurderingen. Projektrapporten betragtes som en LCA udført efter den/de relevante PCR dokumenter. Projektrapporten udgør grundlaget for verificeringen af LCA, og offentliggøres ikke. V E R I F I C E R I N G Bekræftelse af, at specificerede krav er blevet opfyldt. Verificeringen af både LCA data og selve EPD en skal sikre troværdigheden af det udførte arbejde. Verificeringen skal udføres af en uafhængig part, og kan enten gøres internt ift. LCA-udvikleren eller af en ekstern 3. part. V E R I F I K A T O R Person eller organ der udfører en verifikation. 3. P A R T Person eller organ, der anerkendes som værende uafhængig(t) af de involverede parter i forhold til de pågældende problemstillinger. De involverede parter er normalt LCA-udvikler og kunden/producenten. P R O D U K T G R U P P E Gruppe af produkter, som kan opfylde tilsvarende funktioner. D E K L A R E R E T E N H E D Mængde af et produktsystem til anvendelse som referenceenhed i en LCA/EPD. Anvendes typisk for LCA dækkende livscyklusfaserne indeholdt i vugge-til-port. F U N K T I O N E L E N H E D Et produktsystems kvantificerede ydeevne til anvendelse som referenceenhed typisk for LCA dækkende livscyklusfaser der beskriver produktets anvendelse. M I L J Ø P Å V I R K N I N G S K A T E G O R I Kategori der repræsenterer miljøproblemstillinger, i hvilken kortlægningsresultater kan klassificeres fx stratosfærisk ozonnedbrydning K A R A K T E R I S E R I N G S F A K T O R Faktor, udregnet ved hjælp af en karakteriseringsmodel (fx CML), som kan anvendes til at omregne de klassificerede kortlægningsresultater til kategoriindikatorens (fx evne til at spalte stratosfærisk ozon) fælles enhed (fx kg CFC-11 ækvivalenter) A L L O K E R I N G Fordeling af udvekslinger (input og output) til og fra en proces eller et produktsystem mellem det undersøgte produktsystem og et eller flere andre produktsystemer R S L Reference Service Life et produkts forventede levetid under et sæt givne forudsætninger for produktets anvendelse. Side 19 af 21

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere