Personale (Juni 1995)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale (Juni 1995)"

Transkript

1 Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen Kontorchef Johan Dennig-Madsen*, sekretær Professor dr.phil. Ole Feldbæk Direktør Jens Fynbo Professor, dr.phil. Kristof Glamann Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekniker Mads Gulløv Kaptajn A. Fischer Henrichsen Skibsmægler Jørgen V Henriksen Statsaut. revisor Ole Holm Professor dr. oceon Hans Chr. Johansen Skibsreder Peter Knudsen Overtelegrafist Karl P. Lauritsen Kaptajn S.C. Nygaard Direktør, civiling. HJ. Esmann Olesen Grosserer, direktør Knud Olesen*, næstformand Rigsantikvar, professor, dr.phil. Olaf Olsen* Skibsreder C. Rentz-Petersen Direktør Jørgen Skov* Driftchef Jørgen Svarer Underdirektør Anton Vognsen* De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (Juni 1995) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Bruno W. Jessen Sekretær - Stillingen ubesat Bogholder Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Receptionist Lone Knudsen Kristiansen Timelønnede kustoder: J. Steen Christiansen Tue Christiansen Vibe H. Christiansen Christina I. Emdrup Lisbeth S. Kristensen Klaus Meyer Jan Rindom Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen Rengøringsassistent Aase Hvid 128

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Beretning for året 1994 Indsamling, undersøgelse og registrering Som i tidligere år er museets samlinger især vokset, fordi mange privatpersoner, virksomheder og institutioner har skænket vidnesbyrd om dansk søfarts historie. Betydningen heraf kan ikke overvurderes, og alle skal hermed endnu eng-ane- takkes varmt. Årets vigtigste erhvervelse var et fornemt portræt af F. de Coninck ( ), malet af Daniel Orme, som museet kunne købe takket være en donation fra A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål. Efter beretningen bringes en fuldstændig gaveliste. Alle gaver beskrives og registreres fortløbende, og i årets løb er protokollerne forøget med 596 numre. Museet har nu forberedt en gradvis overgang til EDB-baseret registrering, og har indkøbt museernes fælles registreringssystem DMI. Fra årsskiftet 1994/95 vil tilvæksten derfor blive EDB-registreret, men der vil gå adskillige år, før de gamle protokoller er overflødige. Biblioteket er vokset med 220 bind, hvoraf 94 er tilkommet gennem bytteforbindelser, 58 er gaver og resten er indkøbt. Den aktive undersøgelsesvirksomhed er fortsat på flere områder. Hanne Poulsen har afsluttet sit bidrag til en række søfartsmuseers fælles udgivelse om "Carolinerne", de danskbyggede stålmotorskibe, som i årene efter 2. Verdenskrig afløste den sidste generation af sejlførende skonnerter og galeaser. Bogen vil udkomme i 1995 i museets serie Søhistoriske Skrifter. Kåre Lauring har forsat sine studier i Rigsarkivets materiale om Asiatisk Kompagnis vekselhandel på Canton i årene For 64 Kinarejser er der opstillet lister over varer og kapital, og dertil lister over antallet af veksler, vekselbeløb og vekslernes oprindelige indbetalere i området omkring Bombay og Bengalen. Mads Gulløv har i ti uger været udlånt til Skov- og Naturstyrelsens undervandsarkæologiske undersøgelser i Øresund, og han har tillige repræsenteret museet ved to mindre undersøgelser ved henholdsvis Skagen og Anholt. I projekt Dansk Søfarts Historie, som administreres af museet, har der været afholdt seminarer og møder for de ialt ca 20 medarbejdere, og i løbet af 1995 afleveres trykklare manuskripter til de to første af ialt syv bind. Værket vil blive udgivet af forlaget Gyldendal. Bevaring Midt på året meddelte Slots- og Ejendomsstyrelsen SES, at man ønskede at forbedre brandsikkerheden på Kronborg, og at den betydelige del af museets samlinger, som er i magasin her, derfor måtte flyttes. 129

3 Resten af året blev der forhandlet om eventuelle erstatningslokaler på det tidligere kaserneområde, og med teknisk bistand fra SES blev det vurderet, hvad en nødvendig bygningsforbedring ville koste. Parallelt hermed vurderede museet behovet for ekstraordinær arbejdskraft og magasininventar. Omkring årsskiftet forelå det samle- ^1 ^ ^vt^^.r.1 <-\r~r r<^.^-tk-» A s~\ rv TE ri TT CO V r\ C fl^o vt Ql <LiS_- u v c i a i a ^? SKJILI KAKJ^L VCXk OCX IVUOLUai C? tac forretningsudvalget besluttede, at museets magasiner må placeres udenfor Kronborg og helst på det tidligere værftområde i Helsingør. Det konkrete bevaringsarbejde har været koncentreret om tilsyn og pleje af genstande som indgår i udstillingen. Desuden har museet som rekvireret arbejde restaureret et par kirkeskibsmodeller. Formidling Museets besøgende har kunne se tre særudstillinger. I perioden 26/3-17/4 vistes plancheudstillingen "Danmark under Havet", produceret af Dansk Sportsdykkerforbund, i tiden 6/5-31/5 kunne man se "The Overseas Business of the Dutch", fremstillet af den hollandske Amro bank og formidlet af den hollandske ambassade, og fra den 30/6 til november var særudstillingslokalerne fyldt af "Hollændere i Sundet og Østersøen", som var museets bidrag til festivalen Holland i Helsingør Udstillingen rummede talrige sjældne og værdifulde indlån fra både danske og hollandske samlinger. Museets udstilling om skoleskibet KØ BENHAVN, der lukkede 1. april 1994, blev juni-august vist på Vorupør Fiskeri- og Redningsmuseum. Modelskibssejlads i voldgraven er nu blevet en tradition, som museet har stor glæde af. I juni sejlede elever fra Rungsted Private Realskole med egne modeller, og takket være det gode samarbejde med Helsingør Modelskibslaug kunne besøgende også se skibe i voldgraven den den 30/4, 14/5 og 11/6. Der har været afholdt særomvisninp-er den 29/6, 29/7, 1/10, og 20/11. Desuden har Hans Jeppesen afholdt foredrag i Tåstrup(15/2), Hørsholm (8/8), TLJ^l^x^^-r (9.(\ /Q\ ^rr i iflr-fvct^ K / l f ^ j,acjl»xxi.g5<yi vvw <J /J '-'g A V J l C ' ^i -*-"/, j Hans Jeppesen har deltaget i et program om Skibsbevaringsfonden på Radio Næstved (22/2), og i TVLorry om projekt Dansk Søfarts Historie (13/8). Kåre Lauring har været koordinator for danske søfartsmuseers fælles stand ved den årlige bogmesse i Forum (18-20/11). Fra 1994 er Kåre Lauring anmelder ved tidsskriftet Nyt fra Historien. Trods den pæne række af aktiviteter og begivenheder blev årets besøgstal kun (1993: ). I den henseende delte museet skæbne med de fleste andre museer på grund af et usædvanligt smukt sommervejr. Organisation og samarbejde Hans Jeppesen har også i 1994 været museets repræsentant i og formand for Skibsbevaringsfonden. Opgaven var dette år særligt tidskrævende, da fonden gennemførte en koncentreret indsats for at gøre det tydeligt for såvel offentligheden som politikere, at et større statsligt medansvar var påkrævet, hvis det også i fremtiden skulle være muligt 130

4 at se sejlklare bevaringsværdige fartøjer i danske farvande. På finansloven for 1995 er afsat tre mio.kr. I Festivalen Holland i Helsingør 1994 var Hans Jeppesen medlem af forretningsudvalget, og også denne opgave blev mere tidkrævende end forventet, da projektets leder fik anden ansættelse to måneder før den officielle åbning. Skibsklarerergården, Strandgade 91 i Helsingør, er et nyt samarbejdsprojekt med ejendommens ejer Søren Fisker og Helsingør Kommunes Museer os? Handels- OP- SOfartsmuseet. I Stueetagen findes et velbevaret interiør fra en skibsprovianteringshandel anno 1850, og når ejeren midt i 1995 har afsluttet hele bygningens restaurering, er det hensigten at genåbne butikken med et tillempet historisk vareudvalg. Hans Jeppesen har i øvrigt repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet for Frederiksborg amt, Marinarkæologisk referancegruppe MARE, Referancegruppen for nyere tids kulturhistorie, forretningsudvalget for International Congress of Maritime Museums ICMM og i redaktionskomiteen for Dansk Søfarts Historie. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder og kursus: Dansk Maritim Konference i Roskilde (22-24/4), Søfar tspuljemøder 23/8 og 24/8-94, Nordiske Søfartsmuseers arbejdsmøde i Helsinki (15-17/8), International Congress of Maritime Museums i Vancouver (11-22/9) og Seminar Øst-Vest, Nord-Syd i Middelfart (29-30/9). Personale Ved årsskiftet gik museets bogholder Kaya Hansen på deltid, og som regnskabsassistent tiltrådte Klaus Mever. der tilli<?e fortsætter som kustode. I årets løb har museet haft følgende midlertidigt ansatte: Ole Raner 7/9-13/3 oo- 1V6-3 /h] Eric Bourgois 7/2-6/8. Torben Følsgård 28/3-22/4. Marie Kaas 1/1-24/4. Elsebeth Hansen 3/10-31/12. Aase Hvid 1/6- Thue Christiansen 1/6- I praktik: Bruno Jessen 7/2-3/4. Ulrik Eriksen 3/5-6/5. Fly tteovervejelser Som omtalt under Bevaring har museets flytteovervejelser været koncentreret om den akutte opgave, at forberede en flytning af de betydelige dele af samlingen, som er i magasin. Overvejelserne om en samlet udflytning af museet til det tidligere værftområde i Helsingør, har måtte afvente resultatet af kommunens forhandlinger med staten om overtagelse af den statslige del af arealet. 131

5 Gaveliste for året 1994 A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål: Maleri af Daniel Orme: Portræt af købmanden Fr. de Coninck. Povl Valdemar Andersen: Tegninger, skitser og arkivalier vedr. Ib Andersens rejser til Ghana, Indien og Vestindien. Bernhard Bruncke: Bøger og arkivalier vedr. skibsbygning. Burmeister & Wain Skibsværft A/S: Div. prospekter og salgsmateriale vedr. nybygninger. Fedor Bang: Fotografier. Bendix Christiansen: Scrapbog fra rejse med barken WINTERHUDE. Svend Dalsgård: En samling værktøj samt arkivalier. Det Forenede Dampskibsselskab: Transport Flyer Nina Deichman: Cabin trunkfra ca Haakon Ef fersøe: Certifikat for M/S JUTLANDIA som hospitalsskib. Else Egedam: Postkort fra skoleskibet KØBENHAVN. Katrine B.B. Eriksen: Div. genstande fra skibet BREDERODE. førgen Falkensten: En søfartsbog samt nogle fotografier. Foreningen til Søfartens Fremme: En video. Fregatten fylland: Frimærke: Jul i Ebeltoft Arvid Fremen: En samling skibstegninger. H. ReedtzFunder:Fotografier og kort. Grønlands Postvæsen: En samling førstedagskuverter. Handels- og Søfartsmuseets Venneselskab: Maleri af B. Hemy: Entrance to Tyne Poul Hansen: En samling radioudstyr. E. Helledi: En samling fotografier. Helsinge Kommunes Lokalhistoriske Arkiv: En samling dokumenter vedr. Poul Aabye. Henning Henningsen: Indiske mønter./. Henriksen: Menukort fra ØK. Frode Jakobsen: En samlinp- seilmafferværktøi. Carl Fischer Jensen: En samling bøger, fotografier samt træfigur af skipper. Ulrik Krabbe: Enkeltskivet blok. Københavns bymuseum: To fotografier. Knud Lauritzen: En Loranmodtager samt en MF radiotelefonistation. Børge Nick Lind: Arkivalier vedr. grønlandskutter AN DERS OLSEN fra Holbæk Værft. Leo A.H. Pedersen: Skibsfører C. Almsted Knudsens erindringer. Else Petersen: Et fotografi og en tegning. John Petersen: Logbog for barkskibet FLORA. Poul Petersen: Røgdykkersæt. A. Rasmussen: En samling spillekort med skibsmotiver. Ribe Lokalarkiv: En samling afskrifter af kaptajn J.F. Møllers breve Flemming Rieck: En samling fotografier. Jan Rose: En video. Arne Schierbeck: Div. opl. vedr. vraget af S/S DORCAS Skagen Fortidsminder: Skibsdagbog M/S LOKE af Næstved. Skov- og Naturstyrelsen: Toilethåndtag fra S/S FRIESENBORG sænket Georg Sørensen: Div. arkivalier, fotografier samt en skibsmodel. Svend Aage Sørensen: En søkikkert. Boggaver Brian Dudley Barrett, Gråsten; Jan Blom, Humlebæk; Bernhard Bruncke, Værløse; TI. Reedtz Funder, Helsinge; Foreningen Gamla Halmstad, Halmstad; Hans Gregersen, Sæby; Pieter van de Griend, Århus; Henning Hen- 132

6 ningsen, Helsingør; Erik Hoff Frederiksberg; F Holm-Petersen, Kruså; Claus Holmfred, Bagsværd; Daniel P Hopkins, Kansas City, Missouri; Kurt Jacobsen, Kbh.; Carl Thomas Fischer Jensen, Helsingør; Jørgen Steen Jensen, Nationalmuseet, Kbh.; Bruno Jessen, Espergærde; Cæcilie Lassen, Kbh. 0.; Børge Holdt Madsen, Frederikshavn; Jørgen Marcussen, I.C. Weilbach & Co. A/S, Kbh.; Henry Meilvang, Kbh. S.; Hans Jørgen Nielsen, Espergærde; Dampskibsselskabet Norden A/S, Kbh. K; Svend Petersen, Humlebæk; U. Marquard Petersen, Kbh.; Jørgen Rasmussen, Kbh. N,; Helge Schultz-Lorentse?i,]u\mnehSb; Georg Sørensen, Kbh. S.; Søren Thirslund, Humlebæk; Jakob Vedsted, Ebeltoft Museum. 133

7 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1994 Balance pr. 31. december 1994 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed 0 Udgivervirksomhed (23.971) Andet kulturformidlende arbejde Administration Kapacitetsomkostninger Aktiver Samlingen 1 Automobil Anlægsaktiver Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Kreditorer i øvrigt Gæld i alt Passiver i alt kr Resultat før afskrivninger ( ) Afskrivninger Nettoresultat kr. ( ) Vi har revideret årsregnskabet for 1994 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 13. februar 1995 Ole Holm, statsaut. revisor 134

8 Specifikation af private bidrag 1994 Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Kraks Forlag A/S (formål: Studierejse) Danmarks Rederiforening Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel (formål: Caroline og de andre)... Dampskibsselskabet Hafnia's Fond... J.C. Hempels Fond A.P. Møller og hustru Chastine MC-Kinney Møllers fond. (Formål: Køb af portræt af F. de Coninck).. Kong Christian Den Tiendes Fond (formål: Særudstillingen Hollænderne i Sundet og Østersøen)... Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond (formål: Særudstillingen Hollænderne i Sundet og Østersøen)... Tilskud, Friis Petersens Arv Tilskud, Sture Hovden's Legat. (Formål: Køb af An tofts fotosamling Til Carolinerprojektet: Rederiforeningen for mindre skibe Fam. Hede Nielsen Det Danske Stålvalseværk HJ. Hansens Fond kr Resultatopgørelse for året 1994 Renteindtægter 954 Årets resultat kr. 954 Balance pr. 31. december 1994 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank Aktiver i alt kr Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar Nettoresultat 954 Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1994 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 13. februar 1995 Ole Holm, statsaut. revisor 135

9 Arkitekt J. Friis-Pedersens arv Resultatopgørelse for året 1994 Indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Revision Kursregulering Gave til Handels- & Søfartsmuseet Udgifter i alt Nettoresultat kr. ( ) Balance pr. 31. december 1994 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Mellemregninger Skyldige omkostninger ~ Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1994 for Handels- og Søfartsmuseet på Kxonborg. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling og resultat. København, den 13. februar 1995 Ole Holm, statsaut. revisor 136

10 Museets salgsartikler I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P Barfod: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Pris kr. 15,00. VTI. Christian Nielsen: Danske Bådtyper (1973), nu i 4. oplag. Pris kr. 225,00. UDSOLGT. XVI. Hans J. Hansen: En tatovørs erindringer (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Pris kr. 148,00. XVII. G.A. Kofoed: Dansk Søe Ord-Bog. - Iver C. Weilbach/H&S. (1993). Pris kr I serien Maritema: I. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie. Fra oldtiden til 1530 (1987). Pris kr. 95,00. II: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Pris kr. 105,00. III: Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1989). Pris kr. 125,00. IV. Søren Thirslund & CL. Vebæk: Vikingernes kompas årig pejlskive fundet i Grønland (1990). Pris kr. 110,00. UDSOLGT. Plakater Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hanseni Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. DFDS. Jubilæumsplakat 92. Pris kr. 50,00. B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00. The Dutch in the Sound and the Baltic. 94. Pris kr. 75,00. Eng. udgave CL. Vebæk & S. Thirslund: The Viking Compass. Guided Norsemen first to America (1992). Priskr. 125,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Fax: Postgiro:

11 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestwelse pr. 1/ Underdirektør Niels Kjeld Christensen, formand Direktør Ole Friis Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Arne Holm, næstformand Museumsdirektør Hans Jeppesen, kasserer og sekretær Underdirektør Jørgen Marcussen Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen Æresmedlem Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen Personale Bibliotekar Bert Blom Beretning for Selskabets årlige ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. august 1995, kl i Erik af Pommerns kammer på Kronborg. Mødedeltagelsen var lidt større end den har været de sidste par år, idet ca. 90 medlemmer var mødt op, hvoraf ca. halvdelen mødte op en time før og deltog i Hanne Poulsens rundvisning i særudstillingen Sømandens Souvenirs. Kl bød næstformanden, marinebibliotekar Arne Holm, velkommen, hvorefter man gik over til følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab for Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. Fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard blev med akklamation valgt til dirigent på bestyrelsens forslag. EBV takkede 138

12 for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste dagsordenens punkter for derefter at give ordet til Arne Holm. ad 2. AH. aflagde derpå følgende beretning for Venneselskabet: Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med underdirektør Niels Rield Christensen som formand og marinebibliotekar Arne Holm som næstformand. Den øvrige bestyrelse har bestået af direktør Niels Hahn-Petersen, direktør Ole Friis, arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen, direktør Jørgen Marcussen og museumsdirektør Hans Jeppesen. Det største aktiv for et selskab som vores, er mange og interesserede medlemmer. Det er derfor glædeligt, at vi stadigvæk har meget nær 1200 medlemmer, og interessen afspejles blandt andet i de talrige positive kommentarer til årbogens indhold og form. Den kan også ses hos de 52 medlemmer som den 20. maj deltog i den årligt udflugt. Karlskrona stod oprindeligt på ønskeseddelen, men da det gik op for os, at flytte- og byggeprocesen til et nyt museum netop da var på det højeste, gik turen i stedet til Halmstad. Her var dr. K.B. Bjering vores lokale yderst indsigtsfulde guide på lensmuseets søfartsafdeling, ved en lille byvandring og ombord i NAJADEN, bygget som øvelsesskib til den svenske marine år 1897 i Karlskrona. Den fine forårsdag sluttede på byens frilandsmuseum med udeservering - for egen regning. Udgifterne til årbogen holdes pænt i ave, og da Jørgen Marcussen har tilbudt at scanne manuskripterne, så de kan afleveres på diskette til trykkeriet, kan vi måske endog opnå en mindre besparelse. Foruden årbogen har selskabet af årets formueafkast reserveret kr. til en ny folder om Selskabet og museet. Folderen vil meget snartvære trykt, og også her har Jørgen Marcussen været behjælpelig, så vi får mest muligt for pengene. H rirlx-ilinr e*r r\e*r ret ^xlvxv.xxg, V.X Ux.1 XV.C indkøb af maritim kunst. Til sidst skal jeg takke medlemmerne for et godt år, og Slots- forvaltningen for at vi kan afholde generalforsamlingen her i Erik af Pommerns Kammer. Derefter fik Hans Jeppesen ordet, og han startede med at præsentere lay-outet til Handels- og Søfartsmuseets nye folder, der snart vil ligge klar. HJ. oplyste endvidere, at Hanne Poulsen i det nye Bruun Rasmussen Auktionskatalog havde fundet hele tre - hende ubekendte - nortrætgengivelser malet af Jes Jessen fra Åbenrå. Det ene portræt forestiller søkaptajn Martin Augustiny fra Åbenrå malet i 1795, og det vil være en gevinst for museet at erhverve især dette billede. Denne mulighed eksisterer, da selskabets bestyrelse netop i år har hensat et afkast, stort kr , til erhvervelsen af et stykke maritim kunst. De tilstedeværende medlemmer af selskabets bestyrelse, Arne Holm, Jørgen Marcussen og Hannes Stephensen gav på stedet deres accept til denne mulige erhvervelse. HJ. sagde derpå, at han i det følgende ville omtale tre væsentlige emner for forsamlingen. Først Skibsbevaringsfonden, hvis bestyrelse og især konsulenten, skibsarkitekt Jes 139

13 Kroman, har lagt et meget stort arbejde i at gøre opmærksom på fondens eksistens, hvilket da også indtil videre er blevet udmøntet i, at den er kommet på finansloven for 1995 med tre mio. kroner. Fonden virker hovedsageligt ved at give rente- og afdragsfrie lån til bevaring af gamle træskibe. Desuden bruges ressourcer på rådgivning. Praksis godkendes af Kulturministeriet. Den nye Dansk Søfarts Historie - der bliver til i Handels- og Søfartsmuseets regi - bliver udgivet i syv bind af Gyldendal (de er bedre til at markedsføre produktet). Bd. I er snart klar til Gyldendal og bd. II bliver også klar til aflevering inden årets udgang, og begge forventes udgivet i forsommeren Ovenstående emner er eksempler på, at museets virksomhed ikke kun kan måles på f.eks. udstillinger, besøgstal eller regnskabet. Endelig er der vore flytteovervejelser. På det ydre plan er der endnu intet sket, men på forhandlingsplanet er der sket ganske meget i den forløbne tid, og Helsingør Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, hvor også HJ. er medlem. Her laves forarbejder til en lokalplan for hele værftområdet. Vi vil bl.a. gerne vise langt mere end vi gør i f.eks. studiemagasinform og ligeledes fremvise alle vore skibsmodeller. Vi vil gerne udnytte de 100 år værftet selv repræsenterer og vi vil gerne have skibe i dok til vedligeholdelse og restaurering. Byen rummer et stort potentiale af folk fra værftet med viden, kunnen og erfaring til videregivelse. Der er indtil videre kommet et konkret udspil fra Helsingør Kommune med tilbud om overtagelse af bygning 13 samt dok 2 på værftområdet om hvilke der forhandles. Derudover har vi planer med og forhandlinger om at få det gamle skib MARINA (Læsø-Frederikshavn i 20'rne og i de senere år Snekkersten-Helsingborg og Helsingør-Helsingborg) restaureret. Såfremt dette bliver en realitet, skal projektet naturligvis kunne udgøre en ansvarsmæssig og økonomisk selvstændig enhed. T7f^x- v-^x^iv-x-^.t-irror, i/il TV/T AT? 1"M A lnmnf llihx.1 1 x^alaiil x.1 lllgl^ll Vil ili/jxvxlljx xxxxxxxxx^ sejle med turister på Øresund. Dok 2's muligheder og økonomi er også ved at blive undersøgt. Helst vil vi bevare den gennem praktisk brug. Vi håber meget at være i stand til at fremkomme med langt flere detaljer og en samlet plan til næste års generalforsamling. EBV takkede for begge beretninger og spurgte om der var spørgsmål til disse. Et af medlemmerne, Hans Kristensen, spurgte om flytningen indebar, at man rykkede ind i de eksisterende bygninger eller om disse skulle nedrives. HJ. svarede, at der var tale om begge dele, idet vi med hensyn til magasinflytningen havde tænkt os at genbruge såkaldte bygn. 13, men at vi vil tage bygn. 12 op til vurdering. I øvrigt ser vi gerne, at der kommer beslægtede aktiviteter på området. Betingelsen er blot, at de har et eller andet maritimt indhold. Et andet medlem, Holger Petersen, spurgte om kranen skulle bevares i relation til dok 2. HJ. svarede, at det unægtelig ville være en praktisk foranstaltning, og det så vi da meget gerne, men at det løb desværre nok var kørt. Dels har vi ingen penge, og dels er forhandlingerne noget af en balanceakt, hvor det drejer sig om det muliges kunst. 140

14 Da der ikke var flere kommentarer gik man over til næste punkt på dagsordenen. ad 3. HJ. kommenterede det omdelte regnskab og sagde bl.a., at det negative resultat i Vennernes opgørelse ikke var foruroligende, og at et af de afgørende elementer i det lille underskud er, at produktionen af pokaler og glas er ophørt og de sidste udsolgt. Endvidere udviser balancen en mindre nedgang fra kr sidste år til kr. pr Til Barfoed's legat var kun at bemærke, at renten er faldende og at aktiverne udviser kr mod siste år. Med hensyn til Hovdén's legat er indtægterne mindsket fra kr sidste år til kr. i år, hvilket i sin konsekvens indebærer færre gaver til H&S. Balancen udviste sidste år kr og er i år nede på kr., hvilket reelt skyldes erhvervelsen af svenske obligationer og den kraftige svenske devaluering. Anbringelser vil i fremtiden indebære et endnu tættere samråd med vor revisor Niels P. Hansen. EBV. takkede for fremlæggelsen af regnskabet og konstaterede, at det var behørigt underskrevet. Da der ikke var yderligere kommentarer fra forsamlingen, blev regnskabet godkendt. ad 4. På valg til bestyrelsen var følgende: Direktør Niels Kjeld Christensen, marinebibliotekar Arne Holm og direktør Niels Hahn- Petersen. Da alle havde erklæret sig villige foreslog bestyrelsen genvalg. Endvidere foreslog bestyrelsen genvalg af Niels P. Hansen til revisor, da han ligeledes havde erklæret sig villig. Da der ikke var andre forslag fra forsamlingen blev samtlige kandidater valgt med akklamation. ad 5. EBV. bekendtgjorde, at bestyrelsen foreslog kontingentet uændret indtil videre. Da der ikke lød protester, men tværtimod spredte bifaldsytringer fra forsamlingen, blev forslaget vedtaget med akklamation. ad 6. HJ. kommenterede et skriftligt forslag fra Niels Rosbach om en forårsudflugt til Hven med besøg på Tycho Brahe-museet. HJ. syntes det var et godt og interessant forslag, men han mente, at det rent transportmæssigt frembød visse vanskeligheder. Jørgen Marcussen sagde derimod, at hans firma havde gode erfaringer med hensyn til Hven. Der går båd fra Vedbæk til Hven, og man kan leje traktortrukne vogne til transporten på selve øen. Turen kan let arrangeres og evt. kombineres med en tur til Middelgrundsfortet... Hans Jeppesen indrømmede derpå, at han måske havde været lidt for negativ i sin bedømmelse. Johs. Aakard ytrede, at en tur til Hven ikke var nogen drømmetur for hans vedkommende. Han havde andre forslag, som han i hvert fald prioriterede højere, og der imellem var bl.a. besøg på Meteorologisk Institut evt. kombineret med Ole Rømer-museet, et besøg i Københavns havn og endelig Storebæltsbroen kombineret med et indblik i trafikdirigeringen i Bæltet. HJ. gav udtryk for, at bestyrelsen nu havde fået gode impulser at arbejde videre med og takkede for de indkomne forslag, hvorefter EBV. luftede endnu et turforslag, Flakfortet, idet han udtrykte håb om, at alle forslag var blevet noteret ned. 141

15 ad 7. HJ. meddelte, at grunden til at der lå en brochure fra Vikingeskibshallen sammen med Vennernes regnskab på stolene var, at han havde indgået en aftale om, at museets venner gratis kunne besøge Vikingeskibshallen et vice versa, og han håbede ikke, at Vennernes bestyrelse ville klandre ham for dette, især ikke da Vikingeskibshallens Venner er betydelig færre end vore. Derefter gjorde HJ. rede for et evt. nyt salgsobjekt, en marineblå trøje med museets logo trykt på brystet og museets navn øverst nå venstre ærme. Han spurgte forsamlingen, om de mente det var en god idé, og såfremt det var tilfældet, vil vi indlægge bestillingssedler i den kommende årbog, da vi ikke har råd til at sætte den i produktion uden et vist antal bestillinger. Efter en afstemning i forsamlingen var der flertal for at prøve idéen med bestillingssedlerne. Hanne Poulsen oplyste, at bogen om Carolinerne snart var klar, og at en bestillingsseddel på den ligeledes blev vedlagt årbogen, men at den også kunne købes gennem boghandlerne. Derpå takkede EBV. forsamlingen for god ro og orden, og næstformanden Arne Holm benyttede lejligheden til at takke EBV for hans gode styring af generalforsamlingen, hvorefter Vennerne holdt en lille pause, der blev udnyttet til forfriskninger. Efter pausen holdt Hanne Poulsen et interessant og engageret causeri om Sømandens Souvenirs i tilslutning til sin rundvisning tidligere på aftenen. HJ. takkede Hanne Poulsen for et godt causeri og forsamlingen for et godt fremmøde. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Nytilkomne medlemmer Andersen, Grete Tuxen, Virum. Appel, Michael, Dragør. Borregaard, Jens, Frederikssund. Christensen, Ejnar, Fredericia. Christensen, Jan Schou, Helsingør. Hansen, Bent, Gadstrup. Hansen, Harry, Valby. Hansen, Tyge, Espergærde. Hugh, Stephen A., Arlington, Vir., USA. Jacobsen, Bent Møller, Odense NV. Johansen, Erik, Nørreballe. Johansson, Peter Retz, c/o Helsingør. Jørgensen, Hans, Randers. Kristensen, Hans, Virum. Kristensen, Jan Riisager, Kbh. S. Kristensen, Kim Lundgaard, Virum. Kyhn, Georg Michael, Rønne. Løye, Christian, Rødby. Mathiasen, Lis, Bagsværd. Mikkelsen, Bent, Randers. Mortensen, Ejnar, Fejø. Natorp, George, Sønderborg. Nielsen, Erik R., Værløse. Piepgras, Carsten, Sønderborg. Poulsen, Jan F, Gilleleje. Rasmussen, Ole, Nakskov. Rønne, Bent Vedsted, Kbh. S. Sclosser, Jens Olaf, Herfølge. Storm, Per, Søborg. Thorsen, Jan, Kbh. NV: Tschudi & Eitzen, Charlottenlund. Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring.

16 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 1995 Indtægter Kontingenter og bidrag fra medlemmer Fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter og fliser: Renteindtægter Kursgevinster Gave fra H.L. Barfoed's legat Indtægter i alt Udgifter Udgivelse af årbog 1994 Porto til udsendelse - salg af årbøger tilskud til årbog Nettoudgift årbog 1994 Andel af gager Porto, fragt m.v. Kontorhold m.v. Revision Diverse Udgifter i alt Resultat, NEGATIVT

17 Balance pr. 31. marts 1995 Aktiver Likvider Tilgodehavende kontingenter m.v Tilgodehavende renter 525 Beholdning af platter, glas og fliser Nom. kr ,- Nykredit, 3 SC 2026 (kostpris) Nom. kr ,- aktier i DDB (kostpris; <_>.0.JJ EDB-anlæg 0 Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Skyldig moms Mellemregning med H.L. Barfoed's legat Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Nedskrivning af varelager Årets resultat " Passiver i alt Nærværende regnskab for 1994/95 for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, som jeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 17. maj 1995 Niels P Hansen Registreret Revisor 144

18 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1994 til 31. marts 1995 Indtægter Udgifter Renter, bankindestående Gave til Handels- og Renter, obligationer Søfartsmuseets Venner. Indtægter i alt Revisionshonorar Bankomkostninger.... Udgifter i alt Resultat Balance pr. 31. marts 1995 Aktiver Likvider Mellemregning med selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Sture Hovdens Legat Tilgodehavende renter Nom ,- - Nykredit udtrukket 1/ Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Legat ifølge testamente Gevinst- og tabskonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1994/95 for Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat er i overensstemmelse med legatets bogholderi, som jeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 17. maj 1995 Niels P. Hansen Registreret Revisor 145

19 Advokat Sture Hovdens Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1994 til 31. marts 1995 Indtægter Renter, bankindestående Renter, obligationer Kursgevinst udtrukne obligationer 0 Indtægter i alt Udgifter Gave til Handels- og Søfartsmuseet. Revision Bankomkostninger Henlæggelse i henhold til testamentets bestemmelser Overskud, der overføres til uddelingskonto Balance pr marts 1995 Aktiver Likvider Tilgodehavende renter Obligationsbeholdning, nom ,- (Kostpris) Aktiver i alt Passiver Skyldige omkostninger Mellemregning Handelsog Søfartsmuseet Kapitalkonto: Saldo 1. april Henlæggelse 1994/ Uddelingskonto: Saldo 1. april Kurstab obligationer Årets resultat Passiver i alt Nærværende regnskab for 1994/95 for Advokat Sture Hovden's Legat er i overensstemmelse med legatets bogholderi, som jeg har revideret. Revisionen er udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper, og har ikke givet anledning til særskilte bemærkninger. Farum, den 17. maj 1995 Niels P Hansen Registreret Revisor 146

20 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner (Stiftet 1940) Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. - Indmeldelser modtages på museet (tlf ). - Selskabets bankgirokonto Kontingent kr. 160,00 årligt for personer, kr ,00 for institutioner eller firmaer, + porto. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg Slot samt til Orlogsmuseet i København og Vikingeskibshallen i Roskilde. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi overstiger kontingentet. Medlemmerne kan til nedsat pris købe en del af de af museet udgivne Søhistoriske Skrifter samt ældre årbøger: Enkeltbind: pr. stk. kr. 20,00. Årbog pr. stk. kr. 100,00. Årbog pr. stk. kr. 120,00. Årbog 1989 pr. stk. kr. 135,00. Årbog pr. stk. kr. 160,00. (Årbog , er udsolgt). Alle priser er inkl. moms, ekskl. porto og forsendelse. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf Fax

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Jydsk Racekatte Klub Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse for 2009 4 Balance

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere