Prøvestand til lufsolfangere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøvestand til lufsolfangere"

Transkript

1 Prøvestand til lufsolfangere Elsa Andersen Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R 255 (DK) December 2011

2 1 Indhold 1 INDHOLD FORORD INDLEDNING DESIGN AF LUFTSOLFANGERPRØVESTAND PRØVESTANDENS UDFORMNING MÅLEUDSTYR DATALOGGER DEN EUROPÆISKE SOLFANGERNORM EN BESTEMMELSE AF EFFEKTIVITETEN AFPRØVNING AF SV14 FRA SOLARVENTI A/S Beskrivelse af luftsolfangeren Driftsbetingelser i måleperioden Termisk effektivitet KONSLUSION SYMBOLLISTE REFERENCER

3 2 Forord I perioden er forskningsprojektet Termisk solvarme gennemført på DTU Byg. Projektets formål er at etablere en prøvestand til afprøvning af luftsolfangere samt at afprøve en luftsolfanger. Solvarmeprodukter afprøves i henhold til norm for det pågældende produkt. Luftsolfangere afprøves i henhold til den europæiske solfangernorm, EN del 1 og 2 fra 2006 samt udkast til norm for luftsolfangere som baserer sig på solfangernormen [1,2]. DTU Byg medvirker også ved udarbejdelse af standard for prøvning af luftsolfangere som et led i projektet. Projektet er finansieret af Bjarne Saxhof fonden. 2

4 3 Indledning Solenergi udgør en uudtømmelig forureningsfri energikilde som er frit tilgængelig overalt på jordkloden. Forskningsprojekter der sigter på teknologisk udvikling af nye såvel som eksisterende solenergianlæg er grundlaget for en stadig bedre udnyttelse og anvendelse af solenergi. I de senere år er der kommet mere fokus på luftsolfangere. Luftsolfangere anvendes i stor udstrækning til fritidshuse hvor luftsolfangerens primære opgave er at ventilere med opvarmet udeluft når solen skinner. Behovet for opvarmning om sommeren er typisk ikke særlig stort, men om vinteren har sammenfaldet mellem ventilation og solindfald den fordel, at fugt ventileres ud af fritidshuset. Når luften i fritidshuset opvarmes ved solindfald gennem vinduer reduceres luftens relative fugtighed og fugt i vægge, møbler, tæpper etc. optages af rumluften. Uden ventilation forbliver fugten i huset, men hvis der ventileres med tør opvarmet luft udefra, ventileres fugt bort og efterlader et friskt og tørt indeklima. Luftsolfangere anvendes også i stort udstrækning som solvægge/facadebeklædning og den producerede varme anvendes ikke bare til opvarmning, men også til køling (sorptionskøling) i mekaniske ventilationsanlæg. I dag må producenter af solfangere, herunder luftsolfangere sende deres produkter til udlandet for at få målt effektiviteten af dem. Produkterne sendes til akkrediterede prøvestationer, typisk til den svenske prøvestation SP i Borås, den schweiziske prøvestation SPF i Rapperswill og til de tyske prøvestationer ITW i Stuttgart, ISFH i Hameln, ZAE i Bayern eller Frauenhofer ISE i Freiburg. Her bliver solfangerne afprøvet i henhold til den europæiske norm, EN Det er dog både dyrt og besværligt for de danske producenter. Det er et krav at prøvestationer er akkrediterede for at udføre certificerede prøvninger. DTU Byg er ikke en akkrediteret prøvestation, men et Universitet der leverer forskningsbaseret undervisning. DTU Byg kan således blot tilbyde fabrikanter uvildige prøvninger i henhold til gældende standarder samt samarbejde om produktforbedring og produktudvikling. Forhåndenværende rapport beskriver projektet Termisk Solvarme. Projektet består af tre hovedelementer: 1) Etablering af prøvestand for luftsolfangere, 2) Afprøvning af en markedsført solfanger og 3) Medvirker også ved udarbejdelse af standard til afprøvning af luftsolfangere. Der følger nu en beskrivelse af hovedelementerne. 1) Etablering af prøvestand for luftsolfangere Figur 1 viser en principskitse samt et foto af prøvestanden. Principskitsen er tegnet fra prøvestandens venstre side mens prøvestanden er fotograferet fra højre side. Prøvestanden vender mod syd og prøvestandens hældning kan indstilles mellem 0 svarende til vandret og 90 svarende til lodret. Til ven- 3

5 stre i Figur 1 er hældningen på prøvestanden godt 45 mens den på fotoet er 90. Prøvestanden er fri for skygger det meste af dagen hele året. Figur 1. Principskitse (venstre) og foto (højre) af prøvestand. 2) Afprøvning af en markedsført luftsolfanger Til højre i Figur 3 ses et foto af den afprøvede luftsolfanger SV 14 fra SolarVenti A/S monteret på prøvestanden. Figuren viser også at pyranometeret der måler solbestrålingsstyrken på solfangeren er monteret på en metalplade ovenpå prøvestanden. Dette sikrer at orientering og hældning af solfanger og pyranometer altid er den samme. 3) Medvirker også ved udarbejdelse af standard til afprøvning af luftsolfangere Den europæiske norm, EN del 1 og 2 er under revision og udbygges til også at omhandle afprøvning af luftsolfangere. EN del 1 omhandler holdbarhed, pålidelighed samt sikkerhedskrav for solfangere mens EN del 2 omhandler ydelseskarakterisering. I forbindelse med opbygning og ibrugtagning af prøvestanden til luftsolfangere på DTU Byg har der været løbende dialog med revisionsgruppen som udgøres af den Tekniske komite CEN/TC 312 Thermal solar systems and components og videregivet de på DTU Byg opnåede erfaringer. 4 Design af luftsolfangerprøvestand 4.1 Prøvestandens udformning Følgende kravspecifikationer blev udarbejdet forud for konstruktion af prøvestanden med henblik på muligheden for: 1) At undersøge effekten af underlaget, f.eks. farve og beskaffenhed. 2) At undersøge effekten af hældningen af solfangeren. 3) Lufttæt rørføring til og fra solfanger. 4

6 4) Nøjagtige målinger. Luftsolfangerprøvestanden består af en topplade monteret på en stålramme. Stålrammen er konstrueret af stålprofiler med dimensionerne 50*50 mm. Højde og dybde af stålrammen er 1,5 m mens bredde er 1,2 m. Toppladen er udført som en hul trækasse af krydsfiner indeholdende luftkanaler med måleudstyr. Toppladens dimensioner er 2,44 m*1,22 m*0,149 m. Toppladens hældning kan indstilles mellem 0 svarende til vandret og 90 svarende til lodr et. Stålrammen er monteret på en sydvendt tagflade uden skygger af betydning. Luftsolfangerprøvestanden er vist i Figur 2. I Figur 3 ses fotos af metalrammen, den færdige luftsolfangerprøvestand samt prøvestanden påmonteret luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S og pyranometer til måling af den totale solbestrålingsstyrke på solfangeren. Toppladens overfladen let kan ændres. Den har formodentlig betydning, f.eks. ved afprøvning af åbne solfangere hvor udeluften passerer hen over pladens overflade. Overfladens farve har indflydelse på solfangerens effektivitet og indflydelsen af f.eks. et sort tag eller en hvid facade kan undersøges. Endvidere er det let at montere en ny solfanger med andre dimensioner på toppladen da beslag let flyttes. Toppladen kan anvendes til test af både åben og lukket solfanger, se opstalt af toppladen samt lodret snit i toppladen i Figur 4. I figuren er solfangeren vist monteret med udløb i toppen og pilene viser luftens strømningsretning, men prøvestanden er bygget så solfangeren også kan monteres med udløb i bunden og dermed vil luftens strømningsretning være modsat og pilene vende den modsatte ved. I Figur 5 er luftkanalsektionen med temperaturfølere vist. De 5 termoelementer vist på opstalten af toppladen i Figur 4 er vist som fotos i Figur 6 og Figur 7. Figur 8 viser bagsiden af toppladen med to inspektionslemme. Luftsolfangere har ofte en indbygget ventilator, og driftsområdet er specificeret af fabrikanten. Er der ikke en indbygget ventilator foreskriver normen at luftsolfangeren bør afprøves ved tre forskellige volumenstrømme ligeligt fordelt i intervallet kg/h/m 2 transparent solfangerareal. Uanset om luftsolfangeren har indbygget ventilator eller ej, er der behov for en kraftig ventilator når effektiviteten som funktion af volumenstrømmen ønskes undersøgt. Figur 9 viser fotos af den eksterne ventilator samt en trinløs spændingsregulator til styring af ventilatoren. Tagkonstruktion Stålramme Figur 2. Opstalt(venstre) og tværsnit af metalramme på tagkonstruktion (midt) samt tværsnit af hele solfangerprøvestanden (højre). 5

7 Figur 3. Foto af metalrammen (venstre), hele luftsolfangerprøvestanden (midt) samt prøvestanden med luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S og pyranometer monteret (højre). Figur 4. Opstalt af topplade med 5 temperaturfølere fordelt på pladens forside (venstre), den invendige opbygning at toppladen (midt) samt et lodret snit i topplade (højre). Figur 5. Luftkanal med temperaturfølere. Termoelementtråd type TT er anvendt til temperaturmålinger. Temperaturføleren PT 100 til højre i figuren anvendes til temperaturkorrektion af volumenstrømmen. 6

8 Figur 6. Fotos af termosøjlen med de 5 termoelementer der er ført til forsiden af toppladen (venstre) samt hvorledes et termoelement er ført igennem pladen. Figur 7. Fotos af termoelementerne på forsiden af toppladen, hvor de yderste 20 cm af termoelementer er viklet i en spiral. Figur 8. Inspektionslemme på bagsiden af toppladen. Figur 9. Trinløs spændingsregulering, Lübcke Vario type R54-260B / Volt (venstre) og ventilator (højre). 4.2 Måleudstyr Måleudstyret der benyttes kan ses i Tabel 1. Som det fremgår af tabellen er det ikke alle relevante størrelser, nævnt i solfangernormen der måles. Figur 10 viser fotos af microprocessor samt volumenstrømsmåler og Figur 11 viser fotos af kondensopsamlere der anvendes til at beskytte microprocessoren i volumenstrømsmåleudstyret. 7

9 Tabel 1. Måleudstyr til luftsolfangerprøvestanden. Micatrone MF-PFTT - Microprocessor der måler volumenstrømmen (m 3 /h) baseret på differenstrykket over flowmåleren (MFS) og foretager temperaturkompensation. - PT100 føler til temperaturkompensation Micatrone MFS - Volumenstrømsmåler Micatrone VM-5 - Kondensfælde / kondensopsamler, se Figur 11 Kipp & Zonn, CM11 - Pyranometer til måling af solbestrålingsstyrken (Wm -2 ) Termoelementtråd type TT - Temperaturføler ( C) Termosøjle type TT med 5 målepunkter. Målepunkterne er placeret i luftkanal med temperaturfølere vist i Figur 5 samt på oversiden af toppladen vist i Figur 4. - Temperaturdifferensmåling (K) Figur 10. Microprocessor, Micatrone MF-PPFTT (venstre) og Volumenstrømmåler, Micatrone MFS (højre). Figur 11. Kondensfælde/kondensopsamler 4.3 Datalogger Figur 12 viser dataloggeren, type EdgeBox V12. Alle målinger bliver optaget af dataloggeren. Dataloggeren er batteridrevet og har indbygget hukommelse. Der opnås adgang til data på dataloggeren med en kabelforbindelse mellem dataloggeren og en bærbar computer med softwaren EMS32 installeret. Softwaren kan downloades fra internettet gratis. 8

10 Figur 12. Datalogger type EdgeBox V12 (venstre) og kontrolboksen til luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S. Kontrolboksen får strøm fra det indbyggede PV-modul ligesom den i SV14 indbyggede ventilator. Figur 13. Micatrone microprocessor, MF-PFTT (venstre) og måleopstillingen (højre). 5 Den Europæiske solfangernorm EN Luftsolfangere afprøves i henhold til den europæiske solfangernorm, EN del 1 og 2 fra 2006 samt udkast til norm for luftsolfangere som baserer sig på solfangernormen. Prøvebetingelserne i det udkast der foreligger i efteråret 2011 er anvendt ved afprøvningen af luftsolfangeren SV14 fra Solar- Venti A/S. Luftsolfangere findes i to versioner, som åbne solfangere der opvarmer frisk udeluft eller som solfangere der indgår i lukkede kredsløb. I Figur 14 er der vist eksempler på hvorledes prøvestande med måleudstyr kan tage sig ud. Det er tydeligt at det er mere kompliceret at måle på en luftsolfanger i et lukket kredsløb end en åben luftsolfanger. Endvidere gælder at overfladen hvorpå solfangeren ligger, skal være hvid. Prøvestanden på DTU Byg ser indtil videre ud som principskitsen til venstre i Figur 14. Bemærk at overfladen på toppladen ikke er hvid som forskrevet i normen, men sort. Dette kan bevirke at luften der suges ind i solfangeren er varmere end omgivelsestemperaturen og dermed er der risiko for at der måles en for høj solfangereffektivitet når solfangereffektiviteten baseres på forskellen mellem udløbstemperaturen fra solfangeren og omgivelsestemperaturen. 9

11 Figur 14. Test af åben luftsolfanger (venstre) og i lukket kredsløb (højre). De målinger der er behov for når effektiviteten af luftsolfangere skal bestemmes er vist i Tabel 2. Tabel 2. Nødvendige målinger til bestemmelse af effektiviteten af luftsolfangere. Åbent kredsløb Lukket kredsløb Omgivelsestemperatur (t omg ) Omgivelsestemperatur (t omg ) Det absolutte lufttryk i omgivelserne (P atm ) Det absolutte lufttryk i omgivelserne (P atm ) Den relative fugtighed i udeluften (Φ) Den relative fugtighed i udeluften (Φ) Solbestrålingsstyrken på solfangeren (G) Solbestrålingsstyrken på solfangeren (G) Vindhastighed ved solfangeren (v vind ) Vindhastighed ved solfangeren (v vind ) Temperatur ved udløb fra solfangeren (t ud ). Indløbstemperaturen er omgivelsestemperaturen. Volumenstrømmen ved udløb fra solfangeren (v ud ) Der er ikke behov for at kende det statiske tryk ved indløb til og udløb fra solfangeren. Det er tilstrækkeligt at kende atmosfæretrykket (P atm ) Den relative fugtighed i luften ved indløb til solfangeren er den relative fugtighed i udeluften (Φ). Temperatur ved indløb til og udløb fra solfangeren (t ind,t ud ) Volumenstrømmen ved indløb til og udløb fra solfangeren (v ind,v ud ) Det statiske tryk ved indløb til og udløb fra solfangeren (P statisk,ind,p statisk,ud ) Den relative fugtighed i luften ved indløb til og udløb fra solfangeren (Φ ind, Φ ud ) Ved bestemmelse af solfangereffektivitet skal nedenfor listede normkrav til vejrforhold og måleperiode overholdes: - Total solbestrålingsstyrke > 700 Wm -2 - Diffus bestrålingsstyrke < 30 % af total solbestrålingsstyrke - Indfaldsvinkelkorrektionfaktor ± 2 % i forhold til værdi ved vinkelret solindfald. Dette svarer til en indfaldsvinkel < 20 - Måleperiode = 15 minutter - Konditioneringsperiode = 1,5 gange solfangerens tidskonstant, dog mindst 20 minutter. Endvidere må der ikke forekomme for store variationer i de målte størrelser i en måleperiode. Tabel 3 viser hvor store afvigelser fra måleperiodens middelværdier der tillades i en måleperiode. 10

12 Tabel 3. Maksimalt tilladte variationer på målte størrelser. Parameter Tilladt afvigelse fra middelværdi Total solbestrålingsstyrke, G ± 50 Wm -2 Omgivelsestemperatur, t omg ± 1,5 K Massestrøm, m ± 2 % Indløbstemperartur, t ind ± 1 K Udløbstemperatur, t ud ± 1 K 5.1 Bestemmelse af effektiviteten Der er forskel på hvorledes effektiviteten bestemmes for luftsolfangere i åbne og i lukkede kredsløb. I lukkede kredsløb skal der tages hensyn til solfangerens tæthed og dermed om der forekomme infiltration. Effektiviteten η bestemmes som effekten der produceres i solfangeren Q delt med effekten der rammer solfangeren, G*A η=q/(g*a) (Lign. 1) Q=(v ud *ρ ud *c pf,ud *t ud )-(v ind *ρ ind *c pf,ind *t ind )-((v ud *ρ ud -v ind *ρ ind )*c pf,omg *t omg ) [W] (Lign. 2) I åbne kredsløb foregår luftstrømmen netop ved infiltration. Dermed kan teorien forenkles og effekten der produceres i solfangeren reduceres Q=v*ρ*(c pf,ud *t ud -c pf,ind *t ind ) [W] (Lign. 3) t ind =t omg [ C] Materialeparameterne densiteten ρ og varmekapaciteten for den fugtige luft c pf er afhængige af temperaturen t, vandindholdet i luften x samt lufttrykket P t og bestemmes i det efterfølgende. Densiteten ρ bestemmes ved temperaturen t ved flowmåleren, som er placeret efter udløbet fra solfangeren ρ=(1+x/1000)/(r L +x/1000*r D )*(P atm +P f )/t ud [kg/m 3 ] (Lign. 4) Den specifikke varmekapacitet for fugtig luft c pf bestemmes som tilvæksten i entalpi I mellem ind- og udløb divideret med forskellen i temperatur t mellem ind- og udløb, dvs. hældningen på entalpikurven c pf =(I ud -I ind )/(t ud -t ind ) [kj/kgk] (Lign. 5) c pf er dermed den samme ved ind- og udløb idet vandindholdet i den indstrømmende luft er det samme som vandindholdet i den udstrømmende luft og udtrykket for effektiviteten kan derfor omskrives til 11

13 η=q/(g*a)=v*ρ*c pf *(t ud - t ind )/(G*A) (Lign. 6) Entalpi ved indløb til solfangeren I ind : Vanddamps mætningstryk ved indløb til solfangeren P s,ind afhænger af indløbstemperaturen T ind P s,ind =exp(77,345+0,0057*t ind -7235/T ind )/(T ind ) 8,2 [Pa] (Lign. 7) Ved den relative fugtighed Φ og totaltrykket i atmosfæren P atm er vandindholdet x ind x ind =0,6222* Φ*P s,ind /(P atm - Φ*P s,ind ) [kg/kg(tør luft)] (Lign. 8) Enthalpien for den fugtig indløbsluft I ind er I ind =1,01*t ind +x*(2500+1,84*t ind ) [kj/kg] (Lign. 9) Entalpi ved udløb fra solfangeren: Vanddamps mætningstryk ved udløb fra solfangeren P s,ud afhænger af udløbstemperaturen T ud P s,ud =exp(77,345+0,0057*t ud -7235/T ud )/(T ud ) 8,2 [Pa] (Lign. 10) Idet der ikke tilføres fugt til luften ved gennemløb i solfangeren er vandindholdet ved indløb i solfangeren x ind også vandindholdet ved udløb fra solfangeren x ud x ind =x ud.[kg/kg(tør luft)] (Lign. 11) Entalpien for den fugtige udløbsluft I ud er I ud =1,01*t ud +x ud *(2500+1,84*t ud ) [kj/kg] (Lign. 12) 12

14 5.2 Afprøvning af SV14 fra SolarVenti A/S Beskrivelse af luftsolfangeren Prøvestand til luftsolfanger 2011 Figur 15 viser en principskitse og et funktionsdiagram for luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S samt et foto af solfangeren monteret på prøvestanden. Figuren viser også at pyranometeret der måler solbestrålingsstyrken på solfangeren er monteret på en metalplade ovenpå prøvestanden. Dette sikrer at orientering og hældning af solfanger og pyranometer altid er den samme. Luftsolfangeren fra SolarVenti A/S er ikke isoleret med isoleringsmateriale. Den har et dæklag bestående af en polykarbonat kanalplade, der fungerer som transparent isolering på solfangerens forside. Solfangeren fungerer således : Ved hjælp af en ventilator, drevet af et indbygget strømproducerende PV-modul suges frisk udeluft ind gennem bagsiden af solfangeren som består af en aluminiumsplade med små huller fordelt ligeligt over hele pladens areal og videre ind igennem en sort filtdug, der også udgør absorberen. Udeluften bliver på den måde opvarmet når solen skinner. Ventilatoren blæser opvarmet luft ud gennem en 125 mm åbning på bagsiden af solfangeren. Figur 15. Principskitse og funktionsdiagram af SolarVenti SV14 (venstre) samt monteringen på prøvestanden (højre). I henhold til fabrikanten kan luftsolfangeren monteres med ventilatoren placeret øverst eller nederst. I øvrigt kan solfangeren vendes 90, så ventilatoren enten er placeret til højre eller venstre i solfangeren. Ved afprøvningen på DTU er ventilatoren placeret i toppen af luftsolfangeren som vist på Figur Driftsbetingelser i måleperioden Figur 16 viser driftsbetingelserne på de dage i måleperioden hvor kravene i normen kan overholdes og effektiviteten af luftsolfangeren kan bestemmes. Værdierne der vises er solbestrålingsstyrke (W/m 2 ), 13

15 volumenstrøm (m 3 /h), omgivelsestemperatur ( C) samt udløbstemperatur fra solfangeren ( C). Bemærk at omgivelsestemperaturen er lig solfangerens indløbstemperatur. Figur 16. Driftsbetingelser ved bestemmelse af effektiviteten af luftsolfangeren SV14 fra SolarVenti A/S Termisk effektivitet Resultaterne fra prøvningen kan ses i Tabel 4. Det er ikke muligt at optegne effektivitetskurver for luftsolfangere der anvender udeluften direkte som det er tilfældet her, men blot effektivitetspunkter ved forskellige driftsbetingelser. Effektivitetsudtrykket er givet i Lign. 1 og Lign. 3. Den reducerede temperaturdifferens T* og middeltemperaturen i luftsolfangeren er beregnet som: T* = (t m -t omg )/G [K*m 2 /W] (Lign. 13) t m = (t ud +t ind )/2 = (t ud +t omg )/2 [ C] (Lign. 14) 14

16 Effektiviteten af solfangeren som funktion af den korrigerede temperaturdifferensen er vist i Figur 17. Tabel 4. Måledata til bestemmelse af termisk luftsolfangereffektivitet. Dato Time Solbe- Udløbs- Korrigeret Effektivitestrålingsstyrke [W/m 2 ] Omgivelsestemperatur [ C] tempera- tur [ C] Volumenstrøm [m 3 /h] Warme -effekt [W] temperatur T* [K*m 2 /W] [-] :25 13: ,7 49,2 96, ,0136 0, :00 12: ,3 48,4 96, ,0127 0, :33 13: ,3 50,2 96, ,0127 0, :35 13: ,9 48,1 94, ,0134 0, :00 13: ,4 49,3 94, ,0128 0, :21 13: ,0 48,3 93, ,0125 0, :07 13: ,5 42,5 143, ,0094 0,689 Effektivitet 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 85 kg/h/m2 85 kg/h/m2 84 kg/h/m2 82 kg/h/m2 83 kg/h/m2 82 kg/h/m2 128 kg/h/m2 0,3 0,2 0,1 Figur 17. 0,0 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 T* [Km 2 /W] Målepunkter for luftsolfangerens termiske effektivitet. 6 Konslusion Der er opbygget en prøvestand til luftsolfangere og den er med succes benyttet til afprøvning at en luftsolfanger type SV14 fra SolarVenti A/S. 15

17 7 Symbolliste G Solbestrålingsstyrke på solfanger [W/m 2 ] A Transparent areal af solfanger [m 2 ] Q Effekten fra solfangeren [W] v vind m v v ind v ud Vindhastighed ved solfanger [m/s] Massestrøm [kg/h] Volumenstrøm i solfangeren [m 3 /h] Volumenstrøm ind i solfangeren [m 3 /h] Volumenstrøm ud af solfangeren [m 3 /h] ρ Densitet [kg/m 3 ] ρ ind Densitet ved indløb i solfangeren [kg/m 3 ] ρ ud Densitet ved udløb fra solfangeren [kg/m 3 ] c pl c pv c pf c pf,ind c pf,ud Specifik varmekapacitet for tør luft [1,01 kj/kgk] Specifik varmekapacitet for tør mættet vanddamp [1,84 kj/kgk] Specifik varmekapacitet for fugtig luft [kj/kgk] Specifik varmekapacitet for fugtig luft ved indløb i solfangeren [kj/kgk] Specifik varmekapacitet for fugtig luft ved udløb fra solfangeren [kj/kgk] Φ Relativ fugtighed [%,-] Φ ind Relativ fugtighed ved indløb i solfangeren [%,-] Φ ud Relativ fugtighed ved udløb fra solfangeren [%,-] P statisk,ind P statisk,ud P s,ind P s,ud P atm P f Statisk tryk ved indløb til solfanger [Pa] Statisk tryk ved udløb fra solfanger [Pa] Tryk for mættet vanddamp ved indløb til solfanger [Pa] Tryk for mættet vanddamp ved udløb til solfanger [Pa] Det absolutte tryk, atmosfæretrykket [Pa] Tryktabet i solfangeren [Pa] R L gaskonstant for luft [287,1] R D gaskonstant for vanddamp [461,4] I ud I ind T omg x ind x ud T ind T ud t omg t ind t ud t m τ Entalpi for fugtig luft ved udløb [kj/kg] Entalpi for fugtig luft ved indløb [kj/kg] Omgivelsestemperatur [K] Vandindholdet ved indløb i solfangeren [kg/kg(tør luft)] Vandindholdet ved udløb fra solfangeren [kg/kg(tør luft)] Temperatur ved indløb til solfanger [K] Temperatur ved udløb fra solfanger [K] Omgivelsestemperatur [ C] Temperatur ved indløb til solfanger [ C] Temperatur ved udløb fra solfanger [ C] Middeltemperatur i solfanger [ C] Solfangerens tidkonstant [s] 16

18 8 Referencer [1] EN :2006. Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1. CEN publication date [2] EN :2006. Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2. CEN publication date

19 DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, Bygning Kgs. Lyngby Tlf ISBN

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Effektivitet af luft/væskesolfanger

Effektivitet af luft/væskesolfanger Effektivitet af luft/væskesolfanger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-07 2007 ISSN 1601-8605 Effektivitet af luft/væskesolfanger Jørgen M. Schultz og Simon Furbo Indholdsfortegnelse

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Luftsolfangere til industri og større haller

Luftsolfangere til industri og større haller Luftsolfangere til industri og større haller N S Ø Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Denne pjece indeholder oplysninger om SolarVentis Industrielle luftsolfangersystem. Systemet

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Solskodde - et bevægeligt solpanel

Solskodde - et bevægeligt solpanel Solskodde - et bevægeligt solpanel Termisk og funktionel evaluering Søren Østergaard Jensen SolEnergiCenter Danmark Teknologisk Institut Byfornyelsesselskabet København, C.F. Møllers tegnestue, Steensen

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Lars Olsen Energi og Klima lo@teknologisk.dk Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Introduktion Bestemmelse af varmekapacitet I

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm

Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm 503 Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm Danmarks første forsøgsprojekt med facademonterede solceller viser, at der er gode muligheder for at opnå en samlet forbedring af solcellers økonomi

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 Opgaver 1. Måling på en superleder 2. Opbevaring af flydende nitrogen 3. Flydende nitrogen 4. Opbevaring af carbondioxid 5. Køling af et superledende kabel 6. Energitab

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Lars Nissen, Tage

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere