Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Roskilde Handelsskole Institutionsnummer: Journalnr: K.391 a : 1. marts U derskrift: Jorun Bech Indst link til skolens handlingsplan http: / /www.rhs.dk/erhvervsuddaimelser/grundforloeb /documents /handiingsplan 2012.pdf I jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i bekendtgorelse om erhvervsuddannelser (nt af 15/12/2010 ) 7. stk. 3 I

2 tallene Iridledning Pa de følgende sider beskrives handlingsplan for grundforløbet og hovedforlobet pa Roskilde Handels skole. Der startes med en evaluering af sidste àrs indsatsonirâder. 1. Opnâede resultater og mâ1setning for Nedenfor andes oplysninger om aibrud uden omvalg 6 mdx. efter start pa skolen. Af tabellen fremgâr: den bistoriske udvikling er indsat i skabelonen de eksisterende mmtal for 2011 og 2012 (jf. handlingsplanen for 2011) og resultatet for 2011 er ligeledes indsat i skabelonen Tabel 1. Opnàede resultater og mã1stning for Aibrud uden om vaig 6 mdr. efter start Historisk udvikling máltal Mal og resultat 2011 Resulrat (gl opgord.lw inerode) KUN iii orientetirig Fremtidige màl resultat mãltal malta! Grundforlob 9, under ét 12,7 13, Hovedforleb under ét 7 6, , En Iid]igere fejlagtig hndtering af elever med central afgangsârsag2 (Eleven kunne ikke kontaktes) er blevet rettet sâledes at disse clever modsat tidligere nu indg.r i basispopulationen som afbrudte. 2

3 b&de 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2011 Roskilde Handelsskole (RHS) hat arbejdet intensivt med de indsatsomráder som er blevet udvalgt for 2011, foruden en videreførelse af de tidligere indsatsomrder. Vi hat gennem de sidste mange àr pa RHS hg afde]ing forsøgt at opbygge et godt og solidt studiemiljø, bade fagligt og socialt. Vi hat ivrksat en rkke initiativer, under hovedoverskriften RHS for dig der vii. Underforstáet, at vi primrt er et kerested og ikke bare et vrested. Overordnet hat vi forsogt at skabe nogle rammer, der vii give eleveme en større fllesskabsfølelse om det at vere Hg-elev, samt vii give eleveme de bedste skoleâr i deres liv fagligt og socialt. Vi har inddelt vores kiasser i Business-, Basis- og Flexklasser. Lreme hat fokus pa cooperative lear ning og keringsstile i undervisningen. Kontaktkererrollen er udvidet sà der bliver mere tid til den enkelte elev. Der udbydes studiecafé, og elever underskriver ved studiestart en kontrakt som beskriver de for ventninger vi hat iii elevemes studieaktivitet. Information, forventninger, støttemuligheder m.m. star endvidere beskrevet i elevinformation som findes pa intranettet. Vi hat ungdomskonsulent, studievejleder, kontaktkerer som bakker op omkring elever, der enten star overfor sociale og/eller følelsesmssige vanskeligheder der vanskeliggor studiet i en periode. Vi arbejder tt med SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi), UU (Ungdommens Uddannelsesvejled ning), BFAU (Brug For Alle Unge), Ungenetvrk i kommunen m.m. Nat vi atbejder med eleverne, bade i undervisningen og ved sociale aktiviteter sker det ud fra en grund keggende holdning der bygger pa en anerkendende tilgang (at blive set, egte interesse), den positive psykologi (fokus pa det der virker), og ressourcetnkning. Pa trods af dette, er det kun lykkedes os at nedbringe frafaldet fra 14 til 13 o,/, og vi hat dermed ikke opnâet votes màhal. Vi ved at votes gode studiemiljo er med iii at fastholde mange elever pa skolen og er àrsag til at vi far sa mange positive tilkendegivelser fra bade nuvrende og tidligere elever. Det glder bade det gode forhold kerer og elev imellem, eleverne indbyrdes, de sociale aktiviteter og den gode stemning der er pa skolen. Samtidig er vi blevet bevidste om, at et godt miljo, hvor den enkelte elev trives socialt og har det godt med kerere og klassekammerater er med iii at give en to og gkede hos den enkelte elev, som i mange tilflde ogsà udtrykker sig gennem en kraftig forbedring fagligt gennem de to at. Vi ved at vi hat mange elever her pa hg som kommer med en meget blandet skoleoplevelse fra tidligere uddannelsesforløb inki. folkeskoletid. Flere elever kmper med faglige huller, grundet bl.a. socio- og eller emotionelle vanskeligheder, mistrivsel, skoletrthed, ordblindhed m.m. Vi ved at vi gennem arene hat løftet mange elever gennem den oven for beskrevne strategi. Vi hat derfor et meget stort ønske om fortsat at vrne om et godt studiemiljo. Der kneves et stort overskud blandt kerere, ledere, vejledere og ungdomskonsulent at kore en meget relations- og ressource orienteret pdagogik samtidig med at der overvejende skal holdes fokus pa at eleveme fagligt bevger sig der, hvor de skal vre. 3

4 med Vi ved, at det i denne sammenhng er vigtigt ogs at fokusere pa rammen. Her mener vi, at det er vig tigt, at vi meget tydeligt signalerer de krav og forventninger vi som skole stiller eleverne btde fagligt og socialt. Vi hat haft øget uro pa skolen som hat haft betydning for bade studiemiljø, elever og 1rere. Vi hat haft langt flete konflikter, og enkelte elever hat vret med til at stte en dagsorden, som ikke hat harmone ret med de krav vi stiller. Det hat igen betydet en øget uro, som et med til at flere elever ikke far det ud af deres uddannelse, som de kan. Vi har i den grad taget situationen alvorligt og taget hand om de situationer der hat opstáet. Det hat dog betydet, at vi bar valgt at sige farvel til flere elever. Vi vii ikke acceptere, at der pa skolen sttes en dagsorden af en gruppe elever, som i den grad er øde1ggende for det gode sociale studiemiljø og som i sidste ende vii medfore en dárligete trivsel og skolegang for den resterende gruppe elever. At votes elever trives pa skole, det høret vi fra dem i hvetdagen, men det bliver ogsà tydeligt i elevtriv selsundersogelsen. I elevtrivselsundersogelsen blandt 14 skoler pa Sjlland, far Roskilde Handelsskole en kiar første plads p& følgende omrader: skolen som heihed Stemning pa skolen Sammenhold mellem eleverne Arbejdsforhold Skolens indretning og udseende Det er et langt sejt trak at fastholde clever i uddannelse, men vi er pa rette vej. Frafaldet pa hovedfotløbet er steget fra 3 til 6 % Det betyder, at der i reelle tal i skolearet er ophvet Ca. 24 uddannelsesaftaler. Ophve1serne fordeler sig jvnt over alle specialer en undta gelse. Spedition og Shipping stat alene fot over halvdelen af ophvelserne. Spedition og shipping er i antal uddannelsesaftaler direkte sammenlignelig med lgesekretruddanne1sen, men hat altsà markant flere ophvelser. Kigger man nrmete pa disse ophvelser, sà er de fleste foretaget i prøvetiden. Sorterer man dem fra, sa er antallet af ophevelset indenfor spedition og shipping stadigt større, men ikke markant større, end de andre uddannelser. En forkiaring pa det store frafald indenfor spedition og shipping, kunne ligge i den relativt lave kend skabsgrad dl faget. I betragtning af hvot mange elevet denne branche optager, sà er kendskabet dl faget meget lay. Faget er kendetegnet ved en til tider meget hoj arbejdsmngde, en kontant og meget rlig tone. Det kan komme som en stor overraskelse for mange. Samtidig er perioden ogsà en pen ode, hvot branchen tog mange elever i forhold dl âret før, hvor de var hardt ramt af flnanskrisen. Man kunne maske tro, at rekrutteringsfasen ikke hat vret ligesa grundig, eller at branchen hat mattet 1ngere ud i hjomerne af tekrutteringsgrundlaget. Vi forventer at vii fremtiden vil kunne fastholde en lay frafaldsprocent pa 3 %. 4

5 Opfolgning pa indsatsomtáder I handlingsplanen 2011 Indsatsomrâde 1: Intensiv opfoigning af fraver, og tttere for1drekontakt Votes initiativ var et oget fokus med ugentlig opfolgning p& fravr og en tt dialog med kontaktireme samt vejiedeme. Ligeledes yule vi arbejde p en tttere forldrekontakt. Det er sket. Der hat veret en markant stigning i samtaleaktiviteter med eleverne. Alle HG 1. rs eleverne hat fàet tilbud om individuel for1dresamta1e p. skolen med 2 af klassens lre re. Lidt under halvdelen af eleverne benyttede sig at det tilbud. Tilbagemeldingerne fra samtalerne er meget positive. Fravrsprocenten, som et gennemsnit af alle votes kiasser i for&ret 2011, var pa 16,4 % Fravrsprocenten, som et gennemsnit af alle votes kiasser i efterâret 2011, var pa 18,3 % De to tal kan ikke umiddelbart sammenlignes, da der godt kan viere en forskel i efterãr og forár. I for àret har vi ogsà optag og ofte med elever der er faldet fra andre uddannelser. Efteràr er der hvor hovedparten af eleverne starter og hvor de skal lre at vi ikke accepterer fravr det kan have en afsrnittende effekt i foraret. Elever som hat haft meget fravr i efteráret starter pa kon trakt i forâret, sâ det samme monster ilike gentages. Tallet indeholder elever med meget hojt fravier op iii 75 %, det er elever som der er arbejdet med i forhold til fastholdelse over en periode, men som desvrre er endt med at blive meldt ud. Det betyder, at gennemsnittet for fravr for de elever som gennemforer, er noget lavere. Selvom der hat vret et oget fokus og mange flere samtaler, sâ kan det ikke mjes pa et fald i fravret som vat màlet. Vi vii fremover have tilbud om forldresamta1er. Indsatsomrãde 2: øget fokus pa undervisningen Votes initiativ var, at eleven skulle gores opmrksom p&, at der benyttes forskellige undervisningsfor met, samt at de hat indflydelse pa undervisningen. Vi yule endvidere arbejde med skolens intranet i forhold til vidensdeling inden for de forskellige fag, herunder alternative materialer sá som spil m.m. Det er sket. Der er blevet udvikiet og videndelt pa skolens intranet. Det et en proces som vii fortstte. Resultatet af elevtrivselsundersogelsen viser ogsà en hue forbedring. Màlet med indsatsen og indsatsomràdets virkning var: 5

6 At øge andelen af elever som mener, at der er variation i undervisningen i lobet af dagen. Evalueringen viser at det er status quo i forhold til sidste r At oge andelen af elever som mener, at de hat indflydelse pa undervisningen. Evalueringen viser en stigning i forhold til sidste at At oge andelen af elever som mener, at de bliver udfordret i undervisningen Evalueringen viser en stigning i forhold til sidste ár Undervisninger generelt Vi bruger skolens intranet /LMS-system INavngives] i Jeg buyer ofte udfordret for bindelse me I undervisningeri u ndervisn iri Jeg oplever, at der er sarnmenhang mellern undervisnirigen I de forskellige fag \ - F Undervisningsformerne skifterl-& IØbet af dagen I \../ _)-Vi har indflydelse pa undervisningen I undervisningeri arbejder vi ogsa med at fâ nye deer og vre kreative Tilfredsheden med under visningen er pa alle punkter generelt steget i forhold til sidste at, bortset i forhold iii benyttelse af skolens elev rntranet. 2O1O/Net,ek/Netv.rk A?Po.ciIde HandeIsskole/M6rk,,,ti (hg) 2O11/N.tverkJNetv,k A/Rcsk ide HndeisskoIejM6riniI Variation i undervisnigen 60 Rod = 2010 Gron = ri 6

7 Indflydelse pa undervisningen 60t Rod = 2010 Gron = : IKft nig OM 4nIg H4tnI Udfordret i undervisningen Rod = 2010 Gron = 2011 Vi vii ogsà fremover have fokus pa undervisningen og benyttelse af forskellige undervisningsformer. Indsatsomráde 3: Styrkelse af kontakt til virksomheder med elever pa hovedforløb Vi hat holdt mode, eller holder moder i lobet af forâret, med arbejdsgivere fra: Revision Spedition og Shipping Offenthg adninistration Lgesekretr Blomsterdekorator Moderne er blevet atholdt med et onske om at skabe en form for netvrk mellem virksomhederne pa dent enkelte speciale. Dagsorden pa moderne er tilpas los, og der er gensidig informationsudveksling, med fokus pa virksoinhedernes informationer. Her gives der rig mulighed for at de andre virksomheder kan kommentere, og bidrage med egne erfaringer pa de andre virksomheders udfordringer. Det er vores indtryk, at de uddannelsesansvarlige hat stort udbytte af moderne der ikke hat haft elever for, eller ikke har erfaring med uddannelseslederfunktionen. 7 isr de virksomheder

8 koncentteret pa denne m?tde. skubbe yderligere i retning af en ophve1se af uddannelsesaftalen. ringen af de enkelte skoleperioder. virksomhederne fremover. Det er ikke mâlbart, men vi er overbevidst om, at jo mere de uddannelsesansvarlige ved om deres re Vi hat igennem 2011 afprevet et par forskellige modeller for gennemforelse af skoledelen af Ny Me spektive uddannelser, jo storre sandsynlighed er der for at deres elever gennemforer uddannelsen. Det Indsatsomràde 4: Flere clever pa Ny Mesterkereforlob er vores erfaring, at mange elever buyer frustreret, nat deres uddannelsesansvarlige ikke kan svare pa sporgsmm omkring deres uddannelsesforlob. Er eleven i forvejen frafaldstruet, vii denne usikkerhed Vi hat besktevet modellen og procedurerne, og afprover det i lobet af foràtet Vi vii hetefter ud sterlre. Det er votes opfattelse, at vi flu hat fundet den bedste model for elev, skole og virksomhed. Et fingerpeg om at viden og information om uddannelsen er énsbetydende med lavt frafald, er lgese Elevetne blivet indkaldt iii skoleperioder a 2 ugers varighed pr. fag/niveau. Hvor vii starten havde ge netvrksmoder ligesom de respektive uddannelsesansvarlige deltager aktivt med eleverne i evalue eleverne inde enkelte dage, sä er det votes kiare indtryk, at virksomhedet og elever bedre kan hàndtere, kretererne. Her hat vi et forbillediigt samarbejde med de uddannelsesansvarlige. Der bliver holdt 2 arli og ovetskue denne model. Det giver ogsá stone fleksibilitet for virksomhedeme, nat undervisningen er Vi har 13 elever i gang med Ny Mesterlre Det vil blive affioldt moder med samthge specialet, og det vii blive en fast del af votes samarbejde med brede kendskabet til Ny Mesterlre i skolens opland og blandt vote interessenter. Má1stningen var 15 elever. Vi hat uden nevneverdig markedsforing filet 13 ud 15 elever. I de kommende tr forventer vi flere elever pa Ny mesterlre. kontorserviceuddannelsen. Kontakten er blevet fulgt op af mails og andet digitalt informationsmateria le, herunder videoprsentationer af uddannelsen. Indsatsoinráde 5: Flere uddannelsesaftaler indenfor kontorservice Vi kan konstatere, at interessen for uddannelsen hat vist sig at vre begnenset. Vi kan flu, Ca. 1 at efter, I forat og sommer 2011 har vi kontaktet Ca. 200 virksontheder i Region Sjlland, for at informere om konstatere, at der kun er blevet indg&et et par aftaler indenfor kontorservice. Det er svrt at sige, om det er manglende interesse for uddannelsen, eller det blot tager tid inden virk lemstore virksomhedet kunne vre en interesse for kontorserviceuddannelsen ikke kunne blive godkendt ifi specialet administration eller som ikke kunne beskftige en kontorelev pa bade trin 1 og 2. Denne vurdeting hat dog efterfolgende vist sig ikke at vre rigtig. somhedeme bliver bevidste om, at denne mulighed findes. Vi vurderede, at der isr blandt smà og mel I er fra handel og testen et fra detail. 8 virksomheder som

9 Vi havde hàbet pa, at flere elever fik mulighed for at tage en kort erhvervsuddannelse indenfor kontor. De kommende âr vii vise om virksomhedeme har interesse for kontorservice. Ekstra indsatsomrâde: E-hering som alternativ iii frafald Dette ekstra indsatsomrâde er ikke afsluttet endnu. Der hat vret arbejdet med materialeme, de er lagt pa vores platform og der arbejdes med at f en mere ensartet struktur. Efterfolgende skal der udarbe; des vejiedningeme og e-lringen skal afproves. Vi plan1gger med, at den forste test sker i for.ret Vi vile undersoge hvilke materialer der er ti1gngeligt i de forskeffige fag. Der er ikke tale om udvikling, men en kiarhed over hvilke tilbud der findes. Disse materialer skal ligge pa skolens Intranet og give eleverne mulighed for at ].se faget op eller repetere. 9

10 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Roskilde Handelsskole ti1trkker mange elever, og fra et stort opland. Den lange transport kan fore iii frafald, men typisk vii det vre en overforsel til en uddannelsesinstitution tettere p hjemmet. Ud fra egne oversigter kan vi Se, at mange clever ikke starter op eller de fortryder deres uddannelses vaig. Disse forhold bar vi prover at arbejde med ved at afholde indslusningssamtaler med alle elever, hvilket betyder at mgen elever starter pa Roskilde Handelsskole uden at have vret iii en personlig samtale. Alligevel er der en del elever der ikke moder op ved skolestart. Det opleves ikke som vigtigt at melde fra, hvis man hat fact andre planer, hvad enten det er skole eller arbejde. En del clever fortxyder ogsà deres uddannelsesvalg. Det er at begrunde hvorfor de fortryder uddannelsesvalget. Nogle clever oplever at de far fred nat de er tilmeldt en uddannelse, andre hat eventueh fact uddannelsespâbud. Nâr vi gennemgâr frafaldsàrsager, er det meget f elever der stopper pa Roskilde Handelsskole, hvor det er skolen der er àrsag nil at de stopper. svrt Sâ vidt det er muligt, afholdes der samtaler med alle elever der stopper pa skolen. Derfra ved vi, at per sonlige problemer fylder meget I deres liv. Specielt clever over 19 at bar meget og frafald. Kon oplever eleverne som meget krvende, lreren forventes at forholde sig iii sygdom, skils misse, graviditet og born. Dc forlader ofte undervisningen for at fa løst deres problemer. taktireren fravr Tabel 3. Udviklingen i tilgangen Tilgang 2009/ / / /13 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforlobet under ét Sarlige indsatsomrâder i 2012 Indsatsomrãder Roskilde Handelsskoles indsats for at fastholde flere clever i uddannelse vii vre, at styrke de omráder vi ved hat betydning for eleverne. Pa den made onsker vi at skabe storre tilknytning nil skolen for dc verne, sà de vlger at blive pa skolen pa trods af deres problemer. Denne indsats skal ske allerede fra forste skoledag. Vi onsker, at inddrage flere end vi got nu og h&ber pa, at vi ved fielles indsats kan eleven gennem uddannelse. Ved at have oget fokus pa undervisningen, vii vi kunne skabe udvikling hos bade svage og clever. hj1pe strke forldre Om votes malstning nás hvor mange clever der presses i uddannelse, uden at have valgt Roskilde Handelsskole som et bevidst vaig. athnger af 10

11 (henvisning til analyse af sko- ydelsen problemstillingen le, udvikling at materialer m.m. En proces hvor der er fokus pa kerne Med heihedsorienteret undervisning mener vi, at vi hat mulighed for at omràde. lens udfordringer afs. 3): Det er bade vigtigt, at have fokus pa det fagfaglige og det almenfaglige. undervisningen. Indsatsomràde nr.: I Titel: Heihedsorienteret undervisning Baggrund/beskrivelse af Vi hat gennem en periode arbejdet med cooperativ learning, lringssti ramme begge omràder og hat derfor valgt, at have det som et indsats visning Materialeudvikling undervisningsforlob 11 Planlagt starttidspunkt: August 2012 Planlagt sluttidspunkt: Juni 2013 indsatsen evalueres) forbedring i forhold til 2011 evalueringen. (beskrivelse af hvorledes samt ved lobende evaluering af undervisningen. Resultatet skal vere en Evaluering afindsatsen: Resukatet ses i den kommende elevundersogelse i november 2012, At oge andelen af elever som mener, at der er variation i undervisnin ningen ventet effekt: forskellige fag. At oge andelen af elever som mener, at de hat indflydelse pa undervis At oge andelen af elever som mener, at de bliver udfordret i undervis Màlet med indsatsen/ for- At oge andelen af elever som oplever at der er sammenheng mellem de gen ilobet afdagen. ningen. Initiativer/redskaber: Kompetenceudvikling af 1rere i forhold til helliedsorienteret under ge forhold. flexklasser og turboklasser. Flexklasseme er de fagligt svageste elever undervisningen. Màlgruppen for heihedsorienteret undervisning vil vre elever i vores og turboklasserne er voksne elever med stort fravr, grundet personli Pa sigt vii vi inddrage alle votes HG kiasser. Mâlgruppe: Som udgangspunkt vil der vre fokus pa lreme og deres arbejde med Skema 1. Indsatsomráder uden medfinansienng.

12 Indsatsomràde nr.: 2 Baggrund/beskrivelse af problemstillingen (henvisning til analyse af sko lens udfordringer afs. 3): Màlgruppe: Initiativer/redskaber: MMet med indsatsen/ forventet effekt: Evaluering af indsatsen: (beskrivelse af hvorledes mdsatsen evalueres) Tite1:Fora1drekontakt I fuld udstrekning Vi set en tendens til stigende fravr, og stigende andel af elever med personlige problemer som b]iver àrsag til fravr og derefter frafald. Vi hat gennem en periode arbejdet med at f etableret en kultur hvor det er naturligt at have forldrekontakt. En proces som er vanskelig, b&de i forhold iii lreme, eleverne og forzldrene. Vi hat nu fàet etableret tilbud til eleverne i HG 1. I tr 2011 var det Ca. 1/3 af elevernes for1dre som benyttede sig af tilbud om kontakt. Vi onsker at have skrpet fokus p indsatsen, sá den andel vii stige. Eleverne p HG 1. &r - forkfresamtaler Eleverne pa HG 2. r - fore1dremoder Forlcfresamtaler Forldremøder Màlet er at mindst 50 % af elevernes for1dre benytter sig at tilbud om kontakt til skolen. Det flles samarbejde med forldrene skal betyde større indsats for at fa eleverne til at møde i skolen og dermed fasthol de eleverne i uddannelse Indsatsen evalueres med kontaktlreme. Den enkehe kontaktlrer indberetter hvor mange elever der hat benyt tet sig af forldrekontakt, samt tilbagemelding om effekten i forhold iii eleverne. Planlagt starttidspunkt: August 2012 Planlagt sluttidspunkt: Juni

13 primrt m&let sà Indsatsomràde nr.: 3 Baggrund/beskrivelse af problemstilhingen (henvisning til analyse af skolens udfordringer afs. 3): Mâlgruppe: Inititiver/redskaber: Malet med indsatsen/ forventet effekt: Titel: Relationsdannelse ved skolestart og gennem uddannelsen Vi hat gennem lang iid arbejdet med vores studliemiljo i forhold til fastholdelse et omràde, vi mener, er meget vigtigt, og som vi fortsat vil have fokus pa. Vi set en tendens til stigende fravr, og stigende andel af elever med personlige problemer som bliver arsag til frafald. Vi oplever, at relationsdannelsen er meget vigtig, hvis vi vii fastholde de elever som ellers har svage forudstninger for at gennemfore. Alle HG elever 1. àrs kiasserne, da det er her grundlaget star ter for en god relationsdannelse. Fokus pa skolestarten for 1. ârs eleverne Fokus p. kvalitetssikring af votes àrshjul i forhold iii studiemiljoaktivi teter Mindre fravr og rnindre frafald Bedre trivsel i de enkelte klasser Evaluering af indsatsen: Frafaldsprocenten skal falde er fra 13,3 % til 1 0% (beskrivelse af, hvorledes Trivsel i kiasseme skal kunne ses i elevtrivselsundersogelsen. indsatsen evalueres) De seneste ar har vi i elevtrivselsundersogelsen ligget flot det vii vre marginaler. Planlagt starttidspunkt: August 2012 Planlagt sluttidspunkt: Juni

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennernfø-/ relse. Institutionens navn: Roskilde. Handelsskole. Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennernfø-/ relse. Institutionens navn: Roskilde. Handelsskole. Erhvervsuddannelserne 2014 http:/ Journalnr.: 087.39K.391 Institutionsnummer: 265403 / / / Erhvervsuddannelserne 2014 relse 1 / /1 / I I (nr. 834 af 27/06/2013 ) 7. stk. 3 og 4 jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelseme 1 bekendtgorelse

Læs mere

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010.

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Indledning Det er fra politisk side meldt ud, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har også en betydning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr: Dato: 29 februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: 400408 Journalnr: 089.56K.391 Dato: 29/2-2012 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

u-/ Handlåxugsplaæ for øffi*& * eså*eeef#r*ise eastitufiio neåås rgaqrss r UCP us A/S .:\ / {/ Dato \--y' *" Erhvervsuddannelserne 2013 $styelsesfoima

u-/ Handlåxugsplaæ for øffi*& * eså*eeef#r*ise eastitufiio neåås rgaqrss r UCP us A/S .:\ / {/ Dato \--y' * Erhvervsuddannelserne 2013 $styelsesfoima l.:\,:!r:i::. i:::: ::::::::::::::::: Handlåxugsplaæ for øffi*& * eså*eeef#r*ise Erhvervsuddannelserne 2013 eastitufiio neåås rgaqrss r UCP us A/S lnstitutio nsn um mer:151412 Jou rna I n r. : 1_!7,g}r.

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: 461305 Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Roskilde Handelsskole Institutionsnummer: 265403 Dato: 27. februar 2009 Underskrift: Jorun Bech Indsæt link til skolens

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Institutionsnummer: 400405 Journalnr: 086.96K.391 Dato: 19. juni 2012 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Handelsskolen Silkeborg Institutionsnummer: 743402 Journalnr.: 087.78K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapital 1. Principper for kvalitetsarbejdet 1.1 Sammenhæng mellem

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Ribe Handelsskole Institutionsnummer: 571401 Dato: 26. februar 2009 Underskrift: Vagn Andersen Indsæt link til skolens

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Der er udarbejdet et opfølgningsnotat, hvor de primære resultater ved VIA og ved uddannelsen er opsummeret og munder ud i en række spørgsmål.

Der er udarbejdet et opfølgningsnotat, hvor de primære resultater ved VIA og ved uddannelsen er opsummeret og munder ud i en række spørgsmål. Få tankerne ned VIA University College Dato: 30. april 2015 Handlingsplan Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Kort- og landmålingstekniker E14. Deltagere: Uddannelsesleder Ole Lynggaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Vestfyns Handelsskole Institutionsnummer: 421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2013 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2012... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013

1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013 1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår de eksisterende måltal for 2011 og 2012 (jf.

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.'

,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.' ,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.' rindelige form og navngivning et sterkt fokus mslopfyldelse, indebarer, at flere

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Handelsskolen Viborg. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 3 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste

Læs mere

Undervisning: 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen

Undervisning: 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Temaer med ændringsbehov Obligatoriske temaer* 1. Elevtrivsel 2. Organisering 3. Undervisere 4. Undervisningen 5. Socialt miljø 6. Fysisk miljø 7. Egen motivation** 8. Udstyr & materialer Ekstra temaer*

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Dato: 5. februar 2016 Handleplanen er relateret til den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsmåling. Målingen

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Evaluering på Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium

Evaluering på Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Evaluering på Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Årets gang med evalueringer De løbende og årligt tilbagevendende evalueringsprocesser, skolen gennemfører, er nervesystemet i kvalitetsudviklingen.

Læs mere