Handlingsplan for øget gennemførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Roskilde Handelsskole Institutionsnummer: Journalnr: K.391 a : 1. marts U derskrift: Jorun Bech Indst link til skolens handlingsplan http: / /www.rhs.dk/erhvervsuddaimelser/grundforloeb /documents /handiingsplan 2012.pdf I jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i bekendtgorelse om erhvervsuddannelser (nt af 15/12/2010 ) 7. stk. 3 I

2 tallene Iridledning Pa de følgende sider beskrives handlingsplan for grundforløbet og hovedforlobet pa Roskilde Handels skole. Der startes med en evaluering af sidste àrs indsatsonirâder. 1. Opnâede resultater og mâ1setning for Nedenfor andes oplysninger om aibrud uden omvalg 6 mdx. efter start pa skolen. Af tabellen fremgâr: den bistoriske udvikling er indsat i skabelonen de eksisterende mmtal for 2011 og 2012 (jf. handlingsplanen for 2011) og resultatet for 2011 er ligeledes indsat i skabelonen Tabel 1. Opnàede resultater og mã1stning for Aibrud uden om vaig 6 mdr. efter start Historisk udvikling máltal Mal og resultat 2011 Resulrat (gl opgord.lw inerode) KUN iii orientetirig Fremtidige màl resultat mãltal malta! Grundforlob 9, under ét 12,7 13, Hovedforleb under ét 7 6, , En Iid]igere fejlagtig hndtering af elever med central afgangsârsag2 (Eleven kunne ikke kontaktes) er blevet rettet sâledes at disse clever modsat tidligere nu indg.r i basispopulationen som afbrudte. 2

3 b&de 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2011 Roskilde Handelsskole (RHS) hat arbejdet intensivt med de indsatsomráder som er blevet udvalgt for 2011, foruden en videreførelse af de tidligere indsatsomrder. Vi hat gennem de sidste mange àr pa RHS hg afde]ing forsøgt at opbygge et godt og solidt studiemiljø, bade fagligt og socialt. Vi hat ivrksat en rkke initiativer, under hovedoverskriften RHS for dig der vii. Underforstáet, at vi primrt er et kerested og ikke bare et vrested. Overordnet hat vi forsogt at skabe nogle rammer, der vii give eleveme en større fllesskabsfølelse om det at vere Hg-elev, samt vii give eleveme de bedste skoleâr i deres liv fagligt og socialt. Vi har inddelt vores kiasser i Business-, Basis- og Flexklasser. Lreme hat fokus pa cooperative lear ning og keringsstile i undervisningen. Kontaktkererrollen er udvidet sà der bliver mere tid til den enkelte elev. Der udbydes studiecafé, og elever underskriver ved studiestart en kontrakt som beskriver de for ventninger vi hat iii elevemes studieaktivitet. Information, forventninger, støttemuligheder m.m. star endvidere beskrevet i elevinformation som findes pa intranettet. Vi hat ungdomskonsulent, studievejleder, kontaktkerer som bakker op omkring elever, der enten star overfor sociale og/eller følelsesmssige vanskeligheder der vanskeliggor studiet i en periode. Vi arbejder tt med SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi), UU (Ungdommens Uddannelsesvejled ning), BFAU (Brug For Alle Unge), Ungenetvrk i kommunen m.m. Nat vi atbejder med eleverne, bade i undervisningen og ved sociale aktiviteter sker det ud fra en grund keggende holdning der bygger pa en anerkendende tilgang (at blive set, egte interesse), den positive psykologi (fokus pa det der virker), og ressourcetnkning. Pa trods af dette, er det kun lykkedes os at nedbringe frafaldet fra 14 til 13 o,/, og vi hat dermed ikke opnâet votes màhal. Vi ved at votes gode studiemiljo er med iii at fastholde mange elever pa skolen og er àrsag til at vi far sa mange positive tilkendegivelser fra bade nuvrende og tidligere elever. Det glder bade det gode forhold kerer og elev imellem, eleverne indbyrdes, de sociale aktiviteter og den gode stemning der er pa skolen. Samtidig er vi blevet bevidste om, at et godt miljo, hvor den enkelte elev trives socialt og har det godt med kerere og klassekammerater er med iii at give en to og gkede hos den enkelte elev, som i mange tilflde ogsà udtrykker sig gennem en kraftig forbedring fagligt gennem de to at. Vi ved at vi hat mange elever her pa hg som kommer med en meget blandet skoleoplevelse fra tidligere uddannelsesforløb inki. folkeskoletid. Flere elever kmper med faglige huller, grundet bl.a. socio- og eller emotionelle vanskeligheder, mistrivsel, skoletrthed, ordblindhed m.m. Vi ved at vi gennem arene hat løftet mange elever gennem den oven for beskrevne strategi. Vi hat derfor et meget stort ønske om fortsat at vrne om et godt studiemiljo. Der kneves et stort overskud blandt kerere, ledere, vejledere og ungdomskonsulent at kore en meget relations- og ressource orienteret pdagogik samtidig med at der overvejende skal holdes fokus pa at eleveme fagligt bevger sig der, hvor de skal vre. 3

4 med Vi ved, at det i denne sammenhng er vigtigt ogs at fokusere pa rammen. Her mener vi, at det er vig tigt, at vi meget tydeligt signalerer de krav og forventninger vi som skole stiller eleverne btde fagligt og socialt. Vi hat haft øget uro pa skolen som hat haft betydning for bade studiemiljø, elever og 1rere. Vi hat haft langt flete konflikter, og enkelte elever hat vret med til at stte en dagsorden, som ikke hat harmone ret med de krav vi stiller. Det hat igen betydet en øget uro, som et med til at flere elever ikke far det ud af deres uddannelse, som de kan. Vi har i den grad taget situationen alvorligt og taget hand om de situationer der hat opstáet. Det hat dog betydet, at vi bar valgt at sige farvel til flere elever. Vi vii ikke acceptere, at der pa skolen sttes en dagsorden af en gruppe elever, som i den grad er øde1ggende for det gode sociale studiemiljø og som i sidste ende vii medfore en dárligete trivsel og skolegang for den resterende gruppe elever. At votes elever trives pa skole, det høret vi fra dem i hvetdagen, men det bliver ogsà tydeligt i elevtriv selsundersogelsen. I elevtrivselsundersogelsen blandt 14 skoler pa Sjlland, far Roskilde Handelsskole en kiar første plads p& følgende omrader: skolen som heihed Stemning pa skolen Sammenhold mellem eleverne Arbejdsforhold Skolens indretning og udseende Det er et langt sejt trak at fastholde clever i uddannelse, men vi er pa rette vej. Frafaldet pa hovedfotløbet er steget fra 3 til 6 % Det betyder, at der i reelle tal i skolearet er ophvet Ca. 24 uddannelsesaftaler. Ophve1serne fordeler sig jvnt over alle specialer en undta gelse. Spedition og Shipping stat alene fot over halvdelen af ophvelserne. Spedition og shipping er i antal uddannelsesaftaler direkte sammenlignelig med lgesekretruddanne1sen, men hat altsà markant flere ophvelser. Kigger man nrmete pa disse ophvelser, sà er de fleste foretaget i prøvetiden. Sorterer man dem fra, sa er antallet af ophevelset indenfor spedition og shipping stadigt større, men ikke markant større, end de andre uddannelser. En forkiaring pa det store frafald indenfor spedition og shipping, kunne ligge i den relativt lave kend skabsgrad dl faget. I betragtning af hvot mange elevet denne branche optager, sà er kendskabet dl faget meget lay. Faget er kendetegnet ved en til tider meget hoj arbejdsmngde, en kontant og meget rlig tone. Det kan komme som en stor overraskelse for mange. Samtidig er perioden ogsà en pen ode, hvot branchen tog mange elever i forhold dl âret før, hvor de var hardt ramt af flnanskrisen. Man kunne maske tro, at rekrutteringsfasen ikke hat vret ligesa grundig, eller at branchen hat mattet 1ngere ud i hjomerne af tekrutteringsgrundlaget. Vi forventer at vii fremtiden vil kunne fastholde en lay frafaldsprocent pa 3 %. 4

5 Opfolgning pa indsatsomtáder I handlingsplanen 2011 Indsatsomrâde 1: Intensiv opfoigning af fraver, og tttere for1drekontakt Votes initiativ var et oget fokus med ugentlig opfolgning p& fravr og en tt dialog med kontaktireme samt vejiedeme. Ligeledes yule vi arbejde p en tttere forldrekontakt. Det er sket. Der hat veret en markant stigning i samtaleaktiviteter med eleverne. Alle HG 1. rs eleverne hat fàet tilbud om individuel for1dresamta1e p. skolen med 2 af klassens lre re. Lidt under halvdelen af eleverne benyttede sig at det tilbud. Tilbagemeldingerne fra samtalerne er meget positive. Fravrsprocenten, som et gennemsnit af alle votes kiasser i for&ret 2011, var pa 16,4 % Fravrsprocenten, som et gennemsnit af alle votes kiasser i efterâret 2011, var pa 18,3 % De to tal kan ikke umiddelbart sammenlignes, da der godt kan viere en forskel i efterãr og forár. I for àret har vi ogsà optag og ofte med elever der er faldet fra andre uddannelser. Efteràr er der hvor hovedparten af eleverne starter og hvor de skal lre at vi ikke accepterer fravr det kan have en afsrnittende effekt i foraret. Elever som hat haft meget fravr i efteráret starter pa kon trakt i forâret, sâ det samme monster ilike gentages. Tallet indeholder elever med meget hojt fravier op iii 75 %, det er elever som der er arbejdet med i forhold til fastholdelse over en periode, men som desvrre er endt med at blive meldt ud. Det betyder, at gennemsnittet for fravr for de elever som gennemforer, er noget lavere. Selvom der hat vret et oget fokus og mange flere samtaler, sâ kan det ikke mjes pa et fald i fravret som vat màlet. Vi vii fremover have tilbud om forldresamta1er. Indsatsomrãde 2: øget fokus pa undervisningen Votes initiativ var, at eleven skulle gores opmrksom p&, at der benyttes forskellige undervisningsfor met, samt at de hat indflydelse pa undervisningen. Vi yule endvidere arbejde med skolens intranet i forhold til vidensdeling inden for de forskellige fag, herunder alternative materialer sá som spil m.m. Det er sket. Der er blevet udvikiet og videndelt pa skolens intranet. Det et en proces som vii fortstte. Resultatet af elevtrivselsundersogelsen viser ogsà en hue forbedring. Màlet med indsatsen og indsatsomràdets virkning var: 5

6 At øge andelen af elever som mener, at der er variation i undervisningen i lobet af dagen. Evalueringen viser at det er status quo i forhold til sidste r At oge andelen af elever som mener, at de hat indflydelse pa undervisningen. Evalueringen viser en stigning i forhold til sidste at At oge andelen af elever som mener, at de bliver udfordret i undervisningen Evalueringen viser en stigning i forhold til sidste ár Undervisninger generelt Vi bruger skolens intranet /LMS-system INavngives] i Jeg buyer ofte udfordret for bindelse me I undervisningeri u ndervisn iri Jeg oplever, at der er sarnmenhang mellern undervisnirigen I de forskellige fag \ - F Undervisningsformerne skifterl-& IØbet af dagen I \../ _)-Vi har indflydelse pa undervisningen I undervisningeri arbejder vi ogsa med at fâ nye deer og vre kreative Tilfredsheden med under visningen er pa alle punkter generelt steget i forhold til sidste at, bortset i forhold iii benyttelse af skolens elev rntranet. 2O1O/Net,ek/Netv.rk A?Po.ciIde HandeIsskole/M6rk,,,ti (hg) 2O11/N.tverkJNetv,k A/Rcsk ide HndeisskoIejM6riniI Variation i undervisnigen 60 Rod = 2010 Gron = ri 6

7 Indflydelse pa undervisningen 60t Rod = 2010 Gron = : IKft nig OM 4nIg H4tnI Udfordret i undervisningen Rod = 2010 Gron = 2011 Vi vii ogsà fremover have fokus pa undervisningen og benyttelse af forskellige undervisningsformer. Indsatsomráde 3: Styrkelse af kontakt til virksomheder med elever pa hovedforløb Vi hat holdt mode, eller holder moder i lobet af forâret, med arbejdsgivere fra: Revision Spedition og Shipping Offenthg adninistration Lgesekretr Blomsterdekorator Moderne er blevet atholdt med et onske om at skabe en form for netvrk mellem virksomhederne pa dent enkelte speciale. Dagsorden pa moderne er tilpas los, og der er gensidig informationsudveksling, med fokus pa virksoinhedernes informationer. Her gives der rig mulighed for at de andre virksomheder kan kommentere, og bidrage med egne erfaringer pa de andre virksomheders udfordringer. Det er vores indtryk, at de uddannelsesansvarlige hat stort udbytte af moderne der ikke hat haft elever for, eller ikke har erfaring med uddannelseslederfunktionen. 7 isr de virksomheder

8 koncentteret pa denne m?tde. skubbe yderligere i retning af en ophve1se af uddannelsesaftalen. ringen af de enkelte skoleperioder. virksomhederne fremover. Det er ikke mâlbart, men vi er overbevidst om, at jo mere de uddannelsesansvarlige ved om deres re Vi hat igennem 2011 afprevet et par forskellige modeller for gennemforelse af skoledelen af Ny Me spektive uddannelser, jo storre sandsynlighed er der for at deres elever gennemforer uddannelsen. Det Indsatsomràde 4: Flere clever pa Ny Mesterkereforlob er vores erfaring, at mange elever buyer frustreret, nat deres uddannelsesansvarlige ikke kan svare pa sporgsmm omkring deres uddannelsesforlob. Er eleven i forvejen frafaldstruet, vii denne usikkerhed Vi hat besktevet modellen og procedurerne, og afprover det i lobet af foràtet Vi vii hetefter ud sterlre. Det er votes opfattelse, at vi flu hat fundet den bedste model for elev, skole og virksomhed. Et fingerpeg om at viden og information om uddannelsen er énsbetydende med lavt frafald, er lgese Elevetne blivet indkaldt iii skoleperioder a 2 ugers varighed pr. fag/niveau. Hvor vii starten havde ge netvrksmoder ligesom de respektive uddannelsesansvarlige deltager aktivt med eleverne i evalue eleverne inde enkelte dage, sä er det votes kiare indtryk, at virksomhedet og elever bedre kan hàndtere, kretererne. Her hat vi et forbillediigt samarbejde med de uddannelsesansvarlige. Der bliver holdt 2 arli og ovetskue denne model. Det giver ogsá stone fleksibilitet for virksomhedeme, nat undervisningen er Vi har 13 elever i gang med Ny Mesterlre Det vil blive affioldt moder med samthge specialet, og det vii blive en fast del af votes samarbejde med brede kendskabet til Ny Mesterlre i skolens opland og blandt vote interessenter. Má1stningen var 15 elever. Vi hat uden nevneverdig markedsforing filet 13 ud 15 elever. I de kommende tr forventer vi flere elever pa Ny mesterlre. kontorserviceuddannelsen. Kontakten er blevet fulgt op af mails og andet digitalt informationsmateria le, herunder videoprsentationer af uddannelsen. Indsatsoinráde 5: Flere uddannelsesaftaler indenfor kontorservice Vi kan konstatere, at interessen for uddannelsen hat vist sig at vre begnenset. Vi kan flu, Ca. 1 at efter, I forat og sommer 2011 har vi kontaktet Ca. 200 virksontheder i Region Sjlland, for at informere om konstatere, at der kun er blevet indg&et et par aftaler indenfor kontorservice. Det er svrt at sige, om det er manglende interesse for uddannelsen, eller det blot tager tid inden virk lemstore virksomhedet kunne vre en interesse for kontorserviceuddannelsen ikke kunne blive godkendt ifi specialet administration eller som ikke kunne beskftige en kontorelev pa bade trin 1 og 2. Denne vurdeting hat dog efterfolgende vist sig ikke at vre rigtig. somhedeme bliver bevidste om, at denne mulighed findes. Vi vurderede, at der isr blandt smà og mel I er fra handel og testen et fra detail. 8 virksomheder som

9 Vi havde hàbet pa, at flere elever fik mulighed for at tage en kort erhvervsuddannelse indenfor kontor. De kommende âr vii vise om virksomhedeme har interesse for kontorservice. Ekstra indsatsomrâde: E-hering som alternativ iii frafald Dette ekstra indsatsomrâde er ikke afsluttet endnu. Der hat vret arbejdet med materialeme, de er lagt pa vores platform og der arbejdes med at f en mere ensartet struktur. Efterfolgende skal der udarbe; des vejiedningeme og e-lringen skal afproves. Vi plan1gger med, at den forste test sker i for.ret Vi vile undersoge hvilke materialer der er ti1gngeligt i de forskeffige fag. Der er ikke tale om udvikling, men en kiarhed over hvilke tilbud der findes. Disse materialer skal ligge pa skolens Intranet og give eleverne mulighed for at ].se faget op eller repetere. 9

10 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Roskilde Handelsskole ti1trkker mange elever, og fra et stort opland. Den lange transport kan fore iii frafald, men typisk vii det vre en overforsel til en uddannelsesinstitution tettere p hjemmet. Ud fra egne oversigter kan vi Se, at mange clever ikke starter op eller de fortryder deres uddannelses vaig. Disse forhold bar vi prover at arbejde med ved at afholde indslusningssamtaler med alle elever, hvilket betyder at mgen elever starter pa Roskilde Handelsskole uden at have vret iii en personlig samtale. Alligevel er der en del elever der ikke moder op ved skolestart. Det opleves ikke som vigtigt at melde fra, hvis man hat fact andre planer, hvad enten det er skole eller arbejde. En del clever fortxyder ogsà deres uddannelsesvalg. Det er at begrunde hvorfor de fortryder uddannelsesvalget. Nogle clever oplever at de far fred nat de er tilmeldt en uddannelse, andre hat eventueh fact uddannelsespâbud. Nâr vi gennemgâr frafaldsàrsager, er det meget f elever der stopper pa Roskilde Handelsskole, hvor det er skolen der er àrsag nil at de stopper. svrt Sâ vidt det er muligt, afholdes der samtaler med alle elever der stopper pa skolen. Derfra ved vi, at per sonlige problemer fylder meget I deres liv. Specielt clever over 19 at bar meget og frafald. Kon oplever eleverne som meget krvende, lreren forventes at forholde sig iii sygdom, skils misse, graviditet og born. Dc forlader ofte undervisningen for at fa løst deres problemer. taktireren fravr Tabel 3. Udviklingen i tilgangen Tilgang 2009/ / / /13 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforlobet under ét Sarlige indsatsomrâder i 2012 Indsatsomrãder Roskilde Handelsskoles indsats for at fastholde flere clever i uddannelse vii vre, at styrke de omráder vi ved hat betydning for eleverne. Pa den made onsker vi at skabe storre tilknytning nil skolen for dc verne, sà de vlger at blive pa skolen pa trods af deres problemer. Denne indsats skal ske allerede fra forste skoledag. Vi onsker, at inddrage flere end vi got nu og h&ber pa, at vi ved fielles indsats kan eleven gennem uddannelse. Ved at have oget fokus pa undervisningen, vii vi kunne skabe udvikling hos bade svage og clever. hj1pe strke forldre Om votes malstning nás hvor mange clever der presses i uddannelse, uden at have valgt Roskilde Handelsskole som et bevidst vaig. athnger af 10

11 (henvisning til analyse af sko- ydelsen problemstillingen le, udvikling at materialer m.m. En proces hvor der er fokus pa kerne Med heihedsorienteret undervisning mener vi, at vi hat mulighed for at omràde. lens udfordringer afs. 3): Det er bade vigtigt, at have fokus pa det fagfaglige og det almenfaglige. undervisningen. Indsatsomràde nr.: I Titel: Heihedsorienteret undervisning Baggrund/beskrivelse af Vi hat gennem en periode arbejdet med cooperativ learning, lringssti ramme begge omràder og hat derfor valgt, at have det som et indsats visning Materialeudvikling undervisningsforlob 11 Planlagt starttidspunkt: August 2012 Planlagt sluttidspunkt: Juni 2013 indsatsen evalueres) forbedring i forhold til 2011 evalueringen. (beskrivelse af hvorledes samt ved lobende evaluering af undervisningen. Resultatet skal vere en Evaluering afindsatsen: Resukatet ses i den kommende elevundersogelse i november 2012, At oge andelen af elever som mener, at der er variation i undervisnin ningen ventet effekt: forskellige fag. At oge andelen af elever som mener, at de hat indflydelse pa undervis At oge andelen af elever som mener, at de bliver udfordret i undervis Màlet med indsatsen/ for- At oge andelen af elever som oplever at der er sammenheng mellem de gen ilobet afdagen. ningen. Initiativer/redskaber: Kompetenceudvikling af 1rere i forhold til helliedsorienteret under ge forhold. flexklasser og turboklasser. Flexklasseme er de fagligt svageste elever undervisningen. Màlgruppen for heihedsorienteret undervisning vil vre elever i vores og turboklasserne er voksne elever med stort fravr, grundet personli Pa sigt vii vi inddrage alle votes HG kiasser. Mâlgruppe: Som udgangspunkt vil der vre fokus pa lreme og deres arbejde med Skema 1. Indsatsomráder uden medfinansienng.

12 Indsatsomràde nr.: 2 Baggrund/beskrivelse af problemstillingen (henvisning til analyse af sko lens udfordringer afs. 3): Màlgruppe: Initiativer/redskaber: MMet med indsatsen/ forventet effekt: Evaluering af indsatsen: (beskrivelse af hvorledes mdsatsen evalueres) Tite1:Fora1drekontakt I fuld udstrekning Vi set en tendens til stigende fravr, og stigende andel af elever med personlige problemer som b]iver àrsag til fravr og derefter frafald. Vi hat gennem en periode arbejdet med at f etableret en kultur hvor det er naturligt at have forldrekontakt. En proces som er vanskelig, b&de i forhold iii lreme, eleverne og forzldrene. Vi hat nu fàet etableret tilbud til eleverne i HG 1. I tr 2011 var det Ca. 1/3 af elevernes for1dre som benyttede sig af tilbud om kontakt. Vi onsker at have skrpet fokus p indsatsen, sá den andel vii stige. Eleverne p HG 1. &r - forkfresamtaler Eleverne pa HG 2. r - fore1dremoder Forlcfresamtaler Forldremøder Màlet er at mindst 50 % af elevernes for1dre benytter sig at tilbud om kontakt til skolen. Det flles samarbejde med forldrene skal betyde større indsats for at fa eleverne til at møde i skolen og dermed fasthol de eleverne i uddannelse Indsatsen evalueres med kontaktlreme. Den enkehe kontaktlrer indberetter hvor mange elever der hat benyt tet sig af forldrekontakt, samt tilbagemelding om effekten i forhold iii eleverne. Planlagt starttidspunkt: August 2012 Planlagt sluttidspunkt: Juni

13 primrt m&let sà Indsatsomràde nr.: 3 Baggrund/beskrivelse af problemstilhingen (henvisning til analyse af skolens udfordringer afs. 3): Mâlgruppe: Inititiver/redskaber: Malet med indsatsen/ forventet effekt: Titel: Relationsdannelse ved skolestart og gennem uddannelsen Vi hat gennem lang iid arbejdet med vores studliemiljo i forhold til fastholdelse et omràde, vi mener, er meget vigtigt, og som vi fortsat vil have fokus pa. Vi set en tendens til stigende fravr, og stigende andel af elever med personlige problemer som bliver arsag til frafald. Vi oplever, at relationsdannelsen er meget vigtig, hvis vi vii fastholde de elever som ellers har svage forudstninger for at gennemfore. Alle HG elever 1. àrs kiasserne, da det er her grundlaget star ter for en god relationsdannelse. Fokus pa skolestarten for 1. ârs eleverne Fokus p. kvalitetssikring af votes àrshjul i forhold iii studiemiljoaktivi teter Mindre fravr og rnindre frafald Bedre trivsel i de enkelte klasser Evaluering af indsatsen: Frafaldsprocenten skal falde er fra 13,3 % til 1 0% (beskrivelse af, hvorledes Trivsel i kiasseme skal kunne ses i elevtrivselsundersogelsen. indsatsen evalueres) De seneste ar har vi i elevtrivselsundersogelsen ligget flot det vii vre marginaler. Planlagt starttidspunkt: August 2012 Planlagt sluttidspunkt: Juni

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Elevsamtaler & skabelsen af et godt socialt studiemiljø. RHS for dig der vil. Elevsamtaler & skabelsen af et godt socialt studiemiljø

Elevsamtaler & skabelsen af et godt socialt studiemiljø. RHS for dig der vil. Elevsamtaler & skabelsen af et godt socialt studiemiljø Elevsamtaler & skabelsen af et godt socialt studiemiljø RHS for dig der vil Elevsamtaler & skabelsen af et godt socialt studiemiljø Af Mikkel Stahlfest Ungdomskonsulent Roskilde Handelsskole HG, 16. april

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Forløbsstatistikken og UVM s Databank

Forløbsstatistikken og UVM s Databank Forløbsstatistikken og UVM s Databank Workshop ESB og Uddannelsesbenchmark 28. Januar 2015 02-02-2015 Side 1 Workshops Forløbsstatistikken med særligt fokus på opgørelsesprincipperne Praktiske øvelser

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Eleven i centrum Hvem er I? Hvad vil I? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvorfor er vi her, opbygning af workshop - VIDENDELING Eleven i centrum den perfekte

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: 183407 Dato: 24-05-2011 Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013

Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013 Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013 /pr 11. april 2013 Område 1: Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag Indsats nr.: 1A Anerkendende pædagogik Mange lærere anvender anerkendende pædagogik,

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Skive Tekniske Skole Institutionsnummer:779401 Journalnr.: 087.82K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Link

Læs mere

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau Klasse: HG11 Teammedlemmer: CHN, LCH, CS, EH, HEI Udfyldt d.: 29. november 2014 Lærergruppen skal som 44.4 80 Lærerne har inden for de udgangspunkt

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk CAMPUS VEJLE N I L B OR PÅ E S L E N N A U S M O UNG Hvad er det vi tilbyder Campus Vejle udbyder i samarbejde med skolehjemmet og kollegiet Campus One ungdomsuddannelserne: HHX med OBU-støtte HG med OBU-støtte

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2013 Institutionens navn: Rybners (før Esbjerg Handelsskole) Institutionsnummer:280110 Journalnr.: 091.96K.391 Dato 16. august 2013 Bestyrelsesformand

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

UNI C Statistik & Analyse Har du et spørgsmål? Vi hjælper med svaret!

UNI C Statistik & Analyse Har du et spørgsmål? Vi hjælper med svaret! UNI C Statistik & Analyse Har du et spørgsmål? Vi hjælper med svaret! Kursus i anvendelse af EUD-forløbsstatistik Og hvordan er det lige med handlingsplaner til øget gennemførelse? WWW.STATISTIK.UNI-C.DK

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag Ren dag god dag Kom godt i gang ren dag god dag 1 Indhold Om Kom godt i gang hftet God rengøring betyder meget i hverdagen på en skole. Er rengøringen i orden, så har børnene gode vilkår for at lre noget.

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere