Associated Danish Ports A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Associated Danish Ports A/S"

Transkript

1 Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar

2 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf Fax: / Kontortid Mandag - torsdag: Fredag: Lør-, søn- og helligdage lukket. Døgnvagt og trafikafdeling/isps Fredericia og Middelfart: / VHF kanal 18 (VHF kanal aflyttes mellem kl og 17.00) Nyborg: Driftsafdelingens arbejdstid Fredericia/Middelfart Mandag - torsdag: Fredag: Nyborg Mandag - torsdag: Fredag: Associated Danish Ports A/S (ADP A/S) ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Forretningsbetingelserne er gældende for ADP s havne fra og med 1. januar Af forretningsbetingelserne fremgår det, hvis ydelser ikke kan tilbydes i havnene. Forretningsbetingelserne findes også i en engelsk udgave. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Alle takster er, med mindre andet fremgår, vejledende og ekskl. moms og øvrige offentlige afgifter. Taksterne kan ændres uden forudgående varsel. Hvor normal arbejdstid er nævnt gælder driftsafdelingens arbejdstid. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Skibsafgifter Takster Bestemmelser for anløb Fritagelse for skibsafgift Linjeskibe i fast rute 6 2. Vareafgifter Takster Almindelige bestemmelser Helt eller delvis fritagelse for vareafgift Fritagelse for vareafgift Delvis fritagelse for vareafgift Afgivelse af oplysninger 9 3. Tillæg Arbejdsmiljøtillæg ISPS afgift Beredskabsafgift isbrydning Faciliteter og mandskab Kraner Takster for kraner og oplosningstragte Kranbestilling Fortrinslejeret Overarbejde Kranernes og oplosningstragtenes brug Ansvar Kranlejers forpligtelser Miljøhensyn Jernbanevogne Fredericia Takster Bestemmelser for brug Mobile transportbånd Nyborg Takster Bestemmelser for brug Benyttelse af Nyborgs mobile transportbånd Transportbåndets brug Mandskab og øvrigt materiel Udlejning af mandskab og servicemateriel Nyborg Havn 17 3

4 5. Ydelser Vand Takster Bestemmelser for levering af vand Overtidsbetaling Varslingstillæg Almindelige bestemmelser El Takster Bestemmelser for levering af el Varslingstillæg Almindelige bestemmelser Areal- og pakhusleje Takster for leje af arealer Bestemmelser for oplægning af gods Takster for leje af pakhuse Øvrige lejemål Generelle bestemmelser Affald og lastrester Modtagelse af skibsaffald, lastrester mv Betaling Anmeldelse Generelt Ansvarsbegrænsning Øvrige bestemmelser Takstændringer Ansvarsregler for gods og transportudstyr Deformationer på duc d alber Forurening Øvrige bestemmelser Snerydning 26 4

5 1. Skibsafgifter 1.1. Takster Takst for skibe, fartøjer og alt flydende materiel pr. bruttotons (BT) Enkeltanløb <2.000 BT 3,05 Enkeltanløb >2.000 BT 3,53 Månedsafgift <2.000 BT 17,38 Månedsafgift >2.000 BT 20,05 Takst for mindre tur-, turist- og skoleskibe, pr. påbegyndt døgn lystfartøjer* Indtil 10 m totallængde 443,75 (inkl. moms) Mellem 10 og 20 m totallængde 571,25 (inkl. moms) Indtil 35 m totallængde 825,00 (inkl. moms) Optagning/udsætning 1.396,25 (inkl. moms) *der er særlige regler gældende for lystfartøjer i Gl. Havn, med mindre andet er aftalt. Skibsafgiften betales efter rederiets valg som enkeltanløb eller månedsafgift. Månedsafgift betales forud til ADP og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Månedsafgift tilbagebetales ikke, selv om skibet på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den pågældende måned. Bestemmelsen om månedsafgift gælder ikke for skibe, der anløber ADP s havne som et led i omsætning af varer over kaj, og hvor der med ADP er indgået omsætningsaftale på særlige vilkår og takster Bestemmelser for anløb For hvert anløb betales en skibsafgift for anløb af - og henliggen i - den pågældende havn eller i de uddybede løb til havnen. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsafgiften betales til ADP inden skibets afsejling. ADP kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af rederiet eller rederiets agent, meddele tilladelse til afsejling, før afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i den pågældende havn fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttotons (BT) og oprundes til hele BT. Skibsafgiften dækker skibets henliggen i maksimum 10 kalenderdage inkl. ankomstdagen. Henligger skibet mere end 10 kalenderdage, betales der for de næste 10 kalenderdage og så fremdeles. Henliggen inden for de 10 kalenderdage kan enten være i en havn eller i to af ADP s havne i direkte fortsættelse af hinanden, dog maks. et anløb i hver havn inden for de 10 kalenderdage. 5

6 Bestemmelser for mindre tur-, turist- og skoleskibe samt lystfartøjer Optagning eller udsætning af fartøjer ved hjælp af lastvogns- eller mobilkran over bolværk må kun ske efter forudgående aftale med ADP. Optagning eller udsætning sker i enhver henseende for rekvirentens regning og risiko. Betaling af afgifter sker kontant forud til ADP Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. skibe, der udelukkende anløber ADP for at søge lægehjælp, ilandsætte syge og skibbrudne eller lignende, forudsat at opholdet i havnen ikke overstiger 24 timer. b. skibe, som ADP fritager Linieskibe i fast rute Der kan efter forhandling aftales individuelle retningslinjer for skibsafgiftens beregning og opkrævning. 6

7 2. Vareafgifter 2.1. Takster 1. Generel vareafgift 16,90 pr. ton 2. Mineralske olieprodukter 14,45 pr. ton 3. Kulsyre 12,65 pr. ton 4. Sukker, papir, stål 12,45 pr. ton 5. Salt, cement 9,85 pr. ton 6. Færgegods 9,50 pr. ton 7. Korn, foderstoffer, gødning, træ 7,75 pr. ton 8. Sten, skærver 5,77 pr. ton 9. Containergods pr. fyldt enhed 180,00 pr. stk. 10. Passagerer 3,55 pr. person 11. Projektlast Pris fastsættes individuelt 2.2. Almindelige bestemmelser Der betales en vareafgift for varer, der lastes henholdsvis losses over kaj via anlægsværk eller fra fartøj til fartøj i en af ADP s havne. Vareafgiften betales til ADP af lastejer eller dennes repræsentant inden afsejling. Der kan mod depositum eller sikkerhedsstillelse gives tilladelse til afsejling, selv om afgiften ikke er betalt. Angives varens art med henvisning til de pågældende kapitler i toldtariffen, gælder nedenstående takster. Toldtariffens numre i anførte varegruppebetegnelser er kun vejledende. Toldtariffens tekst er afgørende for hvilke varegrupper, der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumrene. ad ,45 kr. pr. ton Toldtariffens kapitel 27 ad ,65 kr. pr. ton Toldtariffens varekode ad ,45 kr. pr. ton Toldtariffens hovedposition Toldtariffens varekode Toldtariffens varekode Toldtariffens hovedposition Toldtariffens hovedposition Toldtariffens kapitel 73 Toldtariffens hovedposition og Olie mv. Kulsyre Sukker Salpetersyre Fosforsyre Polymerer af propylen og ethylen Plastgranulat Papir Jern og stål Valsede produkter profiler stænger, rør og tråd 7

8 ad. 5. 9,85 kr. pr. ton Toldtariffens hovedposition Toldtariffens hovedposition undtagen varer henhørende under varekode Toldtariffens kapitel 12 undtagen varer henhørende under varekode samt hovedposition Toldtariffens hovedposition og Kartofler Mel og gryn af korn Olieholdige frø, andre frø og frugter mv. Salt Cement ad. 6. 9,50 kr. pr. ton Færgegods udgør 9,34 kr. pr. ton uanset vareart. ad. 7. 7,75 kr. pr. ton Toldtariffens kapitel 10 Toldtariffens varekode Toldtariffens kapitel 23 Toldtariffens kapitel 31 Toldtariffens kapitel 44 Toldtariffens hovedposition Toldtariffens hovedposition Toldtariffens hovedposition hovedposition ad. 8. 5,77 kr. pr. ton Toldtariffens kapitel 5 Toldtariffens varekode Toldtariffens kapitel 25 Undtagen varer henhørende under hovedposition og hovedposition Toldtariffens kapitel 26 Toldtariffens hovedposition Korn Foderærter Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter mv. anvendelige til dyrefoder Gødningsstoffer Træ og varer deraf Metaller, uædle, affald mv. Magnesit MonoCalsium phosphat Andre roer mv. Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse Sukkerroer mv. Jord- og stenarter, Salt Cement Malme, slagger og aske For så vidt angår kemigips ad. 9. Containergods Afgiften for hver container med afgiftspligtige varer, uanset vareart og mængde udgør 180,00 kr. ad. 10. Passagerer Afgift pr. passager uanset alder 3,55 kr. pr. person. Projektlast Vareafgifter for projektlaster - eks. vindmølledele (tårne, naceller, vinger), tanke, maskinkonstruktioner - prisfastsættes individuelt. Kontakt ADP for yderligere information. 8

9 2.3 Helt eller delvis fritagelse for vareafgift Fritagelse for vareafgift Følgende varer er fritaget for vareafgift: a. Varer til skibets eget brug. b. Varer, der midlertidigt losses og atter lastes på skibet under det samme anløb ved kajen i forbindelse med stuvning af lasten og håndtering af lasten. c. Varer, der overlosses fra skib til skib uden at have været landsat, er fritaget ved lastning under forudsætning af, at der er betalt fuld vareafgift ved losning. Fritagelsen betinger, at rederiet eller rederiets agent i skibs- og godsangivelsen begærer varerne losset eller lastet fritaget for vareafgift Delvis fritagelse for vareafgift Delvis fritagelse indebærer, at der kun beregnes 50 % af den til enhver tid gældende vareafgift. Følgende varer er delvist fritaget for vareafgift: a. Genlastning af varer, der efter losning fra skib i en af ADP s havne skal videretransporteres med skib fra den samme havn. Det er en forudsætning, at varerne ikke i mellemtiden undergår nogen form for bearbejdning herunder emballering. Den delvise fritagelse betinger, at der er betalt fuld vareafgift i forbindelse med losning, samt at rederiet eller rederiets agent i skibs- og godsangivelsen begærer varerne lastet mod delvis fritagelse for vareafgift. 2.4 Afgivelse af oplysninger Vareejer eller dennes repræsentant skal til ADP afgive de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter. Oplysninger om skib og ladning skal indeholde specificering af varen samt toldtarifpositionsnummer. Rederiet eller rederiets agent skal fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation som dokumentation for de meddelte oplysninger. Varernes samlede vægt angives for hver position med bruttovægt i hele tons, således at brøkdele under 0,5 tons ikke medregnes, hvorimod 0,5 tons og derover regnes for 1 ton. Rederiet eller rederiets agent skal endvidere til ADP afgive nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere mv., til statistik brug. 9

10 3. Tillæg 3.1 Arbejdsmiljøtillæg I henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 181 af 18. maj 1965 om regulativ for lastning og losning af skibe skal havneejeren sikre de løstansatte havnearbejderes arbejdsmiljø i form af velfærdsforanstaltninger, som omklædnings-, bade- og spiseforhold. ADP stiller disse faciliteter til rådighed i Fredericia og Middelfart og opkræver hertil et arbejdsmiljøtillæg. Arbejdsmiljøtillægget udgør: - pr. container og selvkørende enhed/løstrailer 5,00 - pr. ton tørbulk, stykgods, færgegods og uindreg. biler 0,50 Arbejdsmiljøtillægget opkræves af ADP hos vareejer eller dennes repræsentant, som er ansvarlig for betalingen. 3.2 ISPS afgift ADP opkræver en særskilt sikringsafgift på gods m.m., der går over kajen i ISPS sikrede havneområder. - pr. fyldt container eller selvkørende enhed 10,00 - pr. ton gods 0,10 - pr. ton ny bil 1,00 ISPS afgiften opkræves hos vareejer eller dennes repræsentant, som er ansvarlig for betalingen. Skibe, der ønsker udstedelse af en Sikringserklæring (Declaration of Security), skal selv afholde alle udgifter hertil. 3.3 Beredskabsafgift isbrydning I henhold til Lov om Beredskab for isbrydning nr af opkræves en statslig beredskabsafgift per vareton for alle godsmængder, som lastes eller losses over kaj i de danske havne indenfor Skagen. Beredskabsafgiften pålægges skibet og betales til ADP inden skibets afsejling. ADP kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af rederiet eller rederiets agent, meddele tilladelse til afsejling, før afgiften er betalt. Beredskabsafgiften udgør i 2015 dkk 0,08 per vareton. 10

11 4. Faciliteter og mandskab 4.1. Kraner Takster for kraner og oplosningstragte ved losning og lastning af skibe. Fredericia Havn Inden for havnens normale arbejdstid pr. time Overtid (inkl. overtidstillæg på 308) pr. time P2, P3, P6, 25 tons portalvippekran: (kaj ) Indtil 10 tons og ventetid Over 10 ton Gribeskovlsdrift P7, P8, P9, 28 tons portalvippekran: (kaj 21+22) Indtil 10 ton og ventetid Over 10 ton Gribeskovlsdrift M5 (Gottwald mobilkraner max 100 tons): (kaj ) Indtil 10 tons og ventetid Over 10 tons Over 25 tons Over 50 tons Over 75 tons Med påmonteret automatisk containeråg Gribeskovlsdrift (motorgrab) Polybgrab M9 (Gottwald mobilkran max 110 tons): (kaj ) Indtil 10 tons og ventetid Over 10 tons Over 25 tons Over 50 tons Over 75 tons Over 100 tons Med påmonteret automatisk containeråg Gribeskovlsdrift (motorgrab) Polybgrab M10 (Gottwald mobilkran max 125 tons): (kaj ) Indtil 10 tons og ventetid Over 10 tons Over 25 tons Over 50 tons Over 75 tons Over 100 tons Over 110 tons Med påmonteret automatisk containeråg Gribeskovlsdrift (motorgrab) Polybgrab

12 Oplosningstragte (3 stk. 130 tons, kaj 21+22)(2 stk. 65 tons, 1,81 kr./ton kaj ) Samløft med kraner pr. time til lugemand (kranfører) 308 Bestillingstillæg 614 Varslingstillæg 827 Tilrigningsgebyr 154 Nyborg Havn M506, Gottwald mobilkran (max. 40 tons) (Kaj 25) Inden for havnens normale arbejdstid pr. time Overtid (inkl. overtidstillæg på 308) pr. time Med påmonteret automatisk containeråg Ekspedition af alm. gods Gribeskovlsdrift (motorgrab) 6,75 kr./ton, dog mindst M4, Demag mobilkran (max. 60 tons): (overalt i terminalen) Løft med krog Gribeskovlsdrift 6,75 kr./ton, dog mindst Omrigning til løft over 20 ton pr. gang Oplosningstragte (1 stk. 65 tons, kaj 25) Diverse materialer 1,81 kr./ton M6 (Gottwald mobilkraner max 100 tons): Indtil 40 tons og ventetid Over 40 tons Over 50 tons Over 75 tons Med påmonteret automatisk containeråg Gribeskovlsdrift (motorgrab) 6,75 kr./ton, dog mindst Polybgrab Generelt: Ved opgaver, som kun indbringer havnen skibsafgift og som ikke er overlastning fra skib til skib, lægges 50 % på krantaksten. Ved alle andre opgaver tillægges krantaksten 100 %. Herudover tillægges bestillings-, varslings- og overtidstillæg, som angivet nedenfor. Taksterne indeholder betaling for kranføreren samt bidrag til maskinkaskoforsikring. Der betales fra det tidspunkt, kranen er bestilt til, og der regnes i den samlede afregning med hele timer. I det tilfælde, hvor der som følge af fejl på kranen er stop i arbejdet i mere end ½ time sammenhængende, betales ikke kranleje for dette tidsrum. Kranarbejde i pauser inden for almindelig arbejdstid afregnes som overarbejde Kranbestilling Kranerne bestilles ved ADP s trafikafdeling: Fredericia havn tlf / Nyborg havn tlf / 12

13 Kranarbejde indenfor almindelig arbejdstid den samme dag bestilles med minimum 2 timers varsel, og kranarbejde til arbejdstids begyndelse den følgende hverdag skal bestilles tidligst muligt, dog senest den foregående hverdag kl Ved senere bestilling eller ændring inden for almindelig arbejdstid betales et bestillingstillæg. Hvis bestillingen medfører udgifter til f.eks flytning udenfor alm. arbejdstid, kan kranlejer desuden pålægges sådanne omkostninger. Af hensyn til planlægningen skal der ved al bestilling af kranarbejde opgives starttidspunkt og forventet sluttidspunkt. Ønskes kranen hejseklar på det tidspunkt, kranen er bestilt til, betales et tilrigningsgebyr. Hvis der bestilles en mobilkran til løft under 25 ton eller grabkørsel, betales et mobilkranstillæg (gælder ikke for kørsel med containeråg og polygrab). Bestilles en kran til et bestemt tidspunkt, uden at losse-/lastearbejdet kommer i gang, betales fra mødetidspunktet til afbestillingstidspunktet, dog mindst 1 time + eventuelt overtidstillæg. I de tilfælde, hvor en bestilt kran ikke kommer i brug, pålægges bestiller omkostningerne i forbindelse med flytningen og klargøringen Fortrinslejeret ADP s trafikafdeling bestemmer til enhver tid til hvem, til hvad og i hvilken orden, kranerne skal udlejes Overarbejde Overarbejde skal bestilles så tidligt som muligt, og overarbejde på hverdage skal bestilles senest samme dag kl Overarbejde på lør-, søn- og helligdage skal bestilles senest den foregående hverdag kl Ved senere bestilling af overarbejde betales varslingstillæg uanset overarbejdstidens udstrækning. Når denne bestilling medfører tilrigning eller klargøring uden for arbejdstiden, betales for medgået overtid til dette. For ændring af bestilt overarbejde efter normal arbejdstids ophør betales følgende: - for ændring til senere mødetid betales et varslingstillæg - for ændring til tidligere mødetid betales et varslingstillæg. - for afbestilling af planlagt overarbejde betales et varslingstillæg Når der ligger skibe og venter på at komme til kran, er lejeren af kranerne forpligtet til at fremskynde arbejdet så meget som muligt og udvide den ordinære arbejdstid med mindst 4 overarbejdstimer dagligt eller til at arbejde i 2-holdsskift. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, kan skibet ved normal arbejdstids ophør blive beordret til en anden kajplads således, at et ventende skib kan få adgang til kranen. Det skib, der ligger først i tørnen, eller dettes ladningsmodtager/-afsender, er forpligtet til straks at benytte en kran, når en sådan bliver ledig, uden hensyn til hvornår dette sker inden for tidsrummet kl og kl Efterkommes denne forpligtelse ikke, stilles kranen til disposition for det næste skib, der vil benytte den straks. Når kranerne er bestilt til 2-holdsdrift og ikke arbejder til det aftalte tidspunkt, betales overtidstillæg for de timer, kranførerne var antaget. 13

14 Kranernes og oplosningstragtenes brug Ved udlejning af kranerne stiller ADP udelukkende kranerne med fører til disposition. Den pågældende havn påtager sig ikke arbejdet ved godsets ophængning i kranen og leverer ikke de dertil fornødne stropper, sjækler, åg og deslige. Lejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranerne er kun beregnet til lodret løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skråt træk, f.eks. til forhaling af jernbanevogne eller til fremhivning af svært gods fra lastrum. Kranerne må ikke benyttes til frigørelse af stropper og kæder, når godset ligger på disse. Kranerne flyttes normalt ikke langs kajen med byrder. Bliver det nødvendigt at flytte en kran, skal kranlejeren eller dennes repræsentant sørge for, at kranspor og kranbane er fri, og at slæbekablet ligger på plads således, at det ikke beskadiges under kørslen. Kranerne må ikke benyttes til løft, der overstiger den største last, der er angivet på kranerne. Når 2 kraner skal arbejde sammenkoblede, skal sammenkoblingen bestilles særskilt, og den pågældende havns repræsentant skal være til stede under arbejdet. Ved sammenkobling af 2 kraner oplyses største tilladelige løft af havnen. Gribeskovle leveres ved arbejdets begyndelse med en tæthedstolerance på 3 mm og må kun benyttes til det materiale, de er bestemt for. Lejeren skal sikre, at losse- /lastearbejde med gribeskovl udføres på en sådan måde, at hensyn til miljø og materiel tilgodeses, samt at arbejdet tilrettelægges og udføres under hensyntagen til skibets indretning og opbygning f.eks. containerbeslag eller lignende. Den pågældende havn kan bestemme til hvilke opgaver, der skal anvendes oplosningstragte. Anvendelse samt betjening af oplosningstragte skal ske i henhold til de på disse anførte belastningsforskrifter samt havnens anvisning. Kranerne og oplosningstragtene udlejes kun til arbejde vedrørende den egentlige havnetrafik, medmindre der træffes anden skriftlig aftale med havnen. Oplosningstragte og gribeskovle leveres rengjorte og skyllede med havvand. Såfremt kranlejeren bestiller særlig rengjort udstyr, betales for dette arbejde ud fra medgået tid og materiel. Kraner må ikke være i drift ved vindhastigheder over 22 m/s. For nogle kraner i Nyborg gælder vindhastigheder på m/s. Kranarbejdet indstilles dog, når byrden ikke sikkerhedsmæssigt kan håndteres på grund af vind Ansvar Ved udlejning af kraner stiller ADP udelukkende kran med fører til disposition. Den fulde dispositionsret over kranen påhviler i lejeperioden lejeren, der dermed har den tilsvarende fulde instruktionspligt over kran og kranfører. Lejeren har dermed det fulde ansvar i.h.t. dansk lovgivning, inklusive arbejdsgiveransvaret efter D.L for enhver skade, der måtte ske på såvel person som ting (materiel, gods eller andre ting, herunder kranen). Der ydes under ingen omstændigheder erstatning for lejerens eller tredjemands indirekte tab, herunder avancetab, driftstab, mistet markedsandel, mistet goodwill 14

15 m.v. uanset årsag. ADP s havne påtager sig intet ansvar for forstyrrelser i driften af kranerne som følge af f.eks strømsvigt, sygdom, funktionssvigt, arbejdskonflikt, force majeure eller i øvrigt. I det omfang ADP måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand for skade, forvoldt af kranen, eller som følge af brug af kranen, er lejeren pligtig til i samme omfang, som det følger af ovenstående, at friholde ADP for ethvert krav incl. eventuelle renter og omkostninger, som ADP måtte blive pålagt at betale tredjemand. I tilfælde, hvor ADP s havne måtte pådrage sig ansvar, begrænses ansvaret i henhold til ansvarsbegrænsningsreglen (Afsnit 8) Kranlejers forpligtelser Ved leje af havnenes kraner til losse-/lasteopgaver mv. er lejeren ansvarlig for, at gældende benyttelses- og belastningsforskrifter samt havnenes anvisninger af enhver art overholdes. Lejeren af kranen er ansvarlig for enhver skade, der i leje-perioden måtte ske på kranen såvel som skader, forvoldt af kranen på personer, ting herunder arealer. I tilfælde af ansvar for ADP henvises til Ansvarsbegrænsnings-bestemmelsen i afsnit 8. Kranerne er maskinkaskoforsikrede. ADP forbeholder sig ret til at opkræve selvrisikobeløbet hos skadevolder, såfremt denne efter dansk rets almindelige erstatningsregler er ansvarlig for skaden. Kranudlejning sker til enhver tid i henhold til gældende forretningsbetingelser for ADP, og det påhviler lejeren at gøre sig bekendt med disse, samt de love, bekendtgørelser mv., der er gældende i forbindelse med leje/anvendelse af kraner, herunder bl.a. de fastsatte regler om mærkning, vedligeholdelse og opbevaring af løftemidler samt indretning og brug af mekanisk drevne kraner samt sørge for, at disse regler og bestemmelser overholdes. Lejeren skal, når oplosningstragt indgår i losse-/lasteopgaver, overholde de for benyttelsen gældende belastningsforskrifter mv. samt havnens anvisninger. Ved tilsidesættelse heraf er lejerens ansvar over for den pågældende havn den samme, som er gældende for leje af kran. Lejeren skal sikre, at krankabler ligger beskyttede under arbejdet, således at kablerne ikke beskadiges ved tab af gods, påkørsel i. lign. Lejeren skal sikre, at oplægning af gods tilrettelægges således, at kajbelastningen ikke overstiger 2 ton/m 2, med mindre der foreligger en skriftlig aftale herom Miljøhensyn Kranlejeren skal tilrettelægge arbejdet således, at støv og spild minimeres. Spild fra det håndterede gods må ikke spredes uden for skibets arbejdsområde på kajen. Under losning og lastning skal der foretages oprensning af spild på kajer i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Med mindre andet er aftalt med havnenes trafikafdeling, skal arbejdsområdet ved skibet rengøres umiddelbart efter, at arbejdet er afsluttet. Under forhold, hvor arbejdet vil medføre en væsentlig gene for omgivelserne, skal arbejdet standses. For så vidt angår eventuelle miljøskader henvises til de under pkt gældende ansvarsregler, som ligeledes gælder vedrørende miljøforhold. 15

16 4.2. JERNBANEVOGNE FREDERICIA Takster Pr. vogn med gods, lastet/losset over kaj 155,00 Pr. vogn med gods, ikke lastet/losset over kaj 310, Bestemmelse for brug Jernbanespor på Fredericia Havn må kun benyttes af operatører, der på forhånd er godkendt af ADP. Der beregnes en afgift pr. vogn af alle jernbanevogne. Det påhviler operatøren efter udløbet af hver måned, og senest den 5. i den efterfølgende måned, at anmelde gennemførte transporter med jernbanevogne til ADP. Afgiften betales efter påkrav Mobile transportbånd - Nyborg Takster Bånd op til 60 m 3,00 pr. ton inkl. operatør, dog minimum 424,00 pr. time Bånd op til 100 m 3,88 pr. ton inkl. operatør, dog minimum 543,00 pr. time Overtidstillæg 308,00 pr. time pr. operatør Bestemmelser for brug Benyttelse af Nyborgs mobile transportbånd Flytning under laste- eller lossearbejdet betales efter regning. Specifikationer: Placering kaj 25 El/hydraulisk transportbånd med fødekasse Båndbredde 1,0 m Længde 100 m Stakkehøjde maks.10,5 m Kapacitet (vægtfylde 1,6) 600 tons/time Flytning til andre kajer betales efter regning Transportbåndets brug ADP stiller transportbånd til disposition for lejeren i forbindelse med lastning og/eller losning af bulkvarer. Bulkvaren skal være af en sådan beskaffenhed, at den frit kan transporteres på båndene uden at danne ophobninger. Lejeren sørger selv for rensning af båndene, hvis de tilstoppes. Det påhviler lejeren efter endt brug at rengøre transportbåndene samt fjerne evt. spild på kajen. Slutinspektion foretages af trafikafdelingen. 16

17 ADP kan kun påtage sig at levere el ved kajer, hvor de fornødne elinstallationer er. Ved arbejdet på de andre kajer må lejeren selv sørge for el (3x380V, 25 A). ADP påtager sig intet ansvar for forstyrrelser i driften af transportbåndene. I tilfælde af evt. ansvar i henhold til ovennævnte bestemmelser, begrænses ansvaret i henhold til ansvarsbegrænsningsreglen jf. afsnit 8 side 24. Transportbåndet må på intet tidspunkt overbelastes. Lejeren er erstatningspligtig over for enhver skade, han må påføre anlæg og installationer Mandskab og øvrigt materiel Udlejning af mandskab og servicemateriel ADP råder over en del servicemateriel, som udlejes på nærmere vilkår. Yderligere information: Trafikafdelingen Fredericia Havn og Middelfart Trafik havn tlf Trafikafdelingen Nyborg Havn tlf Nyborg Havn For terminalarbejdere og trossetjeneste kontakt: Trafikafdelingen Nyborg Havn tlf

18 5. Ydelser 5.1. Vand Takster Takst for vand pr. ton (inkl. statsafgift) * 39,40 Overtidsbetaling pr. time 308,00 Varslingstillæg 827,00 * dog mindst 394,00/leverance Bestemmelser for levering af vand Overtidsbetaling Ved levering af vand uden for normal arbejdstid men i forsættelse af denne betaler modtageren, en overtidsbetaling pr. påbegyndt time ud over den ovennævnte takst. Ved møde uden for arbejdstid er overtidsbetalingen minimum 2 timer Varslingstillæg Ved udkald uden for normal arbejdstid opkræves, ud over overtidsbetaling, et fast varslingstillæg uanset overarbejdstidens udstrækning Almindelige bestemmelser Afgiften opkræves af ADP hos skibets agent, som er ansvarlig for afgiftens betaling El Takster Takst elforsyning fra kajstik Leveringsafgift 197,00 Tilslutningsafgift pr. døgn 50,25 KWH inkl. stats- og energispareafgift Gældende dagspris Bestemmelser for levering af el Bestilling og afmelding sker hos ADP s trafikafdeling. Afmelding skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke ligger på kajerne uden opsyn. ADP leverer kun tilslutningen ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstra beskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet. ADP leverer ikke forsyningskabel fra kajstik til brugerne og påtager sig intet ansvar for brugernes materiel eller i øvrigt for forstyrrelser i driften. Kræves til- eller frakoblingsassistance fra autoriserede installatører, betales faktiske udgifter efter regning. Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på ADP s materiel, forårsaget af brugeren. 18

19 Varslingstillæg Ved udkald uden for normal arbejdstid opkræves, ud over overtidsbetaling, et fast varslingstillæg uanset overarbejdstidens udstrækning Almindelige bestemmelser Afgiften opkræves af ADP hos skibets agent eller bruger, som er ansvarlig for afgiftens betaling. 19

20 6. Areal- og pakhusleje Havnerelateret gods kan efter anvisning fra ADP oplægges til ekspedition på havnens arealer eller i pakhus, hvis der er plads til rådighed - dog kun efter forudgående aftale Takster for leje af arealer Kajarealer og Fredericia Nyborg Middelfart ekspeditionsarealer langs kaj Pr. påbegyndt uge / pr. m 2 3,51 3,51 3,51 Arealer længere fra kaj/bagarealer Fredericia Nyborg Middelfart Pr. påbegyndt uge / pr. m 2 1,58 1,58 1,58 Pr. påbegyndt måned / pr. m 2 5,18 5,18 5, Bestemmelser for oplægning af gods På kaj- og ekspeditionsarealer langs kaj kan gods, som skal lastes i skib eller som er losset fra skib, henligge vederlagsfrit i 1 uge regnet fra og med dagen for oplægningens begyndelse. Henligger godset i mere end 1 uge, beregnes fra og med 1. oplægningsdag. Opmåling foretages af ADP og beregning sker pr. uge efter det største areal, som har været beslaglagt til oplægning og ekspedition i den pågældende uge Takster for leje af pakhuse I ADP s pakhuse kan havnerelateret gods oplægges mod en leje på: Pakhuse m/trykfaste sider Fredericia Nyborg Middelfart Pr. påbegyndt uge / pr. m 2 11,23 11,23 11,23 Pr. påbegyndt måned / m 2 38,80 38,80 38,80 Øvrige pakhuse Fredericia Nyborg Middelfart Pr. påbegyndt uge / m 2 9,66 9,66 9,66 Pr. påbegyndt måned / m 2 31,99 31,99 31,99 I nogle pakhuse kan der træffes aftale om leje af afgrænsede arealer. I lejen er inkluderet lys, men yderligere brug af strøm vil blive opkrævet særskilt efter forbrug Øvrige lejemål Kontakt ADP A/S. 20

21 6.4. Generelle bestemmelser Lejeren har ansvaret for skader, der påføres det lejede. Det gælder skader i forbindelse med godshåndtering, kørsel med truck, lastbiler m.m. For oplægning af ikke havnerelateret gods i ADP s pakhuse aftales betingelser og pris i hvert enkelt tilfælde. Lejer skal aflevere det lejede i rengjort stand til havnens standard på egen foranledning eller efter regning. Med hensyn til ansvar for oplagt godt henvises til afsnit 9 pkt

22 7. Affald og lastrester 7.1. Modtagelse af skibsaffald, lastrester mv. I henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr af har skibe, der anløber danske havne, pligt til at aflevere alt driftsaffald og alle lastrester til havnens modtageordning. Ud fra det normale besejlingsmønster er der på ADP s havne etableret modtageordninger for: 1. Rester og blandinger af olie fra skibets drift 2. Olieblandet ballast- og tankskyllevand fra lastrum 3. Kloakspildevand 4. Fast driftsaffald 5. Rester og blandinger af skadelige flydende stoffer, der transporteres i bulk 6. Andre lastrester Ad 1) Inden for havnens normale arbejdstid modtages olieslam, brugt smøreolie, olieholdige blandinger fra maskinrummenes rendestene og lignende olierester, som kan henføres til driftsaffald. Olieaffald, som indeholder petrokemikalier eller emulgerende stoffer, modtages ikke. Skibet skal være forsynet med de påbudte koblingsled med flanger, som beskrevet i bekendtgørelsen. Herudover er skibet endvidere forpligtiget til selv at medbringe slanger m.m. således, at det selv kan pumpe over i de opstillede tanke. Virksomheder, der reparerer skibe, må selv foranledige og bekoste aflevering af olieaffald mv. til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Ad 2) Inden for havnens normale arbejdstid modtages olieblandet ballast- eller tankskyllevand. Ballast- og tankskyllevand indeholdende petrokemikalier eller emulgerende stoffer modtages ikke. Skibet skal være forsynet med de påbudte koblingsled med flanger, som beskrevet i bekendtgørelsen. Herudover er skibet endvidere forpligtiget til selv at medbringe slanger m.m. således, at det selv kan pumpe over i de opstillede tanke. Ad 3) Inden for havnens normale arbejdstid modtages kloakspildevand, som kan henregnes til driftsaffald. Skibet skal være forsynet med de påbudte koblingsled med flanger, som beskrevet i bekendtgørelsen. Ad 4) Almindeligt driftsaffald fra skibe kan placeres i de på området opstillede containere. Rester af farlige stoffer må ikke kastes i affaldscontainerne. Bortskaffelse af sådanne rester samt større affaldsmængder aftales med trafiktjenesten. Ad 5) Virksomheder, der afskiber eller modtager skadelige flydende stoffer i bulk (jf. Miljøministeriets bek. 166 af ), og virksomheder, der reparerer kemikalietankskibe, er pligtige til at modtage ballast- og tankskyllevæske, som indeholder disse stoffer, og må derfor selv foranledige og bekoste aflevering til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Ad 6) Andre lastrester, herunder spild, skal modtages og bortskaffes af varemodtager eller vareafsender. De pågældende havne kan udføre dette arbejde i regning, såfremt skriftlig anmeldelse sker senest 24 timer i forvejen. 22

23 7. 2. Betaling Ethvert skib, som ikke har betalt skibsafgifter til ADP i forbindelse med anløb for losning eller lastning, skal betale for samtlige ovenfor nævnte ydelser, der er leveret af havnen. Der opkræves desuden betaling, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt: den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde, skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb, hvis der ønskes aflevering uden for ADP s almindelige arbejdstid, hvis der ikke mindst 24 timer inden, der ønskes afleveret affald, er indsendt en affaldsanmeldelse, skibet efterlader udeklareret/uanmeldt affald på kajen. Hvor der ikke er tale om vederlagsfri modtagelse, opkræver ADP udgifter herfor ved rekvirenten Anmeldelse Kemikalietankskibe, olietankskibe med en bruttotonnage på 150 eller derover, samt andre skibe med en bruttotonnage på 400 eller derover skal sende anmeldelsesformular til trafikafdelingen senest 24 timer forinden, aflevering/afhentning skal finde sted Generelt Oplysninger om takster m.m. fås ved henvendelse til trafikafdelingen. Udgifter i forbindelse med evt. forhaling afholdes af rekvirenten. ADP påtager sig intet ansvar for forsinkelse, der er opstået som følge af, at skibet ikke har tilstrækkelig pumpekapacitet eller er klar til aftalt tid. Der findes ikke faciliteter til modtagelse af spildevand fra lystfartøjer. 23

24 8. Ansvarsbegrænsning Såfremt ADP s havne findes ansvarlig efter én af de i nærværende forretningsbetingelser anførte bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods eller materiel af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR* for hvert kolli eller anden enhed af godset, eller 2 SDR* pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængig af, hvad der giver det højeste beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatningen ikke overstige kr ,-. Dog ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab, mistet markedsandel og andet indirekte tab. *Ved SDR forstås den i Sølovens 152 omhandlede regneenhed. Den omregnes til efter kursen på den dag, hvor skaden konstateres. Sølovens 505 har følgende ordlyd: (Ved SDR forstås de af Den internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder (SDR). Omregning af SDR i foretages efter kursen på den dag, da der stilles sikkerhed for ansvaret, eller hvis sikkerhed ikke stilles på betalingsdagen. Såfremt der oprettes begrænsningsfond efter kapitel: 10 eller 11, sker omregningen dog efter kursen på den dag, hvor begrænsningsfonden anses for oprettet efter 234, stk. 3, med mindre der inden fonds-oprettelsen er stillet sikkerhed for ansvaret). 24

25 9. Øvrige bestemmelser 9.1 Takstændringer Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning eller lastning blev påbegyndt Ansvarsregler for gods og transportudstyr ADP påtager sig intet ansvar for gods og oplag eller parkeret materiel samt materiel, der oplægges eller opstilles i ADP s havnes pakhuse eller på havnens arealer mv. ADP påtager sig heller ikke ansvar for eventuelle skader, som det henlagte gods/ containere/ materiel måtte påføre tredjemand, herunder skade, der forvoldes på andet gods/containere/materiel. I tilfælde, hvor ADP måtte pådrage sig ansvar, begrænses ansvaret i henhold til ansvarsbegrænsningsreglen jf. afsnit 8. Ansvarsbegrænsning, hvortil der henvises. Lejer er forpligtiget til at sikre og bærer ansvaret herfor, at det af ham oplagte gods ikke forårsager skader, støv-, lugt- eller andre miljøgener for omgivelserne. Såfremt ADP måtte blive pålagt ansvar for skader, støj, lugt eller andre miljøgener fra omgivelserne, er lejeren forpligtet til at friholde ADP for ethvert krav incl. renter og omkostninger, som ADP måtte blive pålagt overfor tredjemand Deformationer på duc d alber Anløbshastigheder over 12 cm/s på kaj 42 kan medføre blivende deformationer på anlægsværkets duc D alber. Hver Duc d albe har en levetid svarende til en total blivende deformation på 100 cm, hvorefter totaludskiftning er nødvendig. Skibe, som påfører blivende deformationer på duc d alberne, holdes ansvarlige for den påførte skade og afkræves en erstatning for hver cm påført blivende deformation. Anløbshastigheder og fenderdeformation registreres med laserudstyr og oplyses i forbindelse med det enkelte anløb. Ved overskridelse af anløbshastigheden på 12 cm/s udmåles den tilførte deformation i hvert tilfælde af et autoriseret firma Forurening Det påhviler enhver forurener af ADP s tilliggende og tilhørende (bassiner, kajer, arealer, bygninger, anlæg, udstyr, veje m.m. med tilhørende installationer af enhver art) at fjerne forureningen fuldstændigt og at afholde alle udgifter hertil. Også til undersøgelser, prøveudtagninger, analyser, administration, tilsyn og hvad der i øvrigt måtte kunne henføres til sagens opklaring og afklaring samt fuldstændige opgørelse og afslutning. 25

26 9.5. Øvrige bestemmelser Ud over nærværende forretningsbetingelser henvises til: Reglement for ordens overholdelse i ADP's havne Standardreglement for overholdelse af orden mv. Retningslinjer for renholdelse Ved henvendelse til trafikafdelingen kan ovennævnte udleveres: Fredericia og Middelfart Havn tlf Nyborg Havn tlf Snerydning ADP salter/rydder veje inden for den pågældende havns område efter følgende retningslinjer: 1. Ind- og udfaldsveje til/fra havnen 2. Områder langs kajer, hvor der arbejdes/forventes snarligt arbejde 3. Forbindelsesveje til/fra kajer 4. Øvrige offentlige områder i fornødent omfang Udlejede arealer saltes og ryddes kun efter skriftlig aftale med lejer. 26

27 27

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1 VEDTÆGT for benyttelse af Aarhus Havns kraner og rengøring af kajarealer Indholdsfortegnelse: 1. Aarhus Havns kraner... 3 2. Kranernes brug... 5 3. Ansvar... 5

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere