AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)"

Transkript

1 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

2 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) Ansvarlig Beskrivelse Status Revision 00 ING C. ELARBEJDER Hovedprojekt Dato Udarbejdet af JALM Kontrolleret af OLG Godkendt af LGJ Dokument nr A/LD JALM.docx

3 Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og reetableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt Referencer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser Demontering Beskyttelse Tavler og hovedkabler Røgalarm Installation for belysning og stikkontakter Belysning Dørtelefon TLF/TV Hårde hvidevarer Byggestrøm og belysning Eftersyn og kontrol... 29

4 Indholdsfortegnelse Side : 2/32 Bilag 1 Udbudskontrolplan... 31

5 1. Orientering Side : 3/32 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.450, Basisbeskrivelse el er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2 400, Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer Herudover er følgende gældende: Byggesagsbeskrivelse Plan for sikkerhed og sundhed Tegninger iht. tegningslister jf. udbudsbrev Tilbudslister Endvidere forudsættes det at el-arbejder er bekendt med de generelle love, normer, direktiver og forskrifter m.v., der har relevans for den pågældende entreprises udførelse, idet det udtrykkeligt bemærkes at love, normer, direktiver og forskrifter skal være de til enhver tid gældende på udførelsestidspunktet. Hvis der konstateres tekniske fejl, eller det skønnes at projektet er i strid med myndighedernes krav, skal dette omgående meddeles til projekterende ingeniør, således at alle ydelser kan blive medregnet i tilbud. Er der i projektet uklarheder eller utilstrækkelig vejledning, skal el-arbejder i tide indhente nærmere instruks herom hos byggeledelsen. Nyetablerede elinstallationer og belysningsanlæg må kun anvendes i byggeperioden efter særlig aftale med tilsynet. 1.2 Definitioner Arbejder indeholder alle nødvendige leverancer til arbejders fulde færdiggørelse.

6 2. Omfang Side : 4/32 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende grænseskemaer er gældende: Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Se indholdsfortegnelsen pkt. 4. Bygningsdelsbeskrivelser Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres EL af andre arbejder og elforsyning udføres under nærværende arbejder Ventilationsanlæg VVS teknik 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Se bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Byggeplads Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse, afrigning og fjernelse af byggepladsel samt aflæsning af byggestrømsmålere. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Roterende håndværkstøjer såsom rilleskærer og boremaskiner Støj og støv Arbejder på stiger 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Ingen Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: El-materiel Belysning Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført til byggeledelsen.

7 2. Omfang Side : 5/ Kontroldokumentation Eftersyn og afprøvning før idriftsætning skal ske i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kap. 61. Nærværende entreprenør skal udfærdige projekttilpasset kontrolplan herfor som del af dennes kvalitetssikring. Kontrolplaner skal udfærdiges med udgangspunkt i entreprenørens kvalitetsstyringssystem, og skal som minimum indeholde de punkter, der er oplistet i vedlagte udbudskontrolplan. Endvidere skal dokumentation for eftersyn, afprøvning og idriftsættelse ligeledes indgå som en del af kvalitetsdokumentationen. (KS-håndbog) Kvalitetssikring skal forelægges byggeledelsen til gennemsyn og kommentering inden arbejdet opstartes. I byggeperioden, dvs. indtil aflevering iht. AB 92 har fundet sted, passes og vedligeholdes anlæggene af nærværende entreprenør D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Tegninger som udført 1 sæt tegninger som udført afleveres 15 arbejdsdage inden aflevering Grundlagsdokumenter for drift Elentreprenøren skal senest 15 arbejdsdage før aflevering udlevere skriftlig brugs- og vedligeholdelsesvejledning på dansk i 2 eksemplarer med oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i arbejder. Drifts og vedligeholdelsesvejledningen vurderes til at udgøre kr. af elarbejdets samlede pris. Dette beløb tilbageholdes, indtil drifts- og vedligeholdelsesvejledningen er afleveret og godkendt af byggeledelsen. Ved drifts- og vedligeholdelsesvejledning forstås: A4-ringbind med skilleblade med drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der i klart og tydeligt sprog redegør for driften og vedligeholdelsen af alle dele, der enten er leveret, installeret eller elmonteret af elentreprenøren. Den skal desuden give et fuldstændigt billede af virkemåden af og samspillet mellem de enkelte anlæg og anlægskomponenter. Vejledningen skal som minimum indeholde: Indholdsfortegnelse Navn og adresse på leverandør og underentreprenør Kort, klar og tydelig beskrivelse af hvorledes elanlæggene virker, betjenes og anvendes. Brugerbetjeningsvejledninger. Afprøvningsforskrifter og afprøvningsresultater Brochurer/datablade over alle belysningsarmaturer, komponenter, anlæg m.m. leveret, installeret eller elmonteret af elentreprenøren. Hvis brochure/databladet omfatter flere varianter, skal den aktuelt leverede komponent markeres tydeligt. Materialet skal så vidt muligt være på

8 2. Omfang Side : 6/32 dansk. Rettede tegninger og tavledokumentation over det faktisk udførte arbejde. Herved forstås et komplet sæt eltegninger, hvorpå elinstallationen som udført er indtegnet pænt med rødt. Vedligeholdelsesinterval Vedligeholdelses- og reparationsinstruktion Rengøringsmetoder og -midler Fremgangsmåde ved evt. udskiftning Målerapporter og journaler Kredsskemaer fra fabriksfremstillede komponenter (CTS-styrebokse, solafskærmning, drænpumpe mv.), kredsskemaer for lysdæmpningsanlæg osv. En mundtlig instruktion af Boligkontoret Fredericia/brugere Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Entreprenøren skal i samarbejde med byggeledelsen planlægge tidsplan for arbejdet. I øvrigt skal entreprenøren via byggemøder mv. selv holde sig ajour med byggeriets fremdrift og aktivt deltage i møder omkring koordinering mv. Der skal påregnes deltagelse i mindst et projektgennemgangsmøde Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Ingen 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Afbrydermateriel, røgalarm, belysningsarmaturer, jf. bygningsdelsbeskrivelsen Prøver vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og reetableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer er indeholdt i arbejdet: Boring af huller i eksisterende teglstensvægge for egne installationer. Fræsning af riller i eksisterende teglstensvægge samt nye letbetonvægge for egne installationer. Riller og huller lukkes til glat med væg med egnet materiale under dette arbejde. Brandlukninger af gennemføringer udføres under dette arbejdet for egne gennemføringer.

9 2. Omfang Side : 7/ Rengøring Skal løbende udføres for egne arbejder, således at byggepladsen hele tiden fremstår i ryddelig og let tilgængelig stand. Alle tavler, belysningsarmaturer og andet elmateriel mv. skal beskyttes mod vand og snavs gennem hele byggeriet og skal ved afleveringen leveres fuldstændig rengjorte. Hver dag til fyraften skal byggepladsen være ryddet således beboere kan færdes frit ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Alle egne anlæg, tavler, komponenter og kabler skal fysisk mærkes. Rør og kanaler Alle egne rør og kanaler skal fysisk mærkes Integration af anlæg Følgende anlæg skal integreres: Ingen 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Ingen Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Ingen 2.16 Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Ingen 2.17 Anmeldelser 2.18 Service Følgende service skal udføres og være indeholdt i tilbuddet: Se bygningsdelsbeskrivelsen

10 3. Generelle specifikationer Side : 8/32 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Nedenstående normer og standarder mm. skal sammen med projektmaterialet specifikationer betragtes som krav. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6B og 8 Sikkerhedsstyrelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen 204-1, Sikkerhedsstyrelsen El-rådsmeddelser, Sikkerhedsstyrelsen DS del 1 og DS del 2-5 DS 700, DS703 samt SBI-anvisning 184 vedr. belysningsanlæg Maskindirektrivet EMC-direktivet DBI vejledning nr. 31, Brandtætninger DBI vejledning nr. 34, Sikkerhedsbelysning DS 460 DIF s norm for Svagstrømsinstallationer DS/EN (DS-Håndbog 117.1, Regler for udarbejdelse af dokumenter til elektroteknisk brug) DS/EN (DS-Håndbog Grafiske symboler til skemaer) De efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser mv. til enhver tid gældende normer og bestemmelser, herunder Direktoratet for Arbejdstilsynets forskrifter Tegningsmateriale iht. til tegningsfortegnelse inkl. rettelsesblade Den for byggesagen udfærdigede tidsplan. SBI-anvisning 233 Radonsikring af nye boliger. SBi Anvisning Klimaskærmens lufttæthed SBi-anvisning Fugt i bygninger Ad stk. 1. Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Ad stk Ad stk. 3. med senere ændringer: BEK nr. 693 af 27/ BEK nr af 12/

11 3. Generelle specifikationer Side : 9/32 BEK nr 1155 af 06/10/2010 Ad stk. 4. med senere ændringer: BEK nr 617 af 25/06/2008 Ad stk. 6. med senere ændringer: BEK nr 618 af 25/06/2008 Ad stk. 7. DS/EN :2006 DS/EN /Ret. 2:2006 DS/EN /Corr.:2010 DS/EN /A1:2009 Ad stk Projektering Anvisninger Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. TRE-FOR EL s bestemmelser 3.4 Undersøgelser 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Afbrydermateriel Røgalarm Belysningsarmaturer 3.6 Udførelse Mærkning Anlæg og komponenter På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning skal fasefølgen være L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre. For motorer skal dog forinden sikres, at omdrejningsretningen herefter bliver korrekt Bøjelige ledninger i fast installation Bøjelige ledninger i fast installationer tillades såfremt det udføres iht. SB afsnit Relationer til andre arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder:

12 3. Generelle specifikationer Side : 10/32 Inventar Tømmer Murer Maler Ventilation VVS 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Boring af huller/fræsning af riller (roterende håndværktøjer + støj og støv) Der skal anvendes nødvendige værnemidler samt støvsuger ved udførelse af førnævnte arbejder Arbejder i højden fra stige eller evt. stillads. Arbejder skal tilrettelægges og udføres således at anvisninger til arbejder fra stige og stilladser tilgodeses Der henvises til beskrivelse: Plan for sikkerhed og sundhed 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Se bilag 1 udbudskontrolplan Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder Den samordnede slutkontrol og koordinering mellem de deltagende parter skal udføres af elentreprenør. Følgende arbejder skal deltage i den samordnede slutkontrol: Elentreprenør. Byggeledelse/tilsyn.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Demontering 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Demontering Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Alle eksisterende elinstallationer internt i boliger skal demonteres og bortskaffes. Herunder demontering og bortskaffelse af emhætter Lokalisering boliger Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+VVS+VENT+TØ+INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Alle elinstallationer internt i boligerne herunder også tilhørende gruppetavler og hovedkabler skal demonteres og bortskaffes. Al elmateriel og emhætter skal bortskaffes til godkendt modtagestation og alle udgifter herfor inkl. miljøomsorg etc. skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Fritlagte / blottede installation såvel inde som ude skal sikres fuldstændigt, således personskader undgås Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Beskyttelse 4.2 Beskyttelse Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der skal etableres lokalsupplerende udligningsforbindelser i badeværelser. Der skal etableres ny jordelektroder + jordleder frem til gruppetavle i hver bolig Lokalisering Terræn, tavler og badeværelser Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nedbrydning af badeværelser Udlægning af rionet Etablering af ventilationsrør Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Der skal udelukkende anvendes egnet materiel i anerkendt kvalitet til etablering af udligningsforbindelserne såsom splitbolte til rionet og spændebånd med klemme til ventilationsrør. Parallelklemmer og lignende klemmer til rionet accepteres ikke. Kabel til udligning skal 1G2,5mm 2 cu kappekabel Kabel til jordleder skal være 1G6mm 2 cu kappekabel Jordelektrode skal være ½ 2,1 meters stangelektrode cu. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, måleinstrumenter mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Der udføres 1 stk. jordelektrode for hver opgang hvortil alle boliger i opgangen tilsluttes. Jordelektroden placeres efter aftale med tilsynet og jordleder tilsluttes med presmuffe på jordelektroden og afsluttet med en krympemuffe min 35 cm under færdig terræn. Overgangsmodstand skal være <1000Ω. Udligningsforbindelser i badeværelser skal udføres iht. SB afsnit 6 samt leverandørens anvisninger. Der gøres opmærksom på at der er 2 lag rionet og begge lag skal udlignes.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Beskyttelse Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der skal udføres målerapport for nye jordforbindelser samt fotodokumentation af alle ny jordelektroder og alle udligningsforbindelser i badeværelser inden gulve støbes, lofter lukkes. Omtalte afleveres sammen med KS dokumentation D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Tavler 4.3 Tavler og hovedkabler Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Eksisterende gruppetavler i boliger skal demonteres og bortskaffes. Der leveres og monteres nye gruppetavle til hver bolig. I opgang 34 og 44 hvor måler er placeret inde i bolig skal måler i flyttes udenfor boligen og der leveres og monteres nye målerskabe herfor. Der leveres, trækkes og monteres ny hovedledning til hver bolig fra eksisterende målertavle placeret i trappeopgang i stueplan og/eller ny målerskab placeret i facade. Under el-arbejder hører endvidere aflæsning af eksisterende elmålere for boliger og fællesinstallation ifm. opstart og afslutning. Aflæsningsresultaterne registreres digitalt i en excel-fil og overdrages løbende til byggeledelse og bygherren. Endvidere skal alle boligmålere i forbindelse med at beboer fraflytter boligen om registreres til boligforeningen. I forbindelse med at beboer tilflytter til boligen skal målere om registreres igen til den enkelte beboer. Omtalte skal udføres via TRE- FOR ELs elektroniske blanketter. Nødvendige beboer oplysninger mv. udleveres af Boligkontoret Lokalisering Gruppetavler Omkostninger vedr. måleraflæsning og omregistreringer mv. oplyses i særskilt punkt på tilbudslisten Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder - Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Elarbejder forestår selv detailprojektering af gruppetavle, herunder udfærdigelse af tavledokumentation og som udført dokumentation Undersøgelser Materialer og produkter Gruppetavle skal være standard klasse II tavle inkl. frontlåge som fabrikat Hager eller tilsvarende i farven hvid. Gruppetavle bestykkes med følgende: 1 stk. forsikringselement, 3P, inkl. 25A sikringer og pasringe

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Tavler 1 stk. Fejlstrømsafbryder, 4P, 40A, 30mA (HPFI). 2 stk. automatsikring, 3P+N, 16A, type C, komfur og opv., vm/tt 2 stk. automatsikringer, 1P+N, 13A, type C, lys+stikk. Målerskab skal være standard målerskab for indfældning i murstensvæg inkl. omsvøb. Hovedledning skal være 5G6mm 2 kappekabel i PVC og halogen fri udførelse. Kabelkanal skal være som 40x60 kanal i farven hvid. Der medregnens 50 meter. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, måleinstrumenter mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Gruppetavle og målerskabe monteres iht. leverandørensanvisninger. Hovedkabler fremføres fra målertavler i stueplan i trappeopgang og/eller fra ny målerskab i facade til den enkelte bolig den tilhører. Hovedkabler skal så vidt mulig føres skjult i vægge og gulv. Hvor synlig føring i trappeopgang er nødvendigt udføres dette med kabelkanel i farven hvid og diskret i hjørne af trappeopgangen. Endelig placering aftales med byggeledelsen. Endelig placering af målerskab aftales med byggeledelsen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. KS-plan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Røgalarm 4.4 Røgalarm Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der skal leveres og monteres røgalarmer i hver bolig inkl. 230V forsyning hertil iht. beskrivelse Lokalisering Entré Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Tømmerarbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Specifikationer for røgalarm: 230V AC drift Inkl. 9V batteri back-up. Automatisk selvtest med visning af evt. fejlfunktion Røgkammertest ved tryk på tast Farve, hvid. Anerkendt fabrikat Kabel skal være 3G1,5mm 2 cu kappekabel. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Røgalarmer skal monteres på loft i entréer/trapperum på den øverste etage iht. leverandørens anvisninger dvs. min. 0,5 meter fra vægge. 230V forsyning til røgalarmerne skal udføres som skjult installation over fast loft og tages fra nærmeste installationen i entréen/trapperum Mål og tolerancer Prøver Røgalarm skal fremvises i 1:1 for bygherre og byggeledelse for endelig godkendelse inden bestilling.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Røgalarm Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan. Røgalarmer skal funktionsprøves inden ibrugtagelse. Funktionstest udføres ved aktivering af prøveknap samt ved røgdetektorgas eller lignende. Funktionstest skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe. I forbindelse med 1 årsgennemgangen medregnes eftersyn iht. fabrikantens anvisninger, samt batteriudskiftning og rengøring af røgalarmerne. Omkostninger forbundet hermed skal være indeholdt i tilbuddet.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Installation for belysning og stikkontakter 4.5 Installation for belysning og stikkontakter Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der leveres og monteres komplet ny installation for belysning og stikkontakter i boliger iht. tegninger og beskrivelse. Herunder installation for hårde hvidevarer, boligventilation og VVS teknik Lokalisering Boliger Der leveres og monteres belysningsarmaturer iht. tegninger og beskrivelse Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+VVS+VENT+MA+TØ+INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Demontering / nedbrydning Efterfølgende bygningsdele/arbejder Inventar Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Specifikationer på belysningsarmaturer fremgår af tegninger. Der anvendes generelt 1,5 og 2,5mm 2 ledninger i rør. Ledninger og rør skal være PVC og halogen frie. Afbrydermateriel skal være som Schnieder type FUGA med ramme 63 Baseline eller tilsvarende i farven lysegrå. Stikkontakter skal være med afbryder og jord. Lampeudtag i væg skal være 50x50 og ø80 i loft i farven lysegrå. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Alle installationer i udføres som ledninger i rør og som traditionel rørinstallation med almindelige tændinger der skal føres skjult i gulve, vægge og i lofter. Rørinstallationen skal udføres parallelt med vægge i en afstand af ca. 200mm og fastgøres for hver min. 1 meter.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Installation for belysning og stikkontakter Der skal påregnes rilningen i eksisterende tegnstensvægge samt nye multiporvægge og porebetonvægge for indfældning af de viste elinstallationer med mindre andet fremgår af tegninger. Riller i vægge skal efterfølgende fyldes til glat med væg med dertil egent materiale (murmørtel) under nærværende arbejder. Der må kun rilles lodret i vægge. Vandrette riller accepteres ikke. Elarbejder har ansvaret for at dåsemateriel i ovennævnte vægge er håndværksmæssigt korrekt fastgjorte og sidder i lod. Disponible stikkontakter over bordplade i køkken skal fordeles på 2 grupper særskilt fra ovennævnte gruppe. Tilslutning for OPV, VM/TT, KOM udføres som udvendig dåse som JA-US dåse inkl. fasteklemmer og aflastninger eller tilsvarende. Dåse for OPV placeres i vaskeskab under vask på skabsside mod OPV. Gruppeledninger i boliger må max være 50 meter lange. Der skal udføres lampeudtag for alle belysningsarmaturer også selvom disse monteres direkte på bygningsdele. Der installeres 1 stk. 230V tripel stikkontakt for boligventilation og VVS teknik samt 1 stk. 230V afsluttet i membrandåse for tilslutning af vandmåler. Omtalte placeres i teknikskab. Endelig placering koordineres med VENT/VVS. Alle installationer skal betragtes/regnes som nye. Dog accepteres det at genanvvende eksisterende rør/dåser i vægge hvor dette er hensigtsmæssigt. Dette aftales fra bolig til bolig med byggeledelsen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Belysning 4.6 Belysning Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der leveres og monteres komplet ny belysning iht. tegninger og beskrivelse Lokalisering boliger Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Belysningsarmaturtyper fremgår at tegninger. Alle armaturer skal leveres inkl. originalt tilbehør for korrekt montage samt lyskilder. Lyskilder skal være anerkendt fabrikat såsom Philips eller Osram. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, tilledninger, aflastninger mv. for fuld færdiggørelse af nærværende arbejder klar ibrugtagning skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Belysningsarmaturer skal monteres iht. leverandøres anvisninger. Der leveres og monteres 1 stk. safeboks for hver spot samt hultagning i lofter for indbygningsspot udføres under dette arbejde og skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver 1 stk. af hver armaturtype skal forevises bygherre og byggeledelsen for endelig godkendelse inden bestilling Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Dørtelefon 4.7 Dørtelefon Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der er udført dørtelefonanlæg i boligerne. Eksisterende svartelefon i boliger skal i forbindelse med renovering demonteres og genmonteres på den viste placering iht. tegninger og beskrivelse Lokalisering boliger Der leveres, trækkes og monteres ny kabelinstallation for svartelefoner i boliger. Der leveres og monteres ringetryk for hver bolig Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Eksisterende dørtelefonanlæg er fabrikat Siedle Vario audio. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Dørtelefoncentraler og dørstationer forbliver uændret. Eksisterende svartelefon i hver bolig skal demonteres og efter endt renovering genmonteres eksisterende svartelefon på den viste placering. EL har ansvaret for opbevaring af svartelefoner i byggeperioden. Der udføres ny kabelinstallation til svartelefoner. Herunder ny installation til ringetryk der placeres på gerigt på entrédør ca. ud for dørhåndtag Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Dørtelefon Kontrol Iht. kontrolplan. Herunder 100% funktionsafprøvning af dørtelefonanlæg inden aflevering D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ TLF/TV 4.8 TLF/TV Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Eksisterende TLF/TV udtag i boligerne skal som udgangspunkt bibeholdes. Der leveres og monteres nyt afbrydermateriel til TLF/TV udtagene Lokalisering boliger Der gøres opmærksom på at TLF/TV placering på tegninger er ca. angivelser. Da ikke alle boliger er besigtiget Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Afbrydermateriel skal være i samme design og farve som øvrigt afbrydermateriel. Udtag for TLF skal være traditionel 3 polet telefonudtag. Udtag for TV skal være slutdåse med udtag for R/TV og multimedie. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Eksisterende TLF/TV installation i boligerne bibeholdes og der skal i byggeperioden tages hensyn hertil Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ELarbejder Dato : 18.12.2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS ELARBEJDER (EL) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Tilbudsliste C-(R) Boligkontoret Fredericia, afd. 318 - Ryes Plads Dato: 2014-02-20. Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: HB00310-2-LGJ.

Tilbudsliste C-(R) Boligkontoret Fredericia, afd. 318 - Ryes Plads Dato: 2014-02-20. Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: HB00310-2-LGJ. Boligkontoret Fredericia, afd. 318 - Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: HB00310-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.4. EL-ENTREPRISEN 1.4.1 OMFANG Entreprisen omfatter: El-arbejder, omfattende stærk- og svagstrøm.2 Entreprisen omfatter Alle materialer og arbejdsydelser for fuldstændig

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan.

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan. 22.0 EL-INSTALLATION Arbejdet hører under el-entreprisen. 22.1 ARBEJDETS OMFANG 22.1.1 Arbejdet omfatter Komplet levering, montering og idriftsættelse af den på tegningerne viste og de i nærværende beskrivelse

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Kubehusene - Lejligheder El entreprisen Forord El-team fyn a/s ønsker jer tillykke med din nye Bolig. I denne drift og vedligeholdes manual finder du vigtige oplysninger/vejledninger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.4 El-arbejder Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - H ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE EL DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Side : 1/48 Udarbejdet: BRM Kontrolleret: KLK Godkendt: HBO Kapitel

Læs mere