AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)"

Transkript

1 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

2 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) Ansvarlig Beskrivelse Status Revision 00 ING C. ELARBEJDER Hovedprojekt Dato Udarbejdet af JALM Kontrolleret af OLG Godkendt af LGJ Dokument nr A/LD JALM.docx

3 Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og reetableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt Referencer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser Demontering Beskyttelse Tavler og hovedkabler Røgalarm Installation for belysning og stikkontakter Belysning Dørtelefon TLF/TV Hårde hvidevarer Byggestrøm og belysning Eftersyn og kontrol... 29

4 Indholdsfortegnelse Side : 2/32 Bilag 1 Udbudskontrolplan... 31

5 1. Orientering Side : 3/32 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.450, Basisbeskrivelse el er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2 400, Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer Herudover er følgende gældende: Byggesagsbeskrivelse Plan for sikkerhed og sundhed Tegninger iht. tegningslister jf. udbudsbrev Tilbudslister Endvidere forudsættes det at el-arbejder er bekendt med de generelle love, normer, direktiver og forskrifter m.v., der har relevans for den pågældende entreprises udførelse, idet det udtrykkeligt bemærkes at love, normer, direktiver og forskrifter skal være de til enhver tid gældende på udførelsestidspunktet. Hvis der konstateres tekniske fejl, eller det skønnes at projektet er i strid med myndighedernes krav, skal dette omgående meddeles til projekterende ingeniør, således at alle ydelser kan blive medregnet i tilbud. Er der i projektet uklarheder eller utilstrækkelig vejledning, skal el-arbejder i tide indhente nærmere instruks herom hos byggeledelsen. Nyetablerede elinstallationer og belysningsanlæg må kun anvendes i byggeperioden efter særlig aftale med tilsynet. 1.2 Definitioner Arbejder indeholder alle nødvendige leverancer til arbejders fulde færdiggørelse.

6 2. Omfang Side : 4/32 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende grænseskemaer er gældende: Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Se indholdsfortegnelsen pkt. 4. Bygningsdelsbeskrivelser Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres EL af andre arbejder og elforsyning udføres under nærværende arbejder Ventilationsanlæg VVS teknik 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Se bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Byggeplads Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse, afrigning og fjernelse af byggepladsel samt aflæsning af byggestrømsmålere. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Roterende håndværkstøjer såsom rilleskærer og boremaskiner Støj og støv Arbejder på stiger 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Ingen Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: El-materiel Belysning Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført til byggeledelsen.

7 2. Omfang Side : 5/ Kontroldokumentation Eftersyn og afprøvning før idriftsætning skal ske i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kap. 61. Nærværende entreprenør skal udfærdige projekttilpasset kontrolplan herfor som del af dennes kvalitetssikring. Kontrolplaner skal udfærdiges med udgangspunkt i entreprenørens kvalitetsstyringssystem, og skal som minimum indeholde de punkter, der er oplistet i vedlagte udbudskontrolplan. Endvidere skal dokumentation for eftersyn, afprøvning og idriftsættelse ligeledes indgå som en del af kvalitetsdokumentationen. (KS-håndbog) Kvalitetssikring skal forelægges byggeledelsen til gennemsyn og kommentering inden arbejdet opstartes. I byggeperioden, dvs. indtil aflevering iht. AB 92 har fundet sted, passes og vedligeholdes anlæggene af nærværende entreprenør D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Tegninger som udført 1 sæt tegninger som udført afleveres 15 arbejdsdage inden aflevering Grundlagsdokumenter for drift Elentreprenøren skal senest 15 arbejdsdage før aflevering udlevere skriftlig brugs- og vedligeholdelsesvejledning på dansk i 2 eksemplarer med oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i arbejder. Drifts og vedligeholdelsesvejledningen vurderes til at udgøre kr. af elarbejdets samlede pris. Dette beløb tilbageholdes, indtil drifts- og vedligeholdelsesvejledningen er afleveret og godkendt af byggeledelsen. Ved drifts- og vedligeholdelsesvejledning forstås: A4-ringbind med skilleblade med drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der i klart og tydeligt sprog redegør for driften og vedligeholdelsen af alle dele, der enten er leveret, installeret eller elmonteret af elentreprenøren. Den skal desuden give et fuldstændigt billede af virkemåden af og samspillet mellem de enkelte anlæg og anlægskomponenter. Vejledningen skal som minimum indeholde: Indholdsfortegnelse Navn og adresse på leverandør og underentreprenør Kort, klar og tydelig beskrivelse af hvorledes elanlæggene virker, betjenes og anvendes. Brugerbetjeningsvejledninger. Afprøvningsforskrifter og afprøvningsresultater Brochurer/datablade over alle belysningsarmaturer, komponenter, anlæg m.m. leveret, installeret eller elmonteret af elentreprenøren. Hvis brochure/databladet omfatter flere varianter, skal den aktuelt leverede komponent markeres tydeligt. Materialet skal så vidt muligt være på

8 2. Omfang Side : 6/32 dansk. Rettede tegninger og tavledokumentation over det faktisk udførte arbejde. Herved forstås et komplet sæt eltegninger, hvorpå elinstallationen som udført er indtegnet pænt med rødt. Vedligeholdelsesinterval Vedligeholdelses- og reparationsinstruktion Rengøringsmetoder og -midler Fremgangsmåde ved evt. udskiftning Målerapporter og journaler Kredsskemaer fra fabriksfremstillede komponenter (CTS-styrebokse, solafskærmning, drænpumpe mv.), kredsskemaer for lysdæmpningsanlæg osv. En mundtlig instruktion af Boligkontoret Fredericia/brugere Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Entreprenøren skal i samarbejde med byggeledelsen planlægge tidsplan for arbejdet. I øvrigt skal entreprenøren via byggemøder mv. selv holde sig ajour med byggeriets fremdrift og aktivt deltage i møder omkring koordinering mv. Der skal påregnes deltagelse i mindst et projektgennemgangsmøde Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Ingen 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Afbrydermateriel, røgalarm, belysningsarmaturer, jf. bygningsdelsbeskrivelsen Prøver vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og reetableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer er indeholdt i arbejdet: Boring af huller i eksisterende teglstensvægge for egne installationer. Fræsning af riller i eksisterende teglstensvægge samt nye letbetonvægge for egne installationer. Riller og huller lukkes til glat med væg med egnet materiale under dette arbejde. Brandlukninger af gennemføringer udføres under dette arbejdet for egne gennemføringer.

9 2. Omfang Side : 7/ Rengøring Skal løbende udføres for egne arbejder, således at byggepladsen hele tiden fremstår i ryddelig og let tilgængelig stand. Alle tavler, belysningsarmaturer og andet elmateriel mv. skal beskyttes mod vand og snavs gennem hele byggeriet og skal ved afleveringen leveres fuldstændig rengjorte. Hver dag til fyraften skal byggepladsen være ryddet således beboere kan færdes frit ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Alle egne anlæg, tavler, komponenter og kabler skal fysisk mærkes. Rør og kanaler Alle egne rør og kanaler skal fysisk mærkes Integration af anlæg Følgende anlæg skal integreres: Ingen 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Ingen Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Ingen 2.16 Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Ingen 2.17 Anmeldelser 2.18 Service Følgende service skal udføres og være indeholdt i tilbuddet: Se bygningsdelsbeskrivelsen

10 3. Generelle specifikationer Side : 8/32 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Nedenstående normer og standarder mm. skal sammen med projektmaterialet specifikationer betragtes som krav. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6B og 8 Sikkerhedsstyrelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen 204-1, Sikkerhedsstyrelsen El-rådsmeddelser, Sikkerhedsstyrelsen DS del 1 og DS del 2-5 DS 700, DS703 samt SBI-anvisning 184 vedr. belysningsanlæg Maskindirektrivet EMC-direktivet DBI vejledning nr. 31, Brandtætninger DBI vejledning nr. 34, Sikkerhedsbelysning DS 460 DIF s norm for Svagstrømsinstallationer DS/EN (DS-Håndbog 117.1, Regler for udarbejdelse af dokumenter til elektroteknisk brug) DS/EN (DS-Håndbog Grafiske symboler til skemaer) De efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser mv. til enhver tid gældende normer og bestemmelser, herunder Direktoratet for Arbejdstilsynets forskrifter Tegningsmateriale iht. til tegningsfortegnelse inkl. rettelsesblade Den for byggesagen udfærdigede tidsplan. SBI-anvisning 233 Radonsikring af nye boliger. SBi Anvisning Klimaskærmens lufttæthed SBi-anvisning Fugt i bygninger Ad stk. 1. Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Ad stk Ad stk. 3. med senere ændringer: BEK nr. 693 af 27/ BEK nr af 12/

11 3. Generelle specifikationer Side : 9/32 BEK nr 1155 af 06/10/2010 Ad stk. 4. med senere ændringer: BEK nr 617 af 25/06/2008 Ad stk. 6. med senere ændringer: BEK nr 618 af 25/06/2008 Ad stk. 7. DS/EN :2006 DS/EN /Ret. 2:2006 DS/EN /Corr.:2010 DS/EN /A1:2009 Ad stk Projektering Anvisninger Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. TRE-FOR EL s bestemmelser 3.4 Undersøgelser 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Afbrydermateriel Røgalarm Belysningsarmaturer 3.6 Udførelse Mærkning Anlæg og komponenter På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning skal fasefølgen være L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre. For motorer skal dog forinden sikres, at omdrejningsretningen herefter bliver korrekt Bøjelige ledninger i fast installation Bøjelige ledninger i fast installationer tillades såfremt det udføres iht. SB afsnit Relationer til andre arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder:

12 3. Generelle specifikationer Side : 10/32 Inventar Tømmer Murer Maler Ventilation VVS 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Boring af huller/fræsning af riller (roterende håndværktøjer + støj og støv) Der skal anvendes nødvendige værnemidler samt støvsuger ved udførelse af førnævnte arbejder Arbejder i højden fra stige eller evt. stillads. Arbejder skal tilrettelægges og udføres således at anvisninger til arbejder fra stige og stilladser tilgodeses Der henvises til beskrivelse: Plan for sikkerhed og sundhed 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Se bilag 1 udbudskontrolplan Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder Den samordnede slutkontrol og koordinering mellem de deltagende parter skal udføres af elentreprenør. Følgende arbejder skal deltage i den samordnede slutkontrol: Elentreprenør. Byggeledelse/tilsyn.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Demontering 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Demontering Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Alle eksisterende elinstallationer internt i boliger skal demonteres og bortskaffes. Herunder demontering og bortskaffelse af emhætter Lokalisering boliger Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+VVS+VENT+TØ+INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Alle elinstallationer internt i boligerne herunder også tilhørende gruppetavler og hovedkabler skal demonteres og bortskaffes. Al elmateriel og emhætter skal bortskaffes til godkendt modtagestation og alle udgifter herfor inkl. miljøomsorg etc. skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Fritlagte / blottede installation såvel inde som ude skal sikres fuldstændigt, således personskader undgås Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Beskyttelse 4.2 Beskyttelse Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der skal etableres lokalsupplerende udligningsforbindelser i badeværelser. Der skal etableres ny jordelektroder + jordleder frem til gruppetavle i hver bolig Lokalisering Terræn, tavler og badeværelser Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nedbrydning af badeværelser Udlægning af rionet Etablering af ventilationsrør Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Der skal udelukkende anvendes egnet materiel i anerkendt kvalitet til etablering af udligningsforbindelserne såsom splitbolte til rionet og spændebånd med klemme til ventilationsrør. Parallelklemmer og lignende klemmer til rionet accepteres ikke. Kabel til udligning skal 1G2,5mm 2 cu kappekabel Kabel til jordleder skal være 1G6mm 2 cu kappekabel Jordelektrode skal være ½ 2,1 meters stangelektrode cu. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, måleinstrumenter mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Der udføres 1 stk. jordelektrode for hver opgang hvortil alle boliger i opgangen tilsluttes. Jordelektroden placeres efter aftale med tilsynet og jordleder tilsluttes med presmuffe på jordelektroden og afsluttet med en krympemuffe min 35 cm under færdig terræn. Overgangsmodstand skal være <1000Ω. Udligningsforbindelser i badeværelser skal udføres iht. SB afsnit 6 samt leverandørens anvisninger. Der gøres opmærksom på at der er 2 lag rionet og begge lag skal udlignes.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Beskyttelse Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der skal udføres målerapport for nye jordforbindelser samt fotodokumentation af alle ny jordelektroder og alle udligningsforbindelser i badeværelser inden gulve støbes, lofter lukkes. Omtalte afleveres sammen med KS dokumentation D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Tavler 4.3 Tavler og hovedkabler Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Eksisterende gruppetavler i boliger skal demonteres og bortskaffes. Der leveres og monteres nye gruppetavle til hver bolig. I opgang 34 og 44 hvor måler er placeret inde i bolig skal måler i flyttes udenfor boligen og der leveres og monteres nye målerskabe herfor. Der leveres, trækkes og monteres ny hovedledning til hver bolig fra eksisterende målertavle placeret i trappeopgang i stueplan og/eller ny målerskab placeret i facade. Under el-arbejder hører endvidere aflæsning af eksisterende elmålere for boliger og fællesinstallation ifm. opstart og afslutning. Aflæsningsresultaterne registreres digitalt i en excel-fil og overdrages løbende til byggeledelse og bygherren. Endvidere skal alle boligmålere i forbindelse med at beboer fraflytter boligen om registreres til boligforeningen. I forbindelse med at beboer tilflytter til boligen skal målere om registreres igen til den enkelte beboer. Omtalte skal udføres via TRE- FOR ELs elektroniske blanketter. Nødvendige beboer oplysninger mv. udleveres af Boligkontoret Lokalisering Gruppetavler Omkostninger vedr. måleraflæsning og omregistreringer mv. oplyses i særskilt punkt på tilbudslisten Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder - Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Elarbejder forestår selv detailprojektering af gruppetavle, herunder udfærdigelse af tavledokumentation og som udført dokumentation Undersøgelser Materialer og produkter Gruppetavle skal være standard klasse II tavle inkl. frontlåge som fabrikat Hager eller tilsvarende i farven hvid. Gruppetavle bestykkes med følgende: 1 stk. forsikringselement, 3P, inkl. 25A sikringer og pasringe

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Tavler 1 stk. Fejlstrømsafbryder, 4P, 40A, 30mA (HPFI). 2 stk. automatsikring, 3P+N, 16A, type C, komfur og opv., vm/tt 2 stk. automatsikringer, 1P+N, 13A, type C, lys+stikk. Målerskab skal være standard målerskab for indfældning i murstensvæg inkl. omsvøb. Hovedledning skal være 5G6mm 2 kappekabel i PVC og halogen fri udførelse. Kabelkanal skal være som 40x60 kanal i farven hvid. Der medregnens 50 meter. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, måleinstrumenter mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Gruppetavle og målerskabe monteres iht. leverandørensanvisninger. Hovedkabler fremføres fra målertavler i stueplan i trappeopgang og/eller fra ny målerskab i facade til den enkelte bolig den tilhører. Hovedkabler skal så vidt mulig føres skjult i vægge og gulv. Hvor synlig føring i trappeopgang er nødvendigt udføres dette med kabelkanel i farven hvid og diskret i hjørne af trappeopgangen. Endelig placering aftales med byggeledelsen. Endelig placering af målerskab aftales med byggeledelsen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. KS-plan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Røgalarm 4.4 Røgalarm Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der skal leveres og monteres røgalarmer i hver bolig inkl. 230V forsyning hertil iht. beskrivelse Lokalisering Entré Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Tømmerarbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Specifikationer for røgalarm: 230V AC drift Inkl. 9V batteri back-up. Automatisk selvtest med visning af evt. fejlfunktion Røgkammertest ved tryk på tast Farve, hvid. Anerkendt fabrikat Kabel skal være 3G1,5mm 2 cu kappekabel. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Røgalarmer skal monteres på loft i entréer/trapperum på den øverste etage iht. leverandørens anvisninger dvs. min. 0,5 meter fra vægge. 230V forsyning til røgalarmerne skal udføres som skjult installation over fast loft og tages fra nærmeste installationen i entréen/trapperum Mål og tolerancer Prøver Røgalarm skal fremvises i 1:1 for bygherre og byggeledelse for endelig godkendelse inden bestilling.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Røgalarm Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan. Røgalarmer skal funktionsprøves inden ibrugtagelse. Funktionstest udføres ved aktivering af prøveknap samt ved røgdetektorgas eller lignende. Funktionstest skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe. I forbindelse med 1 årsgennemgangen medregnes eftersyn iht. fabrikantens anvisninger, samt batteriudskiftning og rengøring af røgalarmerne. Omkostninger forbundet hermed skal være indeholdt i tilbuddet.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Installation for belysning og stikkontakter 4.5 Installation for belysning og stikkontakter Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der leveres og monteres komplet ny installation for belysning og stikkontakter i boliger iht. tegninger og beskrivelse. Herunder installation for hårde hvidevarer, boligventilation og VVS teknik Lokalisering Boliger Der leveres og monteres belysningsarmaturer iht. tegninger og beskrivelse Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+VVS+VENT+MA+TØ+INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Demontering / nedbrydning Efterfølgende bygningsdele/arbejder Inventar Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Specifikationer på belysningsarmaturer fremgår af tegninger. Der anvendes generelt 1,5 og 2,5mm 2 ledninger i rør. Ledninger og rør skal være PVC og halogen frie. Afbrydermateriel skal være som Schnieder type FUGA med ramme 63 Baseline eller tilsvarende i farven lysegrå. Stikkontakter skal være med afbryder og jord. Lampeudtag i væg skal være 50x50 og ø80 i loft i farven lysegrå. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Alle installationer i udføres som ledninger i rør og som traditionel rørinstallation med almindelige tændinger der skal føres skjult i gulve, vægge og i lofter. Rørinstallationen skal udføres parallelt med vægge i en afstand af ca. 200mm og fastgøres for hver min. 1 meter.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Installation for belysning og stikkontakter Der skal påregnes rilningen i eksisterende tegnstensvægge samt nye multiporvægge og porebetonvægge for indfældning af de viste elinstallationer med mindre andet fremgår af tegninger. Riller i vægge skal efterfølgende fyldes til glat med væg med dertil egent materiale (murmørtel) under nærværende arbejder. Der må kun rilles lodret i vægge. Vandrette riller accepteres ikke. Elarbejder har ansvaret for at dåsemateriel i ovennævnte vægge er håndværksmæssigt korrekt fastgjorte og sidder i lod. Disponible stikkontakter over bordplade i køkken skal fordeles på 2 grupper særskilt fra ovennævnte gruppe. Tilslutning for OPV, VM/TT, KOM udføres som udvendig dåse som JA-US dåse inkl. fasteklemmer og aflastninger eller tilsvarende. Dåse for OPV placeres i vaskeskab under vask på skabsside mod OPV. Gruppeledninger i boliger må max være 50 meter lange. Der skal udføres lampeudtag for alle belysningsarmaturer også selvom disse monteres direkte på bygningsdele. Der installeres 1 stk. 230V tripel stikkontakt for boligventilation og VVS teknik samt 1 stk. 230V afsluttet i membrandåse for tilslutning af vandmåler. Omtalte placeres i teknikskab. Endelig placering koordineres med VENT/VVS. Alle installationer skal betragtes/regnes som nye. Dog accepteres det at genanvvende eksisterende rør/dåser i vægge hvor dette er hensigtsmæssigt. Dette aftales fra bolig til bolig med byggeledelsen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Belysning 4.6 Belysning Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der leveres og monteres komplet ny belysning iht. tegninger og beskrivelse Lokalisering boliger Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Belysningsarmaturtyper fremgår at tegninger. Alle armaturer skal leveres inkl. originalt tilbehør for korrekt montage samt lyskilder. Lyskilder skal være anerkendt fabrikat såsom Philips eller Osram. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, tilledninger, aflastninger mv. for fuld færdiggørelse af nærværende arbejder klar ibrugtagning skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Belysningsarmaturer skal monteres iht. leverandøres anvisninger. Der leveres og monteres 1 stk. safeboks for hver spot samt hultagning i lofter for indbygningsspot udføres under dette arbejde og skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver 1 stk. af hver armaturtype skal forevises bygherre og byggeledelsen for endelig godkendelse inden bestilling Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Dørtelefon 4.7 Dørtelefon Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der er udført dørtelefonanlæg i boligerne. Eksisterende svartelefon i boliger skal i forbindelse med renovering demonteres og genmonteres på den viste placering iht. tegninger og beskrivelse Lokalisering boliger Der leveres, trækkes og monteres ny kabelinstallation for svartelefoner i boliger. Der leveres og monteres ringetryk for hver bolig Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Eksisterende dørtelefonanlæg er fabrikat Siedle Vario audio. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Dørtelefoncentraler og dørstationer forbliver uændret. Eksisterende svartelefon i hver bolig skal demonteres og efter endt renovering genmonteres eksisterende svartelefon på den viste placering. EL har ansvaret for opbevaring af svartelefoner i byggeperioden. Der udføres ny kabelinstallation til svartelefoner. Herunder ny installation til ringetryk der placeres på gerigt på entrédør ca. ud for dørhåndtag Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Dørtelefon Kontrol Iht. kontrolplan. Herunder 100% funktionsafprøvning af dørtelefonanlæg inden aflevering D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ TLF/TV 4.8 TLF/TV Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Eksisterende TLF/TV udtag i boligerne skal som udgangspunkt bibeholdes. Der leveres og monteres nyt afbrydermateriel til TLF/TV udtagene Lokalisering boliger Der gøres opmærksom på at TLF/TV placering på tegninger er ca. angivelser. Da ikke alle boliger er besigtiget Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Afbrydermateriel skal være i samme design og farve som øvrigt afbrydermateriel. Udtag for TLF skal være traditionel 3 polet telefonudtag. Udtag for TV skal være slutdåse med udtag for R/TV og multimedie. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Eksisterende TLF/TV installation i boligerne bibeholdes og der skal i byggeperioden tages hensyn hertil Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - H ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE EL DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Side : 1/48 Udarbejdet: BRM Kontrolleret: KLK Godkendt: HBO Kapitel

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7 Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 09 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 24. september 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation Boligtype A Ventilationsaggregat på loft, skab til opbevaring i indgangsparti, HELE LOFTSRUMMET SKAL RYDDES som anvist her med kamera-ikonet. Plads/klargørelse for håndværkere for Gulv tages op - Kun i

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.19 El-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk for ejendommen Sælger Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk Adresse Hjermvej 67 Postnr. og by 7560 Hjerm Dato 15.08.2012 Udløbsdato 15.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 af 74 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende:

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende: Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Jyllingevej 53, 2. th Besigtiget den: 15.09.2014 Besigtiget med: Sælger Nor Taskin Køber Kendes ikke Faktura fremsendt til:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91 for ejendommen Sælger Tommi Svend Højbjerg Adresse Langstedgyden 5 Postnr. og by 5610 Assens Dato 09.03.2014 Udløbsdato 09.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) Adresse Rolighedsvej 12 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 25.03.2015 Udløbsdato 25.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere