AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)"

Transkript

1 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

2 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) Ansvarlig Beskrivelse Status Revision 00 ING C. ELARBEJDER Hovedprojekt Dato Udarbejdet af JALM Kontrolleret af OLG Godkendt af LGJ Dokument nr A/LD JALM.docx

3 Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og reetableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt Referencer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser Demontering Beskyttelse Tavler og hovedkabler Røgalarm Installation for belysning og stikkontakter Belysning Dørtelefon TLF/TV Hårde hvidevarer Byggestrøm og belysning Eftersyn og kontrol... 29

4 Indholdsfortegnelse Side : 2/32 Bilag 1 Udbudskontrolplan... 31

5 1. Orientering Side : 3/32 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.450, Basisbeskrivelse el er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2 400, Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer Herudover er følgende gældende: Byggesagsbeskrivelse Plan for sikkerhed og sundhed Tegninger iht. tegningslister jf. udbudsbrev Tilbudslister Endvidere forudsættes det at el-arbejder er bekendt med de generelle love, normer, direktiver og forskrifter m.v., der har relevans for den pågældende entreprises udførelse, idet det udtrykkeligt bemærkes at love, normer, direktiver og forskrifter skal være de til enhver tid gældende på udførelsestidspunktet. Hvis der konstateres tekniske fejl, eller det skønnes at projektet er i strid med myndighedernes krav, skal dette omgående meddeles til projekterende ingeniør, således at alle ydelser kan blive medregnet i tilbud. Er der i projektet uklarheder eller utilstrækkelig vejledning, skal el-arbejder i tide indhente nærmere instruks herom hos byggeledelsen. Nyetablerede elinstallationer og belysningsanlæg må kun anvendes i byggeperioden efter særlig aftale med tilsynet. 1.2 Definitioner Arbejder indeholder alle nødvendige leverancer til arbejders fulde færdiggørelse.

6 2. Omfang Side : 4/32 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende grænseskemaer er gældende: Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Se indholdsfortegnelsen pkt. 4. Bygningsdelsbeskrivelser Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres EL af andre arbejder og elforsyning udføres under nærværende arbejder Ventilationsanlæg VVS teknik 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Se bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Byggeplads Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse, afrigning og fjernelse af byggepladsel samt aflæsning af byggestrømsmålere. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Roterende håndværkstøjer såsom rilleskærer og boremaskiner Støj og støv Arbejder på stiger 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Ingen Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: El-materiel Belysning Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført til byggeledelsen.

7 2. Omfang Side : 5/ Kontroldokumentation Eftersyn og afprøvning før idriftsætning skal ske i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kap. 61. Nærværende entreprenør skal udfærdige projekttilpasset kontrolplan herfor som del af dennes kvalitetssikring. Kontrolplaner skal udfærdiges med udgangspunkt i entreprenørens kvalitetsstyringssystem, og skal som minimum indeholde de punkter, der er oplistet i vedlagte udbudskontrolplan. Endvidere skal dokumentation for eftersyn, afprøvning og idriftsættelse ligeledes indgå som en del af kvalitetsdokumentationen. (KS-håndbog) Kvalitetssikring skal forelægges byggeledelsen til gennemsyn og kommentering inden arbejdet opstartes. I byggeperioden, dvs. indtil aflevering iht. AB 92 har fundet sted, passes og vedligeholdes anlæggene af nærværende entreprenør D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Tegninger som udført 1 sæt tegninger som udført afleveres 15 arbejdsdage inden aflevering Grundlagsdokumenter for drift Elentreprenøren skal senest 15 arbejdsdage før aflevering udlevere skriftlig brugs- og vedligeholdelsesvejledning på dansk i 2 eksemplarer med oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i arbejder. Drifts og vedligeholdelsesvejledningen vurderes til at udgøre kr. af elarbejdets samlede pris. Dette beløb tilbageholdes, indtil drifts- og vedligeholdelsesvejledningen er afleveret og godkendt af byggeledelsen. Ved drifts- og vedligeholdelsesvejledning forstås: A4-ringbind med skilleblade med drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der i klart og tydeligt sprog redegør for driften og vedligeholdelsen af alle dele, der enten er leveret, installeret eller elmonteret af elentreprenøren. Den skal desuden give et fuldstændigt billede af virkemåden af og samspillet mellem de enkelte anlæg og anlægskomponenter. Vejledningen skal som minimum indeholde: Indholdsfortegnelse Navn og adresse på leverandør og underentreprenør Kort, klar og tydelig beskrivelse af hvorledes elanlæggene virker, betjenes og anvendes. Brugerbetjeningsvejledninger. Afprøvningsforskrifter og afprøvningsresultater Brochurer/datablade over alle belysningsarmaturer, komponenter, anlæg m.m. leveret, installeret eller elmonteret af elentreprenøren. Hvis brochure/databladet omfatter flere varianter, skal den aktuelt leverede komponent markeres tydeligt. Materialet skal så vidt muligt være på

8 2. Omfang Side : 6/32 dansk. Rettede tegninger og tavledokumentation over det faktisk udførte arbejde. Herved forstås et komplet sæt eltegninger, hvorpå elinstallationen som udført er indtegnet pænt med rødt. Vedligeholdelsesinterval Vedligeholdelses- og reparationsinstruktion Rengøringsmetoder og -midler Fremgangsmåde ved evt. udskiftning Målerapporter og journaler Kredsskemaer fra fabriksfremstillede komponenter (CTS-styrebokse, solafskærmning, drænpumpe mv.), kredsskemaer for lysdæmpningsanlæg osv. En mundtlig instruktion af Boligkontoret Fredericia/brugere Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Entreprenøren skal i samarbejde med byggeledelsen planlægge tidsplan for arbejdet. I øvrigt skal entreprenøren via byggemøder mv. selv holde sig ajour med byggeriets fremdrift og aktivt deltage i møder omkring koordinering mv. Der skal påregnes deltagelse i mindst et projektgennemgangsmøde Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Ingen 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Afbrydermateriel, røgalarm, belysningsarmaturer, jf. bygningsdelsbeskrivelsen Prøver vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og reetableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer er indeholdt i arbejdet: Boring af huller i eksisterende teglstensvægge for egne installationer. Fræsning af riller i eksisterende teglstensvægge samt nye letbetonvægge for egne installationer. Riller og huller lukkes til glat med væg med egnet materiale under dette arbejde. Brandlukninger af gennemføringer udføres under dette arbejdet for egne gennemføringer.

9 2. Omfang Side : 7/ Rengøring Skal løbende udføres for egne arbejder, således at byggepladsen hele tiden fremstår i ryddelig og let tilgængelig stand. Alle tavler, belysningsarmaturer og andet elmateriel mv. skal beskyttes mod vand og snavs gennem hele byggeriet og skal ved afleveringen leveres fuldstændig rengjorte. Hver dag til fyraften skal byggepladsen være ryddet således beboere kan færdes frit ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Alle egne anlæg, tavler, komponenter og kabler skal fysisk mærkes. Rør og kanaler Alle egne rør og kanaler skal fysisk mærkes Integration af anlæg Følgende anlæg skal integreres: Ingen 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Ingen Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Ingen 2.16 Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Ingen 2.17 Anmeldelser 2.18 Service Følgende service skal udføres og være indeholdt i tilbuddet: Se bygningsdelsbeskrivelsen

10 3. Generelle specifikationer Side : 8/32 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Nedenstående normer og standarder mm. skal sammen med projektmaterialet specifikationer betragtes som krav. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6B og 8 Sikkerhedsstyrelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen 204-1, Sikkerhedsstyrelsen El-rådsmeddelser, Sikkerhedsstyrelsen DS del 1 og DS del 2-5 DS 700, DS703 samt SBI-anvisning 184 vedr. belysningsanlæg Maskindirektrivet EMC-direktivet DBI vejledning nr. 31, Brandtætninger DBI vejledning nr. 34, Sikkerhedsbelysning DS 460 DIF s norm for Svagstrømsinstallationer DS/EN (DS-Håndbog 117.1, Regler for udarbejdelse af dokumenter til elektroteknisk brug) DS/EN (DS-Håndbog Grafiske symboler til skemaer) De efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser mv. til enhver tid gældende normer og bestemmelser, herunder Direktoratet for Arbejdstilsynets forskrifter Tegningsmateriale iht. til tegningsfortegnelse inkl. rettelsesblade Den for byggesagen udfærdigede tidsplan. SBI-anvisning 233 Radonsikring af nye boliger. SBi Anvisning Klimaskærmens lufttæthed SBi-anvisning Fugt i bygninger Ad stk. 1. Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Ad stk Ad stk. 3. med senere ændringer: BEK nr. 693 af 27/ BEK nr af 12/

11 3. Generelle specifikationer Side : 9/32 BEK nr 1155 af 06/10/2010 Ad stk. 4. med senere ændringer: BEK nr 617 af 25/06/2008 Ad stk. 6. med senere ændringer: BEK nr 618 af 25/06/2008 Ad stk. 7. DS/EN :2006 DS/EN /Ret. 2:2006 DS/EN /Corr.:2010 DS/EN /A1:2009 Ad stk Projektering Anvisninger Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. TRE-FOR EL s bestemmelser 3.4 Undersøgelser 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Afbrydermateriel Røgalarm Belysningsarmaturer 3.6 Udførelse Mærkning Anlæg og komponenter På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning skal fasefølgen være L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre. For motorer skal dog forinden sikres, at omdrejningsretningen herefter bliver korrekt Bøjelige ledninger i fast installation Bøjelige ledninger i fast installationer tillades såfremt det udføres iht. SB afsnit Relationer til andre arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder:

12 3. Generelle specifikationer Side : 10/32 Inventar Tømmer Murer Maler Ventilation VVS 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Boring af huller/fræsning af riller (roterende håndværktøjer + støj og støv) Der skal anvendes nødvendige værnemidler samt støvsuger ved udførelse af førnævnte arbejder Arbejder i højden fra stige eller evt. stillads. Arbejder skal tilrettelægges og udføres således at anvisninger til arbejder fra stige og stilladser tilgodeses Der henvises til beskrivelse: Plan for sikkerhed og sundhed 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Se bilag 1 udbudskontrolplan Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder Den samordnede slutkontrol og koordinering mellem de deltagende parter skal udføres af elentreprenør. Følgende arbejder skal deltage i den samordnede slutkontrol: Elentreprenør. Byggeledelse/tilsyn.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Demontering 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Demontering Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Alle eksisterende elinstallationer internt i boliger skal demonteres og bortskaffes. Herunder demontering og bortskaffelse af emhætter Lokalisering boliger Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+VVS+VENT+TØ+INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Alle elinstallationer internt i boligerne herunder også tilhørende gruppetavler og hovedkabler skal demonteres og bortskaffes. Al elmateriel og emhætter skal bortskaffes til godkendt modtagestation og alle udgifter herfor inkl. miljøomsorg etc. skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Fritlagte / blottede installation såvel inde som ude skal sikres fuldstændigt, således personskader undgås Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Beskyttelse 4.2 Beskyttelse Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der skal etableres lokalsupplerende udligningsforbindelser i badeværelser. Der skal etableres ny jordelektroder + jordleder frem til gruppetavle i hver bolig Lokalisering Terræn, tavler og badeværelser Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nedbrydning af badeværelser Udlægning af rionet Etablering af ventilationsrør Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Der skal udelukkende anvendes egnet materiel i anerkendt kvalitet til etablering af udligningsforbindelserne såsom splitbolte til rionet og spændebånd med klemme til ventilationsrør. Parallelklemmer og lignende klemmer til rionet accepteres ikke. Kabel til udligning skal 1G2,5mm 2 cu kappekabel Kabel til jordleder skal være 1G6mm 2 cu kappekabel Jordelektrode skal være ½ 2,1 meters stangelektrode cu. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, måleinstrumenter mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Der udføres 1 stk. jordelektrode for hver opgang hvortil alle boliger i opgangen tilsluttes. Jordelektroden placeres efter aftale med tilsynet og jordleder tilsluttes med presmuffe på jordelektroden og afsluttet med en krympemuffe min 35 cm under færdig terræn. Overgangsmodstand skal være <1000Ω. Udligningsforbindelser i badeværelser skal udføres iht. SB afsnit 6 samt leverandørens anvisninger. Der gøres opmærksom på at der er 2 lag rionet og begge lag skal udlignes.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Beskyttelse Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der skal udføres målerapport for nye jordforbindelser samt fotodokumentation af alle ny jordelektroder og alle udligningsforbindelser i badeværelser inden gulve støbes, lofter lukkes. Omtalte afleveres sammen med KS dokumentation D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Tavler 4.3 Tavler og hovedkabler Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Eksisterende gruppetavler i boliger skal demonteres og bortskaffes. Der leveres og monteres nye gruppetavle til hver bolig. I opgang 34 og 44 hvor måler er placeret inde i bolig skal måler i flyttes udenfor boligen og der leveres og monteres nye målerskabe herfor. Der leveres, trækkes og monteres ny hovedledning til hver bolig fra eksisterende målertavle placeret i trappeopgang i stueplan og/eller ny målerskab placeret i facade. Under el-arbejder hører endvidere aflæsning af eksisterende elmålere for boliger og fællesinstallation ifm. opstart og afslutning. Aflæsningsresultaterne registreres digitalt i en excel-fil og overdrages løbende til byggeledelse og bygherren. Endvidere skal alle boligmålere i forbindelse med at beboer fraflytter boligen om registreres til boligforeningen. I forbindelse med at beboer tilflytter til boligen skal målere om registreres igen til den enkelte beboer. Omtalte skal udføres via TRE- FOR ELs elektroniske blanketter. Nødvendige beboer oplysninger mv. udleveres af Boligkontoret Lokalisering Gruppetavler Omkostninger vedr. måleraflæsning og omregistreringer mv. oplyses i særskilt punkt på tilbudslisten Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder - Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Elarbejder forestår selv detailprojektering af gruppetavle, herunder udfærdigelse af tavledokumentation og som udført dokumentation Undersøgelser Materialer og produkter Gruppetavle skal være standard klasse II tavle inkl. frontlåge som fabrikat Hager eller tilsvarende i farven hvid. Gruppetavle bestykkes med følgende: 1 stk. forsikringselement, 3P, inkl. 25A sikringer og pasringe

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Tavler 1 stk. Fejlstrømsafbryder, 4P, 40A, 30mA (HPFI). 2 stk. automatsikring, 3P+N, 16A, type C, komfur og opv., vm/tt 2 stk. automatsikringer, 1P+N, 13A, type C, lys+stikk. Målerskab skal være standard målerskab for indfældning i murstensvæg inkl. omsvøb. Hovedledning skal være 5G6mm 2 kappekabel i PVC og halogen fri udførelse. Kabelkanal skal være som 40x60 kanal i farven hvid. Der medregnens 50 meter. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, måleinstrumenter mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Gruppetavle og målerskabe monteres iht. leverandørensanvisninger. Hovedkabler fremføres fra målertavler i stueplan i trappeopgang og/eller fra ny målerskab i facade til den enkelte bolig den tilhører. Hovedkabler skal så vidt mulig føres skjult i vægge og gulv. Hvor synlig føring i trappeopgang er nødvendigt udføres dette med kabelkanel i farven hvid og diskret i hjørne af trappeopgangen. Endelig placering aftales med byggeledelsen. Endelig placering af målerskab aftales med byggeledelsen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. KS-plan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Røgalarm 4.4 Røgalarm Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der skal leveres og monteres røgalarmer i hver bolig inkl. 230V forsyning hertil iht. beskrivelse Lokalisering Entré Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Tømmerarbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Specifikationer for røgalarm: 230V AC drift Inkl. 9V batteri back-up. Automatisk selvtest med visning af evt. fejlfunktion Røgkammertest ved tryk på tast Farve, hvid. Anerkendt fabrikat Kabel skal være 3G1,5mm 2 cu kappekabel. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Røgalarmer skal monteres på loft i entréer/trapperum på den øverste etage iht. leverandørens anvisninger dvs. min. 0,5 meter fra vægge. 230V forsyning til røgalarmerne skal udføres som skjult installation over fast loft og tages fra nærmeste installationen i entréen/trapperum Mål og tolerancer Prøver Røgalarm skal fremvises i 1:1 for bygherre og byggeledelse for endelig godkendelse inden bestilling.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Røgalarm Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan. Røgalarmer skal funktionsprøves inden ibrugtagelse. Funktionstest udføres ved aktivering af prøveknap samt ved røgdetektorgas eller lignende. Funktionstest skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe. I forbindelse med 1 årsgennemgangen medregnes eftersyn iht. fabrikantens anvisninger, samt batteriudskiftning og rengøring af røgalarmerne. Omkostninger forbundet hermed skal være indeholdt i tilbuddet.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Installation for belysning og stikkontakter 4.5 Installation for belysning og stikkontakter Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der leveres og monteres komplet ny installation for belysning og stikkontakter i boliger iht. tegninger og beskrivelse. Herunder installation for hårde hvidevarer, boligventilation og VVS teknik Lokalisering Boliger Der leveres og monteres belysningsarmaturer iht. tegninger og beskrivelse Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+VVS+VENT+MA+TØ+INV Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Demontering / nedbrydning Efterfølgende bygningsdele/arbejder Inventar Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Specifikationer på belysningsarmaturer fremgår af tegninger. Der anvendes generelt 1,5 og 2,5mm 2 ledninger i rør. Ledninger og rør skal være PVC og halogen frie. Afbrydermateriel skal være som Schnieder type FUGA med ramme 63 Baseline eller tilsvarende i farven lysegrå. Stikkontakter skal være med afbryder og jord. Lampeudtag i væg skal være 50x50 og ø80 i loft i farven lysegrå. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Alle installationer i udføres som ledninger i rør og som traditionel rørinstallation med almindelige tændinger der skal føres skjult i gulve, vægge og i lofter. Rørinstallationen skal udføres parallelt med vægge i en afstand af ca. 200mm og fastgøres for hver min. 1 meter.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Installation for belysning og stikkontakter Der skal påregnes rilningen i eksisterende tegnstensvægge samt nye multiporvægge og porebetonvægge for indfældning af de viste elinstallationer med mindre andet fremgår af tegninger. Riller i vægge skal efterfølgende fyldes til glat med væg med dertil egent materiale (murmørtel) under nærværende arbejder. Der må kun rilles lodret i vægge. Vandrette riller accepteres ikke. Elarbejder har ansvaret for at dåsemateriel i ovennævnte vægge er håndværksmæssigt korrekt fastgjorte og sidder i lod. Disponible stikkontakter over bordplade i køkken skal fordeles på 2 grupper særskilt fra ovennævnte gruppe. Tilslutning for OPV, VM/TT, KOM udføres som udvendig dåse som JA-US dåse inkl. fasteklemmer og aflastninger eller tilsvarende. Dåse for OPV placeres i vaskeskab under vask på skabsside mod OPV. Gruppeledninger i boliger må max være 50 meter lange. Der skal udføres lampeudtag for alle belysningsarmaturer også selvom disse monteres direkte på bygningsdele. Der installeres 1 stk. 230V tripel stikkontakt for boligventilation og VVS teknik samt 1 stk. 230V afsluttet i membrandåse for tilslutning af vandmåler. Omtalte placeres i teknikskab. Endelig placering koordineres med VENT/VVS. Alle installationer skal betragtes/regnes som nye. Dog accepteres det at genanvvende eksisterende rør/dåser i vægge hvor dette er hensigtsmæssigt. Dette aftales fra bolig til bolig med byggeledelsen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Belysning 4.6 Belysning Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der leveres og monteres komplet ny belysning iht. tegninger og beskrivelse Lokalisering boliger Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Belysningsarmaturtyper fremgår at tegninger. Alle armaturer skal leveres inkl. originalt tilbehør for korrekt montage samt lyskilder. Lyskilder skal være anerkendt fabrikat såsom Philips eller Osram. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, tilledninger, aflastninger mv. for fuld færdiggørelse af nærværende arbejder klar ibrugtagning skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Belysningsarmaturer skal monteres iht. leverandøres anvisninger. Der leveres og monteres 1 stk. safeboks for hver spot samt hultagning i lofter for indbygningsspot udføres under dette arbejde og skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver 1 stk. af hver armaturtype skal forevises bygherre og byggeledelsen for endelig godkendelse inden bestilling Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Dørtelefon 4.7 Dørtelefon Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Der er udført dørtelefonanlæg i boligerne. Eksisterende svartelefon i boliger skal i forbindelse med renovering demonteres og genmonteres på den viste placering iht. tegninger og beskrivelse Lokalisering boliger Der leveres, trækkes og monteres ny kabelinstallation for svartelefoner i boliger. Der leveres og monteres ringetryk for hver bolig Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Eksisterende dørtelefonanlæg er fabrikat Siedle Vario audio. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Dørtelefoncentraler og dørstationer forbliver uændret. Eksisterende svartelefon i hver bolig skal demonteres og efter endt renovering genmonteres eksisterende svartelefon på den viste placering. EL har ansvaret for opbevaring af svartelefoner i byggeperioden. Der udføres ny kabelinstallation til svartelefoner. Herunder ny installation til ringetryk der placeres på gerigt på entrédør ca. ud for dørhåndtag Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Dørtelefon Kontrol Iht. kontrolplan. Herunder 100% funktionsafprøvning af dørtelefonanlæg inden aflevering D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ TLF/TV 4.8 TLF/TV Orientering Tegninger og beskrivelsen supplerer hinanden med hensyn til omfang, udførelse mv Omfang Eksisterende TLF/TV udtag i boligerne skal som udgangspunkt bibeholdes. Der leveres og monteres nyt afbrydermateriel til TLF/TV udtagene Lokalisering boliger Der gøres opmærksom på at TLF/TV placering på tegninger er ca. angivelser. Da ikke alle boliger er besigtiget Tegningshenvisning Se tegningsliste H318-XX-XX Koordinering Der skal koordineres mellem EL+MU+TØ Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Afbrydermateriel skal være i samme design og farve som øvrigt afbrydermateriel. Udtag for TLF skal være traditionel 3 polet telefonudtag. Udtag for TV skal være slutdåse med udtag for R/TV og multimedie. Alle nødvendige hjælpemidler, materialer, mv. for udførelse af nærværende arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Udførelse Eksisterende TLF/TV installation i boligerne bibeholdes og der skal i byggeperioden tages hensyn hertil Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. kontrolplan D&V-dokumentation Nødvendig dokumentation til D&V mappe.

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere