Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring"

Transkript

1 JAN 15 Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring Bilag: 1. Planlægnings- og dokumenthieraki for uddannelser under FAK 2. Matrix udvisende årscyklus for udarbejdelse og fremsendelse af planer, skitser og dokumenter 3. Skabelon for Uddannelsesbeskrivelse 4. Eksempel på Uddannelsesskitse 5. FAK Uddannelsesproduktionsplan ionsplan/forms/allitems.aspx 6. Møderegime i relation til uddannelserne (udgives senere) 7. Instruks for udarbejdelse og fremsendelse af Uddannelsesbeskrivelser 8. Skabelon for Uddannelsesbevis (under udarbejdelse) 9. Bestemmelser og standardforretningsorden for Studienævn (se FAK hjemmeside) 10. Procedurer for ressourceallokering, skemalægning m.m. (udgives senere) 11. Retningslinjer for håndtering af ansøgninger om optagelse på enkeltmoduler på videreuddannelser (under udarbejdelse). 12. Kvalitetssikring af undervisning (udgives senere). 13. Eksamensbestemmelser (under udarbejdelse) 14. Anvendelse af FAK Censorkorps (udgives senere) 15. Uddannelsesadministration, arkivering m.m. (udgives senere) 16. Håndtering af ansøgninger om uddannelsesmeritering (udgives senere) 17. Skabelon for læringsplaner 1. SITUATION 1.1. Generelt I forbindelse med de tre officersskolers integration med Forsvarsakademiet (FAK) fastsætter nærværende direktiv de uddannelsesstyringsmæssige processer, som har betydning for skolers og institutters udrulning af de uddannelser, som FAK udbyder. Nærværende direktiv er - kombineret med de beskrevne processer og dokumenter - at betragte som FAK Uddannelsesdirektiv for alle uddannelser. De enkelte uddannelsessteder afgør, hvor vidt der er behov for at udarbejde interne supplerende direktiver. Allerede planlagte forløb for igangværende strukturbestemte uddannelser (GRO) fastholdes så vidt muligt uændret, men rent fagligt i rammen af FAK institutter. Når/hvis en eller flere skoler i deres helhed integreres fysisk med det øvrige FAK, vil direktivet om nødvendigt blive justeret. Side 1 af 15

2 1.2. Processer Ved uddannelsesstyring forstås i det efterfølgende de forskellige trin, der cyklisk vedrører udrulningen af en given uddannelse. En række trin lapper over hinanden, både i tid og m.h.t. ansvar for udførelsen. Processen omfatter: Planlægning, herunder bl.a. Studieordninger Akkrediteringer Uddannelsesproduktionsplan Uddannelsesskitser Uddannelsesbeskrivelser Udpegning af modulansvarlige og bidragydende institutter Overordnet ressourcesætning, herunder budgettering Rekruttering, herunder kommunikation om uddannelserne Iværksættelsesordrer (når relevant) Studie-tilrettelæggelse, herunder bl.a. Opslag af uddannelserne Ansøgningsproces og udvælgelse Allokering af øvrige ressourcer Skemalægning Faglig tilrettelæggelse, herunder bl.a. Læringsplaner Fagspecifikke læringsmål Ressourcesætning og allokering af lærerkræfter Rekvisition af censorer Gennemførelse, herunder bl.a. Undervisning og læring Udprøvning, herunder eksaminer Evaluering af kadetter under praktikforløb, Personeludvikling (visse uddannelser). Kvalitetssikring og udvikling, herunder bl.a. Evalueringer, dimittendfora, effektmåling, auditering, aftagerundersøgelser m.m. Udvikling, tilretning og optimering af planer. Koordination af ovenstående trin på tværs af institutter og skoler. Administration, herunder bl.a Personeladministration af kadetter og studerende. Uddannelsesressourcer. Uddannelsesdokumentation, herunder arkivering af studieordninger. Uddannelsesbeskrivelser, undervisningsplaner, større skriftlige opgaver m.m. Udbud og håndtering af tilmeldinger til moduler (primært MMS). Tilvejebringelse og administration af censorer Rammer for ledelse og koordination af uddannelserne Strategisk styring Den strategiske styring af FAK uddannelser sker i regi af FAK chefkreds, FAK stabsmøder, uddannelsesledelser knyttet til de enkelte uddannelser, styrings-, projekt- og arbejdsgrupper m.fl. Dekanen har det tværgående ansvar for, at FAK uddannelsesstrategier og herunder studieordninger udarbejdes og følges. Side 2 af 15

3 Operationel uddannelsesstyring Den operationelle uddannelsesstyring sker i basisorganisationen. Proces og metode fremgår af pkt. 3. samt bilag 1, 2 og Referencer og definitioner Til at beskrive de grundlæggende elementer i uddannelsernes planlægning og tilrettelæggelse anvendes bilag 1, Planlægnings- og dokumenthierarki. Årshjul for udarbejdelse af planlægningsprodukter fremgår af bilag 2. Hvad angår den pædagogiske, netbaserede og uddannelsesteknologiske gennemførelse af uddannelserne henvises indtil videre til det arbejde og den implementeringsplan, som FAK Forum for Pædagogik og Netbaseret Læring (FORPNL) forestår. Ved uddannelsessted forstås den lokalitet, hvor en given uddannelse fysisk er forankret, dvs. en officersskole eller et institut/afdeling på FAK. 2. OPGAVE FAK skal sikre fortsat gennemførelse, styring, kvalitetssikring, koordination og administration af igangværende strukturbestemte uddannelsesforløb (GRO), således at de færdiggøres i overensstemmelse med gældende studieordninger og læringsplaner, og idet institutterne leverer fagligheden. FAK skal forestå planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, udprøvning, koordination og administration af de nye uddannelser (MMS, VUK og OFUD), således at de påbegyndes rettidigt og gennemføres i overensstemmelse med gældende studieordninger og akkrediteringskrav. FAK skal forestå planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, udprøvning, koordination og administration af Sprogofficersuddannelserne (SPROF) og Øvrige Kurser, således at de påbegyndes rettidigt og gennemføres i overensstemmelse med gældende uddannelsesbeskrivelser. FAK skal forestå kvalitetssikring og -udvikling af hhv. uddannelser og undervisning, idet uddannelserne skal kvalitetssikres og udvikles i forhold til aftagernes (Forsvarets) behov for kompetencer og i forhold til akkrediteringskrav, herunder effekt. Undervisningen skal kvalitetssikres i forhold til effekt og læring i de enkelte elementer, moduler og kurser. 3. UDFØRELSE 3.1. Samlet plan Det er det bærende princip, at enhver uddannelse udvikles og gennemføres i et tæt samvirke mellem studieledelse, faglighed og FAK stab jf. fig. 1. Studieledelse og fagligt ansvarlig defineres nedenfor. FAK Uddannelsesafdeling (U-AFD) forestår på stabens vegne ressortsagsbehandling, ekstern koordination med Værnsfælles Forsvarskommando samt intern koordination og administration inden for alle studieområder i direkte samarbejde med skoler og institutter. Side 3 af 15

4 fig. 1 Uddannelse Studiechef og studieansvarlig enhed. For hvert af studieområderne er der en studieansvarlig Ansvar IV enhed, hvis chef er studiechef for den pågældende uddannelse, således: MMS og VF VUK: CH/U (studiechef) og U-afdelingen (studieansvarlig enhed) GRO, OFUD og VS VUK: Skolechefen (studiechef) og skolen (studieansvarlig enhed) SPROF: CH/ISK (studiechef), ISK (studieansvarlig enhed) Øvrige kurser: Institutchef (studiechef), institut (studieansvarlig enhed) Studiechefens uddannelsesmæssige ansvar er bl.a. at føre tilsyn og medvirke til at sikre sammenhæng, dels internt på det pågældende uddannelsesforløb, dels i forhold til andre uddannelser. Det er desuden studiechefens ansvar at bidrage til kvalitetssikringen, dels af undervisningen, dels af uddannelsen som helhed. For kategorien Øvrige Kurser vil studiechefen - i sin egenskab af institutchef - normalt også være modulansvarlig. Officersskolecheferne modtager separat instruks fra CH FAK. Foruden deres generelle rolle som studiechefer (se ovenfor) har skolecheferne en særlig rolle som ansvarlige for værnets kulturforankring og prægning over for de studerende. Skolechefer kan gennemføre tilsynsbesøg hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen og kan derudover løse opgaver på FAK vegne i forhold til eget værn. Der hen- Side 4 af 15

5 vises i øvrigt til pkt. 3.6., og vedr. skolernes ansvar og opgaver i forhold til VS VUK og OFUD Studieledere For hvert af studieområderne (MMS, VUK, OFUD, GRO, SPROF og Øvrige Kurser) udpeger den studieansvarlige chef en Studieleder, som har ansvaret for studietilrettelæggelsen, den gennemgående drift, daglige styring og koordination af den pågældende uddannelse på det pågældende uddannelsessted. Studieledere har desuden en styrende funktion i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesskitser og uddannelsesbeskrivelser under tæt inddragelse af de modulansvarlige institutter. Studieledere kan desuden have en medvirkende rolle i optagelsen af studerende på visse uddannelser. Studieledere på officersskoler har over for skolechefen ansvar for værnets kulturforankring samt for den generelle holdningsbearbejdning af de studerende, særligt på OFUD forløbet, og normalt i samarbejde med studievejledere(-n), hvor disse roller ikke er sammenfaldende. Studieledere på officersskoler bistår det modulansvarlige institut med udarbejdelsen af læringsplanen, idet studielederen bl.a. skal sikre helhed, sammenhæng og det værnsspecifikke præg, både i læringsplanen og i praksis. Studieledere på officersskoler kan endvidere forestå skemalægningen med udgangspunkt i læringsplanerne. Studieledere på officersskoler delegerer efter omstændighederne opgaver til en eller flere studievejledere. For kategorien Øvrige Kurser udpeger institutchefen en Studieleder for alle kurser, som alene gennemføres i regi af eget institut. Foruden det interne ansvar over for egen chef fungerer alle studieledere som single point of contact overfor den ressortansvarlige sektion i FAK U-AFD på det pågældende studieområde. Studieledere på skoler kan gennemføre tilsynsbesøg på vegne af egen skolechef hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen Studievejledere Hvis studiet består af flere adskilte optag, årgange el.lign., kan Studielederen under sig have et antal Studievejledere (lokalt evt. benævnt Holdførere, Holdofficerer, Skoleofficerer, Uddannelsesofficerer, Kursusledere el.lign.), som med reference til Studielederen forestår den daglige styring, vejledning, personaleledelse og evt. også undervisning af de studerende. Studievejledere på officersskoler har overfor Studielederen medansvar for værnets kulturforankring samt for den generelle holdningsbearbejdning af de studerende, særligt på OF- UD forløbet. Dette sker i samarbejde med studielederen, hvor disse roller ikke er sammenfaldende. Studievejledere på skoler kan gennemføre tilsynsbesøg på vegne af studielederen hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen. På blended learning uddannelser vejleder Studievejlederen desuden de studerende i forhold til sammensætning af moduler, forcering eller reduktion af studietempo m.m., m.h.p. at den samlede arbejdsbelastning harmonerer med den enkeltes familie-, arbejds- og studiesituation. Side 5 af 15

6 Modulansvarlige, projektofficerer og fagvejledere Dekanen udpeger modulansvarlige institutter for alle uddannelser, herunder også for moduler på modulariserede uddannelser. Dekanen udpeger desuden de bidragydende institutter til tværfaglige moduler/uddannelser. Institutchefen har ansvar for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af de uddannelser og moduler, som instituttet er pålagt at forestå eller bidrage til. Institutchefen udpeger normalt en Projektofficer (PO) for hvert af de moduler, som instituttet har modulansvar for. Med hensyn til fagligheden refererer PO til egen institutchef og med hensyn til drift og styring af modulet koordinerer PO med hhv. Studielederen for uddannelsen og med de eventuelle bidragydende institutters fagvejledere. Det modulansvarlige institut udarbejder - normalt ved den udpegede PO - læringsplanen for det pågældende modul og inddrager studielederen (se pkt ) for den pågældende uddannelse samt de eventuelle bidragydende institutter. På baggrund af den konkrete uddannelses sammensætning og kompleksitet aftales det, om den modulansvarlige eller studieledelsen foretager bookning af ressourcer og tastning af skema m.m., om dette sker i fællesskab og/eller om Studiekontoret inddrages i denne proces. Det modulansvarlige institut kan efter omstændighederne have studieledelsesopgaven, dvs. PO kan også være studieleder/studievejleder. Se fig. 3. Dette gælder primært for kategorien Øvrige Kurser. Ved tværfaglige moduler udpeger Dekanen - ud fra en vurdering af hvor den faglige tyngde er størst - ét modulansvarligt institut samt et antal bidragydende institutter. Det modulansvarlige instituts PO har foruden sit eget fagområde koordinationsansvaret i forhold til bidragende institutter og det praktiske/driftsmæssige koordinationsansvar i forhold til studielederen. De bidragydende institutter udarbejder fagspecifikke læringsmål, som enten integreres i den samlede læringsplan for det tværfaglige modul eller udarbejdes som underliggende fagspecifikke læringsplaner (bilag) til den samlede læringsplan. De bidragydende institutter udpeger fagvejledere, som forestår den konkrete fagspecifikke undervisning og vejledning i de enkelte fag. For tværfaglige moduler kræves en høj grad af koordination og integration mellem det modulansvarlige og de bidragydende institutter og en høj grad af samarbejde med studielederen. Det modulansvarlige institut har herunder ansvaret for at samarbejde og koordinere med modulets øvrige undervisere m.h.p. at medvirke til at sikre, at modulets indhold og undervisningsform understøtter modulets læringsmål, at der er en sammenhæng i modulets undervisning, at undervisningen lever op til de akademiske krav for uddannelsen, herunder kvalifikationsrammeniveauet samt, at undervisningen er knyttet til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer. Se eksempel i fig. 2. fig. 2 Side 6 af 15

7 Ressortansvarlig sektion i FAK U-AFD I FAK U-AFD er der udpeget en resortansvarlig sektion, som bl.a. har den direkte kontakt til Studielederne Fordeling af roller på studierne. fig. 3. Studiechef Studieleder Studievejleder Modulansvarlig/ Projektofficer og Fagvejledere Resortsektion i U-AFD/FAK MMS CH U/FAK CH/MMSSEK MMSSEK INST MMSSEK VF VUK CH U/FAK Udpeges i U/FAK U/FAK INST O&VSEK VS VUK Skolechef Skole Skole INST O&VSEK OFUD og GRO Skolechef Skole Skole INST O&VSEK SPROF CH/ISK/FAK ISK/FAK ISK/FAK ISK/FAK MMSSEK Øvrige Kurser CH/INST/FAK INST/FAK INST/FAK INST/FAK MMSSEK Side 7 af 15

8 3.2. Den detaljerede planlægningscyklus for ressourceallokering til uddannelserne, herunder procedure for rettidig og fyldestgørende udpegning af lærerkræfter, etablissement og andre ressourcer, er under udvikling og vil blive beskrevet i bilag Igangværende uddannelser (GRO) Alle igangværende uddannelser under FAK og skoler færdiggøres i henhold til eksisterende planer og ressourcesætning og under hensyntagen til, at lærerkræfterne fra 1. januar 2015 er samlet under FAK s institutter. Fordeling af uddannelsesansvar og administration af kadetter sker i henhold til pkt. 7.7., fig Master i Militære Studier (MMS) Dekanatet har ansvaret for at udvikle og opdatere studieordning for MMS og godkender uddannelsesbeskrivelserne for de enkelte moduler. FAK U-AFD har ansvaret for planlægningen og studietilrettelæggelsen af MMS samt for sagsbehandling af uddannelsesbeskrivelserne. Opgaven løses af Studieleder MMS (tillige chef for MMS-sektionen). Der udpeges i MMS-sektionen en Studievejleder for hvert årligt optag. Den strategiske styring forestås af Uddannelsesledelse MMS, som består af CH U (studiechef og formand) samt af institutcheferne for de modulansvarlige institutter. Planlægning og studietilrettelæggelse udføres af Projektgruppe MMS, som består af Studieleder MMS og af udpegede projektofficerer (PO) fra de modulansvarlige institutter. De modulansvarlige institutter har ansvaret for udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser samt læringsplaner for de enkelte moduler (se også bilag 1). Der henvises i øvrigt til bilag Værnsfælles Videreuddannelseskurser (VF VUK) VF VUK vil henvende sig til officerer på M321/M322 niveau med uddannelsesmæssig baggrund i VS VUK, som skal forberedes til at arbejde i højere stabe, herunder på værnsfælles niveau. VF VUK vil primært være på kvalifikationsrammeniveau 6, men vil ikke være akkrediterede kurser. FAK har ansvaret for udvikling af VF VUK. Koordinationen forestås af U-AFD Officers- og Videreuddannelsessektionen (O&VSEK), den strategiske styring af Arbejdsgruppe Videreuddannelser og planlægning og studietilrettelæggelse af U-AFD i samarbejde med fagansvarlige institutter og under inddragelse af Værnsfælles Forsvarskommando og styrelser. FAK forventer i 2015 at påbegynde udviklingen af et VF VUK forløb m.h.p. eventuelt at være i stand til at udbyde kurserne fra Der henvises i øvrigt til bilag Værnsspecifikke Videreuddannelser (VS VUK) Skolerne har ansvaret for planlægning og studietilrettelæggelse af VS VUK jf. principperne i pkt. 3.1., idet dog Center for Landmilitære Operationer (CLO) under Institut for Militære Operationer (IMO) har ansvaret for VUK Advanced Land Operations (VUK ALO). Skolerne (CLO) udarbejder herunder uddannelsesbeskrivelser med bidrag fra modulansvarlige institutter og udarbejder og udsender desuden velkomstbreve. Side 8 af 15

9 Den præcise fordeling af de enkelte delopgaver i studietilrettelæggelsesfasen, herunder indtastning af skemalægning m.m., aftales mellem skolen og de modulansvarlige institutter og evt. under inddragelse af Studiekontoret. FAK institutter har ansvaret for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne jf. principperne i pkt De modulansvarlige institutter udarbejder herunder læringsplaner under inddragelse af skolerne. F.s.v.a. undervisningen i taktik på Hærens Officersskole (HO) koordinerer CLO/IMO direkte med Taktikafdeling/HO, indtil Taktikafdelingen integreres med CLO/IMO. FAK U-AFD har ansvaret for at koordinere med - og om nødvendigt facilitere - planlægning, tilrettelæggelse og kommunikation med skoler og institutter m.h.p. at skabe størst mulig synergi og konceptuel ensartethed, at opslå VS VUK på baggrund af uddannelsesbeskrivelserne og i tæt samarbejde med skolerne, i samarbejde med respektive skoler og værnsstabe at koordinere optagelsesprocessen i overensstemmelse med Værnsfælles Forsvarskommandos bestemmelse om styringsmekanisme for udvælgelse af studerende til videreuddannelser, at støtte skolerne med kvalitetssikring på undervisningsniveau af VS VUK, så snart FAK koncept for kvalitetssikring er operationaliseret. Ansøgninger til VUK ALO håndteres i rammen af optagelsesprocessen for MMS Officersuddannelserne (GRO og OFUD) Chefen for Forsvarsakademiet har overfor Forsvarschefen det samlede ansvar for officersuddannelserne (efterfølgende alene benævnt OFUD) og herunder for, at gældende studieordninger og uddannelseskompetenceprofiler for nyudnævnte linjeofficerer er opfyldt. FAK sikrer den bedst mulige konceptuelle harmonisering af de forskellige OFUD med fuld respekt for de værnskulturelle og indholdsmæssige forskelle, som studieordningerne tilsiger Dekanen er ansvarlig for i samarbejde med de tre officersskoler at udstikke retningslinjerne for uddannelsernes overordnede struktur og sammenhæng under hensyn til aftagernes behov for kompetencer, den militærfaglige fordeling og pædagogiske hensyn. Derudover er Dekanatet ansvarlig for kvalitetssikring og udviklingen af den militære diplomuddannelse på uddannelsesniveau. Dekanen udpeger uddannelses- og modulansvarlige institutter jf. pkt Dekanen er ansvarlig for at godkende studieordninger for OFUD. Dekanatet samarbejder med officersskolerne og andre relevante interessenter vedr. udarbejdelse og revision af studieordninger for de læringselementer (Officersbasisuddannelserne (OBU), Funktionsuddannelser (FU), diplomuddannelse mm.), der indgår i den samlede officersuddannelse. Dekanatet udarbejder skabeloner og øvrige rammer for studieordningerne, og skolerne udfylder skabeloner og rammer efter nærmere aftaler. En gang årligt efter den årlige ud- Side 9 af 15

10 dannelses-/undervisningsevaluering (herunder fortolkningsmøde, hvor bl.a. institutchefer, officersskoler m.fl. deltager) vurderer Dekanen, hvorvidt studieordningerne skal revideres. Dekanen foranstalter akkrediteringsansøgning om og godkender successivt justeringer af studieordninger i tæt samarbejde med skoler og institutter og forestår re-akkreditering med lovbestemte intervaller. Dekanen inddrager relevante interessenter Værnscheferne har over for Chefen for Forsvarsakademiet ansvaret for, at OBU og de elementer af FU og tjenestegrensmoduler (TJGM), som værnene forestår, lever op til de gældende studieordninger. FAK giver herunder relevante input til værnene vedr. kvalitetssikringen af forløb, som værnene har det direkte ansvar for. Værnene bidrager til kvalitetssikringen af OFUD gennem Forsvarets Uddannelsesforum (når etableret), og de dertil knyttede aftagerpaneler, koordinationsgrupper og eventuelle netværksgrupper. Værnene bidrager bl.a. med input til uddannelseskompetenceprofilerne for nyudnævnte linjeofficerer. Officersskolernes chefer, studieledere og studievejledere (holdførere) kan føre tilsyn med kadetterne, mens de gennemfører uddannelse i værnene efter nærmere direkte aftale med det enkelte uddannelsessted i værnet. Kursusledelsen på værnets uddannelsessted indstiller til pgl. officersskole om eventuel afgang i utide af kadetter fra det pågældende kursus, idet alene officersskolen via en kommission kan afgøre, om kadetten skal afgå fra officersuddannelsen som helhed Officersskolerne bidrager til planlægning og forestår studietilrettelæggelse af OF- UD og er i rammen af de af FAK godkendte studieordninger ansvarlige overfor CH FAK for sammenhængen, driften og den værnsspecifikke prægning af diplomdelen, samt for de dele af FU som skolen forestår. Officersskolerne er på FAK vegne koordinationsansvarlige over for værnene for OBU og de dele af FU og TJGM, som værnene har det direkte ansvar for. Se pkt vedr. udøvelse af tilsyn fra skolechefer, studieledere og studievejledere. Officersskolerne udpeger studieledere og evt. studievejledere jf. pkt og Officersskolerne udarbejder forslag til uddannelsesbeskrivelse for den samlede OFUD samt for de elementer, skolen er ansvarlig for, dvs. den samlede Diplomdel samt evt. FU. Skolerne inddrager de modulansvarlige institutter i udarbejdelsen. Der udarbejdes normalt ikke uddannelsesbeskrivelser for de enkelte moduler på Diplom-delen (se også bilag 1). Den præcise fordeling af de enkelte delopgaver i studietilrettelæggelsesfasen, herunder indtastning af skemalægning m.m., aftales mellem skolen og de modulansvarlige institutter og evt. under inddragelse af Studiekontoret. Officersskolerne opretholder forbindelse til eget værn og er ansvarlige for den værnsspecifikke faglighed og det kulturbærende og holdningsdannende i uddannelsen. Officersskolerne skal sikre og understøtte en sammenhæng mellem den samlede officersuddannelses læringselementer, diplomuddannelsesmodulerne og de øvrige aktiviteter, der er parallelle med den militære diplomuddannelse, herunder en kobling mellem teori og den militærfaglige praksis. Side 10 af 15

11 Officersskolernes chefer, studieledere og studievejledere kan føre tilsyn med kadetterne jf. pkt Officersskolerne er ligeledes ansvarlige for at indhente eksamensresultater fra samtlige læringselementer, så der kan udarbejdes eksamensbeviser for de studerendes samlede officersuddannelse. Skolerne etablerer og har ansvaret for driften af kommissioner i f.m. optagelse (screening), afgang (evalueringskommissioner), statusmøder m.m. For pilotuddannelsen gælder særlige forhold, som beskrives særskilt FAK institutter er ansvarlige for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af diplomuddannelsens enkelte fagmoduler og udpeger modulansvarlige hhv. fagvejledere jf. pkt De modulansvarlige institutter har ansvaret for udarbejdelse af læringsplaner for hvert modul med udgangspunkt i de uddannelsesbeskrivelser, som fremgår af studieordningen. Udarbejdelsen af læringsplaner koordineres tæt med studielederne for de enkelte officersuddannelser. FAK institutter har ansvaret for at levere fagligheden på dele af de FU-elementer, som gennemføres på officersskolerne. Værnenes centre og skoler har ansvaret for at levere fagligheden på OBU, dele af FU samt hærens TJGM FAK U-AFD koordinerer i samarbejde med skolerne rekrutteringen til og kommunikationen om OFUD (se også pkt. 5) og opslår formelt OFUD med udgangspunkt i studieordningerne. U-AFD støtter skolerne i optagelsesprocessen efter behov. U-AFD bistår efter behov skolerne med udarbejdelse af uddannelsesskitser og koordinerer og faciliterer efter behov samarbejdet mellem skoler og institutter, i særlig grad hvor flere institutter er inddraget i samme tværfaglige modul. Som led i den samlede kvalitetssikring støtter U-AFD skoler og institutter med evaluering og effektmåling på undervisningsniveau Det direkte ansvar for OFUD enkelte elementer er således fordelt: Side 11 af 15

12 fig. 4 OBU inkl. adm. ansvar FU Uddannelsesansvar FU Administrativt ansvar Diplom Uddannelsesansvar Diplom Administrativt ansvar TJGM Udd. ansvar TJGM Adm. ansvar Rekruttering Eksterne og interne HRN FAK (HO) Hærstaben for dele, som gennemføres i værnet FAK (HO indtil mulig fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (HO) FAK (HO indtil mulig fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Hærstaben Hærstaben FAK (HO) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Hærstaben og FAK SVN Marinestaben FAK (SOS) Marinestaben for dele, som gennemføres i værnet FAK (SOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (SOS) FAK (SOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Marinestaben og FAK FLV (ej pilot) Flyverstaben Flyverstaben FAK (FLOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (FLOS) FAK (FLOS, indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Flyverstaben og FAK FLV (pilot) Flyverstaben Flyverstaben Flyverstaben FAK (FLOS) Flyverstaben Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Flyverstaben og FAK 3.8. SPROF ISK varetager som studieansvarlig enhed uddannelsen af sprogofficerer efter de i pkt beskrevne principper. Studieordninger og uddannelsesbeskrivelser godkendes af Dekanatet og med resortansvarlig sektion i U-AFD som koordinerende og sagsbehandlende FAK Øvrige Kurser FAK Øvrige Kurser er karakteriseret ved dels at være udbudt af enkelt-institutter, dels ved at falde uden for rammen af de akkrediterede uddannelser (OFUD og MMS). Processerne omkring FAK Øvrige Kurser følger de i pkt beskrevne retningslinjer, idet respektive kursusansvarlige institutter/centre udvikler, udruller og vedligeholder kurserne og selv stiller egen studieledelse. Kursusadministrativt støttes de kursusansvarlige institutter/centre direkte af Studiekontoret/U-AFD. Uddannelsesbeskrivelser for Øvrige Kurser sendes efter institutchefens godkendelse direkte til U-AFD m.h.p. implementering (Dekanat ikke godkendende) Prioritering af uddannelserne Side 12 af 15

13 CH FAK fastlægger prioriteringen af FAK uddannelsesproduktion. Den generelle allokering af uddannelsesressourcer tager udgangspunkt i følgende tentative trangfølge af uddannelserne: 1. prioritet: Akkrediterede og/eller adgangsgivende uddannelser (GRO, OFUD, MMS og SPROF). 2. prioritet: Delvist adgangsgivende uddannelser (VS VUK). 3. prioritet: Ikke adgangsgivende uddannelser (VF VUK og Øvrige Kurser) Generelle bestemmelser og opsummering FAK Dekanat har en godkendende rolle i forhold til FAK s uddannelser, herunder bl.a. at relevante uddannelser akkrediteres, og at uddannelsesbeskrivelser er i overensstemmelse med gældende studieordninger. Dekanen udøver dette ansvar i samarbejde med studiechefer og institutchefer. FAK Dekanat er ansvarlig for kvalitetssikring og udvikling på uddannelsesniveau. Dekanatet udarbejder en strategi for kvalitetssikring og -udvikling og har ansvaret for at definere fokusområderne i tid og rum, bl.a. i forhold til akkrediteringskrav og Forsvarets - herunder værnenes - behov. FAK U-AFD har en styrende rolle i forhold til sagsbehandling, koordination og administration af FAK uddannelser. Herudover forestår U-AFD kvalitetssikring på undervisningsniveau. Studieansvarlig enhed forestår udviklingen af uddannelsesskitser for egne uddannelser og moduler. Studieansvarlig enhed udarbejder egne uddannelsesbeskrivelser under inddragelse af modulansvarligt institut og sender via egen chef og med dennes påtegning beskrivelserne til godkendelse ved FAK, idet U-AFD resortansvarlige sektion foretager sagsbehandlingen, og Dekanatet foretager godkendelsen (se også bilag 1 og 2). Studieansvarlig enhed forestår studietilrettelæggelse. Modulansvarlige institutter har ansvar for fagspecifikke læringsmål og faglig tilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af læringsplaner, idet studieansvarlig enhed og bidragydende institutter inddrages. Bidragydende institutter har ansvar for fagspecifikke læringsmål og udarbejdelse af egne bidrag til læringsplaner. Som digital læringsplatform anvender FAK og skoler IceCore, indtil ny platform implementeres (evt. fra 2016). Skoler, som p.t. anvender en anden digital læringsplatform end IceCore, kan vælge at fastholde denne, indtil ny platform implementeres. Som ressourceplanlægningssystem, herunder skemaplanlægning, anvendes TimeEdit, som er under faseopdelt implementering. FAK (Dekanat og U-AFD) støtter skoler og institutter efter anmodning med tilvejebringelse af censorer i rammen af Forsvarets Censorkorps. Dekanatet opretter og vedligeholder censorkataloget. Skoler og institutter rekvirerer censorer direkte ved U-AFD, som administrerer censorordningen. Der henvises i øvrigt til FAK bestemmelser for censorkorps. 4. ADMINISTRATION Side 13 af 15

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere