Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring"

Transkript

1 JAN 15 Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring Bilag: 1. Planlægnings- og dokumenthieraki for uddannelser under FAK 2. Matrix udvisende årscyklus for udarbejdelse og fremsendelse af planer, skitser og dokumenter 3. Skabelon for Uddannelsesbeskrivelse 4. Eksempel på Uddannelsesskitse 5. FAK Uddannelsesproduktionsplan ionsplan/forms/allitems.aspx 6. Møderegime i relation til uddannelserne (udgives senere) 7. Instruks for udarbejdelse og fremsendelse af Uddannelsesbeskrivelser 8. Skabelon for Uddannelsesbevis (under udarbejdelse) 9. Bestemmelser og standardforretningsorden for Studienævn (se FAK hjemmeside) 10. Procedurer for ressourceallokering, skemalægning m.m. (udgives senere) 11. Retningslinjer for håndtering af ansøgninger om optagelse på enkeltmoduler på videreuddannelser (under udarbejdelse). 12. Kvalitetssikring af undervisning (udgives senere). 13. Eksamensbestemmelser (under udarbejdelse) 14. Anvendelse af FAK Censorkorps (udgives senere) 15. Uddannelsesadministration, arkivering m.m. (udgives senere) 16. Håndtering af ansøgninger om uddannelsesmeritering (udgives senere) 17. Skabelon for læringsplaner 1. SITUATION 1.1. Generelt I forbindelse med de tre officersskolers integration med Forsvarsakademiet (FAK) fastsætter nærværende direktiv de uddannelsesstyringsmæssige processer, som har betydning for skolers og institutters udrulning af de uddannelser, som FAK udbyder. Nærværende direktiv er - kombineret med de beskrevne processer og dokumenter - at betragte som FAK Uddannelsesdirektiv for alle uddannelser. De enkelte uddannelsessteder afgør, hvor vidt der er behov for at udarbejde interne supplerende direktiver. Allerede planlagte forløb for igangværende strukturbestemte uddannelser (GRO) fastholdes så vidt muligt uændret, men rent fagligt i rammen af FAK institutter. Når/hvis en eller flere skoler i deres helhed integreres fysisk med det øvrige FAK, vil direktivet om nødvendigt blive justeret. Side 1 af 15

2 1.2. Processer Ved uddannelsesstyring forstås i det efterfølgende de forskellige trin, der cyklisk vedrører udrulningen af en given uddannelse. En række trin lapper over hinanden, både i tid og m.h.t. ansvar for udførelsen. Processen omfatter: Planlægning, herunder bl.a. Studieordninger Akkrediteringer Uddannelsesproduktionsplan Uddannelsesskitser Uddannelsesbeskrivelser Udpegning af modulansvarlige og bidragydende institutter Overordnet ressourcesætning, herunder budgettering Rekruttering, herunder kommunikation om uddannelserne Iværksættelsesordrer (når relevant) Studie-tilrettelæggelse, herunder bl.a. Opslag af uddannelserne Ansøgningsproces og udvælgelse Allokering af øvrige ressourcer Skemalægning Faglig tilrettelæggelse, herunder bl.a. Læringsplaner Fagspecifikke læringsmål Ressourcesætning og allokering af lærerkræfter Rekvisition af censorer Gennemførelse, herunder bl.a. Undervisning og læring Udprøvning, herunder eksaminer Evaluering af kadetter under praktikforløb, Personeludvikling (visse uddannelser). Kvalitetssikring og udvikling, herunder bl.a. Evalueringer, dimittendfora, effektmåling, auditering, aftagerundersøgelser m.m. Udvikling, tilretning og optimering af planer. Koordination af ovenstående trin på tværs af institutter og skoler. Administration, herunder bl.a Personeladministration af kadetter og studerende. Uddannelsesressourcer. Uddannelsesdokumentation, herunder arkivering af studieordninger. Uddannelsesbeskrivelser, undervisningsplaner, større skriftlige opgaver m.m. Udbud og håndtering af tilmeldinger til moduler (primært MMS). Tilvejebringelse og administration af censorer Rammer for ledelse og koordination af uddannelserne Strategisk styring Den strategiske styring af FAK uddannelser sker i regi af FAK chefkreds, FAK stabsmøder, uddannelsesledelser knyttet til de enkelte uddannelser, styrings-, projekt- og arbejdsgrupper m.fl. Dekanen har det tværgående ansvar for, at FAK uddannelsesstrategier og herunder studieordninger udarbejdes og følges. Side 2 af 15

3 Operationel uddannelsesstyring Den operationelle uddannelsesstyring sker i basisorganisationen. Proces og metode fremgår af pkt. 3. samt bilag 1, 2 og Referencer og definitioner Til at beskrive de grundlæggende elementer i uddannelsernes planlægning og tilrettelæggelse anvendes bilag 1, Planlægnings- og dokumenthierarki. Årshjul for udarbejdelse af planlægningsprodukter fremgår af bilag 2. Hvad angår den pædagogiske, netbaserede og uddannelsesteknologiske gennemførelse af uddannelserne henvises indtil videre til det arbejde og den implementeringsplan, som FAK Forum for Pædagogik og Netbaseret Læring (FORPNL) forestår. Ved uddannelsessted forstås den lokalitet, hvor en given uddannelse fysisk er forankret, dvs. en officersskole eller et institut/afdeling på FAK. 2. OPGAVE FAK skal sikre fortsat gennemførelse, styring, kvalitetssikring, koordination og administration af igangværende strukturbestemte uddannelsesforløb (GRO), således at de færdiggøres i overensstemmelse med gældende studieordninger og læringsplaner, og idet institutterne leverer fagligheden. FAK skal forestå planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, udprøvning, koordination og administration af de nye uddannelser (MMS, VUK og OFUD), således at de påbegyndes rettidigt og gennemføres i overensstemmelse med gældende studieordninger og akkrediteringskrav. FAK skal forestå planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, udprøvning, koordination og administration af Sprogofficersuddannelserne (SPROF) og Øvrige Kurser, således at de påbegyndes rettidigt og gennemføres i overensstemmelse med gældende uddannelsesbeskrivelser. FAK skal forestå kvalitetssikring og -udvikling af hhv. uddannelser og undervisning, idet uddannelserne skal kvalitetssikres og udvikles i forhold til aftagernes (Forsvarets) behov for kompetencer og i forhold til akkrediteringskrav, herunder effekt. Undervisningen skal kvalitetssikres i forhold til effekt og læring i de enkelte elementer, moduler og kurser. 3. UDFØRELSE 3.1. Samlet plan Det er det bærende princip, at enhver uddannelse udvikles og gennemføres i et tæt samvirke mellem studieledelse, faglighed og FAK stab jf. fig. 1. Studieledelse og fagligt ansvarlig defineres nedenfor. FAK Uddannelsesafdeling (U-AFD) forestår på stabens vegne ressortsagsbehandling, ekstern koordination med Værnsfælles Forsvarskommando samt intern koordination og administration inden for alle studieområder i direkte samarbejde med skoler og institutter. Side 3 af 15

4 fig. 1 Uddannelse Studiechef og studieansvarlig enhed. For hvert af studieområderne er der en studieansvarlig Ansvar IV enhed, hvis chef er studiechef for den pågældende uddannelse, således: MMS og VF VUK: CH/U (studiechef) og U-afdelingen (studieansvarlig enhed) GRO, OFUD og VS VUK: Skolechefen (studiechef) og skolen (studieansvarlig enhed) SPROF: CH/ISK (studiechef), ISK (studieansvarlig enhed) Øvrige kurser: Institutchef (studiechef), institut (studieansvarlig enhed) Studiechefens uddannelsesmæssige ansvar er bl.a. at føre tilsyn og medvirke til at sikre sammenhæng, dels internt på det pågældende uddannelsesforløb, dels i forhold til andre uddannelser. Det er desuden studiechefens ansvar at bidrage til kvalitetssikringen, dels af undervisningen, dels af uddannelsen som helhed. For kategorien Øvrige Kurser vil studiechefen - i sin egenskab af institutchef - normalt også være modulansvarlig. Officersskolecheferne modtager separat instruks fra CH FAK. Foruden deres generelle rolle som studiechefer (se ovenfor) har skolecheferne en særlig rolle som ansvarlige for værnets kulturforankring og prægning over for de studerende. Skolechefer kan gennemføre tilsynsbesøg hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen og kan derudover løse opgaver på FAK vegne i forhold til eget værn. Der hen- Side 4 af 15

5 vises i øvrigt til pkt. 3.6., og vedr. skolernes ansvar og opgaver i forhold til VS VUK og OFUD Studieledere For hvert af studieområderne (MMS, VUK, OFUD, GRO, SPROF og Øvrige Kurser) udpeger den studieansvarlige chef en Studieleder, som har ansvaret for studietilrettelæggelsen, den gennemgående drift, daglige styring og koordination af den pågældende uddannelse på det pågældende uddannelsessted. Studieledere har desuden en styrende funktion i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesskitser og uddannelsesbeskrivelser under tæt inddragelse af de modulansvarlige institutter. Studieledere kan desuden have en medvirkende rolle i optagelsen af studerende på visse uddannelser. Studieledere på officersskoler har over for skolechefen ansvar for værnets kulturforankring samt for den generelle holdningsbearbejdning af de studerende, særligt på OFUD forløbet, og normalt i samarbejde med studievejledere(-n), hvor disse roller ikke er sammenfaldende. Studieledere på officersskoler bistår det modulansvarlige institut med udarbejdelsen af læringsplanen, idet studielederen bl.a. skal sikre helhed, sammenhæng og det værnsspecifikke præg, både i læringsplanen og i praksis. Studieledere på officersskoler kan endvidere forestå skemalægningen med udgangspunkt i læringsplanerne. Studieledere på officersskoler delegerer efter omstændighederne opgaver til en eller flere studievejledere. For kategorien Øvrige Kurser udpeger institutchefen en Studieleder for alle kurser, som alene gennemføres i regi af eget institut. Foruden det interne ansvar over for egen chef fungerer alle studieledere som single point of contact overfor den ressortansvarlige sektion i FAK U-AFD på det pågældende studieområde. Studieledere på skoler kan gennemføre tilsynsbesøg på vegne af egen skolechef hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen Studievejledere Hvis studiet består af flere adskilte optag, årgange el.lign., kan Studielederen under sig have et antal Studievejledere (lokalt evt. benævnt Holdførere, Holdofficerer, Skoleofficerer, Uddannelsesofficerer, Kursusledere el.lign.), som med reference til Studielederen forestår den daglige styring, vejledning, personaleledelse og evt. også undervisning af de studerende. Studievejledere på officersskoler har overfor Studielederen medansvar for værnets kulturforankring samt for den generelle holdningsbearbejdning af de studerende, særligt på OF- UD forløbet. Dette sker i samarbejde med studielederen, hvor disse roller ikke er sammenfaldende. Studievejledere på skoler kan gennemføre tilsynsbesøg på vegne af studielederen hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen. På blended learning uddannelser vejleder Studievejlederen desuden de studerende i forhold til sammensætning af moduler, forcering eller reduktion af studietempo m.m., m.h.p. at den samlede arbejdsbelastning harmonerer med den enkeltes familie-, arbejds- og studiesituation. Side 5 af 15

6 Modulansvarlige, projektofficerer og fagvejledere Dekanen udpeger modulansvarlige institutter for alle uddannelser, herunder også for moduler på modulariserede uddannelser. Dekanen udpeger desuden de bidragydende institutter til tværfaglige moduler/uddannelser. Institutchefen har ansvar for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af de uddannelser og moduler, som instituttet er pålagt at forestå eller bidrage til. Institutchefen udpeger normalt en Projektofficer (PO) for hvert af de moduler, som instituttet har modulansvar for. Med hensyn til fagligheden refererer PO til egen institutchef og med hensyn til drift og styring af modulet koordinerer PO med hhv. Studielederen for uddannelsen og med de eventuelle bidragydende institutters fagvejledere. Det modulansvarlige institut udarbejder - normalt ved den udpegede PO - læringsplanen for det pågældende modul og inddrager studielederen (se pkt ) for den pågældende uddannelse samt de eventuelle bidragydende institutter. På baggrund af den konkrete uddannelses sammensætning og kompleksitet aftales det, om den modulansvarlige eller studieledelsen foretager bookning af ressourcer og tastning af skema m.m., om dette sker i fællesskab og/eller om Studiekontoret inddrages i denne proces. Det modulansvarlige institut kan efter omstændighederne have studieledelsesopgaven, dvs. PO kan også være studieleder/studievejleder. Se fig. 3. Dette gælder primært for kategorien Øvrige Kurser. Ved tværfaglige moduler udpeger Dekanen - ud fra en vurdering af hvor den faglige tyngde er størst - ét modulansvarligt institut samt et antal bidragydende institutter. Det modulansvarlige instituts PO har foruden sit eget fagområde koordinationsansvaret i forhold til bidragende institutter og det praktiske/driftsmæssige koordinationsansvar i forhold til studielederen. De bidragydende institutter udarbejder fagspecifikke læringsmål, som enten integreres i den samlede læringsplan for det tværfaglige modul eller udarbejdes som underliggende fagspecifikke læringsplaner (bilag) til den samlede læringsplan. De bidragydende institutter udpeger fagvejledere, som forestår den konkrete fagspecifikke undervisning og vejledning i de enkelte fag. For tværfaglige moduler kræves en høj grad af koordination og integration mellem det modulansvarlige og de bidragydende institutter og en høj grad af samarbejde med studielederen. Det modulansvarlige institut har herunder ansvaret for at samarbejde og koordinere med modulets øvrige undervisere m.h.p. at medvirke til at sikre, at modulets indhold og undervisningsform understøtter modulets læringsmål, at der er en sammenhæng i modulets undervisning, at undervisningen lever op til de akademiske krav for uddannelsen, herunder kvalifikationsrammeniveauet samt, at undervisningen er knyttet til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer. Se eksempel i fig. 2. fig. 2 Side 6 af 15

7 Ressortansvarlig sektion i FAK U-AFD I FAK U-AFD er der udpeget en resortansvarlig sektion, som bl.a. har den direkte kontakt til Studielederne Fordeling af roller på studierne. fig. 3. Studiechef Studieleder Studievejleder Modulansvarlig/ Projektofficer og Fagvejledere Resortsektion i U-AFD/FAK MMS CH U/FAK CH/MMSSEK MMSSEK INST MMSSEK VF VUK CH U/FAK Udpeges i U/FAK U/FAK INST O&VSEK VS VUK Skolechef Skole Skole INST O&VSEK OFUD og GRO Skolechef Skole Skole INST O&VSEK SPROF CH/ISK/FAK ISK/FAK ISK/FAK ISK/FAK MMSSEK Øvrige Kurser CH/INST/FAK INST/FAK INST/FAK INST/FAK MMSSEK Side 7 af 15

8 3.2. Den detaljerede planlægningscyklus for ressourceallokering til uddannelserne, herunder procedure for rettidig og fyldestgørende udpegning af lærerkræfter, etablissement og andre ressourcer, er under udvikling og vil blive beskrevet i bilag Igangværende uddannelser (GRO) Alle igangværende uddannelser under FAK og skoler færdiggøres i henhold til eksisterende planer og ressourcesætning og under hensyntagen til, at lærerkræfterne fra 1. januar 2015 er samlet under FAK s institutter. Fordeling af uddannelsesansvar og administration af kadetter sker i henhold til pkt. 7.7., fig Master i Militære Studier (MMS) Dekanatet har ansvaret for at udvikle og opdatere studieordning for MMS og godkender uddannelsesbeskrivelserne for de enkelte moduler. FAK U-AFD har ansvaret for planlægningen og studietilrettelæggelsen af MMS samt for sagsbehandling af uddannelsesbeskrivelserne. Opgaven løses af Studieleder MMS (tillige chef for MMS-sektionen). Der udpeges i MMS-sektionen en Studievejleder for hvert årligt optag. Den strategiske styring forestås af Uddannelsesledelse MMS, som består af CH U (studiechef og formand) samt af institutcheferne for de modulansvarlige institutter. Planlægning og studietilrettelæggelse udføres af Projektgruppe MMS, som består af Studieleder MMS og af udpegede projektofficerer (PO) fra de modulansvarlige institutter. De modulansvarlige institutter har ansvaret for udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser samt læringsplaner for de enkelte moduler (se også bilag 1). Der henvises i øvrigt til bilag Værnsfælles Videreuddannelseskurser (VF VUK) VF VUK vil henvende sig til officerer på M321/M322 niveau med uddannelsesmæssig baggrund i VS VUK, som skal forberedes til at arbejde i højere stabe, herunder på værnsfælles niveau. VF VUK vil primært være på kvalifikationsrammeniveau 6, men vil ikke være akkrediterede kurser. FAK har ansvaret for udvikling af VF VUK. Koordinationen forestås af U-AFD Officers- og Videreuddannelsessektionen (O&VSEK), den strategiske styring af Arbejdsgruppe Videreuddannelser og planlægning og studietilrettelæggelse af U-AFD i samarbejde med fagansvarlige institutter og under inddragelse af Værnsfælles Forsvarskommando og styrelser. FAK forventer i 2015 at påbegynde udviklingen af et VF VUK forløb m.h.p. eventuelt at være i stand til at udbyde kurserne fra Der henvises i øvrigt til bilag Værnsspecifikke Videreuddannelser (VS VUK) Skolerne har ansvaret for planlægning og studietilrettelæggelse af VS VUK jf. principperne i pkt. 3.1., idet dog Center for Landmilitære Operationer (CLO) under Institut for Militære Operationer (IMO) har ansvaret for VUK Advanced Land Operations (VUK ALO). Skolerne (CLO) udarbejder herunder uddannelsesbeskrivelser med bidrag fra modulansvarlige institutter og udarbejder og udsender desuden velkomstbreve. Side 8 af 15

9 Den præcise fordeling af de enkelte delopgaver i studietilrettelæggelsesfasen, herunder indtastning af skemalægning m.m., aftales mellem skolen og de modulansvarlige institutter og evt. under inddragelse af Studiekontoret. FAK institutter har ansvaret for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne jf. principperne i pkt De modulansvarlige institutter udarbejder herunder læringsplaner under inddragelse af skolerne. F.s.v.a. undervisningen i taktik på Hærens Officersskole (HO) koordinerer CLO/IMO direkte med Taktikafdeling/HO, indtil Taktikafdelingen integreres med CLO/IMO. FAK U-AFD har ansvaret for at koordinere med - og om nødvendigt facilitere - planlægning, tilrettelæggelse og kommunikation med skoler og institutter m.h.p. at skabe størst mulig synergi og konceptuel ensartethed, at opslå VS VUK på baggrund af uddannelsesbeskrivelserne og i tæt samarbejde med skolerne, i samarbejde med respektive skoler og værnsstabe at koordinere optagelsesprocessen i overensstemmelse med Værnsfælles Forsvarskommandos bestemmelse om styringsmekanisme for udvælgelse af studerende til videreuddannelser, at støtte skolerne med kvalitetssikring på undervisningsniveau af VS VUK, så snart FAK koncept for kvalitetssikring er operationaliseret. Ansøgninger til VUK ALO håndteres i rammen af optagelsesprocessen for MMS Officersuddannelserne (GRO og OFUD) Chefen for Forsvarsakademiet har overfor Forsvarschefen det samlede ansvar for officersuddannelserne (efterfølgende alene benævnt OFUD) og herunder for, at gældende studieordninger og uddannelseskompetenceprofiler for nyudnævnte linjeofficerer er opfyldt. FAK sikrer den bedst mulige konceptuelle harmonisering af de forskellige OFUD med fuld respekt for de værnskulturelle og indholdsmæssige forskelle, som studieordningerne tilsiger Dekanen er ansvarlig for i samarbejde med de tre officersskoler at udstikke retningslinjerne for uddannelsernes overordnede struktur og sammenhæng under hensyn til aftagernes behov for kompetencer, den militærfaglige fordeling og pædagogiske hensyn. Derudover er Dekanatet ansvarlig for kvalitetssikring og udviklingen af den militære diplomuddannelse på uddannelsesniveau. Dekanen udpeger uddannelses- og modulansvarlige institutter jf. pkt Dekanen er ansvarlig for at godkende studieordninger for OFUD. Dekanatet samarbejder med officersskolerne og andre relevante interessenter vedr. udarbejdelse og revision af studieordninger for de læringselementer (Officersbasisuddannelserne (OBU), Funktionsuddannelser (FU), diplomuddannelse mm.), der indgår i den samlede officersuddannelse. Dekanatet udarbejder skabeloner og øvrige rammer for studieordningerne, og skolerne udfylder skabeloner og rammer efter nærmere aftaler. En gang årligt efter den årlige ud- Side 9 af 15

10 dannelses-/undervisningsevaluering (herunder fortolkningsmøde, hvor bl.a. institutchefer, officersskoler m.fl. deltager) vurderer Dekanen, hvorvidt studieordningerne skal revideres. Dekanen foranstalter akkrediteringsansøgning om og godkender successivt justeringer af studieordninger i tæt samarbejde med skoler og institutter og forestår re-akkreditering med lovbestemte intervaller. Dekanen inddrager relevante interessenter Værnscheferne har over for Chefen for Forsvarsakademiet ansvaret for, at OBU og de elementer af FU og tjenestegrensmoduler (TJGM), som værnene forestår, lever op til de gældende studieordninger. FAK giver herunder relevante input til værnene vedr. kvalitetssikringen af forløb, som værnene har det direkte ansvar for. Værnene bidrager til kvalitetssikringen af OFUD gennem Forsvarets Uddannelsesforum (når etableret), og de dertil knyttede aftagerpaneler, koordinationsgrupper og eventuelle netværksgrupper. Værnene bidrager bl.a. med input til uddannelseskompetenceprofilerne for nyudnævnte linjeofficerer. Officersskolernes chefer, studieledere og studievejledere (holdførere) kan føre tilsyn med kadetterne, mens de gennemfører uddannelse i værnene efter nærmere direkte aftale med det enkelte uddannelsessted i værnet. Kursusledelsen på værnets uddannelsessted indstiller til pgl. officersskole om eventuel afgang i utide af kadetter fra det pågældende kursus, idet alene officersskolen via en kommission kan afgøre, om kadetten skal afgå fra officersuddannelsen som helhed Officersskolerne bidrager til planlægning og forestår studietilrettelæggelse af OF- UD og er i rammen af de af FAK godkendte studieordninger ansvarlige overfor CH FAK for sammenhængen, driften og den værnsspecifikke prægning af diplomdelen, samt for de dele af FU som skolen forestår. Officersskolerne er på FAK vegne koordinationsansvarlige over for værnene for OBU og de dele af FU og TJGM, som værnene har det direkte ansvar for. Se pkt vedr. udøvelse af tilsyn fra skolechefer, studieledere og studievejledere. Officersskolerne udpeger studieledere og evt. studievejledere jf. pkt og Officersskolerne udarbejder forslag til uddannelsesbeskrivelse for den samlede OFUD samt for de elementer, skolen er ansvarlig for, dvs. den samlede Diplomdel samt evt. FU. Skolerne inddrager de modulansvarlige institutter i udarbejdelsen. Der udarbejdes normalt ikke uddannelsesbeskrivelser for de enkelte moduler på Diplom-delen (se også bilag 1). Den præcise fordeling af de enkelte delopgaver i studietilrettelæggelsesfasen, herunder indtastning af skemalægning m.m., aftales mellem skolen og de modulansvarlige institutter og evt. under inddragelse af Studiekontoret. Officersskolerne opretholder forbindelse til eget værn og er ansvarlige for den værnsspecifikke faglighed og det kulturbærende og holdningsdannende i uddannelsen. Officersskolerne skal sikre og understøtte en sammenhæng mellem den samlede officersuddannelses læringselementer, diplomuddannelsesmodulerne og de øvrige aktiviteter, der er parallelle med den militære diplomuddannelse, herunder en kobling mellem teori og den militærfaglige praksis. Side 10 af 15

11 Officersskolernes chefer, studieledere og studievejledere kan føre tilsyn med kadetterne jf. pkt Officersskolerne er ligeledes ansvarlige for at indhente eksamensresultater fra samtlige læringselementer, så der kan udarbejdes eksamensbeviser for de studerendes samlede officersuddannelse. Skolerne etablerer og har ansvaret for driften af kommissioner i f.m. optagelse (screening), afgang (evalueringskommissioner), statusmøder m.m. For pilotuddannelsen gælder særlige forhold, som beskrives særskilt FAK institutter er ansvarlige for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af diplomuddannelsens enkelte fagmoduler og udpeger modulansvarlige hhv. fagvejledere jf. pkt De modulansvarlige institutter har ansvaret for udarbejdelse af læringsplaner for hvert modul med udgangspunkt i de uddannelsesbeskrivelser, som fremgår af studieordningen. Udarbejdelsen af læringsplaner koordineres tæt med studielederne for de enkelte officersuddannelser. FAK institutter har ansvaret for at levere fagligheden på dele af de FU-elementer, som gennemføres på officersskolerne. Værnenes centre og skoler har ansvaret for at levere fagligheden på OBU, dele af FU samt hærens TJGM FAK U-AFD koordinerer i samarbejde med skolerne rekrutteringen til og kommunikationen om OFUD (se også pkt. 5) og opslår formelt OFUD med udgangspunkt i studieordningerne. U-AFD støtter skolerne i optagelsesprocessen efter behov. U-AFD bistår efter behov skolerne med udarbejdelse af uddannelsesskitser og koordinerer og faciliterer efter behov samarbejdet mellem skoler og institutter, i særlig grad hvor flere institutter er inddraget i samme tværfaglige modul. Som led i den samlede kvalitetssikring støtter U-AFD skoler og institutter med evaluering og effektmåling på undervisningsniveau Det direkte ansvar for OFUD enkelte elementer er således fordelt: Side 11 af 15

12 fig. 4 OBU inkl. adm. ansvar FU Uddannelsesansvar FU Administrativt ansvar Diplom Uddannelsesansvar Diplom Administrativt ansvar TJGM Udd. ansvar TJGM Adm. ansvar Rekruttering Eksterne og interne HRN FAK (HO) Hærstaben for dele, som gennemføres i værnet FAK (HO indtil mulig fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (HO) FAK (HO indtil mulig fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Hærstaben Hærstaben FAK (HO) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Hærstaben og FAK SVN Marinestaben FAK (SOS) Marinestaben for dele, som gennemføres i værnet FAK (SOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (SOS) FAK (SOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Marinestaben og FAK FLV (ej pilot) Flyverstaben Flyverstaben FAK (FLOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (FLOS) FAK (FLOS, indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Flyverstaben og FAK FLV (pilot) Flyverstaben Flyverstaben Flyverstaben FAK (FLOS) Flyverstaben Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Flyverstaben og FAK 3.8. SPROF ISK varetager som studieansvarlig enhed uddannelsen af sprogofficerer efter de i pkt beskrevne principper. Studieordninger og uddannelsesbeskrivelser godkendes af Dekanatet og med resortansvarlig sektion i U-AFD som koordinerende og sagsbehandlende FAK Øvrige Kurser FAK Øvrige Kurser er karakteriseret ved dels at være udbudt af enkelt-institutter, dels ved at falde uden for rammen af de akkrediterede uddannelser (OFUD og MMS). Processerne omkring FAK Øvrige Kurser følger de i pkt beskrevne retningslinjer, idet respektive kursusansvarlige institutter/centre udvikler, udruller og vedligeholder kurserne og selv stiller egen studieledelse. Kursusadministrativt støttes de kursusansvarlige institutter/centre direkte af Studiekontoret/U-AFD. Uddannelsesbeskrivelser for Øvrige Kurser sendes efter institutchefens godkendelse direkte til U-AFD m.h.p. implementering (Dekanat ikke godkendende) Prioritering af uddannelserne Side 12 af 15

13 CH FAK fastlægger prioriteringen af FAK uddannelsesproduktion. Den generelle allokering af uddannelsesressourcer tager udgangspunkt i følgende tentative trangfølge af uddannelserne: 1. prioritet: Akkrediterede og/eller adgangsgivende uddannelser (GRO, OFUD, MMS og SPROF). 2. prioritet: Delvist adgangsgivende uddannelser (VS VUK). 3. prioritet: Ikke adgangsgivende uddannelser (VF VUK og Øvrige Kurser) Generelle bestemmelser og opsummering FAK Dekanat har en godkendende rolle i forhold til FAK s uddannelser, herunder bl.a. at relevante uddannelser akkrediteres, og at uddannelsesbeskrivelser er i overensstemmelse med gældende studieordninger. Dekanen udøver dette ansvar i samarbejde med studiechefer og institutchefer. FAK Dekanat er ansvarlig for kvalitetssikring og udvikling på uddannelsesniveau. Dekanatet udarbejder en strategi for kvalitetssikring og -udvikling og har ansvaret for at definere fokusområderne i tid og rum, bl.a. i forhold til akkrediteringskrav og Forsvarets - herunder værnenes - behov. FAK U-AFD har en styrende rolle i forhold til sagsbehandling, koordination og administration af FAK uddannelser. Herudover forestår U-AFD kvalitetssikring på undervisningsniveau. Studieansvarlig enhed forestår udviklingen af uddannelsesskitser for egne uddannelser og moduler. Studieansvarlig enhed udarbejder egne uddannelsesbeskrivelser under inddragelse af modulansvarligt institut og sender via egen chef og med dennes påtegning beskrivelserne til godkendelse ved FAK, idet U-AFD resortansvarlige sektion foretager sagsbehandlingen, og Dekanatet foretager godkendelsen (se også bilag 1 og 2). Studieansvarlig enhed forestår studietilrettelæggelse. Modulansvarlige institutter har ansvar for fagspecifikke læringsmål og faglig tilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af læringsplaner, idet studieansvarlig enhed og bidragydende institutter inddrages. Bidragydende institutter har ansvar for fagspecifikke læringsmål og udarbejdelse af egne bidrag til læringsplaner. Som digital læringsplatform anvender FAK og skoler IceCore, indtil ny platform implementeres (evt. fra 2016). Skoler, som p.t. anvender en anden digital læringsplatform end IceCore, kan vælge at fastholde denne, indtil ny platform implementeres. Som ressourceplanlægningssystem, herunder skemaplanlægning, anvendes TimeEdit, som er under faseopdelt implementering. FAK (Dekanat og U-AFD) støtter skoler og institutter efter anmodning med tilvejebringelse af censorer i rammen af Forsvarets Censorkorps. Dekanatet opretter og vedligeholder censorkataloget. Skoler og institutter rekvirerer censorer direkte ved U-AFD, som administrerer censorordningen. Der henvises i øvrigt til FAK bestemmelser for censorkorps. 4. ADMINISTRATION Side 13 af 15

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS DIREKTIV FOR UDDANNELSESSTYRING

FORSVARSAKADEMIETS DIREKTIV FOR UDDANNELSESSTYRING FORSVARSAKADEMIETS DIREKTIV FOR UDDANNELSESSTYRING Bilag: 1. Opgaver og ansvar for funktioner (udgives snarest) 2. Anvendelse og indhold af uddannelsesdokumenter (udgives snarest) 3. Oversigt over IT-systemer

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME AUGUST 2015 Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 Svanemøllens Kaserne 2100 København Ø Kontakt: Dekanat, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk 1. udgave august 2015 INDHOLD

Læs mere

REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl

REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl. 10.00 DELTAGERE: Uddannelsespersonalet: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM Kristian Brobæk Madsen

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Uddannelseskonference 2014 VELKOMMEN. Workshop. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring Problem eller Redning?

Uddannelseskonference 2014 VELKOMMEN. Workshop. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring Problem eller Redning? Uddannelseskonference 2014 VELKOMMEN Workshop Kvalifikationsrammen for Livslang Læring Problem eller Redning? Nr. 1 03-06-2014 Hvad og hvordan Information, spørgsmål, svar og dialog Jeg lægger ud.. I styrer

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser April 2015 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (internet) b. Forsvarsministeriets

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl

REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl. 10.00 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel (VIP): OK Peter Holgersen MJ Claus Rohde FULDM Peter Sjøstedt FULDM

Læs mere

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version Studieordning for elementet Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot Version 30112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål med Flyvning og Ledelse... 3 3. Mål for læringsudbytte for Flyvning og Ledelse...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

LOGO. Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE. Version

LOGO. Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE. Version LOGO Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE Version 26112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Operationsstøtteuddannelsens formål... 3 3. Operationsstøtteuddannelsens

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE

UDDANNELSESBESKRIVELSE Kompetenceudvikling er vital for Forsvarets evne til at løse tidens og fremtidens opgaver. UDDANNELSESBESKRIVELSE Militærpolitiets Grunduddannelse Uddannelsesbeskrivelse Praktiske oplysninger Formål Deltageren

Læs mere

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning, en ny vej mod visdom. Tidsforbrug og udfordringer. Behov for nytænkning/bevidst tænkning. De uddannelsesmæssige krav. Den pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET

Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af Grundlæggende

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930

REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: MJ Claus Rohde OK Peter Holgersen FULDM Kristian Brobæk

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem

Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem Bilag 3 til FKO skr. 2012/011844-703240 Forsvarets nye officers- og sergentuddannelsessystem INDLEDNING Forsvaret står over for forandringer, og forsvaret skal vedvarende tilpasse sig. Det stiller krav

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse af undervisning inkl.

Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse af undervisning inkl. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse

Læs mere

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN OVERSIGT 1. Diagnosen ekspertgruppens og analysepanelets 2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 3. ARTS-strukturens historik 4. Hvilke principper og målsætninger

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Region Hovedstaden 3. Præsentation af Region Hovedstadens

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET 1. FORMÅL 1.1. Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter vedkommende i stand til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV FOKUS BEDØMMELSE Bedømmer 0.1 Grad/stilling *: MJ 0.2 Efternavn, fornavn(e) *: Christensen, Finn 0.3 Stillingsbetegnelse og CH A5 tjenestested *: 0.4 MA-nr. *: 152977 1. Bedømte 1.1 Efternavn, fornavn(e)

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE. Erstatter VFKBST U.180-6 af Bestemmelse for uansøgt afgang fra Forsvarets leder- og

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

1. Uddannelsesstationer

1. Uddannelsesstationer Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Kvalitet og Evaluering 02-maj-2017 Udarbejdet af HKK Journalnummer Dokumentnavn Uddannelsesstationer Dokumentnummer 3 1. Uddannelsesstationer Med en ny forsøgsordning

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere