Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring"

Transkript

1 JAN 15 Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring Bilag: 1. Planlægnings- og dokumenthieraki for uddannelser under FAK 2. Matrix udvisende årscyklus for udarbejdelse og fremsendelse af planer, skitser og dokumenter 3. Skabelon for Uddannelsesbeskrivelse 4. Eksempel på Uddannelsesskitse 5. FAK Uddannelsesproduktionsplan ionsplan/forms/allitems.aspx 6. Møderegime i relation til uddannelserne (udgives senere) 7. Instruks for udarbejdelse og fremsendelse af Uddannelsesbeskrivelser 8. Skabelon for Uddannelsesbevis (under udarbejdelse) 9. Bestemmelser og standardforretningsorden for Studienævn (se FAK hjemmeside) 10. Procedurer for ressourceallokering, skemalægning m.m. (udgives senere) 11. Retningslinjer for håndtering af ansøgninger om optagelse på enkeltmoduler på videreuddannelser (under udarbejdelse). 12. Kvalitetssikring af undervisning (udgives senere). 13. Eksamensbestemmelser (under udarbejdelse) 14. Anvendelse af FAK Censorkorps (udgives senere) 15. Uddannelsesadministration, arkivering m.m. (udgives senere) 16. Håndtering af ansøgninger om uddannelsesmeritering (udgives senere) 17. Skabelon for læringsplaner 1. SITUATION 1.1. Generelt I forbindelse med de tre officersskolers integration med Forsvarsakademiet (FAK) fastsætter nærværende direktiv de uddannelsesstyringsmæssige processer, som har betydning for skolers og institutters udrulning af de uddannelser, som FAK udbyder. Nærværende direktiv er - kombineret med de beskrevne processer og dokumenter - at betragte som FAK Uddannelsesdirektiv for alle uddannelser. De enkelte uddannelsessteder afgør, hvor vidt der er behov for at udarbejde interne supplerende direktiver. Allerede planlagte forløb for igangværende strukturbestemte uddannelser (GRO) fastholdes så vidt muligt uændret, men rent fagligt i rammen af FAK institutter. Når/hvis en eller flere skoler i deres helhed integreres fysisk med det øvrige FAK, vil direktivet om nødvendigt blive justeret. Side 1 af 15

2 1.2. Processer Ved uddannelsesstyring forstås i det efterfølgende de forskellige trin, der cyklisk vedrører udrulningen af en given uddannelse. En række trin lapper over hinanden, både i tid og m.h.t. ansvar for udførelsen. Processen omfatter: Planlægning, herunder bl.a. Studieordninger Akkrediteringer Uddannelsesproduktionsplan Uddannelsesskitser Uddannelsesbeskrivelser Udpegning af modulansvarlige og bidragydende institutter Overordnet ressourcesætning, herunder budgettering Rekruttering, herunder kommunikation om uddannelserne Iværksættelsesordrer (når relevant) Studie-tilrettelæggelse, herunder bl.a. Opslag af uddannelserne Ansøgningsproces og udvælgelse Allokering af øvrige ressourcer Skemalægning Faglig tilrettelæggelse, herunder bl.a. Læringsplaner Fagspecifikke læringsmål Ressourcesætning og allokering af lærerkræfter Rekvisition af censorer Gennemførelse, herunder bl.a. Undervisning og læring Udprøvning, herunder eksaminer Evaluering af kadetter under praktikforløb, Personeludvikling (visse uddannelser). Kvalitetssikring og udvikling, herunder bl.a. Evalueringer, dimittendfora, effektmåling, auditering, aftagerundersøgelser m.m. Udvikling, tilretning og optimering af planer. Koordination af ovenstående trin på tværs af institutter og skoler. Administration, herunder bl.a Personeladministration af kadetter og studerende. Uddannelsesressourcer. Uddannelsesdokumentation, herunder arkivering af studieordninger. Uddannelsesbeskrivelser, undervisningsplaner, større skriftlige opgaver m.m. Udbud og håndtering af tilmeldinger til moduler (primært MMS). Tilvejebringelse og administration af censorer Rammer for ledelse og koordination af uddannelserne Strategisk styring Den strategiske styring af FAK uddannelser sker i regi af FAK chefkreds, FAK stabsmøder, uddannelsesledelser knyttet til de enkelte uddannelser, styrings-, projekt- og arbejdsgrupper m.fl. Dekanen har det tværgående ansvar for, at FAK uddannelsesstrategier og herunder studieordninger udarbejdes og følges. Side 2 af 15

3 Operationel uddannelsesstyring Den operationelle uddannelsesstyring sker i basisorganisationen. Proces og metode fremgår af pkt. 3. samt bilag 1, 2 og Referencer og definitioner Til at beskrive de grundlæggende elementer i uddannelsernes planlægning og tilrettelæggelse anvendes bilag 1, Planlægnings- og dokumenthierarki. Årshjul for udarbejdelse af planlægningsprodukter fremgår af bilag 2. Hvad angår den pædagogiske, netbaserede og uddannelsesteknologiske gennemførelse af uddannelserne henvises indtil videre til det arbejde og den implementeringsplan, som FAK Forum for Pædagogik og Netbaseret Læring (FORPNL) forestår. Ved uddannelsessted forstås den lokalitet, hvor en given uddannelse fysisk er forankret, dvs. en officersskole eller et institut/afdeling på FAK. 2. OPGAVE FAK skal sikre fortsat gennemførelse, styring, kvalitetssikring, koordination og administration af igangværende strukturbestemte uddannelsesforløb (GRO), således at de færdiggøres i overensstemmelse med gældende studieordninger og læringsplaner, og idet institutterne leverer fagligheden. FAK skal forestå planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, udprøvning, koordination og administration af de nye uddannelser (MMS, VUK og OFUD), således at de påbegyndes rettidigt og gennemføres i overensstemmelse med gældende studieordninger og akkrediteringskrav. FAK skal forestå planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, udprøvning, koordination og administration af Sprogofficersuddannelserne (SPROF) og Øvrige Kurser, således at de påbegyndes rettidigt og gennemføres i overensstemmelse med gældende uddannelsesbeskrivelser. FAK skal forestå kvalitetssikring og -udvikling af hhv. uddannelser og undervisning, idet uddannelserne skal kvalitetssikres og udvikles i forhold til aftagernes (Forsvarets) behov for kompetencer og i forhold til akkrediteringskrav, herunder effekt. Undervisningen skal kvalitetssikres i forhold til effekt og læring i de enkelte elementer, moduler og kurser. 3. UDFØRELSE 3.1. Samlet plan Det er det bærende princip, at enhver uddannelse udvikles og gennemføres i et tæt samvirke mellem studieledelse, faglighed og FAK stab jf. fig. 1. Studieledelse og fagligt ansvarlig defineres nedenfor. FAK Uddannelsesafdeling (U-AFD) forestår på stabens vegne ressortsagsbehandling, ekstern koordination med Værnsfælles Forsvarskommando samt intern koordination og administration inden for alle studieområder i direkte samarbejde med skoler og institutter. Side 3 af 15

4 fig. 1 Uddannelse Studiechef og studieansvarlig enhed. For hvert af studieområderne er der en studieansvarlig Ansvar IV enhed, hvis chef er studiechef for den pågældende uddannelse, således: MMS og VF VUK: CH/U (studiechef) og U-afdelingen (studieansvarlig enhed) GRO, OFUD og VS VUK: Skolechefen (studiechef) og skolen (studieansvarlig enhed) SPROF: CH/ISK (studiechef), ISK (studieansvarlig enhed) Øvrige kurser: Institutchef (studiechef), institut (studieansvarlig enhed) Studiechefens uddannelsesmæssige ansvar er bl.a. at føre tilsyn og medvirke til at sikre sammenhæng, dels internt på det pågældende uddannelsesforløb, dels i forhold til andre uddannelser. Det er desuden studiechefens ansvar at bidrage til kvalitetssikringen, dels af undervisningen, dels af uddannelsen som helhed. For kategorien Øvrige Kurser vil studiechefen - i sin egenskab af institutchef - normalt også være modulansvarlig. Officersskolecheferne modtager separat instruks fra CH FAK. Foruden deres generelle rolle som studiechefer (se ovenfor) har skolecheferne en særlig rolle som ansvarlige for værnets kulturforankring og prægning over for de studerende. Skolechefer kan gennemføre tilsynsbesøg hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen og kan derudover løse opgaver på FAK vegne i forhold til eget værn. Der hen- Side 4 af 15

5 vises i øvrigt til pkt. 3.6., og vedr. skolernes ansvar og opgaver i forhold til VS VUK og OFUD Studieledere For hvert af studieområderne (MMS, VUK, OFUD, GRO, SPROF og Øvrige Kurser) udpeger den studieansvarlige chef en Studieleder, som har ansvaret for studietilrettelæggelsen, den gennemgående drift, daglige styring og koordination af den pågældende uddannelse på det pågældende uddannelsessted. Studieledere har desuden en styrende funktion i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesskitser og uddannelsesbeskrivelser under tæt inddragelse af de modulansvarlige institutter. Studieledere kan desuden have en medvirkende rolle i optagelsen af studerende på visse uddannelser. Studieledere på officersskoler har over for skolechefen ansvar for værnets kulturforankring samt for den generelle holdningsbearbejdning af de studerende, særligt på OFUD forløbet, og normalt i samarbejde med studievejledere(-n), hvor disse roller ikke er sammenfaldende. Studieledere på officersskoler bistår det modulansvarlige institut med udarbejdelsen af læringsplanen, idet studielederen bl.a. skal sikre helhed, sammenhæng og det værnsspecifikke præg, både i læringsplanen og i praksis. Studieledere på officersskoler kan endvidere forestå skemalægningen med udgangspunkt i læringsplanerne. Studieledere på officersskoler delegerer efter omstændighederne opgaver til en eller flere studievejledere. For kategorien Øvrige Kurser udpeger institutchefen en Studieleder for alle kurser, som alene gennemføres i regi af eget institut. Foruden det interne ansvar over for egen chef fungerer alle studieledere som single point of contact overfor den ressortansvarlige sektion i FAK U-AFD på det pågældende studieområde. Studieledere på skoler kan gennemføre tilsynsbesøg på vegne af egen skolechef hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen Studievejledere Hvis studiet består af flere adskilte optag, årgange el.lign., kan Studielederen under sig have et antal Studievejledere (lokalt evt. benævnt Holdførere, Holdofficerer, Skoleofficerer, Uddannelsesofficerer, Kursusledere el.lign.), som med reference til Studielederen forestår den daglige styring, vejledning, personaleledelse og evt. også undervisning af de studerende. Studievejledere på officersskoler har overfor Studielederen medansvar for værnets kulturforankring samt for den generelle holdningsbearbejdning af de studerende, særligt på OF- UD forløbet. Dette sker i samarbejde med studielederen, hvor disse roller ikke er sammenfaldende. Studievejledere på skoler kan gennemføre tilsynsbesøg på vegne af studielederen hos studerende, som gennemfører elementer af et studie andre steder end ved skolen. På blended learning uddannelser vejleder Studievejlederen desuden de studerende i forhold til sammensætning af moduler, forcering eller reduktion af studietempo m.m., m.h.p. at den samlede arbejdsbelastning harmonerer med den enkeltes familie-, arbejds- og studiesituation. Side 5 af 15

6 Modulansvarlige, projektofficerer og fagvejledere Dekanen udpeger modulansvarlige institutter for alle uddannelser, herunder også for moduler på modulariserede uddannelser. Dekanen udpeger desuden de bidragydende institutter til tværfaglige moduler/uddannelser. Institutchefen har ansvar for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af de uddannelser og moduler, som instituttet er pålagt at forestå eller bidrage til. Institutchefen udpeger normalt en Projektofficer (PO) for hvert af de moduler, som instituttet har modulansvar for. Med hensyn til fagligheden refererer PO til egen institutchef og med hensyn til drift og styring af modulet koordinerer PO med hhv. Studielederen for uddannelsen og med de eventuelle bidragydende institutters fagvejledere. Det modulansvarlige institut udarbejder - normalt ved den udpegede PO - læringsplanen for det pågældende modul og inddrager studielederen (se pkt ) for den pågældende uddannelse samt de eventuelle bidragydende institutter. På baggrund af den konkrete uddannelses sammensætning og kompleksitet aftales det, om den modulansvarlige eller studieledelsen foretager bookning af ressourcer og tastning af skema m.m., om dette sker i fællesskab og/eller om Studiekontoret inddrages i denne proces. Det modulansvarlige institut kan efter omstændighederne have studieledelsesopgaven, dvs. PO kan også være studieleder/studievejleder. Se fig. 3. Dette gælder primært for kategorien Øvrige Kurser. Ved tværfaglige moduler udpeger Dekanen - ud fra en vurdering af hvor den faglige tyngde er størst - ét modulansvarligt institut samt et antal bidragydende institutter. Det modulansvarlige instituts PO har foruden sit eget fagområde koordinationsansvaret i forhold til bidragende institutter og det praktiske/driftsmæssige koordinationsansvar i forhold til studielederen. De bidragydende institutter udarbejder fagspecifikke læringsmål, som enten integreres i den samlede læringsplan for det tværfaglige modul eller udarbejdes som underliggende fagspecifikke læringsplaner (bilag) til den samlede læringsplan. De bidragydende institutter udpeger fagvejledere, som forestår den konkrete fagspecifikke undervisning og vejledning i de enkelte fag. For tværfaglige moduler kræves en høj grad af koordination og integration mellem det modulansvarlige og de bidragydende institutter og en høj grad af samarbejde med studielederen. Det modulansvarlige institut har herunder ansvaret for at samarbejde og koordinere med modulets øvrige undervisere m.h.p. at medvirke til at sikre, at modulets indhold og undervisningsform understøtter modulets læringsmål, at der er en sammenhæng i modulets undervisning, at undervisningen lever op til de akademiske krav for uddannelsen, herunder kvalifikationsrammeniveauet samt, at undervisningen er knyttet til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer. Se eksempel i fig. 2. fig. 2 Side 6 af 15

7 Ressortansvarlig sektion i FAK U-AFD I FAK U-AFD er der udpeget en resortansvarlig sektion, som bl.a. har den direkte kontakt til Studielederne Fordeling af roller på studierne. fig. 3. Studiechef Studieleder Studievejleder Modulansvarlig/ Projektofficer og Fagvejledere Resortsektion i U-AFD/FAK MMS CH U/FAK CH/MMSSEK MMSSEK INST MMSSEK VF VUK CH U/FAK Udpeges i U/FAK U/FAK INST O&VSEK VS VUK Skolechef Skole Skole INST O&VSEK OFUD og GRO Skolechef Skole Skole INST O&VSEK SPROF CH/ISK/FAK ISK/FAK ISK/FAK ISK/FAK MMSSEK Øvrige Kurser CH/INST/FAK INST/FAK INST/FAK INST/FAK MMSSEK Side 7 af 15

8 3.2. Den detaljerede planlægningscyklus for ressourceallokering til uddannelserne, herunder procedure for rettidig og fyldestgørende udpegning af lærerkræfter, etablissement og andre ressourcer, er under udvikling og vil blive beskrevet i bilag Igangværende uddannelser (GRO) Alle igangværende uddannelser under FAK og skoler færdiggøres i henhold til eksisterende planer og ressourcesætning og under hensyntagen til, at lærerkræfterne fra 1. januar 2015 er samlet under FAK s institutter. Fordeling af uddannelsesansvar og administration af kadetter sker i henhold til pkt. 7.7., fig Master i Militære Studier (MMS) Dekanatet har ansvaret for at udvikle og opdatere studieordning for MMS og godkender uddannelsesbeskrivelserne for de enkelte moduler. FAK U-AFD har ansvaret for planlægningen og studietilrettelæggelsen af MMS samt for sagsbehandling af uddannelsesbeskrivelserne. Opgaven løses af Studieleder MMS (tillige chef for MMS-sektionen). Der udpeges i MMS-sektionen en Studievejleder for hvert årligt optag. Den strategiske styring forestås af Uddannelsesledelse MMS, som består af CH U (studiechef og formand) samt af institutcheferne for de modulansvarlige institutter. Planlægning og studietilrettelæggelse udføres af Projektgruppe MMS, som består af Studieleder MMS og af udpegede projektofficerer (PO) fra de modulansvarlige institutter. De modulansvarlige institutter har ansvaret for udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser samt læringsplaner for de enkelte moduler (se også bilag 1). Der henvises i øvrigt til bilag Værnsfælles Videreuddannelseskurser (VF VUK) VF VUK vil henvende sig til officerer på M321/M322 niveau med uddannelsesmæssig baggrund i VS VUK, som skal forberedes til at arbejde i højere stabe, herunder på værnsfælles niveau. VF VUK vil primært være på kvalifikationsrammeniveau 6, men vil ikke være akkrediterede kurser. FAK har ansvaret for udvikling af VF VUK. Koordinationen forestås af U-AFD Officers- og Videreuddannelsessektionen (O&VSEK), den strategiske styring af Arbejdsgruppe Videreuddannelser og planlægning og studietilrettelæggelse af U-AFD i samarbejde med fagansvarlige institutter og under inddragelse af Værnsfælles Forsvarskommando og styrelser. FAK forventer i 2015 at påbegynde udviklingen af et VF VUK forløb m.h.p. eventuelt at være i stand til at udbyde kurserne fra Der henvises i øvrigt til bilag Værnsspecifikke Videreuddannelser (VS VUK) Skolerne har ansvaret for planlægning og studietilrettelæggelse af VS VUK jf. principperne i pkt. 3.1., idet dog Center for Landmilitære Operationer (CLO) under Institut for Militære Operationer (IMO) har ansvaret for VUK Advanced Land Operations (VUK ALO). Skolerne (CLO) udarbejder herunder uddannelsesbeskrivelser med bidrag fra modulansvarlige institutter og udarbejder og udsender desuden velkomstbreve. Side 8 af 15

9 Den præcise fordeling af de enkelte delopgaver i studietilrettelæggelsesfasen, herunder indtastning af skemalægning m.m., aftales mellem skolen og de modulansvarlige institutter og evt. under inddragelse af Studiekontoret. FAK institutter har ansvaret for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne jf. principperne i pkt De modulansvarlige institutter udarbejder herunder læringsplaner under inddragelse af skolerne. F.s.v.a. undervisningen i taktik på Hærens Officersskole (HO) koordinerer CLO/IMO direkte med Taktikafdeling/HO, indtil Taktikafdelingen integreres med CLO/IMO. FAK U-AFD har ansvaret for at koordinere med - og om nødvendigt facilitere - planlægning, tilrettelæggelse og kommunikation med skoler og institutter m.h.p. at skabe størst mulig synergi og konceptuel ensartethed, at opslå VS VUK på baggrund af uddannelsesbeskrivelserne og i tæt samarbejde med skolerne, i samarbejde med respektive skoler og værnsstabe at koordinere optagelsesprocessen i overensstemmelse med Værnsfælles Forsvarskommandos bestemmelse om styringsmekanisme for udvælgelse af studerende til videreuddannelser, at støtte skolerne med kvalitetssikring på undervisningsniveau af VS VUK, så snart FAK koncept for kvalitetssikring er operationaliseret. Ansøgninger til VUK ALO håndteres i rammen af optagelsesprocessen for MMS Officersuddannelserne (GRO og OFUD) Chefen for Forsvarsakademiet har overfor Forsvarschefen det samlede ansvar for officersuddannelserne (efterfølgende alene benævnt OFUD) og herunder for, at gældende studieordninger og uddannelseskompetenceprofiler for nyudnævnte linjeofficerer er opfyldt. FAK sikrer den bedst mulige konceptuelle harmonisering af de forskellige OFUD med fuld respekt for de værnskulturelle og indholdsmæssige forskelle, som studieordningerne tilsiger Dekanen er ansvarlig for i samarbejde med de tre officersskoler at udstikke retningslinjerne for uddannelsernes overordnede struktur og sammenhæng under hensyn til aftagernes behov for kompetencer, den militærfaglige fordeling og pædagogiske hensyn. Derudover er Dekanatet ansvarlig for kvalitetssikring og udviklingen af den militære diplomuddannelse på uddannelsesniveau. Dekanen udpeger uddannelses- og modulansvarlige institutter jf. pkt Dekanen er ansvarlig for at godkende studieordninger for OFUD. Dekanatet samarbejder med officersskolerne og andre relevante interessenter vedr. udarbejdelse og revision af studieordninger for de læringselementer (Officersbasisuddannelserne (OBU), Funktionsuddannelser (FU), diplomuddannelse mm.), der indgår i den samlede officersuddannelse. Dekanatet udarbejder skabeloner og øvrige rammer for studieordningerne, og skolerne udfylder skabeloner og rammer efter nærmere aftaler. En gang årligt efter den årlige ud- Side 9 af 15

10 dannelses-/undervisningsevaluering (herunder fortolkningsmøde, hvor bl.a. institutchefer, officersskoler m.fl. deltager) vurderer Dekanen, hvorvidt studieordningerne skal revideres. Dekanen foranstalter akkrediteringsansøgning om og godkender successivt justeringer af studieordninger i tæt samarbejde med skoler og institutter og forestår re-akkreditering med lovbestemte intervaller. Dekanen inddrager relevante interessenter Værnscheferne har over for Chefen for Forsvarsakademiet ansvaret for, at OBU og de elementer af FU og tjenestegrensmoduler (TJGM), som værnene forestår, lever op til de gældende studieordninger. FAK giver herunder relevante input til værnene vedr. kvalitetssikringen af forløb, som værnene har det direkte ansvar for. Værnene bidrager til kvalitetssikringen af OFUD gennem Forsvarets Uddannelsesforum (når etableret), og de dertil knyttede aftagerpaneler, koordinationsgrupper og eventuelle netværksgrupper. Værnene bidrager bl.a. med input til uddannelseskompetenceprofilerne for nyudnævnte linjeofficerer. Officersskolernes chefer, studieledere og studievejledere (holdførere) kan føre tilsyn med kadetterne, mens de gennemfører uddannelse i værnene efter nærmere direkte aftale med det enkelte uddannelsessted i værnet. Kursusledelsen på værnets uddannelsessted indstiller til pgl. officersskole om eventuel afgang i utide af kadetter fra det pågældende kursus, idet alene officersskolen via en kommission kan afgøre, om kadetten skal afgå fra officersuddannelsen som helhed Officersskolerne bidrager til planlægning og forestår studietilrettelæggelse af OF- UD og er i rammen af de af FAK godkendte studieordninger ansvarlige overfor CH FAK for sammenhængen, driften og den værnsspecifikke prægning af diplomdelen, samt for de dele af FU som skolen forestår. Officersskolerne er på FAK vegne koordinationsansvarlige over for værnene for OBU og de dele af FU og TJGM, som værnene har det direkte ansvar for. Se pkt vedr. udøvelse af tilsyn fra skolechefer, studieledere og studievejledere. Officersskolerne udpeger studieledere og evt. studievejledere jf. pkt og Officersskolerne udarbejder forslag til uddannelsesbeskrivelse for den samlede OFUD samt for de elementer, skolen er ansvarlig for, dvs. den samlede Diplomdel samt evt. FU. Skolerne inddrager de modulansvarlige institutter i udarbejdelsen. Der udarbejdes normalt ikke uddannelsesbeskrivelser for de enkelte moduler på Diplom-delen (se også bilag 1). Den præcise fordeling af de enkelte delopgaver i studietilrettelæggelsesfasen, herunder indtastning af skemalægning m.m., aftales mellem skolen og de modulansvarlige institutter og evt. under inddragelse af Studiekontoret. Officersskolerne opretholder forbindelse til eget værn og er ansvarlige for den værnsspecifikke faglighed og det kulturbærende og holdningsdannende i uddannelsen. Officersskolerne skal sikre og understøtte en sammenhæng mellem den samlede officersuddannelses læringselementer, diplomuddannelsesmodulerne og de øvrige aktiviteter, der er parallelle med den militære diplomuddannelse, herunder en kobling mellem teori og den militærfaglige praksis. Side 10 af 15

11 Officersskolernes chefer, studieledere og studievejledere kan føre tilsyn med kadetterne jf. pkt Officersskolerne er ligeledes ansvarlige for at indhente eksamensresultater fra samtlige læringselementer, så der kan udarbejdes eksamensbeviser for de studerendes samlede officersuddannelse. Skolerne etablerer og har ansvaret for driften af kommissioner i f.m. optagelse (screening), afgang (evalueringskommissioner), statusmøder m.m. For pilotuddannelsen gælder særlige forhold, som beskrives særskilt FAK institutter er ansvarlige for den faglige tilrettelæggelse og gennemførelse af diplomuddannelsens enkelte fagmoduler og udpeger modulansvarlige hhv. fagvejledere jf. pkt De modulansvarlige institutter har ansvaret for udarbejdelse af læringsplaner for hvert modul med udgangspunkt i de uddannelsesbeskrivelser, som fremgår af studieordningen. Udarbejdelsen af læringsplaner koordineres tæt med studielederne for de enkelte officersuddannelser. FAK institutter har ansvaret for at levere fagligheden på dele af de FU-elementer, som gennemføres på officersskolerne. Værnenes centre og skoler har ansvaret for at levere fagligheden på OBU, dele af FU samt hærens TJGM FAK U-AFD koordinerer i samarbejde med skolerne rekrutteringen til og kommunikationen om OFUD (se også pkt. 5) og opslår formelt OFUD med udgangspunkt i studieordningerne. U-AFD støtter skolerne i optagelsesprocessen efter behov. U-AFD bistår efter behov skolerne med udarbejdelse af uddannelsesskitser og koordinerer og faciliterer efter behov samarbejdet mellem skoler og institutter, i særlig grad hvor flere institutter er inddraget i samme tværfaglige modul. Som led i den samlede kvalitetssikring støtter U-AFD skoler og institutter med evaluering og effektmåling på undervisningsniveau Det direkte ansvar for OFUD enkelte elementer er således fordelt: Side 11 af 15

12 fig. 4 OBU inkl. adm. ansvar FU Uddannelsesansvar FU Administrativt ansvar Diplom Uddannelsesansvar Diplom Administrativt ansvar TJGM Udd. ansvar TJGM Adm. ansvar Rekruttering Eksterne og interne HRN FAK (HO) Hærstaben for dele, som gennemføres i værnet FAK (HO indtil mulig fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (HO) FAK (HO indtil mulig fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Hærstaben Hærstaben FAK (HO) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Hærstaben og FAK SVN Marinestaben FAK (SOS) Marinestaben for dele, som gennemføres i værnet FAK (SOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (SOS) FAK (SOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Marinestaben og FAK FLV (ej pilot) Flyverstaben Flyverstaben FAK (FLOS indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) FAK (FLOS) FAK (FLOS, indtil forventet fysisk sammenlægning med øvrig FAK, derefter FAK Studiekontor) Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Flyverstaben og FAK FLV (pilot) Flyverstaben Flyverstaben Flyverstaben FAK (FLOS) Flyverstaben Forsvarets Rekruttering i samarbejde med Flyverstaben og FAK 3.8. SPROF ISK varetager som studieansvarlig enhed uddannelsen af sprogofficerer efter de i pkt beskrevne principper. Studieordninger og uddannelsesbeskrivelser godkendes af Dekanatet og med resortansvarlig sektion i U-AFD som koordinerende og sagsbehandlende FAK Øvrige Kurser FAK Øvrige Kurser er karakteriseret ved dels at være udbudt af enkelt-institutter, dels ved at falde uden for rammen af de akkrediterede uddannelser (OFUD og MMS). Processerne omkring FAK Øvrige Kurser følger de i pkt beskrevne retningslinjer, idet respektive kursusansvarlige institutter/centre udvikler, udruller og vedligeholder kurserne og selv stiller egen studieledelse. Kursusadministrativt støttes de kursusansvarlige institutter/centre direkte af Studiekontoret/U-AFD. Uddannelsesbeskrivelser for Øvrige Kurser sendes efter institutchefens godkendelse direkte til U-AFD m.h.p. implementering (Dekanat ikke godkendende) Prioritering af uddannelserne Side 12 af 15

13 CH FAK fastlægger prioriteringen af FAK uddannelsesproduktion. Den generelle allokering af uddannelsesressourcer tager udgangspunkt i følgende tentative trangfølge af uddannelserne: 1. prioritet: Akkrediterede og/eller adgangsgivende uddannelser (GRO, OFUD, MMS og SPROF). 2. prioritet: Delvist adgangsgivende uddannelser (VS VUK). 3. prioritet: Ikke adgangsgivende uddannelser (VF VUK og Øvrige Kurser) Generelle bestemmelser og opsummering FAK Dekanat har en godkendende rolle i forhold til FAK s uddannelser, herunder bl.a. at relevante uddannelser akkrediteres, og at uddannelsesbeskrivelser er i overensstemmelse med gældende studieordninger. Dekanen udøver dette ansvar i samarbejde med studiechefer og institutchefer. FAK Dekanat er ansvarlig for kvalitetssikring og udvikling på uddannelsesniveau. Dekanatet udarbejder en strategi for kvalitetssikring og -udvikling og har ansvaret for at definere fokusområderne i tid og rum, bl.a. i forhold til akkrediteringskrav og Forsvarets - herunder værnenes - behov. FAK U-AFD har en styrende rolle i forhold til sagsbehandling, koordination og administration af FAK uddannelser. Herudover forestår U-AFD kvalitetssikring på undervisningsniveau. Studieansvarlig enhed forestår udviklingen af uddannelsesskitser for egne uddannelser og moduler. Studieansvarlig enhed udarbejder egne uddannelsesbeskrivelser under inddragelse af modulansvarligt institut og sender via egen chef og med dennes påtegning beskrivelserne til godkendelse ved FAK, idet U-AFD resortansvarlige sektion foretager sagsbehandlingen, og Dekanatet foretager godkendelsen (se også bilag 1 og 2). Studieansvarlig enhed forestår studietilrettelæggelse. Modulansvarlige institutter har ansvar for fagspecifikke læringsmål og faglig tilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af læringsplaner, idet studieansvarlig enhed og bidragydende institutter inddrages. Bidragydende institutter har ansvar for fagspecifikke læringsmål og udarbejdelse af egne bidrag til læringsplaner. Som digital læringsplatform anvender FAK og skoler IceCore, indtil ny platform implementeres (evt. fra 2016). Skoler, som p.t. anvender en anden digital læringsplatform end IceCore, kan vælge at fastholde denne, indtil ny platform implementeres. Som ressourceplanlægningssystem, herunder skemaplanlægning, anvendes TimeEdit, som er under faseopdelt implementering. FAK (Dekanat og U-AFD) støtter skoler og institutter efter anmodning med tilvejebringelse af censorer i rammen af Forsvarets Censorkorps. Dekanatet opretter og vedligeholder censorkataloget. Skoler og institutter rekvirerer censorer direkte ved U-AFD, som administrerer censorordningen. Der henvises i øvrigt til FAK bestemmelser for censorkorps. 4. ADMINISTRATION Side 13 af 15

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Autorisation Nærværende studieordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere