FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER"

Transkript

1 FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen

2 DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer Video er et godt værktøj til at få de studerendes opmærksomhed. Det viser 186 studerendes evaluering af undervisningsforløb, hvor korte videoer med pensumgennemgang gennem et helt semester har været en del af de studerendes forberedelse. I dette afsnit kan du læse mere om undersøgelsens 6 hovedpointer

3 #1 Video er et godt værktøj til at understøtte læring #2 Video virker motiverende I undersøgelsen giver ca. halvdelen af de studerende udtryk for, at video kan bidrage til øget læring i forhold til traditionel undervisning. De vurderer, at de får en dybere forståelse for pensum, at de har lært mere, og at de vil klare sig bedre til eksamen, end de ville have gjort uden at se video. Dertil kommer, at 6 ud af 10 studerende oplever, at de husker bedre med video. Flere studerende giver i interviews udtryk for, at det visuelle element i videoerne gør det lettere at forstå pensum. Undersøgelsen viser, at videomediet virker motiverende på mange studerende. 4 ud af 10 studerende oplever pensumgennemgang på video som motiverende, og 7 ud af 10 studerende svarer, at de har set minimum halvdelen af de videoer, underviserne har stillet til rådighed. Andre undersøgelser (Yarbro et. al, 2014) viser, at unge generelt i stigende grad bruger video til at understøtte deres læringsproces. Det gælder både videoer produceret af underviser og videoer, de selv finder. Derudover viser forskning (Hattie & Yates, 2014), at alle lærer godt, når input overføres multimodalt, gennem flere medier. Stærk læring forekommer, når ord og billeder kombineres og gøres meningsfulde ved at aktivere forudgående viden. Alene af den grund, er videomediet interessant. Jeg har lært mange teknikker, som jeg ikke vidste noget om før. At jeg kan spole frem og tilbage for at få den nøjagtige brug af formler, har hjulpet mig langt hen ad vejen til at forstå og bestå faget. Videoerne fungerede rigtig godt. Normalt er jeg ikke så god til at få læst, men videoerne fik jeg set hver gang og fik en god forståelse for det, hvilket derved gav mig et bedre udgangspunkt, når timerne skulle starte. Jeg forstår det meget bedre, når jeg først har læst og derefter ser videoen. Jeg synes, det er en super god idé, jeg har haft megen gavn af det. Først så jeg det som et supplement til undervisningen, men fandt ud af, at man bedre husker tingene efter at have set videoerne op til flere gange. Så forberedelsen til eksamen bliver også meget meget lettere med videoerne. Det er super godt - og hjælper med forståelsen af faget. Det er også godt, at man kan se videoerne igen og igen, når man bl.a. læser op til eksamen

4 #3 Video kan frigøre tid til aktiviteter, der fremmer de studerendes læring I undersøgelsen er de studerende blevet spurgt om, hvordan de bedst lærer det, de skal kunne for at bestå eksamen. De studerende mener, der er mange læringsaktiviteter, der har betydning for, om de lærer det, de skal kunne for at bestå eksamen. Fællestrækket for de læringsaktiviteter, der vurderes højest er, at det er undervisningsformer, hvor de studerende selv er aktive. Da undersøgelser samtidig peger på, at aktive læringsformer er mere fremmende for læring end passive læringsformer (Michael, 2006), er der altså gode argumenter for at tage udgangspunkt i de studerendes præferencer for aktive læringsformer ved tilrettelæggelsen af undervisningen. Som det ses i figur 2, ligger det at læse en bog i den laveste ende af de studerendes vurdering af, hvilke aktiviteter, der bidrager mest til læring ift. eksamen, og video vurderes højere, end det at læse en bog. Derudover er det interessant, at en underviser, der forklarer ved tavlen, heller ikke er i hverken top 3 eller 5, når man spørger de studerende. De studerendes svar kan hænge sammen med de fag, der er med i undersøgelsen, men de viser, at de studerende foretrækker interaktive aktiviteter i klassen frem for foredrag. Mange peger samtidig på, at de nødigt vil undvære oplæg fra underviseren på klassen. En undersøgelse af undervisningspraksis på Erhvervsakademi Aarhus (evidencenter, 2015) viser, at der i en vis udstrækning er sammenfald mellem de studerendes præferencer og undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus. Undervisningen er karakteriseret ved læring i aktivt samarbejde, med stort fokus på gruppearbejde, underviserstyret klassedialog, oplæg og lavt fokus på evaluering. Individuelt arbejde og evaluering af de studerendes læreproces benyttes i mindre grad, hvilket er i kontrast til de studerendes præference for disse aktiviteter. Feedback er afgørende Den New Zealandske læringsforsker John Hattie fandt i sin forskning frem til, at feedback er en af de stærkest virkende faktorer i forhold til faglig læring og præstation. Han giver nogle anvisninger til, hvordan feedback kan gives på en hensigtsmæssig måde, idet der er brug for forskellig feedback afhængigt af, hvor man er i læreprocessen. Det kræver, at man som underviser arbejder systematisk med feedback og afsætter tid og ressourcer. Video kan være med til at frigive tid i klassen, som kan bruges til feedback. Derfor anbefales det at se video som et supplement til de øvrige læringsaktiviteter, der delvist kan erstatte underviserstyret pensumgennemgang af basisstof. Derved kan der frigøres Undervise andre Tegne modeller Læse en bog Test Projektarbejde i grupper Se en video Underviser forklarer ved tavle Tage noter Diskutere Repetere Løse opgaver med andre Feedback Opgaver individuelt Afprøve i praksis 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Andel af studerende, der har svaret enig/meget enig n=186 tid på klassen til de aktiviteter, som de studerende mener, de lærer mest ved. Det forudsætter dog, at Flipped Classroom-metoden benyttes, som den er tænkt. Dvs. pensumgennemgang foregår uden for undervisningen, som en del af den studerendes forberedelse. Figur 2 - Hvilke aktiviteter mener de studerende, de lærer mest af? 16 17

5 #4 Video kan øge de studerendes forberedelse I undersøgelsen vurderer over halvdelen af de studerende, at muligheden for at få gennemgået pensum på video har gjort, at de i det gennemførte undervisningsforløb var bedre forberedt end normalt. Samtidig indikerer en før- og efter-måling af de studerendes forberedelsesvaner, at andelen af studerende, der primært forbereder sig ved at læse pensum er faldet. Derudover er andelen, der primært forbereder sig ved at se en video, steget i løbet af det semester, hvor video har været en del af de studerendes forberedelse. Det er særligt de yngre i aldersgruppen 21-24, der primært forbereder sig ved hjælp af video. Interviews med studerende peger på, at de i forberedelsen enten bruger videoen som en genvej i stedet for at læse pensum, eller som en hjælp til at læse og forstå pensum. Man kan være kritisk ift., at video af nogen bruges som en genvej, idet de fleste nok vil hævde, at man ikke kan lære det samme ved at se en video på 5 minutter, som man kan ved at læse et kapitel på sider. Omvendt kan video måske være med til at fange og motivere nogle af de studerende, som ellers ikke ville have forberedt sig, enten fordi de har svært ved at læse pensum, eller fordi de mangler motivation. Det kommer alle til gode i undervisningen, da flere er forberedte. Jeg kan jo se, at dem, der normalt ikke forbereder sig, har set videoerne. Det gør, at de i det mindste ved, hvad vi snakker om, når vi laver gruppearbejde, og det synes jeg er godt, selvom jeg selv foretrækker at læse en bog

6 #5 Video appellerer bredt, men anvendes forskelligt af de studerende Forud for undersøgelsen var der en antagelse om, at video var mere egnet til nogle typer af studerende end andre. De studerendes præferencer for video er derfor i undersøgelsen blevet undersøgt i forhold til en lang række baggrundsvariabler som køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund, foretrukken læringsstil, fagligt niveau og IT-færdigheder. Der kan ikke påvises nogen signifikant sammenhæng mellem præference for video og nogen af disse variabler. Det betyder, at de studerende, på tværs af disse variabler, motiveres af video. Video er dermed ikke kun for de stærke eller de svage studerende, men det har en bred appel. De kvalitative undersøgelser, der er blevet gennemført som supplement til spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende, peger på, at video appellerer bredt, men har mange forskellige anvendelsesmuligheder afhængigt af hvilken studerende, der er tale om. Til illustration af, at video i denne undersøgelse er blevet brugt på mange forskellige måder af de studerende, ses i figur 3 en matrix, som viser brug af video i forhold til de studerendes motivation og egen vurdering af fagligt niveau. MOTIVATION HØJ LAV Video som hjælp til at læse/ forstå pensum i lærebog Repetition i forbindelse med eksamen Kan flyttes/motiveres ved hjælp af video? LAVT Repetition Supplement til bog, foretrækker bog Video i stedet for bog? Hæve bundniveau/øget forberedelse? HØJT FAGLIGT NIVEAU Figur 3 - Studerendes brug af video ift. forskellige niveauer af motivation og fagligt niveau Kilde: Udviklet på baggrund af kvalitative interviews og undervisererfaringer i pilotprojektet. Jeg tror, at det er den store mellemgruppe af studerende, som vil få noget ud af video. De vil gerne, men har svært ved det ved egen hjælp. Det gør, at de ikke selv kan komme videre, og så forsvinder motivationen. De stærke, som er meget motiverede og aktive, skal nok få læst pensum og melde sig på banen, hvis de ikke forstår. De skal nok kræve min tid. Adjunkt, Tilde Mathiasen Kornum. Denne kategorisering er et forsøg på at illustrere undervisernes vurdering af, hvordan de studerende har brugt videoerne sammenholdt med interviews med udvalgte studerende efter undervisningsforløbenes afslutning. Det antydes, at de fagligt dygtige/motiverede studerende foretrækker at læse en bog, og at de primært ser videoen som et nyttigt redskab til repetition ifm. eksamen. Studerende, som har faglige udfordringer, men høj motivation har forklaret, hvordan video har været en hjælp til at læse og forstå pensum i lærebogen. Derudover bruger de video ifm. repetition til eksamen. For nogle studerende, som mere har en udfordring med motivation end med fagligt niveau, kan video være en genvej en hurtigere måde at forberede sig på. Hvis alternativet er ingen forberedelse, kan video måske medvirke til at hæve bundniveauet og skabe muligheden for et vist forberedelsesniveau, fordi flere studerende har et forudgående kendskab til det, der skal arbejdes med på klassen. Endelig er der studerende, som fagligt er svage og som mangler motivation. Disse studerende er svære at nå, men en hypotese kunne være, at det er lettere at flytte dem og få dem til at forberede sig ved hjælp af video end ved hjælp af en bog, fordi videomediet virker mere motiverende og/eller overskueligt for dem end en bog. Dermed er det også sagt, at man må forvente samme udfordringer med at motivere ikke-motiverede studerende til at se video, som man oplever i forhold til at få dem til at læse pensum

7 #6 Underviser og implementeringsform ser ud til at have afgørende betydning Undersøgelsen havde mange hypoteser om, hvilke studerende video appellerer mest til, bl.a. deres alder, uddannelsesmæssige baggrund og foretrukne læringsstil. Den variabel, der viser størst udsving i forhold til de studerendes oplevede motivation og læring i forbindelse med inddragelse af video som en del af undervisningen, viser sig imidlertid at være hvilken underviser, de har haft. Der kan ligge mange ting i underviseren. Det kan både handle om underviseren som person, som formidler, om måden hvorpå underviseren inddrager videoerne som en aktiv del af undervisningen, og underviserens evne til motivere de studerende til at bruge videoerne. Skeptikere til Flipped Classroom-metoden hævder, at video gør undervisere overflødige på sigt, men det bekræfter denne undersøgelse ikke. Selvom dele af undervisningen digitaliseres og foregår uden for undervisningslokalet, indikerer undersøgelsen, at det stadig er det, underviseren gør omkring Underviser videoerne, der er afgørende. I variablen underviser, kan videoernes kvalitet også spille ind. Det er en parameter, som ikke indgår i denne undersøgelse. Her er det imidlertid interes- 14. Muligheden for at få gennemgået pensum på video gør, at jeg: sant, at flere af de medvirkende undervisere har produceret videoerne sammen og benyttet de samme videoer, men vurderes meget forskelligt af de studerende. 8 5 DYGTIGE UNDERVISERE ER VIGTIGST FOR LÆRINGSUDBYTTET John Hattie er professor og leder af Melbourne Education Research Institute på University of Melbourne, Australien, og forskeren bag en af verdens største uddannelsesundersøgelser. En af hovedkonklusionerne er, at underviseren er helt afgørende ift. elevens læring. Hatties forskning bekræfter dansk forskning på området: Lærerens undervisningshandlinger er den faktor, der i størst udstrækning forklarer elevernes tilvækst i læring og er vigtigere end for eksempel klassestørrelse og niveauspredning % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Andel, der er enig/meget enig Kilde: Dansk Clearing-house for uddannelsesforskning, Bliver mere motiveret Har lært mere n=186 Figur 4 - Studerendes vurdering af videos effekt på motivation og læring 22 23

8 Det er ikke muligt ud fra data at konkludere, hvad det præcist er, der kendetegner den gode underviser og den gode implementering, men et kig på de studerendes svar på spørgs- 13. HVAD ER DET BEDSTE, DER ER SKET I DET NETOP GENNEMFØRTE UNDERVISNINGSFORLØB? Her er det interessant, at John Hattie i sin forskning fandt frem til, at lærere er en af de stærkeste faktorer i forhold til læring. Han nævner betydningen af passion hos en lærer. Iflg. Hattie drejer det sig om: en bestemt form for passion - en passion der er baseret på et ønske om at have en posimålet: Hvad der har været det bedste i de netop gennemførte undervisningsforløb viser, at svarene for underviser 7 skiller sig markant ud fra de øvrige ved, at 6 ud af i alt 15 kommentarer går på underviseren. Udover, at de studerende fremhæver, at <underviser 7> er en fantastisk underviser, nævnes video som det bedste, der er sket i 6 ud af 15 kommentarer. tiv indvirkning på alle elever i klassen. (Hattie, 2013, s. 18). Præcist dette nævnes af en af de studerende, og det kan være en mulig forklaring på, hvorfor denne undervisers studerende giver udtryk for, at de bliver mere motiveret og har lært mere end de øvrige underviseres studerende. For alle 8 medvirkende undervisere gælder, at flere studerende nævner video som det bedste, der er sket, mens underviseren bliver fremhævet for 3 af de 8 undervisere. Underviserens rolle i forbindelse med den gode implementering er derfor et område, der bør undersøges nærmere. At <underviser 7> virkelig er en dygtig underviser! <underviser 7>s tålmodighed og evne til at lære fra sig. <underviser 7> er den bedste lærer, jeg nogensinde har haft. Undervisningen fungerer perfekt, og dette er der bred enighed om på klassen. Rigtig god og meget forberedt undervisning, fra en meget kompetent underviser: <underviser 7>. At have en underviser der virkelig brænder for, at eleverne skal lære og være med alle mand, er simpelthen fantastisk. <underviser 7> er den bedste underviser, jeg har haft. Og det nye med <underviser 7> s videoer er bare så super for mig som ikke altid kan holde koncentrationen til at læse så mange sider i en bog. De videoer må gerne komme i de andre fag også. Kommentarer til underviser nr HVAD ER DET BEDSTE, DER ER SKET I DET NETOP GENNEMFØRTE UNDERVISNINGSFORLØB? Videooptagelser er det bedste der er sket og gjorde undervisningen varieret og mere spændende. Jeg fik rigtigt meget ud af dem. Indførelsen af videoer. Videoerne til opgaveløsning før/efter skat samt leasing, har været en stor hjælp. Det var rigtig godt med videoundervisning, det fik jeg en del ud af. Men derudover fik jeg meget ud af at skulle løse opgaver og afleveringer. Video. Ville ønske vi havde det fra starten af. Videoerne! At der bliver lavet videoundervisning. Kommentarer til samtlige undervisere

9 Undersøgelsens hovedresultater i tal 43 % 60 % 47 % 76 % 43 %: Andelen af studerende, der bliver mere motiveret af pensumgennemgang på video sammenlignet med traditionel undervisning. 60 %: Andelen af studerende, der husker bedre med video. 47 %: Andelen af studerende, der mener, de har lært mere ved at have adgang til videoerne. 76 %: Andelen af studerende, der er enige i, at metoden frigør tid til øvelser/opgaver. 72 % 54 % 56 % 46 % 72 %: Andelen af studerende, som har set mindst halvdelen af videoerne. 54 %: Andelen af studerende, der oplever, at de er bedre forberedt end normalt. 56 %: Andelen af studerende, der mener, at det at se en video gør, at de lærer det, de skal kunne for at bestå eksamen. 46 %: Andelen af studerende, der mener, at det at læse en bog gør, at de lærer det, de skal kunne for at bestå eksamen

10 Konklusion Erfaringsopsamlingen i denne undersøgelse peger på, at video kan være et nyttigt værktøj til at øge de studerendes læring og motivation. Derfor er anbefalingen, at video og Flipped Classroom-metoden bliver en integreret del af de undervisningsformer, der arbejdes med på Erhvervsakademi Aarhus. Undersøgelsen peger også på, at underviseren og underviserens implementering af video, som en del af undervisningen, er afgørende i forhold til de studerendes evaluering af udbyttet. Selve videoerne er med andre ord kun en lille del af det, der skal til for at opnå en effekt af Flipped Classroom. Der skal fokus på, hvordan video kan indtænkes i et didaktisk design, der sikrer, at videoerne bruges mest hensigtsmæssigt i samspil med de øvrige læringsaktiviteter, der praktiseres på Erhvervsakademi Aarhus. Det skal overvejes hvilke aktiviteter, der skal erstatte pensumgennemgang i klassen, for at de studerende skal føle, at de får noget mere værdifuldt. Det kan f.eks. være flere opgaver og mere og bedre feedback. Derudover giver video bedre mulighed for differentiering, idet de studerende kan lære i eget tempo. I de efterfølgende afsnit kan du læse mere om de erfaringer, studerende og undervisere har gjort sig. Du kan også læse, hvilke anbefalinger der gives på baggrund af projektet og få konkrete bud på, hvordan du kommer i gang, hvis du som underviser har lyst til at eksperimentere med Flipped Classroom-metoden

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015 Innovation, Science og Inklusion 2015 Slutrapport af ISI 2015 Kort rapport Målsætning og succeskriterier ISI 2015 havde i starten som målsætning at forbedre unges færdigheder inden for naturfag samt at

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013

ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013 Elev- evaluering af elever i Global Classroom Første del af PhD- undersøgelser på VUC- Storstrøm Charlotte Lærke Weitze ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013 Elev- evaluering af elever i Global Classroom,-

Læs mere

Guiden er udviklet på med afsæt i baggrundsmaterialet fra Projekt Blended Learning under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.

Guiden er udviklet på med afsæt i baggrundsmaterialet fra Projekt Blended Learning under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. - æ ø 1 æ ø å ø ø ø 2 Introduktion Guiden er udviklet på med afsæt i baggrundsmaterialet fra Projekt Blended Learning under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Guiden skal ses som en hjælp til

Læs mere

En kommentar til Becks model

En kommentar til Becks model 74 KOMMENTARER En kommentar til Becks model Thomas Dyreborg Andersen, Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol Morten Philipps, Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Synlig læring TOR BE N R A HN KA RSTENSEN 1 0. AUGUST

Synlig læring TOR BE N R A HN KA RSTENSEN 1 0. AUGUST Synlig læring TORBEN RAHN KARSTENSEN 10.AUGUST Program 1. Velkomst dagens mål 2. Hvorfor fokus på målstyret undervisning? 3. Gode læringsmål 4. Kriterier som skridt på vejen 5. Egne læringsmål 6. Opsamling

Læs mere

Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen

Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen Mål med oplægget At få (øget) kendskab til det der forventes af os i forhold til den mundtlige dimension At få inspiration til arbejdet med det mundtlige At

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 2013 PUBLICERET 26-05-2013 09:29:31 BESKRIVELSE. Påbegyndt 14 Afsluttede 14

Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 2013 PUBLICERET 26-05-2013 09:29:31 BESKRIVELSE. Påbegyndt 14 Afsluttede 14 Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 23 FORFATTER Erling Andersen PUBLICERET 26-5-23 9:29:3 BESKRIVELSE Påbegyndt 4 Afsluttede 4 Hvordan vil du karakterisere dit samlede

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI Hørsholm 14. Maj 2014 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 1. Klar strukturering af undervisningen 2. En betydelig mængde ægte læretid 3. Læringsfremmende arbejdsklima 4. Indholdsmæssig

Læs mere

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Indhold i reformen Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Folkeskolereformen som afsæt for fokus på læreprocesser I skoleåret 2014-2015 påbegyndtes arbejdet med at implementere den folkeskolereform,

Læs mere

Flipped Classroom. Organiser din undervisning med Flipped Classroom

Flipped Classroom. Organiser din undervisning med Flipped Classroom Flipped Classroom Organiser din undervisning med Flipped Classroom Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015.

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012

Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012 Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012 Bilag 1: Center for innovativ lærings perceptuelle elementer: perceptuelle præferencer Bilag 2: CPH-West introduktion til eleverne ved start

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Brug af Wikispaces.com i matematik B. BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015

Brug af Wikispaces.com i matematik B. BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015 Brug af Wikispaces.com i matematik B BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015 At være digitaliseret i matematik. Kursistcitat: det er det første fag, hvor jeg har noget at bruge min PC til i timerne Først

Læs mere

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Uddannelsesforbundets fyraftensmøde Københavns Tekniske Skole 8. Oktober 2015 Adjunkt, ph.d., Arnt Louw (avl@learning.aau.dk) Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole ipads og mundtlighed i tysk og engelsk Skovbyskolen Mål Vi ønsker at undersøge, om vi ved at arbejde systematisk og målrettet med lyd og billeder

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb I maj måned 2008 tog jeg kontakt til uddannelsesinstitutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland med et ønske om at gennemføre et to måneders

Læs mere

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Praksisnær innovation I 2013 fik professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademierne midler til at igangsætte

Læs mere

GOD UNDERVISNING - fortsat - Hvad kan man forstå ved det?

GOD UNDERVISNING - fortsat - Hvad kan man forstå ved det? GOD UNDERVISNING - fortsat - Hvad kan man forstå ved det? Guldborgsund 2. december 2013 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 1. Klar strukturering af undervisningen 2. En betydelig mængde ægte læretid 3. Læringsfremmende

Læs mere

Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus

Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus Generelle overvejelser Jeg mener at videoer har et stort potentiale som læringsredskab for ordblinde. Men at nøjes med at give den ordblinde en række

Læs mere

Feedback i erhvervsuddannelserne

Feedback i erhvervsuddannelserne Karin Hartje Jakobsen Bente Lausch Karsten Holm Sørensen Feedback i erhvervsuddannelserne Serieredaktion: Jens Ager Hansen og Claus Madsen Karin Hartje Jakobsen, Bente Lausch og Karsten Holm Sørensen Feedback

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Delprojekt i edidaktik

Delprojekt i edidaktik Delprojekt i edidaktik Elevaktivering gennem omvendt læringsrum (Flipped Classroom) og multi-funktionel social platform. Formål Formålet med delprojektet er at arbejde med øget elevaktivering i læringsprocessen.

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Læs hurtigt og effektivt

Læs hurtigt og effektivt Læs hurtigt og effektivt Læs hurtigt og effektivt Tag kontrol over informationerne, og spar tid når du læser Øg din læsehastighed med mindst 50% Bliver du hver dag bombarderet med faglige informationer

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Overgangsfortællinger

Overgangsfortællinger Overgangsfortællinger Evaluering af overgang og skolestart i børneperspektiv Distrikt Bagterp, Hjørring December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og metode... 3 2. Praktisk gennemførelse... 3 3. Hovedresultat...

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Klasseledelse og ro i klassen

Klasseledelse og ro i klassen Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (Omtryk - 14-01-2015 - Supplerende henvendelse) BUU Alm.del Bilag 5 Offentligt Klasseledelse og ro i klassen Nils Wedel Cand Pæd Soc Folkeskolelærer PD Social- &

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

DB Evaluering oktober 2011

DB Evaluering oktober 2011 DB Evaluering oktober 2011 Matematik Vi har indarbejdet en hel del CL metoder i år: gruppearbejde, "milepæle" og adfærdsmæssige strategier. Eleverne er motiverede for at arbejde som et team. Hele DB forstår

Læs mere

M A T E M A T I K L Æ R E R E S P Æ D A G O G I S K E E R F A R I N G E R M E D O N L I N E U N I V E R S E T C O N T R O L Y O U R M O N E Y

M A T E M A T I K L Æ R E R E S P Æ D A G O G I S K E E R F A R I N G E R M E D O N L I N E U N I V E R S E T C O N T R O L Y O U R M O N E Y ANALYSE M A T E M A T I K L Æ R E R E S P Æ D A G O G I S K E E R F A R I N G E R M E D O N L I N E U N I V E R S E T C O N T R O L Y O U R M O N E Y ADVICE A/S COPYRIGHT 2010 24/08/10 BAGGRUND OG HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Hvem sagde variabelkontrol?

Hvem sagde variabelkontrol? 73 Hvem sagde variabelkontrol? Peter Limkilde, Odsherreds Gymnasium Kommentar til Niels Bonderup Doh n: Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/ teknik MONA, 2014(2) Indledning Jeg læste

Læs mere

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Lena Lindenskov & Uffe Thomas Jankvist Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup 15 16 januar 2015 Hvad vi bl.a. vil

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse Punkt 6. Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse 2012-3717 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til beskæftigelsesudvalget orientering evalueringen af Mentorforsøget til udsatte

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Har folkeskolen brug for evidens?

Har folkeskolen brug for evidens? Har folkeskolen brug for evidens? Jørgen Søndergaard Kick-off seminar på DPU 03-03-2011 Hvorfor al den snak om evidens? Er det ikke nok at børn, forældre og lærere er glade for skolen? Hvad er skolens

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Hans Hüttel 27. oktober 2004 Mathematics, you see, is not a spectator sport. To understand mathematics means to be able to do mathematics.

Læs mere

At arbejde med projekter - modul 10

At arbejde med projekter - modul 10 At arbejde med projekter - modul 10 Forår 2013 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På modul

Læs mere

Den effektive sælger - MBK A/S

Den effektive sælger - MBK A/S Vil du have træning, så du bliver endnu bedre til at sælge til nye kunder? Vil du være bedre til at sælge mere til dine nuværende kunder? Vil du være bedre til at få tilfredse kunder og skabe gensalg?

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk.

Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk. Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk. Involverede klasser: 3x samfundsfag, 2q dansk og 2p engelsk. Involverede lærere: Nicolaj Rasmussen Christiansen (samf),

Læs mere

l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita mid ll eer l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen

Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen Evalueringerne er gennemført fra december 2009 til starten af februar 2010, afhængtigt af, hvornår pågældende semester sluttede.

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 11. april 2011. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 11. april 2011. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 11. april 2011 Dagsorden: 1) Formalia 2) Evaluering af fredagscafe 3) Evaluering af rundvisning på Københavns Museum 4) Washington 5) Evaluering af netværksmøde

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

1.3 Hvordan er fagets koordinering med årsprøvernes andre fag / beslægtede fag?

1.3 Hvordan er fagets koordinering med årsprøvernes andre fag / beslægtede fag? Page 1 of 7 Titel: Ekstern E05-1.år, 1. semester (1st year) - Økonomiske Principper 1 - Forelæsninger Holdkode: Undervisere tilknyttet dette hold: Antal modtagede svar: 93 Antal respondenter 0 tilknyttet:

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi

Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi Skole: ZBC Næstved Tidsrum: August 2015 Maj 2016 Forsøg 1 Ansvarlig: Nikolaj Ruwald Trin/klasser: 1.g (1h og 1b) - En fokusklasse

Læs mere

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5 Færdiggør dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 5 Læringsmål At deltagerne reflekterer over egne afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet SPOT Unge holder fokus med tilværelsespsykologien 28. oktober 2014 Ordene tilhører Anders, en ung på Katrinebjerg. Anders forbehold overfor kompetencehjulet er efterhånden forsvundet, og han bruger i dag

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Synlig læring med ipads og Rubrics i Gentofte kommune. Børnehuset Dalgården, Børnehuset Delfinen, Børnehuset Ellegården og Villa Maj

Synlig læring med ipads og Rubrics i Gentofte kommune. Børnehuset Dalgården, Børnehuset Delfinen, Børnehuset Ellegården og Villa Maj Synlig læring med ipads og Rubrics i Gentofte kommune Børnehuset Dalgården, Børnehuset Delfinen, Børnehuset Ellegården og Villa Maj Leg og Læring ipads i vuggestuer og børnehaver i Gentofte kommune Af

Læs mere

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Side 1 af 13 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E06-1 Skema A Kursusevaluering Statistik 19 kunne besvare dette evalueringsskema 15 har besvaret dette evalueringsskema 78.95 svarprocent:

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Lad de Studerende Undervise Sig Selv SUSS metoden

Lad de Studerende Undervise Sig Selv SUSS metoden Lad de Studerende Undervise Sig Selv SUSS metoden Jacob Lemming, Niels Brock (Nørre Voldgade) Abstrakt I denne artikel præsenteres SUSS metoden. Metoden har fokus på de studerenes mundtlighed og kan bruges

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Skab-let kurset og de fremtidige planer ift. elearning. Centerledermøde oktober 2010 - Ilulissat

Skab-let kurset og de fremtidige planer ift. elearning. Centerledermøde oktober 2010 - Ilulissat Skab-let kurset og de fremtidige planer ift. elearning Centerledermøde oktober 2010 - Ilulissat Agenda Skab-let kurset elearning De fremtidige planer om elearning i Piareersarfiit 18-07-11 2 Skab-let kurset

Læs mere