Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica SM2010 R. Slædemikrotom"

Transkript

1 Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder ejes af Leica Biosystems Nussloch GmbH. Al reproduktion af tekst og illustrationer (også dele derefter) gennem udskrivning, fotokopiering, mikrofilm, webcam eller andet inklusive alle elektroniske systemer og medier er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica SM2010 R 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatkomponenter og specifikationer Samlet oversigt - apparatdele Tekniske data Apparatspecifikationer Idrifttagning Medfølgende dele Placeringsforskrifter Udpakning Opstilling af apparatet Montering af knivholderen SN Montering af klingeholderen SE Isættelse af universal-kassetteklammer Betjening Betjeningselementer og deres funktion Snittykkelsesindstilling Grovdrivhjul Manuel positionering Automatisk positionering Orienterbart prøveholderbeslag Opspænding af prøven i universal-kassetteklammer (UKK) Opspænding af en envejsklinge Skift af antryksplade Isætning af kniv Skæring Prøveskift eller afbrydelse af arbejdet Afslutning af det daglige arbejde Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Ekstra tilbehør Bestillingsoplysninger Problemløsninger Mulige fejl Ansvar for mangler og service EC-Declaration of Conformity Betjeningsvejledning V /2008

5 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Formålsmæssig anvendelse Leica SM2010 R er en manuelt drevet slædemikrotom til frembringelse af tynde snit af prøver med forskellig hårdhed til brug i rutine- og forskningslaboratorier inden for biologi, medicin og industri. Det er konstrueret med henblik på skæring af både bløde paraffinprøver og hårdere prøver, i det omfang disse er egnet til manuel skæring. (5) Tal i parentes angiver positionsnumrene på illustrationen. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. Brugergruppe Leica SM 2010 R må kun betjenes af faguddannede folk. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for apparattyper, som er angivet på titelbladet. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Fig. 1 Leica SM2010 R 5

6 2. Sikkerhed Følg altid sikkerheds- og fareanvisningerne i dette kapitel. Læs også disse, hvis du allerede er fortrolig med håndtering og brug af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Dette apparat er konstrueret og testet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt sikkerhedsbestemmelserne for laboratorieudstyr. For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne betjeningsvejledning. Denne betjeningsvejledning skal suppleres med passende instruktioner, hvis der er yderligere gældende nationale forskrifter til forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse i landet, hvor apparatet skal bruges, for at sikre at disse forskrifter overholdes. Aktuelle oplysninger om gældende normer findes i CE-erklæringen til apparatet samt på internettet på adressen: Beskyttelsesudstyret på apparatet og tilbehøret må ikke fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af en autoriseret Leica-servicetekniker. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. 6 Betjeningsvejledning V /2008

7 Fareanvisninger - sikkerhedsanvisninger på selve apparatet 2. Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger, der på selve apparatet er angivet med en advarselstrekant, betyder, at de trin, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, skal følges i forbindelse med betjeningen eller udskiftning af en given apparatdel. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/tilbehøret. Fareanvisninger - transport og installation Apparatet må efter udpakning kun transporteres opretstående. Før transport skal knivslæden låses med drejelåsen (23, fig. 2)! Tag aldrig fat om knivslæden, på grovdrivhjulet eller indstillingsknappen til indstilling af snittykkelse i forbindelse med transport af apparatet. Fareanvisninger - arbejde på apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive/engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Bær altid sikkerhedshandsker og sikkerhedssko! Læg aldrig kniven med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Opbevar aldrig brugte knive i knivkassen! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven op. Før hver ændring på kniven/klingen og prøven samt hvert prøveskift og i arbejdspauser skal knivslæden tildækkes med fingerbeskyttelsen. Ved skæring af porøse prøver skal du altid bære sikkerhedsbriller og mundbind! Fare for splintring! Fareanvisninger - vedligeholdelse og rengøring Fjern kniven eller envejsklingen før hver rengøring! Brug ikke acetone- eller xylol-holdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! Leica SM2010 R 7

8 2. Sikkerhed 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer Knivslæde standset Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Fingerbeskyttelse (14) på klinge-/ knivholder. Knivslædelås (23) til knivslæden Knivslæde bevægelig Knivslædelåsning Knivslæden låses ved drejelåsen (23), som går i indgreb i låsepunkterne på listen (24) og dermed holder knivslæden godt fast. Listen har 11 låsepunkter, som er anbragt med en afstand på 10 mm. 24 Fig. 2 Fingerbeskyttelse på klingeholderen Klingeholderen er udstyret med en fastmonteret fingerbeskyttelse (14). Dermed kan klingeskæret dækkes helt til (fig. 3). 11 Før hvert kniv- eller prøveskift samt før hver transport af apparatet skal knivslæden (11) låses med drejelåsen (23). Fingerbeskyttelse på klingeholderen Fingerbeskyttelse på knivholder Før hver ændring af apparat eller prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauser skal klinge-/ knivskæret dækkes til med fingerbeskyttelsen (14)! Bemærk! Hvis fingerbeskyttelsen føres op over klingen, må du ikke gribe fat i klingen nedefra! 8 Betjeningsvejledning V /2008 Fig. 3

9 3. Apparatkomponenter og specifikationer 3.1 Samlet oversigt - apparatdele Klemgreb til lateral forskydning Universalkassetter spændeklemme Indstillingsskrue til orientering i skæreretningen Objektcylinder Skalahjul til indstilling af snittykkelse Grovdrivhjul Greb til manuel indstilling Knivholder SN Fingerbeskyttelse på Knivholder HN40- spændeklemme Indstillingsskrue til orientering på tværs af skæreretningen Greb til fastklemning af klingen Klingeholder SE Fingerbeskyttelse på klingeholder Lynspændesystem til fastgørelse af objektklammer Klemgreb til Objektorientering indstillelig Apparatfødder Frivinkelskala Knivslædelås Ergogreb til bevægelse af knivslæden Indstillingsknap til positioneringsautomatik aftagelig Snitopsamlingskar Knivslæde Magnetholder til knivslæde Fig. 4 Leica SM2010 R 9

10 3. Apparatkomponenter og specifikationer 3.2 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Tilladelser: De apparatspecifikke tilladelsesmærkater sidder på typeskiltet. Driftstemperaturområde: +10 C til +40 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 % ikke-kondenserende Driftstemperaturområde ved opbevaring: + 5 C ved +55 C Luftfugtighed ved opbevaring: < 80 % Mikrotom Snittykkelsesområde: 0,5-60,0 μm Snittykkelsesindstillinger: fra 0,5 til 5,0 μm i 0,5 μm-trin fra 5,0 til 10,0 μm i 1,0 μm-trin fra 10,0 til 20,0 μm i 2,0 μm-trin fra 20,0 til 60,0 μm i 5,0 μm-trin Automatisk prøvefremføring: fra 0 til 30 μm Samlet bevægelseslængde for objekt: ca. 50 mm Frivinkelindstilling: -3 til 10 maksimal prøvestørrelse: 50 x 60 x 40 mm Objektorientering i skæreretningen: ± 8 på tværs af skæreretningen: ± 8 Deklination: 0-45 i skæreretningen Mål og vægt Bredde (med grovdrivhjul og ergogreb): Bredde (grundlegeme): Dybde: Højde (i alt): Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør): 390 mm 256 mm 430 mm 343 mm (med klingeholder) 255 mm (målt fra bordet) ca. 20 kg 10 Betjeningsvejledning V /2008

11 3. Apparatkomponenter og specifikationer 3.3 Apparatspecifikationer Leica SM2010 R er en manuelt drevet slædemikrotom, der er fremstillet som et bordapparat med rulleført knivslæde og automatisk indstilling af snittykkelsen. Apparatet kræver begrænset vedligeholdelse. Stabil og forbindelsesfri basiskontruktion med mikrometerværk i lukkede huse beskyttet mod indtrængende paraffin. De vertikale krydsrulleføringer er udstyret med en afdækning og er dermed beskyttet mod indtrængende snitaffald. Apparatet er udstyret med en ergonomisk optimeret objekthovedposition, og den letgående knivslæde kan låses sikkert i afstande på 10 mm. Præcis 8 XY-orientering med defineret nulposition. Individuelt indstilleligt ergogreb til let bevægelse af slæden. Skærevinduet kan indstillet til prøvestørrelsen. Snittykkelsen kan indstilles i området fra 0,5 μm til 60 μm, og den automatiske positionering arbejder i området fra 0,5 μm til 30 μm. Manuel positionering ved at trække i og trykke på positioneringsgrebet. Afhængigt af udførelsen er apparatet udstyret med en klingeholder SE til envejsklinger og en knivholder SN til konventionelle knive. Klinge- og knivholderne er altid udstyret med en integreret fingerbeskyttelse. I knivholderen SN kan der også monteres en klingeskinne til fastgørelse af envejsklinger. I forbindelse med indstilling af frivinklen er det ikke nødvendigt at fjerne kniven eller envejsklingeholderen. Det letgående grovdrev kan drejes enten med eller mod uret. Der kan monteres forskellige objektklammer i lynskiftesystemet. Apparatet er udstyret med en stor antistatisk opsamlingskar. Leica SM2010 R 11

12 4. Idrifttagning 4.1 Medfølgende dele Grundudstyret til Leica SM2010 R indeholder følgende dele: 1 Leica SM2010 R grundapparat Opsamlingskar Værktøjssættet består af Unbrako-indstiksnøgle SW Unbrako-indstiksnøgle med greb SW Sekskant-indstiksnøgle T Gaffelnøgle SW Magnetsæt Støvbeskyttelseshætte Par sikkerhedshandsker, str. S Betjeningsvejledning Det bestilte tilbehør er pakket i en separat kasse. Sammenlign leverancen grundigt med pakkesedlen og følgesedlen. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. 4.2 Placeringsforskrifter Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret og jævn bordplade samt svingningsfrit underlag. Anbring ikke andre apparater i nærheden, som kan forårsage vibrationer. Stuetemperatur gennemgående mellem + 10 C og + 40 C. Grovdrivhjul og knivslæde frit tilgængeligt. Apparater er kun egnet til drift i lukkede rum. 12 Betjeningsvejledning V /2008

13 4. Idrifttagning 4.3 Udpakning Kontrollér emballagen for udvendige skader. Underret straks speditøren i tilfælde af åbenlyse skader. Åbn emballagen. Fjern fyldstoffet. Tag alle tilbehørsdele og betjeningsvejledningen ud. 4.4 Opstilling af apparatet Tag aldrig fat om knivslæden på de bevægelige dele, på grovdrivhjulet eller indstillingsknappen til indstilling af snittykkelse i forbindelse med transport af apparatet. Fig. 5 Tag ved løft fat om apparatet nedenfor til venstre og højre på huset (fig. 5), løft emballagens formpolstring ud, og anbring det på et stabilt laboratoriebord. Fjern alle tapestrimler, som bruges til transportsikring. Løsn transportsikringen til knivslæden 11 Drejelåsen (23) bruges som transportsikring til knivslæden. Ved daglig brug anvendes den til låsning af knivslæden. Låsen løsnes ved at anbringe grebet (23) i vandret position. Knivslæden kan kun bevæges med det ergonomisk formede greb (12) Fig. 6 Leica SM2010 R 13

14 4. Idrifttagning Vandret indstilling af apparatet For at garantere sikkert arbejde skal apparatfødderne have ensartet kontakt til fladerne. Mikrotomen er indstillet vandret fra fabrikkens side. Hvis fladerne på opstillingsstedet ikke er helt jævne eller vandrette, skal apparatet indstilles igen. Til det formål kan begge apparatfødder (25) på højre side af apparatet indstilles i højden Kontramøtrikkerne (26) løsnes med gaffelnøglen SW 10 i forbindelse med indstillingen. Indstil apparatfødderne (25), indtil mikrotomen står sikkert i henhold til kravene på opstillingsstedet. Spænd kontramøtrikken igen. Fig Indstilling af ergogrebet Ergogrebet (12), som bruges til at bevæge knivslæden, kan indstilles individuelt til en ergonomisk grebsposition. I den forbindelse skal du bruge en unbrakonøgle SW 6 (28) til at løsne monteringsskruen (10). Drej grebet (12) i den ønskede position, og spænd skruen (10) igen. Fig Betjeningsvejledning V /2008

15 4. Idrifttagning 4.5 Montering af knivholderen SN Montering af mellemplade Lås knivslæden (11) med drejelåsen (23), så den ikke kan bevæges Monter mellempladen (60), der er beregnet til knivholderen SN, på opspændingsfladen (62) på knivslæden (11). Vigtigt! Opspændingsfladen skal være helt ren og tør. Der må ikke være fremmedlegemer på den. I modsat fald kan der forekomme urene snit. 11 Fig Sæt mellempladen på opspændingsfladen som vist på fig. 9. Sørg for, at de to indeksmarkeringer (65) er oppe og peger bagud. 23 Sæt de fem sekskantskruer ( ) i boringerne, og krydsspænd (rækkefølge i fig. 10) dem med en sekskantnøgle T25 (63) Fig. 10 Leica SM2010 R 15

16 4. Idrifttagning Montering af knivholderen SN (fortsat) Fastgørelse af knivholderen Til knivholderen SN (67) er der to boringer (64) og dermed to forskellige monteringspositioner til forskellige skærekrav Pres klemgrebet (66) til knivholderen (67) nedad, og skru ind med den nederste gevinddel (66.1) i en af de to boringer (64.1 eller 64.2, fig. 11) på mellempladen (60). Fig. 11 Drej klemgrebet (66) videre med uret, indtil knivholderen er skruet stabilt fast (fig. 12) Klemgrebet (66) er udstyret med et greb i plast, som kan drejes i den ønskede position. Træk i den forbindelse grebet opad, og drej det i den ønskede position (fig. 12). Når det slippes, går det automatisk i indgreb. Fig Betjeningsvejledning V /2008

17 4. Idrifttagning Montering af knivholderen SN (fortsat) Detalje: Skala til indstilling af frivinklen. 71 Indstilling af frivinkel (fig. 13) Løsn fingerskruen (69). Indstil den ønskede vinkel med indstillingsgrebet (70) ved hjælp af frivinkelskalen (71). Den øverste kant (73, den røde pil på fig. 13) af grebet (70) skal dækkes med indeksstregen i det valgte gradtal. Lås indstillingen ved at spænde fingerskruen (69) igen. 72 Frivinklen kan også indstilles, hvis en kniv er spændt op. 69 I den forbindelse skal du løsne begge klemskruer til kniven (72) en smule og om nødvendigt også fingerskruen (69). Indstil den ønskede vinkel som beskrevet ovenfor. 70 Lås indstillingen ved at spænde fingerskruen (69) igen. Fig Skråstilling (deklination) af knivholderne SN Løsn klemgrebet (66). Indstil den ønskede deklination (skråstilling af knivholderen til skæreretning) på skalaen (55.1) på bagsiden af knivholderen (67) På mellempladen (60) sidder en indeksstreg (68.2) som referencepunkt til skaladelingen til indstilling af deklinationen. Lås klemgrebet (66) i den ønskede position. Fig Leica SM2010 R 17

18 4. Idrifttagning 4.6 Montering af klingeholderen SE Klingeholderen SE er beregnet til konventionelle envejsklinger i alle gængse mærker. Den fås i to udførelser til smalle båndklinger og til brede båndklinger. Klingeholderen SE er udstyret med en lateral forskydning, så hele klingens bredde kan udnyttes Fig Montering af notplade Lås knivslæden (11) med drejelåsen (23), så den ikke kan bevæges. Notpladen (50), som er beregnet til klingeholderen SE, monteres på opspændingsfladen (62) til knivslæden (11). Vigtigt! Opspændingsfladen skal være helt ren og tør. Der må ikke være fremmedlegemer på den. I modsat fald kan der forekomme urene snit Sæt notpladen på opspændingsfladen som vist på fig. 15. Sørg for, at noten (54) til isættelse af klingeholderen peger fremad med den runde isættelsesåbning (56) til T-stykket (fig. 16). Sæt de seks sekskantskruer ( ) i boringerne, og krydsspænd med en sekskantnøgle T 25 (63) (rækkefølge på fig. 16). Fig Betjeningsvejledning V /2008

19 4. Idrifttagning Montering af klingeholderen SE (fortsat) Isættelse af klingeholderen SE Proppen (18) bruges til at lukke isættelsesåbningen (56) til T-stykket i notpladen, så der ikke kan opsamles snitaffald. Fig. 17 Sæt klingeholderen (9) på notpladen (50), så T-stykket (53) føres ind på undersiden af noten (54) Skub klingeholderen helt tilbage, så den runde isættelsesåbning (56) til T-stykket bliver tilgængelig. Drej derefter klingeholderen (9) ca. 90 (fig. 18), og isæt proppen (18), som lukker isættelsesåbningen (56), og spænd med sekskant-indstiksnøglen T25 (63). Spænd skruen (52) på bagsiden af klingeholderbasen (17) med en unbrakonøgle SW 6 (fig. 19) for at fastgøre klingeholderen på notpladen. Fig. 18 Leica SM2010 R 19

20 4. Idrifttagning Montering af klingeholderen SE (fortsat) Skråstilling (deklination) af klingeholderen SE Løsn unbrakoskruen (52) på bagsiden af klingeholderbasen med en unbrakonøgle SW 6. Drej klingeholderne i den ønskede position. Indstil den ønskede deklination (skråstilling af klingeholderen til skæreretning) på skalaen (55.1) på bagsiden af klingeholderen (67). På notpladen (60) sidder en indeksstreg (55.2) som referencepunkt til skaladelingen til indstilling af deklinationen. Lås skruen (52) i den ønskede position. 19 Fig. 19 Lateral forskydning Forskydningsfunktionen på siden gør det muligt at bruge hele klingens skær uden at ændre indstillingen på klingeholderen. Før klemgrebet på lateralforskydningen (19) på segmentarkene mod højre til stillingen "åbnet" for at forskyde klingeskinnen. Nu kan klingeskinnen (20) bevæges til siden. Drej grebet (19) videre mod venstre for at klemme De to trekantede markeringer (27) angiver det område, hvor klingeskinnen kan forskydes lateralt - i relation til den runde markering (27.1). Fig Betjeningsvejledning V /2008

21 4. Idrifttagning Montering af klingeholderen SE (fortsat) Indstilling af frivinkel og deklination Bemærk! Fjern altid klingen før indstilling af frivinklen. Fingerbeskyttelsen yder beskyttelse, hvis der gribes mod klingen nedefra (omkring klingeholderen). Indeksstregen (0 til 10 ) til frivinkelindstilling (43.1) befinder sig på højre side af segmentarket (13). Detalje: Skala til indstilling af frivinklen. På højre side af knivholderbasen (17) sidder også en indeksstreg (43.2) som referencepunkt til frivinkelindstillingen. Løsn skruen (15) med en unbrakonøgle SW 4, så segmentarket (13) kan bevæges Forskyd segmentarket med klingeholderen ved hjælp af indeksstregen, indtil den ønskede indstilling er nået. Eksempel: Detaljebilledet viser en frivinkel på Den anbefalede indstilling af frivinklen til klingeholderne ligger i området omkring 4. Hold klingeholderen fast i denne position, og spænd skruen (15) til klemning igen. Fig. 21 Leica SM2010 R 21

22 4. Idrifttagning 4.7 Isættelse af universal-kassetteklammer 40 Objektorienteringen muliggør enkelt positionskorrektion af prøveoverfladerne ved opspændte prøver. I lynspændesystemet (29) kan alle objektklammer, der fås som tilbehør, monteres (se i den forbindelse kapitel 7 "Ekstra tilbehør") Gå i den forbindelse frem som følger: Kør objekthovedet (40) til nederste endeposition ved at dreje grovdrivhjulet (36). 39 Løsn klemskruen (37) til lynspændesystemet (29) med en unbrako-indstiksnøgle SW 4 (39) ved at dreje mod uret Skub føringen (42) af universalkassetteklammerne (41) fra venstre ind i lynspændesystemet (29) til anslag. Fastgør kassetteklammerne ved at skrue skruen (37) i til anslag ved at dreje sekskantindstiksnøglen SW 4 med uret Da alle objektklammer, der fås som tilbehør, har samme føring på bagsiden, foregår isættelsen på samme måde som beskrevet her i eksemplet med universalkassetteklammer. Fig Betjeningsvejledning V /2008

23 5. Betjening 5.1 Betjeningselementer og deres funktion Snittykkelsesindstilling Snittykkelsen indstilles ved at dreje skalahjulet (33) på venstre side af mikrotomen. Skalahjulet har en låsestilling til hver indstillelig værdi. Indstillingsområde: 0,5-60 μm fra 0,5 til 5,0 μm i 0,5 μm-trin fra 5,0 til 10,0 μm i 1,0 μm-trin fra 10,0 til 20,0 μm i 2,0 μm-trin fra 20,0 til 60,0 μm i 5,0 μm-trin Den valgte snittykkelse (på skalaen) skal stemme overens med den røde viser (38) Grovdrivhjul Grovdrevet bruges til hurtig vertikal objektbevægelse opad - hen til kniven - og nedad - væk fra kniven. Grovdrivhjulet (36) er udstyret med et retningsvalggreb (37), som kan bruges til at vælge drejeretningen "opad" (fremføring af prøven til kniven). Retningsvalggrebets positions til positionering: Hvis du drejer med uret, bevæges prøven til kniven. Hvis du drejer mod uret, bevæges prøven til kniven. Fig. 23 Neutral: Hvis du drejer grovdrivhjulet, foretages positionering. Grovdrivhjulet drejer ikke med ved skæring. Leica SM2010 R 23

24 5. Betjening Manuel positionering 35 Grebet (35) til manuel positionering sidder foran til højre på apparatet. Hver gang du trykker på eller trækker i grebet, foretages en positionering til trimning eller skæring med en værdi, der er indstillet på skalahjulet (33) Automatisk positionering Indstillingsknappens position (22) bestemmer det punkt på knivslædebevægelsen, hvor den automatiske positionering skal foregå. Det skal foregå umiddelbart før prøven Fig. 24 Den automatisk positionering virker kun op til en snittykkelse på 30 μm. Alle indstillede værdier derudover er ikke defineret Ved indstilling af den automatiske positionering skal du flytte klingen/kniven (6) til lige før prøven (5) (fig. 25) og låse i denne position med drejelåsen (23). Løsn indstillingsknappen (22), og skub det så langt bagud, at du mærker modstand. Spænd det igen i denne position. Til præcist arbejde med automatisk positionering skal knivslæden bevæges over indstillingsknappens position. Hvis indstillingsknappen (22) er låst i den forreste (venstre) position (fig. 25), foregår der ikke nogen positionering. Fig Betjeningsvejledning V /2008

25 5. Betjening Orienterbart prøveholderbeslag I lynspændendeanordningen (29) til det orienterbare prøveholderbeslag kan alle objektklammer, der fås som tilbehør, monteres. 29 Objektorienteringen muliggør enkelt positionskorrektion af prøveoverfladerne ved opspændte prøver Orientering af prøven Hvis du vil løsne klemningen, skal du dreje excentergrebet (34) opad (indtil det mærkbare låsepunkt). Bemærk! Hvis du drejer videre mod venstre, klemmer orienteringen igen! Brug indstillingsskruen (30) til at orientere prøven i skæreretningen, og brug indstillingsskruen (31) til at orientere prøven på tværs af skæreretningen. Hver gang skruen drejes en omgang, hælder prøver med 2. I alt kan du foretage 4 omdrejninger = 8 i hver retning. Præcisionen ligger ved cirka ± 0,5. For at lette vurderingen er der et mærkbart låsepunkt efter hver fulde omdrejning af indstillingsskruen. Drej excentergrebet (34) tilbage for at låse fikseringen. Fig. 26 Visning af nulstilling For at forbedre visningen af nulstillingen er hver indstillingsskrue (30, 31) forsynet med en rød markering (32). Hvis begge markeringer er synlige, og begge indstillingsskruer samtidig er i nulstilling (låsepunkt!), er objektorienteringen i nulstilling (0 ). Leica SM2010 R 25

26 5. Betjening 5.2 Opspænding af prøven i universal-kassetteklammer (UKK) Bemærk! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen op. Før hver ændring på kniven/klingen og prøven samt hvert prøveskift og i arbejdspauser skal knivslæden/ klingeslæden tildækkes med fingerbeskyttelsen Stil kassetteklammerne (41) i nederste position ved at dreje grovdrivhjulet. Lås knivslæden med drejelåsen (23). Afdæk klingeskæret med fingerbeskyttelsen (14) mod højre. Tryk klemgrebet (44) opad for at åbne klammerne. Sæt kassetten (45) i kassetteklammerne. Slip grebet (44) for at klemme kassetten. Fig. 27 I universal-kassetteklammerne (UKK) kan standardkassetten spændes op på langs eller tværs i forhold til skærretningen. 26 Betjeningsvejledning V /2008

27 5.3 Opspænding af en envejsklinge Fig Betjening Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive/engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Før en klinge sættes i, skal klingeholderen være monteret i apparatet! Sæt klingen i (fig. 28) Skub fingerbeskyttelsen (14) mod højre, og drej grebet (46) opad for at løsne klemningen af antrykspladen (48). Klap indføringshjælpen (57) nedad. Sæt dispenseren (4) på i siden med envejsklingerne (se fig.), og skub klingen (6) ind i klingeholderen. Brug et penselskaft (47) til at skubbe klingen forsigtigt til slutposition. Noten (49) gør det lettere at skubbe klingen helt ned til antrykspladen. Pres grebet (46) nedad for at klemme klingen fast. Sørg for, at klingen altid spændes op parallelt til den forreste kant af antrykspladen. Udtagningshjælp (fig. 29) Der findes en udtagningshjælp til at fjerne brugte klinger (6) med. Løsn klemgrebet (46) til antrykspladen (48). Skub fingerbeskyttelsen (14) mod venstre, og hold i den forbindelse den sorte trykknap (51) inde. Klingen skubbes derved så langt ud, at den kan tages ud uden problemer. Fig. 29 Leica SM2010 R 27

28 5. Betjening 5.4 Skift af antryksplade Klingeholderen SE kan skiftes fra brug af smalle båndklinger til brede båndklinger og omvendt. I den forbindelse skal antrykspladen (48) og den tilhørende indføringshjælp (57) udskiftes. 57 Fig Gå frem på følgende måde i forbindelse med udskiftning: Skub fingerbeskyttelsen (14) mod højre, og drej grebet (46) opad for at løsne klemningen af antrykspladen (48). Tag nu forsigtigt indføringshjælpen (57) ud mod venstre (fig. 30). Antrykspladen (48) kan nu tages ud (fig. 31). Antrykspladesæt Fig. 31 Antryksplade Hvis du vil montere en anden antryksplade, skal du gå frem i omvendt rækkefølge. Brug altid kun antrykspladen med den tilhørende indføringshjælp. Kærvskruen (21) i antrykspladen er indstillet og fastgjort fra fabrikkens side. Den må ikke ændres. Indføringshjælp 57 Fig Betjeningsvejledning V /2008

29 5. Betjening 5.5 Isætning af kniv Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive/engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Før en klinge sættes i, skal klingeholderen være monteret i apparatet! Fig Lås knivslæden (11) med drejelåsen (23). Sørg for, at knivholderen er fastgjort med klemgrebet (66), og at fingerskruen (69) er spændt. Skub fingerbeskyttelsen (67) mod højre, og løsn klemskruen (70), indtil kniven kan isættes. Tag kniven ud af knivkassen, og sæt den forsigtigt i. Spænd begge klemskruer (72) skiftevis, indtil begge er faste, og dæk kniven til med fingerbeskyttelsen. Gå frem på samme måde, når du spænder en klingeskinne op. Fig. 34 Leica SM2010 R 29

30 5. Betjening 5.6 Skæring Tilskæring af prøven (trimning) 14 Ved tilskæring kan positioneringen af prøven enten udløses manuelt ved at dreje grovdrivhjulet (36) eller via det manuelle positioneringsgreb (35). Stil knivslæden (11) med grebet (12) bag prøven. Træk fingerbeskyttelsen (14) af klinge-/ knivholderen mod højre Drej grovdrivhjulet (36) for at positionere prøven; eller indstil den ønskede snittykkelse med skalahjulet (33), og bevæg positioneringsgrebet (35). Hver gang grebet bevæges, foretages der positionering med den indstillede værdi. Flyt knivslæden frem eller tilbage, indtil blokkens overflade er tilskåret som ønsket Fig. 35 Grovdrivhjulet må ikke blokere! Ellers sker der ikke nogen korrekt positionering af snittykkelsen. Hvis der arbejdes med automatisk positionering, skal du sikre, at knivslæden altid bevæges til anslagsposition, så den automatiske positionering aktiveres efter hver snit. Tag snittene af Ved skæring skal du altid bruge en anden del af slæden end ved trimning. Indstil den ønskede snittykkelse på skalahjulet (33). Bevæg knivslæden til at frembringe snit med samme hastighed over prøven. Tag forsigtig snit af med en fin pensel, og præparer. 30 Betjeningsvejledning V /2008

31 5. Betjening 5.7 Prøveskift eller afbrydelse af arbejdet 5.8 Afslutning af det daglige arbejde Før hver ændring på kniven og objektknappen samt hvert prøveskift og i arbejdspauser skal knivslæden tildækkes med fingerbeskyttelsen. Lås knivslæden, og kør objektklammerne så langt ned, at den nye prøve passer under kniven/klingen. Dæk skæret af med fingerbeskyttelsen. Tag prøven ud af objektklammen, og sæt en ny prøve i. Kør objektklammerne så lang op med grovdrivhjulet, at den nye prøve kan tilskæres. Kør prøven til nederste endeposition ved at dreje grovdrivhjulet, og lås knivslæden. Fjern først kniven/klingen, før du afmontere knivholderen. Opbevar aldrig brugte knive i knivkassen! Læg aldrig kniven med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Tag klingen ud af klingeholderen, og skub den ned i opbevaringsrummet i bunden af dispenseren, eller tag kniven ud af knivholderen, og læg den i knivkassen. Tag prøven ud af objektklammen. Kom snitaffaldet i opsamlingskarret, og tøm karret. Rengør apparatet (se i den forbindelse kapitel 8.1). Leica SM2010 R 31

32 6. Rengøring og vedligeholdelse 6.1 Rengøring af apparatet Fjern altid først kniven eller klingen før afmontering af kniven/ klingeholderen! Opbevar aldrig brugte knive i knivkassen! Læg aldrig kniven med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og de laboratorieforskrifter, der gælder i det pågældende brugerland, ved omgangen med rengøringsmidler. Der må ikke anvendes xylol, skuremidler eller acetone- eller xylolholdige opløsningsmidler til rengøring. De lakerede flader er ikke xylol- eller acetonebestandige! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Udfør altid følgende før rengøring: Før objektklammen til nederste endeposition, og aktivér håndhjulslåsen. Tag klingen ud af klingeholderen, og skub den ned i opbevaringsrummet i bunden af dispenseren, eller tag kniven ud af knivholderen, og læg den i knivkassen. Tag knivholderen og knivholderbasen af i forbindelse med rengøring. Tag prøven ud af objektklammen. Tag affaldskarret ud, og fjern snitaffaldet med en tør pensel. Tag objektklammen ud, og rengør den separat. 32 Betjeningsvejledning V /2008

33 6. Rengøring og vedligeholdelse Rengør apparatet og yderfladerne Hvis det er nødvendigt, kan de lakerede udvendige flader rengøres med et mildt gængs husholdningsrengøringsmiddel eller sæbelud og derefter tørres af med en fugtig klud. Hvis du vil fjerne paraffinrester, kan du bruge xylol-erstatning (f.eks. Roth Histol (firmaet Roth, Karlsruhe), Tissue Clear (Medite), Histo Solve (Shandon), paraffinolie eller paraffinfjerner (Paragard, firmaet Polysciences). I forbindelse med lakpleje anbefales almindelige lakplejemidler. Apparatet skal være fuldstændig tørt, før det kan anvendes igen. Elokserede dele (f.eks. objektklammer) kan også rengøres med opløsningsmidler. 6.2 Vedligeholdelsesanvisninger I forbindelse med vedligeholdelse og reparation må apparatet kun åbnes af autoriserede Leica-serviceteknikere. Apparatet er stort set vedligeholdelsesfri. For at sikre at apparatet kan fungere i lang tid, anbefaler Leica følgende: Apparatet skal rengøres grundigt hver dag! Objektcylinderen (se fig. 4, side 9), klingerne/knivholderen og objektklammerne skal smøre med olie nr. 405 en gang imellem (f.eks. efter rengøring i varmeovn eller med opløsningsmidler). Apparatet skal inspiceres mindst 1 x året af en tekniker, som Leica har autoriseret. Tidsintervallet afhænger af, hvor meget apparatet bruges. Indgå en serviceaftale, senest når garantiperioden er udløbet. Flere oplysninger herom finder du i din Leica-kundeserviceafdeling. Leica SM2010 R 33

34 7. Ekstra tilbehør 7.1 Bestillingsoplysninger Supermega-kassetteklammer med adapter, sølv Universal-kassetteklammer med adapter, sølv HN40-klammer med adapter, sølv Standard-objektklammer med adapter, sølv Tøriskar med adapter, sølv Frysebord med adapter, sølv Knivholder SN, komplet Klingeholder SE/SB, komplet Klingeholder SE/BB, komplet Trykpladesæt SB, komplet Trykpladesæt BB, komplet Bredbåndsklingeskinne EC 240 H Smalbåndsklingeskinne EC 240 L Smalbåndsklingeskinnesæt, komplet Plastfingerbeskyttelse til klingeskinner Kniv 16 cm profil C, stål Kniv 16 cm profil D, stål Kniv 22 cm profil C, stål Smalbåndsenvejsklinger, type 819 1x Bredbåndsenvejsklinger, type 818 1x Kuglegreb med ergonomisk forlænger, komplet Kuglegreb, komplet Betjeningsvejledning V /2008

35 7. Ekstra tilbehør Supermega-kassetteklammer, med adapter, sølv til fastgørelse af lynskiftesystem til prøvemontering maksimal prøvestørrelse: 75x52x35 mm (LxBxH) Best.-nr Fig. 36 Universal-kassetteklammer (UKK), med adapter, sølv til fastgørelse af lynskiftesystem til prøvemontering maksimal prøvestørrelse: 40 x 29 mm (L x B) Best.-nr Fig. 37 HN40-spændeklammer, med adapter, sølv til fastgørelse af lynskiftesystem til prøvemontering maksimal prøvestørrelse: 59 x 45 mm (L x B) Best.-nr Fig. 38 Leica SM2010 R 35

36 7. Ekstra tilbehør Standard-objektklammer, med adapter, sølv til fastgørelse af lynskiftesystem til prøvemontering maksimal prøvestørrelse: 79 x 60 mm (L x B) Best.-nr Fig. 39 Tøriskar med adapter, sølv Best.-nr par kuldehandsker, str. 8 Best.-nr Fig. 40 Støvhætte Best.-nr Fig Betjeningsvejledning V /2008

37 7. Ekstra tilbehør Klingeholder SE, komplet Let omskiftning fra smalbåndsklinger til bredbåndsklinger gennem udskiftning af antryksplade. Indstilling af frivinkel ved hjælp af unbrakonøgle. Klingeholderdeklination med skala til reproducerbar indstilling op til 45. Sikker ilæggelse af engangsklinge via magnet og indfletningshjælp på klingeholder. Central engangsklingeklemning. Præcis og sikker sideværts forskydning af klingen til udnyttelse af hele klingens længde. Sikker fjernelse af den brugte engangsklinge ved hjælp af fingerbeskyttelsen, der er integreret i udtagningshjælpen. Pladsbesparende fingerbeskyttelse med integreret klingeudtagningshjælp i signalfarve. Fig. 42 Standardtilbehør: - 1 klingeholderbase notplade prop sekskantskruer, torx Klingeholder til SB... best.-nr Klingeholder til BB... best.-nr fingerbeskyttelse klingeholder SE, kpl. Segmentark SB Segmentark BB Antrykspladesæt SB, komplet bestående af: - 1 antryksplade SB klingeindføringshjælp SB Best.-nr Fig. 43 Antrykspladesæt BB, komplet bestående af: - 1 antryksplade BB klingeindføringshjælp BB Best.-nr Leica SM2010 R 37

38 7. Ekstra tilbehør Knivholder SN, komplet til kniv eller klingeskinne, der kan slibes. Klingeholderdeklination med skala til reproducerbar indstilling op til klemskruer til hurtig og stabil opspænding af skæreværktøj. Sikker sideværts forskydning af skæreværktøjet til udnyttelse af hele skæret. Pladsbesparende integreret fingerbeskyttelse i signalfarve. Standardtilbehør: - 1 mellemplade cylinderskruer knivholder SN Best.-nr Fig. 44 Bredbåndsklingeskinne EC 240 H til bredbåndsenvejsklinger - leveres i plastkasser med alt nødvendigt værktøj og tilbehør (se fig. 43). Best.-nr Fig. 45 Fig. 46 Smalbåndsklingeskinne EC 240 L til smalbåndsenvejsklinger, leveres i plastkasse med to antryksplader og alt nødvendigt værktøj og tilbehør (se fig. 43). Best.-nr Smalbåndsklingeskinnesæt, komplet Leveres i plastkasser, men antryksplade og alt nødvendigt værktøj og tilbehør (se fig. 43). Best.-nr Fig Betjeningsvejledning V /2008

39 7. Ekstra tilbehør Plastfingerbeskyttelse, til klingeskinner Best.-nr Fig. 48 Fig. 49 Kniv, 16 cm Profil C, stål tosidet plan, til paraffin- og frostsnit Henvisning: inklusive knivkasser Best.-nr Kniv, 16 cm Profil D, stål Henvisning: inklusive knivkasser Best.-nr Fig. 50 Fig. 51 Kniv, 22 cm Profil C, stål til paraffin- og kryosnit; Henvisning: inklusive knivkasser Best.-nr Kuglegreb, komplet Best.-nr Fig. 52 Leica SM2010 R 39

40 7. Ekstra tilbehør Leica smalbåndsenvejsklinger - type 819 Længde 80 mm, højde 8 mm 1 pakke med 50 styk Best.-nr Fig. 53 Leica bredbåndsenvejsklinger - type 818 Længde 80 mm, højde 14 mm 1 pakke med 50 styk Best.-nr Fig. 54 Kuglegreb - med ergonomisk forlængelse Best.-nr Fig Betjeningsvejledning V /2008

41 8. Problemløsninger I følgende tabel kan du se de hyppigst forekommende problemer sammen med årsagen og fejlafhjælpningen, som kan forekomme i forbindelse med arbejdet med apparatet. Problem 8.1 Mulige fejl 1. Tyk/tynd-snit. Der forekommer skiftevis tynde og tykke snit. I ekstreme tilfælde forekommer der slet ikke nogen snit. 2. Snitstukning Snittene er stukket, udviser fold eller er klemt mod hinanden. Mulig årsag Klingen er ikke klemt tilstrækkeligt fast. Klingen/kniven er stump. Knivens/klingens hældningsvinkel og dermed frivinklen er for lille. Klingen/kniven er stump. Prøven er for varm. Frivinklen er for stor. Fejlafhjælpning Klem klingen fast igen. Forskyd klinge-/knivholderen lateralt, eller sæt en ny klinge/kniv i. Kontrollér de større frivinkelindstillinger systematisk, indtil den optimale vinkel er fundet. Brug andre steder af klingen/kniven, eller brug en ny klinge/kniv. Køl prøven før skæring. Reducer frivinkelindstillingen systematisk, indtil du har fundet den optimale frivinkel. 3. Snittene udviser skrammer og ridser 8.2 Funktionsfejl 1. Der sker ikke nogen positionering og dermed ikke noget snit. 2. Kraftig klingeslitage Frivinklen er for stor. Uegnet knivprofil Utilstrækkelig klemning på objektholdersystemet og/eller på klinge-/ knivholderen Det forreste endeanslag er nået. Der blev arbejdet ved med for høj skærekraft. Reducer frivinkelindstillingen systematisk, indtil du har fundet den optimale frivinkel. Brug kniven med en anden profil Kontrollér alle skrue- og klemforbindelser på objektholdersystemet og knivholderen. Spænd greb og skruer efter behov. Kør prøven ned ved at dreje grovdrivhjulet nedad. Tilpas snithastigheden og/eller snittykkelsen ved trimning. Vælg en mindre snittykkelse, og bevæg knivslæden langsommere. Leica SM2010 R 41

42 9. Ansvar for mangler og service Garanti Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer, at produktet, der er leveret i henhold til kontrakten, er blevet underkastet en omfattende kvalitetskontrol efter Leicas interne kontrolretningslinjer, og at produktet ikke er behæftet med fejl og mangler og har alle tilsikrede tekniske specifikationer og/eller aftalte egenskaber. Hvad ansvaret for mangler omfatter, afhænger af indholdet i den indgåede aftale. Bindende er kun din lokale Leica-forhandlers garantibetingelser og/eller garantibetingelserne hos det selskab, hvor du har købt produktet, der er omfattet af kontrakten. Serviceinformation Henvend dig til din Leica-repræsentant eller den Leica-forhandler, hvor apparatet er købt, hvis du har brug for teknisk service eller reservedele. Angiv i denne forbindelse følgende oplysninger om apparatet: Apparatets modelbetegnelse og serienummer. Adressen, hvor apparatet befinder sig, samt en kontaktperson. Årsagen til, at der er rekvireret service. Leveringsdatoen. Kassering og bortskaffelse Apparatet eller dele af apparatet skal bortskaffes på en sådan måde, at de til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser overholdes. 42 Betjeningsvejledning V /2008

43 10. EC-Declaration of Conformity EC Declaration of Conformity We herewith declare, in exclusive responsibility, that the Leica SM2010R Sliding Microtom was developed, designed and manufactured to conform with the: Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2006/42/EG including their amendments up to the date mentioned below. The following harmonized standards were applied: EN : 2002 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment EN 14971: 2007 Medical devices - Application of risk management to medical devices EN 591: 2001 Instructions for use for in vitro diagnostic instruments EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 1: Basic terminology, methodology EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 2: Technical principles and specifications. In addition, the following in-house standards were applied: DIN EN ISO 9001: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Straße D Nussloch March 13, 2008 Leica SM2010 R Anne De Greef-Safft President Biosystems Division 43

44 Notater 44 Betjeningsvejledning V /2008

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning DK Betjeningsvejledning hængeparasol Indledning parasollen fra SUN-GARDEN er et teknisk avanceret produkt af høj kvalitet og med en lang levetid. Den er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi og

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom. Brugsanvisning

Leica SM2010 R. Slædemikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica SM2010 R Slædemikrotom Brugsanvisning Leica SM2010 R, V 1.4 RevC 09/2013, dansk Bestillingsnummer: 14 0508 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE GLD 250 - GLD 300 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger Monterings-, indstillings- og plejevejledning VCLS Post 2.0 Dansk Funktionsprincippet for VCLS Post 2.0 Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, frembringer via sadlen bøjningsmomenter

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Softboot-inliner rulleskøjter til børn

Softboot-inliner rulleskøjter til børn Softboot-inliner rulleskøjter til børn Delta-Sport-Nr.: KS-1465 Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Leverancensomfang 3 Specifikationer 3 Formålsbestemt anvendelse 3 Pure by HeiQ 3 Sikkerhedsregler

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15 til Croozer Kid Croozer Kid Plus fra 2016 Babysæde Betjeningsvejledning DANSK 124 007 916 www.croozer.com 1 IMPRESSUM Udgiver: Croozer GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 D-50825 Köln Tyskland Alle rettigheder til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL CMT650 Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Hvad skal man ellers bruge......side 4 Generelle sikkerheds forskrifter

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Ordforklaring. Kære kunde,

Forord. Ordforklaring. Kære kunde, Brugsanvisning Forord Kære kunde, Leica-navnet står over hele verden for førsteklasses kvalitet, finmekanisk præcision med en fremragende pålidelighed og lang holdbarhed. Vi ønsker dig stor fornøjelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back RgoSling Back UP/OPP OUT/UT 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back RgoSling High Back UP/OPP OUT/UT 770 lbs 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back 770 lbs RgoSling High Back Net UP/OPP OUT/UT 350 kg

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Af- og påmontering, spænding af tandrem

Af- og påmontering, spænding af tandrem Side 1 af 8 Af- og påmontering, spænding af tandrem Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler t Dorn til dieselindsprøjtningspumpe -3359- t Specialværktøj -3387-

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere