rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s"

Transkript

1 'rojjeq 8utu1æspruoJ uo Ja uepl^ 3o luerue8eeue 'n4er1ru1 'ue8ep8rlsep I re>lrl^.rep 'reeurusøl repulj 3o - tåu 3o Uols o{uæ} }e Ip poru req uelols 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s ecuereloj - Eolutq - lolmulluo) SupunrSlpræA 'g 'epue^ædls8urlpueqeq ;gls -rua{ puruseeq euuep gd uros 'rauorplurgsr(p e>lsqeue8 re11s a>1stue8ro ejpultu peru Je^elg. '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 'CCO 3o reslerlflsrogseurululpl'resle.uflsrojspræjpv. 'IqoJ I Icos opii^ -pn lb roj erej r re relle 'req uelus ruos relolg 'raddn-r8 exøls I esloløjspeq8f4n pelu ro^elg. 'reurelqord ol Icos peur Je^elg. 'JecrnossoJ ellendlal -letur åposuæ.r8aq ruq Eo rer8elerls relsueu ruos ra^ele epuolædlseuylpuuqeq 3o s8tlaqø.o15. 'reulelq -ord e>lsuoloru Jelle repeqsrlelsue,ts8uuælpur e^eq ue>18rp4ues luos 'ruorpufs sre8redsy Ao (VnC) uepuv esleuflsrogssurlrynpn apueqr.rsureuuod 'CIHCIV peur e?un 3o ruøg. 'Surlpueqeq 3o Sutu -srarepun fe1e11eqr113r1.ræs peur sepieqru rep 3o epuo^ædls8urlpueqeq >1sr8o8epæd:a eutenele 'åpueoqeruurelq Eo (.repelssp1o{do +.roryruegafeld) urøq e18e-rque epgq reploqepur uaddrusnelg 'resou8erp eue^elojb Iep uo Jsq åjeprlpug 'Je^ele spene8eq ejpulur 3o epel -e8eqlleutou apgq req uelo{s 'olo>lse{loj esrlepurulu uep I selurutu ue>l et{l reses.rg eet11e1s -rojje ruos 'le.teye req e1o>1ss8 pleh ele^ud druepå1 '(reples8url{l^pn) rb 9i pew 3o 1q uereple -esseple^eqeurøqeu elols urelul peru pnqlns8urlpueqeq8ep ]a re elo{ss8upyeg e}e^ird druep,,{1 eddnr31g141 'y :olo{s ouro}ul uop 30 loppnq$ls8u11pueqoq8sp luo 'z peqtiios{ri^spueudie>lue ploqroyeffl 'C uesuepel4tr redse; rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J 'elo>ls errrelur uap leple{ rogereq's1o>lsseepleh e}e^lld duep,tl uauu salo{s eujalu! ua(i 'g Ifi5qqørlEiuoT 0t 09 IL 09 :ltqol^i 91 6L 07,69 :'rujii druepq 1gVV'eg ienesle8els elolss8epleh elellrd druap,{1 IIBrU-a ''tt JII oasserpu ou,lep 'Y :pnquls8uupuuqoq8s('i elo{ss8spleh ols^lrd dnrepfl' 3o eunruruo{ {æqioh ruefleru ]suo{sueje^os8upslajopun aun[uu,ro)l opfrnro oporasilbljods la( e8un 3o u,tøg {æqph

2 6 Visitationsmlndigheden orienterer løbende tilsynsmyndigheden om indgåede aftaler om særlige støtteordninger. 8. Betalings- og regnskabsforhold: A. Betaling Det godkendte takstbeløb betales over 11 måneder. Ved skolestarl i august betales 6n rnåneds takst. Ved skolestart i øvrige måneder beregnes den første måneds skolebetaling forholdsmæssigt i forhold til 30 dage. Juli rnåned er betalingsfri. Principielt afholdes undervisningsudgifterne af Holbæk kommune, der efterfølgende indhenter refusion fra de henvisende kommuner. For at opnå en rationel betalingsform har Holbæk kommune anmodet om, at den interne skole selv opkræver den godkendte undervisningstakst sammen med de kommunale takster for PPR og tilsyn direkte hos den henvisende kommune. Det påhviler Holbæk kommune at meddele de henvisende kommuner de godkendte takster og orientere om den kommunale PPR-virksomhed og tilsynsordningen. På grundlag af registreringeme i skoleadministrationssystemet TEA opkræver Holbæk kommune den interne skole for PPR og tilsyn halvårligt bagud. Såfremt Holbæk kommune ikke har kunnet indgå aftale med henvisende kommune om PPRtaksten, opkræver Holbæk kommune for de faktiske udgifter direkte hos den henvisende kommune. B. Forholdsregler ved ændringer i elevgrundlaget Ved ændringer i elevgrundlaget på omkring */- 3 elever, drøftes eventuelle notmeringstilpasninger med tilsynsmyndigheden. C. Regnskabsaflæggelse og revision I henhold til tilsynsmyndighedens budgetretningslinjer fremsender den inteme skole hvert år et revi sionspåtegnet regnskab. D. Opsigelsesvarsler i forhold til den enkelte elev Opsigelsesvarsel vedrørende undervisning er løbende måned plus 30 dage. Såfremt den inteme skole bortviser eleven med øjeblikkelig virkning bortfalder opsigelsesperioden. 9. Pædagogisk-Psykologisk rådgivning Bømekonsulentcentret yder pædagogisk psykologisk bistand til eleverne efter gældende love og regler. Børnekonsulentcentret mmmer såvel psykologer som specialkonsulenter. A. Rådgivning om undervisning PPR rådgiver den interne skole og Holbæk kommune om den enkelte elevs specialundervisningsbehov, herunder om mulighedeme for at en elev kan henvises til et almindeligt skoleforløb eller om eleven har behov for et mere vidtgående specialundervisningstilbud. B. Udgifterne til PPR Holbæk Kommune søger indgået aftale med henvisende kommune om betaling af et takstbeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med børnekonsulentcentrets ydelser på området. Hvis aftale ikke opnås, opkræves henvisende kommune efter regning på de faktiske udgifter. 10. Tilsyn: A. Tilsynsførende myndighed Holbæk Kommune fører tilsyn med at undervisningen på det inteme undervisningstilbud opfylder de krav, der stilles i folkeskoleloven og de må1, der gælder for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Holbæk kommune ønsker i samarbejde med dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til dagbehandlingstilbuddets børn og unge.

3 6. Lokaler Såfremt skolen benltter lærere fra andre skoler, fremgår navn, fag og skole ligeledes af virksomhedsplanen. 3. Eventuelt andet pædagogisk personale Skolens aktuelle pædagognonnering i henhold til budgettet samt oplysninger om pædagogemes navne, uddannelser og eventuelle særlige kvalifikationer skal fremgå af virksomhedsplanen. 4. Andre medarbejdere Andre rnedarbejdere som f.eks. administrativt personale, pedeller og rengøringspersonale medtages i virksomhedsplanen med funktion og normering såfremt de indgår i den interrre skoles budget. 5. Videreuddannelse og supervision Virksomhedsplanen beskriver den inteme skoles videre/efteruddannelsesplaner, pædagogiske arrangementer, pædagogiske netværk, supervision med mere. Det påhviler dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole, at sikre at de anvendte lokaler er lovlige til den ønskede anvendelse og at alle myndighedskrav efterleves. Overenskomsten er ikke en godkendelse afde anvendte lokaler. A. Almindelige lokaler Skolen råder over 3 bygninger med omkring 800 m2 gode faciliteter. Skolen har et multirum med køkken, musiklokale, 4 klasselokaler, kontor, værksteder, bibliotek. Skolen har plads til 20 elever fordelt på3-4 grupper. B. Faglokaler Skolen har et stort, top moderne lokale til de naturvidenskabelige fag. Lokalet indeholder bl.a. et nyt smartboard. C. Brug af andre lokaler Skolen lejer hver uge svømmehallen i Jyderup. Skolen lejer idrætslokale i et nærliggende dagbehandlingstilbud. Ved særlige forløb i idræt lejes Knabstrup hallen. D. Udenomsarealer På selve skolens område er der 2 legepladser indeholdende gynger, sandkasse, vippe, svævebane, klatrevæg, mooncars samt bålplads, hvor der ind imellem laves mad. I2012 vil der blive etableret en multibane til bl.a. fodbold på skoles område. Skolen har også dyrehold med høns og kaniner 7. Budget: A. Budgetår og afleveringsfrister Den interne skoles budget og regnskab følger kalenderåret. Budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden senest d. 1/10 forud for kalenderåret. B. Retningslinjer for udarbejdelse af budgettet Budgettet udarbejdes på grundlag af retningslinjer som fastlægges af tilssmsmyndigheden efter drøftelse med repræsentanter for de interne skoler. Eventuelle fremskrivninger mm. justeres årligt og meddeles senest 2 mdr. forud for fristen for fremsendelse af budget. C. Fastlæggelse af undervisningstakst Undervisningstaksten opgøres på baggrund af det godkendte budget som et årligt takstbeløb. D. Ekstraordinær specialpædagogisk bistand Ved ansøgning orir ekstra undervisningsressourcer til en elev vurderes og besluttes ansøgningen af Holbæk kommunes visitationsmyndighed i samråd med den henvisende kommunes skolemyndighed.

4 2 Skolen har fokus på dialog og kommunikation Skolen er en troværdig sarnarbejdspartner og et dagbehandlingstilbud, der sætter en ære i at levere høj, faglig kvalitet. De ansatte udvikler løbende sine kompetencer. Skolen lytter til alle og er tolerant Skolen samarbejder på tværs og tænker i helheder. Den deler sin viden og respekterer andres synspunkter. C. Undervisningsmæssigpraksis Ud fra årets skemaer tilstræbes følgende:. At stlrke elevernes sociale kompetencer, således at de kan indgå i sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.. At styrke eleverne emotionelt, således at de bliver bekendt med eget følelsesliv og kan sætte ord herpå.. At styrke eleverne fagligt, således at de kan klare sig bedst muligt i samfundet.. At styrke elevernes fysiske form, således at de får større tillid til egne udfoldelsesmuligheder og evner.. At lære eleveme at bruge og færdes hjemmevant og trygt i naturen.. At stlrke elevemes selwærd og selvstændighed.. Tæt samarbejde med hjemmet omkring den enkelte elev.. Anerkendende sprogbrug med sans for at se og arbejde med elevernes individuelle kompetencer.. Konflikthåndtering, hvor eleverne gennem coachende samtaler lærer at sætte ord på deres fru strati oner o g indarb ej d e nye handl in gsmønstrer.. Tydelig struktur, faste rammer, tryghed og forudsigelighed.. En høj grad af underryisningsdifferentiering.. Næwær og omsorg.. Relationsbevidsthed. Under-visningsdelen og behandlingsdelen fungerer som en integreret helhed, hvor behandlingen af eleveme er en forudsætning for, at læring og undervisning kan finde sted. Undervisningens form bygger på en vekselvirkning mellem det kendte og det udfordrende. Således er undervisningen delt op i tre dele: Den faglige, den aktive og den opsøgende.. Målsætningen er: o At tilbyde en struktureret hverdag. o At stimulere og undervise efter den enkelte elevs behov og udvikling. o At tilstræbe et normaliseret skoleforløb. o At udføre et tæt samarbejdsforløb med forældrelværge, psykologer og sagsbehandlere. o At undervisningsaktiviteteme så vidt muligt bærer præg af friluftsliv og udendørsaktiviteter. o At der for den enkelte elev udfærdiges halvårlige statusrapporter indeholdende opdaterede handleplaner. 3. Visitation og revisitation til specialundervisning: Den henvisende myndighed er altid ansvarlig for, at alle relevante skoleoplysninger foreligger. Forventes eleven tilbudt specialundervisning, skal der foreligge en pædagogisk psykologisk vurdering fra den henvisende kommunes PPR. A. Obligatoriskrådgivning Forud for en social myndigheds beslutning om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole, skal dagbehandlingstilbuddet anmode Holbæk kommunes visitationsmyndighed på undervisningsområdet om en r,.urdering af, om barnets/den unges specialundervisningsbehov kan tilgodeses af den inteme skole. Dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole formidler denne lurdering til den henvisende kommune. Forudsat at den henvisende kommune har fremsendt en relevant pædagogisk psykologisk vurdering vil Holbæk kommunes vurdering foreligge inden for 5 arbejdsdage.

5 a J B. C. Visitation Når den henvisende myndighed - efter rådgivning - har truffet beslutning om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole træffer Holbæk kommunes visitationsmyndighed beslutning om specialunderuisning efter folkeskolelovens $ 20 stk. 5 i den inteme skole. Revisitation Holbæk kornmunes visitationsmyndighed foretager revisitation 6n gang årligt på baggrund af en indstilling fra PPR. Såfremt det vurderes, at elevens specialundervisningsbehov har ændret sig (eleven kan undervises i den almene skole eller har yderligere et specialundervisningsbehov), orienteres den henvisende my.ndighed med anmodning om revisitation af den sociale henvisning. Såfremt beslutningen om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole fastholdes, revisiterer Holbæk kommunes visitationsmyndighed eleven til specialundervisningstilbuddet i den interne skole. 4. Planer for undervisningen: A. Virksomhedsplan Denne del af undervisningsoverenskomsten udskilles i en virksomhedsplan som udarbejdes forud for hverl skoleår og som fiemsendes til Holbæk kommune senest d. 15i8. Eventuelt nødvendige ændringer i virksomhedsplanens indhold i løbet af skoleåret drøftes med undervisningstilsynet. Planen skal i overskuelig form indeholdende minimum nedenstående punkter: 1. Elevnormering og klasse/holddannelser Folentet elevtal i henhold til budgettet for den interne skole. Forventet aldersfordeling. Forventet opdeling i klasser/hold/grupper og beskrivelse af kriterier for denne opdeling Generelle timefordelin gsplaner Timefordelingsplanerne udarbejdes, så de giver et retvisende billede af de planlagte undervisningstimer for større grupper af børn (klasser/hold), så vidt muligt sammenlignelige med henholdsvis indskoling, mellemtrin udskoling eller 10. klasse. Planeme skal leve op til Holbæk kommunes norrner for elevetnes minimumstimetal. Grundskema For hver klasse/hold/gruppe udarbejdes et grundskema, som viser den ugentlige struktur med undervisningstimer, pauser og øvnge aktiviteter. Læseplaner Som udgangspunkt følger den interne skole ministeriets vejledende læseplaner. Såfremt den interne skole udarbejder egne læseplaner skal de godkendes af tilspsmyndigheden og vedlægges virksomhedsplanen. Årsplaner og elevplaner Den interne skole kan vælge at udarbejde årsplaner for alle fag i de enkelte klasser (hold/grupper). Planerne udarbejdes på baggrund af gældende trinmål/ slutmål i forhold til elevsammensætningen på holdet. Det sikres, at der over år er en faglig progression i planerne, såfremt eleverne forbliver på holdene over flere år. Elevplanerne kan rumme afvigelser fra den gældende årsplan og anvise mere eller mindre vidtgående mål for arbejdet. Den interne skole kan vælge at udarbejde detaljerede elevplaner l- 2 gange om året. Planerne udarbejdes for hvert fag og rummer elevens mål og undervisningens hovedindhold. Den interne skole kan også vælge at kombiner de to muligheder således at der udarbejdes årsplaner i nogle fag og detaljerede elevplaner i andre fag. Den interne skoles valg skal fremgå af virksomhedsplanen. Årsplaner fremsendes på anmodning af tilsynet forud for det første tilsynsbesøg i skoleåret. Tilsynet kan anmode om at få udleveret elevplaner.

6 4 6. Særligt tilrettelagte undervisningsforløb Såfiemt den interne skole har elever, der opfylder deres undervisningspligt som en kombination af undervisning og særligt tilrettelagte forløb (folkeskolelovens $ 9 stk.4 eller $ 33 stk.4-7) skal der for hver elev i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejdes en beskrivelse af det særligt tilrettelagte forløb. Beskrivelsen skal indgå i elevplanen og rumme mål og planer for forløbet samt en plan for evaluering af det særlige forløb. Såfremt de særlige forløb omfatter flere elever kan beskrivelsen indgå i virksomhedsplanen i stedet for i elevplanen. 7. Uge-, semester- og årsplanlægning Den inteme skole følger Holbæk kommunes ferieplan, eventuelle afvigelser aftales med undervisningstils5,net. Ferieplan og Øvng planlægning skal indgå i virksomhedsplanen. B. Undervisningens koordinering med den øvrige pædagogisk/behandlingsmæssige indsats Med behørigt hensyn til den specialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats tilstræbes undervisningen planlagt og gennemført efter virksomhedsplanen, således at undervisningen kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen for den enkelte elev, kan i perioder afvige af hensyn til den specialpædagogiske indsats eller i henhold en særlig behandlingsindsats. Pædagogisk psykologisk rådgivning kan inddrages i rådgivning omkring sådanne afi,igelser. Ved længere perioder eller støre afizigelser orienteres tilsynet. 5. Personale: Denne del af overenskomsten udskilles til virksomhedsplanen for så vidt angår normering, navne- og uddannelsesoplysninger samt videreuddannelsesplaner. Ændringer i normeringen af det pædagogiske personale (lærere og pædagoger), der ikke skyldes et ændret elevgrundlag, skal drøftes rned tilslmsmyndigheden. Skolens undervisningsansvarlige leder skal være læreruddannet. Ved afskedigelse og ansættelse af ledere eller ændringer i ledelsen holdes tilsynsmlmdigheden løbende orienteret. Ved afskedigelse og ansættelse af pædagogisk personale fremsendes minimum hver 3. måned oplysninger om navne og uddannelsesmæssige forhold til tilspsmyndigheden. På den interne skole skal foreligge straffe- ogbømeattester for ledere og samtlige medarbejdere. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid anmode om at se attesteme. A. Virksomhedsplanens personaleoplysninger 1. Undervisningsansvarlig leder Kasper Martensen, 38 år. Læreruddannet ved Holbæk seminarium i Herefter undervisningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud, siden 2006 som leder'. Certificeret "Trin for Trin"-instruktør samt instruktør i havkajak. 2. Lærere Undervisningen skal som hovedregel varetages af læreruddannede. I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning er der åbnet mulighed for at andre medarbejdere uden læreruddannelse kan varetage undervisningen, såfremt de har andre faglige eller undervisningsrelaterede forudsætninger herfor, hvilket i givet fald skal beskrives. Som absolut minimum skal undervisningen tilrettelægges af læreruddannede medarbejdere Skolen skal kunne give en kvalificeret undervisning i den fagrække, som elevernes personlige klassetrin kræver, hvilket stiller krav til bredden i læremes faglige indsigt. Om nødvendigt kan det aftales, at undervisningen i enkelte fagvaretages af skolevæsnets lærere. Skolens aktuelie lærernormering i henhold til budgettet samt oplysninger om lærernes navne, uddannelser og eventuelle særlige kvalifikationer skal fremgå af virksomhedsplanen.

7 7 B. C. D. Tilsynet udføres af Holbæk kommunes undervisningstilsyn. Oplysninger om tilslmet kan ses på Holbæk kommunes hj emmeside. Tilsynets tilrettelæggelse Tilsynet udføres på grundlag af Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder ( ) og efter vejledninger fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Rapportering Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiges en foreløbig rapporl som sendes til den inteme skole til eventuel kommentering. Herefter udarbejdes den endelig rapporl som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Udgifterne til tilsyn Udgifterne til tilsyn beregnes som et takstbeløb pr. år pr. elev. 11. Overenskomsten: A. Varighed Overenskomsten med bilag tiltrædes af pafterne således, at den gælder indtil videre. B. Løbende korrektion Overenskomsten korrigeres løbende ved ændringer i love og bekendtgørelser, eller hvis begge parter er enige om en korrektion. C. Opsigelse Overenskomsten kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, hvorved retten til at udøve undervisnin g borlfalder. Såfremt skolens elevtal nærrner sig det minimumselevtal, som fastlægges at Ministeriet for Børn og Unge, drøfter Jyderup Private Heldagsskole og Holbæk kommune hvert år den forventede normering for det kommende skoleår. Normeringen fastlægges af Holbæk kommune senest d.3lll Såfremt normeringen ligger under minimumselevtallet opsiges overenskomsten til udløb pr.3ll7. Under helt særlige omstændigheder kan byrådet i Holbæk Kommune beslutte, at retten til at udøve undervisning borlfalder med øjeblikkelig virkning. 12. Optysninger om andre relevante forhold: A. Folkeskolens afsluttende prøver og nationale test Den interne skole sikrer, at eleverne deltager i de obligatoriske nationale test. Det er elevernes personlige klassetrin, der afgør, hvilke test eleverne skal deltage i. Tornvedskolen er prøveafholdende skole for alle elever på den interne skoles 9. klassetrin. Prøverne er obligatoriske og eventuel fritagelse for en eller flere prøver besluttes af skolelederen på Tornvedskolen. Såfremt skolen også rummer en 10. klasse er Tiendeklassecentret i Holbæk prøveafltoldende skole for eleveme i denne klasse, uanset om eleverne skal til afgangsprøve (FSA) eller 10.- klasseprøve (FS10). Prøverne kan efter aftale med de prøveafholdende skolers ledelse afholdes i den interne skoles egne lokaler, såfremt der samtidig træffes aftale om tilsyn ved de skriftlige prøver. Den interne skoles lærere er forpligtetpå at stå til rådighed som tilslm og censorer på andre skoler i forbindelse med prøvesamarbejdet i Holbæk kommune. B. Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UU-Nordvestsjælland tilknytter en vejleder til den interne skole og er forpligtet på at yde vejledning til alle elever på7.'10. klassetrin uanset hvilken kommune eleverne kommer fra. Vejlederen skal have mulighed for i enrum at kunne samtale med eleveme om deres uddannelsesplaner. Vejlederen skal så vidt muligt sikres adgangtil internetfortindelse og printer. Inden samtalerne skal vejlederen sikres adgang til elevens elevplan eller anden relevant overlevering afin-

8 8 C. D. E. formation, der er relevant i uddannelsesvejledningen. Den inteme skole er forpligtet på, at blive tilsluttet Optagelse.dk, samt sikre at alle elever på klassetrin er oprettet med et UNl-login på institutionskoden og skal i enhver henseende samarbejde med vejlederne. Elevkartotek og fravær Den inteme skole vedligeholder løbende elevkarloteket TEA, således at antallet af indskrevne elever altid er i overensstemmelse med det faktiske antal elever, som deltager i skolens undervisning. Ved indskrivning tildeles hver elev et personligt klassetrin baseret på elevens skolestart eventuelt justeret med 6t år. Efterfølgende kan elevens personlige klassetrin kun ændres efter drøftelse med forældremyndigheden og henvisende kommune. Den inteme skole registrerer løbende eleveme fravær på minimum dagsbasis. Fraværet skal indberettes til TEA, der efterfølgende sørger for eventuelle indberetninger til børne- og undervisningsministeriet. Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever Enhver magtanvendelse skal indberettes til undervisningstilsynet. Magtanvendelserne r,'urderes efter reglerrre i bekendtgørelsen "Om fremme af god orden i skolen". Samarbejde mellem Dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole og Holbæk kommune om undervisningsfacilitetero materialer, efteruddannelse m.v. Ved indgåelsen af denne overenskomst tilkendegiver Holbæk kommune, at der i overenskomstens første toårsperiode vil blive søgt etableret et tættere samarbejde mellem kommunens interrre skoler og skolevæsenet. Samar'bejdet skal bl.a. sikre retningslinjer for brug af skolernes faglokaler og for samarbejde om faglærere. Desuden skal det vurderes, om der er muligheder for fælles indkøb og fælles brug af undervisningsmaterialer samt aflroldelse af fælles kurser og inspirationsmøder. 13. Overenskomstens parter: Overenskomsten træder i kraft pr , dog således, at skoleåret12l13 kan afsluttes i henhold til grundlaget i den tidligere overenskomst. For Holbæk kommune Dato: ac-t2 Underskrift: zct For Jyderup Private Heldagsskole '28-t'1" Dato: 2 orå Underskrift:

Overenskomst med Holbæk Kommune

Overenskomst med Holbæk Kommune Overenskomst med Holbæk Kommune (Uddrag) 1. Formål / målgruppe: 1.1 Formål Formålet med undervisningen er at finde og optimere de personlige ressourcer - herunder gøre det muligt for eleven at udvikle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere