rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s"

Transkript

1 'rojjeq 8utu1æspruoJ uo Ja uepl^ 3o luerue8eeue 'n4er1ru1 'ue8ep8rlsep I re>lrl^.rep 'reeurusøl repulj 3o - tåu 3o Uols o{uæ} }e Ip poru req uelols 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s ecuereloj - Eolutq - lolmulluo) SupunrSlpræA 'g 'epue^ædls8urlpueqeq ;gls -rua{ puruseeq euuep gd uros 'rauorplurgsr(p e>lsqeue8 re11s a>1stue8ro ejpultu peru Je^elg. '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 'CCO 3o reslerlflsrogseurululpl'resle.uflsrojspræjpv. 'IqoJ I Icos opii^ -pn lb roj erej r re relle 'req uelus ruos relolg 'raddn-r8 exøls I esloløjspeq8f4n pelu ro^elg. 'reurelqord ol Icos peur Je^elg. 'JecrnossoJ ellendlal -letur åposuæ.r8aq ruq Eo rer8elerls relsueu ruos ra^ele epuolædlseuylpuuqeq 3o s8tlaqø.o15. 'reulelq -ord e>lsuoloru Jelle repeqsrlelsue,ts8uuælpur e^eq ue>18rp4ues luos 'ruorpufs sre8redsy Ao (VnC) uepuv esleuflsrogssurlrynpn apueqr.rsureuuod 'CIHCIV peur e?un 3o ruøg. 'Surlpueqeq 3o Sutu -srarepun fe1e11eqr113r1.ræs peur sepieqru rep 3o epuo^ædls8urlpueqeq >1sr8o8epæd:a eutenele 'åpueoqeruurelq Eo (.repelssp1o{do +.roryruegafeld) urøq e18e-rque epgq reploqepur uaddrusnelg 'resou8erp eue^elojb Iep uo Jsq åjeprlpug 'Je^ele spene8eq ejpulur 3o epel -e8eqlleutou apgq req uelo{s 'olo>lse{loj esrlepurulu uep I selurutu ue>l et{l reses.rg eet11e1s -rojje ruos 'le.teye req e1o>1ss8 pleh ele^ud druepå1 '(reples8url{l^pn) rb 9i pew 3o 1q uereple -esseple^eqeurøqeu elols urelul peru pnqlns8urlpueqeq8ep ]a re elo{ss8upyeg e}e^ird druep,,{1 eddnr31g141 'y :olo{s ouro}ul uop 30 loppnq$ls8u11pueqoq8sp luo 'z peqtiios{ri^spueudie>lue ploqroyeffl 'C uesuepel4tr redse; rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J 'elo>ls errrelur uap leple{ rogereq's1o>lsseepleh e}e^lld duep,tl uauu salo{s eujalu! ua(i 'g Ifi5qqørlEiuoT 0t 09 IL 09 :ltqol^i 91 6L 07,69 :'rujii druepq 1gVV'eg ienesle8els elolss8epleh elellrd druap,{1 IIBrU-a ''tt JII oasserpu ou,lep 'Y :pnquls8uupuuqoq8s('i elo{ss8spleh ols^lrd dnrepfl' 3o eunruruo{ {æqioh ruefleru ]suo{sueje^os8upslajopun aun[uu,ro)l opfrnro oporasilbljods la( e8un 3o u,tøg {æqph

2 6 Visitationsmlndigheden orienterer løbende tilsynsmyndigheden om indgåede aftaler om særlige støtteordninger. 8. Betalings- og regnskabsforhold: A. Betaling Det godkendte takstbeløb betales over 11 måneder. Ved skolestarl i august betales 6n rnåneds takst. Ved skolestart i øvrige måneder beregnes den første måneds skolebetaling forholdsmæssigt i forhold til 30 dage. Juli rnåned er betalingsfri. Principielt afholdes undervisningsudgifterne af Holbæk kommune, der efterfølgende indhenter refusion fra de henvisende kommuner. For at opnå en rationel betalingsform har Holbæk kommune anmodet om, at den interne skole selv opkræver den godkendte undervisningstakst sammen med de kommunale takster for PPR og tilsyn direkte hos den henvisende kommune. Det påhviler Holbæk kommune at meddele de henvisende kommuner de godkendte takster og orientere om den kommunale PPR-virksomhed og tilsynsordningen. På grundlag af registreringeme i skoleadministrationssystemet TEA opkræver Holbæk kommune den interne skole for PPR og tilsyn halvårligt bagud. Såfremt Holbæk kommune ikke har kunnet indgå aftale med henvisende kommune om PPRtaksten, opkræver Holbæk kommune for de faktiske udgifter direkte hos den henvisende kommune. B. Forholdsregler ved ændringer i elevgrundlaget Ved ændringer i elevgrundlaget på omkring */- 3 elever, drøftes eventuelle notmeringstilpasninger med tilsynsmyndigheden. C. Regnskabsaflæggelse og revision I henhold til tilsynsmyndighedens budgetretningslinjer fremsender den inteme skole hvert år et revi sionspåtegnet regnskab. D. Opsigelsesvarsler i forhold til den enkelte elev Opsigelsesvarsel vedrørende undervisning er løbende måned plus 30 dage. Såfremt den inteme skole bortviser eleven med øjeblikkelig virkning bortfalder opsigelsesperioden. 9. Pædagogisk-Psykologisk rådgivning Bømekonsulentcentret yder pædagogisk psykologisk bistand til eleverne efter gældende love og regler. Børnekonsulentcentret mmmer såvel psykologer som specialkonsulenter. A. Rådgivning om undervisning PPR rådgiver den interne skole og Holbæk kommune om den enkelte elevs specialundervisningsbehov, herunder om mulighedeme for at en elev kan henvises til et almindeligt skoleforløb eller om eleven har behov for et mere vidtgående specialundervisningstilbud. B. Udgifterne til PPR Holbæk Kommune søger indgået aftale med henvisende kommune om betaling af et takstbeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med børnekonsulentcentrets ydelser på området. Hvis aftale ikke opnås, opkræves henvisende kommune efter regning på de faktiske udgifter. 10. Tilsyn: A. Tilsynsførende myndighed Holbæk Kommune fører tilsyn med at undervisningen på det inteme undervisningstilbud opfylder de krav, der stilles i folkeskoleloven og de må1, der gælder for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Holbæk kommune ønsker i samarbejde med dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til dagbehandlingstilbuddets børn og unge.

3 6. Lokaler Såfremt skolen benltter lærere fra andre skoler, fremgår navn, fag og skole ligeledes af virksomhedsplanen. 3. Eventuelt andet pædagogisk personale Skolens aktuelle pædagognonnering i henhold til budgettet samt oplysninger om pædagogemes navne, uddannelser og eventuelle særlige kvalifikationer skal fremgå af virksomhedsplanen. 4. Andre medarbejdere Andre rnedarbejdere som f.eks. administrativt personale, pedeller og rengøringspersonale medtages i virksomhedsplanen med funktion og normering såfremt de indgår i den interrre skoles budget. 5. Videreuddannelse og supervision Virksomhedsplanen beskriver den inteme skoles videre/efteruddannelsesplaner, pædagogiske arrangementer, pædagogiske netværk, supervision med mere. Det påhviler dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole, at sikre at de anvendte lokaler er lovlige til den ønskede anvendelse og at alle myndighedskrav efterleves. Overenskomsten er ikke en godkendelse afde anvendte lokaler. A. Almindelige lokaler Skolen råder over 3 bygninger med omkring 800 m2 gode faciliteter. Skolen har et multirum med køkken, musiklokale, 4 klasselokaler, kontor, værksteder, bibliotek. Skolen har plads til 20 elever fordelt på3-4 grupper. B. Faglokaler Skolen har et stort, top moderne lokale til de naturvidenskabelige fag. Lokalet indeholder bl.a. et nyt smartboard. C. Brug af andre lokaler Skolen lejer hver uge svømmehallen i Jyderup. Skolen lejer idrætslokale i et nærliggende dagbehandlingstilbud. Ved særlige forløb i idræt lejes Knabstrup hallen. D. Udenomsarealer På selve skolens område er der 2 legepladser indeholdende gynger, sandkasse, vippe, svævebane, klatrevæg, mooncars samt bålplads, hvor der ind imellem laves mad. I2012 vil der blive etableret en multibane til bl.a. fodbold på skoles område. Skolen har også dyrehold med høns og kaniner 7. Budget: A. Budgetår og afleveringsfrister Den interne skoles budget og regnskab følger kalenderåret. Budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden senest d. 1/10 forud for kalenderåret. B. Retningslinjer for udarbejdelse af budgettet Budgettet udarbejdes på grundlag af retningslinjer som fastlægges af tilssmsmyndigheden efter drøftelse med repræsentanter for de interne skoler. Eventuelle fremskrivninger mm. justeres årligt og meddeles senest 2 mdr. forud for fristen for fremsendelse af budget. C. Fastlæggelse af undervisningstakst Undervisningstaksten opgøres på baggrund af det godkendte budget som et årligt takstbeløb. D. Ekstraordinær specialpædagogisk bistand Ved ansøgning orir ekstra undervisningsressourcer til en elev vurderes og besluttes ansøgningen af Holbæk kommunes visitationsmyndighed i samråd med den henvisende kommunes skolemyndighed.

4 2 Skolen har fokus på dialog og kommunikation Skolen er en troværdig sarnarbejdspartner og et dagbehandlingstilbud, der sætter en ære i at levere høj, faglig kvalitet. De ansatte udvikler løbende sine kompetencer. Skolen lytter til alle og er tolerant Skolen samarbejder på tværs og tænker i helheder. Den deler sin viden og respekterer andres synspunkter. C. Undervisningsmæssigpraksis Ud fra årets skemaer tilstræbes følgende:. At stlrke elevernes sociale kompetencer, således at de kan indgå i sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.. At styrke eleverne emotionelt, således at de bliver bekendt med eget følelsesliv og kan sætte ord herpå.. At styrke eleverne fagligt, således at de kan klare sig bedst muligt i samfundet.. At styrke elevernes fysiske form, således at de får større tillid til egne udfoldelsesmuligheder og evner.. At lære eleveme at bruge og færdes hjemmevant og trygt i naturen.. At stlrke elevemes selwærd og selvstændighed.. Tæt samarbejde med hjemmet omkring den enkelte elev.. Anerkendende sprogbrug med sans for at se og arbejde med elevernes individuelle kompetencer.. Konflikthåndtering, hvor eleverne gennem coachende samtaler lærer at sætte ord på deres fru strati oner o g indarb ej d e nye handl in gsmønstrer.. Tydelig struktur, faste rammer, tryghed og forudsigelighed.. En høj grad af underryisningsdifferentiering.. Næwær og omsorg.. Relationsbevidsthed. Under-visningsdelen og behandlingsdelen fungerer som en integreret helhed, hvor behandlingen af eleveme er en forudsætning for, at læring og undervisning kan finde sted. Undervisningens form bygger på en vekselvirkning mellem det kendte og det udfordrende. Således er undervisningen delt op i tre dele: Den faglige, den aktive og den opsøgende.. Målsætningen er: o At tilbyde en struktureret hverdag. o At stimulere og undervise efter den enkelte elevs behov og udvikling. o At tilstræbe et normaliseret skoleforløb. o At udføre et tæt samarbejdsforløb med forældrelværge, psykologer og sagsbehandlere. o At undervisningsaktiviteteme så vidt muligt bærer præg af friluftsliv og udendørsaktiviteter. o At der for den enkelte elev udfærdiges halvårlige statusrapporter indeholdende opdaterede handleplaner. 3. Visitation og revisitation til specialundervisning: Den henvisende myndighed er altid ansvarlig for, at alle relevante skoleoplysninger foreligger. Forventes eleven tilbudt specialundervisning, skal der foreligge en pædagogisk psykologisk vurdering fra den henvisende kommunes PPR. A. Obligatoriskrådgivning Forud for en social myndigheds beslutning om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole, skal dagbehandlingstilbuddet anmode Holbæk kommunes visitationsmyndighed på undervisningsområdet om en r,.urdering af, om barnets/den unges specialundervisningsbehov kan tilgodeses af den inteme skole. Dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole formidler denne lurdering til den henvisende kommune. Forudsat at den henvisende kommune har fremsendt en relevant pædagogisk psykologisk vurdering vil Holbæk kommunes vurdering foreligge inden for 5 arbejdsdage.

5 a J B. C. Visitation Når den henvisende myndighed - efter rådgivning - har truffet beslutning om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole træffer Holbæk kommunes visitationsmyndighed beslutning om specialunderuisning efter folkeskolelovens $ 20 stk. 5 i den inteme skole. Revisitation Holbæk kornmunes visitationsmyndighed foretager revisitation 6n gang årligt på baggrund af en indstilling fra PPR. Såfremt det vurderes, at elevens specialundervisningsbehov har ændret sig (eleven kan undervises i den almene skole eller har yderligere et specialundervisningsbehov), orienteres den henvisende my.ndighed med anmodning om revisitation af den sociale henvisning. Såfremt beslutningen om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole fastholdes, revisiterer Holbæk kommunes visitationsmyndighed eleven til specialundervisningstilbuddet i den interne skole. 4. Planer for undervisningen: A. Virksomhedsplan Denne del af undervisningsoverenskomsten udskilles i en virksomhedsplan som udarbejdes forud for hverl skoleår og som fiemsendes til Holbæk kommune senest d. 15i8. Eventuelt nødvendige ændringer i virksomhedsplanens indhold i løbet af skoleåret drøftes med undervisningstilsynet. Planen skal i overskuelig form indeholdende minimum nedenstående punkter: 1. Elevnormering og klasse/holddannelser Folentet elevtal i henhold til budgettet for den interne skole. Forventet aldersfordeling. Forventet opdeling i klasser/hold/grupper og beskrivelse af kriterier for denne opdeling Generelle timefordelin gsplaner Timefordelingsplanerne udarbejdes, så de giver et retvisende billede af de planlagte undervisningstimer for større grupper af børn (klasser/hold), så vidt muligt sammenlignelige med henholdsvis indskoling, mellemtrin udskoling eller 10. klasse. Planeme skal leve op til Holbæk kommunes norrner for elevetnes minimumstimetal. Grundskema For hver klasse/hold/gruppe udarbejdes et grundskema, som viser den ugentlige struktur med undervisningstimer, pauser og øvnge aktiviteter. Læseplaner Som udgangspunkt følger den interne skole ministeriets vejledende læseplaner. Såfremt den interne skole udarbejder egne læseplaner skal de godkendes af tilspsmyndigheden og vedlægges virksomhedsplanen. Årsplaner og elevplaner Den interne skole kan vælge at udarbejde årsplaner for alle fag i de enkelte klasser (hold/grupper). Planerne udarbejdes på baggrund af gældende trinmål/ slutmål i forhold til elevsammensætningen på holdet. Det sikres, at der over år er en faglig progression i planerne, såfremt eleverne forbliver på holdene over flere år. Elevplanerne kan rumme afvigelser fra den gældende årsplan og anvise mere eller mindre vidtgående mål for arbejdet. Den interne skole kan vælge at udarbejde detaljerede elevplaner l- 2 gange om året. Planerne udarbejdes for hvert fag og rummer elevens mål og undervisningens hovedindhold. Den interne skole kan også vælge at kombiner de to muligheder således at der udarbejdes årsplaner i nogle fag og detaljerede elevplaner i andre fag. Den interne skoles valg skal fremgå af virksomhedsplanen. Årsplaner fremsendes på anmodning af tilsynet forud for det første tilsynsbesøg i skoleåret. Tilsynet kan anmode om at få udleveret elevplaner.

6 4 6. Særligt tilrettelagte undervisningsforløb Såfiemt den interne skole har elever, der opfylder deres undervisningspligt som en kombination af undervisning og særligt tilrettelagte forløb (folkeskolelovens $ 9 stk.4 eller $ 33 stk.4-7) skal der for hver elev i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejdes en beskrivelse af det særligt tilrettelagte forløb. Beskrivelsen skal indgå i elevplanen og rumme mål og planer for forløbet samt en plan for evaluering af det særlige forløb. Såfremt de særlige forløb omfatter flere elever kan beskrivelsen indgå i virksomhedsplanen i stedet for i elevplanen. 7. Uge-, semester- og årsplanlægning Den inteme skole følger Holbæk kommunes ferieplan, eventuelle afvigelser aftales med undervisningstils5,net. Ferieplan og Øvng planlægning skal indgå i virksomhedsplanen. B. Undervisningens koordinering med den øvrige pædagogisk/behandlingsmæssige indsats Med behørigt hensyn til den specialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats tilstræbes undervisningen planlagt og gennemført efter virksomhedsplanen, således at undervisningen kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen for den enkelte elev, kan i perioder afvige af hensyn til den specialpædagogiske indsats eller i henhold en særlig behandlingsindsats. Pædagogisk psykologisk rådgivning kan inddrages i rådgivning omkring sådanne afi,igelser. Ved længere perioder eller støre afizigelser orienteres tilsynet. 5. Personale: Denne del af overenskomsten udskilles til virksomhedsplanen for så vidt angår normering, navne- og uddannelsesoplysninger samt videreuddannelsesplaner. Ændringer i normeringen af det pædagogiske personale (lærere og pædagoger), der ikke skyldes et ændret elevgrundlag, skal drøftes rned tilslmsmyndigheden. Skolens undervisningsansvarlige leder skal være læreruddannet. Ved afskedigelse og ansættelse af ledere eller ændringer i ledelsen holdes tilsynsmlmdigheden løbende orienteret. Ved afskedigelse og ansættelse af pædagogisk personale fremsendes minimum hver 3. måned oplysninger om navne og uddannelsesmæssige forhold til tilspsmyndigheden. På den interne skole skal foreligge straffe- ogbømeattester for ledere og samtlige medarbejdere. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid anmode om at se attesteme. A. Virksomhedsplanens personaleoplysninger 1. Undervisningsansvarlig leder Kasper Martensen, 38 år. Læreruddannet ved Holbæk seminarium i Herefter undervisningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud, siden 2006 som leder'. Certificeret "Trin for Trin"-instruktør samt instruktør i havkajak. 2. Lærere Undervisningen skal som hovedregel varetages af læreruddannede. I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning er der åbnet mulighed for at andre medarbejdere uden læreruddannelse kan varetage undervisningen, såfremt de har andre faglige eller undervisningsrelaterede forudsætninger herfor, hvilket i givet fald skal beskrives. Som absolut minimum skal undervisningen tilrettelægges af læreruddannede medarbejdere Skolen skal kunne give en kvalificeret undervisning i den fagrække, som elevernes personlige klassetrin kræver, hvilket stiller krav til bredden i læremes faglige indsigt. Om nødvendigt kan det aftales, at undervisningen i enkelte fagvaretages af skolevæsnets lærere. Skolens aktuelie lærernormering i henhold til budgettet samt oplysninger om lærernes navne, uddannelser og eventuelle særlige kvalifikationer skal fremgå af virksomhedsplanen.

7 7 B. C. D. Tilsynet udføres af Holbæk kommunes undervisningstilsyn. Oplysninger om tilslmet kan ses på Holbæk kommunes hj emmeside. Tilsynets tilrettelæggelse Tilsynet udføres på grundlag af Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder ( ) og efter vejledninger fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Rapportering Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiges en foreløbig rapporl som sendes til den inteme skole til eventuel kommentering. Herefter udarbejdes den endelig rapporl som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Udgifterne til tilsyn Udgifterne til tilsyn beregnes som et takstbeløb pr. år pr. elev. 11. Overenskomsten: A. Varighed Overenskomsten med bilag tiltrædes af pafterne således, at den gælder indtil videre. B. Løbende korrektion Overenskomsten korrigeres løbende ved ændringer i love og bekendtgørelser, eller hvis begge parter er enige om en korrektion. C. Opsigelse Overenskomsten kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, hvorved retten til at udøve undervisnin g borlfalder. Såfremt skolens elevtal nærrner sig det minimumselevtal, som fastlægges at Ministeriet for Børn og Unge, drøfter Jyderup Private Heldagsskole og Holbæk kommune hvert år den forventede normering for det kommende skoleår. Normeringen fastlægges af Holbæk kommune senest d.3lll Såfremt normeringen ligger under minimumselevtallet opsiges overenskomsten til udløb pr.3ll7. Under helt særlige omstændigheder kan byrådet i Holbæk Kommune beslutte, at retten til at udøve undervisning borlfalder med øjeblikkelig virkning. 12. Optysninger om andre relevante forhold: A. Folkeskolens afsluttende prøver og nationale test Den interne skole sikrer, at eleverne deltager i de obligatoriske nationale test. Det er elevernes personlige klassetrin, der afgør, hvilke test eleverne skal deltage i. Tornvedskolen er prøveafholdende skole for alle elever på den interne skoles 9. klassetrin. Prøverne er obligatoriske og eventuel fritagelse for en eller flere prøver besluttes af skolelederen på Tornvedskolen. Såfremt skolen også rummer en 10. klasse er Tiendeklassecentret i Holbæk prøveafltoldende skole for eleveme i denne klasse, uanset om eleverne skal til afgangsprøve (FSA) eller 10.- klasseprøve (FS10). Prøverne kan efter aftale med de prøveafholdende skolers ledelse afholdes i den interne skoles egne lokaler, såfremt der samtidig træffes aftale om tilsyn ved de skriftlige prøver. Den interne skoles lærere er forpligtetpå at stå til rådighed som tilslm og censorer på andre skoler i forbindelse med prøvesamarbejdet i Holbæk kommune. B. Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UU-Nordvestsjælland tilknytter en vejleder til den interne skole og er forpligtet på at yde vejledning til alle elever på7.'10. klassetrin uanset hvilken kommune eleverne kommer fra. Vejlederen skal have mulighed for i enrum at kunne samtale med eleveme om deres uddannelsesplaner. Vejlederen skal så vidt muligt sikres adgangtil internetfortindelse og printer. Inden samtalerne skal vejlederen sikres adgang til elevens elevplan eller anden relevant overlevering afin-

8 8 C. D. E. formation, der er relevant i uddannelsesvejledningen. Den inteme skole er forpligtet på, at blive tilsluttet Optagelse.dk, samt sikre at alle elever på klassetrin er oprettet med et UNl-login på institutionskoden og skal i enhver henseende samarbejde med vejlederne. Elevkartotek og fravær Den inteme skole vedligeholder løbende elevkarloteket TEA, således at antallet af indskrevne elever altid er i overensstemmelse med det faktiske antal elever, som deltager i skolens undervisning. Ved indskrivning tildeles hver elev et personligt klassetrin baseret på elevens skolestart eventuelt justeret med 6t år. Efterfølgende kan elevens personlige klassetrin kun ændres efter drøftelse med forældremyndigheden og henvisende kommune. Den inteme skole registrerer løbende eleveme fravær på minimum dagsbasis. Fraværet skal indberettes til TEA, der efterfølgende sørger for eventuelle indberetninger til børne- og undervisningsministeriet. Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever Enhver magtanvendelse skal indberettes til undervisningstilsynet. Magtanvendelserne r,'urderes efter reglerrre i bekendtgørelsen "Om fremme af god orden i skolen". Samarbejde mellem Dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole og Holbæk kommune om undervisningsfacilitetero materialer, efteruddannelse m.v. Ved indgåelsen af denne overenskomst tilkendegiver Holbæk kommune, at der i overenskomstens første toårsperiode vil blive søgt etableret et tættere samarbejde mellem kommunens interrre skoler og skolevæsenet. Samar'bejdet skal bl.a. sikre retningslinjer for brug af skolernes faglokaler og for samarbejde om faglærere. Desuden skal det vurderes, om der er muligheder for fælles indkøb og fælles brug af undervisningsmaterialer samt aflroldelse af fælles kurser og inspirationsmøder. 13. Overenskomstens parter: Overenskomsten træder i kraft pr , dog således, at skoleåret12l13 kan afsluttes i henhold til grundlaget i den tidligere overenskomst. For Holbæk kommune Dato: ac-t2 Underskrift: zct For Jyderup Private Heldagsskole '28-t'1" Dato: 2 orå Underskrift:

Undløse Skole- og Behandlingshjem (USB) fredag den 31. januar 2013

Undløse Skole- og Behandlingshjem (USB) fredag den 31. januar 2013 Undløse skole- og behandlingshjem Dato: 31.1.2014 Sagsb.: Marianne Jeppesen Dir.tlf.: 7236 6392 Mail: mar@holb.dk Undløse Skole- og Behandlingshjem (USB) fredag den 31. januar 2013 Tilsynets formål Formålet

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Jyderup Private Heldagsskole Dato: 25.10.13 Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Tilsynets formål

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR Farmen for skoleåret 2014/2015

VIRKSOMHEDSPLAN FOR Farmen for skoleåret 2014/2015 VIRKSOMHEDSPLAN FOR Farmen for skoleåret 2014/2015 1 Virksomhedens navn: Farmen Dagskole Adresse: Maglesøvej 89, 4340 Tølløse CVR-nummer: 12 38 42 46 Selskabsform: Interessentskab, etableret i 1998. Kommunikation:

Læs mere

Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn

Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn Overenskomst med Assens Kommune om undervisning af indskrevne børn 1. Anbringelsesstedet: A Navn, adr., tlf., fax, Mail adresse. B Leder C Ejerforhold D Bestyrelsesformand E Generel godkendelse vedr. socialdelen

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Årsplaner og elevplaner... 6 Ferieplan 2014-2015... 7 Personaleoplysninger... 8 Videreuddannelse og supervision... 10

Læs mere

VESTERBY MARK NATURSKOLE

VESTERBY MARK NATURSKOLE Overenskomst mellem Langeland Kommune og dagbehandlingstilbudet VESTERY MARK NATURSKOLE om specialundervisning af indskrevne børn jf. Folkeskolelovens 20, stk. 1, og 22, stk. 5. 1. Dagbehandlingstilbuddet

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Ibs Mølle Dato: 23.09.13 Ibs Huse 4440 Mørkøv Sagsnr.: Sagsb.: Marianne Jeppesen Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: Mar@holb.dk Tilsyn på Ibs Mølle tirsdag den 23. september 2013 Tilsynets formål Formålet med

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Assens Kommune. Heldagsskolen Lærkeskolen. om undervisning

Driftsoverenskomst. mellem. Assens Kommune. Heldagsskolen Lærkeskolen. om undervisning Driftsoverenskomst mellem Assens Kommune og Heldagsskolen Lærkeskolen om undervisning 15.12.2010 Skolens navn Ejerforhold Visitation til skolen Heldagsskolen Lærkeskolen Gelstedvej 14 5560 Aarup Selvejende

Læs mere

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Ferieplan 2015-2016... 7 Personaleoplysninger... 8 Videreuddannelse og supervision... 10 års mål for 2015-16... 10 1

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, Undervisning i behandlingsmiljø

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup,  Undervisning i behandlingsmiljø Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Ferieplan 2017-2018... 7 Personaleoplysninger... 9 Videreuddannelse og supervision... 12 års mål for 2017-18... 12 Indledning

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skolen i Tveje-Merløse Dato: 14. september 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Foreløbig rapport Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 11. september

Læs mere

Generel godkendelse vedr. socialdelen

Generel godkendelse vedr. socialdelen Overenskomst mellem Langeland Kommune og dagbehandlingstilbudet SPANGE- SKOLEN om specialundervisning af indskrevne børn jf. Folkeskolelovens 20, stk. 1, og 22, stk. 5. 1. Dagbehandlingstilbuddet A Navn,

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Tilsyn med Tilsynet er gennemført med baggrund i nedenstående lovgivning og vejledning: Folkeskoleloven Bekendtgørelser om specialundervisning Overenskomsten med Odsherred Kommune Tilsynet med specialundervisning

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune 1. Tilsyn med interne skoler Skoleafdelingen fører tilsyn med undervisningen og økonomien på de interne skoler i Holstebro Kommune.

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Dato: 13.09.13 Stænget 6, Orø 4300 Holbæk Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Endelig tilsynsrapport: Tilsyn på Skole- og Behandlingshjemmet

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, Undervisning i behandlingsmiljø

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup,  Undervisning i behandlingsmiljø Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Ferieplan 2016-2017...

Læs mere

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk Skolen i Tveje-Merløse Dato: Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6393 E-mail: Mar@holb.dk Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013 Tilsynets formål Formålet med tilsynet er

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014

Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014 Skolen på Specialinstitution Tølløse Dato: 10.1.2014 Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Farmen Dagskole Dato: 27. april 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Tilsyn på Farmen Dagskole torsdag den 19. januar 2012 Tilsynets formål Opfølgning

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Overenskomst med Holbæk Kommune

Overenskomst med Holbæk Kommune Overenskomst med Holbæk Kommune (Uddrag) 1. Formål / målgruppe: 1.1 Formål Formålet med undervisningen er at finde og optimere de personlige ressourcer - herunder gøre det muligt for eleven at udvikle

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Søbæk skole Dato: 22.11.2013 Afd. Lerchehuset Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Tilsyn på Lerchehuset fredag den 8. november2013 Tilsynets formål Formålet med besøget er at

Læs mere

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1 Marie Hertz Jensen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecenteret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Direkte tlf.: 3392 5283 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Hjembækskolen Dato: 03.02.2013 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk FORELØBIG RAPPORT Tilsyn på Hjembækskolen onsdag den 30. januar 2013 Tilsynets formål Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 17.9 2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 17.9 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 17.9 2015 Lovgrundlag for tilsyn 21-09-2015 Sagsnr. 2013-0170380

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Undervisning i et behandlingsmiljø

Undervisning i et behandlingsmiljø Jyderup Private Heldagsskole Undervisning i et behandlingsmiljø - glade børn lærer bedst! Skolens grundidé Jyderup Private Heldagsskole er et dagskoletilbud, indeholdende en behandlingsdel og en skoledel

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget)

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) Tilsynsrapport Hjembækskolen Efterår 2014 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 6/10 2014 Tilsynskonsulenter: Marianne

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 27-01-2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr.

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016

Virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016 Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen Lille Stokkebjergvej 9 4450 Jyderup 7023 2929 dmo@antu.dk www.antu.dk Virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Målgruppe / Visitation...

Læs mere

TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS.

TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS. Center for Børn & Undervisning TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS. Dato: 17. december 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Konsulent REFERAT AF ANMELDT TILSYN DEN 12. NOVEMBER OG DEN 17. DECEMBER

Læs mere

Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen Tornbrinken 2 4450 Jyderup Tlf.: 31 51 20 40 jc@antu.dk Den Miljøterapeutiske Organisation Virksomhedsplan for skoleåret 2011/2012 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Virksomhedsplan for skoleåret 2012/2013

Virksomhedsplan for skoleåret 2012/2013 Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen Lille Stokkebjergvej 9 4450 Jyderup 7023 2929 dmo@antu.dk www.antu.dk Virksomhedsplan for skoleåret 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Målgruppe / Visitation...

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/2014:

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Søbæk skole Dato: 4/11 2013 Afd. Ungeafdelingen/ISS Sagsb.: Mette Hunsdahl Søbæksparken 10 Sagsnr.: 4450 Jyderup Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Tilsyn på Ungeafdelingen/ISS mandag den 4. november

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2014/ Dato: 4. juli Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent

Notat. Sagsnr.: 2014/ Dato: 4. juli Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Notat Sagsnr.: 2014/0006895 Dato: 4. juli 2014 Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet 2014 Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent I dette notat gennemgås de hovedændringer, der har været af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om Kanonskolen... 3 Undervisningsplanen... 7 Undervisningspersonalet... 10 Visitation... 12 Tilsynsførende myndighed...

Indholdsfortegnelse Om Kanonskolen... 3 Undervisningsplanen... 7 Undervisningspersonalet... 10 Visitation... 12 Tilsynsførende myndighed... Skolebeskrivelse Indholdsfortegnelse Om Kanonskolen... 3 Fakta... 3 Historie... 3 Fysiske rammer... 4 Kort om Kanonskolen... 4 Kanonskolens målsætning... 5 Elevernes skoleforudsætninger... 5 Skolens opbygning...

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 mellem Køge Kommune, Stevns Kommune og Center for Dansk og Integration 1. Samarbejdsaftalens parter Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Skovbærskolen. Virksomhedsoplysninger Indledning. 3. Formål. 3. Beliggenhed. 3. Målgruppe. 4. Visitation. 4. Pædagogik og metode 4

Skovbærskolen. Virksomhedsoplysninger Indledning. 3. Formål. 3. Beliggenhed. 3. Målgruppe. 4. Visitation. 4. Pædagogik og metode 4 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Indledning. 3 Formål. 3 Beliggenhed. 3 Målgruppe. 4 Visitation. 4 Pædagogik og metode 4 Undervisningen. 5 Rammerne.. 5 Grupper.. 6 Grundskema 2017/2018.

Læs mere

Pilely Gaard Syvendeskovvej 37, Undløse 4340 Tølløse. Tilsyn på Pilely Gaard fredag den 15/11 2013. mar@holb.dk

Pilely Gaard Syvendeskovvej 37, Undløse 4340 Tølløse. Tilsyn på Pilely Gaard fredag den 15/11 2013. mar@holb.dk Pilely Gaard Syvendeskovvej 37, Undløse 4340 Tølløse Dato: Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Pilely Gaard fredag den 15/11 2013 Tilsynets formål Pilely

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere