rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s"

Transkript

1 'rojjeq 8utu1æspruoJ uo Ja uepl^ 3o luerue8eeue 'n4er1ru1 'ue8ep8rlsep I re>lrl^.rep 'reeurusøl repulj 3o - tåu 3o Uols o{uæ} }e Ip poru req uelols 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s ecuereloj - Eolutq - lolmulluo) SupunrSlpræA 'g 'epue^ædls8urlpueqeq ;gls -rua{ puruseeq euuep gd uros 'rauorplurgsr(p e>lsqeue8 re11s a>1stue8ro ejpultu peru Je^elg. '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 'CCO 3o reslerlflsrogseurululpl'resle.uflsrojspræjpv. 'IqoJ I Icos opii^ -pn lb roj erej r re relle 'req uelus ruos relolg 'raddn-r8 exøls I esloløjspeq8f4n pelu ro^elg. 'reurelqord ol Icos peur Je^elg. 'JecrnossoJ ellendlal -letur åposuæ.r8aq ruq Eo rer8elerls relsueu ruos ra^ele epuolædlseuylpuuqeq 3o s8tlaqø.o15. 'reulelq -ord e>lsuoloru Jelle repeqsrlelsue,ts8uuælpur e^eq ue>18rp4ues luos 'ruorpufs sre8redsy Ao (VnC) uepuv esleuflsrogssurlrynpn apueqr.rsureuuod 'CIHCIV peur e?un 3o ruøg. 'Surlpueqeq 3o Sutu -srarepun fe1e11eqr113r1.ræs peur sepieqru rep 3o epuo^ædls8urlpueqeq >1sr8o8epæd:a eutenele 'åpueoqeruurelq Eo (.repelssp1o{do +.roryruegafeld) urøq e18e-rque epgq reploqepur uaddrusnelg 'resou8erp eue^elojb Iep uo Jsq åjeprlpug 'Je^ele spene8eq ejpulur 3o epel -e8eqlleutou apgq req uelo{s 'olo>lse{loj esrlepurulu uep I selurutu ue>l et{l reses.rg eet11e1s -rojje ruos 'le.teye req e1o>1ss8 pleh ele^ud druepå1 '(reples8url{l^pn) rb 9i pew 3o 1q uereple -esseple^eqeurøqeu elols urelul peru pnqlns8urlpueqeq8ep ]a re elo{ss8upyeg e}e^ird druep,,{1 eddnr31g141 'y :olo{s ouro}ul uop 30 loppnq$ls8u11pueqoq8sp luo 'z peqtiios{ri^spueudie>lue ploqroyeffl 'C uesuepel4tr redse; rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J 'elo>ls errrelur uap leple{ rogereq's1o>lsseepleh e}e^lld duep,tl uauu salo{s eujalu! ua(i 'g Ifi5qqørlEiuoT 0t 09 IL 09 :ltqol^i 91 6L 07,69 :'rujii druepq 1gVV'eg ienesle8els elolss8epleh elellrd druap,{1 IIBrU-a ''tt JII oasserpu ou,lep 'Y :pnquls8uupuuqoq8s('i elo{ss8spleh ols^lrd dnrepfl' 3o eunruruo{ {æqioh ruefleru ]suo{sueje^os8upslajopun aun[uu,ro)l opfrnro oporasilbljods la( e8un 3o u,tøg {æqph

2 6 Visitationsmlndigheden orienterer løbende tilsynsmyndigheden om indgåede aftaler om særlige støtteordninger. 8. Betalings- og regnskabsforhold: A. Betaling Det godkendte takstbeløb betales over 11 måneder. Ved skolestarl i august betales 6n rnåneds takst. Ved skolestart i øvrige måneder beregnes den første måneds skolebetaling forholdsmæssigt i forhold til 30 dage. Juli rnåned er betalingsfri. Principielt afholdes undervisningsudgifterne af Holbæk kommune, der efterfølgende indhenter refusion fra de henvisende kommuner. For at opnå en rationel betalingsform har Holbæk kommune anmodet om, at den interne skole selv opkræver den godkendte undervisningstakst sammen med de kommunale takster for PPR og tilsyn direkte hos den henvisende kommune. Det påhviler Holbæk kommune at meddele de henvisende kommuner de godkendte takster og orientere om den kommunale PPR-virksomhed og tilsynsordningen. På grundlag af registreringeme i skoleadministrationssystemet TEA opkræver Holbæk kommune den interne skole for PPR og tilsyn halvårligt bagud. Såfremt Holbæk kommune ikke har kunnet indgå aftale med henvisende kommune om PPRtaksten, opkræver Holbæk kommune for de faktiske udgifter direkte hos den henvisende kommune. B. Forholdsregler ved ændringer i elevgrundlaget Ved ændringer i elevgrundlaget på omkring */- 3 elever, drøftes eventuelle notmeringstilpasninger med tilsynsmyndigheden. C. Regnskabsaflæggelse og revision I henhold til tilsynsmyndighedens budgetretningslinjer fremsender den inteme skole hvert år et revi sionspåtegnet regnskab. D. Opsigelsesvarsler i forhold til den enkelte elev Opsigelsesvarsel vedrørende undervisning er løbende måned plus 30 dage. Såfremt den inteme skole bortviser eleven med øjeblikkelig virkning bortfalder opsigelsesperioden. 9. Pædagogisk-Psykologisk rådgivning Bømekonsulentcentret yder pædagogisk psykologisk bistand til eleverne efter gældende love og regler. Børnekonsulentcentret mmmer såvel psykologer som specialkonsulenter. A. Rådgivning om undervisning PPR rådgiver den interne skole og Holbæk kommune om den enkelte elevs specialundervisningsbehov, herunder om mulighedeme for at en elev kan henvises til et almindeligt skoleforløb eller om eleven har behov for et mere vidtgående specialundervisningstilbud. B. Udgifterne til PPR Holbæk Kommune søger indgået aftale med henvisende kommune om betaling af et takstbeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med børnekonsulentcentrets ydelser på området. Hvis aftale ikke opnås, opkræves henvisende kommune efter regning på de faktiske udgifter. 10. Tilsyn: A. Tilsynsførende myndighed Holbæk Kommune fører tilsyn med at undervisningen på det inteme undervisningstilbud opfylder de krav, der stilles i folkeskoleloven og de må1, der gælder for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Holbæk kommune ønsker i samarbejde med dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til dagbehandlingstilbuddets børn og unge.

3 6. Lokaler Såfremt skolen benltter lærere fra andre skoler, fremgår navn, fag og skole ligeledes af virksomhedsplanen. 3. Eventuelt andet pædagogisk personale Skolens aktuelle pædagognonnering i henhold til budgettet samt oplysninger om pædagogemes navne, uddannelser og eventuelle særlige kvalifikationer skal fremgå af virksomhedsplanen. 4. Andre medarbejdere Andre rnedarbejdere som f.eks. administrativt personale, pedeller og rengøringspersonale medtages i virksomhedsplanen med funktion og normering såfremt de indgår i den interrre skoles budget. 5. Videreuddannelse og supervision Virksomhedsplanen beskriver den inteme skoles videre/efteruddannelsesplaner, pædagogiske arrangementer, pædagogiske netværk, supervision med mere. Det påhviler dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole, at sikre at de anvendte lokaler er lovlige til den ønskede anvendelse og at alle myndighedskrav efterleves. Overenskomsten er ikke en godkendelse afde anvendte lokaler. A. Almindelige lokaler Skolen råder over 3 bygninger med omkring 800 m2 gode faciliteter. Skolen har et multirum med køkken, musiklokale, 4 klasselokaler, kontor, værksteder, bibliotek. Skolen har plads til 20 elever fordelt på3-4 grupper. B. Faglokaler Skolen har et stort, top moderne lokale til de naturvidenskabelige fag. Lokalet indeholder bl.a. et nyt smartboard. C. Brug af andre lokaler Skolen lejer hver uge svømmehallen i Jyderup. Skolen lejer idrætslokale i et nærliggende dagbehandlingstilbud. Ved særlige forløb i idræt lejes Knabstrup hallen. D. Udenomsarealer På selve skolens område er der 2 legepladser indeholdende gynger, sandkasse, vippe, svævebane, klatrevæg, mooncars samt bålplads, hvor der ind imellem laves mad. I2012 vil der blive etableret en multibane til bl.a. fodbold på skoles område. Skolen har også dyrehold med høns og kaniner 7. Budget: A. Budgetår og afleveringsfrister Den interne skoles budget og regnskab følger kalenderåret. Budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden senest d. 1/10 forud for kalenderåret. B. Retningslinjer for udarbejdelse af budgettet Budgettet udarbejdes på grundlag af retningslinjer som fastlægges af tilssmsmyndigheden efter drøftelse med repræsentanter for de interne skoler. Eventuelle fremskrivninger mm. justeres årligt og meddeles senest 2 mdr. forud for fristen for fremsendelse af budget. C. Fastlæggelse af undervisningstakst Undervisningstaksten opgøres på baggrund af det godkendte budget som et årligt takstbeløb. D. Ekstraordinær specialpædagogisk bistand Ved ansøgning orir ekstra undervisningsressourcer til en elev vurderes og besluttes ansøgningen af Holbæk kommunes visitationsmyndighed i samråd med den henvisende kommunes skolemyndighed.

4 2 Skolen har fokus på dialog og kommunikation Skolen er en troværdig sarnarbejdspartner og et dagbehandlingstilbud, der sætter en ære i at levere høj, faglig kvalitet. De ansatte udvikler løbende sine kompetencer. Skolen lytter til alle og er tolerant Skolen samarbejder på tværs og tænker i helheder. Den deler sin viden og respekterer andres synspunkter. C. Undervisningsmæssigpraksis Ud fra årets skemaer tilstræbes følgende:. At stlrke elevernes sociale kompetencer, således at de kan indgå i sociale sammenhænge i deres fremtidige liv.. At styrke eleverne emotionelt, således at de bliver bekendt med eget følelsesliv og kan sætte ord herpå.. At styrke eleverne fagligt, således at de kan klare sig bedst muligt i samfundet.. At styrke elevernes fysiske form, således at de får større tillid til egne udfoldelsesmuligheder og evner.. At lære eleveme at bruge og færdes hjemmevant og trygt i naturen.. At stlrke elevemes selwærd og selvstændighed.. Tæt samarbejde med hjemmet omkring den enkelte elev.. Anerkendende sprogbrug med sans for at se og arbejde med elevernes individuelle kompetencer.. Konflikthåndtering, hvor eleverne gennem coachende samtaler lærer at sætte ord på deres fru strati oner o g indarb ej d e nye handl in gsmønstrer.. Tydelig struktur, faste rammer, tryghed og forudsigelighed.. En høj grad af underryisningsdifferentiering.. Næwær og omsorg.. Relationsbevidsthed. Under-visningsdelen og behandlingsdelen fungerer som en integreret helhed, hvor behandlingen af eleveme er en forudsætning for, at læring og undervisning kan finde sted. Undervisningens form bygger på en vekselvirkning mellem det kendte og det udfordrende. Således er undervisningen delt op i tre dele: Den faglige, den aktive og den opsøgende.. Målsætningen er: o At tilbyde en struktureret hverdag. o At stimulere og undervise efter den enkelte elevs behov og udvikling. o At tilstræbe et normaliseret skoleforløb. o At udføre et tæt samarbejdsforløb med forældrelværge, psykologer og sagsbehandlere. o At undervisningsaktiviteteme så vidt muligt bærer præg af friluftsliv og udendørsaktiviteter. o At der for den enkelte elev udfærdiges halvårlige statusrapporter indeholdende opdaterede handleplaner. 3. Visitation og revisitation til specialundervisning: Den henvisende myndighed er altid ansvarlig for, at alle relevante skoleoplysninger foreligger. Forventes eleven tilbudt specialundervisning, skal der foreligge en pædagogisk psykologisk vurdering fra den henvisende kommunes PPR. A. Obligatoriskrådgivning Forud for en social myndigheds beslutning om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole, skal dagbehandlingstilbuddet anmode Holbæk kommunes visitationsmyndighed på undervisningsområdet om en r,.urdering af, om barnets/den unges specialundervisningsbehov kan tilgodeses af den inteme skole. Dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole formidler denne lurdering til den henvisende kommune. Forudsat at den henvisende kommune har fremsendt en relevant pædagogisk psykologisk vurdering vil Holbæk kommunes vurdering foreligge inden for 5 arbejdsdage.

5 a J B. C. Visitation Når den henvisende myndighed - efter rådgivning - har truffet beslutning om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole træffer Holbæk kommunes visitationsmyndighed beslutning om specialunderuisning efter folkeskolelovens $ 20 stk. 5 i den inteme skole. Revisitation Holbæk kornmunes visitationsmyndighed foretager revisitation 6n gang årligt på baggrund af en indstilling fra PPR. Såfremt det vurderes, at elevens specialundervisningsbehov har ændret sig (eleven kan undervises i den almene skole eller har yderligere et specialundervisningsbehov), orienteres den henvisende my.ndighed med anmodning om revisitation af den sociale henvisning. Såfremt beslutningen om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole fastholdes, revisiterer Holbæk kommunes visitationsmyndighed eleven til specialundervisningstilbuddet i den interne skole. 4. Planer for undervisningen: A. Virksomhedsplan Denne del af undervisningsoverenskomsten udskilles i en virksomhedsplan som udarbejdes forud for hverl skoleår og som fiemsendes til Holbæk kommune senest d. 15i8. Eventuelt nødvendige ændringer i virksomhedsplanens indhold i løbet af skoleåret drøftes med undervisningstilsynet. Planen skal i overskuelig form indeholdende minimum nedenstående punkter: 1. Elevnormering og klasse/holddannelser Folentet elevtal i henhold til budgettet for den interne skole. Forventet aldersfordeling. Forventet opdeling i klasser/hold/grupper og beskrivelse af kriterier for denne opdeling Generelle timefordelin gsplaner Timefordelingsplanerne udarbejdes, så de giver et retvisende billede af de planlagte undervisningstimer for større grupper af børn (klasser/hold), så vidt muligt sammenlignelige med henholdsvis indskoling, mellemtrin udskoling eller 10. klasse. Planeme skal leve op til Holbæk kommunes norrner for elevetnes minimumstimetal. Grundskema For hver klasse/hold/gruppe udarbejdes et grundskema, som viser den ugentlige struktur med undervisningstimer, pauser og øvnge aktiviteter. Læseplaner Som udgangspunkt følger den interne skole ministeriets vejledende læseplaner. Såfremt den interne skole udarbejder egne læseplaner skal de godkendes af tilspsmyndigheden og vedlægges virksomhedsplanen. Årsplaner og elevplaner Den interne skole kan vælge at udarbejde årsplaner for alle fag i de enkelte klasser (hold/grupper). Planerne udarbejdes på baggrund af gældende trinmål/ slutmål i forhold til elevsammensætningen på holdet. Det sikres, at der over år er en faglig progression i planerne, såfremt eleverne forbliver på holdene over flere år. Elevplanerne kan rumme afvigelser fra den gældende årsplan og anvise mere eller mindre vidtgående mål for arbejdet. Den interne skole kan vælge at udarbejde detaljerede elevplaner l- 2 gange om året. Planerne udarbejdes for hvert fag og rummer elevens mål og undervisningens hovedindhold. Den interne skole kan også vælge at kombiner de to muligheder således at der udarbejdes årsplaner i nogle fag og detaljerede elevplaner i andre fag. Den interne skoles valg skal fremgå af virksomhedsplanen. Årsplaner fremsendes på anmodning af tilsynet forud for det første tilsynsbesøg i skoleåret. Tilsynet kan anmode om at få udleveret elevplaner.

6 4 6. Særligt tilrettelagte undervisningsforløb Såfiemt den interne skole har elever, der opfylder deres undervisningspligt som en kombination af undervisning og særligt tilrettelagte forløb (folkeskolelovens $ 9 stk.4 eller $ 33 stk.4-7) skal der for hver elev i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejdes en beskrivelse af det særligt tilrettelagte forløb. Beskrivelsen skal indgå i elevplanen og rumme mål og planer for forløbet samt en plan for evaluering af det særlige forløb. Såfremt de særlige forløb omfatter flere elever kan beskrivelsen indgå i virksomhedsplanen i stedet for i elevplanen. 7. Uge-, semester- og årsplanlægning Den inteme skole følger Holbæk kommunes ferieplan, eventuelle afvigelser aftales med undervisningstils5,net. Ferieplan og Øvng planlægning skal indgå i virksomhedsplanen. B. Undervisningens koordinering med den øvrige pædagogisk/behandlingsmæssige indsats Med behørigt hensyn til den specialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats tilstræbes undervisningen planlagt og gennemført efter virksomhedsplanen, således at undervisningen kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen for den enkelte elev, kan i perioder afvige af hensyn til den specialpædagogiske indsats eller i henhold en særlig behandlingsindsats. Pædagogisk psykologisk rådgivning kan inddrages i rådgivning omkring sådanne afi,igelser. Ved længere perioder eller støre afizigelser orienteres tilsynet. 5. Personale: Denne del af overenskomsten udskilles til virksomhedsplanen for så vidt angår normering, navne- og uddannelsesoplysninger samt videreuddannelsesplaner. Ændringer i normeringen af det pædagogiske personale (lærere og pædagoger), der ikke skyldes et ændret elevgrundlag, skal drøftes rned tilslmsmyndigheden. Skolens undervisningsansvarlige leder skal være læreruddannet. Ved afskedigelse og ansættelse af ledere eller ændringer i ledelsen holdes tilsynsmlmdigheden løbende orienteret. Ved afskedigelse og ansættelse af pædagogisk personale fremsendes minimum hver 3. måned oplysninger om navne og uddannelsesmæssige forhold til tilspsmyndigheden. På den interne skole skal foreligge straffe- ogbømeattester for ledere og samtlige medarbejdere. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid anmode om at se attesteme. A. Virksomhedsplanens personaleoplysninger 1. Undervisningsansvarlig leder Kasper Martensen, 38 år. Læreruddannet ved Holbæk seminarium i Herefter undervisningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud, siden 2006 som leder'. Certificeret "Trin for Trin"-instruktør samt instruktør i havkajak. 2. Lærere Undervisningen skal som hovedregel varetages af læreruddannede. I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning er der åbnet mulighed for at andre medarbejdere uden læreruddannelse kan varetage undervisningen, såfremt de har andre faglige eller undervisningsrelaterede forudsætninger herfor, hvilket i givet fald skal beskrives. Som absolut minimum skal undervisningen tilrettelægges af læreruddannede medarbejdere Skolen skal kunne give en kvalificeret undervisning i den fagrække, som elevernes personlige klassetrin kræver, hvilket stiller krav til bredden i læremes faglige indsigt. Om nødvendigt kan det aftales, at undervisningen i enkelte fagvaretages af skolevæsnets lærere. Skolens aktuelie lærernormering i henhold til budgettet samt oplysninger om lærernes navne, uddannelser og eventuelle særlige kvalifikationer skal fremgå af virksomhedsplanen.

7 7 B. C. D. Tilsynet udføres af Holbæk kommunes undervisningstilsyn. Oplysninger om tilslmet kan ses på Holbæk kommunes hj emmeside. Tilsynets tilrettelæggelse Tilsynet udføres på grundlag af Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder ( ) og efter vejledninger fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Rapportering Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiges en foreløbig rapporl som sendes til den inteme skole til eventuel kommentering. Herefter udarbejdes den endelig rapporl som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Udgifterne til tilsyn Udgifterne til tilsyn beregnes som et takstbeløb pr. år pr. elev. 11. Overenskomsten: A. Varighed Overenskomsten med bilag tiltrædes af pafterne således, at den gælder indtil videre. B. Løbende korrektion Overenskomsten korrigeres løbende ved ændringer i love og bekendtgørelser, eller hvis begge parter er enige om en korrektion. C. Opsigelse Overenskomsten kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, hvorved retten til at udøve undervisnin g borlfalder. Såfremt skolens elevtal nærrner sig det minimumselevtal, som fastlægges at Ministeriet for Børn og Unge, drøfter Jyderup Private Heldagsskole og Holbæk kommune hvert år den forventede normering for det kommende skoleår. Normeringen fastlægges af Holbæk kommune senest d.3lll Såfremt normeringen ligger under minimumselevtallet opsiges overenskomsten til udløb pr.3ll7. Under helt særlige omstændigheder kan byrådet i Holbæk Kommune beslutte, at retten til at udøve undervisning borlfalder med øjeblikkelig virkning. 12. Optysninger om andre relevante forhold: A. Folkeskolens afsluttende prøver og nationale test Den interne skole sikrer, at eleverne deltager i de obligatoriske nationale test. Det er elevernes personlige klassetrin, der afgør, hvilke test eleverne skal deltage i. Tornvedskolen er prøveafholdende skole for alle elever på den interne skoles 9. klassetrin. Prøverne er obligatoriske og eventuel fritagelse for en eller flere prøver besluttes af skolelederen på Tornvedskolen. Såfremt skolen også rummer en 10. klasse er Tiendeklassecentret i Holbæk prøveafltoldende skole for eleveme i denne klasse, uanset om eleverne skal til afgangsprøve (FSA) eller 10.- klasseprøve (FS10). Prøverne kan efter aftale med de prøveafholdende skolers ledelse afholdes i den interne skoles egne lokaler, såfremt der samtidig træffes aftale om tilsyn ved de skriftlige prøver. Den interne skoles lærere er forpligtetpå at stå til rådighed som tilslm og censorer på andre skoler i forbindelse med prøvesamarbejdet i Holbæk kommune. B. Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UU-Nordvestsjælland tilknytter en vejleder til den interne skole og er forpligtet på at yde vejledning til alle elever på7.'10. klassetrin uanset hvilken kommune eleverne kommer fra. Vejlederen skal have mulighed for i enrum at kunne samtale med eleveme om deres uddannelsesplaner. Vejlederen skal så vidt muligt sikres adgangtil internetfortindelse og printer. Inden samtalerne skal vejlederen sikres adgang til elevens elevplan eller anden relevant overlevering afin-

8 8 C. D. E. formation, der er relevant i uddannelsesvejledningen. Den inteme skole er forpligtet på, at blive tilsluttet Optagelse.dk, samt sikre at alle elever på klassetrin er oprettet med et UNl-login på institutionskoden og skal i enhver henseende samarbejde med vejlederne. Elevkartotek og fravær Den inteme skole vedligeholder løbende elevkarloteket TEA, således at antallet af indskrevne elever altid er i overensstemmelse med det faktiske antal elever, som deltager i skolens undervisning. Ved indskrivning tildeles hver elev et personligt klassetrin baseret på elevens skolestart eventuelt justeret med 6t år. Efterfølgende kan elevens personlige klassetrin kun ændres efter drøftelse med forældremyndigheden og henvisende kommune. Den inteme skole registrerer løbende eleveme fravær på minimum dagsbasis. Fraværet skal indberettes til TEA, der efterfølgende sørger for eventuelle indberetninger til børne- og undervisningsministeriet. Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever Enhver magtanvendelse skal indberettes til undervisningstilsynet. Magtanvendelserne r,'urderes efter reglerrre i bekendtgørelsen "Om fremme af god orden i skolen". Samarbejde mellem Dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole og Holbæk kommune om undervisningsfacilitetero materialer, efteruddannelse m.v. Ved indgåelsen af denne overenskomst tilkendegiver Holbæk kommune, at der i overenskomstens første toårsperiode vil blive søgt etableret et tættere samarbejde mellem kommunens interrre skoler og skolevæsenet. Samar'bejdet skal bl.a. sikre retningslinjer for brug af skolernes faglokaler og for samarbejde om faglærere. Desuden skal det vurderes, om der er muligheder for fælles indkøb og fælles brug af undervisningsmaterialer samt aflroldelse af fælles kurser og inspirationsmøder. 13. Overenskomstens parter: Overenskomsten træder i kraft pr , dog således, at skoleåret12l13 kan afsluttes i henhold til grundlaget i den tidligere overenskomst. For Holbæk kommune Dato: ac-t2 Underskrift: zct For Jyderup Private Heldagsskole '28-t'1" Dato: 2 orå Underskrift:

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Jyderup Private Heldagsskole Dato: 25.10.13 Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Tilsynets formål

Læs mere

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Årsplaner og elevplaner... 6 Ferieplan 2014-2015... 7 Personaleoplysninger... 8 Videreuddannelse og supervision... 10

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Dato: 13.09.13 Stænget 6, Orø 4300 Holbæk Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Endelig tilsynsrapport: Tilsyn på Skole- og Behandlingshjemmet

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Overenskomst med Holbæk Kommune

Overenskomst med Holbæk Kommune Overenskomst med Holbæk Kommune (Uddrag) 1. Formål / målgruppe: 1.1 Formål Formålet med undervisningen er at finde og optimere de personlige ressourcer - herunder gøre det muligt for eleven at udvikle

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Undervisning i et behandlingsmiljø

Undervisning i et behandlingsmiljø Jyderup Private Heldagsskole Undervisning i et behandlingsmiljø - glade børn lærer bedst! Skolens grundidé Jyderup Private Heldagsskole er et dagskoletilbud, indeholdende en behandlingsdel og en skoledel

Læs mere

Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen Tornbrinken 2 4450 Jyderup Tlf.: 31 51 20 40 jc@antu.dk Den Miljøterapeutiske Organisation Virksomhedsplan for skoleåret 2011/2012 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler

Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler Jeg boede på et specialpædagogisk opholdssted med intern skole. Det var ikke muligt at blive

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 19-12-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15 D. 10-12-2014 Sagsnr.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d. 13.11.2012

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d. 13.11.2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d. 13.11.2012 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. 27. maj 2014. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Den sikrede institution Koglen. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. 27. maj 2014. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Den sikrede institution Koglen. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11 Tilsynserklæring Den sikrede institution Koglen 27. maj 2014 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Tilsynsrapport. Den Maritime Base

Tilsynsrapport. Den Maritime Base Tilsynsrapport Den Maritime Base januar 2015 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 21. og 26. januar 2015 Tilsynskonsulenter:

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på:

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Sputnik 1 - Teglværksgade 37, 5 2100 København Ø Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Center Børn og Unge. B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

Center Børn og Unge. B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Afsnit 1: Anmeldt tilsyn den 13. juni 2014 og opfølgende møde den 17. juni 2014 Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Specialskolen Institutionen

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Palle Kure Skolekode: 400034 Rønne d. 1.3.2015 Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Tilsynet er

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere