Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016)"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan Hovedforløb Økonomi (gældende fra 1. januar 2016)

2 Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen har ansvaret for grundforløb og hovedforløb. Følgende specialer på hovedforløbet udbydes på Roskilde Handelsskole: Kontoruddannelse med speciale Offentlig administration Kontoruddannelse med speciale Spedition & shipping Kontoruddannelse med speciale Revision Kontoruddannelse med speciale Administration Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Kontoruddannelse med specialet Økonomi Detailhandelsuddannelse med speciale Blomsterdekoratør Afdelingens ledelse Afdelingens administration Ulla Sørensen Uddannelseschef Tom Andrés Uddannelsesleder Marie Ø. Pedersen Tlf.: Eva Riisgaard Olsen Tlf.: Eleverne er altid velkomne i administrationen, hvor vi kan hjælpe med en lang række praktiske forhold i forbindelse med skolegangen her på Roskilde Handelsskole. Administrationen er placeret i bygning 3, EUD/eux administrationen, lokale 323b. Skolens organisation, mission og visioner kan læses på skolens hjemmeside; Undervisningen Undervisningstiden er i tidsrummet Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Der undervises i gennemsnit i 30 lektioner om ugen på hovedforløbet. Den resterende tid er til hjemmearbejde, læsning til fagene, løsning af opgaver og projektarbejde. Det skal beregnes, at der i tilfælde af gruppearbejde, skal bruges tid på skolen ud over undervisningstiden. Ringetider: 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion

3 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tilrettelægges således at eleven opnår de kompetencemål, som skal være opfyldt for at færdiggøre deres uddannelse. Eleverne arbejder med obligatoriske fag, specialefag, valgfrie fag samt eventuelt erhvervsrettede påbygningsfag. Roskilde Handelsskole påtager sig ansvaret for at ovennævnte fag sammensættes, så de giver logiske sammenhænge, kvalificerende valg og differentierede forløb, således at eleven og virksomheden oplever at de matcher deres behov bedst muligt i forhold til den enkeltes uddannelsesaftale. Det handler om at tilgodese den enkelte elevs forudsætninger, potentialer, behov og interesser, for at udnytte forskelligheder til at realisere såvel fælles som individuelle mål. Roskilde Handelsskole benytter sig i vid udstrækning af eksterne undervisere og samarbejdspartnere for at sikre os, at undervisningen bliver så virkelighedsnær som muligt, og at den læring og viden der er til rådighed, er så opdateret som muligt. Hvor det er muligt- og giver mening, så differentieres undervisningen både i forhold til den enkelte elev, men også i forhold til unge og voksne elever. Omvendt, så samlæses unge og voksne også på forskellige forløb, hvor det giver mening og synergi. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer I forbindelse med optag af eleven, og forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan, vurderes elevens kompetencer, i forhold til de gældende overgangsregler. Hvis der er behov for specialpædagogisk støtte eller lignende, så tages der hånd om det, via vores studievejledning på skolen. Godskrivning/merit Elever på en ungdomsuddannelse mv. har ret til godskrivning/merit i visse fag og uddannelser efter reglerne i hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser nr. 1010, 59, hvis de har eksamensbeviser eller anden dokumentation for anden uddannelse eller eleven har andre kompetencer i øvrigt. Link til hovedbekendtgørelser findes her: Procedure på Roskilde Handelsskole: Elever der ønsker godskrivning/merit, skal rette henvendelse til vores praktikpladskontor, hvor der kan informeres om mulighed for at få merit. Elever som er 25 år eller derover (EUV) skal realkompetencevurderes, og det foregår i vores Center for Voksenuddannelse, som kan kontaktes via dette link: 3

4 Undervisning på hovedforløbet Kontoruddannelsen med speciale i Økonomi er rettet mod elever som arbejder i virksomhedens økonomifunktion. Som uddannet skal eleven kunne udføre arbejdsfunktioner inden for formidling og service og udføre opgaver i forbindelse med virksomhedens regnskabs- og økonomifunktion. Eleven lærer at økonomifunktionen er et serviceorgan både eksternt og internt i virksomheden. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at tage højde for om eleven primært er beskæftiget med controllerfunktionen eller bogholderi/regnskab. Målet med uddannelsen Den uddannede kan udføre arbejdsopgaver og beherske metoder og arbejdsfunktioner inden for: Økonomistyring og budget Fakturering Debitor- og kreditorbogholderi Afregning til det offentlige Afstemning Adgangskrav Grundforløbet skal afsluttes med følgende fag og niveauer: Du gennemfører den studiekompetencegivende del af eux som et 1-årigt forløb efter grundforløbet men inden du starter på hovedforløbet. For at komme fra grundforløb til det 1- årige forløb, skal du kunne afslutte grundforløbet med følgende 8 grundfag på niveau C: Derudover skal du gennemføre de uddannelsesspecifikke fag og bestå grundforløbsprøven. Afsætning Erhvervsøkonomi IT Dansk Engelsk Matematik Organisation Samfundsfag Særligt for studenter Har du en hhx-eksamen skal du have et 5 ugers indledende forløb med uddannelsesspecifikke fag, og du skal bestå en grundforløbsprøve, inden du kan starte på hovedforløbet. Hvis du har en stx-, hf- eller htx-eksamen skal du have et 10 ugers indledende forløb med de tre grundfag: Informationsteknologi, Afsætning og Erhvervsøkonomi og de uddannelsesspecifikke fag samt bestå en grundforløbsprøve inden du kan starte på hovedforløbet. Der skal endvidere være indgået en uddannelsesaftale med et praktiksted. 4

5 Information om skoleforløb Uddannelsen tilrettelægges som en vekseluddannelse hvor eleven efter grundforløbet starter enten i praktik eller på et skoleophold. Strukturen kan se således ud (2-årigt forløb): 2-4 måneder Praktik i virksomhed herunder prøvetid 1 uge Bogføring, registrering og likviditet 2 4 måneder Praktik i virksomhed 1 uge Årsregnskab for erhvervsdrivende 2-4 måneder Praktik i virksomhed 1 uge Moms og afgifter 2-4 måneder Praktik i virksomhed 1 uge Budgettering 2 4 måneder Praktik i virksomhed 1 uge Økonomistyring 2 4 måneder Praktik i virksomhed 2 5 uger Valgfrie specialefag 1 uge Fagprøveforløb - udarbejdelse af fagprøve og eksamen I forbindelse med de bundne specialefag er der yderligere placeret et antal valgfri specialefag, som også fremgår af skolens hjemmeside. Praktikvirksomheden modtager information fra skolen, så snart eleven er indplaceret på planlagte skoleforløb, med information om alle skoleperioderne. Der vil være en kopi til eleven, som skal udleveres til denne. Eleven modtager, ca. 3-4 uger før et planlagt skoleforløb, en elektronisk indkaldelse til næstkommende skoleperiode. Placering af skoleforløb og udbudte valgfag kan læses på Roskilde Handelsskoles hjemmeside. Undervisningsforløbet er tilrettelagt, så der skabes sammenhæng mellem aktiviteter i praktikdelen og aktiviteter på skolen, således at praktikvirksomheden skal forberede eleven til skoleperioden, og skolen inddrager relevante og aktuelle eksempler i undervisningen. Forløbene er struktureret efter: Stigende sværhedsgrad, fx inden for sprogfærdigheder Stigende kompleksitet, fx anvendelse af teoretiske modeller i forskellige situationer og dermed en øget transfer Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng og se forskelle i forskellige former for offentlige service og myndighedsudøvelse Stigende krav om selvstændighed i forhold til at udføre forskellige opgaver og om deltagelse i de planlagte aktiviteter 5

6 Følgende taksonomi er et vigtigt udgangspunkt for Roskilde Handelsskoles læringsaktiviteter: Redegørelse: Beskrivelse, dokumentation: HVORDAN er det? (Baggrundsmateriale/sekundær litteratur), altså at kende, eleven kan for eksempel gøre rede for virksomhedens praksis og have en overordnet forståelse for opgaverne og områdets betydning for brugergrupper, regler og lovgivning mv. Analyse: Forklaringer: HVILKE årsager er der? HVORFOR er det sådan? Eleven kan altså se opgaverne i den komplekse virkelighed der kan være, og dermed have et stærkt fundament for selvstændig opgaveløsning. Vurdering: Faglig/tværfaglig perspektivering: HVORFOR så det? Eleven kan som slutmål løse opgaver selvstændigt med en stadig mindre grad af supervision og vejledning, og kan der udover indgå i forpligtende partnerskaber og kan formidle sin viden og erfaring til andre. Generelle mål og rammer Fagligheden skal være høj med udgangspunkt i elevens forudsætninger Eleverne skal kunne tænke kreativt, og være ansvarlig i forhold til at indgå i fællesskaber og læringsaktiviteter Samarbejdsevner er centrale på tværs af sektorer, og med aktører fra praktikstedet Selvværd og forståelse for egne kompetencer skal udvikles Faglig og personlig udvikling Praksisnær undervisning og også en solid faglig platform baseret på en generel forståelse Brug af IKT teknologi, fx anvendelse af studie.rhs.dk altså skolens elevplatform og andre relevante redskaber Lærerteams der lægger vægt på samarbejde og fælles mål Undervisning 6 lektioner om dagen, men arbejdsugen er på 37 timer, der modsvarer en praktikuge. Resterende tid bruges til opgaver, læsning, refleksion og udvikling. Der arbejdes med: Undervisning i klasserummet Individuelt arbejde Gruppearbejde Projektarbejde IKT-understøttet læringsaktivitet Forståelse for metoder og teori, kritisk kildeanvendelse og generel refleksion over sammenhæng Indhold i specialefagene Uddannelsen er typisk et 2-årigt forløb som er struktureret som en vekseluddannelse, som betyder, at uddannelsen skiftevis foregår på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole. Eleven skal på skole i 8 11 uger inklusiv den afsluttende fagprøve. Den teoretiske del består af følgende elementer: Bundne specialefag 5 uger Valgfrie specialefag 3-5 uger hvis du er under 25 år, og 2-4 uger hvis du er over 25 år. Fagprøve 1 uge Bogføring, registrering og likviditet, 5,0 dage Eleven kan opstille en kontoplan for såvel ekstern regnskabsudarbejdelse som intern økonomistyring Eleven har kendskab til fordele og ulemper ved brug af koder i diverse bogføringssystemer Eleven har kendskab til de væsentligste regler i bogføringsloven Eleven har kendskab til årsregnskabslovens krav Eleven har kendskab til kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber Eleven behersker afstemning af kasse og bank Eleven behersker afstemning af debitor, kreditor og mellemregninger 6

7 Eleven har kendskab til debitorstyring og kreditorstyring Eleven har kendskab til løn for funktionærer Eleven har kendskab til regler i renteloven Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder, varighed 5,0 dage Eleven har kendskab til, hvilken regulering årsregnskaber er underlagt i Danmark Eleven har kendskab til lovmæssig regulering for kriterier for indtægtsregistrering, omkostningsregistrering og kriterier for aktivering/passivering, kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber Eleven har kendskab til lovmæssig regulering for værdiansættelse af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver, herunder anvendelsen af op, ned, og afskrivninger Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af diverse elementer af omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved den nominelle og effektive rentefods metode Eleven kan anvende danske regnskabsvejledninger Eleven har kendskab til oplysningskravene med hensyn til eventualforpligtelser, garantiforpligtelser, kautioner m.m. Eleven har kendskab til ledelsesberetninger og supplerende ledelsesberetninger Moms og afgifter, varighed 5,0 dage Eleven kan redegøre for momssystemets opbygning, herunder krav til købs og salgsbilag, bogføringssystemer, gebyr, morarenter mv. Eleven kan redegøre for centrale bestemmelser i momssystemet, herunder specielt køb af autokøretøjer, undtagelsesbestemmelser mv. Eleven kan foretage opgør af momstilsvaret for en given virksomhed Eleven har kendskab til reglerne for energiafgifter, herunder krav til dokumentation, refusionsmuligheder, tilskudsmuligheder, rumvarme, varmt vand mv. og kan foretage opgørelser heraf for en given virksomhed Eleven har kendskab til reglerne for lønsumsafgifter og kan foretage opgørelser af tilsvaret herfor Eleven har kendskab til afregningsreglerne for moms og energiafgifter Budgettering, varighed 5,0 dage Eleven har kendskab til hvilke elementer, der indgår i de forskellige former for budgetter, og hvordan de forskellige budgetter udarbejdes Eleven har kendskab til almindelig budgetprocedure og herigennem kendskab til elementer som kalkulationer, faste og variable omkostninger Eleven har kendskab til, hvordan budgetkontrol foretages, og hvordan den kan benyttes af ledelsen Eleven har kendskab til budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere Eleven har kendskab til de generelle metoder for budgettering, herunder blandt andet korttids og langtidsbudgettering, rullende budgetter, aktiv og passiv budgettering Eleven har kendskab til budgetforudsætninger og vigtigheden heraf Eleven har kendskab til aktivitets, kapacitets og likviditetsbudgettering og kan foretage budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet Eleven har kendskab til budgetstyring og kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger Eleven har kendskab til fleksibelt budget og kan opstille fleksibelt budget og med udgangspunkt heri foretage afvigelsesanalyser Eleven har kendskab til standardregnskaber og kan foretage beregning heraf Eleven har kendskab til medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering 7

8 Økonomistyring I, varighed 5,0 dage Eleven har kendskab til vigtigheden af omkostningsfordelinger i forbindelse med rentabilitetsanalyse af produkter, distrikter, markeder mv. Eleven har kendskab til aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC) for indirekte produktionsomkostninger contra den traditionelle omkostningsfordeling og kunne foretage beregninger der viser forskellen herimellem Eleven kan foretage dækningsbidragsberegninger, herunder CVP-analyser i forbindelse med vurdering af alternativer Eleven har kendskab til forskellige beslutningsteorier Eleven kan foretage beregninger for forskellige indtægts og omkostningstyper Valgfri specialefag på økonomi Der er en række forskellige valgfrie specialefag inden for specialet, som der kan vælges imellem. Der kan ses/læses mere i vores valgfagskatalog her: LINK Pædagogisk tilrettelæggelse (herunder projekter mv.) På alle skoleperioder arbejdes med integration af IKT således at der skabes et virtuelt klasserum, der supplerer og støtter de klassebaserede processer og læringsaktiviteter. Der arbejdes for eksempel med princippet om Flipped Classroom, hvor der anvendes internetbaserede redskaber i forhold til indsamling af relevante data. Der arbejdes med elevforudsætninger så de enkelte opgaver har instruktioner, vejledninger og anden relevant didaktisk tilgang i forhold til de enkelte elevers forudsætninger. Stilladsering bliver derfor et vigtigt pædagogisk begreb, der understøtter elevernes forskellige læringsmønstre. Det betyder at der på den ene side er et område, hvor eleven selvstændigt udfører f.eks. opgaver, eller handlinger. På den anden side findes et område, hvor eleven kun kan udføre f.eks. opgaver, eller handlinger, hvis det sker under vejledning af en lærer, eller en mere vidende person. Zonen, der er mellem de to områder beskrives som den nærmeste udviklingszone. Når eleverne på hovedforløbet skal lære nyt, er det lærernes opgave, at definere udfordringer af passende sværhedsgrad for eleverne, så de gradvist bevæger sig igennem den nærmeste udviklingszone og i stadigt stigende grad bliver i stand til at varetage, eller udføre en ønsket eller tilsvarende opgave. Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik Vi indkalder alle EUD-elever til informationsmøde om skolepraktik, kort tid før den sidste eksamen, via e- mail. Eleverne skal deltage i dette informationsmøde, for at få mulighed for at komme i skolepraktik. For at blive optaget i skolepraktik, skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: Egnet, dvs. have bestået et adgangsgivende grundforløb eksempelvis HG, HGV, HGS eller EUD/eux - samt kunne begå sig på arbejdsmarkedet Mobil fagligt, dvs. være åben og fleksibel i sit uddannelsesvalg og søge inden for alle brancher Mobil geografisk, dvs. søge inden for et større geografisk område Aktivt søgende, dvs. eleven skal søge mange stillinger, også så de faglige og geografiske krav opfyldes EMMA-kriterierne vurderes ved en optagelsessamtale og løbende under hele skolepraktikken. Derudover skal eleven: Have en synlig profil på Registeret som aktiv søgende på 8

9 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Roskilde Handelsskole har lavet en samarbejdsaftale med Praktik Centret Køge (v/køge Handelsskole), Ørnevej 2, 4600 Køge. Der kommer de elever hen, som ønsker at komme i skolepraktik. Praktik Centret har udarbejdet et årshjul hvor der er beskrevet meget præcist hvad eleverne skal lave af arbejdsopgaver hver dag, uge, måned og år. Målpindene er koblet op på arbejdsopgaver, så der løbende kan måles/følges hvor langt den enkelte elev er nået. Der er lavet en opdeling i store afdelinger (er ikke firma opdelt), da praktikcentret køres ud fra en koncernstruktur. Der afholdes EMMA-samtaler hver 3. måned, som svarer til en rokade imellem afdelingerne, og her konkretiseres de arbejdsopgaver, som eleverne har været igennem de foregående 3 måneder, og ud fra disse tjekkes om eleverne har nået deres målepinde for perioden. På den måde bliver eleverne løbende bedømt. Bedømmelsesplan og eksamensregler Den løbende bedømmelse foregår således, at der er en løbende dialog og coaching mellem elev og underviser, med udgangspunkt i, hvordan eleven kan udvikle og forbedre sig, og ved afslutning af et skoleophold, afgives der en standpunktskarakter i specialefagene efter 7 trins-skalaen. Denne karakter kan ses på Fravær - Ved mere end 20 % fravær skal skoleopholdet tages om. Efter sidste skoleophold får eleven en afsluttende standpunktskarakter for de 4 specialefag, der vil afspejle i hvor høj grad eleven har opnået kompetencemålene ud fra uddannelsens målpinde og uddannelsesordning. Fagprøve I løbet af de sidste seks måneder af elevernes uddannelse skal de op til en afsluttende fagprøve. Det er et afsluttende projekt, der skal koble den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen sammen. I samarbejde med virksomheden finder eleven en opgave inden for et afgrænset område i virksomheden. Der udarbejdes en fagprøveaftale, der skal godkendes af virksomhed og skole. Derefter planlægger og gennemfører eleven projektet og udarbejder en rapport som dokumentation for opgaven. Endelig gennemfører eleven en mundtlig eksamen med udgangspunkt i sin rapport, og eksamineres af lærer og ekstern censor. Hele præsentationen bedømmes med karakterer efter 7-trins skalaen, og der kræves minimum 02 for at bestå. Som hjælp til fremstilling af opgaveformuleringen findes en fagprøvevejledning og et hjælpeskema. Fagprøvens indhold- og arbejdet med fagprøven består i: At gennemføre en praktisk aktivitet i virksomheden At dokumentere gennemførelsen af aktiviteten At afrapportere aktiviteten til eksamen Det betyder at fagprøven skal: Evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer Vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på praktikstedet Arbejdet med den praktiske problemstilling foregår i virksomheden. Der er afsat 5 arbejdsdage til udarbejdelsen af fagprøven, hvor der fragår 1 arbejdsdag til den mundtlige eksamination. 9

10 Fagprøveprojektet er todelt: dels den skriftlige afrapportering og dels den mundtlige eksamination. Som forberedelse til elevernes sidste skoleperiode skal de medbringe en idé. Emnet skal være: Konkret, relevant for deres praktiksted og selvfølgelig relevant i forhold til specialet. Eleverne aftaler med deres praktiksted hvornår der er skrivedage, og eleverne bestemmer selv om de vil arbejde hjemme, på praktikstedet eller på skolen. Hvis eleverne arbejder på skolen er de velkommen til at benytte pc, bibliotek, kopifaciliteter mv. som der er til rådighed. Vejledning Alle elever tildeles en vejleder. Vejledningen sker på elevens foranledning. Det er altså eleven, der skal tage initiativet. Virksomheden har ligeledes pligt til at vejlede eleven. Denne vejledning består i at: give forslag til opgaveformulering, støtte eleven under fagprøveforløbet, give eleven den fornødne tid til forberedelse og gennemførelse af fagprøven samt give eleven information til brug i fagprøven. Aflevering Rapporten afleveres i 3 eksemplarer på hovedforløbskontoret - senest kl den sidste dag i skriveperioden (datoen oplyses i brev fra skolen). Der gives en kvittering når fagprøven er afleveret. Bemærk: Hvis vi IKKE har modtaget projektet på afleveringsdagen, vil vi kontakte eleven eller arbejdsgiveren. Den mundtlige eksamen bliver normalt afholdt 2-4 uger efter at fagprøven er afleveret. Eksamen er offentlig, så andre kan overvære eksamen for eksempel en praktikvejleder - dog ikke votering og tilbagemelding og karaktergivning. Hvis eksamen er skrevet sammen med andre, må de øvrige gruppemedlemmer IKKE overvære eksaminationen. Bedømmelse Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af de faglige, personlige og generelle kvalifikationer på grundlag af det udarbejdede fagprøveprojekt samt fremlæggelsen og den efterfølgende samtale ved den mundtlige eksamen. Hvis eleven ikke består, har denne mulighed for at gå til eksamen med det samme projekt, men efter supplerende vejledning. Ved eksamen deltager en ny censor. Hvis eksamen dumpes igen, kan der søges om dispensation til endnu en eksamen. Grupper/individ Det er ikke muligt at gå til eksamen i grupper. Hver elev går op individuelt. Hvis der er skrevet et projekt sammen, er det vigtigt at hver især vælger vinkel og planlægger eksamination og præsentation. Eksamen varer 30 minutter inkl. votering og tilbagemelding. Det typiske eksamensforløb ser således ud: Præsentation af eleven og opgaven (1 til 2 minutter) Eleven har ordet (ca. 10 minutter) Samtale som eksaminator styrer (12 til 15 minutter) Votering mellem eksaminator og censor (2 minutter) Karakter og tilbagemelding (2 minutter) Hvis eleven ønsker at klage over sin eksamination eller karakter, skal der sendes en skriftlig klage til Roskilde handelsskole med de ting der ønskes at klage over, og det skal ske inden for 2 uger. Skole- og uddannelsesbevis Straks efter endt eksamen, udstedes et skolebevis, hvor samtlige eksamens- og standpunktskarakterer fremgår. Kort tid inden uddannelsesaftalens ophør får virksomheden tilsendt en praktikerklæring, som underskrives og returneres til skolen, hvorefter uddannelsesbevis udstedes, og fremsendes til eleven. 10

11 Evaluering Efter hver skoleperiode er der en evaluering af skoleperioden, hvor der samles op på: udbytte/erfaringer/ris og ros etc. Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, og denne justeres løbende i forhold til ændringer i love, regler, udviklingen på arbejdsmarkedet etc. Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr På specialet for økonomi har Roskilde Handelsskole en kerne af undervisere, som udgøres af både interne og eksterne undervisere. De faste undervisere har en bred faglig baggrund inden for området, som er suppleret med pædagogisk uddannelse og efteruddannelse. Roskilde Handelsskole trækker også gerne på en del eksterne undervisere, som kommer fra det private eller offentlige arbejdsmarked, og som har forskellig specialistviden inden for forskellige områder for eksempel inden for jura, revision og økonomi. På specialet er der ikke umiddelbart noget særligt udstyr eller ressourcetræk. Overgangsordninger ved ændring af den lokale undervisningsplan Overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august 2015: Ministeriet har i brev af 4. juni 2015 vejledt skolerne m.fl. om forståelsen af regler om overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august Det fremgår heraf bl.a., at elever, der har påbegyndt et grund- eller hovedforløb efter de gamle regler om uddannelserne, dvs. de regler, som gjaldt for uddannelserne før den 1. august 2015, har ret til at fortsætte deres forløb (både grund- og hovedforløb) efter disse regler. Disse elever har også mulighed for at skifte til den nye tilsvarende erhvervsuddannelse, hvis de selv og deres aktuelle praktikvirksomhed, ønsker det. Skiftet kan ske efter den 1. august 2015, og behøver ikke at ske umiddelbart efter denne dato. 11

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb offentlig administration. (gældende fra 1. januar 2016)

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb offentlig administration. (gældende fra 1. januar 2016) Den lokale undervisningsplan Hovedforløb offentlig administration (gældende fra 1. januar 2016) Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi 24-02-2011 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde Handelsskole.

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Vejledning Case-eksamen i matematik

Vejledning Case-eksamen i matematik Vejledning Case-eksamen i matematik Caseopgavesæt og projektrapport... 2 Eksamensforløbet... 2 Hvad der skal sendes til censor inden eksamensforløbet... 4 Eksempel på caseopgavesæt... 5 Opgave 1 - Undersøgelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Skoleniveau

Den lokale undervisningsplan Skoleniveau Den lokale undervisningsplan Skoleniveau 2014-2015 Skoleåret for erhvervsuddannelsen På Roskilde Handelsskole er der optag på grundforløbet flere gange årligt. Undervisningen Undervisningstiden er i tidsrummet

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2 Indhold Velkommen til Kontoruddannelsen med speciale i Rejseliv... 3 Tradium Rejseliv i praksis og struktur... 3 Antal skoleperioder og -uger... 3 Fag & undervisning... 4 Bundne specialefag... 4 Valgfri

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Den lokale undervisningsplan (LUP) Den lokale undervisningsplan (LUP) 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan er et planlægningsværktøj

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole

Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole Indhold: Grundforløb 1 (GF1) Grundforløb 2 (GF2) Studieforberedende år Oversigt over eux forløbet: Oversigt over GF 1 uger GF 2 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB... 4 HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Tilbydes i skolepraktik: Handelsassistent, salg Tilbydes ikke i skolepraktik: Handelsassistent, salg brancheretning auto Handelsassistent, logistik

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! EUX DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Mere end en dyrepasseruddannelse Er du i tvivl om du skal tage en erhvervsuddannelse

Læs mere