E/F Kastaniecentret Hvidovrevej Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre"

Transkript

1 -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

2 Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2OL4 for E/F Kastaniecentret, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og flnansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 214. Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 2. februar 215 Administrator DEAS A/S M.Wffi regnskabschef Bestyrelsen Hvidovre, den 2. februar 215 Niels Steffensen Bestyrelsesformand Tove Andersen Allan Svensson Patrick Jensen Kjeld Svarre Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 26. mafts 215. dirigent Side 2

3 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af E/F Kastaniecentret, har revideret årsregnskabet for E/F Kastaniecentret for regnskabsåret 1. januar 2OI4-31. december Ii14 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter foreningens,:itægter og god regnskabsskik for foreninger. Revisionen omfatter ikke budgettet, hvorfor vi ikke -::rykker nogen sikkerhed herom, Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 3:styrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. leite ansvar omfatter den interne kontrol, der er relevant for at udarbejde og aflægge et årsregnskab -:en væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision.::i ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor -=.',sion i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi :.'er-holder etiske krav samt planlaegger og udfører revisionen for at opnå trøj grad af sikkerhed for, om i-s:-egnskabet er uden væsentlig fejlinformation. -^ revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i i-sregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for.æsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved - s <ovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerforeningens udarbejdelse af et =-sregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er ::ssende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens -:e i-ne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er :assende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af - -sregnskabet. l:: er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores -::klusion. ::visionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion l:: er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og '-ansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret -, januar 274 tt 31. december 2L4 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabss.i: < For foreninger. - r:enhavn Ø, den 2. februar 215 Revlsionsfi Harder A/S Niels Harder Statsautoriseret revisor Side 3

4 Resultatopgørelse 214 Budget 2L4 1 2 Indtægter Aconto E/F-bidrag Øvrige indtægter. Renteindtægter... Indtægter i a!t.., L r.261.o B 9 Udgifter Bidrag til centerforening... El, vand og renovation...'... Forsikringer og abonnementer... Administrationshonorar, DEAS A/S... Øvrige ad m i n istrationsomkostn inger.. Løbende vedligeholdelse'... Større vedligeholdelsesarbejder'... Udgifter i a t... Driftsresultat..., t22.5t L s 1.262, s s El, vand og renovation 1o/o Større vedligeholdelsesa r- bejder 39o/o Ad ministrationshonorar, DEAS A/S 4o/o Øvrige ad ministrationsomkostninger lo/o Side 4

5 Aktiver Omsætningsaktiver Tilgodehavender Restancekonto. Tilgodehavender i alt. Balance pr. 3t112 2L4 Balance pr Øv rige ti Igodehavender Mellemregning med DEAS A/S... Indestående i Centerforeningen... Tilgodehavender... Forudbetalte omkostninger... Varmeregnskab... Øvrige tilgodehavender i a t t6.434 L t8.229 Likvide beholdninger Kassebehold n i ng, bestyrelse Danske Bank DB Opsparing AL-Bank FormueFlex Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt, L Aktiver i a t... : Side 5

6 Passiver Egenkapital Mellemregning med ejere, primo... Årets resultat... Hensat til nyt tag... Egenkapita! i a t... Kapital i alt. Balance pr. 3L/12 2OL s 213 Hensættelser 1 Hensat til nyt tag... Hensættelser i a!t Koftfristet gæld Anden gæld Kreditorer - samlekonto Skyldige omkostninger Varmeregnskab... Anden gæld i alt... Kortfristet gætd i a!t... Gæld i a t... Passiver i a t s Side 6

7 \oter 2L4 Budget Øvrige indtægter Haveleje... Varmetab. Andre indtægter. Øvrige indtægter i a!t... 2 Renteindtægter Renteindtægter, bank Renteindtægter i a!t.."... 3 Bidrag til centedorening Bidrag til centerforeningen... Bidrag til centerforening i a!t... 4 El, vand og renovation El... Vand... Renovation El, vand og renovation ia1t...'... 5 Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikri n9... Service varmeanlæg... Service - pumper.. Forsikringer og abonnementer i alt L79 -E3E =-EEn Æ ,L4L 18. -t5o ffi- -o;ooe io *is-t ill6- -zffi ; m w:w E ;mz 6 Renholdelse og vicevært 7 Øvrige administrationsomkostninger Andre adm.honorarer DEAS A/S..."... Revisor... Gebyrer, tingsbogsattester m.v...'... Porto... MØdeud9ifter... Bestyrelsesudg ift... Øvrige ad mi n istrationsom kostn inger i a t L ffi TmE7 -_.o6e- I Side 7

8 JB Løbende uecgrcløctse ; Primære nygrægltt I i Altaner. Tagkonstnrktion KomplffiWøarydae Vinduer i facade---- Døre i facade Låse og nøghr... Trapper, herurder trapper af træ... Tra ppegelænder... Overfladeffining Facadebeklædning..., Inderuaegsbeklædning... Loftsbeklædning... Tagbeklædnin9... WS-anlry Faldstammer... Va ndinstallationer... Varmeinstallationer... Radiatorer/Ventiler... Regu leringsanlæ9... Fyringsanlæ9... Venti lationsan læ9... El-anlæg El-anlæ9... Belysningsanlæ9... Øvrige dele og anlæg Indkøb af småmateriel... Udhuse/pulterrum... Kloakanlæ9... Belysning.. Skilte... Budgetteret løbende vedligeholdelse... Løbende vedligeholdelse i a t...,... 9 Større vedligeholdelsesarbejder Renovering af facader og vinduer m.v... Opsparing til nyt tag... Renovering af p-p1adser... Reparation af belægning på tagterrasser... Maling af rækværk... Ovf. fra hensat til facader. Ovf fra hensat til renovering af P-plads... Større vedligeholdelsesarbejder i a!t... ru 2L æ8 -ffi Budget 2L ;[8' , A to :_-roffi , ::-4s-mEa Side B

9 Noter 1 Hensat til nyt tag Saldo primo... Overført af resultat sidste år... Hensat iåret... Hensat til nyt tag i alt Varmeregnskab Opkrævet aconto, indeværende år Forbrug fjernvarme Energimaerkning. Udgifter der skal medtages naeste VR... Varmeregnskab i a t L L L oU 15s :56F Side 9

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere