CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors påtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance pr. 31. december 12 Egenkapitalopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance Side 1/42

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Clare Sheikh, direktør Rowan Saunders, direktør Christian Sletten, konsulent * *) Valgt af medarbejderne Direktion: Rickard Gustafson, administrerende Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold RSA Insurance Group plc, One Plantation Place, London, England, ejer 100 % af aktierne i Codan A/S, via et 100 %-ejet hollandsk datterselskab. Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK 1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 2/42

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal (mio. kr.) De seneste fem år i hovedtal* Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Egenkapitalforrentning i procent 14,5 24,6 12,3 10,6 13,3 Solvensdækning * Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Side 3/42

5 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Selskabets hovedaktivitet Codan A/S er et finansielt holdingselskab, hvis hovedaktivitet består i at eje og drive skadeforsikringsselskaber i Skandinavien og Baltikum, hovedsageligt igennem det svenske datterselskab Trygg-Hansa Försäkrings AB og det danske datterselskab Codan Forsikring A/S, som begge tilbyder skadeforsikringer til såvel privat- som erhvervskunder. Codan A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der udarbejdes derfor ikke koncernregnskab for Codan A/Skoncernen. Årets resultat Årets resultat blev et overskud på mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet er især påvirket af indtægter fra tilknyttede virksomheder på mio. kr. og af kursreguleringer på -486 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 773 mio.kr. til mio. kr. Ud over årets resultat er egenkapitalen især påvirket af valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder på mio. kr. og omvurdering af domicilejendomme på -201 mio. kr. Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra tilknyttede virksomheder blev i mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Som følge af, at der ikke offentliggøres koncernregnskab for Codan A/S, fremgår resultatet af datterselskabernes aktiviteter alene under indtægter fra tilknyttede virksomheder. Resultat af tilknyttede virksomheder var i 2007 påvirket af ændringer i regnskabsmæssige skøn på i alt mio. kr. vedrørende diskontering af hensættelser til forsikringskontrakter samt ophør med indregning af udskudt skat af sikkerhedsfonde i svenske datterselskaber. Efterfølgende omtales datterselskabernes resultat ud fra den regnskabspraksis, som anvendes i RSA-koncernen. Denne regnskabspraksis afviger fra den af Codan A/S anvendte ved, at erhvervelsesomkostninger aktiveres, og alene forsikringsmæssige hensættelser med særlig lang udbetalingshorisont diskonteres. Stigning i nettopræmier er i omtalen nedenfor opgjort med konstante valutakurser. Selskabet er en af Skandinaviens største forsikringskoncerner og tilbyder skadeforsikringer til både privat- og erhvervskunder i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge samt erhvervskunder inden for Marine i Finland. Den skandinaviske forretning fortsatte i 2008 den positive udvikling med en stigning på ca. 3% i nettopræmierne og en forbedring af Combined ratio 1 på 3,1 procentpoint i forhold til Inden for erhvervsforsikring steg nettopræmierne med 5%. Udviklingen afspejler en stærk vækst i Norge, hvor der i løbet af året er indgået 10 nye agentaftaler. I Danmark er der ligeledes opnået en god vækst inden for små og mellemstore virksomheder, Marine og vedvarende energi. Inden for privatforsikring steg nettopræmierne med 1% som et resultat af en solid udvikling i virksomhedens distribution via samarbejdspartnere som banker og automobilforhandlere, fortsat vækst i norske WLI og en god kundeloyalitet på tværs af regionen. Det baltiske forretningsområde fik i 2008 en stigning i nettopræmierne på 4%. I Letland fortsatte den positive udvikling i Combined ratio, der blev på 89,6% i 2008 mod 92,2% i 2007, hvorimod Combined ratio i Litauen er steget til 91,5% i 2008 mod 86,1% i Combined ratio beregnes som summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten (opgjort i forhold til tegnet præmie). Side 4/42

6 Ledelsesberetning Renter og kursreguleringer Renter og kursreguleringer blev i mio. kr. mod 78 mio. kr. sidste år. Kursreguleringer blev -486 mio. kr. mod 37 mio. kr. i 2007 og er påvirket af den negative udvikling på aktiemarkedet i Kursreguleringer vedrørende selskabets kapitalandele og investeringsforeningsandele udgjorde således -560 mio. kr. i Væsentlige begivenheder i 2008 Datterselskabet Codan Forsikring A/S solgte 1. oktober 2008 datterselskabet Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 ApS., som ejede Codan-koncernens danske hovedsæde. Codan Forsikring A/S indgik samtidig en lease-back-aftale med køber. Salgsprisen for ejendommen var på niveau med den bogførte værdi, og der er i forbindelse med lease-back aftalen foretaget en hensættelse på 115 mio. kr som udskudt indtægt. Codan har indført Lean i virksomheden i Målsætningen er mere strømlinede og kundefokuserede processer, og alle medarbejdere skal med Lean som redskab finde og gennemføre forbedringer af egne arbejdsmetoder. Lean er en løbende proces og en del af Codans nye virksomhedskultur. Codan kom i 2008 med et nyt logo med det formål at give Codan et mere moderne udtryk samt understøtte virksomhedens nye målsætning om at holde mennesker i bevægelse. Skiftet markerer samhørigheden med moderselskabet RSA, og at Codan i 2008 har påbegyndt et internt arbejde med opbygning af en ny virksomhedskultur og nyt brand. Flere års målrettet indsats på området for social ansvarlighed resulterede i 2008 i udgivelsen af Codans første ansvarlighedsrapport med titlen Vores fælles ansvar. Rapporten indeholder Codans strategier for socialt ansvar og identificerer en række indsatsområder med konkrete mål, som Codan har forpligtet sig til at opfylde. Målene har fokus på områderne kunder, medarbejdere, samfund og miljø, der alle har både kortsigtet og langsigtet betydning for Codan som virksomhed og for Codans omverden. Codan har endvidere i 2008 fået ny sponsorstrategi med fokus på børn, sundhed og sikkerhed. I 2008 er også introduceret et nyt loyalitetsprogram for kunder i Danmark og Sverige. Risikostyring i Codan Codans overordnede risikopolitik og rammer fastlægges af selskabets bestyrelse. Sammenhængen mellem de strategiske overvejelser om forretningsrisici, valutarisici, markedsrisici, kreditrisici og operationelle risici sikres ved løbende vurdering af den aktuelle risikoprofil for selskabet. Selskabet har implementeret nødvendige og relevante overvågninger, forretningsgange og kontroller til at minimere risici. Codan har i 2008 etableret en særskilt Enterprise Risk Management funktion (ERM). Formålet med ERMfunktionen er at øge fokus på en af forretningen uafhængig vurdering og monitorering af det risikobillede, som omgiver Codan koncernen i nordisk perspektiv, såvel som for de enkelte juridiske forsikringsselskaber indenfor koncernen. Kvartalsvist drøftes udviklingen indenfor de enkelte risici i en af direktionen nedsat risikokomite. ERM-funktionen har derefter rapporteret sin vurdering af det aktuelle risikobillede til selskabernes bestyrelser. I 2009 er ERM-funktionen sammen med financial compliance-funktionen og funktionen for lovgivningsmæssig compliance blevet integreret i en intern kontrolfunktion, der refererer direkte til den administrerende direktør, uden dog at indgå i koncernledelsen, hvorved funktionen er uafhængig af forretningen. Den interne kontrolfunktion rapporterer samtidig direkte til selskabernes bestyrelser for så vidt angår en vurdering af det risikobillede, som Codan koncernen og de juridiske forsikringsselskaber står overfor. Side 5/42

7 Ledelsesberetning Codan A/S væsentligste risici vedrører risici i forsikringsdattervirksomhederne. Følgende beskrivelse af risici omfatter således såvel risici i Codan A/S som i selskabets forsikringsdattervirksomheder. De væsentligste komponenter i selskabernes risikoprofil er: Forretningsrisici Valutarisici Markedsrisici Kreditrisici Operationelle risici Forretningsrisici Selskabernes forretningsrisici omfatter: Risiko ved accept og præmiefastsættelse Genforsikringsrisiko Reserverisiko (risiko ved opgørelse af de fremtidige skadeudbetalinger) Codan overvåger løbende de påtagne forsikringsrisici og vurderer disse i forhold til den fastlagte accept-, genforsikrings- og kapitalpolitik. Codan benytter genforsikring til at afdække risikoen ved enkeltstående storskader og ved større begivenheder. Selskabernes præmiefastsættelse er tilpasset de enkelte markeder og kundetyper. På privat-, erhvervs- og marinemarkedet er præmierne primært tarifbaserede. For de større erhvervs- og marinekunder fastsættes præmierne dog mere individuelt. I forbindelse med garantiforretning stiller Codan garanti for betaling af banklån, som er etableret i forbindelse med køb af ejendomme. Garantierne baseres på egne beregninger af ejendommenes værdi ud fra forrentningskrav. Codan har pant i ejendommene og deres afkast, og der indlægges en væsentlig sikkerhedsmargen. De forsikringstekniske hensættelser til dækning af fremtidige betalinger af indtrufne skader er beregnet ved anvendelse af generelt anerkendte aktuarmæssige metoder. Codan anvender således flere statistiske metoder og analyser til at bestemme den sandsynlige størrelse af de fremtidige skadeudbetalinger. Valutarisici Forsikringsdattervirksomhederne har ikke væsentlige valutarisici, da de forsikringsmæssige hensættelser som hovedregel modsvares af investeringer i samme valuta. Codan A/S investeringer i udenlandske dattervirksomheder indebærer valutarisici. Ved udarbejdelse af Codan A/S regnskab omregnes resultat og egenkapital i udenlandske dattervirksomheder til danske kroner. Væsentlige ændringer i valutakurserne vil derfor kunne påvirke Codans resultat og egenkapital. Markedsrisici En væsentlig del af selskabernes aktiver består af investeringsaktiver, som løbende måles til markedsværdi. Dette indebærer, at selskabernes egenkapital og resultat påvirkes af den regionale og globale udvikling på aktie-, og obligations- og valutamarkederne. Codan har retningslinier for investeringspolitikken, der angiver kriterier for at begrænse og kontrollere risici for enkeltinvesteringer og akkumulation af risici. Codan har en investeringskomite, som overvåger gennemførelsen af investeringsstrategien og foreslår ændringer til selskabets direktion. Størstedelen af selskabernes investeringsaktiver er likvide børsnoterede obligationer, som kan sælges til markedspriser med kort varsel. Kreditrisici Selskabernes kreditrisici er primært knyttet til genforsikringsaftaler og beholdning af realkreditobligationer. Side 6/42

8 Ledelsesberetning Det er Codans politik, at genforsikringsaftaler udelukkende indgås med omhyggeligt udvalgte, solide genforsikringsselskaber. Codan har kreditrisiko i forbindelse med garantiforretning, hvor garantier dækker betaling af banklån i forbindelse med køb af ejendomme. Garantierne foretages dog på dækket basis jf. beskrivelsen under forretningsrisici ovenfor. Operationelle risici De operationelle risici omfatter tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede procedurer samt menneskelige eller systematiske fejl. Codan registrerer operationelle risikohændelser for løbende vurdering og udbedring af disse. Årligt vurderes den direkte og indirekte økonomiske påvirkning som følge af forskellige scenarier, der kan påføre selskaberne økonomiske tab og samtidig opdateres beredskabsplaner, således at eventuelle økonomiske tab minimeres. Begivenheder efter 31. december 2008 Codan A/S vil i slutningen af april 2009 modtage udbytte fra datterselskabet Codan Forsikring A/S på 850 mio. kr. og fra datterselskabet Trygg-Hansa Försäkrings AB på mio. SEK. Herudover har selskabet modtaget lån fra datterselskabet Lietuvos Draudimas AB på 20,3 mio. EUR. Udbytterne og lånet vil via et nystiftet datterselskab blive udlånt til RSA Insurance Group plc på markedsbaserede vilkår. Forventning for 2009 Codan A/S forventer i 2009 at fastholde det tilfredsstillende resultat af forsikringsdriften i datterselskaberne, med en fortsat forbedring af combined ratio. Den finansielle krise og økonomiske recession betyder imidlertid usikkerhed omkring en række forhold, der har indflydelse på datterselskabernes forsikringsmæssige resultat. Faktorer som for eksempel nedgang i antal solgte biler, flere virksomhedskonkurser og fald i handel og eksport forventes at medføre en lavere præmievækst end i Modsat forventes en lavere aktivitet i samfundet at påvirke skadesinflationen i positiv retning på grund af faldende råvare- og materialepriser samt lavere trafikintensitet og driftstab. Omkostningsprocenten forventes i 2009 at ligge på samme niveau som i Herudover er det operationelle resultat afhængigt af udviklingen inden for personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader. Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Side 7/42

9 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst, at ingen medlemmer beklæder ledelseshverv i andre danske aktieselskaber end 100 %-ejede datterselskaber af Codan A/S. Direktion Bestyrelsen for Codan A/S har i medfør af lov om finansiel virksomhed 80 godkendt, at de i løbet af 2008 anmeldte direktører i selskabet har beklædt eller beklæder følgende bestyrelses- og direktionsposter: Direktion Rickard Gustafson, adm. Andre ledelseshverv Bestyrelsespost i: Codan Ejendomme II A/S* (i likvidation) (formand), Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 ApS* (formand), Besigtelses Kontoret af 1914 A/S (næstformand) Direktionspost i: Codan Forsikring A/S (Adm. dir), Trygg-Hansa Forsäkrings AB (publ.) (Adm. dir) * Hvervet ophørt inden årets udgang Side 8/42

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Codan A/S, omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten for Codan A/S aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. april 2009 Direktionen Rickard Gustafson Adm. Bestyrelsen Simon Lee Anthony Latham Andrew Burke Jørgen Lykke formand næstformand Henrik Müllertz Clare Sheikh Rowan Saunders Christian Sletten Side 9/42

11 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Codan A/S Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. København, den 23. april 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Priskorn statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Side 10/42

12 Resultatopgørelse Note kr Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger Resultat af ophørte aktiviteter Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsdisponering: Årets resultat Overført overskud ved årets begyndelse Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Køb af egne aktier Udbytte af egne aktier Henlæggelse til reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode Til disposition Overført til overført overskud Side 11 / 42

13 Balance pr. 31. december Note kr Aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Andre immaterielle aktiver Immaterielle aktiver i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt Side 12 / 42

14 Balance pr. 31. december Note kr Passiver 16 Aktiekapital Nettoopskrivning efter indreværdis metode Opskrivningshenlæggelser i alt Reserve for valutakursregulering Reserver Overført overskud Egenkapital i alt Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Noter uden henvisning 1 Anvendt regnskabspraksis 23 Risikostyring 24 Markedsrisiko 25 Kreditrisiko 26 Nærtstående parter 27 Sikkerhedsstillelser 28 Eventualaktiver, eventualforpligtelser og økonomiske forpligtelser 29 Incitamentsordninger 30 Koncernregnskab Side 13 / 42

15 Egenkapitalopgørelse Note kr. Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for valutaomregning Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt 2007 Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2007: Omvurdering af domicilejendomme i dattervirksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder m.v Årets resultat Årets totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser i dattervirksomheder Vedtaget udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2008: Omvurdering af domicilejendomme i dattervirksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder m.v Årets resultat Året totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser i dattervirksomheder Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Side 14 / 42

16 Pengestrømsopgørelse Note kr Udbytte fra tilknyttede virksomheder Betalte driftsomkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet Modtagne renteindtægter og udbytte Betalte renter Betalte investeringsomkostninger Pengestrømme vedrørende direkte investeringsafkast Køb af investeringsejendomme Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Salg af associerede virksomheder - - Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Pengestrømme vedrørende ændringer i investeringsplacering Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Pengestrømme vedrørende betaling af udbytte Ændring af gæld til kreditinstitutter Ændring af lån til tilknyttede virksomheder Køb af egne aktier Pengestrømme vedrørende ændring i finansiering Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Ændring i pengestrømme, netto Valutakursforskelle vedrørende likvide beholdninger - - Ændring i pengestrømme, brutto Likvide beholdninger ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved årets slutning Likvide beholdninger ved årets slutning fremkommer således: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide beholdninger ved årets slutning Side 15 / 42

17 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Codan A/S er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Codan A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan A/S-koncernen. Anvendt regnskabspraksis er uændret fra årsrapporten for I enkelte opstillinger og noter er sammenligningstallene reklassificerede i forhold til årsrapporten for Reklassifikationerne har ingen betydning for informationsværdien af de enkelte opstillinger eller noter. Nedenstående beskrivelse af anvendt regnskabspraksis indeholder en beskrivelse af regnskabspraksis i Codan A/S og tillige en overordnet beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for de væsentligste yderligere regnskabsposter i dattervirksomheder. Det er anført i teksten, når beskrivelsen vedrører regnskabsposter i dattervirksomheder. Generelt Årsrapporten er aflagt i hele tusinde DKK. Codan A/S virksomhed består hovedsagelig i at eje kapitalandele i skadeforsikringsselskaber, som har transaktioner i en række forskellige valutaer, men væsentligst i DKK og SEK. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori det enkelte selskab opererer. Codan A/S har valgt DKK som præsentationsvaluta. Opstilling af resultatopgørelse og balance følger Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Indregning og måling Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende målinger foretages som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Måling til amortiseret kostpris indebærer indregning af en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Finansielle instrumenter indregnes i overensstemmelse med dette princip, og indregning sker således på handelsdatoen. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Endvidere indregnes reguleringer som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende poster, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Væsentlige forudsætninger og skøn Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen foretages i Codan A/S og i selskabets dattervirksomheder blandt andet ved opgørelse af forsikringsmæssige hensættelser, af- og nedskrivninger, ejendomme, pensionsforpligtelser, eventualaktiver og eventualforpligtelser. De anvendte forudsætninger og skøn evalueres løbende og er blandt andet baseret på historiske erfaringer og forventninger om fremtidige begivenheder. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre eller uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er Codan-selskaberne underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra de anvendte skøn. Risikostyring og særlige risici er omtalt i ledelsesberetningen. Side 16/42

18 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Følgende regnskabsmæssige forudsætninger og skøn vurderes at være væsentlige for årsrapporten: Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter i dattervirksomheder, der driver skadeforsikringsvirksomhed Erstatningshensættelser er generelt påvirket af væsentlige aktuarmæssige forudsætninger og skøn, herunder forventninger til antal og størrelse af indtrufne endnu ikke rapporterede skader og udviklingen i inflationen. I visse tilfælde afspejler den historik, der indgår i de aktuarmæssige metoder, ikke nødvendigvis forventningerne til det fremtidige erstatningsniveau. Dette gør sig f.eks. gældende ved ændret lovgivning, hvor der a priori udarbejdes et estimat, som ligger til grund for de præmiestigninger, der nødvendiggøres af en forventet stigning i erstatningerne. Måling af immaterielle aktiver Nedskrivningstest af immaterielle aktiver kan påvirkes betydeligt af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af genindvindingsværdierne. Udskudt skat Den skattepligt, der hviler på en midlertidig forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi, indregnes generelt som udskudt skat. Er den midlertidige forskel negativ, og det vurderes som sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Der er ikke hensat udskudt skat af sikkerhedsfonde i Codan A/S dattervirksomheder. Det er ledelsens vurdering, at beskatning kun vil kunne ske, hvis forsikringsbestanden overdrages, reduceres væsentligt, eller hvis selskaberne ophører med at drive forsikringsvirksomhed. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser herunder udfaldet af verserende retssager er i sagens natur usikre. Ledelsen har vurderet disse på grundlag af juridiske vurderinger i de konkrete sager. Ændringer i forudsætninger og skøn Regelsættet for diskontering af forsikringsmæssige hensættelser i selskabets danske dattervirksomheder blev ændret af Finanstilsynet i slutningen af 2008, afledt af aftale af 31. oktober 2008 om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Ændringerne medfører brug af en justeret løbetidsafhængig rentekurve for opgørelser i perioden 31. oktober 2008 til 31. december Den justerede løbetidsafhængige rentekurve er konstrueret med udgangspunkt i effektive renter for realkreditobligationer, hvor den oprindelige løbetidsafhængige rentekurve er konstrueret med udgangspunkt i nulkuponrenter af likvidrenteinstrumenter i Euro tillagt spændet mellem nulkuponrenter af danske og tyske statsobligationer. Indvirkning på resultat, egenkapital, balancesum, kapitalkrav og basiskapital i selskabets dattervirksomheder af brug af den justerede rentekurve i forhold til brug af den oprindelige rentekurve er uvæsentlig. Kommende ændringer i forudsætninger og skøn i dattervirksomheder Med udgangspunkt i overgangsbestemmelse i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har selskabets dattervirksomhed Codan Forsikring A/S til og med regnskabsåret 2008 anvendt fastrentemetode ved diskontering af forsikringsmæssige hensættelser for arbejdsskadeforsikring. Fra og med regnskabsåret 2009 overgår selskabet til løbetidsafhængig diskonteringssats i lighed med metoden for øvrige forsikringsmæssige hensættelser. Ændringen af metode ville påvirke selskabets resultat og egenkapital positivt med ca. 160 mio. kr. før skat pr. 31. december Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i regnskabet fra overtagelses- eller stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Nyerhvervede virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Kostpris for virksomhedssammenslutninger måles som samlet dagsværdi på overtagelsestidspunktet af overdragne aktiver, opståede eller skønnede forpligtelser og alle omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedssammenslutningen. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris for virksomhedssammenslutninger og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives ikke, men vurderes minimum én gang årligt og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. Side 17/42

19 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Hvis en virksomhedssammenslutning ved første regnskabsmæssige indregning kun kan opgøres foreløbigt, indregnes reguleringer til goodwill og dagsværdien af aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser inden for 12 måneder efter overtagelsestidspunktet. Herefter reguleres goodwill alene som følge af ændringer i skøn over betingede købsvederlag. Hvis det 12 måneder efter overtagelsen konstateres, at dagsværdien på overtagelsestidspunktet af aktiver eller forpligtelser afviger fra de oprindeligt indregnede værdier, indregnes reguleringerne i resultatopgørelsen. Merpris betalt i forbindelse med køb af minoritetsinteresser nedskrives direkte på egenkapitalen. Koncerninterne transaktioner Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Omregning af fremmed valuta Selskabets funktionelle valuta er DKK. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta ved brug af transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Tilgodehavender, gæld, andre monetære poster samt ikke-monetære poster indregnet på basis af dagsværdi i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Resultat af udenlandske virksomheder omregnes til præsentationsvalutaen (DKK) til transaktionsdagens kurs. Som transaktionsdagens kurs anvendes periodens gennemsnitskurser, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Værdien af udenlandske virksomheder omregnes til balancedagens valutakurser. Omregningsforskelle indregnes direkte på egenkapitalens reserve for valutaomregning. Hvis den udenlandske virksomhed afhændes, indregnes omregningsforskelle i resultatopgørelsen i forbindelse med afhændelsen. Goodwill samt øvrige dagsværdireguleringer af aktiver og forpligtelser, som opstår ved køb af udenlandske enheder, anses som tilhørende den udenlandske enhed og omregnes til balancedagens valutakurs. Enkeltområder i årsrapporten Omkostninger Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen under andre omkostninger og under administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed. Omkostninger, der ikke kan henføres til en funktion, fordeles som udgangspunkt proportionalt ud fra størrelsen af de direkte henførte omkostninger. Finansielle instrumenter Ved erhvervelse og afhændelse af finansielle instrumenter på sædvanlige markedsbetingelser anvendes handelsdatoen som indregningsdato henholdsvis den dato, hvor aktivet/forpligtelsen ophører med at være indregnet i balancen. Samtidig med indregning af det finansielle instrument indregnes et aktiv/en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Tilsvarende indregnes ved afhændelse af et finansielt instrument et aktiv/en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Forpligtelsen eller aktivet ophører med at være indregnet i balancen på afregningsdatoen. Leasing Finansielt leasede aktiver indregnes på lige fod med øvrige driftsmidler fra det tidspunkt, hvor Codan-selskaberne har ret til at benytte det leasede aktiv. Ved første indregning måles aktivet til dagsværdi eller, hvis denne er lavere, til nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rentefod som diskonteringsrente eller en tilnærmet værdi for denne. Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier indregnes under finansielle omkostninger. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Aktiver, der indgår i en operationel leasingkontrakt, indregnes ikke i balancen, og ydelserne indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. I forbindelse med sale-and-lease-back-transaktioner (salg af et aktiv og tilbageleasing af samme aktiv), som medfører en operationel leasingkontrakt vurderes salgsprisen og leasingydelser i forhold til dagsværdi. Hvis transaktionen er aftalt til dagsværdi, indregnes eventuel avance eller tab i forhold til regnskabsmæssig værdi straks. Side 18/42

20 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Hvis salgsprisen er under dagsværdien, indregnes eventuel avance eller tab ligeledes straks, medmindre tabet godtgøres ved fremtidige leasingydelser under markedspris. I sådanne tilfælde udskydes tabet og amortiseres i forhold til leasingydelserne over den periode, hvor aktivet forventes anvendt. Hvis salgsprisen overstiger dagsværdien, udskydes det beløb, hvormed dagsværdien overstiges og amortiseres over perioden, hvor aktivet forventes anvendt. Codan A/S og selskabets dattervirksomheder har ikke sale-and-lease-back-transaktioner, hvor tilbageleasing udgør en finansiel leasingkontrakt. Incitamentsordninger RSA-koncernen har etableret aktieoptionsprogrammer, som afregnes med aktier i RSA Insurance Group plc. Dagsværdien af de ydelser, medarbejderne leverer til gengæld for tildeling af optioner eller aktier, indregnes som en omkostning og fordeles over optjeningsperioden. Det samlede beløb, der omkostningsføres over optjeningsperioden, fastsættes på baggrund af dagsværdien af de tildelte optioner eller aktier. Dagsværdien fastsættes på tildelingstidspunktet. Selskabet revurderer ved hver balancedag skøn over antallet af optioner, der forventes udnyttet. Codan-selskaberne indregner eventuelle virkninger af revurderingen af oprindelige estimater i resultatopgørelsen over den resterende optjeningsperiode med en tilsvarende regulering i egenkapitalen. Aktiver ejet med henblik på salg og ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter udgør en enhed, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor aktiviteter enten er afhændet eller er udskilt med henblik på salg. Aktiviteter/aktiver klassificeres som Aktiver ejet med henblik på salg eller Ophørte aktiviteter, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. Ophørte aktiviteter omfatter endvidere virksomheder tilkøbt med henblik på videresalg, og hvor salg højst sandsynligt gennemføres inden for et år. Ophørte aktiviteter præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal og specificeres i noterne. Balanceposterne vedrørende de ophørte aktiviteter samt aktiver med henblik på salg indregnes under særskilte regnskabsposter under henholdsvis aktiver og forpligtelser. Der foretages ikke tilretning af sammenligningstal for aktiver og forpligtelser. Aktiver ejet med henblik på salg måles til laveste værdi af dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og regnskabsmæssig værdi. Der afskrives ikke på aktiverne. Pengestrømme for de ophørte aktiviteter indgår i særskilte linjer i pengestrømsopgørelsen. Resultatopgørelse Investeringsafkast I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Associerede virksomheders resultat opgøres i henhold til Codan A/S regnskabspraksis. Indtægter fra investeringsejendomme eksklusive renter og dagsværdireguleringer omfatter huslejeindtægter og andre indtægter vedrørende ejendomsdrift fratrukket udgifter vedrørende drift af ejendommene, herunder udgifter til ejendomsadministration. I renteindtægter og udbytter mv. indregnes renter og rentelignende indtægter vedrørende obligationer, andre værdipapirer, udlån og tilgodehavender, herunder indeksregulering af indeksobligationer samt udbytter af kapitalandele. I kursreguleringer indregnes den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen, bortset fra associerede virksomheder. I renteudgifter indregnes renter og rentelignende udgifter vedrørende gæld og forpligtelser. Låneomkostninger udgiftsføres løbende, idet låneomkostninger knyttet til kvalificerende aktiver ikke aktiveres (f.eks. ved opførelse af domicilejendom). I administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indregnes de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af selskabets investeringsaktiver. Under investeringsafkast indgår endvidere indtægter fra tilknyttede virksomheder, der består af Codan A/S andel af dattervirksomheders nettoresultat efter skat. Side 19/42

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

DEAS A/S. Årsrapport for 2013

DEAS A/S. Årsrapport for 2013 Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014 Morten Østrup Møller Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere