CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors påtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance pr. 31. december 12 Egenkapitalopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance Side 1/42

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Clare Sheikh, direktør Rowan Saunders, direktør Christian Sletten, konsulent * *) Valgt af medarbejderne Direktion: Rickard Gustafson, administrerende Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold RSA Insurance Group plc, One Plantation Place, London, England, ejer 100 % af aktierne i Codan A/S, via et 100 %-ejet hollandsk datterselskab. Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK 1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 2/42

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal (mio. kr.) De seneste fem år i hovedtal* Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Egenkapitalforrentning i procent 14,5 24,6 12,3 10,6 13,3 Solvensdækning * Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Side 3/42

5 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Selskabets hovedaktivitet Codan A/S er et finansielt holdingselskab, hvis hovedaktivitet består i at eje og drive skadeforsikringsselskaber i Skandinavien og Baltikum, hovedsageligt igennem det svenske datterselskab Trygg-Hansa Försäkrings AB og det danske datterselskab Codan Forsikring A/S, som begge tilbyder skadeforsikringer til såvel privat- som erhvervskunder. Codan A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der udarbejdes derfor ikke koncernregnskab for Codan A/Skoncernen. Årets resultat Årets resultat blev et overskud på mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet er især påvirket af indtægter fra tilknyttede virksomheder på mio. kr. og af kursreguleringer på -486 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 773 mio.kr. til mio. kr. Ud over årets resultat er egenkapitalen især påvirket af valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder på mio. kr. og omvurdering af domicilejendomme på -201 mio. kr. Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra tilknyttede virksomheder blev i mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Som følge af, at der ikke offentliggøres koncernregnskab for Codan A/S, fremgår resultatet af datterselskabernes aktiviteter alene under indtægter fra tilknyttede virksomheder. Resultat af tilknyttede virksomheder var i 2007 påvirket af ændringer i regnskabsmæssige skøn på i alt mio. kr. vedrørende diskontering af hensættelser til forsikringskontrakter samt ophør med indregning af udskudt skat af sikkerhedsfonde i svenske datterselskaber. Efterfølgende omtales datterselskabernes resultat ud fra den regnskabspraksis, som anvendes i RSA-koncernen. Denne regnskabspraksis afviger fra den af Codan A/S anvendte ved, at erhvervelsesomkostninger aktiveres, og alene forsikringsmæssige hensættelser med særlig lang udbetalingshorisont diskonteres. Stigning i nettopræmier er i omtalen nedenfor opgjort med konstante valutakurser. Selskabet er en af Skandinaviens største forsikringskoncerner og tilbyder skadeforsikringer til både privat- og erhvervskunder i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge samt erhvervskunder inden for Marine i Finland. Den skandinaviske forretning fortsatte i 2008 den positive udvikling med en stigning på ca. 3% i nettopræmierne og en forbedring af Combined ratio 1 på 3,1 procentpoint i forhold til Inden for erhvervsforsikring steg nettopræmierne med 5%. Udviklingen afspejler en stærk vækst i Norge, hvor der i løbet af året er indgået 10 nye agentaftaler. I Danmark er der ligeledes opnået en god vækst inden for små og mellemstore virksomheder, Marine og vedvarende energi. Inden for privatforsikring steg nettopræmierne med 1% som et resultat af en solid udvikling i virksomhedens distribution via samarbejdspartnere som banker og automobilforhandlere, fortsat vækst i norske WLI og en god kundeloyalitet på tværs af regionen. Det baltiske forretningsområde fik i 2008 en stigning i nettopræmierne på 4%. I Letland fortsatte den positive udvikling i Combined ratio, der blev på 89,6% i 2008 mod 92,2% i 2007, hvorimod Combined ratio i Litauen er steget til 91,5% i 2008 mod 86,1% i Combined ratio beregnes som summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten (opgjort i forhold til tegnet præmie). Side 4/42

6 Ledelsesberetning Renter og kursreguleringer Renter og kursreguleringer blev i mio. kr. mod 78 mio. kr. sidste år. Kursreguleringer blev -486 mio. kr. mod 37 mio. kr. i 2007 og er påvirket af den negative udvikling på aktiemarkedet i Kursreguleringer vedrørende selskabets kapitalandele og investeringsforeningsandele udgjorde således -560 mio. kr. i Væsentlige begivenheder i 2008 Datterselskabet Codan Forsikring A/S solgte 1. oktober 2008 datterselskabet Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 ApS., som ejede Codan-koncernens danske hovedsæde. Codan Forsikring A/S indgik samtidig en lease-back-aftale med køber. Salgsprisen for ejendommen var på niveau med den bogførte værdi, og der er i forbindelse med lease-back aftalen foretaget en hensættelse på 115 mio. kr som udskudt indtægt. Codan har indført Lean i virksomheden i Målsætningen er mere strømlinede og kundefokuserede processer, og alle medarbejdere skal med Lean som redskab finde og gennemføre forbedringer af egne arbejdsmetoder. Lean er en løbende proces og en del af Codans nye virksomhedskultur. Codan kom i 2008 med et nyt logo med det formål at give Codan et mere moderne udtryk samt understøtte virksomhedens nye målsætning om at holde mennesker i bevægelse. Skiftet markerer samhørigheden med moderselskabet RSA, og at Codan i 2008 har påbegyndt et internt arbejde med opbygning af en ny virksomhedskultur og nyt brand. Flere års målrettet indsats på området for social ansvarlighed resulterede i 2008 i udgivelsen af Codans første ansvarlighedsrapport med titlen Vores fælles ansvar. Rapporten indeholder Codans strategier for socialt ansvar og identificerer en række indsatsområder med konkrete mål, som Codan har forpligtet sig til at opfylde. Målene har fokus på områderne kunder, medarbejdere, samfund og miljø, der alle har både kortsigtet og langsigtet betydning for Codan som virksomhed og for Codans omverden. Codan har endvidere i 2008 fået ny sponsorstrategi med fokus på børn, sundhed og sikkerhed. I 2008 er også introduceret et nyt loyalitetsprogram for kunder i Danmark og Sverige. Risikostyring i Codan Codans overordnede risikopolitik og rammer fastlægges af selskabets bestyrelse. Sammenhængen mellem de strategiske overvejelser om forretningsrisici, valutarisici, markedsrisici, kreditrisici og operationelle risici sikres ved løbende vurdering af den aktuelle risikoprofil for selskabet. Selskabet har implementeret nødvendige og relevante overvågninger, forretningsgange og kontroller til at minimere risici. Codan har i 2008 etableret en særskilt Enterprise Risk Management funktion (ERM). Formålet med ERMfunktionen er at øge fokus på en af forretningen uafhængig vurdering og monitorering af det risikobillede, som omgiver Codan koncernen i nordisk perspektiv, såvel som for de enkelte juridiske forsikringsselskaber indenfor koncernen. Kvartalsvist drøftes udviklingen indenfor de enkelte risici i en af direktionen nedsat risikokomite. ERM-funktionen har derefter rapporteret sin vurdering af det aktuelle risikobillede til selskabernes bestyrelser. I 2009 er ERM-funktionen sammen med financial compliance-funktionen og funktionen for lovgivningsmæssig compliance blevet integreret i en intern kontrolfunktion, der refererer direkte til den administrerende direktør, uden dog at indgå i koncernledelsen, hvorved funktionen er uafhængig af forretningen. Den interne kontrolfunktion rapporterer samtidig direkte til selskabernes bestyrelser for så vidt angår en vurdering af det risikobillede, som Codan koncernen og de juridiske forsikringsselskaber står overfor. Side 5/42

7 Ledelsesberetning Codan A/S væsentligste risici vedrører risici i forsikringsdattervirksomhederne. Følgende beskrivelse af risici omfatter således såvel risici i Codan A/S som i selskabets forsikringsdattervirksomheder. De væsentligste komponenter i selskabernes risikoprofil er: Forretningsrisici Valutarisici Markedsrisici Kreditrisici Operationelle risici Forretningsrisici Selskabernes forretningsrisici omfatter: Risiko ved accept og præmiefastsættelse Genforsikringsrisiko Reserverisiko (risiko ved opgørelse af de fremtidige skadeudbetalinger) Codan overvåger løbende de påtagne forsikringsrisici og vurderer disse i forhold til den fastlagte accept-, genforsikrings- og kapitalpolitik. Codan benytter genforsikring til at afdække risikoen ved enkeltstående storskader og ved større begivenheder. Selskabernes præmiefastsættelse er tilpasset de enkelte markeder og kundetyper. På privat-, erhvervs- og marinemarkedet er præmierne primært tarifbaserede. For de større erhvervs- og marinekunder fastsættes præmierne dog mere individuelt. I forbindelse med garantiforretning stiller Codan garanti for betaling af banklån, som er etableret i forbindelse med køb af ejendomme. Garantierne baseres på egne beregninger af ejendommenes værdi ud fra forrentningskrav. Codan har pant i ejendommene og deres afkast, og der indlægges en væsentlig sikkerhedsmargen. De forsikringstekniske hensættelser til dækning af fremtidige betalinger af indtrufne skader er beregnet ved anvendelse af generelt anerkendte aktuarmæssige metoder. Codan anvender således flere statistiske metoder og analyser til at bestemme den sandsynlige størrelse af de fremtidige skadeudbetalinger. Valutarisici Forsikringsdattervirksomhederne har ikke væsentlige valutarisici, da de forsikringsmæssige hensættelser som hovedregel modsvares af investeringer i samme valuta. Codan A/S investeringer i udenlandske dattervirksomheder indebærer valutarisici. Ved udarbejdelse af Codan A/S regnskab omregnes resultat og egenkapital i udenlandske dattervirksomheder til danske kroner. Væsentlige ændringer i valutakurserne vil derfor kunne påvirke Codans resultat og egenkapital. Markedsrisici En væsentlig del af selskabernes aktiver består af investeringsaktiver, som løbende måles til markedsværdi. Dette indebærer, at selskabernes egenkapital og resultat påvirkes af den regionale og globale udvikling på aktie-, og obligations- og valutamarkederne. Codan har retningslinier for investeringspolitikken, der angiver kriterier for at begrænse og kontrollere risici for enkeltinvesteringer og akkumulation af risici. Codan har en investeringskomite, som overvåger gennemførelsen af investeringsstrategien og foreslår ændringer til selskabets direktion. Størstedelen af selskabernes investeringsaktiver er likvide børsnoterede obligationer, som kan sælges til markedspriser med kort varsel. Kreditrisici Selskabernes kreditrisici er primært knyttet til genforsikringsaftaler og beholdning af realkreditobligationer. Side 6/42

8 Ledelsesberetning Det er Codans politik, at genforsikringsaftaler udelukkende indgås med omhyggeligt udvalgte, solide genforsikringsselskaber. Codan har kreditrisiko i forbindelse med garantiforretning, hvor garantier dækker betaling af banklån i forbindelse med køb af ejendomme. Garantierne foretages dog på dækket basis jf. beskrivelsen under forretningsrisici ovenfor. Operationelle risici De operationelle risici omfatter tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede procedurer samt menneskelige eller systematiske fejl. Codan registrerer operationelle risikohændelser for løbende vurdering og udbedring af disse. Årligt vurderes den direkte og indirekte økonomiske påvirkning som følge af forskellige scenarier, der kan påføre selskaberne økonomiske tab og samtidig opdateres beredskabsplaner, således at eventuelle økonomiske tab minimeres. Begivenheder efter 31. december 2008 Codan A/S vil i slutningen af april 2009 modtage udbytte fra datterselskabet Codan Forsikring A/S på 850 mio. kr. og fra datterselskabet Trygg-Hansa Försäkrings AB på mio. SEK. Herudover har selskabet modtaget lån fra datterselskabet Lietuvos Draudimas AB på 20,3 mio. EUR. Udbytterne og lånet vil via et nystiftet datterselskab blive udlånt til RSA Insurance Group plc på markedsbaserede vilkår. Forventning for 2009 Codan A/S forventer i 2009 at fastholde det tilfredsstillende resultat af forsikringsdriften i datterselskaberne, med en fortsat forbedring af combined ratio. Den finansielle krise og økonomiske recession betyder imidlertid usikkerhed omkring en række forhold, der har indflydelse på datterselskabernes forsikringsmæssige resultat. Faktorer som for eksempel nedgang i antal solgte biler, flere virksomhedskonkurser og fald i handel og eksport forventes at medføre en lavere præmievækst end i Modsat forventes en lavere aktivitet i samfundet at påvirke skadesinflationen i positiv retning på grund af faldende råvare- og materialepriser samt lavere trafikintensitet og driftstab. Omkostningsprocenten forventes i 2009 at ligge på samme niveau som i Herudover er det operationelle resultat afhængigt af udviklingen inden for personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader. Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Side 7/42

9 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst, at ingen medlemmer beklæder ledelseshverv i andre danske aktieselskaber end 100 %-ejede datterselskaber af Codan A/S. Direktion Bestyrelsen for Codan A/S har i medfør af lov om finansiel virksomhed 80 godkendt, at de i løbet af 2008 anmeldte direktører i selskabet har beklædt eller beklæder følgende bestyrelses- og direktionsposter: Direktion Rickard Gustafson, adm. Andre ledelseshverv Bestyrelsespost i: Codan Ejendomme II A/S* (i likvidation) (formand), Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 ApS* (formand), Besigtelses Kontoret af 1914 A/S (næstformand) Direktionspost i: Codan Forsikring A/S (Adm. dir), Trygg-Hansa Forsäkrings AB (publ.) (Adm. dir) * Hvervet ophørt inden årets udgang Side 8/42

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Codan A/S, omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten for Codan A/S aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. april 2009 Direktionen Rickard Gustafson Adm. Bestyrelsen Simon Lee Anthony Latham Andrew Burke Jørgen Lykke formand næstformand Henrik Müllertz Clare Sheikh Rowan Saunders Christian Sletten Side 9/42

11 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Codan A/S Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. København, den 23. april 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Priskorn statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Side 10/42

12 Resultatopgørelse Note kr Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger Resultat af ophørte aktiviteter Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsdisponering: Årets resultat Overført overskud ved årets begyndelse Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Køb af egne aktier Udbytte af egne aktier Henlæggelse til reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode Til disposition Overført til overført overskud Side 11 / 42

13 Balance pr. 31. december Note kr Aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Andre immaterielle aktiver Immaterielle aktiver i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt Side 12 / 42

14 Balance pr. 31. december Note kr Passiver 16 Aktiekapital Nettoopskrivning efter indreværdis metode Opskrivningshenlæggelser i alt Reserve for valutakursregulering Reserver Overført overskud Egenkapital i alt Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Noter uden henvisning 1 Anvendt regnskabspraksis 23 Risikostyring 24 Markedsrisiko 25 Kreditrisiko 26 Nærtstående parter 27 Sikkerhedsstillelser 28 Eventualaktiver, eventualforpligtelser og økonomiske forpligtelser 29 Incitamentsordninger 30 Koncernregnskab Side 13 / 42

15 Egenkapitalopgørelse Note kr. Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for valutaomregning Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt 2007 Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2007: Omvurdering af domicilejendomme i dattervirksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder m.v Årets resultat Årets totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser i dattervirksomheder Vedtaget udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2008: Omvurdering af domicilejendomme i dattervirksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder m.v Årets resultat Året totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser i dattervirksomheder Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Side 14 / 42

16 Pengestrømsopgørelse Note kr Udbytte fra tilknyttede virksomheder Betalte driftsomkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet Modtagne renteindtægter og udbytte Betalte renter Betalte investeringsomkostninger Pengestrømme vedrørende direkte investeringsafkast Køb af investeringsejendomme Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Salg af associerede virksomheder - - Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Pengestrømme vedrørende ændringer i investeringsplacering Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Pengestrømme vedrørende betaling af udbytte Ændring af gæld til kreditinstitutter Ændring af lån til tilknyttede virksomheder Køb af egne aktier Pengestrømme vedrørende ændring i finansiering Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Ændring i pengestrømme, netto Valutakursforskelle vedrørende likvide beholdninger - - Ændring i pengestrømme, brutto Likvide beholdninger ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved årets slutning Likvide beholdninger ved årets slutning fremkommer således: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide beholdninger ved årets slutning Side 15 / 42

17 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Codan A/S er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Codan A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan A/S-koncernen. Anvendt regnskabspraksis er uændret fra årsrapporten for I enkelte opstillinger og noter er sammenligningstallene reklassificerede i forhold til årsrapporten for Reklassifikationerne har ingen betydning for informationsværdien af de enkelte opstillinger eller noter. Nedenstående beskrivelse af anvendt regnskabspraksis indeholder en beskrivelse af regnskabspraksis i Codan A/S og tillige en overordnet beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for de væsentligste yderligere regnskabsposter i dattervirksomheder. Det er anført i teksten, når beskrivelsen vedrører regnskabsposter i dattervirksomheder. Generelt Årsrapporten er aflagt i hele tusinde DKK. Codan A/S virksomhed består hovedsagelig i at eje kapitalandele i skadeforsikringsselskaber, som har transaktioner i en række forskellige valutaer, men væsentligst i DKK og SEK. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori det enkelte selskab opererer. Codan A/S har valgt DKK som præsentationsvaluta. Opstilling af resultatopgørelse og balance følger Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Indregning og måling Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende målinger foretages som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Måling til amortiseret kostpris indebærer indregning af en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Finansielle instrumenter indregnes i overensstemmelse med dette princip, og indregning sker således på handelsdatoen. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Endvidere indregnes reguleringer som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende poster, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Væsentlige forudsætninger og skøn Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen foretages i Codan A/S og i selskabets dattervirksomheder blandt andet ved opgørelse af forsikringsmæssige hensættelser, af- og nedskrivninger, ejendomme, pensionsforpligtelser, eventualaktiver og eventualforpligtelser. De anvendte forudsætninger og skøn evalueres løbende og er blandt andet baseret på historiske erfaringer og forventninger om fremtidige begivenheder. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre eller uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er Codan-selskaberne underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra de anvendte skøn. Risikostyring og særlige risici er omtalt i ledelsesberetningen. Side 16/42

18 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Følgende regnskabsmæssige forudsætninger og skøn vurderes at være væsentlige for årsrapporten: Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter i dattervirksomheder, der driver skadeforsikringsvirksomhed Erstatningshensættelser er generelt påvirket af væsentlige aktuarmæssige forudsætninger og skøn, herunder forventninger til antal og størrelse af indtrufne endnu ikke rapporterede skader og udviklingen i inflationen. I visse tilfælde afspejler den historik, der indgår i de aktuarmæssige metoder, ikke nødvendigvis forventningerne til det fremtidige erstatningsniveau. Dette gør sig f.eks. gældende ved ændret lovgivning, hvor der a priori udarbejdes et estimat, som ligger til grund for de præmiestigninger, der nødvendiggøres af en forventet stigning i erstatningerne. Måling af immaterielle aktiver Nedskrivningstest af immaterielle aktiver kan påvirkes betydeligt af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af genindvindingsværdierne. Udskudt skat Den skattepligt, der hviler på en midlertidig forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi, indregnes generelt som udskudt skat. Er den midlertidige forskel negativ, og det vurderes som sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Der er ikke hensat udskudt skat af sikkerhedsfonde i Codan A/S dattervirksomheder. Det er ledelsens vurdering, at beskatning kun vil kunne ske, hvis forsikringsbestanden overdrages, reduceres væsentligt, eller hvis selskaberne ophører med at drive forsikringsvirksomhed. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser herunder udfaldet af verserende retssager er i sagens natur usikre. Ledelsen har vurderet disse på grundlag af juridiske vurderinger i de konkrete sager. Ændringer i forudsætninger og skøn Regelsættet for diskontering af forsikringsmæssige hensættelser i selskabets danske dattervirksomheder blev ændret af Finanstilsynet i slutningen af 2008, afledt af aftale af 31. oktober 2008 om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Ændringerne medfører brug af en justeret løbetidsafhængig rentekurve for opgørelser i perioden 31. oktober 2008 til 31. december Den justerede løbetidsafhængige rentekurve er konstrueret med udgangspunkt i effektive renter for realkreditobligationer, hvor den oprindelige løbetidsafhængige rentekurve er konstrueret med udgangspunkt i nulkuponrenter af likvidrenteinstrumenter i Euro tillagt spændet mellem nulkuponrenter af danske og tyske statsobligationer. Indvirkning på resultat, egenkapital, balancesum, kapitalkrav og basiskapital i selskabets dattervirksomheder af brug af den justerede rentekurve i forhold til brug af den oprindelige rentekurve er uvæsentlig. Kommende ændringer i forudsætninger og skøn i dattervirksomheder Med udgangspunkt i overgangsbestemmelse i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har selskabets dattervirksomhed Codan Forsikring A/S til og med regnskabsåret 2008 anvendt fastrentemetode ved diskontering af forsikringsmæssige hensættelser for arbejdsskadeforsikring. Fra og med regnskabsåret 2009 overgår selskabet til løbetidsafhængig diskonteringssats i lighed med metoden for øvrige forsikringsmæssige hensættelser. Ændringen af metode ville påvirke selskabets resultat og egenkapital positivt med ca. 160 mio. kr. før skat pr. 31. december Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i regnskabet fra overtagelses- eller stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Nyerhvervede virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Kostpris for virksomhedssammenslutninger måles som samlet dagsværdi på overtagelsestidspunktet af overdragne aktiver, opståede eller skønnede forpligtelser og alle omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedssammenslutningen. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris for virksomhedssammenslutninger og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives ikke, men vurderes minimum én gang årligt og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. Side 17/42

19 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Hvis en virksomhedssammenslutning ved første regnskabsmæssige indregning kun kan opgøres foreløbigt, indregnes reguleringer til goodwill og dagsværdien af aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser inden for 12 måneder efter overtagelsestidspunktet. Herefter reguleres goodwill alene som følge af ændringer i skøn over betingede købsvederlag. Hvis det 12 måneder efter overtagelsen konstateres, at dagsværdien på overtagelsestidspunktet af aktiver eller forpligtelser afviger fra de oprindeligt indregnede værdier, indregnes reguleringerne i resultatopgørelsen. Merpris betalt i forbindelse med køb af minoritetsinteresser nedskrives direkte på egenkapitalen. Koncerninterne transaktioner Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Omregning af fremmed valuta Selskabets funktionelle valuta er DKK. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta ved brug af transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Tilgodehavender, gæld, andre monetære poster samt ikke-monetære poster indregnet på basis af dagsværdi i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Resultat af udenlandske virksomheder omregnes til præsentationsvalutaen (DKK) til transaktionsdagens kurs. Som transaktionsdagens kurs anvendes periodens gennemsnitskurser, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Værdien af udenlandske virksomheder omregnes til balancedagens valutakurser. Omregningsforskelle indregnes direkte på egenkapitalens reserve for valutaomregning. Hvis den udenlandske virksomhed afhændes, indregnes omregningsforskelle i resultatopgørelsen i forbindelse med afhændelsen. Goodwill samt øvrige dagsværdireguleringer af aktiver og forpligtelser, som opstår ved køb af udenlandske enheder, anses som tilhørende den udenlandske enhed og omregnes til balancedagens valutakurs. Enkeltområder i årsrapporten Omkostninger Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen under andre omkostninger og under administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed. Omkostninger, der ikke kan henføres til en funktion, fordeles som udgangspunkt proportionalt ud fra størrelsen af de direkte henførte omkostninger. Finansielle instrumenter Ved erhvervelse og afhændelse af finansielle instrumenter på sædvanlige markedsbetingelser anvendes handelsdatoen som indregningsdato henholdsvis den dato, hvor aktivet/forpligtelsen ophører med at være indregnet i balancen. Samtidig med indregning af det finansielle instrument indregnes et aktiv/en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Tilsvarende indregnes ved afhændelse af et finansielt instrument et aktiv/en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Forpligtelsen eller aktivet ophører med at være indregnet i balancen på afregningsdatoen. Leasing Finansielt leasede aktiver indregnes på lige fod med øvrige driftsmidler fra det tidspunkt, hvor Codan-selskaberne har ret til at benytte det leasede aktiv. Ved første indregning måles aktivet til dagsværdi eller, hvis denne er lavere, til nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rentefod som diskonteringsrente eller en tilnærmet værdi for denne. Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier indregnes under finansielle omkostninger. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Aktiver, der indgår i en operationel leasingkontrakt, indregnes ikke i balancen, og ydelserne indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. I forbindelse med sale-and-lease-back-transaktioner (salg af et aktiv og tilbageleasing af samme aktiv), som medfører en operationel leasingkontrakt vurderes salgsprisen og leasingydelser i forhold til dagsværdi. Hvis transaktionen er aftalt til dagsværdi, indregnes eventuel avance eller tab i forhold til regnskabsmæssig værdi straks. Side 18/42

20 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Hvis salgsprisen er under dagsværdien, indregnes eventuel avance eller tab ligeledes straks, medmindre tabet godtgøres ved fremtidige leasingydelser under markedspris. I sådanne tilfælde udskydes tabet og amortiseres i forhold til leasingydelserne over den periode, hvor aktivet forventes anvendt. Hvis salgsprisen overstiger dagsværdien, udskydes det beløb, hvormed dagsværdien overstiges og amortiseres over perioden, hvor aktivet forventes anvendt. Codan A/S og selskabets dattervirksomheder har ikke sale-and-lease-back-transaktioner, hvor tilbageleasing udgør en finansiel leasingkontrakt. Incitamentsordninger RSA-koncernen har etableret aktieoptionsprogrammer, som afregnes med aktier i RSA Insurance Group plc. Dagsværdien af de ydelser, medarbejderne leverer til gengæld for tildeling af optioner eller aktier, indregnes som en omkostning og fordeles over optjeningsperioden. Det samlede beløb, der omkostningsføres over optjeningsperioden, fastsættes på baggrund af dagsværdien af de tildelte optioner eller aktier. Dagsværdien fastsættes på tildelingstidspunktet. Selskabet revurderer ved hver balancedag skøn over antallet af optioner, der forventes udnyttet. Codan-selskaberne indregner eventuelle virkninger af revurderingen af oprindelige estimater i resultatopgørelsen over den resterende optjeningsperiode med en tilsvarende regulering i egenkapitalen. Aktiver ejet med henblik på salg og ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter udgør en enhed, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor aktiviteter enten er afhændet eller er udskilt med henblik på salg. Aktiviteter/aktiver klassificeres som Aktiver ejet med henblik på salg eller Ophørte aktiviteter, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. Ophørte aktiviteter omfatter endvidere virksomheder tilkøbt med henblik på videresalg, og hvor salg højst sandsynligt gennemføres inden for et år. Ophørte aktiviteter præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal og specificeres i noterne. Balanceposterne vedrørende de ophørte aktiviteter samt aktiver med henblik på salg indregnes under særskilte regnskabsposter under henholdsvis aktiver og forpligtelser. Der foretages ikke tilretning af sammenligningstal for aktiver og forpligtelser. Aktiver ejet med henblik på salg måles til laveste værdi af dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og regnskabsmæssig værdi. Der afskrives ikke på aktiverne. Pengestrømme for de ophørte aktiviteter indgår i særskilte linjer i pengestrømsopgørelsen. Resultatopgørelse Investeringsafkast I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Associerede virksomheders resultat opgøres i henhold til Codan A/S regnskabspraksis. Indtægter fra investeringsejendomme eksklusive renter og dagsværdireguleringer omfatter huslejeindtægter og andre indtægter vedrørende ejendomsdrift fratrukket udgifter vedrørende drift af ejendommene, herunder udgifter til ejendomsadministration. I renteindtægter og udbytter mv. indregnes renter og rentelignende indtægter vedrørende obligationer, andre værdipapirer, udlån og tilgodehavender, herunder indeksregulering af indeksobligationer samt udbytter af kapitalandele. I kursreguleringer indregnes den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen, bortset fra associerede virksomheder. I renteudgifter indregnes renter og rentelignende udgifter vedrørende gæld og forpligtelser. Låneomkostninger udgiftsføres løbende, idet låneomkostninger knyttet til kvalificerende aktiver ikke aktiveres (f.eks. ved opførelse af domicilejendom). I administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indregnes de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af selskabets investeringsaktiver. Under investeringsafkast indgår endvidere indtægter fra tilknyttede virksomheder, der består af Codan A/S andel af dattervirksomheders nettoresultat efter skat. Side 19/42

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Codan Ejendomme II A/S

Codan Ejendomme II A/S Codan Ejendomme II A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04/2013 Vivian Lund Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 9. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 11. februar 2016. Dirigent: Anders Gaba c/o Fynske Bank

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Arnberg Holding ApS. Søndre Led Kalvehave. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013

Arnberg Holding ApS. Søndre Led Kalvehave. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013 aooere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Arnberg Holding ApS Søndre Led 2 4771 Kalvehave (CVR-nr. 26 07 33 24) Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere