CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors påtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance pr. 31. december 12 Egenkapitalopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance Side 1/42

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Clare Sheikh, direktør Rowan Saunders, direktør Christian Sletten, konsulent * *) Valgt af medarbejderne Direktion: Rickard Gustafson, administrerende Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold RSA Insurance Group plc, One Plantation Place, London, England, ejer 100 % af aktierne i Codan A/S, via et 100 %-ejet hollandsk datterselskab. Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK 1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 2/42

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal (mio. kr.) De seneste fem år i hovedtal* Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Egenkapitalforrentning i procent 14,5 24,6 12,3 10,6 13,3 Solvensdækning * Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Side 3/42

5 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Selskabets hovedaktivitet Codan A/S er et finansielt holdingselskab, hvis hovedaktivitet består i at eje og drive skadeforsikringsselskaber i Skandinavien og Baltikum, hovedsageligt igennem det svenske datterselskab Trygg-Hansa Försäkrings AB og det danske datterselskab Codan Forsikring A/S, som begge tilbyder skadeforsikringer til såvel privat- som erhvervskunder. Codan A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der udarbejdes derfor ikke koncernregnskab for Codan A/Skoncernen. Årets resultat Årets resultat blev et overskud på mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet er især påvirket af indtægter fra tilknyttede virksomheder på mio. kr. og af kursreguleringer på -486 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 773 mio.kr. til mio. kr. Ud over årets resultat er egenkapitalen især påvirket af valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder på mio. kr. og omvurdering af domicilejendomme på -201 mio. kr. Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra tilknyttede virksomheder blev i mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Som følge af, at der ikke offentliggøres koncernregnskab for Codan A/S, fremgår resultatet af datterselskabernes aktiviteter alene under indtægter fra tilknyttede virksomheder. Resultat af tilknyttede virksomheder var i 2007 påvirket af ændringer i regnskabsmæssige skøn på i alt mio. kr. vedrørende diskontering af hensættelser til forsikringskontrakter samt ophør med indregning af udskudt skat af sikkerhedsfonde i svenske datterselskaber. Efterfølgende omtales datterselskabernes resultat ud fra den regnskabspraksis, som anvendes i RSA-koncernen. Denne regnskabspraksis afviger fra den af Codan A/S anvendte ved, at erhvervelsesomkostninger aktiveres, og alene forsikringsmæssige hensættelser med særlig lang udbetalingshorisont diskonteres. Stigning i nettopræmier er i omtalen nedenfor opgjort med konstante valutakurser. Selskabet er en af Skandinaviens største forsikringskoncerner og tilbyder skadeforsikringer til både privat- og erhvervskunder i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge samt erhvervskunder inden for Marine i Finland. Den skandinaviske forretning fortsatte i 2008 den positive udvikling med en stigning på ca. 3% i nettopræmierne og en forbedring af Combined ratio 1 på 3,1 procentpoint i forhold til Inden for erhvervsforsikring steg nettopræmierne med 5%. Udviklingen afspejler en stærk vækst i Norge, hvor der i løbet af året er indgået 10 nye agentaftaler. I Danmark er der ligeledes opnået en god vækst inden for små og mellemstore virksomheder, Marine og vedvarende energi. Inden for privatforsikring steg nettopræmierne med 1% som et resultat af en solid udvikling i virksomhedens distribution via samarbejdspartnere som banker og automobilforhandlere, fortsat vækst i norske WLI og en god kundeloyalitet på tværs af regionen. Det baltiske forretningsområde fik i 2008 en stigning i nettopræmierne på 4%. I Letland fortsatte den positive udvikling i Combined ratio, der blev på 89,6% i 2008 mod 92,2% i 2007, hvorimod Combined ratio i Litauen er steget til 91,5% i 2008 mod 86,1% i Combined ratio beregnes som summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten (opgjort i forhold til tegnet præmie). Side 4/42

6 Ledelsesberetning Renter og kursreguleringer Renter og kursreguleringer blev i mio. kr. mod 78 mio. kr. sidste år. Kursreguleringer blev -486 mio. kr. mod 37 mio. kr. i 2007 og er påvirket af den negative udvikling på aktiemarkedet i Kursreguleringer vedrørende selskabets kapitalandele og investeringsforeningsandele udgjorde således -560 mio. kr. i Væsentlige begivenheder i 2008 Datterselskabet Codan Forsikring A/S solgte 1. oktober 2008 datterselskabet Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 ApS., som ejede Codan-koncernens danske hovedsæde. Codan Forsikring A/S indgik samtidig en lease-back-aftale med køber. Salgsprisen for ejendommen var på niveau med den bogførte værdi, og der er i forbindelse med lease-back aftalen foretaget en hensættelse på 115 mio. kr som udskudt indtægt. Codan har indført Lean i virksomheden i Målsætningen er mere strømlinede og kundefokuserede processer, og alle medarbejdere skal med Lean som redskab finde og gennemføre forbedringer af egne arbejdsmetoder. Lean er en løbende proces og en del af Codans nye virksomhedskultur. Codan kom i 2008 med et nyt logo med det formål at give Codan et mere moderne udtryk samt understøtte virksomhedens nye målsætning om at holde mennesker i bevægelse. Skiftet markerer samhørigheden med moderselskabet RSA, og at Codan i 2008 har påbegyndt et internt arbejde med opbygning af en ny virksomhedskultur og nyt brand. Flere års målrettet indsats på området for social ansvarlighed resulterede i 2008 i udgivelsen af Codans første ansvarlighedsrapport med titlen Vores fælles ansvar. Rapporten indeholder Codans strategier for socialt ansvar og identificerer en række indsatsområder med konkrete mål, som Codan har forpligtet sig til at opfylde. Målene har fokus på områderne kunder, medarbejdere, samfund og miljø, der alle har både kortsigtet og langsigtet betydning for Codan som virksomhed og for Codans omverden. Codan har endvidere i 2008 fået ny sponsorstrategi med fokus på børn, sundhed og sikkerhed. I 2008 er også introduceret et nyt loyalitetsprogram for kunder i Danmark og Sverige. Risikostyring i Codan Codans overordnede risikopolitik og rammer fastlægges af selskabets bestyrelse. Sammenhængen mellem de strategiske overvejelser om forretningsrisici, valutarisici, markedsrisici, kreditrisici og operationelle risici sikres ved løbende vurdering af den aktuelle risikoprofil for selskabet. Selskabet har implementeret nødvendige og relevante overvågninger, forretningsgange og kontroller til at minimere risici. Codan har i 2008 etableret en særskilt Enterprise Risk Management funktion (ERM). Formålet med ERMfunktionen er at øge fokus på en af forretningen uafhængig vurdering og monitorering af det risikobillede, som omgiver Codan koncernen i nordisk perspektiv, såvel som for de enkelte juridiske forsikringsselskaber indenfor koncernen. Kvartalsvist drøftes udviklingen indenfor de enkelte risici i en af direktionen nedsat risikokomite. ERM-funktionen har derefter rapporteret sin vurdering af det aktuelle risikobillede til selskabernes bestyrelser. I 2009 er ERM-funktionen sammen med financial compliance-funktionen og funktionen for lovgivningsmæssig compliance blevet integreret i en intern kontrolfunktion, der refererer direkte til den administrerende direktør, uden dog at indgå i koncernledelsen, hvorved funktionen er uafhængig af forretningen. Den interne kontrolfunktion rapporterer samtidig direkte til selskabernes bestyrelser for så vidt angår en vurdering af det risikobillede, som Codan koncernen og de juridiske forsikringsselskaber står overfor. Side 5/42

7 Ledelsesberetning Codan A/S væsentligste risici vedrører risici i forsikringsdattervirksomhederne. Følgende beskrivelse af risici omfatter således såvel risici i Codan A/S som i selskabets forsikringsdattervirksomheder. De væsentligste komponenter i selskabernes risikoprofil er: Forretningsrisici Valutarisici Markedsrisici Kreditrisici Operationelle risici Forretningsrisici Selskabernes forretningsrisici omfatter: Risiko ved accept og præmiefastsættelse Genforsikringsrisiko Reserverisiko (risiko ved opgørelse af de fremtidige skadeudbetalinger) Codan overvåger løbende de påtagne forsikringsrisici og vurderer disse i forhold til den fastlagte accept-, genforsikrings- og kapitalpolitik. Codan benytter genforsikring til at afdække risikoen ved enkeltstående storskader og ved større begivenheder. Selskabernes præmiefastsættelse er tilpasset de enkelte markeder og kundetyper. På privat-, erhvervs- og marinemarkedet er præmierne primært tarifbaserede. For de større erhvervs- og marinekunder fastsættes præmierne dog mere individuelt. I forbindelse med garantiforretning stiller Codan garanti for betaling af banklån, som er etableret i forbindelse med køb af ejendomme. Garantierne baseres på egne beregninger af ejendommenes værdi ud fra forrentningskrav. Codan har pant i ejendommene og deres afkast, og der indlægges en væsentlig sikkerhedsmargen. De forsikringstekniske hensættelser til dækning af fremtidige betalinger af indtrufne skader er beregnet ved anvendelse af generelt anerkendte aktuarmæssige metoder. Codan anvender således flere statistiske metoder og analyser til at bestemme den sandsynlige størrelse af de fremtidige skadeudbetalinger. Valutarisici Forsikringsdattervirksomhederne har ikke væsentlige valutarisici, da de forsikringsmæssige hensættelser som hovedregel modsvares af investeringer i samme valuta. Codan A/S investeringer i udenlandske dattervirksomheder indebærer valutarisici. Ved udarbejdelse af Codan A/S regnskab omregnes resultat og egenkapital i udenlandske dattervirksomheder til danske kroner. Væsentlige ændringer i valutakurserne vil derfor kunne påvirke Codans resultat og egenkapital. Markedsrisici En væsentlig del af selskabernes aktiver består af investeringsaktiver, som løbende måles til markedsværdi. Dette indebærer, at selskabernes egenkapital og resultat påvirkes af den regionale og globale udvikling på aktie-, og obligations- og valutamarkederne. Codan har retningslinier for investeringspolitikken, der angiver kriterier for at begrænse og kontrollere risici for enkeltinvesteringer og akkumulation af risici. Codan har en investeringskomite, som overvåger gennemførelsen af investeringsstrategien og foreslår ændringer til selskabets direktion. Størstedelen af selskabernes investeringsaktiver er likvide børsnoterede obligationer, som kan sælges til markedspriser med kort varsel. Kreditrisici Selskabernes kreditrisici er primært knyttet til genforsikringsaftaler og beholdning af realkreditobligationer. Side 6/42

8 Ledelsesberetning Det er Codans politik, at genforsikringsaftaler udelukkende indgås med omhyggeligt udvalgte, solide genforsikringsselskaber. Codan har kreditrisiko i forbindelse med garantiforretning, hvor garantier dækker betaling af banklån i forbindelse med køb af ejendomme. Garantierne foretages dog på dækket basis jf. beskrivelsen under forretningsrisici ovenfor. Operationelle risici De operationelle risici omfatter tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede procedurer samt menneskelige eller systematiske fejl. Codan registrerer operationelle risikohændelser for løbende vurdering og udbedring af disse. Årligt vurderes den direkte og indirekte økonomiske påvirkning som følge af forskellige scenarier, der kan påføre selskaberne økonomiske tab og samtidig opdateres beredskabsplaner, således at eventuelle økonomiske tab minimeres. Begivenheder efter 31. december 2008 Codan A/S vil i slutningen af april 2009 modtage udbytte fra datterselskabet Codan Forsikring A/S på 850 mio. kr. og fra datterselskabet Trygg-Hansa Försäkrings AB på mio. SEK. Herudover har selskabet modtaget lån fra datterselskabet Lietuvos Draudimas AB på 20,3 mio. EUR. Udbytterne og lånet vil via et nystiftet datterselskab blive udlånt til RSA Insurance Group plc på markedsbaserede vilkår. Forventning for 2009 Codan A/S forventer i 2009 at fastholde det tilfredsstillende resultat af forsikringsdriften i datterselskaberne, med en fortsat forbedring af combined ratio. Den finansielle krise og økonomiske recession betyder imidlertid usikkerhed omkring en række forhold, der har indflydelse på datterselskabernes forsikringsmæssige resultat. Faktorer som for eksempel nedgang i antal solgte biler, flere virksomhedskonkurser og fald i handel og eksport forventes at medføre en lavere præmievækst end i Modsat forventes en lavere aktivitet i samfundet at påvirke skadesinflationen i positiv retning på grund af faldende råvare- og materialepriser samt lavere trafikintensitet og driftstab. Omkostningsprocenten forventes i 2009 at ligge på samme niveau som i Herudover er det operationelle resultat afhængigt af udviklingen inden for personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader. Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Side 7/42

9 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst, at ingen medlemmer beklæder ledelseshverv i andre danske aktieselskaber end 100 %-ejede datterselskaber af Codan A/S. Direktion Bestyrelsen for Codan A/S har i medfør af lov om finansiel virksomhed 80 godkendt, at de i løbet af 2008 anmeldte direktører i selskabet har beklædt eller beklæder følgende bestyrelses- og direktionsposter: Direktion Rickard Gustafson, adm. Andre ledelseshverv Bestyrelsespost i: Codan Ejendomme II A/S* (i likvidation) (formand), Ejendomsselskabet Gammel Kongevej 60 ApS* (formand), Besigtelses Kontoret af 1914 A/S (næstformand) Direktionspost i: Codan Forsikring A/S (Adm. dir), Trygg-Hansa Forsäkrings AB (publ.) (Adm. dir) * Hvervet ophørt inden årets udgang Side 8/42

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Codan A/S, omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten for Codan A/S aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. april 2009 Direktionen Rickard Gustafson Adm. Bestyrelsen Simon Lee Anthony Latham Andrew Burke Jørgen Lykke formand næstformand Henrik Müllertz Clare Sheikh Rowan Saunders Christian Sletten Side 9/42

11 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Codan A/S Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. København, den 23. april 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Priskorn statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Side 10/42

12 Resultatopgørelse Note kr Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger Resultat af ophørte aktiviteter Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsdisponering: Årets resultat Overført overskud ved årets begyndelse Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Køb af egne aktier Udbytte af egne aktier Henlæggelse til reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode Til disposition Overført til overført overskud Side 11 / 42

13 Balance pr. 31. december Note kr Aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Andre immaterielle aktiver Immaterielle aktiver i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt Side 12 / 42

14 Balance pr. 31. december Note kr Passiver 16 Aktiekapital Nettoopskrivning efter indreværdis metode Opskrivningshenlæggelser i alt Reserve for valutakursregulering Reserver Overført overskud Egenkapital i alt Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Noter uden henvisning 1 Anvendt regnskabspraksis 23 Risikostyring 24 Markedsrisiko 25 Kreditrisiko 26 Nærtstående parter 27 Sikkerhedsstillelser 28 Eventualaktiver, eventualforpligtelser og økonomiske forpligtelser 29 Incitamentsordninger 30 Koncernregnskab Side 13 / 42

15 Egenkapitalopgørelse Note kr. Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for valutaomregning Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt 2007 Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2007: Omvurdering af domicilejendomme i dattervirksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder m.v Årets resultat Årets totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser i dattervirksomheder Vedtaget udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2008: Omvurdering af domicilejendomme i dattervirksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder m.v Årets resultat Året totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser i dattervirksomheder Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Side 14 / 42

16 Pengestrømsopgørelse Note kr Udbytte fra tilknyttede virksomheder Betalte driftsomkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet Modtagne renteindtægter og udbytte Betalte renter Betalte investeringsomkostninger Pengestrømme vedrørende direkte investeringsafkast Køb af investeringsejendomme Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Salg af associerede virksomheder - - Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Pengestrømme vedrørende ændringer i investeringsplacering Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Pengestrømme vedrørende betaling af udbytte Ændring af gæld til kreditinstitutter Ændring af lån til tilknyttede virksomheder Køb af egne aktier Pengestrømme vedrørende ændring i finansiering Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Ændring i pengestrømme, netto Valutakursforskelle vedrørende likvide beholdninger - - Ændring i pengestrømme, brutto Likvide beholdninger ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved årets slutning Likvide beholdninger ved årets slutning fremkommer således: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide beholdninger ved årets slutning Side 15 / 42

17 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Codan A/S er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Codan A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan A/S-koncernen. Anvendt regnskabspraksis er uændret fra årsrapporten for I enkelte opstillinger og noter er sammenligningstallene reklassificerede i forhold til årsrapporten for Reklassifikationerne har ingen betydning for informationsværdien af de enkelte opstillinger eller noter. Nedenstående beskrivelse af anvendt regnskabspraksis indeholder en beskrivelse af regnskabspraksis i Codan A/S og tillige en overordnet beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for de væsentligste yderligere regnskabsposter i dattervirksomheder. Det er anført i teksten, når beskrivelsen vedrører regnskabsposter i dattervirksomheder. Generelt Årsrapporten er aflagt i hele tusinde DKK. Codan A/S virksomhed består hovedsagelig i at eje kapitalandele i skadeforsikringsselskaber, som har transaktioner i en række forskellige valutaer, men væsentligst i DKK og SEK. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori det enkelte selskab opererer. Codan A/S har valgt DKK som præsentationsvaluta. Opstilling af resultatopgørelse og balance følger Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Indregning og måling Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende målinger foretages som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Måling til amortiseret kostpris indebærer indregning af en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Finansielle instrumenter indregnes i overensstemmelse med dette princip, og indregning sker således på handelsdatoen. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Endvidere indregnes reguleringer som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende poster, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Væsentlige forudsætninger og skøn Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen foretages i Codan A/S og i selskabets dattervirksomheder blandt andet ved opgørelse af forsikringsmæssige hensættelser, af- og nedskrivninger, ejendomme, pensionsforpligtelser, eventualaktiver og eventualforpligtelser. De anvendte forudsætninger og skøn evalueres løbende og er blandt andet baseret på historiske erfaringer og forventninger om fremtidige begivenheder. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre eller uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er Codan-selskaberne underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra de anvendte skøn. Risikostyring og særlige risici er omtalt i ledelsesberetningen. Side 16/42

18 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Følgende regnskabsmæssige forudsætninger og skøn vurderes at være væsentlige for årsrapporten: Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter i dattervirksomheder, der driver skadeforsikringsvirksomhed Erstatningshensættelser er generelt påvirket af væsentlige aktuarmæssige forudsætninger og skøn, herunder forventninger til antal og størrelse af indtrufne endnu ikke rapporterede skader og udviklingen i inflationen. I visse tilfælde afspejler den historik, der indgår i de aktuarmæssige metoder, ikke nødvendigvis forventningerne til det fremtidige erstatningsniveau. Dette gør sig f.eks. gældende ved ændret lovgivning, hvor der a priori udarbejdes et estimat, som ligger til grund for de præmiestigninger, der nødvendiggøres af en forventet stigning i erstatningerne. Måling af immaterielle aktiver Nedskrivningstest af immaterielle aktiver kan påvirkes betydeligt af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af genindvindingsværdierne. Udskudt skat Den skattepligt, der hviler på en midlertidig forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi, indregnes generelt som udskudt skat. Er den midlertidige forskel negativ, og det vurderes som sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Der er ikke hensat udskudt skat af sikkerhedsfonde i Codan A/S dattervirksomheder. Det er ledelsens vurdering, at beskatning kun vil kunne ske, hvis forsikringsbestanden overdrages, reduceres væsentligt, eller hvis selskaberne ophører med at drive forsikringsvirksomhed. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser herunder udfaldet af verserende retssager er i sagens natur usikre. Ledelsen har vurderet disse på grundlag af juridiske vurderinger i de konkrete sager. Ændringer i forudsætninger og skøn Regelsættet for diskontering af forsikringsmæssige hensættelser i selskabets danske dattervirksomheder blev ændret af Finanstilsynet i slutningen af 2008, afledt af aftale af 31. oktober 2008 om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Ændringerne medfører brug af en justeret løbetidsafhængig rentekurve for opgørelser i perioden 31. oktober 2008 til 31. december Den justerede løbetidsafhængige rentekurve er konstrueret med udgangspunkt i effektive renter for realkreditobligationer, hvor den oprindelige løbetidsafhængige rentekurve er konstrueret med udgangspunkt i nulkuponrenter af likvidrenteinstrumenter i Euro tillagt spændet mellem nulkuponrenter af danske og tyske statsobligationer. Indvirkning på resultat, egenkapital, balancesum, kapitalkrav og basiskapital i selskabets dattervirksomheder af brug af den justerede rentekurve i forhold til brug af den oprindelige rentekurve er uvæsentlig. Kommende ændringer i forudsætninger og skøn i dattervirksomheder Med udgangspunkt i overgangsbestemmelse i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har selskabets dattervirksomhed Codan Forsikring A/S til og med regnskabsåret 2008 anvendt fastrentemetode ved diskontering af forsikringsmæssige hensættelser for arbejdsskadeforsikring. Fra og med regnskabsåret 2009 overgår selskabet til løbetidsafhængig diskonteringssats i lighed med metoden for øvrige forsikringsmæssige hensættelser. Ændringen af metode ville påvirke selskabets resultat og egenkapital positivt med ca. 160 mio. kr. før skat pr. 31. december Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i regnskabet fra overtagelses- eller stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Nyerhvervede virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Kostpris for virksomhedssammenslutninger måles som samlet dagsværdi på overtagelsestidspunktet af overdragne aktiver, opståede eller skønnede forpligtelser og alle omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedssammenslutningen. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris for virksomhedssammenslutninger og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives ikke, men vurderes minimum én gang årligt og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. Side 17/42

19 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Hvis en virksomhedssammenslutning ved første regnskabsmæssige indregning kun kan opgøres foreløbigt, indregnes reguleringer til goodwill og dagsværdien af aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser inden for 12 måneder efter overtagelsestidspunktet. Herefter reguleres goodwill alene som følge af ændringer i skøn over betingede købsvederlag. Hvis det 12 måneder efter overtagelsen konstateres, at dagsværdien på overtagelsestidspunktet af aktiver eller forpligtelser afviger fra de oprindeligt indregnede værdier, indregnes reguleringerne i resultatopgørelsen. Merpris betalt i forbindelse med køb af minoritetsinteresser nedskrives direkte på egenkapitalen. Koncerninterne transaktioner Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Omregning af fremmed valuta Selskabets funktionelle valuta er DKK. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta ved brug af transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Tilgodehavender, gæld, andre monetære poster samt ikke-monetære poster indregnet på basis af dagsværdi i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Resultat af udenlandske virksomheder omregnes til præsentationsvalutaen (DKK) til transaktionsdagens kurs. Som transaktionsdagens kurs anvendes periodens gennemsnitskurser, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Værdien af udenlandske virksomheder omregnes til balancedagens valutakurser. Omregningsforskelle indregnes direkte på egenkapitalens reserve for valutaomregning. Hvis den udenlandske virksomhed afhændes, indregnes omregningsforskelle i resultatopgørelsen i forbindelse med afhændelsen. Goodwill samt øvrige dagsværdireguleringer af aktiver og forpligtelser, som opstår ved køb af udenlandske enheder, anses som tilhørende den udenlandske enhed og omregnes til balancedagens valutakurs. Enkeltområder i årsrapporten Omkostninger Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen under andre omkostninger og under administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed. Omkostninger, der ikke kan henføres til en funktion, fordeles som udgangspunkt proportionalt ud fra størrelsen af de direkte henførte omkostninger. Finansielle instrumenter Ved erhvervelse og afhændelse af finansielle instrumenter på sædvanlige markedsbetingelser anvendes handelsdatoen som indregningsdato henholdsvis den dato, hvor aktivet/forpligtelsen ophører med at være indregnet i balancen. Samtidig med indregning af det finansielle instrument indregnes et aktiv/en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Tilsvarende indregnes ved afhændelse af et finansielt instrument et aktiv/en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Forpligtelsen eller aktivet ophører med at være indregnet i balancen på afregningsdatoen. Leasing Finansielt leasede aktiver indregnes på lige fod med øvrige driftsmidler fra det tidspunkt, hvor Codan-selskaberne har ret til at benytte det leasede aktiv. Ved første indregning måles aktivet til dagsværdi eller, hvis denne er lavere, til nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rentefod som diskonteringsrente eller en tilnærmet værdi for denne. Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier indregnes under finansielle omkostninger. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Aktiver, der indgår i en operationel leasingkontrakt, indregnes ikke i balancen, og ydelserne indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. I forbindelse med sale-and-lease-back-transaktioner (salg af et aktiv og tilbageleasing af samme aktiv), som medfører en operationel leasingkontrakt vurderes salgsprisen og leasingydelser i forhold til dagsværdi. Hvis transaktionen er aftalt til dagsværdi, indregnes eventuel avance eller tab i forhold til regnskabsmæssig værdi straks. Side 18/42

20 Codan A/S Årsrapport 2008 Noter til regnskab Note Hvis salgsprisen er under dagsværdien, indregnes eventuel avance eller tab ligeledes straks, medmindre tabet godtgøres ved fremtidige leasingydelser under markedspris. I sådanne tilfælde udskydes tabet og amortiseres i forhold til leasingydelserne over den periode, hvor aktivet forventes anvendt. Hvis salgsprisen overstiger dagsværdien, udskydes det beløb, hvormed dagsværdien overstiges og amortiseres over perioden, hvor aktivet forventes anvendt. Codan A/S og selskabets dattervirksomheder har ikke sale-and-lease-back-transaktioner, hvor tilbageleasing udgør en finansiel leasingkontrakt. Incitamentsordninger RSA-koncernen har etableret aktieoptionsprogrammer, som afregnes med aktier i RSA Insurance Group plc. Dagsværdien af de ydelser, medarbejderne leverer til gengæld for tildeling af optioner eller aktier, indregnes som en omkostning og fordeles over optjeningsperioden. Det samlede beløb, der omkostningsføres over optjeningsperioden, fastsættes på baggrund af dagsværdien af de tildelte optioner eller aktier. Dagsværdien fastsættes på tildelingstidspunktet. Selskabet revurderer ved hver balancedag skøn over antallet af optioner, der forventes udnyttet. Codan-selskaberne indregner eventuelle virkninger af revurderingen af oprindelige estimater i resultatopgørelsen over den resterende optjeningsperiode med en tilsvarende regulering i egenkapitalen. Aktiver ejet med henblik på salg og ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter udgør en enhed, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor aktiviteter enten er afhændet eller er udskilt med henblik på salg. Aktiviteter/aktiver klassificeres som Aktiver ejet med henblik på salg eller Ophørte aktiviteter, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. Ophørte aktiviteter omfatter endvidere virksomheder tilkøbt med henblik på videresalg, og hvor salg højst sandsynligt gennemføres inden for et år. Ophørte aktiviteter præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal og specificeres i noterne. Balanceposterne vedrørende de ophørte aktiviteter samt aktiver med henblik på salg indregnes under særskilte regnskabsposter under henholdsvis aktiver og forpligtelser. Der foretages ikke tilretning af sammenligningstal for aktiver og forpligtelser. Aktiver ejet med henblik på salg måles til laveste værdi af dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og regnskabsmæssig værdi. Der afskrives ikke på aktiverne. Pengestrømme for de ophørte aktiviteter indgår i særskilte linjer i pengestrømsopgørelsen. Resultatopgørelse Investeringsafkast I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Associerede virksomheders resultat opgøres i henhold til Codan A/S regnskabspraksis. Indtægter fra investeringsejendomme eksklusive renter og dagsværdireguleringer omfatter huslejeindtægter og andre indtægter vedrørende ejendomsdrift fratrukket udgifter vedrørende drift af ejendommene, herunder udgifter til ejendomsadministration. I renteindtægter og udbytter mv. indregnes renter og rentelignende indtægter vedrørende obligationer, andre værdipapirer, udlån og tilgodehavender, herunder indeksregulering af indeksobligationer samt udbytter af kapitalandele. I kursreguleringer indregnes den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen, bortset fra associerede virksomheder. I renteudgifter indregnes renter og rentelignende udgifter vedrørende gæld og forpligtelser. Låneomkostninger udgiftsføres løbende, idet låneomkostninger knyttet til kvalificerende aktiver ikke aktiveres (f.eks. ved opførelse af domicilejendom). I administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indregnes de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af selskabets investeringsaktiver. Under investeringsafkast indgår endvidere indtægter fra tilknyttede virksomheder, der består af Codan A/S andel af dattervirksomheders nettoresultat efter skat. Side 19/42

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere