Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr."

Transkript

1 Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning a J A Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 Foreningsoplysninger Andelsboligfo_reningen Bagervænget III llagervænget g6_1 4, Sæbv 427Høng CVR-nr t 52 Bestyrelse Flemming Grønbech, forrnand Dennis pedersen Bo MøllerHansen Revision Dansk Center Revision Regi streret revisionsvirksomhed Kalundborgvej Gørlev

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 21 for Andelsboligforeningen Bagervænget IiI. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1, januar til 31. december 21. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligl vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sæby, den 14. marts 211 Bestwelse: Flemming Grønbech formand Dennis Pedersen Bo Møller Hansen..',f Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den... i I - 2OI1 Dirigent:

5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Bagervænget III Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen BagervæLget III for regnskabsåret 1,-januar til 31. december 21, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. fusregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af inteme kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinforrnation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar for den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj gad af sikkerhed for, at arsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinforrnation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, det er afiørt i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder wrderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor inteme kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en wrdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktivtteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Gørlev. den 14. marts 211 Per Ole Nielsen Registreret revisor, medlem af Dansk Revisorforenins

6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Bagervænget III er aflag! i overensstemmelse med fusregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden samt at vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Det er endvidere formålet, at give oplysning om andelenes værdi jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), g 6, stk. 5. Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år på følgende områder: Betalte afdrag på prioritetsgæld indregnes som en del af resultatdisponeringen. Afdragene blev i tidligere ar indregnet i resultatopgørelsen. Indeksregulering af indekslan indregnes i resultatopgørelsen. Indeksreguleringen blev i tidligere år indregnet direkte på egenkapitalen. Sammenligningstal, herunder budgettal, er tilrettet den ændrede regnskabspraksis, Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens akiivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret, er medtaget for at vise afrigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede akliviteter. Indtægter Boligafgift vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renteindt ægler fra pengeinstitut og værdipapirer samt kursreguleri:rg af værdipapirer. Finansielie omkostninger består af renter og bidrag vedrørende prioritetsgæld, renter af gæld til pengeinstituffer, indeksregulering af indekslån samt kursregulering af værdipapirer. Skat af årets resultat Foreningen er ikke skattepligtig, Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponenng af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dæknfug af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på fsleningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv" er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte afdrag på lån med fradrag af illce likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskriwinger mv).

7 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygninger) værdiansættes til anskaffelsessum. Såfremt genindvindingsværdien er lavere end anskaffelsessummen nedskrives til denne lavere værdi. Genindvindingsværdien er udtryk for den højeste værdi af aktivets kapitalværdi (ved fortsat brug) og dagsværdien (ved salg). Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Værdipapirer Værdipapirer værdiansættes til balancedagens kursværdi. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Overført resultat mv" indeholder akkumuleret resultat samt resterende overførsel af årets resultat. Prioritetsgæld Prioritetsgæld værdiansættes til nominel værdi, Øv rige gældsforpli gtels er Øwige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Øvrige noter Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 7. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes $ 1 5. Det fremgår endvidere af vedtægternes $ 15, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

8 Resultatopgørelse 1. januar til 31. december Note Realiseret Budget Realiseret (ej revideret) Indtægter Boligafgift Indtægter i alt Omkostninger Ejendomsskat og afgifter Forsikringer Vandafledningsafgift Vedligeholdelse (løbende) Energimærkning EI Gaver og blomster Mødeomkostninger Kontorhold Porto og gebyrer Juridisk assistance Revisorhonorar Kontingent, ABF 5', , s r r r Omkostninger i alt t Resultat før finansielle poster 273.r5 29s.9 _2qqJ_æ- Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger: Prioritetsrenter og bidrag Renter, pengeinstitut Kursregulering, værdipapirer Indeksregulering af indekslån 5.1 tr ,349 L3 r I ',74 Finansielle poster, netto Årets resultat tt'l, : 11'',t ',7<1 Forslag til resultatdisponering Overfiørt til "Overført resultat mv": B etalte afdrag p å prioritetsgæld Indeksregulering af indekslan Kursregulering, værdipapirer Overført restandel af årets resultat 3r n -r /..3 to Disponeret i alt : '1111<1

9 Balance 31. december Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Ejendommen, matr. nr. 1l a, Sæby by, Sæby: Anskaffelsessum Offentlig ejendomsvurdering 1/1 21 udgør kr Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende bo ligafgift Værdipapirer Investeringsbeviser, Nordea Invest Likvide beholdninger Indestående i pengeinstitut Kassebeholdning Note t s Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt ,82.4t9

10 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital Andelsindskud Overført resultat mv r 1.348, t Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Driftskredit, Nordea 3,r s3.7', , r.317 3, Kortfristede gceldsforpligtelser Gæid til pengeinstitut Skyldige omkostninger Forudbetalt boligafgift s Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt 3, t9s ,419 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Beregning af andelsværdi

11 Noter Vedligeholdelse (løbende) WS, reguleringsprint gaskedler WS, service gaskedler ICS rådgivning Havemand Andet t5 14, r Overført resultat mv Saldo l.januar Overført j f resultatdisponering : Betalte afdrag på prioritetsgæld lndeksregulering af indekslan Kursregulering, værdipapirer Restandel af årets resultat a4a -J /U -t r ^ z,j aa/ to -t t Prioritetsgæld Lån 1: Indekslån, Nykredit Lån 2: Obligationslån, Nordea Kredit Restgæld 3lltz 21 r Kursværdi 3Ut2 21 r s Lån 1: Lånets restgæld indekseres med udviklingen i nettoprisindekset. Stat og kommune yder støtte til betaling af renter og bidrag på lånet. Restløbetiden udgør 4% itr.lånet er inkonverterbart. Lån2: Lånets rente er på 5o/o p.a. Lånet er afdragsfrit indtil l/ Restløbetiden udgør 26 åtr. Lånet er konverterbart. Driftskredit, Nordea Kredittens maksimum udgør kr Kreditten er ydet til finansiering af de årlige underskud hdtil indekslanet i Nykredit er færdigbetalt. Lånets rente er variabel og udgiorde 3lll2 21 6,189%o p.a. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser For prioritetsgæld, med en oprindelig hovedstol påkt.7.l94., er der afgivet pant i ejendommen. Som sikkerhed for driftskredit i Nordea er der tinglyst salg- og pantsætningsforbud på eiendommen. 1

12 Noter Eventualforpligtelser Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaveme. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens $ 5, stk.2,litra c (offentlig ejendomsr.urdering), samt vedtægternes $ 15: Foreningens egenkapital r Ejendommens værdi til offentlig ej endomsvurdering Ejendommens regnskabsmæssige værdi Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi Andelenes værdi Andelsindskud Værdi pr. indskudt andelskrone 4, ? 54r Fordeling af andelsværdien på typer af andele Antal andele Indskud pr. andel Indskud i alt Andelsværdi pr. andelsfype Andelsværdi incl. indskud 2 a J J t46.t ,4s , ',1r 5r s t.3sr.414, n ,773.6',76 11

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere