Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder CVR-nummer København De almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5, 1502 København, CVR-nummer og privatkunder (forbrugere), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale. F.eks. i indlåns- og udlånsaftale, depotvilkår eller andre vilkår. 1. Etablering af kundeforhold Når et kundeforhold etableres, skal banken have oplyst kundens navn, adresse og personnummer (CPR-nummer). Kunden skal vise pas eller anden offentligt udstedt dokumentation. 2. Elektronisk kommunikation Banken kan give kunden alle oplysninger i elektronisk form, selv om der i bankens aftaler, vilkår mv. bruges ord som skriftligt, brev, meddelelse kontoudskrift eller lignende. Kunden modtager alle breve og dokumenter fra banken i AL-KontoKig. AL-KontoKig er en begrænset udgave af AL-NetBank. AL-KontoKig giver adgang til at se informationer men ikke til at foretage betalinger. Kunden logger på AL-KontoKig med sin NemID. Oplysninger opbevares i AL-KontoKig i mindst 1 år. De typer breve og dokumenter, som kunden modtager i AL-KontoKig, omfatter vigtige oplysninger som f.eks. renteog gebyrændringer, aftaledokumenter og vilkår, varsling om ændringer i vilkår og kontoudskrifter. Kunden skal derfor holde øje med, om der er nyt i AL-KontoKig. Har kunden en aftale med banken om AL-NetBank og/eller e-boks, vil alle breve og dokumenter i stedet blive sendt hertil. Når kunden modtager de elektroniske breve og dokumenter, har det samme retsvirkning, som når kunden modtager post på papir. Hvis kunden ikke ønsker at modtage breve og dokumenter elektronisk, kan kunden aftale det med banken. Banken opkræver i så fald gebyr for at sende breve og dokumenter på papir. Banken fastsætter gebyret, således at det dækker bankens forsendelsesomkostninger ved at sende brevet eller dokumentet på papir. Banken kan altid beslutte at sende breve og dokumenter på papir, f.eks. fordi banken vurderer, at det er den bedste måde at informere kunden på. I så fald betaler kunden ikke gebyr. Side 1 af 6 3. Tavshedspligt Bankens medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de gennem deres arbejde i banken har fået kendskab til. 4. Fuldmagt Kunden kan give andre fuldmagt til at disponere på sine vegne i forhold til banken. Fuldmagten skal være skriftlig, og banken kan forlange, at bankens fuldmagtsblanket benyttes. En fuldmagt gælder, indtil den skriftligt er tilbagekaldt. Dør kunden, gælder fuldmagten fortsat, medmindre det følger af særlige omstændigheder, at den skal bortfalde. Banken er dog berettiget til at spærre konti, depoter mv. for at sikre midlerne for afdødes bo. 5. Fælleskonti Indgår flere kunder aftale om en fælles konto, kan hver af kontohaverne disponere alene over kontoen, medmindre andet er aftalt. Dør en af kontohaverne, er banken dog berettiget til at spærre kontoen for at sikre midlerne for afdødes bo. 6. Rente og provision Bankens rente- og provisionssatser, herunder rentetillæg, er variable, medmindre andet er aftalt. Rentesatser oplyses ved skiltning i filialer, på bankens hjemmeside eller på forespørgsel Rente- og provisionsændringer Banken kan ændre satserne uden varsel, hvis 1. penge- og eller kreditpolitiske ændringer i indeller udland påvirker det almindelige renteniveau. 2. udviklingen i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne ændrer sig. 3. skatter og afgifter ændres. 4. fundingomkostninger eller andre omkostninger ved tilvejebringelse af kapital ændres. Og med en måneds varsel, hvis 1. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af kundens rentevilkår, ændrer sig. 2. markeds- og/eller indtjeningsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper herunder bl.a. forhold som bidrag til generelle garantiordninger, øget generel kreditrisiko for banken, ændring af omkostningsudviklingen i banken, øget operationel risiko for banken mv.

2 Når ændringerne er til fordel for kunden, kan banken ændre satserne uden varsel. Ændring af rentesatser på udlån oplyses ved særskilt meddelelse til kunden eller annoncering i dagspressen efterfulgt af orientering på første kontoudskrift efter ændringen. Ændring af rentesatser på indlån oplyses ved særskilt meddelelse til kunden eller annoncering i dagspressen. Er opsigelsesvarslet på indlånskonti længere end varslet for renteændringen, kan indeståendet hæves uden rentedekort i 14 dage fra oplysningen om ændringen Rentetilskrivning, rentedato/valørdato Dette afsnit gælder ikke for kundens betalingskonto se afsnit om betalingstjenester. Rentedato/valørdato er den dag, hvor en kontobevægelse får virkning for beregningen af renter på kontoen. Som hovedregel gælder, at når kunden indbetaler kontant herunder med check eller dankort, er første bankdag efter indbetalingen valørdag. Ved udbetaling er udbetalingsdagen rentedag/valørdag. Lørdag, søn- og helligdage, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke bankdage. Ved de fleste kontoformer foretager banken en daglig renteberegning. Rente på indlån tilskrives normalt en gang årligt bagud og på udlån enten månedsvis eller kvartalsvis bagud. På garantier tilskrives provision enten månedsvis, kvartalsvis, eller halvårligt. Provision kan beregnes bagud eller forud, og tilskrivningen sker med et minimumsbeløb, der oplyses på anmodning. Ved tilskrivningen af renter indsætter eller hæver banken de renter, der er opsummeret siden sidste termin. Banken kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives kontoen. Rentetilskrivningen fremgår af bankbog, kontoudskrift, kontooversigt eller anden opgørelse. 7. Gebyr Banken opkræver gebyr for serviceydelser, der udføres for kunden. Det gælder også ved henvendelser om kundens engagement fra offentlige myndigheder eller andre, hvor banken har pligt til at svare. Bankens almindelige gebyrer fremgår af bankens prislister, som kan ses i alle bankens filialer og på bankens hjemmeside. Øvrige gebyrer oplyses på anmodning. Gebyrerne beregnes som et fast beløb for ydelsen, en procentsats i forhold til ydelsens omfang, timesats i forhold til ydelsesomfang eller som en kombination. Side 2 af Gebyrændringer Banken kan uden varsel nedsætte gebyrer og kan uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Banken kan indføre og forhøje gebyrer i et bestående kontraktforhold med 1 måneds varsel, hvis 1. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af kundens gebyrer, ændrer sig. 2. markeds- og/eller indtjeningsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper, herunder bl.a. forhold som bidrag til generelle garantiordninger, øget generel kreditrisiko for banken, ændring af omkostningsudviklingen i banken, øget operationel risiko mv. Banken kan med 3 måneders varsel ændre gebyrer, hvis 1. banken af forretningsmæssige grunde indfører gebyrer for serviceydelser, der ikke tidligere har været beregnet gebyr for, medmindre årsagen er markedsmæssige og/eller indtjeningsmæssige forhold. Ændring af gebyrer oplyses ved særskilt meddelelse til kunden, annoncering i dagspressen, eller når banken sender det første kontoudskrift efter ændringen. 8. Overtræksrente, rykkergebyrer Hvis en konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, kan banken kræve overtræksrente, provision og gebyrer for ekstraordinære ekspeditioner f.eks. rykkerbreve og returnering. Banken kræver også betaling til dækning af omkostninger ved inkasso og juridisk bistand. Når en misligholdt konto overgår til inkasso, forrentes kontoen med en særlig inkassorentesats. Overtræks-/inkassorente og overtræksprovision ændres på samme måde som i pkt Kontrol af posteringer Kunden skal føre kontrol med saldo og bevægelser på en konto, herunder betalingstransaktioner, renter og priser, gennem AL-KontoKig eller AL-NetBank, hvor kunden løbende modtager information herom, samt på de kontoudskrifter, som kunden modtager. Hvis der er transaktioner på kontoen, som kunden ikke kan vedkende sig, skal kunden snarest muligt reklamere overfor banken. Der gælder særlige varslingsregler for betalingskonti, se afsnit om betalingstjenester. 10. Forbehold ved indbetaling Indbetalinger på kundens konto bogføres med forbehold af, at banken modtager endelig betaling. Dette gælder også for indbetaling ved checks trukket på konti i banken.

3 Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Er der ved en åbenbar fejl indsat et beløb, som kunden ikke er berettiget til, kan banken hæve beløbet igen uden kundens samtykke. 11. Forretninger i udlandet Banken vælger et udenlandsk pengeinstitut til at gennemføre forretninger i udlandet for kunden, medmindre andet er aftalt. Banken er uden ansvar for mulige fejl begået af det benyttede pengeinstitut eller for dets evne til at opfylde sine forpligtelser. Ved deponering af udenlandske værdipapirer er banken dog ansvarlig herfor, medmindre pengeinstituttet er valgt af kunden. De retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for bankens aftale med det udenlandske pengeinstitut, gælder også for kunden. Der gælder særlige regler for overførsler inden for EU og EØS-landene. Disse regler fremgår af Overførsler og check til og fra udlandet Krav fra amerikanske myndigheder og blokering af pengeoverførsler Når kunden overfører penge til udlandet, kan der blive givet oplysninger til de amerikanske myndigheder. SWIFT, som gennemfører betalingerne, er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme. Hvis kunden overfører beløb til beløbsmodtagere, der er registreret i EU s database over finansielle sanktioner, Udenrigsministeriets liste over sanktioner e.l., kan overførslen blive stoppet og beløbet blive indefrosset. 12. Modregning Banken kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent krav mod kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller måtte få hos banken. Banken modregner ikke i den del af kundens løn eller offentlige ydelser mv., som er nødvendig til at dække kundens almindelige leveomkostninger. Banken modregner heller ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen eller i medfør af aftale er sikret mod kreditorforfølgning. 13. Opsigelse Både banken og kunden kan opsige kundeforholdet uden varsel. Kreditaftaler kan dog kun opsiges af banken med et varsel på tre måneder, medmindre der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund. Ved opsigelse fra bankens side har kunden krav på en begrundelse. Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og kautionsforpligtelser samt frigøre sig for andre forpligtelser, Side 3 af 6 der måtte være indgået for banken. Kunden er forpligtet til at frigøre banken for alle forpligtelser indgået på kundes vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. Alle udleverede betalingsmidler skal tilbageleveres til banken ved kontoforholdets ophør. 14. Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab som skyldes: Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. Svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking). Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken. Andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. Lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 15. Betalingstjenester Indledning/Definitioner Dette afsnit gælder for aftaler mellem banken og kunden, som vedrører betalingstransaktioner på betalingskonti, og som er omfattet af betalingstjenesteloven. En betalingstransaktion kan f.eks. være: kontante indbetalinger på en betalingskonto kontante hævninger fra en betalingskonto pengeoverførsler både inden- og udenlandske gennemførelse af en betalingstransaktion til en betalingskonto, herunder gennemførelse af en kredittransaktion eller en korttransaktion. Checktransaktioner er ikke omfattet af betalingstjenesteloven.

4 En betalingskonto, er en konto, som er oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, f.eks. lønkonto, budgetkonto, konto med tilknyttet kort mv. Banken fastsætter, hvilke kontotyper der er betalingskonti Særlige regler for betalingstjenester Ud over reglerne for betalingstjenester gælder særlige vilkår for VISA/dankort, MasterCard, netbank mv Udførelse af betalingstransaktioner Kunden skal ved anmodning om gennemførelse af en betalingstransaktion give følgende oplysninger: Registreringsnr. og kontonr. hvor fra beløbet skal trækkes. Registeringsnr. og kontonr. på den konto, som beløbet skal overføres til. IBAN-nr., SWIFT-kode og modtagerens navn, når transaktionen er til et andet EU/EØS land end Danmark. FI-kreditornr. ved betaling af fælles indbetalingskort. Betalingstransaktioner, der gennemføres i overensstemmelse med oplysningerne, anses for korrekt gennemført. Banken gennemfører kun betalingsordren, såfremt der er dækning på kundens konto Betalingsordre En betalingsordre anses for modtaget på den bankdag, hvor banken modtager betalingsordren. Hvis en betalingsordre modtages mod slutningen af en bankdag, anses betalingsordren som modtaget førstkommende bankdag, og vil først blive ekspederet denne dag. Hvornår bankdagen slutter, afhænger af hvilken type betalingsordre, kunden afgiver. Sluttidspunktet for de forskellige typer af betalingstransaktioner oplyses på bankens hjemmeside og på anmodning Tilbagekaldelse og afvisning af betalingsordre En betalingsordre kan som udgangspunkt ikke tilbagekaldes. Skal betalingsordren først gennemføres på et senere tidspunkt, kan betalingsordren tilbagekaldes senest dagen før den aftalte dato. Tilbagekaldelse af en betalingsordre kan ske via kundens netbank eller ved henvendelse til banken Hvis en betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil kunden modtage underretning samt en begrundelse for afvisningen Gennemførelsestider Gennemførelsestiden for en betalingstransaktion kan være op til 3 dage. For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 dage. Dette gælder f.eks. giroindbetalingskort eller blanketter, som kunden udfylder i Side 4 af 6 banken med henblik på overførsler til udlandet, og betalingsordrer, banken modtager pr. brev eller . Der er særlige regler for gennemførelsestid ved udenlandske overførsler, hvilke fremgår af Overførsler og checks til og fra udlandet og bankens hjemmeside Oplysninger om betalingstransaktioner Banken stiller løbende oplysninger om betalinger til rådighed for kunden i AL-KontoKig eller i AL-NetBank. Ønsker kunden supplerende oplysninger, hyppigere oplysninger eller oplysningerne via andre kommunikationsmidler end de ovenfor omtalte, opkræver banken gebyr i overensstemmelse med pkt Valutakurser/vekselkurser Banken anvender to principper for fastsættelse af kursen i forbindelse med overførsler til/fra udlandet: For standardoverførsler, som afsendes/modtages inden slutningen af bankdagen, benyttes Nationalbankens officielle valutakurs, som værdisættes dagligt omkring kl med tillæg/fradrag af bankens marginaler. Standardoverførsler, som modtages efter slutningen af bankdagen, anses for modtaget næste bankdag. Tillæg/fradrag varierer fra valuta til valuta og oplyses på bankens hjemmeside. For hasteoverførsler benyttes den på ekspeditionstidspunktet fastsatte markedskurs med tillæg/fradrag af bankens marginaler med angivelse af handletidspunktet. Banken kan altid uden varsel ændre valutakursen Kontrol af betalingstransaktioner Kunden skal føre kontrol med bevægelser på sine betalingskonti. Dette kan ske gennem AL-KontoKig, AL-NetBank og ved gennemgang af kontoudskrifter. Indsigelser vedrørende posteringer, som kunden ikke kan vedkende sig, skal meddeles banken snarest muligt, og senest 13 måneder efter transaktionen er gennemført. Ved vurdering af, om kunden rettidigt har givet meddelelse til banken, lægges vægt på kundens løbende pligt til at gennemgå posteringerne på kundens konto Renteberegning og disposition Rentedatoen/valørdatoen er den dag, hvor en kontobevægelse får virkning for beregning af renter på kundens konto. Ved indbetaling på en betalingskonto er rentedatoen/valørdatoen samme dag som indbetalingen. Ved kontant indbetaling på en betalingskonto, som føres i en anden valuta end danske kroner eller euro, er rentedatoen/valørdatoen op til 1 dag efter indbetalingen. Ved udbetaling fra en betalingskonto er rentedatoen/valørdatoen den dag, beløbet trækkes på kontoen.

5 Kunden kan disponere over: Overførte beløb umiddelbart efter, beløbet er indsat på kundens konto. Kontantindbetalinger umiddelbart efter tidspunktet, hvor banken har modtaget indbetalingen Gebyrer ved brug af betalingstjenester Gebyrer, som opkræves i forbindelse med brug af betalingstjenester, fremgår af bankens prisliste. Banken oplyser løbende de gebyrer, som er trukket på kundens konti. I det omfang, der opkræves løbende gebyrer i forbindelse med brug af betalingstjeneste, vil banken kun opkræve gebyr for perioden frem til betalingstjenestens ophør. Forudbetalte gebyrer vil blive tilbagebetalt forholdsmæssigt. Banken er berettiget til at fratrække eventuelle gebyrer i forbindelse med en overførsel til kundens konto, inden beløbet indsættes på kontoen Banken forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr i forbindelse med underretning om en afvist betalingsordre samt for at tilbagekalde eller ændre betalingsordren Ændring Banken kan ændre bestemmelserne i dette afsnit samt gebyrer i forbindelse med betalingstjenester med 2 måneders varsel. Ændringer til fordel for kunden kan ændres uden varsel. Ændringer oplyses særskilt overfor kunden i overensstemmelse med pkt. 2. Kunden er forpligtet til at oplyse eventuel ændret adresse eller adresse. Kunden er selv ansvarlig for modtagelse af oplysning om ændringer, hvis kunden ikke har oplyst banken om adresse- eller adresseændringer. Hvis kunden ikke ønsker at være bundet af de nye regler, skal kunden inden ikrafttrædelsesdatoen meddele banken dette, hvilket vil anses dette for at være en opsigelse af aftaler om betalings-tjenester fra kundens side Opsigelse Kunden kan opsige aftaler om betalingstjenester skriftligt uden varsel. Banken kan med 2 måneders varsel opsige aftaler om betalingstjenester. 16. Behandling af person- og kundeoplysninger Indsamling og brug Banken indhenter oplysninger om kunden til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, risikostyring og markedsføring. Side 5 af 6 Til brug for kreditvurdering indhenter banken løbende oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Endvidere indhentes løbende oplysninger fra det Centrale Personregister f.eks. til opdatering af adresseoplysninger samt fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved betalingsformidling, herunder brug af kredit- og betalingskort, checks, AL-NetBank (browserbaseret netbank via internet), AL-KontoKig (browserbaseret kontokig via internet) indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre alene med henblik på at gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende Videregivelse For at kunne opfylde aftaler med kunden, eksempelvis overførsel af beløb til andre, videregiver banken de oplysninger, som er nødvendige for at kunne identificere kunden og gennemføre aftalerne. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder, i det omfang dette er foreskrevet i lovgivningen f.eks. i skattekontrolloven. Til brug for kunderådgivning, kreditvurdering, kundeadministration i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed kan sædvanlige kundeoplysninger videregives til andre selskaber, der er underlagt lovbestemt tavshedspligt i den koncern, som banken er en del af. Ved misligholdelse af sine forpligtelser over for banken kan kunden indberettes til kreditoplysningsbureauer og andre advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder Indsigt Kunden har ret til i overensstemmelse med reglerne i persondataloven at få kendskab til, hvilke oplysninger om kunden banken behandler. Banken forbeholder sig ret til at kræve gebyr for at give kunden et skriftligt svar Fejl i bankens oplysninger Hvis banken bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om kunden eller oplysningerne er vildledende, vil de blive rettet eller slettet Tv-overvågning og båndoptagelser For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening af kunden kan banken optage telefonsamtaler på bånd e.l. Af sikkerhedsmæssige hensyn kan banken foretage tvovervågning mv. af f.eks. kundeekspeditioner, indgange, facader, adgangs- og flugtveje samt pengeautomater i henhold til lovgivningen. 17. Klager Hvis en uoverensstemmelse med banken ikke kan løses tilfredsstillende i filialen, kan kunden klage skriftligt til bankens klageansvarlige, som er Juridisk Afdeling, Vesterbrogade 5, 1502 Købehavn V. Er kunden fortsat ikke

6 tilfreds med resultatet, kan kunden klage til Pengeinstitutankenævnet ww.pengeinstitutankenaevnet.dk. Klager over bankens behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Klager over bankens overholdelse af den finansielle lovgivning, herunder god skik reglerne, kan ske til Finanstilsynet, Garantifonden Oplysning om dækning fra garantifonden for indskydere og investorer kan fås på www. garantifonden.dk eller ved henvendelse i bankens filialer. 19. God skik og tilsyn Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal banken oplyse om provisioner og andet vederlag ved formidling af produkter og ydelser. Oplysning herom samt bankens samarbejdspartnere kan ses på bankens hjemmeside eller ved henvendelse i bankens filialer. Banken er under tilsyn af Finanstilsynet, Banken er registreret under nr. F Lovvalg og værneting Retlige tvister afgøres efter dansk ret. 21. Fortrydelsesret Ifølge forbrugeraftaleloven kan kunden fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for 14 dage, såfremt der er tale om en fjernsalgsaftale. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, kunden har indgået aftale med banken f.eks. underskrevet en aftale. Det gælder dog kun, hvis kunden samtidig har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler på skrift enten på papir, elektronisk post eller i kundens netbank Individuelle pensionsaftaler Fjernsalgsaftale om en individuel pensionsordning med banken, kan kunden fortryde aftalen inden for 30 dage. Fortrydelsesretten bortfalder på individuelle pensionsordninger, der inden for fortrydelsesfristen på 30 dage bliver omfattet af en aftale om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. Det vil f.eks. være pensionskonti, som er tilknyttet en puljeinvestering eller investering i et individuelt depot. Hvis kunden fortryder, skal kunden eller banken levere den modtagne ydelse tilbage. Kunden skal betale for den del af ydelsen, som kunden har modtaget. Hvis der er tale om et lån, skal kunden f.eks. betale renter i perioden. Derudover skal kunden betale de gebyrer og afgifter, som vedrører den aftalte ydelse f.eks. stiftelses- og etableringsomkostninger, tinglysningsafgift og vurderingsomkostninger Meddelelse til banken ved fortrydelse Inden fristens udløb skal kunden underrette banken om, at kunden har fortrudt aftalen og tilbagelevere den ydelse, som kunden har fået. Underretning skal ske til kundens filial. Hvis kunden vil sikre sig bevis for at have fortrudt rettidigt, så kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen gemmes. 22. Ændringer af forretningsbetingelser Betingelserne kan ændres med 2 måneders varsel ved annoncering i dagspressen, dog uden varsel, hvis ændringerne er til gunst for kunden. For betalingstjenester gælder særlige varslingsregler, jf. pkt Ikrafttrædelse Betingelserne gælder fra 1. januar Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag Aftaler som ikke kan fortrydes Der er ikke fortrydelsesret på aftaler om: CVR-nummer København Optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer, herunder fastkursaftaler. Værdipapirer eller finansielle tjenesteydelse, når værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. Fortrydelsesretten bortfalder, når aftalen efter kundens ønske er blevet opfyldt af begge parter. Det gælder eksempelvis betalingsoverførsler, deponeringer, kaution eller garantier for 3. mand. Side 6 af 6

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. 1. Etablering af kundeforhold

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder CVR-nummer 31 46 70 12 København De almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem A/S Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5, 1502 København, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Herreds Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Frøs

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 30. oktober 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 1015 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5346 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. november 2015 Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Generelle vilkår for Privatkunder

Generelle vilkår for Privatkunder Generelle vilkår for Privatkunder Generelle vilkår for privatkunder gælder fra 14. oktober 2015 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på nordea.dk.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. oktober 2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 1,15% pr. md. / 13,80% pr. år Debitorrenten (effektiv rente). Kreditaftalens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2015 for både eksisterende og nye kunder. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Vestjysk Bank

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente 0 % pr. md./pr. år. Debitorrenten (effektiv rente) 0 % Kreditaftalens størrelse Mindst 1.650 kr.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Nørre Nebel Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PRIVATKUNDER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PRIVATKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR PRIVATKUNDER De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Spar Nord Bank A/S (herefter kaldet Banken) og privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder De almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5, 1502 København V, CVR-nr.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Generelle vilkår for erhvervskunder

Generelle vilkår for erhvervskunder Generelle vilkår for erhvervskunder Generelle vilkår for erhvervskunder gælder fra 14. oktober 2015 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborg A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 19. september 2016 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere