èèèèèoè aaaaaaaaaaaaeaa aaaaaaaaaaaaaao aaaaaaaaaaùaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaoaaaaaa ,èèèèèèèaèèèèèèè 'èèèèèèaèèèèèèèè aaaa{baù4, èèèè?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "èèèèèoè aaaaaaaaaaaaeaa aaaaaaaaaaaaaao aaaaaaaaaaùaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaoaaaaaa ,èèèèèèèaèèèèèèè 'èèèèèèaèèèèèèèè aaaa{baù4, èèèè?"

Transkript

1 I revlsþn ABF Ä.parken 6 Ä.parken 6, 8 fuhus C Årsrapport for29 (5. regnskabsar) vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den I 21 dirigent 'èèèèèèèèèèèèc2èè aaaaaaaaaaaaeaa 'èèèèèèèèèèèdèèè aaaaaaaaaaaaaao 'èèèèèèèèèè=nèèèè aaaaaaaaaaùaaaa,èèèèèèèèèèèèèèè aaaaaaaaa,èèèèèèèèùèèèèèè,èèèèèèèaèèèèèèè aaaaaaaaoaaaaaa AAAAAAA?-AAAAAq,A 'èèèèèèaèèèèèèèè aaaa{baù4, èèèèèoè AAAA1T\qrA èèèè?èè AAAA</AA+ èèèo2èèèèèèèèèèè

2 ABF Åparlæn 6 remsþn INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning Den uafhængrge revisors påtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt re gnskabspraksi s Resultatopgørelse Balance, aktiver Balance, passiver Skattemæssi gt resultat Noter a J l 1t t2 l3 l4 Side 2

3 revlsþn LEDELSESPÄTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 29 inkl. ledelsesberetningen for ABF Åparken 6 Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse eiî retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler..ä.rsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. ViþJ,den I /3 21 Bestyrelse:' frølv

4 ABF,ûparken 6 TEV S on DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÄTEGNING Til andelshaveme i ABF Åparken 6 Påtegning på årsregnskab Vi har revideret arsregnskabet for ABF Äparken 6 for regnskabsaret 1. januar december 29 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgr..lrr, balance og noter. Vi har endvidere revideret ledelsesberetningen. Ä.rsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens anwar for årsregnskabet o g ledersesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt for at udarbejde 1n ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontõier, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og *rr".rd"lre af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsã af regnskabsmæssige skøî, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansyar og den udførte revision og ledelsesberetningen på grundlag af med danske revisionsstandarder. Disse planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og lede--lsesberetningen ikke indeholder væ s entli g fej linformation. En revision omfatter handlinger for at opnå anførti årsregnskabet og ledelsesberetningen. herunder vurderingen af risikoen for ledelsesberetningen, uanset om risikovurderingen overvejer revisor og aflæggelse af et arsregnskab, der giver et retvi der er dering, et og Ved ejdelse iver en retvisende redegørelse, med henblik pä at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklision om effektiviteten af foreningens interne kontrol' En revision omfatter endvldere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøveãe -regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af arsregnskabet Jg l"d"lr.rberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISoRs påt cnnqc Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisend ir'rt"ï.iffi:f 1. januar decemb er 29 i overensstemmelse er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. finansielle.iittir,g 31. decemb er 29samt af resultatet VibyJden 8 / 3 21 Revision 2 NS re gistrerede revisorer Or,-.L1)' \ P"te, Kaihøj Registreret revisor, HD Side 5

6 ABF Åparken 6 revlsþn FORENINGSOPLYSNINGER X'oreningen: ABF Äparken 6 Ä.parken 6' 8 fuhus C Cw.nr.: 3g92g6 Regnskabsår: 1 januar _ 31. december Hjemmeside: Bestyrelse Revision: Pengeinstitutter: Administrator: Vicevært: John Gade Steffensen Trine Frøslev Helene Roager petersen Christian Friis Schaarup Jeppe Houborg Per Dahl Christiansen Revision 2 NS registrerede revisorer Vestre Kongevej 4_6 826 Viby J Kontakþerson: Peter Kajhøj Danske Andelskassers Bank FIH Erhvervsbank Datea Viby Centeret Viby J Kontaktperson: LasseBankGadeberg Side 6

7 LEDELSESBERETNING Hovcdaktivitet Foreningens hovedalctivitet er at udleje boliger til andelshaveme. Usædvanlige forhold vedrørende årsrapporten for 29 Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsrapporten for 29. Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen usikkerhed vedrørende indregning og måling. Udvikling i akfüiteter og økonomiske forhold Ärsregnskabet for 29 udviser et resultat på kr. 556, som bestyrelsen foreslar overført til næste år. Resultatet er især påvirket af, at der er hensat kr. 5. til senere nyanskaffelser samt vedli geholdelse på ej endommen. Egenkapitalen andrager pr. 3l kr mod kr i fonige regnskabsår. Ärets resultat anses for tilfredsstillende. For det kommende år forventes ligeledes et tilfredsstillende resultat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for arsrapporten. Side 7

8 ABF Åparken 6 rev SloN ANVENDT REGNSKAB SPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Ärsrapporten for ABF Äparken 6 for 29 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de iilpasninger der følgeraf foreningens særlige karakter, samt lov om andelsboligforeninger. Andelsboligforeningen har valgt fra regnskabsklasse C at vise ledelsesberetning samt anlægsnote for rnaterielle anl æ gs aktiver. Ä,rsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen^indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I r"rultutopgørelsen indregìres ligeledes alle omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, nfu det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pilid;[e. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pilide[gt. Ved-første indregning måles aktiver og forpligtelser til kosþris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkornmer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter iorhãld, derãksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium s, herunder indregnes r og omkostninger er periodiseret Terminsydelser De samlede terminsydelser udgift sføres. F'inansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører Side 8

9 ANVENDT REGNSKAB S PRAKS IS regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger. Skat afårets resultat,a ets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Balance Materielle anlægsaktiver Ejendommen er medtaget til den kontante ejendomsværdi pr. l. oktober 28. Supplerende er anført den kontante handelsværdi pr. 15. december 29. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen, da der ved normal vedligeholdelse ikke forventes at være underkastet værdiforringelse. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende eft erføl gende re gnskabsår. Selsk bsskat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktr el skat indregnes i balance som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomstei. Langfristet gæld Prioritetsgælden er medtaget til pantebrevsrestgælden. Kortfristet gæld Kortfristet gæld består af faktisk skyldige beløb samt afsatte omkostninger der vedrører indeværende re gnskabsår. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter skyldige omkostninger vedrørende efterfølgende re gnskabsar. Side 9

10 ABF.Åparken 6 revlslon RESULTATOPGØRELSE I. JANUAR 2OO9 tii3i, DECEMBER 2OO INDTÆGTER Boligafgift. Lej eindtæ gter ikke-andelshavere Vaskeriindtægter t t 24.t5 Indtægter i alt t4 2, I 2 a J OMKOSTNINGER Terminsydelser... Omkostninger vedrørende ej endortmen... Administrationsomko stnin ger (2.r66.246) ( ) (le6.eoe) ( ) (41e.814) ( ) Omkostninger i alt... Q.73.e73) Q ) Resultat før afskrivninger... (46.zse) (122.12Ð 5 6 AF. OG NEDSKRI'TNINGER Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver... Af- og nedskrivninger i alt... Resultat før sk tter FINANSIERING Finansieringsindtægter... Finansieringsomkostninger... (7.) (7.) (7.) (7.) (s3.2se) (623) (Lze.t2Ð (26.6) Finansiering i att Resultat før skatter SKATTER Skat af årets resultat.. Skatter i alt (1e.341) (1e.341) 6.98s (68.r4) Resultat før hensættelser...,... s.5s6 (68.14) Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ej endommen... (s.) (s.) Årets resultat J5ó (118.14) Side l

11 BALANCE PR. 3I. DECEMBER 2OO9 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger... Vaskeri A tlif, GSAKTTVER I ALT s OMSÆTNINGSAKTIVER Periodeafgrænsningsposter... Likvide beholdninger r OMS,4T\IINGSAKTI\1ER I ALT L3 AKTIVERI ALT Side 11

12 ABF Åparken 6 revlslon BALANCE PR, 31. DECEMBER 2OO9 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital r t4 HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ej endommen I Hensatte forpligtelser i alt... 1s. 1. GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLD SFORPLIGTELSER 15 Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt l6 t7 l8 t9 2 KORTFzuSTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kreditinstitutter Leverandører af varer og tj enesteydelser Øwig anden gæld. Periodeafgrænsningsposter Vand- og varmeregnskab ttI r t I 36 Kortfristede gældsforaligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT t Eventualposter mv. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Andelshaverindskud Side 12

13 revisþn ABF Åparken 6 SKATTEMÆSSIGT RESULTAT 1. januar til 31. december 29 Hensat til skat kr. fremkommer på følgende måde: Andelsboligforeningen skal skattemæssigt behandles som en forening, jfr. $ 1 stk. I nr. 6 i selskabsskatteloven. Foreningen vil dog kun v_ære skattepligtig af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, der udøves over for ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, hvilket i regnsfabsperioden vil dreje sig om lejeindt ægler kr Den skattepligtige indkomst kan herefter opgøres på følgende måde: Resultat før af- og nedskrivninger g6.259) Hvortil tillægges/fratrækkes : Afdrag prioritetsgæld... Skattemæssi g afskrivning, pro duktionsanlæ g o g maskiner, 25Yo af 1c (saldoværdi herefter kr. 43.S43) (14.615) (14.615) (6.874) Skattepligtig indkoms t (6'81Ð-x?93.31a = 6.423) Hvilket skattemæssige underskud kan fremføres - til modregning i fremtidige skattemæssige overskud. Side 13

14 ABF Åparken 6 revisþn NOTER Terminsydelser Prioritetsrenter Teminsydelser i alt 2.t t Omkostninger vedrørende ej endommen Ej endomsskat... Forsikring Renovation Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Elektricitet Viceværtsløn Difference varmeregnskab tidligere ar Omkostninger vedrørende ejendommen i alt t19.7t t7 96.4r t r 64.r I Administrations omkostninger Kontorartikler, porto, telefon m.v Mødeudgifter Revisorhonorar Honorar varmeregnskab Advokathonorar Honorar, valuar Administrationshonorar Øvrige honorarer, energimærkning,... Kontingenter ABF Kontingent Grundej erforening t I t t7.ti I I Administrationsomkostninger i alt Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Vaskeri Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt Side 14

15 NOTER F Ínansierin gsindtægter Renter, pengeinstitutter X'inansieringsindtægter i alt s tr'inansierin gs omkostnin ger Renter, pengeinstitutter Låneomkostninger Finansieringsomkostninger i alt Skat af årets resultat Regulering af tidligere års skat Sk t af årets resultat i alt 19.34r I Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen Ordinær hensættelse Hensættelse til senere nyanskaffelser sant vedligeholdelse på ejendommen i alt Grunde og bygninger Kontant ejendomsværdi pr. l/1 2g Grunde og bygninger i alt Kontant handelsværdi pr. 15. december 29 andrager kr Side l5

16 ABF Åparken 6 revlslon NOTER Vaskeri Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afskrivninger, primo Afskrivninger indeværende år Vaskeri i alt tt.542 s Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger Periodeafgrænsningsposter i alt t.t73 LilvÍde beholdninger Kassebeholdning Danske Andelskassers Bank, Kassekredit I 25 g I... FIH Konto FIH Konto, Danske Andelskassers Bank, Kassekredit 452 g Lilrvide beholdninger i alt t Egenkapital Andelshaverindskud Opskrivningsfond ej endom Overført overskud eller tab, primo Årets resultat t t (l I 8.1 4) Egenkapital i alt Side 16

17 revlslon ABF Åparken 6 NOTER Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen Hensættelser, primo Ordinære hensættelser indeværende år Ifensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen i alt PrioritetsgæId(afdragsfri) *Realkredit Danmark, opr , flexlan Fg 4,o/o (afdragsfrit)... * *Realkredit Danmark, opr g., flexlan F4 4,o/o (afdragsfrit)... Pantebrev o/ Essex Invest, opr. g77.2, PrioritetsgæId i alt s Den skattemæssige kursværdi andrager kr * Restløbetid 25 år. Næste rentetilpæning iker primo *Restløbetid 25 år. Næste rentetilpasning sker primo 21l 16 Kreditinstitutter Danske Andelskassers Kreditinstitutter i alt t7 Leverandører af varer og tjenesteydelser Revisorhonorar, anslået t6.2s Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt furiganden gæld Andre skyldige omkostninger... Skyldig A-Skat og AM Bidrag st7 626 funganden gæld i alt l9 Periodeafgrænsningsposter Side 17

18 - ABF.ùparken 6 revlsþn NOTER Mellemregning ved salg af andele Forudbetalt boligafgift Deposita, lejere Periodeafgrænsningsposter i alt Vand- ogvarmeregnskab Indbetalt a./c varme Indbetalt alcvand Afholdte vandudgifter Afholdte varmeudgifter (12.s76) (14s.6e3) s (e7.s66) (e8.se8) Vand- ogvarmeregnskab i alt 42.ttt t Eventualposter mv. Der er ingen eventualforpligtelser m.v. PantsætnÍnger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. Andelshaverindskud Andelshaverindskuddet hidrører fra36 andelshavere, som i alt har indskudt k{ pa Værdien af andelskronen andrager pr decemb er 291<. 1,5 I, hvilket beløb fremkommer følgende måde. Andelshaverindskud * Egenkapital, j fr. foran Korrektion vedrørende : Opskrivning af ejendommen til kontant handelsværdi... Ktusre gulering prioritetsgæld 75. (1.4e.249) (6se.24e) Korrigeret egenkapital herefter Side 18

19 TEVISION ABF Åparken 6 NOTER *Indbetalt andelshaverindskud Indskud 3 usolgte andelslejligheder r I Værdi pr. oprindeligt indskudt andelskro,r. fffi = Lll (s.å 1,89) Andelsværdien for de enkelte andelslejligheder vil således efter dette princip maksimalt andrage: Oprindeligt Maksimal *Vedtaget andelshaver- andelsværdi andelsværdi indskud pr.3lll22ûo9 28 Ä.parken 6, st. lejl. I Äparken 6, st. lejl. 2 Äparken 6, st. lejl. 3,{parken 6, st. lejl. 4 Äparken 6, st. lejl. 5 Ä.parken 6, st. lejl. 6 Åparken 6, 1. lejl. I Ä,parken 6, I.lejl.2.Å.parken 6, 1. lejl. 3 Ä.parken 6, 1.lejl. 4 Ä.parken 6, 1. lejl. 5 Åparken 6, 1. lejl. 6 Äparken 6,2.lejl. I Äparken 6,2.\ejl.2 Ä.parken 6,2.lejl 3 Äparken 6,2.lejl.4 Äparken 6,2.lejl.5 Äparken 6,2.\ej\ t s s s ts Side l9

20 ABF Åparken 6 revlsþn NOTER Oprindeligt andelshaverindskud Maksimal andelsværdi pr.3lll229 *Vedtaget andelsværdi 28 Äparken 6,3. lejl. I Ä.parken 6,3.IejL.2 Äparken 6, 3. lejl. 3.4.parken 6, 3.lejl. 4 Äparken 6, 3. lejl. 5.A.parken 6, 3. lejl. 6 Äparken 6, 4. lejl. I Äparken 6, 4,lejl.2 Ä.parken 6, 4. lejl. 3.Â.parken 6,4.\ejl.4 Äparken 6, 4.lejl. 5 Äparken 6,4.1ejl.6 Äparken 6, 5. lejl. I Äparken 6,5.\ejl.2 Åparken 6, 5. lejl. 3 Åparken 6, 5. lejl. 4 Åparken 6, 5. lejl. 5,Aparken 6, 5. lejl l s s t t r r.5t s t ivedtaget andelskrone 1,g9. Værdiansættelsen er baseret pà, at ejendommen medtages til den kontante handelsværdi. Til orientering kan det oplyses, at der foreligger en af en valuar den 15. december 29 fortaget kontant handelsværdivurdering, hvor ejendommen er vurderet til kr. 66,.. opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at der af valuaren foretagne kontante handelsværdi ikke må lægges til grund ved overdragelse af andelslejligheder, som finder sted senere end l8 måneder fra vurderingsdatoen, samt at der ved overdragelse ikke må kræves en højere pris for andelen end den, der følger af formueberegningen skitseret i vedtægteme. Der er altså tale om et maksimaþrissystem. Side 2

21 revlsþn ABF Åparken 6 NOTER Vi skal endvidere henlede opmærksomheden på, at de enkelte andelshavere herudover ved salg kan opnå et beløb svarende til de af vedkommende dokumenterede afholdte forbedringsudgifter opgjort efter de af andelsboligforeningen sædvanligt benynede retningslinier. Som følge heraf skal vi meget anbefale de enkelte andelshavere at føre regnskab med de aflroldte udgifter hertil. Side 21

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere