Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner"

Transkript

1 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr G Dato: Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende spørgsmål er stillet af Venstre, dels i mails dateret 10. marts 2014 og 18. marts 2014, dels på Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. marts Inklusionsfremmende ressourcetildeling Hvis private søger om ekstraressourcer til et barn, kræver kommunen en beskrivelse og en handleplan inden pengene udbetales. Alle kommunale institutioner får automatisk 1768 kr. om året pr. barn, uanset om der er problemer med børnene eller ej. Bliver puljen til særlig indsats til private brugt p.t.? Kommunen er iflg. dagtilbudslovens 4, stk. 2, forpligtet til at sikre, at børn og unge under 18 år, som har behov for støtte i et dagtilbud for at trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i dagtilbuddet. Ifølge dagtilbudslovens 36, stk. 2, skal driftstilskuddet til privatinstitutioner svare til kommunens gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv de udgifter som kommunen iht. dagtilbudslovens 4, stk. 2, har til støttepædagoger. Kommunens samlede udgifter til støttepædagoger fradrages altså iht. dagtilbudsloven i beregningsgrundlaget, inden driftstilskuddet til privatinstitutioner beregnes. Af lovforslaget fra 2005 til reglerne om privatinstitutioner fremgår det, at udgifter til støttepædagoger ikke indgår i driftstilskuddet, men bevilliges efter kommunens beslutning til den konkrete privatinstitution, og at baggrunden herfor blandt andet er, at det på den måde understreges, at det stadig er kommunens forpligtelse at yde særlig støtte til børn med særlige behov uanset, om barnet er optaget i et kommunalt dagtilbud, eller i en privatinstitution. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår endvidere, at privatinstitutioner skal tage kontakt til kommunen, hvis de modtager et barn med behov for støtte med henblik på kommunens vurdering af støtte til barnet og at det er kommunen, som derefter beslutter og finansierer hele udgiften til støttepædagoger m.v. ved siden af driftstilskuddet. Børne og Skoleudvalget har den 9. september 2013 godkendt Horsens Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Af pkt i godkendelseskriterierne fremgår, at: 1

2 Privatinstitutioner skal være åbne for børn, som kræver en særlig indsats, og de skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn. Det er Horsens Kommune, som efter en konkret vurdering - træffer beslutning om behovet for særlig støtte i henhold til dagtilbudsloven. Den private leverandør har både samarbejds- og initiativpligt og skal følge de kommunale procedurer i forhold til støtteansøgninger m.v. Horsens Kommune finansierer den særlige støtte efter dagtilbudsloven, ved siden af driftstilskuddet, og følger op på indsatsen. Ansøgning om finansiering af særlig støtte efter dagtilbudsloven, indsendes til Horsens Kommune, sammen med en handleplan for indsatsen. Handleplanen skal endvidere indeholde en redegørelse for evaluering af indsatsen. Horsens Kommune fører tilsyn med, at Horsens Kommunes beslutninger om særlig støtte i henhold til dagtilbudsloven, føres ud i livet. Det fremgår således af dagtilbudsloven, at Horsens Kommune træffer beslutning om behovet for støtte, at kommunen har ansvaret for, at børn i privatinstitutioner får den særlige støtte, som de har behov for, og at Horsens Kommune skal finansiere støtten ved siden af driftstilskuddet. I Horsens Kommunes godkendelseskriterier, er det præciseret, hvordan Horsens Kommune lever op til forpligtelserne. Kravene til privatinstitutioner om handleplan m.v. svarer i øvrigt til de krav, der stilles til kommunale institutioner om handleplan og dokumentation af indsats. I Horsens Kommune er budgettet til særlig støtte/støttepædagoger i kommunale dagtilbud, lagt ud til de enkelte kommunale dagtilbud, jf. den inklusionsfremmende budgettildelingsmodel besluttet af Børne- og Skoleudvalget den 12. marts Det er herefter op til det enkelte kommunale dagtilbud at disponere inden for den økonomiske ramme således, at behovet for særlig støtte tilgodeses. Ifølge den inklusionsfremmende budgettildelingsmodel sker budgettildelingen til det enkelte dagtilbud ud fra årsbørnetal og socioøkonomiske forhold for forældre til børn indmeldt i dagtilbuddet, og budgettildelingen varierer derfor mellem de enkelte dagtilbud. De socioøkonomiske forhold, der benyttes i budgettildelingsmodellen er: 1. Familietype 2. Herkomst 3. Familiens højeste fuldførte uddannelse 4. Familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året 5. Familiens indkomst i alt 6. Andel af indkomsterstattende ydelser for familien Den inklusionsfremmende budgettildelingsmodel evalueres hvert år i oktober måned. Udgiften til støtte til børn i privatinstitutioner, finansieres i Horsens Kommune via en central pulje. Udgifterne til den støtte, som kommunen vurderer, at der konkret er behov for, udbetales til den enkelte privatinstitution ud over det normale driftstilskud. I dagtilbudsloven er der udtømmende gjort op med kommunens muligheder for lovligt at yde tilskud til privatinstitutioner. Der er derfor ikke hjemmel i dagtilbudsloven til på samme måde som til kommunale dagtilbud - at lægge budgettet til støttepædagoger ud til den enkelte privatinstitution, idet udbetaling kræver et dokumenteret støttebehov. I 2013 var puljen til specialstøtte til private institutioner og puljeordninger på kroner, hvoraf der blev udbetalt kroner. 2

3 Overlevering af bekymringsbørn Ingen overlevering / ingen møder om barnet, hvis der er problemer med barnet. Underretning følger heller ikke barnet, fra privat til offentlig institution eller omvendt. Af retssikkerhedslovens 43, stk. 1 og 2, fremgår, at privatinstitutioner oprettet i henhold til dagtilbudsloven, er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, og at videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner ved opgavevaretagelsen er omfattet af forvaltningslovens 27, 29, 31 og 32. Selvom institutioner omfattet af bestemmelsen må betragtes som selvstændige forvaltningsmyndigheder i relation til den kommunale enhedsforvaltning, skal udvekslingen af oplysninger om enkeltpersoner således bedømmes efter de regler, som ville gælde, hvis der var tale om udveksling inden for den kommunale enhedsforvaltning. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at formålet med bestemmelsen har været at sikre borgerne, at nødvendige oplysninger af rent privat karakter og andre fortrolige oplysninger kan videregives til og indhentes fra den kommunale forvaltning. Det betyder, at mulighederne for udveksling af oplysninger herunder oplysninger om underretninger til de sociale myndigheder - i forbindelse med overlevering fra kommunalt dagtilbud til privatinstitution, og omvendt, er den samme, som hvis der var tale om udveksling af oplysninger mellem to kommunale dagtilbud. I forhold til personoplysninger gælder dette dog kun, hvis der er tale om personoplysninger, som ikke behandles elektronisk. Adgangen til udveksling af personoplysninger, som behandles elektronisk, er reguleret af persondataloven. En stor del af de personoplysninger herunder oplysninger i forbindelse med underretninger som behandles i Horsens Kommune, behandles elektronisk og vil dermed være omfattet af persondatalovens regler. Datatilsynet har oplyst, at i relation til persondatalovens regler, skal en privatinstitution betragtes som privat. Persondataloven omfatter også privates behandlinger af personoplysninger, men adgangen til at videregive personoplysninger som behandles elektronisk, er forskellige afhængig af, om der er tale om videregivelse mellem to kommunale dagtilbud eller om videregivelse mellem et kommunalt dagtilbud og en privatinstitution. Adgangen til at videregive personoplysninger imellem to kommunale dagtilbud er således videre end adgangen til udveksling af personoplysninger mellem et kommunalt dagtilbud og en privatinstitution. Forskellen udlignes dog, hvis der foreligger et udtrykkeligt samtykke fra forældrene til videregivelsen. Der er således ikke noget juridisk til hinder for afholdelse af overleveringsmøder og udveksling af personoplysninger herunder udlevering af eventuelle underretninger - mellem en privatinstitution og et kommunalt dagtilbud, hvis der foreligger et udtrykkeligt samtykke fra forældrene. I mangel af et samtykke vil udvekslingen kunne finde sted i det omfang, der er hjemmel hertil i persondataloven. Praksis i Horsens Kommune er, at der sker overlevering af oplysninger mellem kommunal og privat institution med forældrenes samtykke, når der skønnes at være behov for det. 3

4 Overgang fra børnehave til skole Den røde tråd. Børnehavebørns overgang til folkeskolen. I det offentlige følger pædagogen med i maj og juni. Pædagogernes timer bliver flyttet over i skoleregi. Begrundelsen er at det er godt for børnene at der følger en voksen med! Men det private må stoppe 1. maj i forhold til det offentlige. Hvorfor køber skolen ikke nogle timer af private institutioner. Lige vilkår. Bevirker at børn fra private risikerer at stå alene til første skoledag. Børneudvalget og Undervisningsudvalget besluttede i april 2008 Projekt Den røde tråd overgang fra dagtilbud til skole/sfo. På baggrund af beslutningen er der i Horsens Kommune fra 2009 og frem etableret førskolegrupper i hvert skoledistrikt i perioden 1. maj til 31. juli. Den røde tråd er en ordning, der fungerer inden for et daginstitutions/skoledistrikt for de børn, der skal gå i distriktsskolen, og etableres i samarbejde mellem ledelse og personale i skole/sfo og daginstitutioner i distriktet. Det tilstræbes, at bemandingen i førskolegruppen består af personale fra både børnehave og skole/sfo. Børn, der skal gå på en anden skole end distriktsskolen, deltager i førskolegruppe på den skole, hvor de skal gå i skole. Førskoleordningerne tildeles, hvert år fra 1. maj til og med 31. juli, ressourcer svarende til børnehavedrift og ud fra børnehavernes tildelingskriterier. Børnene udmeldes af børnehave og indmeldes i førskole/sfo. Ressourcen følger barnet, og forældrene betaler børnehavetakst. Spørgsmålet om den røde tråd forstås sådan, at det ønskes oplyst, om Horsens Kommunes folkeskoler kan købe personaleressourcer hos privatinstitutionerne med henblik på, at der deltager personale fra privatinstitutionen i folkeskolens førskole i månederne maj-august op til skolestart. For personale ansat i en privatinstitution gælder, at det er privatinstitutionen, som har såvel ledelsesretten herunder instruktionsbeføjelsen som arbejdsgiveransvaret i relation til arbejdsmiljølovgivningen mv. i forhold til de ansatte. Hvis en privatinstitutions personale udlejes til en kommunal folkeskole, vil lederen af folkeskolen ikke have hverken instruktionsbeføjelsen eller arbejdsgiveransvaret i forhold til privatinstitutionens ansatte, med mindre der indgås aftaler af ansættelsesretlig karakter mellem folkeskolen og de ansatte, som udlejes af privatinstitutionen. Der kan bilateralt laves aftale om overgang fra privatinstitution og folkeskole (om besøg, fælles aktiviteter, eventuelt medfølgende personale jf. ovenstående m.v.), men det er ikke en pligt for hverken privatinstitution eller folkeskole, og det sker derfor i dialog mellem de konkrete parter. Ansatte i kommunale dagtilbud er ansat i Horsens Kommune. Dermed er der en ansættelsesretlig afklaring i forhold til ledelsesretten og arbejdsgiveransvaret, som i begge tilfælde er placeret ved Horsens Kommune. Praksis med medfølgende personale ved børnenes overgang fra daginstitution til folkeskole sker kun inden for daginstitutions/skoledistriktet. Der er så forholdsvis få børn, der går fra daginstitution til skole på tværs af distriktsgrænser, at overgangen ikke kan udløse et niveau af personaleressourcer fra daginstitutionen, som børnene vil kunne profitere af. 4

5 Feriepasning Private skal spørge forældre om de har brug for pasning i sommerferien. Hvis mere end 25 procent har brug for pasning, skal de holde åbent. Hvis færre, alternativ pasning i andre private institutioner. I det offentlige spørges forældrene ikke, der tilbydes bare pasning i andre institutioner. Lovgivning og kommunale retningslinjer Reglerne om lukkedage fremgår af aftalerne om kommunernes økonomi for 2009 og 2010 m.v. Horsens Kommune er som følge af forsyningsforpligtelsen og pasningsgarantien i dagtilbudsloven forpligtet til at stille en plads til rådighed for barnet på alle hverdage. Der kan dog holdes lukket på dage, hvor fremmødet er lavt. Horsens Kommune skal fastsætte kriterier for, hvornår fremmødet er lavt, og stille et alternativt pasningstilbud til rådighed på lukkedage. Det er Horsens Kommunes ansvar, at der kun placeres lukkedage på dage, hvor kommunens kriterier for lavt fremmøde er opfyldt, og at vurderingen af, om der er tale om lavt fremmøde, er foretaget på et sagligt grundlag. Ved vurderingen kan inddrages f.eks. erfaringer fra tidligere år, input fra forældrebestyrelser, fra forældremøder og lignende. Det kan også ske, ved at spørge forældrene enkeltvist. Horsens Kommune skal generelt orientere forældrene om kommunens kriterier for lavt fremmøde og om kommunens tilrettelæggelse af alternativ pasning. Konkret skal Horsens Kommune derudover orientere forældrene om, hvornår der afholdes lukkedage i det enkelte dagtilbud, og om hvor den alternative pasning finder sted. Børneudvalget besluttede den 12. januar 2009, at lavt fremmøde i Horsens Kommune defineres som de dage, hvor under 25 % af de børn, der benytter Horsens Kommunes dagtilbud, benytter sig af tilbuddet. Det gælder dog maksimalt for 3 uger i sommerferieperioden. Privatinstitutioner har adgang til at afholde lukkedage og samtidig modtage fuldt driftstilskud m.v. Dette skal ske på samme vilkår som afholdelse af lukkedage i kommunale dagtilbud. Det betyder, at privatinstitutioner også på samme måde som kommunale dagtilbud har adgang til at afholde lukkedage, når mindre end 25 % af børnene i institutionen vurderes at have et pasningsbehov, og til at basere vurderingen af, om der er tale om lavt fremmøde, på erfaringer fra tidligere år, input fra forældrebestyrelsen, ved at spørge forældrene og lignende. Privatinstitutioner skal derudover på samme måde som kommunale dagtilbud - stille alternativ pasning til rådighed på lukkedage, og sikre, at forældrene informeres på samme måde, som forældrene til børn i kommunale dagtilbud. 5

6 Brutto- og nettodriftsudgifter Kan man regne bleer med i bruttodriftsudgifter i dagplejen? Som i vuggestue. Som det er nu, er bleer ikke indregnet i bruttodriftsudgifterne i dagplejen i Horsens Kommune. Kommunens bruttodriftsudgifter er kommunens samlede udgift ved at drive dagtilbud. I bruttodriftsudgiften kan alene medtages de udgifter, som vedrører selve driften af dagtilbuddet. Bruttodriftsudgiften opgøres på grundlag af budgettet for driften, og følgende udgifter kan indgå (ikke udtømmende): - Løbende nyanskaffelser af inventar, når denne ikke sker i forbindelse med ny- eller om- og tilbygning - Børnerelaterede nyanskaffelser eksempelvis legeredskaber, borde og stole m.v. - Løbende driftsudgifter vedr. den faste ejendom - Forsikringer som ikke vedr. ejendommen - Udgifter til renholdelse, vask, vinduespolering m.v. - Udgifter til almindelig daglig vedligeholdelse både indvendigt og udvendigt - Udgifter til løn og pension til fastansatte og vikarer - Udgifter til støttepædagoger og anden støtte i dagtilbuddet efter dagtilbudsloven - Efteruddannelse og kurser til personalet - Tolkebistand - Børnerelaterede udgifter: beskæftigelsesmaterialer, IT-udstyr til børnenes aktiviteter, legeredskaber, legetøj, bøger, vask, bleer, sæbe o.lign. hygiejnerelaterede udgifter - Visse administrative opgaver som udføres i dagtilbuddet - Pædagogiske konsulenter, hvis deres opgaver er knyttet til det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene Kommunens nettodriftsudgifter er bruttodriftsudgiften fratrukket forældrenes egenbetaling. Ifølge dagtilbudslovens 36, stk. 2, skal driftstilskuddet til privatinstitutioner svare til kommunens gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv de udgifter som kommunen iht. dagtilbudslovens 4, stk. 2, har til støttepædagoger. 6

7 Kvalitetsløft i budget 2013 Penge til opkvalificering af personale. Der blev, i januar 2013, tildelt 8,5 mill. fra ministeriet til opkvalificering af personale i forbindelse med inklusion. Det svarer til 1200 kr pr. barn om året til at opkvalificere personalet i de offentlige institutioner, men private institutioner har ikke fået del i pengene. Deres budget er tværtimod blevet beskåret. Budget for institutionen TáFat pr. vuggestuebarn i 11 måneder pr. vuggestuebarn i 11 måneder.* pr. børnehavebarn i 11 måneder pr. børnehavebarn i 11 måneder.* Med kommuneaftalen for 2013 mellem regeringen og KL blev der afsat 500 mio. kr. på landsplan til løft af normeringer i dagtilbud. Det svarer til 8,3 mio. kr. i Horsens. I budgetaftalen for 2013 blev de 8,3 mio. kr. afsat til kvalitetsløft på dagtilbudsområdet på følgende måde: Etablering af 65 ekstra vuggestuepladser ca. 1,4 mio. kr. Personale- og kvalitetsudvikling, samt kompetenceudvikling bl.a. på diplomniveau Generelt budgetløft til personale på dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven skal tilskuddet til private institutioner og puljeordninger genberegnes, hvis der i løbet af året sker ændringer af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter på dagtilbudsområdet. I 2013 blev tilskuddet genberegnet ud fra følgende tre ændringer: 1. Kvalitetsløftet (fraset midlerne til etablering af vuggestuepladser, der ikke har påvirkning på de budgetterede nettodriftsudgifter) - +6,9 mio.kr. 2. Daginstitutionernes budgetrammer blev nedjusteret med -3,3 mio. kr. som følge af, at lønfremskrivningen fra 2012 til 2013 blev nedjusteret med 0,9 %. 3. I forbindelse med indregnet besparelse ved etablering ejendomscenter i kommunen blev dagtilbudsområdets budgetter nedjusteret med -2,9 mio. kr. På baggrund af genberegningen skete der en lille stigning i tilskuddet til såvel private vuggestuer som private børnehaver i forhold til det tilskud, der var blevet godkendt ved vedtagelse af budget Vuggestue Børnehave (genberegnet) (genberegnet) Driftstilskud kr kr kr kr. Administrationstilskud kr kr kr kr. Bygningstilskud kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. *) Det ser ud til, at tallene for 2014 angiver tilskuddet pr. barn i 12 måneder frem for som angivet i 11 måneder. 7

8 Ind- og udmeldelse Kommunal tilbagemelding. Når forældre tager barnet ud fra en privat børnehave og tilmelder barnet i en kommunal, er der manglende tilbagemelding til de private institutioner. Det har, for institutionen TáFat, betydet manglende tilskud i den måned, hvor forældrene flytter barnet. Det er et tilbagevendende problem. Pladsanvisningen i Horsens Kommune anviser pladser i kommunale dagtilbud og puljeordninger. Når et barn i en kommunal daginstitutionsplads eller puljeordning indmeldes i en anden kommunal daginstitutionsplads eller puljeordning, udmelder Pladsanvisningen automatisk barnet af den gamle plads. Al anden udmeldelse sker på forældrenes initiativ med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i måneden via Digital Pladsanvisning. Såvel indmeldelse som udmeldelse af private institutioner sker på forældrenes initiativ efter de gældende regler for den pågældende institution. Private institutioner orienterer Pladsanvisningen om såvel ind- som udmeldelser af privatinstitutionen med henblik på beregning/udbetaling af det kommunale tilskud. 8

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet. Svendborg Kommune

Partnerskabsaftale mellem. Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet. Svendborg Kommune Partnerskabsaftale mellem Det selvejende dagtilbud Fyrtårnet og Svendborg Kommune Denne partnerskabsaftale er udarbejdet i samarbejde mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Fyrtårnet, 5700 Svendborg,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi Oversigt over driftsformer og økonomi I det følgende redegøres i oversigtsform for lovgivning vedr. økonomi og drift af følgende driftsformer: dagtilbud (efter 19, stk. 2 i Dagtibudsloven) institutioner

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2015, og de træder i kraft d. 23.oktober 2015. Indhold

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Private dagtilbud udvikling og status 2015

Private dagtilbud udvikling og status 2015 Private dagtilbud udvikling og status 2015 Dette notat er udarbejdet af Niels Glavind Bureau 2000 ApS www.bureau2000.dk ISBN 978-87-90771-59-1 Februar 2015 Notatet er udarbejdet for FOA - Fag og Arbejde

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Til samtlige kommuner

Til samtlige kommuner Til samtlige kommuner Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud Som led i kommuneaftalen for

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Notat Side 1 af 11 Til Til Kopi til Byrådet Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Der er høringssvar, som har rejst tvivl om forudsætninger for enkelte af spareforslagene. I det følgende svares

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere