i;&iru' BDG {s{r 'r*/- l/ '5 l{r,fft ARSRAPPORT 20116I07 Resultatopgorelre lbr tiden Balance pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i;&iru' BDG {s{r 'r*/- l/ '5 l{r,fft ARSRAPPORT 20116I07 Resultatopgorelre lbr tiden 01.06.06-31.05.07 Balance pr. 31.05.07"

Transkript

1 E-O ScanRevision \ ir:rr l;cngc Cnrndejcrfbrcning. l')t)l) \i\:r l/ ' ;- i!: 'r*/- F--:,t --+ t- ', {'{ {s{r l{r,fft i;&iru' ARSRAPPORT Resultatopgorelre lbr tiden Balance pr Rcsrrltathudgctfor\lag l) r

2 NivAvrenge {) rundejerforenin g Nir'i den 1. september 27 Til medlemmeme: henhold til vcdliegternes g 8. stk. 2 indkaldes hen'ed til Ordinar ge ne ralforsa mling onsdag dcn 1. oktobcr 2{17 kl i SAlLNGSSALEN pa Nivi Centralskole.(KKE i kantinen som vi plejer!) Gcneralforsamling har den i vedtegteme {9. stk. 1 tastlagte dagsordcn:. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forlrbne.ir 3. Forleggelse afdet revidcrede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra beslyrelsen. derunder fastsirttelsc al'kontingenter og vedorlag til kasserer. rorslag fra medlemmeme 6. Valg af medlemmer til bestyrclsen 7. Valg afsuppleanter til bestyrclsen 8. Valg af rcvisor 9. l:ventuelt N'led r enlig hilscn Bestverlsen

3 BD'l Sc.!.{evir::)n. \ir rir'rengc G ru nde.icrfo rcning, 2t)t) \ivri NDHO,DFORTEGNELSE Side Grun,.lejcrtbreni ngsoplvsningcr., Lc,lels,.':her',,1ninrl: Den r"lathlengigc rer,isors pitcgning...,... \r:r errrit cgdskrrl]sprrl sis R\'-llr.llr)ng,,rrls(' L irrnl l. nt.rj.... S pc. i lik. rt i, ' rr cr...) l ll 1) Balance 31. n.raj: \Ltr\rt... Crrld og c,-:crtkrpitrl \.rr ntere.:nsklh. \ lttrtt,:ti'rtd Btrnkclcn... ] l-l tl l l

4 Ad. dagsordene n pkt. -1 Der vedlegges ARSRapptinf' for tidcn l. juni 26 til 31. maj 27 samt status pr. 3. maj 27. Det loreslas, a1 regnskabct godkendes. Ad. dagsordenen pkt. 4 Der vedlegges bestgelsens forslag til budget lbr rcgnskabsiret l. juni 27 til 31. maj 28. Det tbrcslis, at budgettet godkendes herunder at kontingent opkraeves. som angivet, og at der fbrtsat ikke udbetales vederlag til kasserercn. Ad. dagsordenen pkt. Jnder henvisning lil vedteglemes $ 9 stk. 2 skal forslag lra medlemmer eller sager, der af rnedlcmmemc onskes behandlet pii generalforsamlingen. skriftlig tilsendr--s bcstyrelsen scnesl 8 dage inden den pigrldende general t'orsamling Ad. dagsordenen pkt. 6 og 7 Folgende bestyrelscsmedlcmmer er pa valg: Ole V. Andcrsen der er villigc til genvalg. Ole l)ebess der er villige til genvalg. Suppleant Willunrsgaard er pa valg Ad. dagsordenen pkt. tl Besryrelsen ioreslirr at rovisionsfirnlaet B)O Scan Revision statsautoriseret revisionsselslab fortsat vclges som revisor.

5 BDO ScanRevision Nivrivil:nge G rundcj crforening. 29t) \ivir GRL NDEJ ERF'ORENNGSO P,YS\\GER Grundejerforening NiravcngcGrundelerlbrcning Best\ rclsc Ole \'. Antlelsen. lorrnlncl L,lrik Larsen. nrsttbnnand Ole Petlcr Dcbess. kassercr Chlistian PretoliL:s J Lr ie BergtrtrP Rcr ision BDC) Scanf{er ision Statsautoriscrct rer isionsakticselskutr Kristir.reberg 3 1 Kobenhar n O

6 .BDO BrC ScanRerisio:r \ivivaenge (irundejerforcning, 299 \ivi LEDELSESBERETNNG Efterfblgende arsregr.rskab tbr \ivir'enge Grunclej erlbrenir.rg tbr 26,7. cler uclr iscr et resuitat pa kr.. indstilles til generaliorsarrlingens godkendclse nred t'olgende clisponerir.rg af lircts resultat: Rcsullal og or ersku dsd isponering Arets resultat er kr. Bcstyrelsen lbreslir, at irets resultat ovcrtbrcs tjl nicste ir. Begivcnheder efter regnskabsirets afslutning Der cr etter regnskabsirets afilutning ikke indtrultet begivenheder. sonr vlcscntligt ril kr,rnnc pdvirke tbrenrngens tinansrclle stilling, \iri. den 17. lulust lttut --.,.-: ,,.17:-' 7',-l 1,-, Ole Peder Debcss Kasserer Christian Prctorius Jtrlie Bergtorp

7 '- BDO ScanRevision Nir avrngc G rundej crforen ing. 299 )iivir DE\ '.\FH.EN(;(;E RE\ SORS PATEG\\(; 'l'il ejerboligharcrne i Nir ir :.rnge Grunclejerlbrening Vi har rcvideret rirsrapporten tbr Nivir engc Crundc' jerlirrenmg lbr regnskrrbsiret. luni 26. niirl 2t)i. ourtirttenrle lctlclseshcretrrins, rrrrr. entlt lcgnsk ubsplrrksis. resultirt()pg(trelse. bttlltttcc og ntcr. Arsrapportcn a1):tgges efier tbreningens r edtlegter og tlen beskrevne an\ cndtc rcgnskabspraksis. Lcdclsens ansr ar for irsrapporten Ledelsen har ansraret fbr t udarbej(le og aflegge en irsraplrort. der girer et ret\isendc billcrlc i overensstemmelsc mecl fbrcningens vcclta-gtcr og tlen beskrernc anvenclte regnsk ab spraksr s. Dcttc rnsvar umlirttcr udtirrrnning. irrplcrnentering og oprctholdclsc rrf inteme k()ntrollcr. (lcr cr rcle\ allte titl at udarbejrlc og atlt'use cn atsrappofi. Ller!irer ct rcnisentlt' billedc udctt ri.-scntjig fl-jlintirmation. uilnset Lln 1q lintirrmationcn sk11dc's besvigclser cllcr 1'e.jl sarnt valg og anr entlelse af cn hcnsigtsmcssig regnskabspfaksis og u<lorclsc af regnskabsmcssige skon. som et'rinrclige cfler ontstitndi ghccleme. Revisors ansvar og den udforte revision \ilrrt ansvar er at utltrl'kke cn konklusion onr irsrapporten pii gr-undlag af r or revision. \'i har utllirrt rrrr rerisicrn i overensstcrnnrelse mecl danske ler is icr ns standartler. Disse standarclel krlr:\er. Jt \i lcr,ct op til etiske krar. sar.nt planl:egger og r,ultble:' rcr isiunltr,1r'd hgplr)ik pi at opnii hoj grad af sikkcrhed tbr. at arsrapporlen ikke indeholclcr \ a3selttlig lejlintirmation, F.n l c\ isi(rn onltittcr handlingcr til at opni rcvisit'rtsber for tlc belolt ('il op t',, sninucr. tlc': ct ln lilt t i irslapporten. Dc valgtc Jrandlinger a rienger rrl' revisors r urclerinr. hcrunder vurderingcn al risrkocn tbr r esentlig lel linlbrnration i lirsrapporten. uiursct om le,llinfbrnatior.ren sklldes besvigclser cllcr fejl. \red risikovurcleringen or en cjer revisor intcmc kontroller. tler cr rcler ante tbr tbleningens utlalbejdelse og ltli.-ggclsc ai tn ilsruplror1. dcl grtel ct ret\ icndc billctle. nred hcnblrk pe at udlilnrc rer isionshanillingcr. cler er passcndc cficr onr strcndishetlerne. nrcn ikkc nrcd riel torrnil at udtrykke cn konklusion orn e l'f'ektivitctcn af fbreningcns intcrrle kontrol. En tr:risiurt olnt'atter enclviclcrc stillingtagen til. orn tlcn af lcdelsen anr cndte regnskabspraksis c lllssencle. itrrt cle ai'letlclsen udo',cdc legnskabsrrrssige skrrn cr rirnclige san.rt cr'r rurclering ut clen sl:rtletle pr&sentation af arsrappofi cn. Dct cr rirr opfirttclsc'. x1 6lg1 opnirede rerisionsberis cr tilstnckkeligt tr{ cquct sot.n grtlrtdlag ibr vor konkllrsion. Rcr isionen har ikke givet anledninu til tbrbeholcl,

8 -:;c \ ir ar rltge Grundc ierforening' 299 \ivl scanr :.,r rn Konklusion Dct cr ror optattelse" at :lrsrapporten giver ct retviscrldc brllccle af tbrcningcns aktivcr. p:.rssir cr,rg iinansicllc stilling pr. 3 l. nr aj 27 samt af resultatet af tbreningens akti\ iteter tor rcgnskabsdrct l. juni 2(r rnaj 17 i ovcrensstemrnelsc med tbrcningcns vedtcgtcr og den beskrer.ne anvenclte rcgnskabsprak sis. Kobcnhavn. den 27. august 27 BDO ScanR cvision Stltsautoycrc-t:cr >rtsnlrtotscrcl.rc\ i r sionsaktiescl slon skal.r / /t )A,t, Q4/zTznrrl Peter Vrereck Statsautoriseret rcvisor U l"-^-j agn Sorcnsen

9 -- \iviir rnge Grun dcjcrforcning, 299 \ivi BDO S a,revisio: AN\'EN D'T RECN,SKABSPR,{KSS Gcnerelt Arsregn-skabet er uclarbe-jrlet etier sarrrne r.egnskabspraksis sonr iret tirr.. De r lescntligstc anvcndtc rcgnskabs- og r.urderingsutetotlcr er: ndtngtskrit riunl ndttqtefne udgor dc plilignedt' ucontoin(ltrgtcr fia cle 1j6 girdhtrse. Varmenrestcrbolighlgn in g Vcrdiansrttes til anskaft'clscssum. l)er atskrivcs ikkc pi bojigcn. F:ellesarealer Vitldiansrttes til an s kallclscssurn. Dcr.irt:krivcs ikkc pi tie llcsar.calcrnc. Driltsmidler A l\kril ningsgruncllaget er kttstppi 111gi lilclaq efclen sko:rncdc restrcrcli cticr lif-slr-rttet brugsti(1. Kostprisen ontfatter an sk allelsesprisen sanrt onrkostninger clirektc trlkn\,1tct anskalltlscn rntltil tjet ticlspunkt. hvo aktir et er klar til at blive taget r brug. Der ti,r'elrgr. linclure lsk rir n in gcr. G&ldsforpligtclscr Glcld c-r rrrilt til anttrrlisclct kosipris sr ar.-ntle til nontinel r rcr.tli.

10 1., 'U aa1revtslon Nir:ir rngc Grundej erforcning. 299 Nive Rcs u ltrrto pgo rclse Butlget tbrslag 17'8 1t1 kr. Faktisk 26t7 kr, Budget 16'7 1 kr. Faktisk 1,6 (XlO kr. K, 'nlill!cnl ill\ll.r'gl r f 8i sl Foreningsudgilicr lt. spec. sicle 9)... -.t-t-l lll Anclel i r.armcrrester (lt. spec. side l)... Vanncnrcster bolig (.jt. spec. side l) r r 2-3 -l l7 -ti Pasning og r cdligcho)tlelse af fir:lles- \rc.rlcr t1l. sncc. si(lc ) {t -l.l{.21 - l'ti - l9l Resultat l'sr irfskrivningcr -.i l + At\krirning m.m pi clrirsuridjcr: l'r:rk t, rr'. grrlnrcl. li'nicnc.le Tr:lk t',r. nv. llikrir rtinr: - o\ crtirrtil van.nercgnskab..1%... l l +7(). -..r(x) -7.:18() r) (-) () _t8 -il Rcsultat for rcnter -7 l6.j2l -12 Clr nt:r: rcrrtcrrduincr... R cn tcin(tl.irulcr -, + t l Rcs u lt:r t

11 EDG BDO ScanRevision Nir dr'rcnge Grundejerlbrcning. 299 \ir a Spccifikationer lludgct tbrslag t7,8 l(xx) kr. Fnktisk 2t)6t7 kr. Buclgct Faktisk 26,7 l(x), {)6 l(x) kr. l(xx) kr. Foreningsudgifter K,,ntor.lrlrklr'r. r, r11(r lll. \. Kontorornkostni ngcr... \langibldiggrrelse ou orndcling... ( icnerrl ii'rs.rrrr rnll... Be.lr rcl icsr,r,tlt r....\ nlngerrrcnl er i 'r h,.'n, '"',ra Bestltclic::nirkl;1g... Sckrctrcr og atirrinistrationsbureau... Aclministration opkrar et ej endorusma:glcr Fdh-Lrtlgi Rcr. ulb\ rcr... Kuh rl'edb-lrrl:t1r... Hj( lllrncsidc. Tnte nc1.... lcli'n,r:,'tltg,'rcl:c... {cgnskabsassistance og revision R.rL-ti r n t tr g.lr..r.t.lne(... \,lr,rk:rl... ( i:rr:r-:.rc til lr;rk1,'r rrr.r. tl slk.l... Rcr1,,\.tti,\tl K.AS krrhcl-tr. rii Lln(lnirkk( Grr er... Dir ur.e... Trh lirtlrtt. dc mctllurnrrrrr... lndgiet pa tidlieerc afiskrevne mccllcrnnter Ciodtgorelse tbr aclnr. af garagefbrcningcn (l l 8 l l t-1 l ll 7 - l t-.t-t , _:r oti t, t (l - 1., r l _2 l2 3 l+ l )4 ) l"l r 3i.+ :l 2 6 l l-l -+ l 2-l 2 l l8 6-.{ or ertlrft til vamteregnskabet rx E '+ lll

12 BDO Scan!l--vision \ivivrenge G runde.jcrlbrcning, 299 Nir':i tl Budget lbrslag 27,,8 i(1 kr Faktisk h!! Budget t6,7 kr. F aktisk 2C,',6 lo kr. \iarmemester Kontant aflonning og t'cricpengc \'.rrtttcrnesterlllo\1 r... Pertsit'rt r lrmerncslcf... K.rt.e....\ - rr.r. clclhn... \r'hciilsskrdct,'rriklinr \ J nrclnuslufkr \n l, r t... f)ir tl:c... - overlbrt.196 af uclgilten tii r anle- cqnskjb( r 61 -)21.l t ,1 +l) 2 1-l,1 3 8 t).+2 4ll 2t -:lu.+ :8 6 6 li 29 ll-) -r i_z) i17 Varnrcmesterbolig Lc'jeindticgt.11.+l 13."728 { l l '+l Udgifier: Ej cnji 'rrs.krrt F, 'r.ik ringer Ycrlli.-eholdcl.e lt) -) 6l t i.+o l t6 l ndtregtcr - udgifler ) -2i

13 BDO ScanRerision Niviivecnqe Gru nde.jerforcning, 299 \ir i lt Butlget 1i rrslag :78 lu kr. Faktisk 26t1t7 kr, BLulgct l:aktisk 26,'7 t,'6 1 kr. kr. Pasning og r e<lligeholdelsc al fellesarealql Foreningshus: Dir cr.t r ctlligehol,lelse... xygf.e.rngeke.=.... Kob og salg alplanter og uraterialer... cgeplrdst r F, 'rlh, rhlb.rrre PctJnqur'bane Skrtc... Vedligeholdelsc: Kol:cl grene,'r'l u tlikl Ovrig r,edligeholdclsc incl. bcp)irntning. Vcdligeholdclse af tennisbane (kontingentinclbetaling lia tennismedlentmcr - vedligeholdcjse afbanen) - ovcrskud... K.rh rrf ut,tsk incr Reparationer. matcrialc og benzin til lrrk t( 'r og rcj.llhcr'... t, l.+ J ). t.1.i tel.246 U 3.9q lo to7 1.6 tl t, l g-r.l '1.28{ f.21 l t l -) t -1 3 t7l l (, {) 7 l9 bt, 2 ll.+ l9l

14 .BDO BDC ScanQevisicr \ir iir':r:nge Grundcjcrfore ning. 299 \iv:i t2,\ktver Balance pr O ms aetn i n qs a kt ive r ndcsticndc Danske Blnk lndcsticndc B(i Brrtk Kassebeholdning hos vannemester... Trlg.rtlch:rrerrde mcdlemskontingent n)rn... Dir erse tilgodchj\ cn(lcr... l\lellemregning med vanrctbnd N lcl erlrcgling rarage firren i nuen... N{ci lenrregning mecl vlrnrercgnskah... msatningsaktiver i :rlt..\nlregsaktiver: \ r-rttrutttr'stcrbol i g ( Ej endomsr'.r:rdi 26 kr.2.3.) 'lellesarealer 2n6tD e O. /tr: t(r lql.tix) 6: (x) l32 7rfl Driftsnridlcr: Traktor... - at'.skrir''ning i garlger til eget trr-ug.\nlrgsaktircr i all...,... rs {)73.l9,t 86?9% Li ll.ll

15 BDO LrOO -caa:trevis;on Nir dvtngc Gmndeje rforcning, 299 Nivi l-1 G-LD OG EGENKAP''AL Kortfristet ereld Nlellemregning :rcd r umrcregnskab... Divcrsc skvldigc onrkostningcr (renter, ljernvalnre. firicpcngctbrpligtelsc nr.r'.)... Kortfristet greld i alt 28.1{ l [-angfristet greld: Deposituur r edr. Lrd)ejet r amrernesterbol i g... Langfristct grld i alt se,1. E9 Egenkapital: S.,liio pr. L jrrni lttotr C)r'crskud if1g. resultatopgirrelse pr. 3l.ma l.21.8{7 89t. i l G.{LD OG ECEN(\PT.{L l.{lt t

16 BDO ScanRevision Nir iir':rnge G ru n dc.jcrforcning.?99 Niva J Vlrmcrcgnskab Budgct rorsl ag 173 r) kr. Faktisk 26t7 kr. Budgct Faktisk ).6,'12,6 1 kr. 1 kr. \ rrllcn ttcmc J!(.t)l(' ('lrkr:r\ cl LS i 7 Varirblc orrkostninscl : Flcrrtt.rrltc 1..r.+9 r.9l9.rj l.-+9 t.-r8l Faste orr kirstnin gcr: 1i... Reparation og vedligehold \ anrecentral: Opretnin.: ll lunker pd ti(rnc Rr'pirrJt it)n r ' r ;rrme rr rr lcrc. F,'r'ikrinlcr \-rrrrrl... Divcrsc (Tcknoltrgisk nst.. solr,amc)... Rcgtrlcnng r cd:'. rrtl:1,. iir... K ursu s rlnncrdtstur....\rr.lcl i.rlskrirrl tl pj trjkl,rr.\rttlel i li'r'ertirt!lcns ir\lnrini\tr.lli\ c trll'-:iticr... Andel i udgilier til anne:rester... l i 9 7 () j(l t+ l.+ 2,1.ti l ,1, O /O 9.99s t.l.{) 21..1,t l -r _i l t 6 t, l/ l.r l t.+ ll il s+ 3.1 )t] ll Udgiftcr i alt.sl r 7 t.tl7 ()vcrskud i 9l B Lrdgetlirrslagct l()()r ()S rnedt-orer en itcontopris pll kr'. 8l-1 pr. Nl\\'h. beregnet ud tia et tbrb:lg pa 2.8S N{\\'lt. trg en \-A pris pri kr (.lsl r arrncandcle). Vctl opkr:tvningcn i.juni 27 og septernber ltl7 blev budgctpriseme tbr 26 t)7 kr pr. \Wh og kr..1.1 pr. VA anr cnclt sanlmen u.red tbrbrugstallene fbr For cle sidste to kvartaler i regnskabsitret l()7 8 anvcndcs fblgcnde acorrtopriscr: kr. 8,1 pr. NWh og kr. J-t pr. \'A. Ved acontoopkrcr ningcn tbr juni 28 og scptcrrbcr 28 vil hr.lscnc blivc sat til dct sarnmc lvlwhtbrbrus. sonr de har hali i 26,'7. Den endelige ltietning sker ifolbinclelse lll'(l r[-ccr]rbcropkllrr ningcn. Acontopriscrlc kan blrrc rndret. sirliemt r intcren af\'isel r':r:sentligt ll l clr nrfrnalr inter. cller sitienrt dcr \k!:r \ if sentligc ir-'nclf in{cl i eneruipliscntc.

17 'O c;nle\i..)n l:, ir ;:',:.,n gu',[" rlilrlc.i g j'i i) ;'e:r i :i g. 29i) i i :'.4 l:i Varnrcfond Srldo 1. jrrni l(lo(' rllrrltt l... Kulsregrtlerirrr:. rclll i sr:r'et K ttr.t ;,:Ltlcr itt,.:. L.r'L.rlr.L r.. t D(ll,,l-r'h\ \ l.rle r'.rd.k i rl rrn! R eparation r rrrrtelcdning _9.113 '.lts.313 -t.17 <t -+ir l7 [ t 3 l)er cr 1)lrerret \iiledl's: Dunskc nvcst.,orte. stk Dlrrske lnr cst \lcljcrnlangc. st1i. i.-i()l) Dr:rsl<c hrrcst l.rnsc. stk. L llll)..... B(i nrcst clcnlar'rtl.ke. s11,. ].{)(J(l ln,l..llen,lt l).r't'k,. H.rn ^... (jrr'lcl til fir cnirr,qcn (r.l -l +6.7 ll.l.t s i.6().r ,i t{e'gr:!:ir!t tor Et- \lg!l!r.{i {r l()(r l t dle.ining Bruqi af {oreningen tti.t ntltiegtc:' -1. s() + ll.clgiften' L r,+; Or'crs[,iutl r ll- Brrkbcholtinrng Dlnskc llun lr {.9h:t.\fresl!j: g lbr r :i: iti:iret 21i!t'7 VLtriablc onrkostninger pa kr. Lc)lt).1()-1 skal liritleles ettcl tlet tlktiske lblbrug p.r 1.1 \l\\'h. hr ilket sir cr lir1.911,1. ali-euninuspris irr r rnncali:t l()(r 1: l.g 19. l()-1 'r {)6 lir,t},1\\'h (t!)!t.ll) Fltstc r-'tltl;r',strtillgcl er ()p{i(rt iil -l1l.o-ir!:r. rr! \l.ll firr(lclcl; e1r,,'r,.lt i lrlt 1().lil \ltlureiul(lclr {\,'.\). lrr rll,tt cr\ ','f lillscn(1r rlfjc.:ninu.irr i: lrrr\. -1fr11,,'.rfr'i rr {)".lll (,:', 11..ittl [)i: tilr'.r'e:t,..- 1 ti.,., i,.r: r.llr'r.iiitf'_.

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup F'UNDER & OSTENFELD Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup Arsrapport for perioden f. ianuar - 31. december 212 Samt budset for flr 213 11. resnskabsflr 6e ncn/ tbr,son bng 2o. ma,ts Zo l3 FUNDTR

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Pj<7. Arsrappo rt 2012. PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Pj<7. Arsrappo rt 2012. PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Pj

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

ORDINAR GENERALFORSAMLIN G

ORDINAR GENERALFORSAMLIN G An delsboligforenin gen "Borgervangen" Den 4. maj 2009 ORDINAR GENERALFORSAMLIN G Andelsboligforeningen "Borgervangen" indkalder herved til ordinier generalforsamling, der aflroldes tirsdas. den 19. mai

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki!

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki! d.i:,:\ Ki! FRIIS Helsingorsgade 21 Postbok: 183.J4 t{illerod Telefor, 48 25 i? S$ irlefax 48 26 94 l iriisrcvisronra rn,r i Lcii.: Fredensborg Roklub Sørupvej 6 348 Fredensborg Årsregnskab for 212 CVIt.nr.:

Læs mere

Dienesmindes venner. (selvejende institution) Årsrapport 20L3. CVR nr. 1677 5476

Dienesmindes venner. (selvejende institution) Årsrapport 20L3. CVR nr. 1677 5476 Dienesmindes venner (selvejende institution) Årsrapport 2L3 CVR nr. 1677 5476 MEDL6M ÅF DANSKE REVISORER hbk* Telefon :, 7A26 66 I mail@revisionskontoretvest.dk wwv'r.revisionskonto!"et\'?st.dk Hcrlstebro:

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

PKf. htit- t^t/ Mortcn Lund Sekretær. l-"n Siurr,ftou' I.r''.. Britta Rosenbleig' Beslyrelsesmedlem. u.;l 4 /t/,/:, Wll9 Hiålmholnt

PKf. htit- t^t/ Mortcn Lund Sekretær. l-n Siurr,ftou' I.r''.. Britta Rosenbleig' Beslyrelsesmedlem. u.;l 4 /t/,/:, Wll9 Hiålmholnt PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab PK7 Accountants & business advisers Arsrapport 215 Gru ndejerforeni ngen Nøddeboparken og godkendt på den ordinære generalforsamling den 2. apnl2o16

Læs mere

Eueigei 20't0,00. 1i, illj 128.350,00 128350;00 525,00 0,00. 't28350,00. / J,vv. !åø.4. 52.875,r)0 50000,00. 92.ALz,50 8.228,25 65000,00 2500,00 0,00

Eueigei 20't0,00. 1i, illj 128.350,00 128350;00 525,00 0,00. 't28350,00. / J,vv. !åø.4. 52.875,r)0 50000,00. 92.ALz,50 8.228,25 65000,00 2500,00 0,00 : if-tjtjjtj:-,.,71= '':-',::;.l.cl:l:, "-1, Il.ii5U--LT::tTOPGø1:,iE,.S= :'DR. PEEl,irDEi-'l.,i. jaiti-1r/\r - f ri. IICEiItsE;i-] -Z'rl'lt?,Ciq i.joi3 i1.t1"3-,1.1? 1i, illj Eueigei 2't Jr!i!99! 21'r,

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

MAZARS. GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde. Praxitv i

MAZARS. GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde. Praxitv i i, MAZARS GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 21 1-3. september 212 Balance 3. september 212 østenf,glled Totv

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE - 45804219 Til ejerlaugets medlemmer Gl. Holte, den l0januar 2004 Indkaldelse til Generalforsamline

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax:

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax: Regnskab 20L3 31-12-2tr2 3r-tz-2013 CVR-Nr. : 34018863 Telefon 270232488 Fax: Sidenr: I Påtegning: Regnskabet er gennemgået, og der er foretaget stikprøvekontrol af forskellige konti og bilag. Det er min

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

"rr.r* Landsforeningen Rett syndrom. Budget 2008 i 1.000 kr. 39.045 32-6.335. 190.000 20.000 160.000 10.000 7.000 68.02s 455.025

rr.r* Landsforeningen Rett syndrom. Budget 2008 i 1.000 kr. 39.045 32-6.335. 190.000 20.000 160.000 10.000 7.000 68.02s 455.025 Hermed aflegges Srsregnskab for foreningens 21. regnskabssr. RESULTATOPG@RELSE for perioden 1. januar - 31. december 2008 INDT, GTER Kontingenter Tab ikke indg8et kontingent 2007 Tips- og lottomidler 2008

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

3 Medlemskab. 4 lndmeldelse. 5 Udmeldelse

3 Medlemskab. 4 lndmeldelse. 5 Udmeldelse Vedtægter for foreningen Multisal i Voerladegård 1 Navn 7.7 Foreningens novn er "M,tltisal i Voerladegård" 7.2 Foreningen er stiftet den 79. august 2077 1.3 Foreningens hjemsted ervoerladegård,8660skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Navn og Hiernsted: 1 Foreningens navn cr: "Grundejerforeningen Dammegirdskoven" Foreningens 1i.jemsted er: Poulsker Sogn, Nexo Kommune, Bornholms Amt. Pligtigt medlemskab:

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten

Antenneforeningen Trekanten Antenneforeningen Trekanten Årsrapport 214 Himmelev Bygade 7 Postbox 116 4 Roskilde CVR-nr. 33 78 5 24 T: 4636 6 F: 4636 77 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent ^ O Danske RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN UES0VEJ 2B 8800 VIBORG TLF. 86 60 17 99 FAX 86 62 20 72 CVR-NR. 16 40 92 35 HVAM@HVAMREVISION.DK WW.HVAMREVISION.DK Andelsboligforeningen Egeskoven 8800

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten

Antenneforeningen Trekanten Antenneforeningen Trekanten Årsrapport 212 Himmelev Bygade 7 Postbox 116 4 Roskilde CVR-nr. 33 78 5 24 T: 4636 6 F: 4636 77 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Hjælpetrænerkursus i Vejle

Hjælpetrænerkursus i Vejle 30-10-10 Hjælpetrænerkursus i Vejle Opvarmningsøvelse: Sommerfugl lnstruktøren udpeger en eller flere fangere. Resten af holdet løber rundt mellem hinanden. Hvis man bliver fanget, stiller man sig med

Læs mere

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN STATSAUTOzuSEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KOBENHA\AI V TLF: 33 13 29 12 FAX: 33 32 0212. E-MAIL: EC@B.EVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE : HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave Indkaldelse til rdinær generalfrsamling Grundejerfreningen Ullerødhave 2. April 2014 Dat. Trsdag d. 24. April 2013 Tidspunkt.. 19.00 Sted.. Kkkedal vest (tidligere Hlmegårdssklen) Denne indkaldelse indehlder.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

GENERALFORSAMLING år 2016 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

GENERALFORSAMLING år 2016 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING GENERALFORSAMLING år 2016 Dagsorden: Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Onsdag den 16.marts 2016 kl. 19.00 i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 9. april 2008 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Grundejerforeningen Regnskab for 2013

Grundejerforeningen Regnskab for 2013 Grundejerforeningen Asen Regnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.33 31 Toldbuen 1, 4700 5575 8686, F: 5575 8787, pwc.dk Indholdsfortegnelse Side Resultatopg0relse

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Medlemsnedgang fra ca. 90 til 76, hvoraf 13 pr. d.d. endnu ikke har betalt for sæsonen 15/16.

Generalforsamling. Medlemsnedgang fra ca. 90 til 76, hvoraf 13 pr. d.d. endnu ikke har betalt for sæsonen 15/16. Generalforsamling Afholdt d. 22. september 2015 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2014 samt budget 2015 og 2016 4. Indkomne forslag

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS IffIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER ö Danalien 1,1. sal 9 Aalborg Telefon 98 1377 Telefax 98 133 12 CVRnr. 12 86 29 3 www.kvistjensen.dk aalborg@kvistjensen.dk r-) Terndruplundfonden 9575 Terndrup

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er 2: Foreningens hjemsted er Nibe Kommune under Nibe Ret, der er foreningens værneting 3: Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

1» 11 VSK. Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde. Årsrapport for året 2014 - VERSION 2. For. Egense Nord Vandforsyning a.m.b.

1» 11 VSK. Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde. Årsrapport for året 2014 - VERSION 2. For. Egense Nord Vandforsyning a.m.b. VSK Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde Årsrapport for året 2014 - VERSION 2 For Egense Nord Vandforsyning a.m.b.a 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3)Det reviderede regnskab

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

,-..DEAS. E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2650 Hvidovre. Årsregnskab for 2015 EJENDOMS- ADMINISTRATION. CVR nr. 32958567.

,-..DEAS. E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2650 Hvidovre. Årsregnskab for 2015 EJENDOMS- ADMINISTRATION. CVR nr. 32958567. ,-..DEAS EJENDOMS- ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 265 Hvidovre CVR nr. 32958567 Årsregnskab for 215 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Alle 76 2 Frederiksberg Ejd. 8-56/PKE Ledelsespåtegning

Læs mere

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s Revisionsfirmaet A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s 0KSENM0LLE/FUGLSLEV GRUNDEJERFORENtNG I/S ARSREGNSKAB FOR 2010 Christiansgadt Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Arhus - statsautoriserede

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 26/08 2012 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 21. marts 2014 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Endometriose Foreningen

Endometriose Foreningen IUIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER østerbrogade'16 85 renaa Telefon 86 32 2 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistiensen.dk grenaa@kvistjensen. dk Endometriose Foreningen Årsrapport

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Tid: 5/4 2017 kl. 19 Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk Foreningen er vært ved et glas vin,

Læs mere

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc rolkeskolens algangsprove: Hrople[TllgsnrnEsqe! - r Uilrer MaJ-JUlll zuu I Som bilag til dette opgavesat vedlegges et svarark.'seopgave 1 og 3. >>Gratntflag.=

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Agenda 2013 0) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Velkommen v/ Sparekassen Himmerland Velkommen v/ Formanden Valg af Dirigent + Referent Formandens beretning Regnskab

Læs mere

Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers. Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er

Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers. Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er C øn N E C T I N G Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er FB Suppliers Gl. Badevej 2A 4970 Rødby 2

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Grundejerforening en Asen

Grundejerforening en Asen Grundejerforening en Asen Regnskab for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Toldbuen 1, 4700 Nwstved T: 5575 8686, F: 5575 8787, pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere