i;&iru' BDG {s{r 'r*/- l/ '5 l{r,fft ARSRAPPORT 20116I07 Resultatopgorelre lbr tiden Balance pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i;&iru' BDG {s{r 'r*/- l/ '5 l{r,fft ARSRAPPORT 20116I07 Resultatopgorelre lbr tiden 01.06.06-31.05.07 Balance pr. 31.05.07"

Transkript

1 E-O ScanRevision \ ir:rr l;cngc Cnrndejcrfbrcning. l')t)l) \i\:r l/ ' ;- i!: 'r*/- F--:,t --+ t- ', {'{ {s{r l{r,fft i;&iru' ARSRAPPORT Resultatopgorelre lbr tiden Balance pr Rcsrrltathudgctfor\lag l) r

2 NivAvrenge {) rundejerforenin g Nir'i den 1. september 27 Til medlemmeme: henhold til vcdliegternes g 8. stk. 2 indkaldes hen'ed til Ordinar ge ne ralforsa mling onsdag dcn 1. oktobcr 2{17 kl i SAlLNGSSALEN pa Nivi Centralskole.(KKE i kantinen som vi plejer!) Gcneralforsamling har den i vedtegteme {9. stk. 1 tastlagte dagsordcn:. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forlrbne.ir 3. Forleggelse afdet revidcrede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra beslyrelsen. derunder fastsirttelsc al'kontingenter og vedorlag til kasserer. rorslag fra medlemmeme 6. Valg af medlemmer til bestyrclsen 7. Valg afsuppleanter til bestyrclsen 8. Valg af rcvisor 9. l:ventuelt N'led r enlig hilscn Bestverlsen

3 BD'l Sc.!.{evir::)n. \ir rir'rengc G ru nde.icrfo rcning, 2t)t) \ivri NDHO,DFORTEGNELSE Side Grun,.lejcrtbreni ngsoplvsningcr., Lc,lels,.':her',,1ninrl: Den r"lathlengigc rer,isors pitcgning...,... \r:r errrit cgdskrrl]sprrl sis R\'-llr.llr)ng,,rrls(' L irrnl l. nt.rj.... S pc. i lik. rt i, ' rr cr...) l ll 1) Balance 31. n.raj: \Ltr\rt... Crrld og c,-:crtkrpitrl \.rr ntere.:nsklh. \ lttrtt,:ti'rtd Btrnkclcn... ] l-l tl l l

4 Ad. dagsordene n pkt. -1 Der vedlegges ARSRapptinf' for tidcn l. juni 26 til 31. maj 27 samt status pr. 3. maj 27. Det loreslas, a1 regnskabct godkendes. Ad. dagsordenen pkt. 4 Der vedlegges bestgelsens forslag til budget lbr rcgnskabsiret l. juni 27 til 31. maj 28. Det tbrcslis, at budgettet godkendes herunder at kontingent opkraeves. som angivet, og at der fbrtsat ikke udbetales vederlag til kasserercn. Ad. dagsordenen pkt. Jnder henvisning lil vedteglemes $ 9 stk. 2 skal forslag lra medlemmer eller sager, der af rnedlcmmemc onskes behandlet pii generalforsamlingen. skriftlig tilsendr--s bcstyrelsen scnesl 8 dage inden den pigrldende general t'orsamling Ad. dagsordenen pkt. 6 og 7 Folgende bestyrelscsmedlcmmer er pa valg: Ole V. Andcrsen der er villigc til genvalg. Ole l)ebess der er villige til genvalg. Suppleant Willunrsgaard er pa valg Ad. dagsordenen pkt. tl Besryrelsen ioreslirr at rovisionsfirnlaet B)O Scan Revision statsautoriseret revisionsselslab fortsat vclges som revisor.

5 BDO ScanRevision Nivrivil:nge G rundcj crforening. 29t) \ivir GRL NDEJ ERF'ORENNGSO P,YS\\GER Grundejerforening NiravcngcGrundelerlbrcning Best\ rclsc Ole \'. Antlelsen. lorrnlncl L,lrik Larsen. nrsttbnnand Ole Petlcr Dcbess. kassercr Chlistian PretoliL:s J Lr ie BergtrtrP Rcr ision BDC) Scanf{er ision Statsautoriscrct rer isionsakticselskutr Kristir.reberg 3 1 Kobenhar n O

6 .BDO BrC ScanRerisio:r \ivivaenge (irundejerforcning, 299 \ivi LEDELSESBERETNNG Efterfblgende arsregr.rskab tbr \ivir'enge Grunclej erlbrenir.rg tbr 26,7. cler uclr iscr et resuitat pa kr.. indstilles til generaliorsarrlingens godkendclse nred t'olgende clisponerir.rg af lircts resultat: Rcsullal og or ersku dsd isponering Arets resultat er kr. Bcstyrelsen lbreslir, at irets resultat ovcrtbrcs tjl nicste ir. Begivcnheder efter regnskabsirets afslutning Der cr etter regnskabsirets afilutning ikke indtrultet begivenheder. sonr vlcscntligt ril kr,rnnc pdvirke tbrenrngens tinansrclle stilling, \iri. den 17. lulust lttut --.,.-: ,,.17:-' 7',-l 1,-, Ole Peder Debcss Kasserer Christian Prctorius Jtrlie Bergtorp

7 '- BDO ScanRevision Nir avrngc G rundej crforen ing. 299 )iivir DE\ '.\FH.EN(;(;E RE\ SORS PATEG\\(; 'l'il ejerboligharcrne i Nir ir :.rnge Grunclejerlbrening Vi har rcvideret rirsrapporten tbr Nivir engc Crundc' jerlirrenmg lbr regnskrrbsiret. luni 26. niirl 2t)i. ourtirttenrle lctlclseshcretrrins, rrrrr. entlt lcgnsk ubsplrrksis. resultirt()pg(trelse. bttlltttcc og ntcr. Arsrapportcn a1):tgges efier tbreningens r edtlegter og tlen beskrevne an\ cndtc rcgnskabspraksis. Lcdclsens ansr ar for irsrapporten Ledelsen har ansraret fbr t udarbej(le og aflegge en irsraplrort. der girer et ret\isendc billcrlc i overensstemmelsc mecl fbrcningens vcclta-gtcr og tlen beskrernc anvenclte regnsk ab spraksr s. Dcttc rnsvar umlirttcr udtirrrnning. irrplcrnentering og oprctholdclsc rrf inteme k()ntrollcr. (lcr cr rcle\ allte titl at udarbejrlc og atlt'use cn atsrappofi. Ller!irer ct rcnisentlt' billedc udctt ri.-scntjig fl-jlintirmation. uilnset Lln 1q lintirrmationcn sk11dc's besvigclser cllcr 1'e.jl sarnt valg og anr entlelse af cn hcnsigtsmcssig regnskabspfaksis og u<lorclsc af regnskabsmcssige skon. som et'rinrclige cfler ontstitndi ghccleme. Revisors ansvar og den udforte revision \ilrrt ansvar er at utltrl'kke cn konklusion onr irsrapporten pii gr-undlag af r or revision. \'i har utllirrt rrrr rerisicrn i overensstcrnnrelse mecl danske ler is icr ns standartler. Disse standarclel krlr:\er. Jt \i lcr,ct op til etiske krar. sar.nt planl:egger og r,ultble:' rcr isiunltr,1r'd hgplr)ik pi at opnii hoj grad af sikkcrhed tbr. at arsrapporlen ikke indeholclcr \ a3selttlig lejlintirmation, F.n l c\ isi(rn onltittcr handlingcr til at opni rcvisit'rtsber for tlc belolt ('il op t',, sninucr. tlc': ct ln lilt t i irslapporten. Dc valgtc Jrandlinger a rienger rrl' revisors r urclerinr. hcrunder vurderingcn al risrkocn tbr r esentlig lel linlbrnration i lirsrapporten. uiursct om le,llinfbrnatior.ren sklldes besvigclser cllcr fejl. \red risikovurcleringen or en cjer revisor intcmc kontroller. tler cr rcler ante tbr tbleningens utlalbejdelse og ltli.-ggclsc ai tn ilsruplror1. dcl grtel ct ret\ icndc billctle. nred hcnblrk pe at udlilnrc rer isionshanillingcr. cler er passcndc cficr onr strcndishetlerne. nrcn ikkc nrcd riel torrnil at udtrykke cn konklusion orn e l'f'ektivitctcn af fbreningcns intcrrle kontrol. En tr:risiurt olnt'atter enclviclcrc stillingtagen til. orn tlcn af lcdelsen anr cndte regnskabspraksis c lllssencle. itrrt cle ai'letlclsen udo',cdc legnskabsrrrssige skrrn cr rirnclige san.rt cr'r rurclering ut clen sl:rtletle pr&sentation af arsrappofi cn. Dct cr rirr opfirttclsc'. x1 6lg1 opnirede rerisionsberis cr tilstnckkeligt tr{ cquct sot.n grtlrtdlag ibr vor konkllrsion. Rcr isionen har ikke givet anledninu til tbrbeholcl,

8 -:;c \ ir ar rltge Grundc ierforening' 299 \ivl scanr :.,r rn Konklusion Dct cr ror optattelse" at :lrsrapporten giver ct retviscrldc brllccle af tbrcningcns aktivcr. p:.rssir cr,rg iinansicllc stilling pr. 3 l. nr aj 27 samt af resultatet af tbreningens akti\ iteter tor rcgnskabsdrct l. juni 2(r rnaj 17 i ovcrensstemrnelsc med tbrcningcns vedtcgtcr og den beskrer.ne anvenclte rcgnskabsprak sis. Kobcnhavn. den 27. august 27 BDO ScanR cvision Stltsautoycrc-t:cr >rtsnlrtotscrcl.rc\ i r sionsaktiescl slon skal.r / /t )A,t, Q4/zTznrrl Peter Vrereck Statsautoriseret rcvisor U l"-^-j agn Sorcnsen

9 -- \iviir rnge Grun dcjcrforcning, 299 \ivi BDO S a,revisio: AN\'EN D'T RECN,SKABSPR,{KSS Gcnerelt Arsregn-skabet er uclarbe-jrlet etier sarrrne r.egnskabspraksis sonr iret tirr.. De r lescntligstc anvcndtc rcgnskabs- og r.urderingsutetotlcr er: ndtngtskrit riunl ndttqtefne udgor dc plilignedt' ucontoin(ltrgtcr fia cle 1j6 girdhtrse. Varmenrestcrbolighlgn in g Vcrdiansrttes til anskaft'clscssum. l)er atskrivcs ikkc pi bojigcn. F:ellesarealer Vitldiansrttes til an s kallclscssurn. Dcr.irt:krivcs ikkc pi tie llcsar.calcrnc. Driltsmidler A l\kril ningsgruncllaget er kttstppi 111gi lilclaq efclen sko:rncdc restrcrcli cticr lif-slr-rttet brugsti(1. Kostprisen ontfatter an sk allelsesprisen sanrt onrkostninger clirektc trlkn\,1tct anskalltlscn rntltil tjet ticlspunkt. hvo aktir et er klar til at blive taget r brug. Der ti,r'elrgr. linclure lsk rir n in gcr. G&ldsforpligtclscr Glcld c-r rrrilt til anttrrlisclct kosipris sr ar.-ntle til nontinel r rcr.tli.

10 1., 'U aa1revtslon Nir:ir rngc Grundej erforcning. 299 Nive Rcs u ltrrto pgo rclse Butlget tbrslag 17'8 1t1 kr. Faktisk 26t7 kr, Budget 16'7 1 kr. Faktisk 1,6 (XlO kr. K, 'nlill!cnl ill\ll.r'gl r f 8i sl Foreningsudgilicr lt. spec. sicle 9)... -.t-t-l lll Anclel i r.armcrrester (lt. spec. side l)... Vanncnrcster bolig (.jt. spec. side l) r r 2-3 -l l7 -ti Pasning og r cdligcho)tlelse af fir:lles- \rc.rlcr t1l. sncc. si(lc ) {t -l.l{.21 - l'ti - l9l Resultat l'sr irfskrivningcr -.i l + At\krirning m.m pi clrirsuridjcr: l'r:rk t, rr'. grrlnrcl. li'nicnc.le Tr:lk t',r. nv. llikrir rtinr: - o\ crtirrtil van.nercgnskab..1%... l l +7(). -..r(x) -7.:18() r) (-) () _t8 -il Rcsultat for rcnter -7 l6.j2l -12 Clr nt:r: rcrrtcrrduincr... R cn tcin(tl.irulcr -, + t l Rcs u lt:r t

11 EDG BDO ScanRevision Nir dr'rcnge Grundejerlbrcning. 299 \ir a Spccifikationer lludgct tbrslag t7,8 l(xx) kr. Fnktisk 2t)6t7 kr. Buclgct Faktisk 26,7 l(x), {)6 l(x) kr. l(xx) kr. Foreningsudgifter K,,ntor.lrlrklr'r. r, r11(r lll. \. Kontorornkostni ngcr... \langibldiggrrelse ou orndcling... ( icnerrl ii'rs.rrrr rnll... Be.lr rcl icsr,r,tlt r....\ nlngerrrcnl er i 'r h,.'n, '"',ra Bestltclic::nirkl;1g... Sckrctrcr og atirrinistrationsbureau... Aclministration opkrar et ej endorusma:glcr Fdh-Lrtlgi Rcr. ulb\ rcr... Kuh rl'edb-lrrl:t1r... Hj( lllrncsidc. Tnte nc1.... lcli'n,r:,'tltg,'rcl:c... {cgnskabsassistance og revision R.rL-ti r n t tr g.lr..r.t.lne(... \,lr,rk:rl... ( i:rr:r-:.rc til lr;rk1,'r rrr.r. tl slk.l... Rcr1,,\.tti,\tl K.AS krrhcl-tr. rii Lln(lnirkk( Grr er... Dir ur.e... Trh lirtlrtt. dc mctllurnrrrrr... lndgiet pa tidlieerc afiskrevne mccllcrnnter Ciodtgorelse tbr aclnr. af garagefbrcningcn (l l 8 l l t-1 l ll 7 - l t-.t-t , _:r oti t, t (l - 1., r l _2 l2 3 l+ l )4 ) l"l r 3i.+ :l 2 6 l l-l -+ l 2-l 2 l l8 6-.{ or ertlrft til vamteregnskabet rx E '+ lll

12 BDO Scan!l--vision \ivivrenge G runde.jcrlbrcning, 299 Nir':i tl Budget lbrslag 27,,8 i(1 kr Faktisk h!! Budget t6,7 kr. F aktisk 2C,',6 lo kr. \iarmemester Kontant aflonning og t'cricpengc \'.rrtttcrnesterlllo\1 r... Pertsit'rt r lrmerncslcf... K.rt.e....\ - rr.r. clclhn... \r'hciilsskrdct,'rriklinr \ J nrclnuslufkr \n l, r t... f)ir tl:c... - overlbrt.196 af uclgilten tii r anle- cqnskjb( r 61 -)21.l t ,1 +l) 2 1-l,1 3 8 t).+2 4ll 2t -:lu.+ :8 6 6 li 29 ll-) -r i_z) i17 Varnrcmesterbolig Lc'jeindticgt.11.+l 13."728 { l l '+l Udgifier: Ej cnji 'rrs.krrt F, 'r.ik ringer Ycrlli.-eholdcl.e lt) -) 6l t i.+o l t6 l ndtregtcr - udgifler ) -2i

13 BDO ScanRerision Niviivecnqe Gru nde.jerforcning, 299 \ir i lt Butlget 1i rrslag :78 lu kr. Faktisk 26t1t7 kr, BLulgct l:aktisk 26,'7 t,'6 1 kr. kr. Pasning og r e<lligeholdelsc al fellesarealql Foreningshus: Dir cr.t r ctlligehol,lelse... xygf.e.rngeke.=.... Kob og salg alplanter og uraterialer... cgeplrdst r F, 'rlh, rhlb.rrre PctJnqur'bane Skrtc... Vedligeholdelsc: Kol:cl grene,'r'l u tlikl Ovrig r,edligeholdclsc incl. bcp)irntning. Vcdligeholdclse af tennisbane (kontingentinclbetaling lia tennismedlentmcr - vedligeholdcjse afbanen) - ovcrskud... K.rh rrf ut,tsk incr Reparationer. matcrialc og benzin til lrrk t( 'r og rcj.llhcr'... t, l.+ J ). t.1.i tel.246 U 3.9q lo to7 1.6 tl t, l g-r.l '1.28{ f.21 l t l -) t -1 3 t7l l (, {) 7 l9 bt, 2 ll.+ l9l

14 .BDO BDC ScanQevisicr \ir iir':r:nge Grundcjcrfore ning. 299 \iv:i t2,\ktver Balance pr O ms aetn i n qs a kt ive r ndcsticndc Danske Blnk lndcsticndc B(i Brrtk Kassebeholdning hos vannemester... Trlg.rtlch:rrerrde mcdlemskontingent n)rn... Dir erse tilgodchj\ cn(lcr... l\lellemregning med vanrctbnd N lcl erlrcgling rarage firren i nuen... N{ci lenrregning mecl vlrnrercgnskah... msatningsaktiver i :rlt..\nlregsaktiver: \ r-rttrutttr'stcrbol i g ( Ej endomsr'.r:rdi 26 kr.2.3.) 'lellesarealer 2n6tD e O. /tr: t(r lql.tix) 6: (x) l32 7rfl Driftsnridlcr: Traktor... - at'.skrir''ning i garlger til eget trr-ug.\nlrgsaktircr i all...,... rs {)73.l9,t 86?9% Li ll.ll

15 BDO LrOO -caa:trevis;on Nir dvtngc Gmndeje rforcning, 299 Nivi l-1 G-LD OG EGENKAP''AL Kortfristet ereld Nlellemregning :rcd r umrcregnskab... Divcrsc skvldigc onrkostningcr (renter, ljernvalnre. firicpcngctbrpligtelsc nr.r'.)... Kortfristet greld i alt 28.1{ l [-angfristet greld: Deposituur r edr. Lrd)ejet r amrernesterbol i g... Langfristct grld i alt se,1. E9 Egenkapital: S.,liio pr. L jrrni lttotr C)r'crskud if1g. resultatopgirrelse pr. 3l.ma l.21.8{7 89t. i l G.{LD OG ECEN(\PT.{L l.{lt t

16 BDO ScanRevision Nir iir':rnge G ru n dc.jcrforcning.?99 Niva J Vlrmcrcgnskab Budgct rorsl ag 173 r) kr. Faktisk 26t7 kr. Budgct Faktisk ).6,'12,6 1 kr. 1 kr. \ rrllcn ttcmc J!(.t)l(' ('lrkr:r\ cl LS i 7 Varirblc orrkostninscl : Flcrrtt.rrltc 1..r.+9 r.9l9.rj l.-+9 t.-r8l Faste orr kirstnin gcr: 1i... Reparation og vedligehold \ anrecentral: Opretnin.: ll lunker pd ti(rnc Rr'pirrJt it)n r ' r ;rrme rr rr lcrc. F,'r'ikrinlcr \-rrrrrl... Divcrsc (Tcknoltrgisk nst.. solr,amc)... Rcgtrlcnng r cd:'. rrtl:1,. iir... K ursu s rlnncrdtstur....\rr.lcl i.rlskrirrl tl pj trjkl,rr.\rttlel i li'r'ertirt!lcns ir\lnrini\tr.lli\ c trll'-:iticr... Andel i udgilier til anne:rester... l i 9 7 () j(l t+ l.+ 2,1.ti l ,1, O /O 9.99s t.l.{) 21..1,t l -r _i l t 6 t, l/ l.r l t.+ ll il s+ 3.1 )t] ll Udgiftcr i alt.sl r 7 t.tl7 ()vcrskud i 9l B Lrdgetlirrslagct l()()r ()S rnedt-orer en itcontopris pll kr'. 8l-1 pr. Nl\\'h. beregnet ud tia et tbrb:lg pa 2.8S N{\\'lt. trg en \-A pris pri kr (.lsl r arrncandcle). Vctl opkr:tvningcn i.juni 27 og septernber ltl7 blev budgctpriseme tbr 26 t)7 kr pr. \Wh og kr..1.1 pr. VA anr cnclt sanlmen u.red tbrbrugstallene fbr For cle sidste to kvartaler i regnskabsitret l()7 8 anvcndcs fblgcnde acorrtopriscr: kr. 8,1 pr. NWh og kr. J-t pr. \'A. Ved acontoopkrcr ningcn tbr juni 28 og scptcrrbcr 28 vil hr.lscnc blivc sat til dct sarnmc lvlwhtbrbrus. sonr de har hali i 26,'7. Den endelige ltietning sker ifolbinclelse lll'(l r[-ccr]rbcropkllrr ningcn. Acontopriscrlc kan blrrc rndret. sirliemt r intcren af\'isel r':r:sentligt ll l clr nrfrnalr inter. cller sitienrt dcr \k!:r \ if sentligc ir-'nclf in{cl i eneruipliscntc.

17 'O c;nle\i..)n l:, ir ;:',:.,n gu',[" rlilrlc.i g j'i i) ;'e:r i :i g. 29i) i i :'.4 l:i Varnrcfond Srldo 1. jrrni l(lo(' rllrrltt l... Kulsregrtlerirrr:. rclll i sr:r'et K ttr.t ;,:Ltlcr itt,.:. L.r'L.rlr.L r.. t D(ll,,l-r'h\ \ l.rle r'.rd.k i rl rrn! R eparation r rrrrtelcdning _9.113 '.lts.313 -t.17 <t -+ir l7 [ t 3 l)er cr 1)lrerret \iiledl's: Dunskc nvcst.,orte. stk Dlrrske lnr cst \lcljcrnlangc. st1i. i.-i()l) Dr:rsl<c hrrcst l.rnsc. stk. L llll)..... B(i nrcst clcnlar'rtl.ke. s11,. ].{)(J(l ln,l..llen,lt l).r't'k,. H.rn ^... (jrr'lcl til fir cnirr,qcn (r.l -l +6.7 ll.l.t s i.6().r ,i t{e'gr:!:ir!t tor Et- \lg!l!r.{i {r l()(r l t dle.ining Bruqi af {oreningen tti.t ntltiegtc:' -1. s() + ll.clgiften' L r,+; Or'crs[,iutl r ll- Brrkbcholtinrng Dlnskc llun lr {.9h:t.\fresl!j: g lbr r :i: iti:iret 21i!t'7 VLtriablc onrkostninger pa kr. Lc)lt).1()-1 skal liritleles ettcl tlet tlktiske lblbrug p.r 1.1 \l\\'h. hr ilket sir cr lir1.911,1. ali-euninuspris irr r rnncali:t l()(r 1: l.g 19. l()-1 'r {)6 lir,t},1\\'h (t!)!t.ll) Fltstc r-'tltl;r',strtillgcl er ()p{i(rt iil -l1l.o-ir!:r. rr! \l.ll firr(lclcl; e1r,,'r,.lt i lrlt 1().lil \ltlureiul(lclr {\,'.\). lrr rll,tt cr\ ','f lillscn(1r rlfjc.:ninu.irr i: lrrr\. -1fr11,,'.rfr'i rr {)".lll (,:', 11..ittl [)i: tilr'.r'e:t,..- 1 ti.,., i,.r: r.llr'r.iiitf'_.

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld

Arsra. ffi. m'}l. l.-_. ifr. ti. i;. lril. r-' lt ld o Arsra o I l.-_., a E m'}l -8 ti. * ifr lril lt ld q ffi Ī :r I r-' i;. :! _l Dcn 1. ianuar 2; oprettecle d.n danske stat s.lsha bct Energinet dk, som i lrcrntjdcn skal stn 1or sysl.tn ansvar og hansmissionsnet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD Referat af ordinar generalforsamlj-ng den 28. maj L974 kl. f 9.30 p& cl. lol_te skole. -. Dagsorden i henhold til udsendt indkaldelse, jfr. bilag. Formanden b@d velkommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

{#il1-dq-ffi. Gauguin Auktionen APS. Udlevering - Kvittering

{#il1-dq-ffi. Gauguin Auktionen APS. Udlevering - Kvittering Udlevering - Kvittering IT {#il1-dq-ffi /\ Gauguin Auktionen APS Nybrovej 83, 2820 Gentofte Tlf 45351112 - Fax 45250012 Danske Bank regnr. 4260 konto nr' 4260202367 cvrnr. 25934865 Kundenr: Fakturanr.:

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

AnSnTGNSKAB 2012 Afleveret d. 06-03-2013 09:24

AnSnTGNSKAB 2012 Afleveret d. 06-03-2013 09:24 AnSnTGNSKAB Afleveret d. 06-03-2013 09:24 PU-lGssen Myndighedskode: 0817 CVRnummer: 21255599 Arsrognskabet indeholder: Pro/stiudval gets rklarin g RevisionspAtegning Pro,stiudval gets f orklari ng r Anvendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS IffIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER ö Danalien 1,1. sal 9 Aalborg Telefon 98 1377 Telefax 98 133 12 CVRnr. 12 86 29 3 www.kvistjensen.dk aalborg@kvistjensen.dk r-) Terndruplundfonden 9575 Terndrup

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen.

I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsdag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen. t r Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen havcle folgend"e c l a g s o r d. e n. I. 2. 3. 4. Valg af d"irigent. Formand"en af legger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED. ATB ApS Vcksovej 89 2700 Bronshoj cvr 25229549. Telefon:3860 7030 Telcfax: 38607037

VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED. ATB ApS Vcksovej 89 2700 Bronshoj cvr 25229549. Telefon:3860 7030 Telcfax: 38607037 ATB ApS Vcksovej 89 2700 Bronshoj cvr 25229549 Telefon:3860 7030 Telcfax: 38607037 Web: wwv.atb.as Enail: atb(aratb.as VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED NNltr og hjemsted Formll (l.l)

Læs mere