i;&iru' BDG {s{r 'r*/- l/ '5 l{r,fft ARSRAPPORT 20116I07 Resultatopgorelre lbr tiden Balance pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i;&iru' BDG {s{r 'r*/- l/ '5 l{r,fft ARSRAPPORT 20116I07 Resultatopgorelre lbr tiden 01.06.06-31.05.07 Balance pr. 31.05.07"

Transkript

1 E-O ScanRevision \ ir:rr l;cngc Cnrndejcrfbrcning. l')t)l) \i\:r l/ ' ;- i!: 'r*/- F--:,t --+ t- ', {'{ {s{r l{r,fft i;&iru' ARSRAPPORT Resultatopgorelre lbr tiden Balance pr Rcsrrltathudgctfor\lag l) r

2 NivAvrenge {) rundejerforenin g Nir'i den 1. september 27 Til medlemmeme: henhold til vcdliegternes g 8. stk. 2 indkaldes hen'ed til Ordinar ge ne ralforsa mling onsdag dcn 1. oktobcr 2{17 kl i SAlLNGSSALEN pa Nivi Centralskole.(KKE i kantinen som vi plejer!) Gcneralforsamling har den i vedtegteme {9. stk. 1 tastlagte dagsordcn:. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forlrbne.ir 3. Forleggelse afdet revidcrede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra beslyrelsen. derunder fastsirttelsc al'kontingenter og vedorlag til kasserer. rorslag fra medlemmeme 6. Valg af medlemmer til bestyrclsen 7. Valg afsuppleanter til bestyrclsen 8. Valg af rcvisor 9. l:ventuelt N'led r enlig hilscn Bestverlsen

3 BD'l Sc.!.{evir::)n. \ir rir'rengc G ru nde.icrfo rcning, 2t)t) \ivri NDHO,DFORTEGNELSE Side Grun,.lejcrtbreni ngsoplvsningcr., Lc,lels,.':her',,1ninrl: Den r"lathlengigc rer,isors pitcgning...,... \r:r errrit cgdskrrl]sprrl sis R\'-llr.llr)ng,,rrls(' L irrnl l. nt.rj.... S pc. i lik. rt i, ' rr cr...) l ll 1) Balance 31. n.raj: \Ltr\rt... Crrld og c,-:crtkrpitrl \.rr ntere.:nsklh. \ lttrtt,:ti'rtd Btrnkclcn... ] l-l tl l l

4 Ad. dagsordene n pkt. -1 Der vedlegges ARSRapptinf' for tidcn l. juni 26 til 31. maj 27 samt status pr. 3. maj 27. Det loreslas, a1 regnskabct godkendes. Ad. dagsordenen pkt. 4 Der vedlegges bestgelsens forslag til budget lbr rcgnskabsiret l. juni 27 til 31. maj 28. Det tbrcslis, at budgettet godkendes herunder at kontingent opkraeves. som angivet, og at der fbrtsat ikke udbetales vederlag til kasserercn. Ad. dagsordenen pkt. Jnder henvisning lil vedteglemes $ 9 stk. 2 skal forslag lra medlemmer eller sager, der af rnedlcmmemc onskes behandlet pii generalforsamlingen. skriftlig tilsendr--s bcstyrelsen scnesl 8 dage inden den pigrldende general t'orsamling Ad. dagsordenen pkt. 6 og 7 Folgende bestyrelscsmedlcmmer er pa valg: Ole V. Andcrsen der er villigc til genvalg. Ole l)ebess der er villige til genvalg. Suppleant Willunrsgaard er pa valg Ad. dagsordenen pkt. tl Besryrelsen ioreslirr at rovisionsfirnlaet B)O Scan Revision statsautoriseret revisionsselslab fortsat vclges som revisor.

5 BDO ScanRevision Nivrivil:nge G rundcj crforening. 29t) \ivir GRL NDEJ ERF'ORENNGSO P,YS\\GER Grundejerforening NiravcngcGrundelerlbrcning Best\ rclsc Ole \'. Antlelsen. lorrnlncl L,lrik Larsen. nrsttbnnand Ole Petlcr Dcbess. kassercr Chlistian PretoliL:s J Lr ie BergtrtrP Rcr ision BDC) Scanf{er ision Statsautoriscrct rer isionsakticselskutr Kristir.reberg 3 1 Kobenhar n O

6 .BDO BrC ScanRerisio:r \ivivaenge (irundejerforcning, 299 \ivi LEDELSESBERETNNG Efterfblgende arsregr.rskab tbr \ivir'enge Grunclej erlbrenir.rg tbr 26,7. cler uclr iscr et resuitat pa kr.. indstilles til generaliorsarrlingens godkendclse nred t'olgende clisponerir.rg af lircts resultat: Rcsullal og or ersku dsd isponering Arets resultat er kr. Bcstyrelsen lbreslir, at irets resultat ovcrtbrcs tjl nicste ir. Begivcnheder efter regnskabsirets afslutning Der cr etter regnskabsirets afilutning ikke indtrultet begivenheder. sonr vlcscntligt ril kr,rnnc pdvirke tbrenrngens tinansrclle stilling, \iri. den 17. lulust lttut --.,.-: ,,.17:-' 7',-l 1,-, Ole Peder Debcss Kasserer Christian Prctorius Jtrlie Bergtorp

7 '- BDO ScanRevision Nir avrngc G rundej crforen ing. 299 )iivir DE\ '.\FH.EN(;(;E RE\ SORS PATEG\\(; 'l'il ejerboligharcrne i Nir ir :.rnge Grunclejerlbrening Vi har rcvideret rirsrapporten tbr Nivir engc Crundc' jerlirrenmg lbr regnskrrbsiret. luni 26. niirl 2t)i. ourtirttenrle lctlclseshcretrrins, rrrrr. entlt lcgnsk ubsplrrksis. resultirt()pg(trelse. bttlltttcc og ntcr. Arsrapportcn a1):tgges efier tbreningens r edtlegter og tlen beskrevne an\ cndtc rcgnskabspraksis. Lcdclsens ansr ar for irsrapporten Ledelsen har ansraret fbr t udarbej(le og aflegge en irsraplrort. der girer et ret\isendc billcrlc i overensstemmelsc mecl fbrcningens vcclta-gtcr og tlen beskrernc anvenclte regnsk ab spraksr s. Dcttc rnsvar umlirttcr udtirrrnning. irrplcrnentering og oprctholdclsc rrf inteme k()ntrollcr. (lcr cr rcle\ allte titl at udarbejrlc og atlt'use cn atsrappofi. Ller!irer ct rcnisentlt' billedc udctt ri.-scntjig fl-jlintirmation. uilnset Lln 1q lintirrmationcn sk11dc's besvigclser cllcr 1'e.jl sarnt valg og anr entlelse af cn hcnsigtsmcssig regnskabspfaksis og u<lorclsc af regnskabsmcssige skon. som et'rinrclige cfler ontstitndi ghccleme. Revisors ansvar og den udforte revision \ilrrt ansvar er at utltrl'kke cn konklusion onr irsrapporten pii gr-undlag af r or revision. \'i har utllirrt rrrr rerisicrn i overensstcrnnrelse mecl danske ler is icr ns standartler. Disse standarclel krlr:\er. Jt \i lcr,ct op til etiske krar. sar.nt planl:egger og r,ultble:' rcr isiunltr,1r'd hgplr)ik pi at opnii hoj grad af sikkcrhed tbr. at arsrapporlen ikke indeholclcr \ a3selttlig lejlintirmation, F.n l c\ isi(rn onltittcr handlingcr til at opni rcvisit'rtsber for tlc belolt ('il op t',, sninucr. tlc': ct ln lilt t i irslapporten. Dc valgtc Jrandlinger a rienger rrl' revisors r urclerinr. hcrunder vurderingcn al risrkocn tbr r esentlig lel linlbrnration i lirsrapporten. uiursct om le,llinfbrnatior.ren sklldes besvigclser cllcr fejl. \red risikovurcleringen or en cjer revisor intcmc kontroller. tler cr rcler ante tbr tbleningens utlalbejdelse og ltli.-ggclsc ai tn ilsruplror1. dcl grtel ct ret\ icndc billctle. nred hcnblrk pe at udlilnrc rer isionshanillingcr. cler er passcndc cficr onr strcndishetlerne. nrcn ikkc nrcd riel torrnil at udtrykke cn konklusion orn e l'f'ektivitctcn af fbreningcns intcrrle kontrol. En tr:risiurt olnt'atter enclviclcrc stillingtagen til. orn tlcn af lcdelsen anr cndte regnskabspraksis c lllssencle. itrrt cle ai'letlclsen udo',cdc legnskabsrrrssige skrrn cr rirnclige san.rt cr'r rurclering ut clen sl:rtletle pr&sentation af arsrappofi cn. Dct cr rirr opfirttclsc'. x1 6lg1 opnirede rerisionsberis cr tilstnckkeligt tr{ cquct sot.n grtlrtdlag ibr vor konkllrsion. Rcr isionen har ikke givet anledninu til tbrbeholcl,

8 -:;c \ ir ar rltge Grundc ierforening' 299 \ivl scanr :.,r rn Konklusion Dct cr ror optattelse" at :lrsrapporten giver ct retviscrldc brllccle af tbrcningcns aktivcr. p:.rssir cr,rg iinansicllc stilling pr. 3 l. nr aj 27 samt af resultatet af tbreningens akti\ iteter tor rcgnskabsdrct l. juni 2(r rnaj 17 i ovcrensstemrnelsc med tbrcningcns vedtcgtcr og den beskrer.ne anvenclte rcgnskabsprak sis. Kobcnhavn. den 27. august 27 BDO ScanR cvision Stltsautoycrc-t:cr >rtsnlrtotscrcl.rc\ i r sionsaktiescl slon skal.r / /t )A,t, Q4/zTznrrl Peter Vrereck Statsautoriseret rcvisor U l"-^-j agn Sorcnsen

9 -- \iviir rnge Grun dcjcrforcning, 299 \ivi BDO S a,revisio: AN\'EN D'T RECN,SKABSPR,{KSS Gcnerelt Arsregn-skabet er uclarbe-jrlet etier sarrrne r.egnskabspraksis sonr iret tirr.. De r lescntligstc anvcndtc rcgnskabs- og r.urderingsutetotlcr er: ndtngtskrit riunl ndttqtefne udgor dc plilignedt' ucontoin(ltrgtcr fia cle 1j6 girdhtrse. Varmenrestcrbolighlgn in g Vcrdiansrttes til anskaft'clscssum. l)er atskrivcs ikkc pi bojigcn. F:ellesarealer Vitldiansrttes til an s kallclscssurn. Dcr.irt:krivcs ikkc pi tie llcsar.calcrnc. Driltsmidler A l\kril ningsgruncllaget er kttstppi 111gi lilclaq efclen sko:rncdc restrcrcli cticr lif-slr-rttet brugsti(1. Kostprisen ontfatter an sk allelsesprisen sanrt onrkostninger clirektc trlkn\,1tct anskalltlscn rntltil tjet ticlspunkt. hvo aktir et er klar til at blive taget r brug. Der ti,r'elrgr. linclure lsk rir n in gcr. G&ldsforpligtclscr Glcld c-r rrrilt til anttrrlisclct kosipris sr ar.-ntle til nontinel r rcr.tli.

10 1., 'U aa1revtslon Nir:ir rngc Grundej erforcning. 299 Nive Rcs u ltrrto pgo rclse Butlget tbrslag 17'8 1t1 kr. Faktisk 26t7 kr, Budget 16'7 1 kr. Faktisk 1,6 (XlO kr. K, 'nlill!cnl ill\ll.r'gl r f 8i sl Foreningsudgilicr lt. spec. sicle 9)... -.t-t-l lll Anclel i r.armcrrester (lt. spec. side l)... Vanncnrcster bolig (.jt. spec. side l) r r 2-3 -l l7 -ti Pasning og r cdligcho)tlelse af fir:lles- \rc.rlcr t1l. sncc. si(lc ) {t -l.l{.21 - l'ti - l9l Resultat l'sr irfskrivningcr -.i l + At\krirning m.m pi clrirsuridjcr: l'r:rk t, rr'. grrlnrcl. li'nicnc.le Tr:lk t',r. nv. llikrir rtinr: - o\ crtirrtil van.nercgnskab..1%... l l +7(). -..r(x) -7.:18() r) (-) () _t8 -il Rcsultat for rcnter -7 l6.j2l -12 Clr nt:r: rcrrtcrrduincr... R cn tcin(tl.irulcr -, + t l Rcs u lt:r t

11 EDG BDO ScanRevision Nir dr'rcnge Grundejerlbrcning. 299 \ir a Spccifikationer lludgct tbrslag t7,8 l(xx) kr. Fnktisk 2t)6t7 kr. Buclgct Faktisk 26,7 l(x), {)6 l(x) kr. l(xx) kr. Foreningsudgifter K,,ntor.lrlrklr'r. r, r11(r lll. \. Kontorornkostni ngcr... \langibldiggrrelse ou orndcling... ( icnerrl ii'rs.rrrr rnll... Be.lr rcl icsr,r,tlt r....\ nlngerrrcnl er i 'r h,.'n, '"',ra Bestltclic::nirkl;1g... Sckrctrcr og atirrinistrationsbureau... Aclministration opkrar et ej endorusma:glcr Fdh-Lrtlgi Rcr. ulb\ rcr... Kuh rl'edb-lrrl:t1r... Hj( lllrncsidc. Tnte nc1.... lcli'n,r:,'tltg,'rcl:c... {cgnskabsassistance og revision R.rL-ti r n t tr g.lr..r.t.lne(... \,lr,rk:rl... ( i:rr:r-:.rc til lr;rk1,'r rrr.r. tl slk.l... Rcr1,,\.tti,\tl K.AS krrhcl-tr. rii Lln(lnirkk( Grr er... Dir ur.e... Trh lirtlrtt. dc mctllurnrrrrr... lndgiet pa tidlieerc afiskrevne mccllcrnnter Ciodtgorelse tbr aclnr. af garagefbrcningcn (l l 8 l l t-1 l ll 7 - l t-.t-t , _:r oti t, t (l - 1., r l _2 l2 3 l+ l )4 ) l"l r 3i.+ :l 2 6 l l-l -+ l 2-l 2 l l8 6-.{ or ertlrft til vamteregnskabet rx E '+ lll

12 BDO Scan!l--vision \ivivrenge G runde.jcrlbrcning, 299 Nir':i tl Budget lbrslag 27,,8 i(1 kr Faktisk h!! Budget t6,7 kr. F aktisk 2C,',6 lo kr. \iarmemester Kontant aflonning og t'cricpengc \'.rrtttcrnesterlllo\1 r... Pertsit'rt r lrmerncslcf... K.rt.e....\ - rr.r. clclhn... \r'hciilsskrdct,'rriklinr \ J nrclnuslufkr \n l, r t... f)ir tl:c... - overlbrt.196 af uclgilten tii r anle- cqnskjb( r 61 -)21.l t ,1 +l) 2 1-l,1 3 8 t).+2 4ll 2t -:lu.+ :8 6 6 li 29 ll-) -r i_z) i17 Varnrcmesterbolig Lc'jeindticgt.11.+l 13."728 { l l '+l Udgifier: Ej cnji 'rrs.krrt F, 'r.ik ringer Ycrlli.-eholdcl.e lt) -) 6l t i.+o l t6 l ndtregtcr - udgifler ) -2i

13 BDO ScanRerision Niviivecnqe Gru nde.jerforcning, 299 \ir i lt Butlget 1i rrslag :78 lu kr. Faktisk 26t1t7 kr, BLulgct l:aktisk 26,'7 t,'6 1 kr. kr. Pasning og r e<lligeholdelsc al fellesarealql Foreningshus: Dir cr.t r ctlligehol,lelse... xygf.e.rngeke.=.... Kob og salg alplanter og uraterialer... cgeplrdst r F, 'rlh, rhlb.rrre PctJnqur'bane Skrtc... Vedligeholdelsc: Kol:cl grene,'r'l u tlikl Ovrig r,edligeholdclsc incl. bcp)irntning. Vcdligeholdclse af tennisbane (kontingentinclbetaling lia tennismedlentmcr - vedligeholdcjse afbanen) - ovcrskud... K.rh rrf ut,tsk incr Reparationer. matcrialc og benzin til lrrk t( 'r og rcj.llhcr'... t, l.+ J ). t.1.i tel.246 U 3.9q lo to7 1.6 tl t, l g-r.l '1.28{ f.21 l t l -) t -1 3 t7l l (, {) 7 l9 bt, 2 ll.+ l9l

14 .BDO BDC ScanQevisicr \ir iir':r:nge Grundcjcrfore ning. 299 \iv:i t2,\ktver Balance pr O ms aetn i n qs a kt ive r ndcsticndc Danske Blnk lndcsticndc B(i Brrtk Kassebeholdning hos vannemester... Trlg.rtlch:rrerrde mcdlemskontingent n)rn... Dir erse tilgodchj\ cn(lcr... l\lellemregning med vanrctbnd N lcl erlrcgling rarage firren i nuen... N{ci lenrregning mecl vlrnrercgnskah... msatningsaktiver i :rlt..\nlregsaktiver: \ r-rttrutttr'stcrbol i g ( Ej endomsr'.r:rdi 26 kr.2.3.) 'lellesarealer 2n6tD e O. /tr: t(r lql.tix) 6: (x) l32 7rfl Driftsnridlcr: Traktor... - at'.skrir''ning i garlger til eget trr-ug.\nlrgsaktircr i all...,... rs {)73.l9,t 86?9% Li ll.ll

15 BDO LrOO -caa:trevis;on Nir dvtngc Gmndeje rforcning, 299 Nivi l-1 G-LD OG EGENKAP''AL Kortfristet ereld Nlellemregning :rcd r umrcregnskab... Divcrsc skvldigc onrkostningcr (renter, ljernvalnre. firicpcngctbrpligtelsc nr.r'.)... Kortfristet greld i alt 28.1{ l [-angfristet greld: Deposituur r edr. Lrd)ejet r amrernesterbol i g... Langfristct grld i alt se,1. E9 Egenkapital: S.,liio pr. L jrrni lttotr C)r'crskud if1g. resultatopgirrelse pr. 3l.ma l.21.8{7 89t. i l G.{LD OG ECEN(\PT.{L l.{lt t

16 BDO ScanRevision Nir iir':rnge G ru n dc.jcrforcning.?99 Niva J Vlrmcrcgnskab Budgct rorsl ag 173 r) kr. Faktisk 26t7 kr. Budgct Faktisk ).6,'12,6 1 kr. 1 kr. \ rrllcn ttcmc J!(.t)l(' ('lrkr:r\ cl LS i 7 Varirblc orrkostninscl : Flcrrtt.rrltc 1..r.+9 r.9l9.rj l.-+9 t.-r8l Faste orr kirstnin gcr: 1i... Reparation og vedligehold \ anrecentral: Opretnin.: ll lunker pd ti(rnc Rr'pirrJt it)n r ' r ;rrme rr rr lcrc. F,'r'ikrinlcr \-rrrrrl... Divcrsc (Tcknoltrgisk nst.. solr,amc)... Rcgtrlcnng r cd:'. rrtl:1,. iir... K ursu s rlnncrdtstur....\rr.lcl i.rlskrirrl tl pj trjkl,rr.\rttlel i li'r'ertirt!lcns ir\lnrini\tr.lli\ c trll'-:iticr... Andel i udgilier til anne:rester... l i 9 7 () j(l t+ l.+ 2,1.ti l ,1, O /O 9.99s t.l.{) 21..1,t l -r _i l t 6 t, l/ l.r l t.+ ll il s+ 3.1 )t] ll Udgiftcr i alt.sl r 7 t.tl7 ()vcrskud i 9l B Lrdgetlirrslagct l()()r ()S rnedt-orer en itcontopris pll kr'. 8l-1 pr. Nl\\'h. beregnet ud tia et tbrb:lg pa 2.8S N{\\'lt. trg en \-A pris pri kr (.lsl r arrncandcle). Vctl opkr:tvningcn i.juni 27 og septernber ltl7 blev budgctpriseme tbr 26 t)7 kr pr. \Wh og kr..1.1 pr. VA anr cnclt sanlmen u.red tbrbrugstallene fbr For cle sidste to kvartaler i regnskabsitret l()7 8 anvcndcs fblgcnde acorrtopriscr: kr. 8,1 pr. NWh og kr. J-t pr. \'A. Ved acontoopkrcr ningcn tbr juni 28 og scptcrrbcr 28 vil hr.lscnc blivc sat til dct sarnmc lvlwhtbrbrus. sonr de har hali i 26,'7. Den endelige ltietning sker ifolbinclelse lll'(l r[-ccr]rbcropkllrr ningcn. Acontopriscrlc kan blrrc rndret. sirliemt r intcren af\'isel r':r:sentligt ll l clr nrfrnalr inter. cller sitienrt dcr \k!:r \ if sentligc ir-'nclf in{cl i eneruipliscntc.

17 'O c;nle\i..)n l:, ir ;:',:.,n gu',[" rlilrlc.i g j'i i) ;'e:r i :i g. 29i) i i :'.4 l:i Varnrcfond Srldo 1. jrrni l(lo(' rllrrltt l... Kulsregrtlerirrr:. rclll i sr:r'et K ttr.t ;,:Ltlcr itt,.:. L.r'L.rlr.L r.. t D(ll,,l-r'h\ \ l.rle r'.rd.k i rl rrn! R eparation r rrrrtelcdning _9.113 '.lts.313 -t.17 <t -+ir l7 [ t 3 l)er cr 1)lrerret \iiledl's: Dunskc nvcst.,orte. stk Dlrrske lnr cst \lcljcrnlangc. st1i. i.-i()l) Dr:rsl<c hrrcst l.rnsc. stk. L llll)..... B(i nrcst clcnlar'rtl.ke. s11,. ].{)(J(l ln,l..llen,lt l).r't'k,. H.rn ^... (jrr'lcl til fir cnirr,qcn (r.l -l +6.7 ll.l.t s i.6().r ,i t{e'gr:!:ir!t tor Et- \lg!l!r.{i {r l()(r l t dle.ining Bruqi af {oreningen tti.t ntltiegtc:' -1. s() + ll.clgiften' L r,+; Or'crs[,iutl r ll- Brrkbcholtinrng Dlnskc llun lr {.9h:t.\fresl!j: g lbr r :i: iti:iret 21i!t'7 VLtriablc onrkostninger pa kr. Lc)lt).1()-1 skal liritleles ettcl tlet tlktiske lblbrug p.r 1.1 \l\\'h. hr ilket sir cr lir1.911,1. ali-euninuspris irr r rnncali:t l()(r 1: l.g 19. l()-1 'r {)6 lir,t},1\\'h (t!)!t.ll) Fltstc r-'tltl;r',strtillgcl er ()p{i(rt iil -l1l.o-ir!:r. rr! \l.ll firr(lclcl; e1r,,'r,.lt i lrlt 1().lil \ltlureiul(lclr {\,'.\). lrr rll,tt cr\ ','f lillscn(1r rlfjc.:ninu.irr i: lrrr\. -1fr11,,'.rfr'i rr {)".lll (,:', 11..ittl [)i: tilr'.r'e:t,..- 1 ti.,., i,.r: r.llr'r.iiitf'_.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki!

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki! d.i:,:\ Ki! FRIIS Helsingorsgade 21 Postbok: 183.J4 t{illerod Telefor, 48 25 i? S$ irlefax 48 26 94 l iriisrcvisronra rn,r i Lcii.: Fredensborg Roklub Sørupvej 6 348 Fredensborg Årsregnskab for 212 CVIt.nr.:

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere

MAZARS. GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde. Praxitv i

MAZARS. GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde. Praxitv i i, MAZARS GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 21 1-3. september 212 Balance 3. september 212 østenf,glled Totv

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS IffIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER ö Danalien 1,1. sal 9 Aalborg Telefon 98 1377 Telefax 98 133 12 CVRnr. 12 86 29 3 www.kvistjensen.dk aalborg@kvistjensen.dk r-) Terndruplundfonden 9575 Terndrup

Læs mere

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Sønderjyl ands Revision Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Årsregnskab 2013 D.r u lirtrs!! rsr.r kr.,m! l^.tgnrtrb 1. jrrur ir. Bsr)relse o-{ den dasliee kdelse hr! drss ddo athsr ia.!snskabcrlor

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent ^ O Danske RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN UES0VEJ 2B 8800 VIBORG TLF. 86 60 17 99 FAX 86 62 20 72 CVR-NR. 16 40 92 35 HVAM@HVAMREVISION.DK WW.HVAMREVISION.DK Andelsboligforeningen Egeskoven 8800

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN STATSAUTOzuSEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KOBENHA\AI V TLF: 33 13 29 12 FAX: 33 32 0212. E-MAIL: EC@B.EVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE : HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

-ws w. \ F",-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion

-ws w. \ F,-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion '::.:i::-,t4ir F",-=-ffi :...':4:). : i::ril 'l :l:ld ii: i.'ir [ :::::.t:. 'L ṭ 1',*: -ws w ::-.i:::a::::* Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion af designikoner,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6 REGNSKAB 2014 Indholdsfortegnelse Beretning: Side: Institutionsoplysninger 3 Kassererens beretning 4-5 Påtegninger: Revisionens påtegning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Resultatopgørelse 7

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl.

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. Forma nden byder velkommen ti I generalforsa mlingen. 1. Valg af dirigent: Som dirigent velges Frank Martensen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Grundejerforeningen Regnskab for 2012

Grundejerforeningen Regnskab for 2012 Grundejerforeningen Asen Regnskab for 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Toldbuen 1, 47 Nxstved T: 5575 8686, F: 5575 8787, pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R ftnord R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER EJE N DOMSADMIN ISTRATION Tirsdag d. 16. april 2013 kl, 18,00 blev der afholdt ordiner generalforsamling i andelsboligforeningen Langager

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BentRasmusse. Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle. Regnskab for iret 20101201. Ole P's Eftf.

BentRasmusse. Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle. Regnskab for iret 20101201. Ole P's Eftf. Ole P's Eftf. BentRasmusse Registreret Revisor FRR Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle Regnskab for iret 20101201 20. regnskabsar Skolevej 8b. 4490 Jerstev.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s Revisionsfirmaet A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s 0KSENM0LLE/FUGLSLEV GRUNDEJERFORENtNG I/S ARSREGNSKAB FOR 2010 Christiansgadt Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Arhus - statsautoriserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere