@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00"

Transkript

1 @edrrrark Andelsbol igfore n i ngen Elbahus Arsrapport for?:ola Administrator: DEAS A/S Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

2 lndholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger L Administrators og bestyrelsens pdtegning 2 Den uafhangige revisors pitegning Anve ndt regnska bspra ksis Resultatopgrelse Balance Noter NOgletal LO-t4 L5-L7

3 1. Foreningsoplysninger Andelsboligforening Andelsboligforeningen Elba hus Elbagade L KObenhavn S CVR nr. Matr. nr.: Hjemsted: RegnskabsSr: Andelshavere: Lejere: Sundbyoster, 1-. januar december 53 beboelsesandele og 3 erhvervsandele 3 bolig Bestyrelse Morten Srensen Nadja Milton Casper Winther G raversen Annelie Jepsen Karen Christensen (formand) Administrator DEAS A/S Dirch Passers Frederiksberg Telefon Revision Redmark Statsautoriseret Revisionspa rtnerselska b Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon Bankforbindelser Danske Bank

4 2. Administrator- og bestyrelsespitegning U nde rtegnede ha r aflagt 6 rsra pport fo r Andelsboligforen i ngen El ba h us. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Srsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5 5, stk. LI, og 6, stk. 2 og8, og foreningens vedtegter. Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsdret 1. januar december 2O14. Samtlige aktiver, der tilhorer foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt vardiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller beheftet med ejendomsforbehold udover de i 6rsrapporten anf6rte, og der pdhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremg6r af irsrapporten. Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsdrets udlob indtil dato indtruffet ekstraordinere forhold eller opstiet tab eller tabsrisici af vasentlig betydning for bedpmmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsam lingens god kendelse. Administrator: KObenhavn, den 18. maj 215 DEAS A/S Bestyrelsen: Kobenhavn, den 18. maj 215 Nadja Milton Morten ' Casper Winther Graversen. (formand) Annelie Jepsen Karen Christensen

5 3. Den uafhangige revisors pitegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Elbahus. Pitegning pi irsregnskab Vi har revideret Srsregnskabet for Andelsboligforeningen Elbahus for regnskabs6ret 1. januar december 214, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet aflagges efter irsregnskabsloven samt foreningens vedtagter. De anfprte budgettal er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for Srsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven samt foreningens vedtegter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for at udarbejde et irsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 6rsregnskabet p6 grundlag af vores revision. Vi har udfqrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav if6lge dansk revisorlovgivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav samt planlagger og udfprer revisionen for at opn6 hoj grad af sikkerhed for, om 6rsregnskabet er uden vasentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opn6 revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i irsregnskabet. De valgte handlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vasentlig fejlinformation i Srsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og afleggelse af et 6rsregnskab, dergiver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen ud6vede regnskabsmessige sk6n er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af 6rsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. '.j. Det er vor opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs- 6ret 1. januar - 3l-. december 21,4 i overensstemmelse med irsregnskabsloven samt foreningens vedtagter. Kobenhavn, den 18. maj 2L5 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselska b frp1a^,'/.hf - - Sren K. Biinger statsa utoriseret revisor

6 4. Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Elbahus er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 6rsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5 5, stk. l-l-, 5 6, stk. 2 og 8, samt foreningens vedtagter. Formilet er at give de, efter bekendtggrelse nr. 2 af 6.januar 215, jf. andelsboligforeningslovens S 6, stk. 2, krevede n6gleoplysninger og at give oplysning om andelenes vardi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfellesskaber (andelsboligforeningsloven), $ 6, stk. 8. Anvendt regnskabspraksis er andret i forhold til tidligere 6r, for si vidt angir behandlingen af bindingspligt til Grundejernes lnvesteringsfond (Gl). Dette er sket for at flge Erhvervsstyrelsens vejledning p6 omridet. lndbetaling tilgler modregnet i lejeindtegten og rentetilskrivningen erf1rt direkte p6 den hensatte forpligtelse i modsatning til tidligere hvor den hensatte forpligtelse blev reguleret over egenkapitalen. Sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis. Effekten af endringerne er at resultatet for 21,4 er forverret med kr. 'J og resultatet for 213 er forverret med kr. L Egenkapitalen (reserve til verdiregulering) er formindsket med primo og foroget med ultimo. Andelsvardien er ikke p6virket af endringerne. Om den anvendte regnskabspraksis kan i Ovrigt oplyses folgende: RESULTATOPGORELSEN: lndtagter: Boligafgift og lejeindtegt ved16rende regnskabsperioden indg6r i resultatopg6relsen. Den del af de hos lejerne opkravede bel6b vedrprende Grundejernes lnvesteringsfond, der representerer en bindingspligt, er modregnet i lejeindtegterne og indregnet under skyldige indtegter, der tidsmessigt vedrorer regnskabsiret, indtagtsfores i resultatopgorelsen. Omkostninger: Omkostninger vedrorende regnskabsperioden indgi r i Skat af Srets resultat: Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af overskuddet, der kan henfores til de udlejede boliger. Eventuel skat af Srets resultat omfatter aktuel skat af 6rets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremforsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedr6rende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering: Under resultatdisponering indgdr bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overforsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af belob til dekning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger pi foreningens ejendom. ' '

7 5. Anvendt regnskabspra ksis BALANCEN: Materielle anlagsaktiver: Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes pi anskaffelsestidspunktet og verdiansattes ved forste indregning til kostpris. Ved efterfolgende indregninger vardiansattes foreningens ejendom til dagsverdien pd balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning direkte pd foreningens egenkapital. Opskrivninger i det omfang, dagsvardien falder. I tilfelde hvor dagsvardien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere verdi. Der afskrives ikke p6 ejendommen. Tilgodehavender: Tilgodehavender vardiansattes til nominel vardi. Vardien reduceres eventuelt med nedskrivning til imodegielse af tab. Bindingspligt overfor Grundejernes lnvesteringsfond bestsr af indest6ende p5 sarskilt konto p5 Grundejernes lnvesteringsfond med tillag af 6rets indbetalingsforpligtelse. Tilgodehavendet modsvares af det under hensatte forpligtelser indregnede belob, og virker derfor neutralt i relation til andelsverdiberegningen. Rentetilskrivningen p6 indestsende direkte pa indestdendet og den hensatte forpligtelse. Periodeafgrensni ngsposter: Periodeafgransningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtegter og omkostninger vedrorende efterfolgende regnska bsir. Egenkapital: Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der fores en separat konto for opskrivning af foreningens ejendom til dagsverdi. "Overftrt resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillagsverdi ved nyudstedelse af andele ' r' samt resterende overforsel af 6rets resultat. Under reserver indregnes belob reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imodeg6- else af verdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede belob indgir ikke i beregningen af andelsvardien. Hensatte forpligtelser: BelObet forenings forpligtelse til at afholde vedligeholdelsesomkostninger i henhold til boligreguleringslovens bestemmelser. BelObet modsvarer den under aktiver indregnede bindingspligt. Prioritetsgeld: Prioritetsgald indregnes ved lsneoptagelsen til kontant restgeld. Ved efterf6lgende indregninger verdiansettes prioritetsgelden til kursvardi. Andringer i kursregule ring f6res direkte pi foreningens egenkapital.

8 6. Anvendt regnska bspraksis 6v rige geldsforpl igte lse rige geldsforpligte lser ind regnes til nom i nel verd i. OVRIGE NoTER: Andelsvardi: Bestyrelsens forslag til andelsvardi fremgdr af note 9. Andelsvardien opgores i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtagternes 5 6. N69leoplysninger: De i note 11 anforte n6gleoplysninger har til formdl at leve op til de krav, der folger af 5 3 i bekendt- nr. 2 af 6. januar 2Ot5 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende npgletal, der informerer om foreningens okonomi. Tilstandsrapport og ved ligeholdelsesplan : Der er udarbejdet vedligeholdelsesplan.

9 Resu ltatopborelse for perioden 1. januar december 7. Note 21,4 Budget (ej revideret) INDTAGTER: Boligafgift Boliglejeindtegter - Heraf hensat til Gl Vaskeriindtagter Antennebidrag ADSL-bidrag Renteindtegter 6vrige indtegter lndtegterialt 21,4 Regnskab r L Regnskab ,s s t s L OMKOSTNINGER: Prioritetsre nter Grundskyld Dagrenovation Vandforbrug Elforbrug Forsikringer Renholdelse og vicevert Gdrdlaugsbidrag Repa ration og ved ligeholdelse I ndvendig vedligeholdelse Ad ministrationshonora r Revision og regnskabsuda rbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer og foreningsomkostninger Antenneudgift ADSL Bredbind Afskrevne forsikringssa ger fra 21.L Tomgang, varme Selskabsskat L7.668 ] r L97 2.s L s L L75.O25 1L L L 1L L t.t4 26L.33 1, L98 1, Omkostningerialt _448133_ Driftsresultat Resultatdisponering Afdrag p5 prioritetsgald L27.7OI Overfortresultat 321.O L7.4r Disponeretialt 37.96L

10 8. Balance pr. 31. december Aktiver Note 2L4 kr. 213 kr. Ejendommens verdikonto: Saldo L. januar Nedskrivning til va luarvurdering Ejendommens verdi (Offentl ig vu rdering pr. 1,/ t 2Ot4, kr. 4..) Anlegsaktiver ialt Tilgodehavende boligafgift m.v Tilgodehavende ved salg af lejemil (fejl i BBR) Forsikringsskader Afsl uttet va rme regnskab, 2O13 / 14 Andre tilgodehavender Forud betalte om kostninger 1.69 TL4.ILO Grundejerforeningens lnvesteringsfond : Saldo 1. januar Renter L Arets hensettelse til Gl 1.L Tilgodehavender 2I L49 Danske Bank Likvide beholdninger r33 Omsatningsaktiver i alt Aktiver i alt L

11 9. Balance pr. 31. december Passiver Note 2L4 kr. 2t3 kr. Egenkapital f6r reserver Reserver: Reserve til verdiregulering Reserver i alt L r Egenkapital incl. reserver s.98.44L Hensat til Grundejernes lnvesteringsfond Prio ritetsgeld, ku rsverdi Deposita lndvendig vedligeholdelse Forudbetalt boligafgift m.v. Fast forudbetalt leje L tt.r54 4.L tt.l r24 Va rm e regns kab 2OL4 / 15: lndgiet acontobidrag Afholdte udgifter L Skyldige omkostninger 93.2s Geldsforpligtelser i alt L Passiver i alt L tl Sikkerhedsstillelse og pantheftelse Forsikringsforhold Beregning af andelsverdi Eventua lforpligtelse ved r. ejendomsava ncebeskatning Ngletal

12 1. Noter Note 1 - Renholdelse og vicevert: Fellesarealer, oprydning efter skybrud m.v. Rengringsservice, vicevert og trappevask m.v. Skadedyrsservice Snerydning 214 kr. 1, L2.359 r L3 kr LO Note 2 - Reparation og vedligeholdelse: Elektriker, fejlfinding opgangslys og udskiftning af lyskilder Kloakarbejder KOb borde og benke set Lisesmed, omlegning af l6se og kob nogler Materialer og smianskaffelser, kgb af blomsterkasser og planter Reparation af loft i andel Reparation af karm i fyrrum Serviceabon nement a ntennea nlag, Fiberby m.v. Serviceabonnement vaskeri WS, udskiftning gulvaflob og reparation af terede faldstammer m.v I L23 s L L93. Note 3 - Andre honorarer: Abonnement, Webhotel Brunata, varmeregnskab inkl. kontrolrapport (213 inkl. rabat) DEAS, besigtigelse af revner i gulv DEAS, deltagelse i budgetmode DEAS, deltagelse i ekstrao rd inar ge ne ra lfo rsa m I i ng DEAS, dirigent ved ordiner generalforsamling DEAS, ekspedition af va rmeregnskab DEAS, hvidvask vedr. Nets DEAS, juridisk bistand DEAS, referat af ordinar generalforsamling DEAS, vedrrende nogletal 213 Kobenhavn Kommune, byggesagsgebyr cykelstativei ' rl Plan 1", 5 6rs gennemgang Revisor, nye lovkrav pr.lft 2OL4for 2OI3 - regnskaber Va lua ren, valua rvurdering L4L L _ ,.25 6s Note 4 - Note til ejendommen: Ejendommen er indregnet til valuarvurdering, foretaget 3. oktober 2OL4 af statsautoriseret ejendomsmegler og diplomvaluar Peter Ryaa, Kongevejen 159, 283 Virum. Ejendommens verdi er ivaluarvurdering beregnet ved en afkastgrad pa L,5% og herved er ejendommens verdi bestemt pi baggrund af skon for udviklingen i renteniveau og samfundets konjunkturer. Vardien af ejendommen pivirkes derfor af renteniveauet og fastsattes afkastgraden i stedet til henholdsvis t% eller 2%vilverdien af ejendommen i stedet udgore kr eller kr

13 11. Noter Note 5 - Egenkapital: Andelsindskud: Saldo 1. januar m2 d 2 kr Opskrivningsfond, ejendom : Saldo L. januar 214 Nedskrivning til valuarvurdering Kursreguleringsfond, prioritetsgeld: Saldo 1. januar 214 Arets kursregulering overfort resultat m.v.: Saldo 1. januar 214 Arets afdrag prioritetsgeld Overfort resultat Regulering af reserve til verdiregulering O1.4 32t t l.78 Egenkapital i alt Note 6 - Prioritetsgeld: Restgeld 37/t22Ot3 Afdrag Restgeld Kursvardi 3t/L22L4 3t/L22OL4 a) b) RealDK - 3,3736% RealDK - 3,2852% L r2.r s81 7.O7L.L5 a) Fastforrentet kontantldn med afdrag - udlober i242 b) Fastforrentet kontantlen med afdrag - udlober i242 1s ]-.O L r Note 7 - Sikkerhedsstillelse og pantheftelse: Udover sadvanlig pant for prioritetsgelden er der til sikkerhed for mellemverende med Danske Bank tinglyst ejerpantebrev nominelt kr med pant i foreningens ejendom. Ejendommens bogf6rte verdier kr vedtegternes 5 5, hefter andelshaverne kun med deres indskud medmindre kreditor har taget forbehold herom. Kreditor har ikke taget forbehold herom. Note 8 - Forsikringsforhold: For regnskabssret er foreningens ejendom forsikret i Gjensidige. Der henvises til forsikringsoversigten hos administrator. Fo ren i ngen ha r tegnet en bestyrelsesa nsva rsforsi kring.

14 12. Noter Note 9 - Beregning af andelsverdi: Opgjort i henhold til 5 5 stk. 2, litra c i lov om andelsboligforeninger, samt vedtagternes 5 6. kr. Egenkapital f6r reserver ifolge balancen Regulering af ejendomsverdi: Offentlig vurdering pr. 711O 2ota I nd regnet ejendo msverd i i. h.t. va lua rvu rdering Reguleret andelsverdi i henhold til 55 stk. c, litra a til fordeling Andelenes areal jfr. administrator Andelskronens verdi pr. m , Andelskronens vardi pr. mz pr. 31. december 213, opgjort i henhold til litra c, blev pd generalforsamlingen fastsat til 7.88,. Bestyrelsen foresl6r, at andelskronens verdi pr. 31. december 21.4, geldende indtil naste irlige generalforsamling, fastsettes til 7.88,. Andelskronens vardi pr. m2 pr. 31. december 2O14, opglort i henhold til litra c, kan maksimalt fastsettes ti!8.246,76. Andelenes verdived en andelskrone pd 7.88,: Bolig nr. - Adresse Areal jfr. Adm Andelsindskud Andelsverdi 37/t22Ot3 iht. litra c Andelsverdi 37/12274 iht. litra c 1 - Elbagade 16, st. tv. 2 - Elbagade 16, st. th. 3 - Elbagade 16, 1. tv. 4 - Elbagade l-6, 1. th. 5 - Elbagade 16, 1. mf. 6 - Elbagade 16, 2. tv. 7 - Elbagade 16, 2. th. 8 - Elbagad e 16,2. mf. 9 - Elbagade 16, 3. tv. 1 - Elbagade 16, 3. th. 11- Elbagade 16, 3. mf Elbagade 16, 4. tv Elbagade 16,4. mf Elbagade 16, 4. th Elbagade 18, st. tv Elbagade 18, st. th. L7 - Elbagade 18, 1. tv Elbagade 18, 1. th ' s ,1,6 3L L O t transport L.r6 7.54L.r6

15 13. Noter Note 9 - Beregning af andelsverdi: (fortsat) Bolig nr. - Adresse Areal jfr. Adm Andelsindskud Andelsvardi Andelsverdi 3L/r22Or3 31/L22Ot4 iht. litra c iht. litra c transport L L.L Elbagade 18, 2. tv. 2 - Elbagade 18, 2. th Elbagade L8, 3. tv Elbagade 18, 3. th Elbagade 18, 4. th Elbagade 2, st. tv Elbagade 2, st. th Elbagade 2, 1. tv Elbagade 2, 1. th Elbagade2,2.tv. 3 - Elbagade2,2.lh Elbagade 2, 3. tv Elbagade 2, 3. th Elbagade 2,4. tv Elbagade 2, 4. th Elbagade 22 A, st. tv Elbagade 22 A, st. th Elbagad e 22 A, t. tv Elbagade22 A,2.lv. 4 - Elbagad e 22 A,2. th. 41- Elbagade 22 A, 3. tv Elbagade 22 A, 3. th Elbagade22 A,4.tv Elbagad e 22 A, 4. th Elbagade 22 B, st. tv Elbagad e 22 B, st. mf Elbagad e 22 B, t. tv Elbagade22B,'J..mf. 5 - Elbagade 22 B, 1. th. 51- Elbagade22B,2.lv Elbagade 22 8,2. mf Elbagade22B,2.th Elbagade22B,3.tv Elbagade 22 8,3. mf Elbagade 22 B, 3. th Elbagad e 22 B, 4. tv. - Elbagad e 22 B, 4. mf Elbagad e 22 B, 4. th L L1.6 1, _ L O O O O4 457.O4 457.O4 457.O4 4s7.O4 457.O O O O O j-6 3r.s L L O O O4 457.O4 457.O4 457.O4 457.O4 457.O O O O O L L t L

16 14. Noter Note 1 - Eventualforpligtelse vedr. ejendomsavancebeskatning: Der er afsagt en kendelse af Landsskatteretten den 29. november 21- om, at andelsboligforeninger skal beskattes ved oph6r af erhvervsmassige virksomhed. Oph6rsbeskatningen vil omfatte avancen p5 samtlige de lejemil andelsboligforeningen har solgt efter den L8. maj Pr. statusdagen har foreningen 3 usolgte lejemdl og den erhvervsmessige virksomhed best6r hermed Landsret har ved dom af 22. maj 28 fastsliiet, hvordan ejendomsavancen skal beregnes og hvor stor en del af denne, der skal beskattes. Det er herefter muligt at beregne en eventuel skat ved ophr af erhvervsmessig virksomhed. Der er p. t. ikke beregnet eller hensat en eventuel skat af solgte lejemil siden 18. maj 1994 /usolgte lejemil, idet foreningen ikke piregner oph6rsbeskatning (ej selger sidste lejemdl); dersom den eventuelle skat alligevel skulle blive aktuel (sidste lejemil selges), vil dette pivirke foreningens egenka pital og eventuelt a ndelsverdiberegningen.

17 15. Note 11 - NOgletal B1 82 B3 B4 B5 Andelsboliger Erhvervsandele (andel 2,45 ogat) Boliglejemdl leiemdl (kaldre, garager m.v.) 3!.12.L * 3L.t2.t2* Antal BBR Areal BBR Areal m BBR Areal m r m r87 B6 I alt * Sammenligningstallene er ikke krevet i bekendtgorelsen. 156 c1 c2 c3 Sat kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgorelse af andelsverdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgorelse af bolisafbiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnqqlen her: lkke relevant Areal (BBR) Areal (anden kilde) X X Det oprindelige indskud Andet DL Forenineens stiftelsesir 1998 D2 Eiendommens oofdrelsesdr 1934 Ar E1 E2 Set kryds Ja Nei Hafter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for andelen X Hvis ja, beskriv hvilken heftelse der er i foreningen: lkke relevant F1 Set kryds Anvendt vurderingsprincip ved beregning af andelsverdi- Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurderinq X -1n F2 F3 Ejendommens verdived det anvendte vurderinssorincio Generalforsamlingsbestemte reserver kr. Gns. kr. Dr. m L F4 Reserver i procent af eiendomsverdi 3 %

18 16. Note 11- Nogletal G1 G2 G3 Sat kryds Ja Nei Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreninsens oplosnins? X Er foreningens ejendom palagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigorelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. nr. X 978 af 19. oktober 29)? Er der tinglyst en (hjemfaldspligt) p6 foreningens eiendom? X Gns. kr. pr. andels-m2 pr.5r H1 Bolieafsift 64r H2 Erhvervsle iei ndtaete r H3 Bolieleieindteeter 24 2t kr. pr. m2 kr. pr. m2 kr. or. m2 J Arets resultat pr. andels-m2 de sidste tre 6r -1 1, Gns. kr. pr. andels-m2 pr. 5r K1 Andelsverdi K2 Geld + omsetninesa ktiver K3 Teknisk andelsverdi t2 kr. or. m2 2L3 kr. or. m2 2t4 kr. or. m2 M1 Ved lieeholdelse, lbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering M3 Vedlieeholdelse ialt P Frivardi (galdsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmassige vardi) % 53 2L2 kr. or. m2 213 kr. or. m2 21,4 kr. or. m2 R Arets afdrae pr. andels-m2 de sidste tre ir

19 17. Note 11- NOgletal Supplerende n6gletal i Ovrigt Udover de lovkrevede nogleoplysninger overfor er der beregnet folgende n6gletal pr. statusdagen, der medvirker til at skabe det forn6dne overblik over foreningens Okonomiske forhold: Offentlig eje ndomsvu rdering Valuarvurdering Anskaffelsessum (kostpris) Geldsfo rpl igte lser fratrukket omsatn i ngsa ktiver Foresl6et andelsvardi Reserver uden for andelsvardi kr. pr. m2 andel t2.678 t kr. pr. m2 total L2.O8t r kr. pr. m2 Boligafgift i gennemsnit pr. andels-m2 Boliglejeindtegt pr. udlejede bolig-mz Erhvervslejei ndtegt pr. ud lejede erhve rvs-m2 641, 482 % Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtagter Omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger + afdrag - finansielle indtegter): Vedligeholdelse Renholdelse og girdlaug Skatter, afgifter, vand og el Administration m.v. Finansielle poster, netto Afdrag 96 9,3 8,9 19,8 18,3 28,8 L4,8 1, r Vedligeholdelse 9,3% r Renholdelse og gardlaug r Skafter, afgifter, vand og el radministration m.v. 19,8% r Finansielle poster, netto rafdrag 18,3/o

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej Dansk Revision Svendborg Statsautoriseret revisionsaktieselskab Norgesvej 2 DK-5700 Svendborg Svendborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 62 20 18 18 Telefax: +45 62 20 18 36 CVR: DK 33

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83 Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30 Årsrapport 2013 CVR-nr. 29 47 92 83 Indhold Foreningsoplysninger 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2013 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Andelsboligforeningen Frederik Godthåbsvej 11 A - 13 C og Sindshvilevej 10 (CVR nr. 75 78 81 18) Årsrapport for 2014 (30. regnskabsår) Administrator: Mikael

Læs mere

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Uvelse Have

Læs mere

ARsRappoRT FoR 2o1s ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET. GVR-nr.30 63 09 04. 25. regnskabsår

ARsRappoRT FoR 2o1s ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET. GVR-nr.30 63 09 04. 25. regnskabsår e Registreret revisr:r HD -, ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET GVR-nr.3 63 9 4 ARsRappoRT FoR 2o1s 25. regnskabsår - Benny R.asmussen - Tordenskioldsvei 2l - 57 Svendborg tlf" 52 22 72 88 - fax 62 22

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup F'UNDER & OSTENFELD Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup Arsrapport for perioden f. ianuar - 31. december 212 Samt budset for flr 213 11. resnskabsflr 6e ncn/ tbr,son bng 2o. ma,ts Zo l3 FUNDTR

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06 Registreret Revisionsselskab \ Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2013 26. regnskabsar CVR-nr. 29 66 26 06 Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterf0lgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Bakkelyparken. Årsrapport for 2015

Andelsboligforeningen Bakkelyparken. Årsrapport for 2015 Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holmevej 267 8270 Højbjerg CVR-nr. 67 22 17 10 Årsrapport for RSM plus P/S statsautoriserede revisorer er medlem af RSM-netværket og driver virksomhed under navnet RSM.

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 RevisionsAktieselskabet.dl{ egistrerede revisorer Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 CVR nr.: 15 Ol 88 87 Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 2100 København Ø Årsrapport 2010/2011

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse Årsrapport for 2009 32. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår)

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår) Åparken 6, 8000 Århus C Årsrapport for 2007 (3. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2008. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4 Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre CVR-nr.: 3046 92 08! I I ti 1 U..... *.i....... ~. ~.;..... II........ I... l.!..ij... 1 IIL~t.l t.. 1 -.!.1,-::.fI.,.-,:: " a>.. l.

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Årsrapport for 2008/09 31. regnskabsår 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Tagensvej 116-126 2200 København N CVR-nr. 83 85 11

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Andeisboligforeningen Helgoland Strandpark I Årsrapport for 2011 (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS Dronningens Tværgade 30, 5.

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel

Læs mere

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013 Grundejerforeningen Solstriben II Årsrapporten for 2013 Advodan Glostrup Torv 6-10 2600 Glostrup Telefon 46 14 50 17 statsautoriseret Revisionspartnerselsl

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen Sundbyvester TIL STATUSBOG Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2009-31/3 2010 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2010 Driftsbudget for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-6 RESULTATOPGØRELSE 7-10 ÅRETS RESULTAT 10 AKTIVER

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Erp.r*oro. AnsneppoRT 2012 GISTRUP III AN DELSBOLIGFORENINGEN

Erp.r*oro. AnsneppoRT 2012 GISTRUP III AN DELSBOLIGFORENINGEN Erp.r*oro AN DELSBOLIGFORENINGEN GISTRUP III AnsneppoRT 212 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLIERINGER m.v. RAPPORT NOTER BEREGNING AF ANDELENES V,'ERDI BTJDGET Hovedoplysninger... Administrators p8tegning... LedelsespEtegning...

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Årsrapport 2011 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Sorgenfrigade 3-7. (CVR-nr ) 2200 København N. Årsrapport for Budget for 2014

Ejerforeningen Sorgenfrigade 3-7. (CVR-nr ) 2200 København N. Årsrapport for Budget for 2014 Administrator: CEJ Ejendomsadministration Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Ejerforeningen Sorgenfrigade 3-7 (CVR-nr. 27 14 53 88) 2200 København N Årsrapport

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget Nørgaardsvej 2-40 9280 Storvorde CVR-nr. 30 32 86 63 ÅRSRAPPORT 2015 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2013 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Overdrevet

Andelsboligforeningen Overdrevet Andelsboligforeningen Overdrevet Overdrevet 10-24 og 9-15, 8654 Bryrup Årsrapport for 2015 Budget for 2016 (11. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Nørregade 24. Årsrapport for Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Telefon

Ejerforeningen Nørregade 24. Årsrapport for Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Telefon Ejerforeningen Nørregade 24 Årsrapport for 2014 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Administrators

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejerforeningen matr. 10 bc ÅRSRAPPORT

Ejerforeningen matr. 10 bc ÅRSRAPPORT Ejerforeningen matr. 10 bc 2000 Frederiksberg ÅRSRAPPORT 1. juli 2010-30. juni 2011 Godkendt på ejerforeningens generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114 Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 31179114 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Bjarne Iversen Dirigent TimeVision Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår Andelsboligforeningen Strandlodsgården Årsrapport for 2010 47. regnskabsår #REFERENCE! #REFERENCE! FEJL: det selvstændige budget stemmer ikke til budgettet i sammenligningsbudgettet!! Gyrn Lops Brandt

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76

Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76 Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. juni 2014. Carsten Hornstrup Dirigent

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere