@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00"

Transkript

1 @edrrrark Andelsbol igfore n i ngen Elbahus Arsrapport for?:ola Administrator: DEAS A/S Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

2 lndholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger L Administrators og bestyrelsens pdtegning 2 Den uafhangige revisors pitegning Anve ndt regnska bspra ksis Resultatopgrelse Balance Noter NOgletal LO-t4 L5-L7

3 1. Foreningsoplysninger Andelsboligforening Andelsboligforeningen Elba hus Elbagade L KObenhavn S CVR nr. Matr. nr.: Hjemsted: RegnskabsSr: Andelshavere: Lejere: Sundbyoster, 1-. januar december 53 beboelsesandele og 3 erhvervsandele 3 bolig Bestyrelse Morten Srensen Nadja Milton Casper Winther G raversen Annelie Jepsen Karen Christensen (formand) Administrator DEAS A/S Dirch Passers Frederiksberg Telefon Revision Redmark Statsautoriseret Revisionspa rtnerselska b Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon Bankforbindelser Danske Bank

4 2. Administrator- og bestyrelsespitegning U nde rtegnede ha r aflagt 6 rsra pport fo r Andelsboligforen i ngen El ba h us. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Srsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5 5, stk. LI, og 6, stk. 2 og8, og foreningens vedtegter. Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsdret 1. januar december 2O14. Samtlige aktiver, der tilhorer foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt vardiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller beheftet med ejendomsforbehold udover de i 6rsrapporten anf6rte, og der pdhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremg6r af irsrapporten. Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsdrets udlob indtil dato indtruffet ekstraordinere forhold eller opstiet tab eller tabsrisici af vasentlig betydning for bedpmmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsam lingens god kendelse. Administrator: KObenhavn, den 18. maj 215 DEAS A/S Bestyrelsen: Kobenhavn, den 18. maj 215 Nadja Milton Morten ' Casper Winther Graversen. (formand) Annelie Jepsen Karen Christensen

5 3. Den uafhangige revisors pitegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Elbahus. Pitegning pi irsregnskab Vi har revideret Srsregnskabet for Andelsboligforeningen Elbahus for regnskabs6ret 1. januar december 214, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet aflagges efter irsregnskabsloven samt foreningens vedtagter. De anfprte budgettal er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for Srsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven samt foreningens vedtegter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for at udarbejde et irsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 6rsregnskabet p6 grundlag af vores revision. Vi har udfqrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav if6lge dansk revisorlovgivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav samt planlagger og udfprer revisionen for at opn6 hoj grad af sikkerhed for, om 6rsregnskabet er uden vasentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opn6 revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i irsregnskabet. De valgte handlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vasentlig fejlinformation i Srsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og afleggelse af et 6rsregnskab, dergiver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen ud6vede regnskabsmessige sk6n er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af 6rsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. '.j. Det er vor opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs- 6ret 1. januar - 3l-. december 21,4 i overensstemmelse med irsregnskabsloven samt foreningens vedtagter. Kobenhavn, den 18. maj 2L5 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselska b frp1a^,'/.hf - - Sren K. Biinger statsa utoriseret revisor

6 4. Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Elbahus er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 6rsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5 5, stk. l-l-, 5 6, stk. 2 og 8, samt foreningens vedtagter. Formilet er at give de, efter bekendtggrelse nr. 2 af 6.januar 215, jf. andelsboligforeningslovens S 6, stk. 2, krevede n6gleoplysninger og at give oplysning om andelenes vardi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfellesskaber (andelsboligforeningsloven), $ 6, stk. 8. Anvendt regnskabspraksis er andret i forhold til tidligere 6r, for si vidt angir behandlingen af bindingspligt til Grundejernes lnvesteringsfond (Gl). Dette er sket for at flge Erhvervsstyrelsens vejledning p6 omridet. lndbetaling tilgler modregnet i lejeindtegten og rentetilskrivningen erf1rt direkte p6 den hensatte forpligtelse i modsatning til tidligere hvor den hensatte forpligtelse blev reguleret over egenkapitalen. Sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis. Effekten af endringerne er at resultatet for 21,4 er forverret med kr. 'J og resultatet for 213 er forverret med kr. L Egenkapitalen (reserve til verdiregulering) er formindsket med primo og foroget med ultimo. Andelsvardien er ikke p6virket af endringerne. Om den anvendte regnskabspraksis kan i Ovrigt oplyses folgende: RESULTATOPGORELSEN: lndtagter: Boligafgift og lejeindtegt ved16rende regnskabsperioden indg6r i resultatopg6relsen. Den del af de hos lejerne opkravede bel6b vedrprende Grundejernes lnvesteringsfond, der representerer en bindingspligt, er modregnet i lejeindtegterne og indregnet under skyldige indtegter, der tidsmessigt vedrorer regnskabsiret, indtagtsfores i resultatopgorelsen. Omkostninger: Omkostninger vedrorende regnskabsperioden indgi r i Skat af Srets resultat: Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af overskuddet, der kan henfores til de udlejede boliger. Eventuel skat af Srets resultat omfatter aktuel skat af 6rets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremforsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedr6rende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering: Under resultatdisponering indgdr bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overforsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af belob til dekning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger pi foreningens ejendom. ' '

7 5. Anvendt regnskabspra ksis BALANCEN: Materielle anlagsaktiver: Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes pi anskaffelsestidspunktet og verdiansattes ved forste indregning til kostpris. Ved efterfolgende indregninger vardiansattes foreningens ejendom til dagsverdien pd balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning direkte pd foreningens egenkapital. Opskrivninger i det omfang, dagsvardien falder. I tilfelde hvor dagsvardien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere verdi. Der afskrives ikke p6 ejendommen. Tilgodehavender: Tilgodehavender vardiansattes til nominel vardi. Vardien reduceres eventuelt med nedskrivning til imodegielse af tab. Bindingspligt overfor Grundejernes lnvesteringsfond bestsr af indest6ende p5 sarskilt konto p5 Grundejernes lnvesteringsfond med tillag af 6rets indbetalingsforpligtelse. Tilgodehavendet modsvares af det under hensatte forpligtelser indregnede belob, og virker derfor neutralt i relation til andelsverdiberegningen. Rentetilskrivningen p6 indestsende direkte pa indestdendet og den hensatte forpligtelse. Periodeafgrensni ngsposter: Periodeafgransningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtegter og omkostninger vedrorende efterfolgende regnska bsir. Egenkapital: Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der fores en separat konto for opskrivning af foreningens ejendom til dagsverdi. "Overftrt resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillagsverdi ved nyudstedelse af andele ' r' samt resterende overforsel af 6rets resultat. Under reserver indregnes belob reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imodeg6- else af verdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede belob indgir ikke i beregningen af andelsvardien. Hensatte forpligtelser: BelObet forenings forpligtelse til at afholde vedligeholdelsesomkostninger i henhold til boligreguleringslovens bestemmelser. BelObet modsvarer den under aktiver indregnede bindingspligt. Prioritetsgeld: Prioritetsgald indregnes ved lsneoptagelsen til kontant restgeld. Ved efterf6lgende indregninger verdiansettes prioritetsgelden til kursvardi. Andringer i kursregule ring f6res direkte pi foreningens egenkapital.

8 6. Anvendt regnska bspraksis 6v rige geldsforpl igte lse rige geldsforpligte lser ind regnes til nom i nel verd i. OVRIGE NoTER: Andelsvardi: Bestyrelsens forslag til andelsvardi fremgdr af note 9. Andelsvardien opgores i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtagternes 5 6. N69leoplysninger: De i note 11 anforte n6gleoplysninger har til formdl at leve op til de krav, der folger af 5 3 i bekendt- nr. 2 af 6. januar 2Ot5 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende npgletal, der informerer om foreningens okonomi. Tilstandsrapport og ved ligeholdelsesplan : Der er udarbejdet vedligeholdelsesplan.

9 Resu ltatopborelse for perioden 1. januar december 7. Note 21,4 Budget (ej revideret) INDTAGTER: Boligafgift Boliglejeindtegter - Heraf hensat til Gl Vaskeriindtagter Antennebidrag ADSL-bidrag Renteindtegter 6vrige indtegter lndtegterialt 21,4 Regnskab r L Regnskab ,s s t s L OMKOSTNINGER: Prioritetsre nter Grundskyld Dagrenovation Vandforbrug Elforbrug Forsikringer Renholdelse og vicevert Gdrdlaugsbidrag Repa ration og ved ligeholdelse I ndvendig vedligeholdelse Ad ministrationshonora r Revision og regnskabsuda rbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer og foreningsomkostninger Antenneudgift ADSL Bredbind Afskrevne forsikringssa ger fra 21.L Tomgang, varme Selskabsskat L7.668 ] r L97 2.s L s L L75.O25 1L L L 1L L t.t4 26L.33 1, L98 1, Omkostningerialt _448133_ Driftsresultat Resultatdisponering Afdrag p5 prioritetsgald L27.7OI Overfortresultat 321.O L7.4r Disponeretialt 37.96L

10 8. Balance pr. 31. december Aktiver Note 2L4 kr. 213 kr. Ejendommens verdikonto: Saldo L. januar Nedskrivning til va luarvurdering Ejendommens verdi (Offentl ig vu rdering pr. 1,/ t 2Ot4, kr. 4..) Anlegsaktiver ialt Tilgodehavende boligafgift m.v Tilgodehavende ved salg af lejemil (fejl i BBR) Forsikringsskader Afsl uttet va rme regnskab, 2O13 / 14 Andre tilgodehavender Forud betalte om kostninger 1.69 TL4.ILO Grundejerforeningens lnvesteringsfond : Saldo 1. januar Renter L Arets hensettelse til Gl 1.L Tilgodehavender 2I L49 Danske Bank Likvide beholdninger r33 Omsatningsaktiver i alt Aktiver i alt L

11 9. Balance pr. 31. december Passiver Note 2L4 kr. 2t3 kr. Egenkapital f6r reserver Reserver: Reserve til verdiregulering Reserver i alt L r Egenkapital incl. reserver s.98.44L Hensat til Grundejernes lnvesteringsfond Prio ritetsgeld, ku rsverdi Deposita lndvendig vedligeholdelse Forudbetalt boligafgift m.v. Fast forudbetalt leje L tt.r54 4.L tt.l r24 Va rm e regns kab 2OL4 / 15: lndgiet acontobidrag Afholdte udgifter L Skyldige omkostninger 93.2s Geldsforpligtelser i alt L Passiver i alt L tl Sikkerhedsstillelse og pantheftelse Forsikringsforhold Beregning af andelsverdi Eventua lforpligtelse ved r. ejendomsava ncebeskatning Ngletal

12 1. Noter Note 1 - Renholdelse og vicevert: Fellesarealer, oprydning efter skybrud m.v. Rengringsservice, vicevert og trappevask m.v. Skadedyrsservice Snerydning 214 kr. 1, L2.359 r L3 kr LO Note 2 - Reparation og vedligeholdelse: Elektriker, fejlfinding opgangslys og udskiftning af lyskilder Kloakarbejder KOb borde og benke set Lisesmed, omlegning af l6se og kob nogler Materialer og smianskaffelser, kgb af blomsterkasser og planter Reparation af loft i andel Reparation af karm i fyrrum Serviceabon nement a ntennea nlag, Fiberby m.v. Serviceabonnement vaskeri WS, udskiftning gulvaflob og reparation af terede faldstammer m.v I L23 s L L93. Note 3 - Andre honorarer: Abonnement, Webhotel Brunata, varmeregnskab inkl. kontrolrapport (213 inkl. rabat) DEAS, besigtigelse af revner i gulv DEAS, deltagelse i budgetmode DEAS, deltagelse i ekstrao rd inar ge ne ra lfo rsa m I i ng DEAS, dirigent ved ordiner generalforsamling DEAS, ekspedition af va rmeregnskab DEAS, hvidvask vedr. Nets DEAS, juridisk bistand DEAS, referat af ordinar generalforsamling DEAS, vedrrende nogletal 213 Kobenhavn Kommune, byggesagsgebyr cykelstativei ' rl Plan 1", 5 6rs gennemgang Revisor, nye lovkrav pr.lft 2OL4for 2OI3 - regnskaber Va lua ren, valua rvurdering L4L L _ ,.25 6s Note 4 - Note til ejendommen: Ejendommen er indregnet til valuarvurdering, foretaget 3. oktober 2OL4 af statsautoriseret ejendomsmegler og diplomvaluar Peter Ryaa, Kongevejen 159, 283 Virum. Ejendommens verdi er ivaluarvurdering beregnet ved en afkastgrad pa L,5% og herved er ejendommens verdi bestemt pi baggrund af skon for udviklingen i renteniveau og samfundets konjunkturer. Vardien af ejendommen pivirkes derfor af renteniveauet og fastsattes afkastgraden i stedet til henholdsvis t% eller 2%vilverdien af ejendommen i stedet udgore kr eller kr

13 11. Noter Note 5 - Egenkapital: Andelsindskud: Saldo 1. januar m2 d 2 kr Opskrivningsfond, ejendom : Saldo L. januar 214 Nedskrivning til valuarvurdering Kursreguleringsfond, prioritetsgeld: Saldo 1. januar 214 Arets kursregulering overfort resultat m.v.: Saldo 1. januar 214 Arets afdrag prioritetsgeld Overfort resultat Regulering af reserve til verdiregulering O1.4 32t t l.78 Egenkapital i alt Note 6 - Prioritetsgeld: Restgeld 37/t22Ot3 Afdrag Restgeld Kursvardi 3t/L22L4 3t/L22OL4 a) b) RealDK - 3,3736% RealDK - 3,2852% L r2.r s81 7.O7L.L5 a) Fastforrentet kontantldn med afdrag - udlober i242 b) Fastforrentet kontantlen med afdrag - udlober i242 1s ]-.O L r Note 7 - Sikkerhedsstillelse og pantheftelse: Udover sadvanlig pant for prioritetsgelden er der til sikkerhed for mellemverende med Danske Bank tinglyst ejerpantebrev nominelt kr med pant i foreningens ejendom. Ejendommens bogf6rte verdier kr vedtegternes 5 5, hefter andelshaverne kun med deres indskud medmindre kreditor har taget forbehold herom. Kreditor har ikke taget forbehold herom. Note 8 - Forsikringsforhold: For regnskabssret er foreningens ejendom forsikret i Gjensidige. Der henvises til forsikringsoversigten hos administrator. Fo ren i ngen ha r tegnet en bestyrelsesa nsva rsforsi kring.

14 12. Noter Note 9 - Beregning af andelsverdi: Opgjort i henhold til 5 5 stk. 2, litra c i lov om andelsboligforeninger, samt vedtagternes 5 6. kr. Egenkapital f6r reserver ifolge balancen Regulering af ejendomsverdi: Offentlig vurdering pr. 711O 2ota I nd regnet ejendo msverd i i. h.t. va lua rvu rdering Reguleret andelsverdi i henhold til 55 stk. c, litra a til fordeling Andelenes areal jfr. administrator Andelskronens verdi pr. m , Andelskronens vardi pr. mz pr. 31. december 213, opgjort i henhold til litra c, blev pd generalforsamlingen fastsat til 7.88,. Bestyrelsen foresl6r, at andelskronens verdi pr. 31. december 21.4, geldende indtil naste irlige generalforsamling, fastsettes til 7.88,. Andelskronens vardi pr. m2 pr. 31. december 2O14, opglort i henhold til litra c, kan maksimalt fastsettes ti!8.246,76. Andelenes verdived en andelskrone pd 7.88,: Bolig nr. - Adresse Areal jfr. Adm Andelsindskud Andelsverdi 37/t22Ot3 iht. litra c Andelsverdi 37/12274 iht. litra c 1 - Elbagade 16, st. tv. 2 - Elbagade 16, st. th. 3 - Elbagade 16, 1. tv. 4 - Elbagade l-6, 1. th. 5 - Elbagade 16, 1. mf. 6 - Elbagade 16, 2. tv. 7 - Elbagade 16, 2. th. 8 - Elbagad e 16,2. mf. 9 - Elbagade 16, 3. tv. 1 - Elbagade 16, 3. th. 11- Elbagade 16, 3. mf Elbagade 16, 4. tv Elbagade 16,4. mf Elbagade 16, 4. th Elbagade 18, st. tv Elbagade 18, st. th. L7 - Elbagade 18, 1. tv Elbagade 18, 1. th ' s ,1,6 3L L O t transport L.r6 7.54L.r6

15 13. Noter Note 9 - Beregning af andelsverdi: (fortsat) Bolig nr. - Adresse Areal jfr. Adm Andelsindskud Andelsvardi Andelsverdi 3L/r22Or3 31/L22Ot4 iht. litra c iht. litra c transport L L.L Elbagade 18, 2. tv. 2 - Elbagade 18, 2. th Elbagade L8, 3. tv Elbagade 18, 3. th Elbagade 18, 4. th Elbagade 2, st. tv Elbagade 2, st. th Elbagade 2, 1. tv Elbagade 2, 1. th Elbagade2,2.tv. 3 - Elbagade2,2.lh Elbagade 2, 3. tv Elbagade 2, 3. th Elbagade 2,4. tv Elbagade 2, 4. th Elbagade 22 A, st. tv Elbagade 22 A, st. th Elbagad e 22 A, t. tv Elbagade22 A,2.lv. 4 - Elbagad e 22 A,2. th. 41- Elbagade 22 A, 3. tv Elbagade 22 A, 3. th Elbagade22 A,4.tv Elbagad e 22 A, 4. th Elbagade 22 B, st. tv Elbagad e 22 B, st. mf Elbagad e 22 B, t. tv Elbagade22B,'J..mf. 5 - Elbagade 22 B, 1. th. 51- Elbagade22B,2.lv Elbagade 22 8,2. mf Elbagade22B,2.th Elbagade22B,3.tv Elbagade 22 8,3. mf Elbagade 22 B, 3. th Elbagad e 22 B, 4. tv. - Elbagad e 22 B, 4. mf Elbagad e 22 B, 4. th L L1.6 1, _ L O O O O4 457.O4 457.O4 457.O4 4s7.O4 457.O O O O O j-6 3r.s L L O O O4 457.O4 457.O4 457.O4 457.O4 457.O O O O O L L t L

16 14. Noter Note 1 - Eventualforpligtelse vedr. ejendomsavancebeskatning: Der er afsagt en kendelse af Landsskatteretten den 29. november 21- om, at andelsboligforeninger skal beskattes ved oph6r af erhvervsmassige virksomhed. Oph6rsbeskatningen vil omfatte avancen p5 samtlige de lejemil andelsboligforeningen har solgt efter den L8. maj Pr. statusdagen har foreningen 3 usolgte lejemdl og den erhvervsmessige virksomhed best6r hermed Landsret har ved dom af 22. maj 28 fastsliiet, hvordan ejendomsavancen skal beregnes og hvor stor en del af denne, der skal beskattes. Det er herefter muligt at beregne en eventuel skat ved ophr af erhvervsmessig virksomhed. Der er p. t. ikke beregnet eller hensat en eventuel skat af solgte lejemil siden 18. maj 1994 /usolgte lejemil, idet foreningen ikke piregner oph6rsbeskatning (ej selger sidste lejemdl); dersom den eventuelle skat alligevel skulle blive aktuel (sidste lejemil selges), vil dette pivirke foreningens egenka pital og eventuelt a ndelsverdiberegningen.

17 15. Note 11 - NOgletal B1 82 B3 B4 B5 Andelsboliger Erhvervsandele (andel 2,45 ogat) Boliglejemdl leiemdl (kaldre, garager m.v.) 3!.12.L * 3L.t2.t2* Antal BBR Areal BBR Areal m BBR Areal m r m r87 B6 I alt * Sammenligningstallene er ikke krevet i bekendtgorelsen. 156 c1 c2 c3 Sat kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgorelse af andelsverdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgorelse af bolisafbiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnqqlen her: lkke relevant Areal (BBR) Areal (anden kilde) X X Det oprindelige indskud Andet DL Forenineens stiftelsesir 1998 D2 Eiendommens oofdrelsesdr 1934 Ar E1 E2 Set kryds Ja Nei Hafter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for andelen X Hvis ja, beskriv hvilken heftelse der er i foreningen: lkke relevant F1 Set kryds Anvendt vurderingsprincip ved beregning af andelsverdi- Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurderinq X -1n F2 F3 Ejendommens verdived det anvendte vurderinssorincio Generalforsamlingsbestemte reserver kr. Gns. kr. Dr. m L F4 Reserver i procent af eiendomsverdi 3 %

18 16. Note 11- Nogletal G1 G2 G3 Sat kryds Ja Nei Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreninsens oplosnins? X Er foreningens ejendom palagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigorelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. nr. X 978 af 19. oktober 29)? Er der tinglyst en (hjemfaldspligt) p6 foreningens eiendom? X Gns. kr. pr. andels-m2 pr.5r H1 Bolieafsift 64r H2 Erhvervsle iei ndtaete r H3 Bolieleieindteeter 24 2t kr. pr. m2 kr. pr. m2 kr. or. m2 J Arets resultat pr. andels-m2 de sidste tre 6r -1 1, Gns. kr. pr. andels-m2 pr. 5r K1 Andelsverdi K2 Geld + omsetninesa ktiver K3 Teknisk andelsverdi t2 kr. or. m2 2L3 kr. or. m2 2t4 kr. or. m2 M1 Ved lieeholdelse, lbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering M3 Vedlieeholdelse ialt P Frivardi (galdsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmassige vardi) % 53 2L2 kr. or. m2 213 kr. or. m2 21,4 kr. or. m2 R Arets afdrae pr. andels-m2 de sidste tre ir

19 17. Note 11- NOgletal Supplerende n6gletal i Ovrigt Udover de lovkrevede nogleoplysninger overfor er der beregnet folgende n6gletal pr. statusdagen, der medvirker til at skabe det forn6dne overblik over foreningens Okonomiske forhold: Offentlig eje ndomsvu rdering Valuarvurdering Anskaffelsessum (kostpris) Geldsfo rpl igte lser fratrukket omsatn i ngsa ktiver Foresl6et andelsvardi Reserver uden for andelsvardi kr. pr. m2 andel t2.678 t kr. pr. m2 total L2.O8t r kr. pr. m2 Boligafgift i gennemsnit pr. andels-m2 Boliglejeindtegt pr. udlejede bolig-mz Erhvervslejei ndtegt pr. ud lejede erhve rvs-m2 641, 482 % Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtagter Omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger + afdrag - finansielle indtegter): Vedligeholdelse Renholdelse og girdlaug Skatter, afgifter, vand og el Administration m.v. Finansielle poster, netto Afdrag 96 9,3 8,9 19,8 18,3 28,8 L4,8 1, r Vedligeholdelse 9,3% r Renholdelse og gardlaug r Skafter, afgifter, vand og el radministration m.v. 19,8% r Finansielle poster, netto rafdrag 18,3/o

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2014 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Kildevæld Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2014 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr. 17 76 11 1 Godkendt p6 foreningens generafigffig, den 1614 213 Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB

ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Haraldsgade 9 21 Kbenhavn REVISION &RADGIVNING Indholdsfortegnelse F oreningsoplysninger Administrator- og bestyreisespategning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N

Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N Årsrapport for tiden 01.07.04-30.06.05 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail: kbh@hlb.dk www.hlb.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ÅRSREGNSKAB 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr.

IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STATusBy ANDELSEORENINGEN LYØVEJ 1 M.FL. ÅRSRÅPPORT 2011

Læs mere

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej 22 2635 Ishj CVR-nr. 32551 Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE.., ..,

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012

Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012 Andelsboligforeningen Ingolf København (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2011 (17. regnskabsår) Budget for 2012 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

AXEL&BOR.R.E REGNSKAB VED TOFTEN AN DELSBOLIG FORENI NG EN AD\1OI(A-I-FR. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent:

AXEL&BOR.R.E REGNSKAB VED TOFTEN AN DELSBOLIG FORENI NG EN AD\1OI(A-I-FR. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent: AXEL&BOR.R.E AD\1OI(A-I-FR AN DELSBOLIG FORENI NG EN VED TOFTEN REGNSKAB 214 Vedtaget på foreningens generalforsamling den 215 dirigent: Foren ingsoplysn inger Foreningen AB Ved Toften Elmevænget 1-13

Læs mere

STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen "Sølvgade 102-104"

STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen Sølvgade 102-104 er,. CHRISTENSEN STATSAUTRISERET REVIS INSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STRE KNGENSGADE 68 PERSNLIGT ENGAGEMENT PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR: 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33 13 1991 E-MAIL: CK@CKDK WEB: WWW_CK_DK

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699. Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup

HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699. Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699 ADMINISTRATOR: Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup PENGEINSTITUT: Kontaktpersoner: Boligchef: Kim Søndergaard

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg.

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg. RSM plus ArbejdseksernPrai NB Østerhøj Arsrapport 28 Godkendt på den ordinære generalforsamling København, den....1.... 2OOg RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kôlvebod Brygge 45, DKl56 København

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent ^ O Danske RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN UES0VEJ 2B 8800 VIBORG TLF. 86 60 17 99 FAX 86 62 20 72 CVR-NR. 16 40 92 35 HVAM@HVAMREVISION.DK WW.HVAMREVISION.DK Andelsboligforeningen Egeskoven 8800

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Deloitte. A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83. Arsrapp ort 201lll2

Deloitte. A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83. Arsrapp ort 201lll2 Deloitte Ddoite Sma,tcisae Revt*rspafersebk$ CVR+r.: 38S3556 WeijekanHpde6 Posfboks 16& SkberfsunC Td6n: 36123 Teldar 3612,{ wu,v.deloilb.d< A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83 Arsrapp ort 21lll2 Medlem

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere