@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00"

Transkript

1 @edrrrark Andelsbol igfore n i ngen Elbahus Arsrapport for?:ola Administrator: DEAS A/S Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

2 lndholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger L Administrators og bestyrelsens pdtegning 2 Den uafhangige revisors pitegning Anve ndt regnska bspra ksis Resultatopgrelse Balance Noter NOgletal LO-t4 L5-L7

3 1. Foreningsoplysninger Andelsboligforening Andelsboligforeningen Elba hus Elbagade L KObenhavn S CVR nr. Matr. nr.: Hjemsted: RegnskabsSr: Andelshavere: Lejere: Sundbyoster, 1-. januar december 53 beboelsesandele og 3 erhvervsandele 3 bolig Bestyrelse Morten Srensen Nadja Milton Casper Winther G raversen Annelie Jepsen Karen Christensen (formand) Administrator DEAS A/S Dirch Passers Frederiksberg Telefon Revision Redmark Statsautoriseret Revisionspa rtnerselska b Dirch Passers Al Frederiksberg Telefon Bankforbindelser Danske Bank

4 2. Administrator- og bestyrelsespitegning U nde rtegnede ha r aflagt 6 rsra pport fo r Andelsboligforen i ngen El ba h us. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Srsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5 5, stk. LI, og 6, stk. 2 og8, og foreningens vedtegter. Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsdret 1. januar december 2O14. Samtlige aktiver, der tilhorer foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt vardiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller beheftet med ejendomsforbehold udover de i 6rsrapporten anf6rte, og der pdhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremg6r af irsrapporten. Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsdrets udlob indtil dato indtruffet ekstraordinere forhold eller opstiet tab eller tabsrisici af vasentlig betydning for bedpmmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsam lingens god kendelse. Administrator: KObenhavn, den 18. maj 215 DEAS A/S Bestyrelsen: Kobenhavn, den 18. maj 215 Nadja Milton Morten ' Casper Winther Graversen. (formand) Annelie Jepsen Karen Christensen

5 3. Den uafhangige revisors pitegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Elbahus. Pitegning pi irsregnskab Vi har revideret Srsregnskabet for Andelsboligforeningen Elbahus for regnskabs6ret 1. januar december 214, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet aflagges efter irsregnskabsloven samt foreningens vedtagter. De anfprte budgettal er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for Srsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven samt foreningens vedtegter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for at udarbejde et irsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 6rsregnskabet p6 grundlag af vores revision. Vi har udfqrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav if6lge dansk revisorlovgivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav samt planlagger og udfprer revisionen for at opn6 hoj grad af sikkerhed for, om 6rsregnskabet er uden vasentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opn6 revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i irsregnskabet. De valgte handlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vasentlig fejlinformation i Srsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og afleggelse af et 6rsregnskab, dergiver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen ud6vede regnskabsmessige sk6n er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af 6rsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. '.j. Det er vor opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs- 6ret 1. januar - 3l-. december 21,4 i overensstemmelse med irsregnskabsloven samt foreningens vedtagter. Kobenhavn, den 18. maj 2L5 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselska b frp1a^,'/.hf - - Sren K. Biinger statsa utoriseret revisor

6 4. Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Elbahus er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 6rsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5 5, stk. l-l-, 5 6, stk. 2 og 8, samt foreningens vedtagter. Formilet er at give de, efter bekendtggrelse nr. 2 af 6.januar 215, jf. andelsboligforeningslovens S 6, stk. 2, krevede n6gleoplysninger og at give oplysning om andelenes vardi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfellesskaber (andelsboligforeningsloven), $ 6, stk. 8. Anvendt regnskabspraksis er andret i forhold til tidligere 6r, for si vidt angir behandlingen af bindingspligt til Grundejernes lnvesteringsfond (Gl). Dette er sket for at flge Erhvervsstyrelsens vejledning p6 omridet. lndbetaling tilgler modregnet i lejeindtegten og rentetilskrivningen erf1rt direkte p6 den hensatte forpligtelse i modsatning til tidligere hvor den hensatte forpligtelse blev reguleret over egenkapitalen. Sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis. Effekten af endringerne er at resultatet for 21,4 er forverret med kr. 'J og resultatet for 213 er forverret med kr. L Egenkapitalen (reserve til verdiregulering) er formindsket med primo og foroget med ultimo. Andelsvardien er ikke p6virket af endringerne. Om den anvendte regnskabspraksis kan i Ovrigt oplyses folgende: RESULTATOPGORELSEN: lndtagter: Boligafgift og lejeindtegt ved16rende regnskabsperioden indg6r i resultatopg6relsen. Den del af de hos lejerne opkravede bel6b vedrprende Grundejernes lnvesteringsfond, der representerer en bindingspligt, er modregnet i lejeindtegterne og indregnet under skyldige indtegter, der tidsmessigt vedrorer regnskabsiret, indtagtsfores i resultatopgorelsen. Omkostninger: Omkostninger vedrorende regnskabsperioden indgi r i Skat af Srets resultat: Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af overskuddet, der kan henfores til de udlejede boliger. Eventuel skat af Srets resultat omfatter aktuel skat af 6rets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremforsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedr6rende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering: Under resultatdisponering indgdr bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overforsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af belob til dekning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger pi foreningens ejendom. ' '

7 5. Anvendt regnskabspra ksis BALANCEN: Materielle anlagsaktiver: Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes pi anskaffelsestidspunktet og verdiansattes ved forste indregning til kostpris. Ved efterfolgende indregninger vardiansattes foreningens ejendom til dagsverdien pd balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning direkte pd foreningens egenkapital. Opskrivninger i det omfang, dagsvardien falder. I tilfelde hvor dagsvardien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere verdi. Der afskrives ikke p6 ejendommen. Tilgodehavender: Tilgodehavender vardiansattes til nominel vardi. Vardien reduceres eventuelt med nedskrivning til imodegielse af tab. Bindingspligt overfor Grundejernes lnvesteringsfond bestsr af indest6ende p5 sarskilt konto p5 Grundejernes lnvesteringsfond med tillag af 6rets indbetalingsforpligtelse. Tilgodehavendet modsvares af det under hensatte forpligtelser indregnede belob, og virker derfor neutralt i relation til andelsverdiberegningen. Rentetilskrivningen p6 indestsende direkte pa indestdendet og den hensatte forpligtelse. Periodeafgrensni ngsposter: Periodeafgransningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtegter og omkostninger vedrorende efterfolgende regnska bsir. Egenkapital: Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der fores en separat konto for opskrivning af foreningens ejendom til dagsverdi. "Overftrt resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillagsverdi ved nyudstedelse af andele ' r' samt resterende overforsel af 6rets resultat. Under reserver indregnes belob reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imodeg6- else af verdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede belob indgir ikke i beregningen af andelsvardien. Hensatte forpligtelser: BelObet forenings forpligtelse til at afholde vedligeholdelsesomkostninger i henhold til boligreguleringslovens bestemmelser. BelObet modsvarer den under aktiver indregnede bindingspligt. Prioritetsgeld: Prioritetsgald indregnes ved lsneoptagelsen til kontant restgeld. Ved efterf6lgende indregninger verdiansettes prioritetsgelden til kursvardi. Andringer i kursregule ring f6res direkte pi foreningens egenkapital.

8 6. Anvendt regnska bspraksis 6v rige geldsforpl igte lse rige geldsforpligte lser ind regnes til nom i nel verd i. OVRIGE NoTER: Andelsvardi: Bestyrelsens forslag til andelsvardi fremgdr af note 9. Andelsvardien opgores i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtagternes 5 6. N69leoplysninger: De i note 11 anforte n6gleoplysninger har til formdl at leve op til de krav, der folger af 5 3 i bekendt- nr. 2 af 6. januar 2Ot5 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende npgletal, der informerer om foreningens okonomi. Tilstandsrapport og ved ligeholdelsesplan : Der er udarbejdet vedligeholdelsesplan.

9 Resu ltatopborelse for perioden 1. januar december 7. Note 21,4 Budget (ej revideret) INDTAGTER: Boligafgift Boliglejeindtegter - Heraf hensat til Gl Vaskeriindtagter Antennebidrag ADSL-bidrag Renteindtegter 6vrige indtegter lndtegterialt 21,4 Regnskab r L Regnskab ,s s t s L OMKOSTNINGER: Prioritetsre nter Grundskyld Dagrenovation Vandforbrug Elforbrug Forsikringer Renholdelse og vicevert Gdrdlaugsbidrag Repa ration og ved ligeholdelse I ndvendig vedligeholdelse Ad ministrationshonora r Revision og regnskabsuda rbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer og foreningsomkostninger Antenneudgift ADSL Bredbind Afskrevne forsikringssa ger fra 21.L Tomgang, varme Selskabsskat L7.668 ] r L97 2.s L s L L75.O25 1L L L 1L L t.t4 26L.33 1, L98 1, Omkostningerialt _448133_ Driftsresultat Resultatdisponering Afdrag p5 prioritetsgald L27.7OI Overfortresultat 321.O L7.4r Disponeretialt 37.96L

10 8. Balance pr. 31. december Aktiver Note 2L4 kr. 213 kr. Ejendommens verdikonto: Saldo L. januar Nedskrivning til va luarvurdering Ejendommens verdi (Offentl ig vu rdering pr. 1,/ t 2Ot4, kr. 4..) Anlegsaktiver ialt Tilgodehavende boligafgift m.v Tilgodehavende ved salg af lejemil (fejl i BBR) Forsikringsskader Afsl uttet va rme regnskab, 2O13 / 14 Andre tilgodehavender Forud betalte om kostninger 1.69 TL4.ILO Grundejerforeningens lnvesteringsfond : Saldo 1. januar Renter L Arets hensettelse til Gl 1.L Tilgodehavender 2I L49 Danske Bank Likvide beholdninger r33 Omsatningsaktiver i alt Aktiver i alt L

11 9. Balance pr. 31. december Passiver Note 2L4 kr. 2t3 kr. Egenkapital f6r reserver Reserver: Reserve til verdiregulering Reserver i alt L r Egenkapital incl. reserver s.98.44L Hensat til Grundejernes lnvesteringsfond Prio ritetsgeld, ku rsverdi Deposita lndvendig vedligeholdelse Forudbetalt boligafgift m.v. Fast forudbetalt leje L tt.r54 4.L tt.l r24 Va rm e regns kab 2OL4 / 15: lndgiet acontobidrag Afholdte udgifter L Skyldige omkostninger 93.2s Geldsforpligtelser i alt L Passiver i alt L tl Sikkerhedsstillelse og pantheftelse Forsikringsforhold Beregning af andelsverdi Eventua lforpligtelse ved r. ejendomsava ncebeskatning Ngletal

12 1. Noter Note 1 - Renholdelse og vicevert: Fellesarealer, oprydning efter skybrud m.v. Rengringsservice, vicevert og trappevask m.v. Skadedyrsservice Snerydning 214 kr. 1, L2.359 r L3 kr LO Note 2 - Reparation og vedligeholdelse: Elektriker, fejlfinding opgangslys og udskiftning af lyskilder Kloakarbejder KOb borde og benke set Lisesmed, omlegning af l6se og kob nogler Materialer og smianskaffelser, kgb af blomsterkasser og planter Reparation af loft i andel Reparation af karm i fyrrum Serviceabon nement a ntennea nlag, Fiberby m.v. Serviceabonnement vaskeri WS, udskiftning gulvaflob og reparation af terede faldstammer m.v I L23 s L L93. Note 3 - Andre honorarer: Abonnement, Webhotel Brunata, varmeregnskab inkl. kontrolrapport (213 inkl. rabat) DEAS, besigtigelse af revner i gulv DEAS, deltagelse i budgetmode DEAS, deltagelse i ekstrao rd inar ge ne ra lfo rsa m I i ng DEAS, dirigent ved ordiner generalforsamling DEAS, ekspedition af va rmeregnskab DEAS, hvidvask vedr. Nets DEAS, juridisk bistand DEAS, referat af ordinar generalforsamling DEAS, vedrrende nogletal 213 Kobenhavn Kommune, byggesagsgebyr cykelstativei ' rl Plan 1", 5 6rs gennemgang Revisor, nye lovkrav pr.lft 2OL4for 2OI3 - regnskaber Va lua ren, valua rvurdering L4L L _ ,.25 6s Note 4 - Note til ejendommen: Ejendommen er indregnet til valuarvurdering, foretaget 3. oktober 2OL4 af statsautoriseret ejendomsmegler og diplomvaluar Peter Ryaa, Kongevejen 159, 283 Virum. Ejendommens verdi er ivaluarvurdering beregnet ved en afkastgrad pa L,5% og herved er ejendommens verdi bestemt pi baggrund af skon for udviklingen i renteniveau og samfundets konjunkturer. Vardien af ejendommen pivirkes derfor af renteniveauet og fastsattes afkastgraden i stedet til henholdsvis t% eller 2%vilverdien af ejendommen i stedet udgore kr eller kr

13 11. Noter Note 5 - Egenkapital: Andelsindskud: Saldo 1. januar m2 d 2 kr Opskrivningsfond, ejendom : Saldo L. januar 214 Nedskrivning til valuarvurdering Kursreguleringsfond, prioritetsgeld: Saldo 1. januar 214 Arets kursregulering overfort resultat m.v.: Saldo 1. januar 214 Arets afdrag prioritetsgeld Overfort resultat Regulering af reserve til verdiregulering O1.4 32t t l.78 Egenkapital i alt Note 6 - Prioritetsgeld: Restgeld 37/t22Ot3 Afdrag Restgeld Kursvardi 3t/L22L4 3t/L22OL4 a) b) RealDK - 3,3736% RealDK - 3,2852% L r2.r s81 7.O7L.L5 a) Fastforrentet kontantldn med afdrag - udlober i242 b) Fastforrentet kontantlen med afdrag - udlober i242 1s ]-.O L r Note 7 - Sikkerhedsstillelse og pantheftelse: Udover sadvanlig pant for prioritetsgelden er der til sikkerhed for mellemverende med Danske Bank tinglyst ejerpantebrev nominelt kr med pant i foreningens ejendom. Ejendommens bogf6rte verdier kr vedtegternes 5 5, hefter andelshaverne kun med deres indskud medmindre kreditor har taget forbehold herom. Kreditor har ikke taget forbehold herom. Note 8 - Forsikringsforhold: For regnskabssret er foreningens ejendom forsikret i Gjensidige. Der henvises til forsikringsoversigten hos administrator. Fo ren i ngen ha r tegnet en bestyrelsesa nsva rsforsi kring.

14 12. Noter Note 9 - Beregning af andelsverdi: Opgjort i henhold til 5 5 stk. 2, litra c i lov om andelsboligforeninger, samt vedtagternes 5 6. kr. Egenkapital f6r reserver ifolge balancen Regulering af ejendomsverdi: Offentlig vurdering pr. 711O 2ota I nd regnet ejendo msverd i i. h.t. va lua rvu rdering Reguleret andelsverdi i henhold til 55 stk. c, litra a til fordeling Andelenes areal jfr. administrator Andelskronens verdi pr. m , Andelskronens vardi pr. mz pr. 31. december 213, opgjort i henhold til litra c, blev pd generalforsamlingen fastsat til 7.88,. Bestyrelsen foresl6r, at andelskronens verdi pr. 31. december 21.4, geldende indtil naste irlige generalforsamling, fastsettes til 7.88,. Andelskronens vardi pr. m2 pr. 31. december 2O14, opglort i henhold til litra c, kan maksimalt fastsettes ti!8.246,76. Andelenes verdived en andelskrone pd 7.88,: Bolig nr. - Adresse Areal jfr. Adm Andelsindskud Andelsverdi 37/t22Ot3 iht. litra c Andelsverdi 37/12274 iht. litra c 1 - Elbagade 16, st. tv. 2 - Elbagade 16, st. th. 3 - Elbagade 16, 1. tv. 4 - Elbagade l-6, 1. th. 5 - Elbagade 16, 1. mf. 6 - Elbagade 16, 2. tv. 7 - Elbagade 16, 2. th. 8 - Elbagad e 16,2. mf. 9 - Elbagade 16, 3. tv. 1 - Elbagade 16, 3. th. 11- Elbagade 16, 3. mf Elbagade 16, 4. tv Elbagade 16,4. mf Elbagade 16, 4. th Elbagade 18, st. tv Elbagade 18, st. th. L7 - Elbagade 18, 1. tv Elbagade 18, 1. th ' s ,1,6 3L L O t transport L.r6 7.54L.r6

15 13. Noter Note 9 - Beregning af andelsverdi: (fortsat) Bolig nr. - Adresse Areal jfr. Adm Andelsindskud Andelsvardi Andelsverdi 3L/r22Or3 31/L22Ot4 iht. litra c iht. litra c transport L L.L Elbagade 18, 2. tv. 2 - Elbagade 18, 2. th Elbagade L8, 3. tv Elbagade 18, 3. th Elbagade 18, 4. th Elbagade 2, st. tv Elbagade 2, st. th Elbagade 2, 1. tv Elbagade 2, 1. th Elbagade2,2.tv. 3 - Elbagade2,2.lh Elbagade 2, 3. tv Elbagade 2, 3. th Elbagade 2,4. tv Elbagade 2, 4. th Elbagade 22 A, st. tv Elbagade 22 A, st. th Elbagad e 22 A, t. tv Elbagade22 A,2.lv. 4 - Elbagad e 22 A,2. th. 41- Elbagade 22 A, 3. tv Elbagade 22 A, 3. th Elbagade22 A,4.tv Elbagad e 22 A, 4. th Elbagade 22 B, st. tv Elbagad e 22 B, st. mf Elbagad e 22 B, t. tv Elbagade22B,'J..mf. 5 - Elbagade 22 B, 1. th. 51- Elbagade22B,2.lv Elbagade 22 8,2. mf Elbagade22B,2.th Elbagade22B,3.tv Elbagade 22 8,3. mf Elbagade 22 B, 3. th Elbagad e 22 B, 4. tv. - Elbagad e 22 B, 4. mf Elbagad e 22 B, 4. th L L1.6 1, _ L O O O O4 457.O4 457.O4 457.O4 4s7.O4 457.O O O O O j-6 3r.s L L O O O4 457.O4 457.O4 457.O4 457.O4 457.O O O O O L L t L

16 14. Noter Note 1 - Eventualforpligtelse vedr. ejendomsavancebeskatning: Der er afsagt en kendelse af Landsskatteretten den 29. november 21- om, at andelsboligforeninger skal beskattes ved oph6r af erhvervsmassige virksomhed. Oph6rsbeskatningen vil omfatte avancen p5 samtlige de lejemil andelsboligforeningen har solgt efter den L8. maj Pr. statusdagen har foreningen 3 usolgte lejemdl og den erhvervsmessige virksomhed best6r hermed Landsret har ved dom af 22. maj 28 fastsliiet, hvordan ejendomsavancen skal beregnes og hvor stor en del af denne, der skal beskattes. Det er herefter muligt at beregne en eventuel skat ved ophr af erhvervsmessig virksomhed. Der er p. t. ikke beregnet eller hensat en eventuel skat af solgte lejemil siden 18. maj 1994 /usolgte lejemil, idet foreningen ikke piregner oph6rsbeskatning (ej selger sidste lejemdl); dersom den eventuelle skat alligevel skulle blive aktuel (sidste lejemil selges), vil dette pivirke foreningens egenka pital og eventuelt a ndelsverdiberegningen.

17 15. Note 11 - NOgletal B1 82 B3 B4 B5 Andelsboliger Erhvervsandele (andel 2,45 ogat) Boliglejemdl leiemdl (kaldre, garager m.v.) 3!.12.L * 3L.t2.t2* Antal BBR Areal BBR Areal m BBR Areal m r m r87 B6 I alt * Sammenligningstallene er ikke krevet i bekendtgorelsen. 156 c1 c2 c3 Sat kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgorelse af andelsverdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgorelse af bolisafbiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnqqlen her: lkke relevant Areal (BBR) Areal (anden kilde) X X Det oprindelige indskud Andet DL Forenineens stiftelsesir 1998 D2 Eiendommens oofdrelsesdr 1934 Ar E1 E2 Set kryds Ja Nei Hafter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for andelen X Hvis ja, beskriv hvilken heftelse der er i foreningen: lkke relevant F1 Set kryds Anvendt vurderingsprincip ved beregning af andelsverdi- Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurderinq X -1n F2 F3 Ejendommens verdived det anvendte vurderinssorincio Generalforsamlingsbestemte reserver kr. Gns. kr. Dr. m L F4 Reserver i procent af eiendomsverdi 3 %

18 16. Note 11- Nogletal G1 G2 G3 Sat kryds Ja Nei Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreninsens oplosnins? X Er foreningens ejendom palagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigorelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. nr. X 978 af 19. oktober 29)? Er der tinglyst en (hjemfaldspligt) p6 foreningens eiendom? X Gns. kr. pr. andels-m2 pr.5r H1 Bolieafsift 64r H2 Erhvervsle iei ndtaete r H3 Bolieleieindteeter 24 2t kr. pr. m2 kr. pr. m2 kr. or. m2 J Arets resultat pr. andels-m2 de sidste tre 6r -1 1, Gns. kr. pr. andels-m2 pr. 5r K1 Andelsverdi K2 Geld + omsetninesa ktiver K3 Teknisk andelsverdi t2 kr. or. m2 2L3 kr. or. m2 2t4 kr. or. m2 M1 Ved lieeholdelse, lbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering M3 Vedlieeholdelse ialt P Frivardi (galdsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmassige vardi) % 53 2L2 kr. or. m2 213 kr. or. m2 21,4 kr. or. m2 R Arets afdrae pr. andels-m2 de sidste tre ir

19 17. Note 11- NOgletal Supplerende n6gletal i Ovrigt Udover de lovkrevede nogleoplysninger overfor er der beregnet folgende n6gletal pr. statusdagen, der medvirker til at skabe det forn6dne overblik over foreningens Okonomiske forhold: Offentlig eje ndomsvu rdering Valuarvurdering Anskaffelsessum (kostpris) Geldsfo rpl igte lser fratrukket omsatn i ngsa ktiver Foresl6et andelsvardi Reserver uden for andelsvardi kr. pr. m2 andel t2.678 t kr. pr. m2 total L2.O8t r kr. pr. m2 Boligafgift i gennemsnit pr. andels-m2 Boliglejeindtegt pr. udlejede bolig-mz Erhvervslejei ndtegt pr. ud lejede erhve rvs-m2 641, 482 % Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtagter Omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger + afdrag - finansielle indtegter): Vedligeholdelse Renholdelse og girdlaug Skatter, afgifter, vand og el Administration m.v. Finansielle poster, netto Afdrag 96 9,3 8,9 19,8 18,3 28,8 L4,8 1, r Vedligeholdelse 9,3% r Renholdelse og gardlaug r Skafter, afgifter, vand og el radministration m.v. 19,8% r Finansielle poster, netto rafdrag 18,3/o

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere